Activitate

 

2024

Dosar nr. 3516/2024 (rezumat) - Un petent s-a adresat Biroului Teritorial Brașov și a reclamat faptul că Primăria comunei Zăbala, județul Covasna, a emis o adeverință, adeverință care cuprinde datele sale personale și ale bunicului său, însă acest act este emis de autoritatea locală fără a exista o solicitare din partea domniei sale.

În vederea soluționării acestei petiții, au fost întreprinse demersuri la Primăria comunei Zăbala, județul Covasna, iar în data de 28 martie 2024, a fost efectuată o anchetă la autoritatea menționată.

Avocatul Poporului a constatat că adeverința în discuție, deși este un act care cuprinde datele cu caracter personal ale petentului și ale bunicului său, a fost emisă de Primăria comunei Zăbala fără a exista o cerere, ci, din oficiu, pentru a fi utilizată de autoritatea reclamată într-un dosar aflat pe rolul unei instanțe de judecată.

Or, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale,  certificatele şi adeverinţele se eliberează numai la cererea scrisă a persoanei sau a persoanelor îndreptăţite ori a mandatarului acestora şi numai în situaţia în care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct.

În acest context, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 74 din 4 aprilie 2024, prin care a solicitat Primăriei comunei Zăbala, județul Covasna, luarea măsurilor legale care se impun pentru ca în procedura de emitere a adeverințelor și certificatelor, autoritatea locală să respecte dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 33/2002, mai exact să elibereze certificate şi adeverinţe numai la cererea scrisă a persoanei sau a persoanelor îndreptăţite ori a mandatarului acestora şi numai în situaţia în care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct.

În urma transmiterii Recomandării Avocatului Poporului, primarul comunei Zăbala     și-a însușit Recomandarea și a dispus luarea măsurilor legale care se impun privind procedura de emitere a adeverințelor și certificatelor, conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale.

Dosar nr. 1917/2024 (rezumat) Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea unui articol pe site-ul de știri Transilvania365.ro, în data de 18 ianuarie 2024, însoțit de un material video, în care un creator de conținut arată cum este construită o rampă de acces pentru personale cu dizabilități, rampă existentă în pasajul pietonal subteran din zona AFI Brașov (Hidromecanica), aceasta fiind inutilă, înclinarea fiind prea mare

În urma demersurilor întreprinse, o echipa de inspectori sociali s-a deplasat la locația indicată, respectiv pasajul pietonal subteran situat în municipiul Brașov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 22, la intersecția cu b-dul. 15 Noiembrie și str. Iuliu Maniu.
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov a informat Avocatul Poporului că rampele cu care sunt prevăzute scările nu au scopul de a fi utilizate de către persoanele cu dizabilități utilizatoare de fotoliu rulant. Administrația pasajului are personal angajat permanent în incinta pasajului pietonal subteran situat în municipiul Brașov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 22.
Administrația pasajului deține un elevator electric care poate fi pus la dispoziția persoanelor cu dizabilități utilizatoare de fotoliu rulant, care doresc sa traverseze pasajul pietonal subteran, 24 de ore din 24, prin apelarea de către acestea a unuia dintre cele 2 numere de telefon afișate la intrările în pasaj de către administratorul pasajului pietonal. Societatea deține o procedură pentru traversarea prin pasajul pietonal a persoanelor cu dizabilități.
Ca urmare a verificărilor efectuate la fața locului, au fost refăcute informările și afișate la loc vizibil la fiecare dintre cele 4 intrări în pasajul subteran; informările au fost semnalizate cu simbol internațional astfel încât să fie vizibile și identificabile din zonele adiacente pasajului, de către persoanele cu dizabilități utilizatoare de fotoliu rulant; rampele existente pe trepte au fost semnalizate cu atenționări astfel încât să nu fie folosite de către persoanele cu dizabilități utilizatoare de fotoliu rulant sau de alte persoane neautorizate.

Dosar nr. 1014/2024 (rezumat) Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea unui articol pe site-ul Asociației pentru Siguranță Urbană și Mediere Brașov, în data de 8 ianuarie 2024, articol din care reiese că personalul medical din cadrul Centrelor de permanență Brașov nu și-a încasat drepturile bănești din luna octombrie 2023

Chiar dacă nu și-a încasat drepturile bănești pentru activitatea prestată, personalul medical din aceste centre continuă să-și facă datoria față de nevoile cetățenilor, ale pacienților.

Centrele de permanență sunt forme de organizare a activităţii medicale în sistemul sanitar, fixe, fără personalitate juridică, care funcţionează în afara programului de activitate al cabinetului de medicină de familie stabilit și asigură continuitatea asistenţei medicale primare.

Finanţarea asigurării continuităţii serviciilor în asistenţa medicală primară se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

În urma demersurilor întreprinse, Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov ne-a comunicat faptul că, pe parcursul anului 2023, odată cu apariția și implicit aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificări și completări, au apărut sincope în plata la termen a serviciilor medicale, pe toate tipurile de asistență medicală, începând cu luna octombrie.

Problema plății activității desfășurate în centrele de permanență a fost soluționată la finele lunii ianuarie 2024, casele de asigurări de sănătate din toată țara, implicit și CASJ Brașov efectuând plăți aferente activității centrelor din lunile octombrie – pentru cei care nu au conturi în trezorerie, noiembrie și în procent de 90 % luna decembrie 2023. 

Dosar nr. 847/2024 (rezumat) - Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea unui articol pe site-ul Radio România Brașov, în data de 10 ianuarie 2024, articol din care reieșea că Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov avea la data respectivă peste 400 de posturi vacante, dintre care 72 pentru medici, 127 pentru asistenți medicali și personal din mediul sanitar, iar pentru infirmieri și îngrijitori sunt 175 de posturi vacante.

În aceste condiții, activitatea în unitatea sanitară se desfășoară cu dificultate, inclusiv la asigurarea gărzilor în Urgențe.

Ca urmare a demersurilor întreprinse, Consiliul Județean Brașov a informat Avocatul Poporului că s-au inițiat și transmis la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației mai multe memorandumuri în vederea aprobării organizării concursurilor de ocupare a posturilor vacante, astfel:

1) Memorandum inițiat pentru un număr de 35 posturi medicale și nemedicale, transmis la minister în data de 21.09.2023;

2) Memorandum inițiat pentru un număr de 3 posturi vacante nemedicale, transmis la minister în data de 28.11.2023;

3) Memorandum inițiat în luna decembrie 2023, pentru un număr de 12 posturi vacante de personal nemedical;

4) în luna ianuarie 2024, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov a inițiat un al patrulea Memorandum pentru un număr de 59 de posturi vacante.

În urma aprobării sesiunii de organizare concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din sectorul sănătate și asistență socială din cadrul instituțiilor publice locale care au depus cereri eligibile neaprobate în anul 2023, în ședința Guvernului din data de 11.01.2024 au fost deblocate mai multe posturi vacante.

În luna ianuarie 2024, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov a inițiat al cincilea  Memorandum pentru un număr de 24 posturi vacante. Cererea a fost analizată de către minister, fiind solicitată dovada privind încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în bugetul pe anul 2024, cu indicarea numărului/datei hotărârii Consiliului județean.

În cursul lunii aprilie 2024, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov va demara procedurile de scoatere la concurs a unui număr de 16 posturi de personal auxiliar și 20 posturi de asistent medical.

Dosar nr. 784/2024 (rezumat) Prin petiţia înregistrată la Biroul Teritorial Braşov, un petent cu domiciliul în municipiul Brașov, ne-a sesizat în contextul prevederilor art.34 din Constituție, privind dreptul la ocrotirea sănătății

În acest sens, petentul preciza că a depus la Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov, un dosar cu documente justificative privind o intervenție de transplant, având în vedere că operația nu se poate efectua în România. Dosarul a fost depus în temeiul Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004, însă nu i s-a comunicat răspuns.

Ulterior, întrucât acest răspuns nu a fost comunicat de către comisiile medicale de specialitate către DSPBV, înainte de data programată pentru intervenția chirurgicală în străinătate, petentul a revenit cu o solicitare de rambursare a cheltuielilor suportate.

Din informațiile care ne-au fost puse la dispoziție, se constată o serie de disfuncționalități în comunicarea DSPBV cu comisiile medicale de specialitate, respectiv în ceea ce privește funcționarea în sine a acestor comisii, dar și o contrarietate dintre informațiile care au fost comunicate către DSPBV de către comisiile la care această direcție s-a adresat și informațiile puse la dispoziție de către Direcția Generală Asistență Medicală din cadrul Ministerului Sănătății. Astfel, deși DSPBV s-a adresat cu promptitudine acestor comisii, faptul că a fost necesară readresarea, rând pe rând, la aproape fiecare dintre comisiile de specialitate, a condus la imposibilitatea analizării dosarului petentului în timp util, având în vedere și faptul că intervenția chirurgicală implica un transplant.

De asemenea, Ministerul Sănătății a comunicat că este interzisă finanțare retroactivă a tratamentelor efectuate în străinătate de către bolnavi, care nu au avut aprobarea prealabilă a comisiei Ministerului Sănătății, conform art. 10 din Ordinul ministrului sănătății nr. 50/2004, cât și faptul că „pacienții se pot programa pentru efectuarea tratamentelor în străinătate după aprobarea dosarului, nicidecum înainte, având în vedere că, de la întocmirea dosarului, transmiterea acestuia către Ministerul Sănătății, analiza de către comisia constituită în acest sens și ulterior luarea unei decizii, nu sunt informații certe privind unitatea sanitară în cadrul căreia se va aproba efectuarea tratamentului”.

În urma demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Brașov, din analiza răspunsurilor care ne-au fost comunicate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov și de către Ministerul Sănătății, precum și a prevederilor legale în vigoare, a rezultat că nu este reglementată obligația comisiilor teritoriale de specialitate de a comunica Ministerului Sănătății modificările survenite în ceea ce privește președintele comisiei, fapt care a condus la lipsa cunoașterii situației nefuncționării unor comisii de specialitate teritoriale.

Ca urmare, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 96 din 14 mai 2024, potrivit căreia:

            – Ministrul Sănătății, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, va întreprinde măsuri care constă în elaborarea unei proceduri care să reglementeze modalitatea și obligația de notificare a Ministerului Sănătății de către direcțiile de sănătate publică județene competente teritorial, a situațiilor în care poziția de președinte al comisiilor teritoriale de specialitate pentru trimiterea la tratament în străinătate devine vacantă – ceea ce conduce la incapacitatea de funcționare a acestora, respectiv obligația acelorași direcții de sănătate publică județene de a monitoriza constant buna funcționare a acestor comisii.

            – Ministrul Sănătății va informa, în termen de 45 de zile, instituția Avocatul Poporului, cu privire la însușirea Recomandării, precum și referitor la măsurile dispuse.    

Prin adresa de răspuns înaintată, Ministerul Sănătății ne comunică faptul că, pentru a evita astfel de situații, a revenit cu o notificare către persoanele responsabile cu activitatea de trimitere la tratament în străinătate din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, pentru a îi comunica cu celeritate dacă se confruntă cu situații de acest gen, insistând în special la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare în care funcționează aceste comisii.

De asemenea, Ministerul Sănătății ne comunică faptul că se va adresa și președinților comisiilor teritoriale de specialitate, pentru a le reaminti obligațiile și responsabilitățile pe care le au în îndeplinirea acestei funcții, pentru a asigura o bună funcționare a acestor comisii.

Dosar nr.700/2024 (rezumat) Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu în contextul art. 34 din Constituţie, privind dreptul la ocrotirea sănătății, având în vedere că, pe site-ul oficial al cotidianului de presă Brașov.net, dar și al altor mijloace mass media, în data de 9 ianuarie 2024, era relatat faptul că, la Brașov, Spitalul Județean Brașov nu mai acoperă gărzi pe partea de oftalmologie, din lipsă de personal. Pacienții care se prezintă în acest interval la urgențe sunt direcționați către București, cel mai apropiat centru în care un medic de specialitate poate prelua cazul

Potrivit articolului din presă, care citează la rândul său declarațiile reprezentanților Spitalului Județean Brașov, doar doi medici specialiști se mai pot ocupa de pacienți pe această zonă, drept urmare, gărzile de oftalmologie au devenit inexistente.

În urma demersurilor întreprinse de instituția Biroul Teritorial Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (SCJU Brașov, în continuare) ne-a comunicat faptul că deficitul de medici pe Compartimentul Oftalmologie este generat de demisiile pe care din motive personale le-au înaintat doi medici primari. Ca urmare, au rămas doi medici: un medic primar, cadru didactic universitar, cu jumătate de normă în spital și un medic specialist oftalmolog.

Potrivit aceluiași răspuns, cei doi medici asigură atât activitatea în Compartimentul clinic de oftalmologie cât și consultațiile în Ambulatoriul de specialitate, nemaifiind posibilă organizarea și susținerea serviciului de gardă pe specialitatea Oftalmologie.

