This site uses cookies. By continuing to navigate, you agree to using them. 

Uncategorised

 

 

 

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

 

Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului pentru: Întrunirea Consiliului de administrație al Institutului European al Ombudsmanului, care reunește Ombudsmanii din Europa; Adunarea generală a Institutului European al Ombudsmanului; Evenimentul Aniversar ”20 de ani de la înființarea instituției Avocatul Poporului” și Conferința internațională privind drepturile omului

- Proiectul de Hotărâre de Guvern

- Nota de fundamentare

 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului pentru organizarea  reuniunii Biroului Asociației Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni - AOMF,  şedinţei Consiliului de administrație al AOMF și seminarului deschis membrilor AOMF, în perioada 2-4 mai 2018

- Proiectul de Hotărâre de Guvern

- Nota de fundamentare

 

 

 

Notă de informare privind protecția datelor personale

 

În contextul aderării României la Uniunea Europeană, problematica protecției datelor cu caracter personal a căpătat o amploare și importantă deosebită, tendințe relevante de consolidarea cadrului normativ, dar şi de creare a unei instituții specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

În ceea ce privește instituția Avocatul Poporului, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligația de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiții de siguranță, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Drepturile persoanelor vizate

Ca o garanție a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor în Regulament, astfel:

  • Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanelor vizate (art. 12);
  • Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată (art. 13);
  • Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată (art. 14);
  • Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15);
  • Dreptul la rectificare (art. 16);
  • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) (art. 17);
  • Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18);
  • Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art.19);
  • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20);
  • Dreptul la opoziție (art.21)

Instituția Avocatul Poporului în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal,  în scopul realizării atribuțiilor  prevăzute in Legea nr.35 din 13 martie 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului*) - Republicată

Art. 1

(1)Instituţia Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

(2)Instituţia Avocatul Poporului este instituţie naţională pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, în sensul stabilit prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost adoptate Principiile de la Paris.

(3)Sediul instituţiei Avocatul Poporului este în municipiul Bucureşti.

Art. 2

(1)Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, în condiţiile legii.

(2)Instituţia Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie, denumit în continuare Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie, îndeplineşte atribuţiile specifice de Mecanism naţional de prevenire a torturii în locurile de detenţie, în sensul Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984, ratificat prin Legea nr. 109/2009, denumit în continuare Protocol opţional.

(3)În exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autorităţilor publice.

(4)Avocatul Poporului nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îl poate obliga pe Avocatul Poporului să se supună instrucţiunilor sau dispoziţiilor sale.

Art. 3

(1)Activitatea Avocatului Poporului, a adjuncţilor săi şi a salariaţilor care lucrează sub autoritatea acestora are caracter public.

(2)La cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor sau datorită unor motive întemeiate, Avocatul Poporului poate decide asupra caracterului confidenţial al activităţii sale.

Art. 4

Autorităţile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia instituţiei Avocatul Poporului, în condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin în legătură cu petiţiile care au fost adresate instituţiei Avocatul Poporului, precum şi cele referitoare la sesizările din oficiu şi la vizitele anunţate sau inopinate pe care aceasta le efectuează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice Mecanismului naţional de prevenire a torturii în locurile de detenţie, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribuţiilor sale.

Datele cu caracter personal furnizate de către persoanele fizice  instituției Avocatul Poporului, sunt informații înregistrate și sunt destinate utilizării lor în realizarea scopului prevăzut, cu respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Persoana desemnată pentru a îndeplini funcția de responsabil cu protecția datelor, în cadrul instituției Avocatul Poporului este doamna Burueană Catinca (telefon: 021.3127127, adresă de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

La sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cetățenii pot primi informații privind modul de completare a formularelor de notificare şi legislația aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.


Coordonate de contact

Sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, București
Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.220

Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare:

Cadru legislativ

Programul de funcționare al instituției: Contact

Pentru informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public: tel. 021/3127101, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Instituţia Avocatul Poporului are buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat.

 

PERSOANELE CU ATRIBUŢII ÎN APLICAREA LEGII NR.544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ:

 

 

Matei Alexandru Vîrtosu, consilier - purtător de cuvânt, pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public

- Ecaterina Mirea, adjunct al Avocatului Poporului și Andreea Elena Băicoianu, șef Birou analiză acte normative, relații externe și comunicare, persoane responsabile cu soluționarea cererilor formulate în baza Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată, de către reprezentanții mass-media

 

- Dorina Elena David, consilier - persoană cu atribuții în aplicarea Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată, cu excepția soluționării cererilor formulate de către reprezentanții mass-media

 

 

 

Lista documentelor de interes public elaborate de instituţia Avocatul Poporului

Lista Monitoarelor Oficiale în care au fost publicate rapoartele de activitate ale instituţiei, în perioada 2001 - 2008

Rapoartele instituției Avocatul Poporului privind accesul la informațiile de interes public 

 

Codul etic și de conduită al  personalului instituției Avocatul Poporului   

 

 

 

În scopul facilitării obţinerii de informaţii de interes public de către cetăţeni, publicăm formularele - tip, prevăzute de Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public:

- cerere - tip

- reclamaţie administrativă (1) 

- reclamaţie administrativă (2) 

 

  

Declarații de avere și interese ale demnitarilor al căror mandat în cadrul instituției Avocatul Poporului a încetat:

Declaraţie de avere şi interese - prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

Declaraţie de avere şi interese - prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, rev.

Declarație de avere și interese - prof. univ. dr. Valer Dorneanu

Declarație de avere și interese - prof. univ. dr. Valer Dorneanu, la încetarea mandatului

Declarație de avere și interese - prof. univ. dr. Crișu Anastasiu

Declarație de avere și interese - prof. univ. dr. Crișu Anastasiu, la încetarea mandatului

Declarație de avere și interese - Erzsebet Dane, la încetarea mandatului

Declarație de avere și interese - Ionel Oprea, la încetarea mandatului 

Declarație de avere și interese - Ecaterina-Gica Teodorescu, la încetarea mandatului

 

 

 

 

LEGISLATION

 

The Constitution of Romania - fragment

Law no. 35/1997 on the Organisation and Functioning of the Peoples Advocate Institution *) - Republished

Regulation from 17 April 2002 on the organization and functioning of the People’s Advocate Institution, republished *)

Emergency Ordinance no. 48 of June 26, 2014 amending and supplementing Law no. 35/1997 on the organisation and functioning of the Ombudsman and for amending and supplementing certain legal acts

Territorial Offices