Consiliul Județean Brașov ne-a comunicat următoarele:

– prin Hotărârea nr.412/26.11.2021 a Consiliului Județean Brașov, linia de gardă în specialitatea oftalmologie a fost transformată din linie de gardă continuă în linie de gardă la domiciliu, care în prezent este suspendată, prin decizia conducerii SCJU Brașov, până la identificarea unor soluții de asigurare a numărului minim de medici care să permită funcționarea liniei de gardă;

– potrivit art.381 alin. (3) din Regulament, „se poate organiza gardă la domiciliu, pe specialități, dacă în secțiile sau compartimentele cu paturi, precum și în ambulatoriul integrat al spitalului sunt încadrați cel puțin 2 medici în specialitatea respectivă”.

La această dată, structura de personal al SCJU Brașov cuprinde la secția Oftalmologie un număr de patru posturi de medic primar în specialitatea oftalmologie, dintre care un post cu normă întreagă ocupat, un post cu integrare clinică de ½ normă ocupat și două posturi vacante. Potrivit cadrului normativ actual, SCJU Brașov a transmis spre aprobare Guvernului României un memorandum prin care a solicitat aprobarea organizării unor concursuri în vederea ocupării posturilor vacante, printre care și cele de pe secția Oftalmologie.

Managerul interimar al SCJU Brașov a informat Consiliul Județean Brașov că, în vederea asigurării numărului de medici necesar organizării liniei de gardă în specialitatea Oftalmologie, a solicitat sprijinul altor unități sanitare: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, Spitalul Militar de Urgență „Regina Maria”, precum și cel al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov, pentru identificarea unor medici confirmați în specialitatea Oftalmologie care ar putea colabora cu unitatea sanitară prin includerea în linia de gardă.

2023

Dosar nr. 34968/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu, în temeiul art. 16 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, după publicarea unui articol pe site-ul Asociației pentru Siguranță Urbană și Mediere Brașov, în data de 14 decembrie 2023, articol din care reieșea că un cetățean care și-a exprimat opinia în mediul online, printr-un comentariu publicat pe rețeaua de socializare Facebook, referitor la activitatea Poliției Locale Râșnov, a fost sancționat contravențional.

Conform informațiilor publicate, cetățeanul în cauză a fost sancționat cu avertisment, întrucât „în data de 22.11.2023, ora 11, pe pagina de Facebook Râșnovul Deschis, contravenientul a adresat expresii ignitoare la adresa polițiștilor locali, exprimate în public, respectiv în mediul online, prin comentarii la o postare. Prin fapta sa a adus atingere, a lezat demnitatea și onoarea poliției locale Râșnov. Expresiile jignitoare ale contravenientului sunt…incompetenți și lipsiți de vlagă!”

            În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu, au fost întreprinse demersuri la Primăria Orașului Râșnov, iar ca urmare a problemelor identificate, a fost emisă Recomandarea nr. 47 din 29 februarie 2024, în urma căreia autoritatea sesizată ne-a transmis că au fost însușite recomandările cuprinse în adresa înregistrată cu nr. 6751/29.02.2024, privind Recomandarea Avocatului Poporului nr. 47/2024.

Astfel, au fost aduse la cunoștința angajaților Poliției Locale Râșnov dispozițiile art. 30 din Constituția României, privind libertatea de exprimare, precum și aspecte legate de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, privind libertatea de opinie și de exprimare.

În acest sens, ne este comunicat procesul-verbal cu nr. 5076/08.04.2024, prin care angajații Poliției Locale Râșnov sunt informați cu privirea la conținutul Recomandării Avocatului Poporului, aceștia semnând pentru luare la cunoștință.

Dosar nr. 32419/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere că în presa locală a fost relatat faptul că microstaţiei de Ambulanță din Poiana Brașov îi va fi suspendată activitatea pe o perioadă nedeterminată

Potrivit declarațiilor din presă, la un număr mediu de intervenții pe zi, undeva la 15 – 20 de intervenții, ambulanțierii sunt ajutați în Poiana Brașov și de colegii de la SMURD: „SMURD-ul are în Poiana Brașov două echipaje de prim ajutor și noi o ambulanță cu asistent și ambulanțier”, cât și faptul că „în urmă cu câțiva ani aveam gardă permanentă în perioadele de vârf de sezon, de sărbători, inclusiv cu medic. Asta va prelungi timpii de intervenție la caz, pentru că, știți și dumneavoastră, drumul de acces către Poiana Brașov, în perioadele de sezon este destul de aglomerat, este sinuos, cu curbe. Se prelungesc timpii, timpii de așteptare, timpii de intervenție la caz”.

Potrivit art. 98 din Legea nr. 95/2006 a reformei sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acordarea asistenței medicale publice de urgență, la toate nivelurile ei, este o datorie a statului şi un drept al cetățeanului, iar asistența medicală de urgență în prespital va fi organizată astfel încât timpul maxim de sosire la locul intervenției de la apelul de urgență să nu depășească 15 minute, pentru echipajele de urgență sau de terapie intensivă, în zonele urbane, la cel puțin 90% din cazurile de urgență.

În urma demersurilor întreprinse, Serviciul de Ambulanță Județean Brașov ne-a comunicat următoarele:

– în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(2) din anexa 4 la Ordinul comun MS/MIRA nr.2021/691/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, „(…) În stabilirea structurii de personal se ia în considerare și complementaritatea cu echipajele SMURD din județul respectiv”;

– nu se poate asigura permanența în cadrul substațiilor Poiana Brașov (4 echipaje), Bran (4 echipaje), Zărnești (3 echipaje), Râșnov (4 echipaje), Tărlungeni (4 echipaje) și Săcele (3 echipaje);

– substația de ambulanță Poiana Brașov a fost înființată în anul 2002 în vederea asigurării asistenței medicale de urgență turiștilor care suferă accidentări, precum și persoanelor care sunt cazate în Poiana Brașov, aceasta fiind situată la 14 km. de Stația centrală de ambulanță Brașov și la 11 km. de Substația de ambulanță Râșnov;

– în cadrul Vilei Orizont (unde este situată Substația de ambulanță Poiana Brașov), mai funcționează Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parching din cadrul Primăriei Brașov, un Birou al Poliției Locale Brașov și Pichetul de Pompieri Poiana Brașov din cadrul ISJ „Țara Bârsei” Brașov care asigură permanența în asistența medicală de urgență cu un echipaj SMURD de tip PA-T (prim-ajutor cu posibilitate de transport);

– Substația de ambulanță Poiana Brașov are cele mai puține intervenții raportat la numărul total de intervenții;

– începând cu debutul pandemiei COVID-19, echipajele care deservesc Substația de ambulanță Poiana Brașov, au prestat activitatea pe raza Municipiului Brașov, Substația fiind folosită și permanența asigurată doar în perioadele în care stațiunea era vizitată de un număr mare de turiști, sub acest aspect în perioada cuprinsă între 20 decembrie – 15 ianuarie, în perioada sezonului de schi, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, precum și în perioada sărbătorilor pascale;

– în sezonul de iarnă 2022-2023, pe timp de zi, echipajele SAJ și SMURD au fost în așteptare la baza pârtiei de schi Drumul Roșu din Poiana Brașov, în intervalul vineri-duminică, pe timp de zi, echipajul SMURD fiind dublat de un echipaj SMURD din Brașov;

– în prezent, SAJ Brașov se află în proces de reautorizare, Substația de ambulanță Poian Brașov fiind inclusă în cererea de autorizare, ținând cont de faptul că desființarea substației este condiționată de avizul Comisiei Interministeriale pentru Suport Tehnic (CIMST), iar Comisia va decide asupra oportunității și necesității reorganizării activității;

– până la decizia CIMST, activitatea de asistență medicală de urgență în cadrul stațiunii Poian Brașov se va desfășura ca și în anii precedenți.

Dosar nr. 32418/2023 (rezumat) Prin petiţia înregistrată la Biroul Teritorial Braşov, doi petenți, cu domiciliul în Municipiul Brașov, ne-au sesizat în contextul prevederilor art. 49 și art. 50 din Constituția României, privind protecția copiilor și a tinerilor și protecția persoanelor cu handicap

 Petenții, surdo-muți, nu știu să scrie și să citească. Aceștia sunt părinții unei fetițe, născute la Maternitatea Brașov, motiv pentru care s-au prezentat la Primăria Municipiului Brașov, însoțiți de bunica minorei, pentru a-i ajuta pe petenți în calitate de interpret, pentru a solicita eliberarea unui certificat de naștere pentru minoră, însă aceștia menționează că li s-a refuzat emiterea certificatului de naștere și li s-a recomandat un interpret.

Prin petiție se mai precizează că petenta, mama minorei, mai are un copil dintr-o altă relație, care a fost născut în Municipiul Făgăraș, iar acolo i s-a putut elibera un certificat de naștere, deși situația era similară, ambii părinți fiind surdo-muți.

Ca urmare, Avocatul Poporului a aprobat efectuarea unei anchete la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, de către reprezentanții Biroului Teritorial Brașov. Ancheta a avut loc în data de 11 decembrie 2023, iar în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Serviciului de Stare Civilă al Municipiului Brașov, au fost concluzionate următoarele:

– având în vedere prevederile art. 143 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, era necesară prezența unui interpret autorizat pentru declararea nașterii copilului și implicit pentru completarea declarației de stabilire a filiației (petenții nu sunt căsătoriți);

– bunica minorei nu a făcut nicio precizare cu privire la faptul că ar fi în imposibilitatea găsirii unui interpret autorizat, astfel încât Serviciul Stare Civilă Brașov să poată întreprinde demersurile necesare;

– Serviciul de Stare Civilă Brașov va pune la dispoziția petenților un interpret autorizat și se va elibera, în consecință, certificatul de naștere, la o dată care se va stabili de comun acord cu părinții copilului. În vederea asigurării unui interpret autorizat, a fost contactată Asociația Națională a Surzilor din România, filiala Brașov, fiind expusă situația semnalată.

În data de 13 decembrie 2023, reprezentanții Stării Civile din cadrul Primăriei Municipiului Brașov ne-au comunicat că situația a fost soluționată și a fost emis certificatul de naștere pe numele minorei.

Dosar nr. 32043/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea unui articol pe site-ul de știri Brașov.net, în data de 16 noiembrie 2023, articol din care reiese că un bărbat a fost lovit pe trecerea de pietoni chiar în faţa sediului Poliției din Codlea şi a stat minute în şir trântit la pământ, fără ca nimeni să facă nimic, deşi polițiștii erau la faţa locului şi lumea adunată îi ruga să facă ceva pentru ca omul să fie salvat

Cu toate acestea, conform imaginilor filmate de trecători, oamenii legii ajunși rapid la fața locului nu au făcut nimic, decât să confirme că bărbatul respiră, asta după ce trecătorii i-au verificat pulsul, pentru că agentul prezent le-a şi recunoscut oamenilor că nu i-a luat pulsul şi aşteaptă să vină salvarea.

În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu, au fost întreprinse demersuri la Inspectoratul de Poliție Județean Braşov, iar ca urmare a verificărilor efectuate, s-a dispus, de către conducerea unității de poliție, declanșarea cercetării prealabile față agenții de poliție în cauză, cu privire la comiterea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară, conform prevederilor art. 57 lit. b) teza 1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, și anume: „neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege”, constând în aceea că în data de 16.11.2023, ajunși la fața locului, imediat după producerea accidentului, ar fi avut o atitudine impasibilă față de situația victimei care era căzută pe carosabil.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, ofițerii și agenții de poliție ajunși primii la locul producerii evenimentului ori săvârșirii faptei participă la acordarea primului ajutor și la salvarea victimelor în viață.

De asemenea, organele de urmărire penală din cadrul Biroului Control Intern efectuează cercetări cu privire la săvârșirea, de către cei doi polițiști, a infracțiunii de neglijență în serviciu, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov. 

Dosar nr. 28453/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere că, pe site-ul oficial al postului de televiziune Antena 1, observatornews.ro, în data de 15 octombrie 2023, a fost relatat faptul că autoritățile au făcut măsurători şi au şi datele care atestă negru pe alb ceea ce oamenii simt de ani de zile în două cartiere din nord-estul Municipiului Brașov: opt depășiri ale cantităților de hidrogen sulfurat, măsurate la 30 de minute, într-un interval de trei săptămâni

 Potrivit informațiilor din presă, autoritățile ar fi identificat 12 agenți economici de la care ar putea veni mirosul, însă „nu au pe cine arăta cu degetul”.

Potrivit informațiilor din presă publicate în data de 18 septembrie 2023, în cotidianul Bună Ziua Brașov, „mașina laborator” a Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Braşov a fost pusă în funcțiune la finalul lunii august 2023 și, în urma monitorizării calității aerului timp de o săptămână a fost constată depășirea concentrațiilor maxime în cazul unor substanțe chimice, iar raportul de monitorizare va fi transmis autorităților abilitate, raportul constatator fiind transmis către toate instituțiile de control.

De asemenea, potrivit informațiilor din presă publicate în data de 12 octombrie 2023, a fost dat publicității Raportul Comisiei mixte de control a posibilelor surse generatoare a poluării cu hidrogen sulfurat înregistrată pe raza zonei metropolitane Braşov, constituite prin Ordinul Prefectului Județului Brașov nr.997/2023.

Prezentul demers se întemeiază pe prevederile art.35 și art.34 din Constituția României, privind dreptul la un mediu sănătos și dreptul la ocrotirea sănătății.

În urma demersurilor întreprinse, prin adresa nr.3886/SCJ Brașov/06.11.2023, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brașov ne-a precizat următoarele:

Având în vedere solicitarea instituției Avocatul Poporului nr.28453/19.10.2023, numeroasele sesizări din partea populației rezidente din zona Triaj și nord-estul Municipiului Brașov, amplasarea unui autolaborator ce aparține Agenției pentru Protecția Mediului Brașov care a realizează determinări privind calitatea aerului, inclusiv pentru hidrogen sulfurat, respectiv apariția publică a Raportului de monitorizare a calității aerului cu laboratorul mobil în Municipiul Brașov, întocmit de APM Brașov, care semnalează depășiri la 14 măsurători ale nivelului de hidrogen sulfurat în Municipiul Brașov, zona strada Filiași, lângă Biserica Cuvioasa Parascheva, Instituția Prefectului Județului Brașov a emis Ordinul nr.994/19.09.2023 privind constituirea Comisiei mixte de control a posibilelor surse generatoare a poluării cu hidrogen sulfurat.

Ca urmare, în perioada 20.09.2023-05.10.2023, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brașov a realizat 13 controale la toți operatorii economici identificați de Agenția pentru Protecția Mediului Brașov cu amplasamente în zona Triaj din Municipiul Brașov și care generează emisii de hidrogen sulfurat. Verificările au vizat agenții economici din zona Triaj și Timișu Sec (Ocolitoarea mică a Municipiului Brașov).

În urma controalelor, s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale (în valoare de 75.000 lei) pentru nerespectarea prevederilor legale din punct de vedere a legislației de mediu, iar unui operator economic i s-a impus măsura suspendării activității în lipsa autorizației de mediu.

Tuturor agenților economici controlați li s-au impus măsuri specifice de monitorizare a nivelului de emisii de hidrogen sulfurat, precum și pregătirea unui Plan de gestionare a mirosului. Unui singur operator i s-a impus măsura dotării cu sisteme de exhaustare și echipamente de reținere a noxelor rezultate din procesul tehnologic.

În ceea ce privește un operator economic des sesizat ca posibilă sursă de disconfort olfactiv, Comisariatul Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu a constatat în urma desfășurării controlului din perioada 18.09.2023-04.10.2023, faptul că societatea s-a încadrat în limitele impuse de Autoritatea Integrată de Mediu, fără depășiri ale nivelului de emisii/imisii monitorizate și fără abateri în activitate.

În timpul controlului pe amplasament, a fost sesizată prezența mirosului în apropierea surselor de emisie: lângă zona activă de depozitare a deșeurilor în celula 4, zona bazinului de levigat, intensitatea mirosului diminuându-se cu creșterea distanței către limita amplasamentului. Ca urmare, au fost impuse măsuri specifice: acțiuni de plantare/înlocuire a perdelei vegetale din cadrul depozitului în zona din dreptul celulei 4; suprafața activă de depozitare a deșeurilor în celula 4, în perioadele apariției disconfortului olfactiv, să fie de maxim 1000 mp., iar la sfârșitul zilei, suprafața activă să fie acoperită; bazinul de levigat să fie revăzut cu sistem de acoperire plutitor pentru reducerea emisiilor; transmiterea la GNM CJ Brașov, săptămânal, a monitorizării stației de ardere gaz de depozit pentru indicatorii „temperatură de ardere” și „debitul gazului intrat în sistemul de ardere”; reactualizarea planului de management al mirosului.

Mai mult, în acord cu acest operator economic, GNM – CJ Brașov a impus măsura analizării tehnice, procedurale și legale, a posibilității închiderii definitive a celulei 3 până la sfârșitul anului 2024, deși legislația impune ca termen de închidere finală a celulei nr.3 în data de 31.12.2028.

În afara perioadei de control impuse prin ordinul Prefectului Județului Brașov, GNM – CJ Brașov a continuat controalele neplanificate în zonă, identificând surse de emisii neconforme și aplicând sancțiuni de sistare a activității. De asemenea, se apreciază ca fiind oportună realizarea unui studiu de impact în zona Triaj care să identifice cauza creșterii accentuate și punctuale a indicatorului H2S în anumite momente de zi și oră, dar care nu determină aceleași fluctuații ale altor indicatori relevanți.

Pe de altă parte, prin adresa nr.1189/01.03.2024, înregistrată la Biroul Teritorial Braşov al instituției Avocatul Poporului cu nr.7441/05.03.2024, Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov ne comunică faptul că „până la această dată au fost primite câteva studii de evaluare a impactului asupra sănătății populației de la agenți economici care au fost controlați și documentațiile respective sunt în analiză”.

Față de cele expuse, având în vedere răspunsurile care au fost comunicate de autoritățile sesizate, problematica expusă în presă continuă să rămână în atenția instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Brașov. 

Dosar nr. 26883/2023 (rezumat) - Un petent, cu domiciliul în comuna Belin, județul Covasna, ne-a sesizat în contextul art.44 din Constituție, privind dreptul de proprietate privată. În acest sens, petentul precizează că Primăria comunei Belin a instalat un limitator de viteză în fața casei sale, pe drumul comunal, fapt care a condus la degradarea imobilului în care locuiește, dar și la disconfort fonic.

Primăria comunei Belin i-a comunicat petentului faptul că limitatorul de viteză nu va fi desființat pe drumul comunal DC 37, din cauza vecinilor care au depus cerere pentru păstrarea acestuia, scopul fiind protejarea copiilor, a vârstnicilor și a animalelor domestice care umblă la pășunat, având în vedere că autoturismele circulă cu viteză pe acel sector de drum. De asemenea, Primăria comunei Belin menționa că decizia amplasării limitatorului de viteză a fost luată din cauza producerii a două accidente rutiere grave, chiar în vecinătatea casei în care locuiește petentul, de către consilierii locali ai comunei Belin, în locurile marcate de către fostul șef al Postului de Poliție Belin, însă nu există o hotărâre a consiliului local în acest sens și nici un aviz al Poliției Rutiere.

Ca urmare a demersurilor întreprinse, Inspectoratul de Poliție Județean Covasna ne-a comunicat faptul că, potrivit art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, orice măsură de restricție a circulației pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului, numai cu avizul poliției rutiere, cât și faptul că, pentru montarea pe drumurile publice a oricăror limitatoare de viteză se face de către administratorul drumului public după obținerea avizului poliției rutiere competente teritorial, în baza unei documentații care trebuie să cuprindă anumite documente: cerere/adresă de solicitare a avizării/obținere a avizului poliției rutiere; proiect tehnic, semnat de către cei care l-au întocmit, care trebuie să cuprindă memoriu de prezentare și planuri de situație cu semnalizare rutieră aferentă proiectului; taxa de avizare.

Întrucât s-a constatat faptul că limitatorul de viteză amplasat pe drumul comunal DC 37, lângă imobilul petentului, nu respectă prevederile legale, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 186 din 13 decembrie 2023, potrivit căreia:

– Viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Belin, județul Covasna, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, va întreprinde măsuri privind ridicarea limitatorului de viteză situat pe drumul comunal DC37, lângă imobilul petentului, până la finalizarea îndeplinirii tuturor procedurilor legale de avizare și de aprobare a acestuia;

            – Viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Belin, județul Covasna, va informa, în termen de 30 de zile, instituția Avocatul Poporului, cu privire la însușirea Recomandării, precum și referitor la măsurile dispuse.

Ca urmare, Primăria comunei Belin, județul Covasna a comunicat instituției Avocatul Poporului faptul că a întreprins măsurile necesare, fiind emis de către Serviciul rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, avizul pentru montarea limitatoarelor de viteză. De asemenea, Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a informat petentul că urmare verificării semnalizării rutiere existente pe DC37, s-a stabilit că amplasarea limitatoarelor de viteză stradale reprezintă soluția pentru reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere și pentru siguranța cetățenilor care circulă pe acest drum. Astfel, în dreptul lăcașului de cult, aflat la aproximativ 50-70 m. de locuința petentului, urmează a fi construită o trecere de pietoni, marcată și semnalizată corespunzător, fiind amplasate limitatoare de viteză stradale, de o parte și de cealaltă a trecerii de pietoni. Așadar, limitatorul de viteză montat în apropierea locuinței petentului va fi repoziționat în apropierea trecerii pentru pietoni ce urmează a fi amenajată, urmând a fi mutat la o distanță mai mare de imobilul acestuia.

Dosar nr. 24816/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după ce presa a semnalat o situație existentă atât la nivelul județului Brașov, cât și la nivel național, privind dificultățile cu care se confruntă cetățenii români care au găzduit refugiați din Ucraina, și care încă nu și-au primit banii aferenți cheltuielilor avansate cu cazarea și hrana refugiaților, pentru luna aprilie 2023. Cetățenii români au achitat facturile cu energia, gazele, respectiv cheltuielile ce țin de condominiu, precum și sumele alocate pentru hrană, bani pe care i-au achitat din propriul buzunar, însă aceste cheltuieli aferente lunii aprilie nu au mai fost decontate.

Guvernul României a schimbat regulile de decontare a cheltuielilor pentru cazarea refugiaților ucraineni începând din luna mai, însă pentru luna aprilie erau aplicabile dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2022, mecanismul de decontare al acestor sume fiind cel reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 336/2022, dispoziții potrivit cărora pentru cazarea refugiaților ucraineni erau alocați 50 de lei/zi de persoană, iar pentru masă 20 de lei/zi de persoană. Pentru decontarea acestor sume, gazdele au depus documente pentru plăți la primării, iar de acolo documentația este înaintată către Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Finanțelor, iar Guvernul aprobă în final plata banilor.

În vederea soluționării sesizării, Avocatul Poporului s-a adresat Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne, iar ca urmare a demersurilor întreprinse, în data de 29 decembrie 2023, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a efectuat plata sumelor necesare decontării cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, aferente lunii aprilie 2023 către inspectoratele județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov și mai departe fiecărei primării, pentru a fi virate beneficiarilor.

Dosar nr. 23374/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere faptul că prin intermediul mai multor articole de presă și alte mijloace mass-media, sunt publicate știri cu privire la situația consumului de droguri din România și efectele produse de acest consum.

I.Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere faptul că prin intermediul mai multor articole de presă și alte mijloace mass-media, sunt publicate știri cu privire la situația consumului de droguri din România și efectele produse de acest consum. Prezentul demers se întemeiază pe prevederile art.34 și art.31 din Constituția României, privind dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la informație.

Inițial, au fost solicitate informații de la Agenția Națională Antidrog, referitor la situația prezentată în presă și cu privire la măsurile care au fost dispuse referitoare la redeschiderea Centrului de la Dejani, comuna Recea, județul Brașov, respectiv cu privire la situația centrelor de dezintoxicare destinate persoanelor dependente de droguri, la nivel național.

II. Agenția Națională Antidrog ne-a comunicat că în data de 31 iulie 2023, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Hotărârea de Guvern nr.631/2023 pentru actualizarea datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului corespunzătoare imobilului nr. MF 01102, ca urmare a preluării patrimoniului de către Agenția Națională Antidrog, precum și pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, ca urmare a reevaluării și schimbării unității de administrare între structuri subordonate Ministerului Afacerilor Interne, astfel că imobilul situat în satul Dejani, comuna Recea, nr. cadastru intern MAI 67-05, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu nr. MF 101102, a fost trecut din administrarea Agenției Naționale Antidrog în administrarea Direcției Generale de Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În ceea ce privește centrele de dezintoxicare, Agenția ne comunică faptul că acestea sunt o componentă a sistemului de sănătate, astfel că nu poate să ne furnizeze informații referitoare la numărul centrelor de dezintoxicare funcționale/nefuncționale.

III. Ca urmare au fost continuate demersurile la Ministerul Sănătății, cât și la Direcția Generală de Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Direcția Personal și Structuri Sanitare din cadrul Ministerului Sănătății ne-a comunicat faptul că în evidențele direcției nu sunt solicitări de la unități sanitare cu paturi pentru înființare de „centre de dezintoxicare”, având în vedere că Ministerul Sănătății aprobă structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice din rețeaua proprie și avizează structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice din rețeaua proprie a altor ministere și instituții publice.

Ministerul Sănătății menționează că în structura unităților sanitare cu paturi există paturi de psihiatrie pentru toxicomanie-dezintoxicare, staționar de zi psihiatrie (toxicomanie) pentru aplicarea tratamentului de substituție-program de menținere pe metadonă, cabinete bolnavi toxico-dependenți, sală de psihoterapie bolnavi toxico-dependenți.

Direcția Generală Asistență Medicală din cadrul Ministerului Sănătății ne-a comunicat faptul că, în conformitate cu răspunsul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, la nivel național există un număr de 37 de unități sanitare pentru tratarea toxicodependențelor, reprezentate prin Secții de Toxicologie/Toxicomanie de la nivelul Spitalelor de Psihiatrie sau Spitalelor Județene.

Dintre acestea, 3 (trei) se adresează tratamentului pentru minori prin intermediul Secțiilor de Toxicologie:

1.Spitalul clinic de urgență pentru copii, Cluj-Napoca

2.Spitalul clinic de urgență pentru copii „Sf.Maria” – Iași

3.Spitalul clinic de urgență pentru copii „Louis Țurcanu”, Timișoara.

La nivelul Municipiului București se regăsesc:

Pentru dezintoxicare adulți:

1.Spitalul Alexandru Obregia – Secția XVI

2.Spitalul Alexandru Obregia – Secția XVII

3.Centrul de Evaluare și Tratamentul a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf Stelian”.

 Pentru dezintoxicare minori:

1.Spitalul Alexandru Obregia – Secția de Neuropsihiatrie Infantilă

Tratament supradoză minori:

1.Spitalul Clinic de Copii „Grigore Alexandrescu – Secția Toxicologie”

Tratament supradoză adulți:

1.Spitalul Clinic de Urgență Floreasca – Secția Toxicologie

Centre de tratament în ambulatoriu:

–  Laboratorul de Sănătate Mintală, Sector 4, București, cu servicii gratuite: tratament de substituție cu metadonă și suport psihologic de specialitate;

–  Laboratorul de Sănătate Mintală, Sector 3, București: Spitalul de Psihiatrei Titan, cu servicii gratuite de tratament de substituție cu metadonă și suport psihologic de specialitate.

– Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf.Stelian”;

– ALCOHELP – Program realziat în rgim ambulatoriu, se desfășoară în cadrul Centrului de Alcoologie, care funcționează în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof.dr. Al.Obregia” din București, în colaborare cu ONG ALIAT.

Centrul de postcură și reabilitare psihosocială

1. Spitalul de Psihiatrie Bălăceana, București, Secția 4 Psihiatrie, Centrul Postcură toxicomani.

Direcția Generală de Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne precizează că imobilul nr. M.F. 101102 (Centru de tratament din satul Dejani, Comuna Recea, Județul Brașov) este destinat îndeplinirii atribuțiilor Direcției Generale de Protecție Internă, conform prevederilor sart.1 și art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2016 coroborate cu prevederile art.2 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.631/2023.

Așadar, prin trecerea imobilului nr. MF 101102 din satul Dejani, Comuna Recea, Județul Brașov din administrarea Agenției Naționale Antidrog în cea a Direcției Generale de Protecție Internă, funcțiunea sa inițială a fost schimbată, nemaifiind destinat tratamentului persoanelor dependente de stupefiante.

IV. În urma răspunsurilor comunicate de către autoritățile sesizate, Avocatul Poporului a aprobat continuarea demersurilor către Ministerul Sănătății și către Ministerul Afacerilor Interne, motiv pentru care Ministerul Afacerilor Interne ne-a comunicat faptul că Ministerul Afacerilor de Interne are ca prioritate regândirea rolului Agenției Naționale Antidrog, în vederea gestionării eficiente a fenomenului consumului de droguri, atât din perspectiva sănătății publice, cât și a siguranței cetățeanului, astfel încât să fie eliminate suprapunerile de competențe cu alte instituții ale statului (spre exemplu, cu cele din domeniul psiho-medical), iar pe de altă parte, să crească eficiența activităților derulate, nu doar de către ANA, ci și de ceilalți parteneri cu atribuții în prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și utilizarea judicioasă a resurselor alocate în acest sens.

Direcția Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății ne comunică următoarele:

– Ministerul Sănătății menține o colaborare permanentă cu Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, instituție subordonată, colaborare ce are drept scop identificarea tuturor problemelor întâmpinate în sistemul medical referitor la asistența medicală în domeniul consumului de droguri, precum și identificarea soluțiilor necesare pentru prevenirea și rezolvarea acestora într-un timp cât mai scurt;

– Ministerul Sănătății își propune organizarea de consultări periodice cu participarea reprezentanților instituțiilor subordonate implicate în asistența medicală a persoanelor consumatoare de droguri, precum și cu alte instituții și organizații nonguvernamentale cu activitate în domeniu;

Direcțiile de acțiune sunt:

Cercetare – cunoașterea naturii și amplorii consumului de substanțe psihoactive la nivel național; cunoașterea eficienței acțiunilor de prevenire realizate până în prezent precum și a tratamentelor; cercetare în vederea dezvoltării de noi programe de prevenire și tratament;

Prevenirea consumului de substanțe psihoactive – prevenirea în conformitate cu vârsta; prevenire în diferite medii (familial, școlar, comunitar, la locul de muncă); prevenirea în funcție de populația țintă (universală, selectivă, imediată);

Tratamentul tulburărilor mintale și de comportament legate de consumul de substanțe psihoactive – adaptarea propunerilor de programe și programelor de prevenire și tratament existente în conformitate cu nevoile relevante în urma etapei de cercetare; dezvoltarea rețelelor durabile de ajutor social și psihologic pentru persoanele cu un consum recreațional; dezvoltarea centrelor de tratament în regim rezidențial și ambulatoriu specifice pentru persoanele cu sindrom de dependență, sevraj, intoxicație.

De asemenea, Direcția Generală Asistență Medicală din cadrul Ministerului Sănătății ne comunică următoarele:

– Cancelaria Prim-Ministrului a organizat în data de 09 noiembrie 2023, o întâlnire de lucru pe tema prevenirii și reducerii consumului de droguri, care a reunit reprezentanți ai mai multor organizații nonguvernamentale implicate în reducerea și atenuarea riscurilor asociale consumului de droguri. În cadrul întâlnirii, ministrul Sănătății, domnul prof.univ.dr.Alexandru Rafila a declarat că sunt necesare politici publice care să pună accent pe componenta psiho-medicală asociată consumului de droguri, subliniind necesitatea înființării de centre de reabilitare în țară, motiv pentru care domnia sa a propus elaborarea unui plan de acțiuni în vederea identificării și aplicării celor mai eficiente măsuri;

– a fost inițiat un dialog între guvern și ONG-uri pentru identificarea celor mai bune soluții în vederea reducerii riscurilor sociale, medicale și economice asociate consumului de droguri;

– la reuniunea de la Palatul Victoria organizată de Cancelaria Prim-Ministrului  a fost reprezentată și Societatea civilă prin intermediul mai multor fundații și asociații;

– au fost adoptate de Guvern, două memorandumuri, unul propus de Ministerul Sănătății pentru spitale din subordinea Ministerului Sănătății și unul propus de Ministerul Dezvoltării pentru spitale aflate în subordinea autorităților locale prin care au fost aprobate scoaterea la concurs a peste 7600 de posturi vacante sau temporar vacante din sectorul de sănătate socială în vederea îmbunătățirii calității îngrijirilor medicale acordate personalelor consumatoare de droguri;

– conform comunicatului Ministerului Sănătății, se precizează că, de la 1 ianuarie 2024, toate posturile care se vacantează în sistemul de sănătate pot fi scoase la concurs de către spitale, fără întocmirea memorandumurilor de aprobare.

Dosar nr. 21932/2023 (rezumat) - O petentă s-a adresat Biroului Teritorial Braşov și ne-a expus faptul că a moștenit o casă în județul Covasna, imobil în care nu locuiește nicio persoană, însă a fost înștiințată de autoritatea locală că are obligația de achita taxa de salubrizare, taxa impusă fiind mult mai mare decât impozitul datorat pentru locuința respectivă. Petenta menționa că a depus o cerere prin care a solicitat o scutire de la plata taxei de salubrizare, însă răspunsul primit o nemulțumește, justificarea taxei fiind făcută prin faptul că lumea aruncă gunoiul peste tot, iar facturile furnizorului sunt mari.

În vederea soluționării acestei petiții, au fost întreprinse demersuri la Primăria comunei Boroşneu Mare, județul Covasna, în urma cărora Avocatul Poporului a constatat următoarele:

Instituirea unei taxe de salubrizare printr-o hotărâre a consiliului local trebuie să se realizeze în concordanță cu actele normative cu forță juridică superioară, dispoziții legale potrivit cărora serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza principiului tarifării echitabile, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat, iar taxele speciale se încasează numai de la persoanele care beneficiază efectiv de serviciile publice locale.

Prin urmare, impunerea taxei de salubrizare către toți proprietarii de imobile, indiferent dacă aceștia locuiesc sau nu în comuna respectivă și, respectiv, dacă sunt sau nu beneficiarii serviciilor locale în cauză, apare ca fiind abuzivă și realizată cu încălcarea prevederilor legale de rang superior. Or, hotărârile consiliului local trebuie să fie emise în executarea și cu respectarea legilor, nicidecum cu depășirea cadrului legal. Cu alte cuvinte, pentru a produce efecte juridice, actele administrative normative adoptate de Consiliul Local al comunei Boroșneu Mare, județul Covasna, trebuie să se subordoneze legii, adică să nu conțină dispoziții contrare legilor constituționale, organice sau ordinare, să intervină strict în limitele competențelor teritoriale și materiale ale organului emitent și să respecte ierarhia forței juridice a actelor normative de stat.

Ca urmare a problemelor identificate, a fost emisă Recomandarea nr. 150 din 26 octombrie 2023, în urma căreia Primăria comunei Boroșneu Mare ne-a transmis că la stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2024, s-au respectat și pus în aplicare recomandările făcute de Avocatul Poporului. În acest sens, a fost adoptat Regulamentul de impunere a taxelor speciale pe teritoriul comunei Boroșneu Mare.

Dosar nr. 20855/2023 (rezumat) Prin petiția înregistrată la Biroul Teritorial Braşov un petent, cu domiciliul în comuna Bod, judeţul Brașov, ne-a sesizat în contextul prevederilor art. 44 din Constituție, privind dreptul de proprietate privată

În acest sens, petentul revine asupra situației semnalate anterior la Biroul Teritorial Brașov și menționează că un utilaj buldo-excavator al Primăriei comunei Bod a fost surprins pe terenul său, în timp ce efectua lucrări – aspect pe care îl apreciază un abuz.
Prin petițiile anterior menționate, petentul a precizat faptul că Primăria comunei Bod nu îi permite exercitarea dreptul de proprietate privată asupra unui teren în suprafață de 17 mp – intabulat în Cartea Funciară, suprafață rămasă după exproprierea suprafeței de 10 mp și demolării unei construcții ridicate în anul 1985 – anexă garaj.
În urma demersurilor scrise întreprinse de către instituția Avocatul Poporului la Primăria comunei Bod, județul Brașov, respectiv a anchetei efectuate la sediul aceleiași primării, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr.133 din 20 septembrie 2023, potrivit căreia:
– Primarul comunei Bod, județul Brașov, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, va întreprinde măsuri care constă în ofertarea către petent a unui schimb de teren într-o zonă reglementată cu destinația garaje, aflată în apropierea domiciliului petentului;
– Primarul comunei Bod, județul Brașov, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, va depune toate diligențele pentru înștiințarea în prealabil a petentului cu privire la lucrările care sunt necesare în zona limitrofă a terenului proprietate privată a petentului și care implică accesul pe terenul acestuia;
– Primarul comunei Bod, județul Brașov, va informa, în termen de 30 de zile, instituția Avocatul Poporului, cu privire la însușirea Recomandării, precum și referitor la măsurile dispuse.
Ca urmare, Primăria comunei Bod, județul Brașov a comunicat faptul că vor fi întreprinse măsurile necesare pentru ofertarea către petent a unui schimb de teren într-o zonă reglementată cu destinația garaje, aflată în apropierea domiciliului, la momentul demarării proiectului de investiții, respectiv „parc”, cât și faptul că, prin aparatul de specialitate, Primarul comunei Bod va depune toate diligențele, pentru înștiințarea în prealabil a petentului cu privire la lucrările care se vor executa în zona limitrofă a terenului proprietate privată a petentului și care implică accesul pe terenul acestuia.

Dosar nr. 20710/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea unui articol pe site-ul de știri BizBrașov, în data de 27 iulie 2023, articol în care era expusă situația unui cetățean din municipiul Făgăraș, căruia i-a fost refuzat cazierul judiciar obținut online prin ghiseul.ro de către Serviciului Public Regim Permise şi Înmatriculări Auto de la Braşov

 Potrivit informațiilor publicate de presă, un funcționar a refuzat să preia dosarul pentru examenul auto al făgărășeanului din cauză că certificatul de cazier judiciar nu era în original, deși aceste documente se pot obține și în format electronic din februarie 2023.

În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu, au fost întreprinse demersuri la Instituția Prefectului – Județul Brașov și la Ministerul Afacerilor Interne.

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări ne-a precizat că, odată cu prezentarea candidatului pentru obținerea permisului de conducere, în baza consimțământului acestuia, extrasul de pe cazierul judiciar este obținut, conform dispozițiilor legale prevăzute la art. 6 alin. (2¹) din Ordinul M.A.I. nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare, de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent.

Totodată, în cazul prezentării unui certificat de cazier judiciar în format electronic de pe HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, funcționarul public are la îndemână procedura prevăzută de art. 6 alin. (2¹) din actul normativ amintit anterior, în vederea satisfacerii cerințelor beneficiarilor serviciilor publice.

Având în vedere prevederile legale menționate, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a asigurat reinstruirea personalului din subordine, cu privire la noile modificări legislative.

Instituția Prefectului Brașov ne-a informat că, în vederea soluționării situației semnalate și pentru a veni în sprijinul cetățenilor care doresc să obțină permisul de conducere, la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Brașov s-a luat decizia ca certificatul de cazier judiciar în formă electronică și în termenul de valabilitate să poată fi transmis de către solicitant pe adresa de e-mail inmatriculari.permise@prefecturabrasov.ro, urmând ca acesta să fie verificat de lucrătorii Serviciului.

Dosar nr. 20450/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu în contextul art. 34 din Constituție, privind dreptul la ocrotirea sănătății, având în vedere că mai multe persoane au sesizat instituția Avocatul Poporului privind faptul că nu cunosc care sunt avantajele includerii afecțiunii cronice a endometriozei într-un program național de sănătate, deoarece în cadrul legal care reglementează acest aspect nu se prevede nimic în acest sens.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 489/2023, care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2023, a fost modificată și completată Hotărârea de Guvern nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, astfel că, potrivit art. 1 alin. (2) din ultima hotărâre de guvern enunțată, Programul național de endometrioză a fost aprobat, ca program curativ derulat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate şi finanțat din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. În acest sens, în Capitolul 2, pct. XVI din Hotărârea de Guvern nr. 423/2022, se menționează  Programul naţional de endometrioză, cu obiectivul: „Tratamentul specific bolnavelor cu endometrioză”. Acestea sunt singurele prevederi legale referitoare la endometrioză.

În urma demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Brașov, Casa Națională de Asigurări de Sănătate ne-a comunicat:

 1. Referitor la momentul la care va deveni operabil Programul național de endometrioză:

– programul va deveni operațional în momentul în care o unitate sanitară care a solicitat includerea în program, care îndeplinește criteriile din chestionarul de evaluare și încheie contractul cu o casă de asigurări de sănătate, va achiziționa materialele sanitare acordate prin program.

 1. Referitor la bugetul aprobat pentru implementarea Programului național de endometrioză:

– prin Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023, au fost alocate credite de angajament în valoare de 1.500 mii lei.

 1. Referitor la unitățile de specialitate prin intermediul cărora beneficiarele pot accesa Programul național de endometrioză:

– pentru fiecare program/subprogram/activitate pentru care chestionarul de evaluare a fost avizat, casa de asigurări de sănătate va comunica CNAS lista unităților sanitare pentru includerea acestora în program/subprogram/activitate;

– unitățile sanitare avizate depun la casa de asigurări de sănătate fundamentarea solicitării de finanțare, urmând ca ulterior, casa de asigurări de sănătate să stabilească necesarul de fonduri în concordanță cu structura organizatorică, dotarea unității sanitare și numărul de pacienți eligibili potențial a fi încadrați în program/subprogram/activitate;

– unitățile sanitare au libertatea de a decide dacă doresc să deruleze sau nu programul național de sănătate curativ (prin completarea chestionarului și depunerea cererii la casa de asigurări de sănătate);

– o singură unitate sanitară a depus până în prezent, cererea de evaluare și chestionarul aferent, exprimându-și intenția de a derula acest program.

 1. Referitor la criteriile în baza cărora va fi distribuit numărul de kit-uri de dispozitive medicale și materiale sanitare specifice:

– unitățile sanitare care au încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate pentru derularea programului, depun o solicitare finanțare, fundamentată, care să cuprindă materialele sanitare necesare și valoarea acestora, precum și numărul de bolnave estimat care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de tratament în cadrul programului.

 1. Referitor la criteriile în baza cărora vor fi selectate pacientele beneficiare:

– pentru a beneficia de tratament în cadrul Programul național de endometrioză, bolnavele trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute în structura programului, aprobată prin Ordinul președintelui CNAS nr. 180/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: „bolnave al căror diagnostic este reprezentat de confirmarea anamnestică, clinică și imagistică (ecografie și/sau RMN) în care să se vizualizeze clar leziunile de endometrioză profundă cu afectare intestinală”.

Dosar nr. 19435/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, în contextul art. 34 din Constituție, privind dreptul la ocrotirea sănătății, având în vedere că, pe site-ul oficial al postului de televiziune Digi24, în data de 11 iunie 2023, era relatat faptul că, o problemă sistemică a domeniului transfuzional este lipsa de personal: „toate cele 42 de centre de transfuzie (din țară, n.n.) au o problemă comună, lipsa de personal. Din acest motiv, în weekend sunt închise. Specialiștii atrag atenția că mai grav este că peste câțiva ani România va rămâne fără personal specializat, deoarece din 2007 nu mai există școală de transfuziologie”

Președintele Societății de Hematologie domnul Daniel Coriu preciza în cadrul aceluiași reportaj că este necesară reînființarea specialității de medicină transfuzională. Întrucât „la noi nici nu are cine să le înțeleagă, dar cine să implementeze” progresele științifice în domeniu.

Având în vedere aspectele prezentate anterior, menționăm faptul că, potrivit Raportului special al Avocatului Poporului privind accesibilitatea pacienților la serviciile oferite din sistemul medical din România (2023, p.48), în ceea ce privește deficitul de personal din sistemul medical de hematologie, Institutul Național de Hematologie „Prof.dr.C.T. Nicolau” București ne-a informat următoarele: „numărul maxim de posturi aprobat de Ministerul Sănătății este de 1001 posturi, dintre care la data de 01.05.2022 erau vacante 22 de posturi corespunzătoare personalului medical. Conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare, Anexa 8, la nivelul rețelei de transfuzie sanguină ar fi necesar un număr de minimum 1500 posturi, cele 41 de centre de transfuzie sanguină confruntându-se, în ultimii ani, cu un mare deficit de personal raportat la activitatea desfășurată”.

În acest sens, potrivit aceluiași Raport special al Avocatului Poporului (p.107), a fost propusă suplimentarea de posturi în domeniul hematologiei, aceasta fiind este necesară pentru evitarea unor vulnerabilități majore la nivelul rețelei naționale de transfuzie sanguină, cu repercusiuni extrem de grave la nivelul terapiei transfuzionale din spitale.

Prin adresa nr. 19435/18.07.2023, au fost întreprinse demersuri scrise la Ministerul Sănătății și la Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof.dr.C.T. Nicolau” (în continuare, I.N.T.S. „Prof.dr.C.T. Nicolau”), fiind solicitate inclusiv informații cu privire la demersurile întreprinse pentru suplimentarea de posturi în domeniul hematologiei, respectiv cu privire la oportunitatea reînființării specialității de medicină transfuzională.

Prin adresa nr.2291/C/16.08.2023, înregistrată la Biroul Teritorial Brașov al instituției Avocatul Poporului cu nr.22352/16.08.2023, I.N.T.S. „Prof.dr.C.T. Nicolau” ne-a precizat următoarele:

 1. În ceea ce privește suplimentarea de posturi în domeniul hematologiei:

– având în vedere numărul scăzut de donatori care se prezintă la centrele de transfuzie sanguină, a fost identificată necesitatea creșterii numărului de colecte mobile și/sau desfășurarea activității în cadrul centrelor de transfuzie sanguină în zilele de sâmbătă și duminică, în regim de activitatea continuă, ca în spitale;

– având în vedere numărul insuficient de posturi repartizate rețelei naționale de transfuzie și legislația existentă în domeniul relațiilor de muncă, s-a solicitat Ministerului Sănătății, suplimentarea numărului de posturi, prin mai multe adrese (nr. 3668/16.10.2020, nr. 10338/16.10.2020, nr. 1776/C/14.06.2021, nr. 451/C/28.02.2022, nr. 2372/C/05.07.2022), la care însă nu s-a primit nici un răspuns.

 1. În ceea ce privește oportunitatea reînființării specialității de medicină transfuzională:

Ordinul ministrului sănătății nr. 1214/2006 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională adecvată a personalului implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuția și administrarea de sânge și componente sanguine umane este în curs de revizuire, împreună cu restul legislației specifice sistemului de transfuzie din România, care se derulează sub coordonarea Ministerului Sănătății de către un grup de lucru care are în vedere cele două forme de pregătire postuniversitară.

Prin adresa nr. Reg 1/15709/28.08.2023, înregistrată la Biroul Teritorial Brașov cu nr. 23792/30.08.2023, Direcția Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății ne-a precizat mot-a-mot, același răspuns cu cel transmis de către I.N.T.S. „Prof.dr.C.T. Nicolau”, mai puțin partea prin care același institut ne comunică faptul că a solicitat de mai multe ori la Ministerul Sănătății, suplimentarea posturilor și nu a fost primit nici un răspuns. Ministerul Sănătății nu precizează nicio informație referitoare la acest aspect.        

Prin adresa nr. 19435/06.09.2023, au fost continuate demersurile la Ministerul Sănătății, aceasta fiind înaintată către doamna conf.dr. Adriana Pistol, secretar de stat.

Prin adresa nr. Reg 1/19119/02.10.2023, înregistrată la Biroul Teritorial Brașov cu nr. 27145/04.10..2023, Direcția Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății a menționat că, în urma demersurilor noastre, a solicitat tuturor Universităților de Medicină și Farmacie și Colegiului Medicilor din România, un punct de vedere cu privire la necesitatea reînființării specialității de medicină transfuzională.

De asemenea, Ministerul Sănătății reiterează faptul că prima etapă a implementării Proiectului european „Reorganizarea Sistemului Național de Transfuzie” constă în actualizarea și armonizarea legislației din domeniul transfuziei sanguine, grupul tehnic de experți având în lucru revizuirea Ordinului ministrului sănătății Ordinul ministrului sănătății nr. 1214/2006 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională adecvată a personalului implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuția și administrarea de sânge și componente sanguine umane.

Ca urmare, Ministerul Sănătății ne comunică răspunsul Facultății de Medicină Craiova, potrivit căruia se apreciază ca fiind „extrem de necesară reînființarea specialității de Medicină transfuzională ca disciplină distinctă de pregătire în programul de rezidențiat”, respectiv răspunsul Colegiului Medicilor din România, care conține recomandarea de înființare a specialității de Medicină transfuzională.

În ceea ce privește solicitarea de a ni se comunica informații cu privire la măsurile întreprinse pentru suplimentarea posturilor în domeniul hematologiei, Ministerul Sănătății nu ne comunică niciun răspuns. În acest sens, subliniem că prin adresa nr. 2291/C/16.08.2023, I.N.T.S. „Prof.dr.C.T. Nicolau” menționează că Ministerul Sănătății nu a comunicat niciun răspuns la solicitările de suplimentare a numărului de posturi, dar și faptul că numărul actual de 1001 posturi sunt insuficiente raportat la normativele de personal în vigoare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Anexa 8, respectiv la numărul de litri de sânge recoltați/an.

Prin adresa nr. 19435/12.10.2023, au fost continuate demersurile către domnul prof.dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății, cu rugămintea să ni se comunice informații cu privire la măsurile întreprinse pentru suplimentarea de posturi în domeniul hematologiei; care este stadiul revizuirii Ordinului ministrului sănătății nr.1241/2006, ca primă etapă a implementării Proiectului european „Reorganizarea Sistemului Național de Transfuzie” aflat în curs de implementare – din perspectiva reînființării specialității de Medicină transfuzională. Întrucât niciun răspuns nu a fost transmis instituției Avocatul Poporului, au fost reluate demersurile, prin adresa nr.19435/18.01.2024, către Ministerul Sănătății, în atenția domnului Alexandru Mihai Borcan, Secretar general, cu solicitarea de a ni se comunica următoarele informații:

          – măsurile întreprinse pentru suplimentarea de posturi în domeniul hematologiei;

          – care este stadiul revizuirii Ordinului ministrului sănătății nr. 1214/2006, ca primă etapă a implementării Proiectului european „Reorganizarea Sistemului Național de Transfuzie” aflat în curs de implementare – din perspectiva reînființării specialității de Medicină transfuzională.

Ca urmare, prin adresa nr. reg.1/2309/DPSS/785/08.02.2024, înregistrată la Biroul Teritorial Brașov cu nr. 6074/23.02.2024, Direcția Personal și Structuri Sanitare din cadrul Ministerului Sănătății ne precizează următoarele aspecte referitoare la primul punct al solicitării noastre, și anume, măsurile întreprinse pentru suplimentarea de posturi în domeniul hematologiei:

– numărul maxim de posturi alocat unităților finanțate integral din bugetul de stat este de 19.472 posturi, Institutului Național de Transfuzie Sanguină „Prof.dr.C.T. Nicolau” revenindu-i un număr de 1001 posturi;

– repartizarea numărului maxim de posturi, pentru unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Sănătății, prevăzute în Anexa nr. 2, pct. I și III se aprobă prin ordin al ministrului sănătății sau sunt stabilite în actele normative de organizare și funcționare;

– în prezent, este în vigoare Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

– posturile alocate Institutului Național de Transfuzie Sanguină „Prof.dr.C.T. Nicolau” sunt repartizate către centrele de transfuzii sanguine din țară de către conducerea institutului;

– suplimentarea de posturi în domeniul hematologiei va fi avută în vedere la proxima suplimentare a posturilor finanțate integral de la bugetul de stat, prin Hotărârea de Guvern nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății.          

Având în vedere informațiile care ne-au fost comunicate de către autoritățile publice sesizate, rezultă că, la acest moment, Ministerul Sănătății a obținut, în urma unui Memorandum, deblocarea a peste 3000 de posturi se găsesc în unitățile subordonate Ministerului Sănătății[1]. Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof.dr.C.T. Nicolau” este o unitate aflată în subordinea Ministerului Sănătății, finanțată integral de la bugetul de stat, fiind deja scoase la concurs anumite posturi vacante[2].

Cu toate acestea, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.296/2023, apreciem că în prezent nu poate fi pusă în discuție crearea de posturi noi în sectorul bugetar, așadar nici la nivelul Institutul Național de Transfuzie Sanguină.

De asemenea, subliniem că, referitor la eventualele măsuri ce ar putea fi întreprinse cu privire la reintroducerea specializării de Medicină transfuzională, Ministerul Sănătății ne-a comunicat faptul că un grup tehnic de experți are în lucru revizuirea Ordinului nr. 1214/2006 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională adecvată a personalului implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane, având în vedere cele două forme de pregătire postuniversitară specifice acestei componente de specializare.

Faţă de cele expuse, având în vedere că informațiile solicitate ne-au fost comunicate de către Ministerul Sănătății, Dosarul nr. 19435/2023, a fost soluționat favorabil, situația semnalată rămânând în atenția instituției Avocatul Poporului.

[1] https://www.ms.ro/ro/centrul-de-presa/7600-de-posturi-din-sectorul-de-s%C4%83n%C4%83tate-%C8%99i-asisten%C8%9B%C4%83-social%C4%83-sunt-scoase-la-concurs/

[2] https://www.ints.ro/site/cariere/

Dosar nr. 17021/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere că pe site-ul oficial al cotidianului de presă Viața medicală era relatat faptul că potrivit unor rapoarte, România se situează pe ultimele locuri în clasamentul european în ceea ce privește timpul de acces al pacienților la tratamente de ultimă generație

Potrivit informațiilor din presă, indicatorul EFPIA 2022 Patient WAIT urmărește disponibilitatea noilor medicamente și durata de timp necesară pacienților pentru a avea acces la ele în 37 de țări din Europa. Din 168 de medicamente inovatoare care au primit autorizație centralizată de punere pe piață în perioada 2018-2021, în România erau disponibile, la 5 ianuarie 2023, 51 de medicamente, adică o rată de disponibilitate de 30%.

Timpul de la aprobarea centralizată de punere pe piață până la disponibilitatea în România este de 918 zile, adică peste 2 ani și jumătate. Timpul de acces a crescut în comparație cu datele similare ale studiului WAIT 2021, care indica un timp de așteptare de 899 de zile pentru pacienții români.

În cazul medicamentelor oncologice, doar 14 din 46 care au primit autorizație de punere pe piață în această perioadă au fost puse la dispoziția pacienților români și doar jumătate din acestea în regim de disponibilitate completă. Timpul de acces este chiar mai mare în cazul medicamentelor oncologice, ajungând la 991 de zile pentru pacienții români. Pentru medicamentele orfane, rata de disponibilitate a fost de 34% (21 din 61), iar timpul de acces de 909 zile.

Prin adresă scrisă, au fost solicitate informații de la  Ministerul Sănătății și de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), referitor la situația prezentată în presă și la măsurile dispuse în acest sens.

Ca urmare a redirecționării adresei anterior menționate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) ne-a comunicat, în esență, următoarele:

– în perioada 2022-iulie 2023 au avut loc 4 actualizări ale Listei de medicamente aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a asigurat accesul pacienților la un număr de:

 1. a) 23 noi DCI-uri (denumiri comune internaționale) pe aria terapeutică oncologie;
 2. b) 41 DCI-uri noi cu includere necondiționată pe alte arii terapeutice decât oncologia, inclusiv în cadrul programelor naționale de sănătate curative;
 3. c) 20 DCI-uri noi cu includere condiționată în baza unor contracte cost volum, pe alte arii terapeutice decât oncologia, inclusiv în cadrul programelor naționale de sănătate curative;
 4. d) 2 noi DCI-uri cu includere condiționată în baza unor contracte cost volum rezultat, respectiv medicamente pangenotipice pe aria terapeutică hepatită cronică virală de tip C;

– în aceeași perioadă, au avut loc actualizări ale protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 564/499/2021 pentru un număr de 39 de DCI-uri deja incluse în Listă, ca urmare a deciziilor emise de ANMDMR pentru noi indicații terapeutice, linii de tratament sau subgrupuri populaționale;

– în prezent, există 48 de decizii emise de ANMDMR pentru includerea condiționată în Listă sau adăugare linii de tratament sau segmente noi populaționale pentru medicamente aflate deja sub contracte cost volum, însă, întrucât suma rămasă disponibilă (din limita maximă a sumei prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2023) la data de 05.07.2023 este insuficientă, inclusiv  pentru a acoperii reluarea proceselor de negociere pentru 42 contracte cost volum/cost volum rezultat aferente medicamentelor deja incluse condiționat în Listă sau pentru reluarea proceselor de negociere pentru alte 24 contracte cost volum, motiv pentru care, până la rectificarea bugetară efectuată în condițiile legii, prin raportare la prevederile legale în vigoare, nu se pot renegocia/negocia și încheia noi contracte cost-volum aferente DCI-urilor noi, cu decizie de includere condiționată în Listă;

– pentru anul 2023 a fost prevăzută aceeași sumă cu cea prevăzută în anul 2022, și anume, 4.300.000 mii lei, ceea ce reprezintă 87% din necesarul estimat de CNAS pentru anul 2023.

Având în vedere informațiile comunicate, au fost reluate demersurile la nivelul CNAS și ANMDMR, această din urmă autoritate publică ne-a comunicat informații cu privire la procedura care este urmată pentru evaluarea unui medicament și a includerii/extinderii indicațiilor, neincluderea sau excluderea acestuia în Listă.

ANMDMR ne comunică faptul că are competențe numai în ceea ce privește evaluarea medicamentului propus analizei și inițializarea proiectului de Hotărâre de Guvern.

ANMDMR nu a furnizat informații cu privire la numărul medicamentelor care au fost evaluate pozitiv și care se află „blocate” în circuitul anterior prezentat, în sensul potrivit căruia acestea nu pot fi prescrise de medici și achiziționate de către pacienți.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate ne comunică următoarele:

– CNAS a solicitat Ministerului de Finanțe, suplimentarea limitei până la care CNAS a fost autorizată în anul 2023, prin Legea nr.368/2022, să negocieze și să încheie contracte cost volum/cost volum rezultat, cu suma totală de 1.700.000 mii lei, sumă ce ar fi permis derularea proceselor de negociere atât pentru medicamentele ale căror contracte cost volum ar fi încetat până la sfârșitul anului 2023, pentru medicamentele aflate deja în rambursare cu Decizii emise de ANMDMR pentru noi indicații sau subgrupuri populaționale pentru care ar fi fost necesară renegocierea contractelor cost volum aflate în derulare cât și medicamentele noi cu deicizii de includere condiționată în Lista emisă de către ANMDMR;

– având în vedere că, în anul 2023 nu a fost efectuată nicio rectificare bugetară, valoarea rămasă la data de 09.08.2023, în sumă de 5.214.849,87 lei a fost insuficientă pentru derularea în continuare a proceselor de reluare a negocierii, renegocierea contractelor cost volum aflate în derulare, precum și a proceselor de negociere pentru încheierea unor noi contracte cost volum;

– pentru elaborarea bugetului FNUASS pe anul 2024, CNAS a solicitat Ministerului Finanțelor, suma de 7.200.000 mii lei ca limită în care aceasta va fi autorizată să negocieze și să încheie contracte cost volum, fundamentată pe următoarele considerente:

 1. a) cele 64 de medicamente pentru care sunt încheiate contracte cost volum și cost volum rezultat incluse deja condiționat în Lista aprobată prin HG nr. 720/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare, al căror termen de valabilitate încetează în perioada ianuarie – iulie 2024, urmează a intra în procedura de reluare a negocierii în anul 2024, în vederea încheierii unor noi contracte cost volum, respectiv cost-volum-rezultat, valoarea estimată pentru negociere fiind în sumă de 5.130.744.442,46 lei;
 2. b) un număr de 10 medicamente ale căror contracte cost volum au încetat în perioada august-octombrie 2023 și pentru care nu s-a reluat procesul de negociere în anul 2023, nefiind îndeplinită condiția de încadrare a ofertelor financiare în limita maximă a sumei până la care CNAS a fost autorizată în anul 2023 să negocieze și să încheie contracte cost volum/cost volum rezultat, motiv pentru care aceste contracte au fost prelungite prin acte adiționale până cel târziu la data de 31.12.2023, fiind imperios necesară reluarea proceselor de negociere în luna ianuarie 2024 (valoarea ofertelor financiare depuse deja la DAPP (deținătorul autorizației de punere pe piață) pentru reluarea proceselor de negociere este în sumă de 838.354.219,36 lei);
 3. c) un număr de 6 contracte cost volum al căror termen de valabilitate încetează în perioada noiembrie-decembrie 2023, fiind imperios necesară reluarea proceselor de negociere pentru suma de 91.059.182,13 lei;
 4. d) în evidența comisiei de negociere există un număr de 11 DCI deja incluse în listă, cu 25 de decizii de includere/condiționată/adăugare, pentru care se impune renegocierea contractelor cost volum, valoarea ofertelor pentru renegociere fiind în sumă de 417.233.129,02 lei;
 5. e) în evidența comisiei de negociere există un număr de 28 DCI noi cu decizii de includere condiționată în Lista pentru care valoarea ofertelor depuse este în sumă de 489.679.521,12 lei;
 6. f) în evidența Comisiei de negociere există 3 DCI-uri noi, cu decizii de includere condiționată în Lista pentru care s-a comunicat de către Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății numărul pacienților eligibili, dar încă nu au fost depuse ofertele financiare, respectiv 8 DCI noi (11 decizii).

– având în vedere că, potrivit proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 2024, „în anul 2024, CNAS este autorizată să negocieze și să încheie contracte cost volum/cost volum rezultat în limita sumei de 4.300.000 mii lei”, CNAS a solicitat fundamentat, sprijinul Ministerului Sănătății în vederea majorării limitei sumei prevăzute în anul 2024, până la valoarea de 7.200.000 mii lei;

– având în vedere că în anul 2024 este necesară asigurarea continuității celor 81 de contracte cost volum/cost volum rezultat aferente unor medicamente deja rambursate care își încetează termenul de valabilitate în perioada ianuarie-decembrie 2024, limita aprobată prin Legea nr.421/2023, în absența unei suplimentări pe parcursul anului, nu va permite nici în anul 2024 negocierea de noi contracte cost volum sau renegocierea contractelor aflate în derulare pentru noi indicații sau subgrupuri populaționale, cu impact negativ asupra sănătății populației și a timpului de acces la medicamentele inovative cu decizii de includere condiționată în Lista pentru care nu s-a inițiat procesul de negociere în anul 2023.

De asemenea, CNAS menționează că se află în dezbatere publică, un proiect de Hotărâre de Guvern de modificare și completare a Hotărârii de Guvern nr.7202/008, prin care se propune includerea în rambursare a unui număr de 28 de DCI-uri unice, din care 8 DCI aferente unor medicamente noi pentru care au fost încheiate contracte cost volum în primul trimestru al anului 2022, medicamente ce se adresează unor patologii diverse din ariile terapeutice: hepatita cronică cu virus D, reumatologie, dermatologie, gastroenterologie, oftalmologie, neurologie, oncologie, boli rare.

Dosar nr. 12419/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea unui articol pe site-ul de știri BizBrașov, în data de 4 mai 2023, articol din care reiese că un protest spontan a avut loc la Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, 12 medici au intrat în biroul managerului instituției pentru a-i cere să li se asigure condiții decente de muncă.

În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu, au fost întreprinse demersuri la Serviciul de Ambulanță Județean Brașov (SAJ Brașov), iar prin adresa înregistrată cu nr. 17684 din 28 iunie 2023, ni s-a precizat că solicitările medicilor au fost următoarele:
1. Eliminarea camerei de supraveghere din camera de așteptare între cazuri a medicilor, două sau mai multe încăperi destinate medicilor având în vedere că sunt foarte mulți pe tură;
2. Rămânerea opțională a orei de 07:00 sau 19:00 pentru zilele în care lucrează pe echipaje de tip Bl;
3. Depozitarea legală a stupefiantelor;
4. Menționează că au avut o cameră în plus destinată medicilor (biroul directorului medical) care a fost închisă abuziv și fără explicații, cu scopul de a fi umiliți.
Față de cele solicitate, conducerea SAJ Brașov menționează următoarele:
– în anul 2022, s-a renovat vestiarul în care se schimbă personalul operativ al SAJ Brașov, delimitat pe sexe, elaborându-se și un regulament, dar medicii refuzând să se schimbe în acest spațiu motivând, într-o ședință din luna noiembrie 2022, că dulapurile din acest vestiar sunt prea mici, justificarea reală fiind aceea că nu se pot schimba ca doctorițe în fața asistentelor medicale și ca medici în fața șoferilor de ambulanță, fiind sub demnitatea lor.
La începutul anului 2022, o doctoriță a sesizat faptul că dulapul ei din camera de așteptare a medicilor a fost descuiat de persoane necunoscute, dar nu îi lipsește nimic din dulap, fapt pentru care nu fost sesizate organele poliției. În acest sens, măsurile luate au fost de a dota dulapurile cu cutii de valori în care să păstreze analgezicele majore și s-a montat și o cameră de supraveghere. Drept urmare, s-a achiziționat și un dulap metalic cu 25 de sertare cu închidere individuală, pentru depozitarea analgezicelor majore, care a fost amplasat în spațiul destinat portarilor, unde se află și stocul de urgență cu medicație și materiale sanitare destinat situaților de urgență, dar până să fie dat în funcțiune, încuietoarele sertarelor au fost aduse în stadiu de nefuncționare, întrucât persoane neidentificate au turnat lipici în ele.
Spațiu suplimentar, respectiv încă o cameră în plus nu se poate aloca medicilor, neavând spațiu suficient, în schimb, prin mutarea obiectelor de mobilier s-ar crea spațiu suficient să poată staționa concomitent mai mulți medici în camera de așteptare.
În ceea ce privește organizarea activității, acesta este un atribut al angajatorului, ori programul de lucru nu poate să rămână o opțiune la nivelul salariatului, în sensul că dacă vrea vine la ora 07:00 la lucru sau la ora 08:00, în special când vorbim de un sistem de urgență. Mai mult de atât, prin Ordinul nr. 2011-21386/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgenţă prespitalicească, la art.8 alin. (l) este prevăzută obligativitatea organizării schimbului de tură în două etape, astfel încât să existe între cele două etape cel puțin 60 de minute.
În data de 18 mai 2023, a fost convocată o ședință la care au participat medicii și partenerii sociali, respectiv Sindicatul Ambulanța Brașov, precum și Solidaritatea Sanitară Brașov, pentru a fi discutate problemele de mai sus, fiind stabilite următoarele:
– eliminarea camerei de supraveghere din zona de așteptare a medicilor;
– preluarea de către medici a sertarelor cu închidere individuală din dulapul metalic pentru depozitarea analgezicelor majore, care a fost amplasat în spațiul destinat portarilor;
– preluarea de către medici a dulapurilor din vestiarele în care se schimbă personalul operativ al SAJ Brașov;
– eliminarea dulapurilor din zona de așteptare a medicilor și cosmetizarea camerei de așteptare.
De asemenea, conducerea SAJ Brașov menționează faptul că personalul operativ beneficiază și de sporul de tură în cuantum de 15% din salariul de bază și acordat în condițiile legii.
Conducerea Serviciului de Ambulanță Județean Brașov a informat Avocatul Poporului că activitățile stabilite mai sus au fost îndeplinite, fiind finalizate la data de 27 iunie 2023.

Dosar nr. 12115/2023 (rezumat) Prin Recomandarea nr. 171 din 14 decembrie 2022, Avocatul Poporului a solicitat ministrului sănătății luarea măsurilor legale care se impun pentru modificarea cadrului legal existent, prin inserarea unei excepții de la dispozițiile art. 22 din Legea nr. 46/2003, excepție care să reglementeze situația în care un pacient ajunge în unitatea sanitară într-o stare de imposibilitate absolută de a-și exprima consimțământul/acordul cu privire la desemnarea unei persoane care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii sale, cât şi după deces, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie

 Recomandarea Avocatului Poporului a fost însușită de Ministerul Sănătății, iar în Monitorul Oficial nr. 178 din 2 martie 2023 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2023.

Ulterior publicării, a fost elaborat Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru completarea articolului 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, și, ajunsă la Parlament, ordonanța de urgență a fost luată în discuție de senatori, iar Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului au avizat-o favorabil, în schimb Comisia pentru sănătate a decis să întocmească un raport prin care conținutul ordonanței de urgență a Guvernului a fost modificat contrar deciziei Curții Constituționale și a recomandării Avocatului Poporului, iar plenul Senatului a adoptat, în calitate de primă cameră sesizată, acest raport.

Ca urmare a acestor aspecte, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, fiind întreprinse demersuri la Comisia pentru sănătate şi familie din cadrul Camerei Deputaților, în prezent, constatându-se următoarele:

În Monitorul Oficial cu numărul 1020 din data de 8 noiembrie 2023, a fost publicată Legea nr. 328/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2023 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacienţilor nr. 46/2003, iar, în prezent, art. 24 alin. (3) are următorul cuprins:

„În situaţia în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul cu privire la informaţiile prevăzute la art. 21 şi a intervenit decesul acestuia, prin excepţie de la prevederile art. 22, aceste informaţii pot fi accesate pe baza certificatului de calitate de moştenitor”.

Prin urmare, deși este mai puțin decât a recomandat Avocatul Poporului și decât reglementa Ordonanța de urgență a Guvernului, totuși moștenitorii au posibilitatea de a avea acces la datele medicale cu caracter confidențial, în cazul pacientului aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul și a intervenit decesul acestuia.

Având în vedere că textul legal condiționează accesul la datele medicale de existența certificatului de calitate de moștenitor, apreciem că, sfera persoanelor, care pot avea acces la aceste date, a fost lărgită, aici putând intra și o persoană care are calitatea de moștenitor testamentar.

De asemenea, certificatul de calitate de moștenitor se obține ușor, întrucât se emite de notarul public la cererea moștenitorilor pentru a servi ca dovadă a calității lor până la eliberarea certificatului de moștenitor. Certificatul de calitate de moștenitor este util în situațiile în care dezbaterea succesiunii se întinde pe o durată mai îndelungată de timp, acesta fiind valabil până la emiterea certificatului de moștenitor.

În acest sens, apreciem că impactul modificării legislative asupra drepturilor fundamentale ale omului este unul pozitiv și în concordanță cu prevederile referitoare la ocrotirea sănătății și vieții, art. 34 și art. 22 din Constituție, precum și cu dispozițiile art. 8 Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Dosar nr. 10942/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere informațiile din presă potrivit cărora tot mai mulți brașoveni sunt deranjați de mirosurile insuportabile din municipiu, care se simt în mai multe cartiere. Oamenii se tem pentru sănătatea lor.

Sesizarea din oficiu se întemeiază pe prevederile art. 35, art. 34 și art. 31 din Constituție, privind dreptul la un mediu sănătos, dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la informație.

Ca urmare a demersurilor întreprinse, Agenția pentru Protecția Mediului Brașov (APM Brașov, în continuare) ne-a precizat că, în ceea ce privește autolaboratorul, APM Brașov a încheiat contractul de comodat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor privind dreptul de folosință a autolaboratorului echipat cu aparatură de monitorizare a calității aerului;

– pentru circulația pe drumurile publice, acesta este înmatriculat și s-a făcut solicitarea pentru achiziția polițelor de asigurare auto și a rovignetei, aceasta fiind ultima etapă înaintea utilizării autolaboratorului în scopul pentru care a fost achiziționat.

Astfel, în cel mai scurt timp, cu ajutorul echipamentelor din dotarea autolaboratorului, va fi posibilă detectarea, măsurarea concentrațiilor în aerul înconjurător pentru poluanți și compararea acestora cu valorile limită prevăzute în Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov ne-a comunicat că până la acest moment, nu s-au înregistrat alte neconformități față de situația din anul 2022. La acel moment, Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov ne-a comunicat că au fost primite multe sesizări referitoare la această problemă, însă, deși inspectorii sanitari au avut în atenție, în cadrul acțiunilor de control, posibile poluări olfactive din unitățile verificate, nu s-a identificat nerespectarea normelor sanitare.

În ceea ce privește controalele efectuate în anii 2019-2020 la depozitul ecologic Brașov-Fin-Eco, s-a concluzionat la acel moment că este necesar ca societatea să efectueze un studiu de impact asupra stării de sănătate a populației din zonă, în urma căruia s-au emis mai multe recomandări și măsuri pentru minimizarea impactului negativ asupra stării de sănătate a populației. În anul 2021 a fost impusă efectuarea unui nou studiu de impact, cu scopul investigării impactului activității depozitului de deșeuri asupra sănătății populației rezidente în zona de protecție a depozitului. S-au investigat solul, apa, aerul, zgomotul și mirosul și s-a concluzionat „impactul depozitului ecologic Brașov asupra sănătății populației și asupra mediului este nesemnificativ”.

Comisariatul Județean Braşov din cadrul Gărzii Naționale de Mediu ne-a comunicat faptul că nu a fost înregistrată nicio sesizare la nivelul acestei instituții publice cu privire la mirosuri înțepătoare, disconfort olfactiv sau orice alt dezechilibru privind calitatea aerului pentru data de 14.04.2023.

De asemenea, Comisariatul Județean Brașov precizează că efectuează controale, inclusiv inopinate, care cuprind măsuri de remediere imediată a surselor de emisii neconforme și/sau generatoare de disconfort olfactiv, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în situația nerespectării prevederilor legale. Se apreciază că, în temeiul art.8 din Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, sunt definite „clar competențele unităților administrativ-teritoriale, primele responsabile pe linie de protecția mediului, care sunt obligate și trebuie să îndeplinească cu prioritate responsabilitățile privind protecția mediului și a sănătății populației”.

Primăria Municipiului Brașov ne-a comunicat faptul că a sesizat în repetate rânduri, atât Garda de Mediu, cât și Direcția de Sănătate Publică Brașov, cu reclamații primite din partea brașovenilor privind disconfortul olfactiv cauzat de mirosurile resimțite în aer, iar din răspunsurile primite de la aceste autorități publice, rezultă că acestea monitorizează și supraveghează zonele sesizate.

În ceea ce privește protecția mediului, Primăria Municipiului Brașov ne informează că, în urma demersurilor întreprinse, APM Brașov a decis respingerea solicitărilor de obținere a autorizațiilor de mediu pentru Fabrica de Var de pe str. Carierei și a stațiilor de asfalt situate pe str. Lanurilor și pe str. Spicului.

De asemenea, Primăria Municipiului Brașov a instalat o rețea independentă de analizori (senzori) de monitorizare a calității aerului din rețeaua UradMonitor, formată din 34 de senzori amplasați în zonele vulnerabile, fiind efectuată astfel o identificare exactă a zonelor cu probleme și a cauzelor poluării, precum și luarea măsurilor adecvate.

Dosar nr. 9716/2023 (rezumat) - Prin petiția înregistrată la Biroul Teritorial Braşov, petentul, domiciliat în Județul Brașov, ne-a sesizat în contextul prevederilor art. 47 și art. 31 din Constituție, privind dreptul la un nivel de trai decent și dreptul la informație.

În acest sens, petentul – în vârstă de 71 de ani – precizează că a solicitat Primăriei Municipiului Săcele, acordarea unei cantități de lemn de foc gratuit, însă i s-a refuzat acest ajutor, printre altele, inclusiv pentru că figurează cu o datorie de peste 2.000 lei la bugetul local. Astfel, Primăria Municipiului Săcele invocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 259/28.07.2022, potrivit căreia au dreptul să beneficieze de lemn de foc gratuit persoanele care nu înregistrează datorii la bugetul local și la bugetul de stat.
Cu toate acestea, potrivit art. 3 din aceeași Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 259/2022, persoanele vârstnice care locuiesc singure și persoanele cu dizabilități nu se supun condițiilor prevăzute la art. 2 (venitul net pe membru de familie să nu depășească 1000 lei; să nu dețină animale de tracțiune; să nu dețină mijloace mobile auto în proprietate; să nu dețină conturi bancare de economii; să nu înregistreze datorii la bugetul local și de stat; să nu fie beneficiari ai Legii nr. 461/2001 privind venitul minim garantat, să nu beneficieze de subvenție pentru încălzire în baza Legii nr. 226/2021).
În urma demersurilor scrise întreprinse de către instituția Avocatul Poporului la Primăria Municipiului Săcele, Județul Brașov și la pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 81/2023, potrivit căreia:
– Primarul Municipiului Săcele, Județul Brașov, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, va lua măsurile necesare în scopul asigurării îndrumării și consilierii familiilor și persoanelor singure fără venituri sau cu venituri reduse, în ceea ce privește drepturile acestora la acordarea materialului lemnos pentru foc, cu titlu gratuit;
– Primarul Municipiului Săcele, Județul Brașov va evalua nevoile sociale ale persoanelor aflate în dificultate, pentru a determina dacă acestea se încadrează în excepția reglementată de art. 3 din HCL nr. 259/2022, în sensul acordării lemnelor de foc persoanelor vârstnice care locuiesc singure.
– Primarul Municipiului Săcele, Județul Brașov, va informa, în termen de 30 de zile, instituția Avocatul Poporului, cu privire la însușirea Recomandării și măsurile dispuse.
Prin adresa de răspuns înregistrată la instituția Avocatul Poporului cu nr. 18921/10.07.2023, Primăria Municipiului Săcele, Județul Brașov ne-a comunicat următoarele:
– pentru petent, s-a întocmit Fișa de Evaluare Inițială și Fișa de Consiliere privind informarea și consilierea cu privire la drepturile sociale și serviciile sociale disponibile, precum și Planul de Intervenție prin care au fost identificate nevoile sale sociale;
– Primăria Municipiului Săcele își însușește Recomandarea Avocatului Poporului și prin angajații Direcției de Asistență Socială – Serviciul de Asistență Socială, va asigura îndrumarea și consilierea familiilor și persoanelor singure fără venituri sau cu venituri reduse, în ceea ce privește drepturile acestora la acordarea materialului lemnos pentru foc, cu titlu gratuit;
– Primăria Municipiului Săcele va evalua nevoile sociale ale persoanelor aflate în dificultate pentru a determina dacă se încadrează în excepția reglementată de art. 3 din HCL nr. 259/2022, în sensul acordării lemnelor de foc persoanelor vârstnice care locuiesc singure.
În concluzie, Primăria Municipiului Săcele, Județul Brașov și-a însușit Recomandarea Avocatului Poporului nr. 81/06.06.2023.

Dosar nr. 9859/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu, după publicarea unui articol pe site-ul de știri locale Brașov.net, în data de 5 aprilie 2023, articol din care reiese că o tânără în vârstă de 28 de ani, din satul Bodoş, judeţul Covasna, a fost legată de propriul tată cu un lanţ şi două lacăte de un dulap din casă.

Poliţiştii au descins la domiciliul bărbatului din satul Bodoş, judeţul Covasna, şi au găsit-o pe fiica acestuia, care suferă de afecţiuni psihice, legată de un dulap cu un lanţ asigurat cu două lacăte.
În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu, au fost întreprinse demersuri la Primăria Orașului Baraolt, județul Covasna, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, precum și la Poliţia Oraşului Baraolt, județul Covasna, iar în data de 30 mai 2023, a fost efectuată o anchetă la Primăria Orașului Baraolt.
În urma demersurilor întreprinse, au fost constate următoarele:
– în dosarul penal constituit, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, faptă prevăzută și pedepsită de art. 205 alin. (1) și alin. (3) lit. c) din Codul penal, iar instanța a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, de luare a măsurii arestării preventive față de inculpați (părinții tinerei).
Conform Certificatului de încadrare în grad de handicap, tânăra în cauză este încadrată în gradul de handicap grav cu asistent personal (certificatul este permanent).
La data efectuării anchetei de către reprezentanții Biroului Teritorial Brașov, s-a constat că tânăra este internată la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe, Secția de Psihiatrie Adulți.
Prin Încheierea din data de 18 mai 2023, Judecătoria Sfântu Gheorghe a admis cererea de instituire a curatelei speciale, a numit Unitatea Administrativ Teritorială Baraolt, prin primar, în calitate de curator al persoanei bolnave, până la soluționarea cererii privind instituirea tutelei speciale. Frații tinerei și rudele au învederat instanței că nu doresc să fie numiți în calitate de curator special pentru tânăra în cauză. Astfel, după externare, tânăra va fi instituționalizată la un Centru de Îngrijire și Asistență.
Lunar, tatăl tinerei depunea la Primăria Baraolt un raport privind îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și starea persoanei cu handicap, astfel se făcea monitorizarea situației. Rapoartele depuse la Primăria Baraolt, prin care tatăl tinerei declara că a asigurat alimentația corespunzătoare persoanei cu handicap, a asigurat igiena corporală, a asigurat și urmărit efectul tratamentului prescris de medici, a participat activ la crearea unor condiții normale de viață persoanei asistate etc., au semnătura și parafa medicului de familie.
În prezent, contractul de muncă încheiat între Primăria Orașului Baraolt și asistentul personal al persoanei cu handicap, este suspendat de drept, întrucât salariatul este arestat preventiv.
Avocatul Poporului a constat că, din ancheta socială efectuată în anul 2012 de către reprezentanții Primăriei Orașului Baraolt, anchetă dispusă după ce un cetățean a reclamat că tânăra este ținută în lanț, în cotețul de porci, fiind tratată ca un animal, rezultau următoarele:
– bolnavei i s-au format obiceiuri anormale chiar și pentru o persoană cu handicap mintal, respectiv se deplasează în patru labe sau în poziție aplecată, se hrănește de pe podea, își face nevoile des, într-o găleată, fără nicio ezitare, în prezența reprezentanților primăriei.
Cetățeanul care a reclamat situația descrisă mai sus a refuzat să dea o declarație scrisă, spunând că sunt lucruri cunoscute de întreaga comunitate din satul Bodoș, însă nimeni nu are curajul să depună o sesizare scrisă, întrucât părinții fetei îi amenință pe toți că le incendiază casele.
De asemenea, la ancheta socială efectuată în data de 5 septembrie 2012, angajatele primăriei nu au putut pătrunde în locuința familiei, decât după ce tatăl fetei a ieșit cu fiica sa din șură, bolnava fiind agitată și într-o stare de neliniște, inițial tatăl negând că o ține legată în șură, dar la intrarea reprezentantelor autorității locale în respectiva șură au găsit lanțul cu care tânăra fusese legată, moment în care asistentul personal a recunoscut că așa procedează. Ulterior acestor anchete sociale, anchete în care constatările efectuate la fața locului descriu o situație foarte gravă, reprezentanții autorității locale susțin că au verificat anual situația tinerei, vizitele fiind suspendate în perioada pandemiei de Covid, însă nu au fost reluate nici după ridicarea restricțiilor.
Deși potrivit dispozițiilor legale autoritatea locală, respectiv primăria, urmărește situația, cu atât mai mult în cazurile de acest gen, unde un membru al familiei este desemnat angajat ca asistent personal pentru bolnavul respectiv, monitorizarea îi revine autorității locale. Pentru persoanele adulte cu handicap, îngrijite în familie, se desemnează un manager de caz de către serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei de domiciliu, respectarea drepturilor acestor categorii de beneficiari se realizează tot de către această instituție, iar activitatea asistenților personali, care sunt angajați ai primăriei, se monitorizează tot de către primărie.
Conform prevederilor art. 40 alin. (2) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, serviciul public de asistenţă socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local.
Or, chiar și după ridicarea restricțiilor impuse pe durata pandemiei de Covid, reprezentanții autorității locale nu au efectuat nicio vizită, niciun control sau anchetă socială la domiciliul acestei persoane cu handicap grav.
Consilierul de la Compartimentul personal și salarizare, la depunerea lunară a raportului de către asistentul personal al persoanei cu handicap, discuta cu tatăl tinerei despre problemele din familie, răspunsul fiind că totul este în ordine. Deși din anchetele sociale anterioare a rezultat un anumit tipar al comportamentului părinților tinerei, aceștia declarând, în repetate rânduri, că o leagă pe fiica lor cu lanț, întrucât nu o pot lăsa singură când ei sunt plecați, altfel fuge de acasă și agresează alte persoane.
Pe lângă lipsa personalului necesar, lipsa unui director care să coordoneze activitatea direcției, precum și personalul lipsit de experiență în domeniu contribuie la ivirea unor astfel de situații.
Ca urmare a problemelor identificate, a fost emisă Recomandarea nr. 84 din 8 iunie 2023, prin care Avocatul Poporului a solicitat Primăriei Orașului Baraolt, județul Covasna, următoarele:
– luarea măsurilor legale în vederea monitorizării şi analizării situației persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi respectării drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; identificarea şi evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; asigurarea ponderii personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale, conform dispozițiilor art. 8 alin. (4), Anexa nr. 2, din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal;
– în vederea prevenirii unor situații similare, autoritatea locală va dispune măsurile necesare pentru respectarea dispozițiilor art. 40 alin. (2) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
– pentru protecția persoanelor încadrate în grad de handicap, reprezentanții autorității locale trebuie să se procedeze la identificarea potențialelor abuzuri la care acestea pot fi supuse, evaluarea și intervenția promptă în situații de risc.
Rezultat:
Primăria Orașului Baraolt, județul Covasna, ne-a comunicat următoarele:
1. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baraolt au efectuat vizite la toate persoanele încadrate în gradul de handicap grav, care au optat pentru angajarea unui asistent personal. Cu ocazia controalelor efectuate, nu s-au observat probleme, asistenții personali și-au îndeplinit sarcinile cuprinse în fișa postului. În fiecare caz constatările au fost consemnate în scris, la fiecare persoană/familie fiind întocmită o notă de constatare. În cursul anului sunt planificate controale și la persoanele încadrate în gradul de handicap grav, care au optat pentru acordarea indemnizației lunare.
De asemenea, s-a întocmit o bază de date care cuprinde informații importante referitoare la fiecare persoană cu handicap, indiferent de gradul de încadrare (ușor, mediu, accentuat, grav, grav cu asistent personal), lista cuprinzând persoanele care au domiciliul sau reședința pe teritoriul administrativ al orașului Baraolt.
Pentru protecția drepturilor persoanelor vârstnice, se intenționează înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, la care se va încadra personalul de specialitate prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 797/2017.
2. În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Baraolt din data de 11 mai 2023, a fost prezentată Informarea privind activitatea asistenților personali desfășurată în anul 2022.
3. Cu ocazia întocmirii dosarelor noi sau a reevaluărilor anuale reprezentanții Direcției de Asistență Socială analizează situația fiecărei persoane încadrate sau nu într-un grad de handicap, care s-ar putea afla în situație de risc social.

Dosar nr. 9488/2023 (rezumat) Petenta, domiciliată în Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, ne-a sesizat în contextul prevederilor art. 47 și art. 52 din Constituție, privind dreptul la un nivel de trai decent și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

În acest sens, petenta preciza că, în urma solicitării sale, Casa Județeană de Pensii Covasna i-a emis o Decizie privind respingerea pensiei anticipate parțiale – decizie provizorie, „emisă în baza Acordului cu Statul Israel”, urmând ca, la confirmarea stagiului din Israel, să îi fie emisă decizia finală. Având în vedere că, potrivit mențiunii din cadrul deciziei enunțate, decizia provizorie nu poate fi contestată, petenta s-a readresat aceleiași Case Județene de Pensii Covasna, care i-a comunicat faptul că aceste răspunsuri din Israel parvin foarte târziu, motiv pentru care a fost îndrumată ca, în situația în care are posibilitatea, să insiste la instituția din Israel „prin familiile cu care a încheiat un contract de muncă”, pentru a reduce perioada de așteptare la răspunsul solicitat prin cererea inițială.
Petenta menționa că a luat legătura cu Casa de Asigurare din Israel (Bituach Leumi Israel), care nu i-a comunicat informațiile solicitate.
Biroul Teritorial Brașov a întreprins demersuri scrise la Casa Județeană de Pensii Covasna și la Casa Națională de Pensii Publice.
Precizăm că, între statul Român și statul Israel este încheiat Acordul în domeniul securității sociale, aprobat prin Legea nr. 150/2012, care menționează la art. 16, pct. 2, faptul că, „dacă o persoană nu îndeplinește condițiile necesare pentru obținerea unei prestații numai în baza perioadelor de asigurare realizate în baza legislației române, Instituția competentă ia în considerare, în măsura în care este necesar, perioadele de asigurare, de muncă sau de domiciliu realizate în baza legislației din Israel, atât timp cât acestea nu se suprapun, ca și când ar fi fost perioade realizate în baza legislației române”.
De asemenea, potrivit art. 7 din Regulamentul nr. 987/16-sept-2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, „în cazul în care o persoană este eligibilă să primească o prestaţie sau este obligată să plătească o cotizaţie, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului de bază, şi instituţia competentă nu dispune de toate informaţiile privind situaţia dintr-un alt stat membru, necesare pentru a calcula definitiv cuantumul prestaţiei sau al cotizaţiei respective, acea instituţie, la cererea persoanei în cauză, acordă respectiva prestaţie sau calculează respectiva cotizaţie cu titlu provizoriu, în cazul în care un astfel de calcul este posibil, pe baza informaţiilor aflate la dispoziţia instituţiei respective. Prestaţia sau cotizaţia în cauză se recalculează odată ce instituţia în cauză primeşte dovezile sau documentele justificative necesare”.
Casa Județeană de Pensii Covasna ne-a precizat faptul că, la emiterea deciziei finale prin cumul vechime cu vechimea efectuată în Israel, se ia în considerare doar formularul european E205 Il, emis de instituția abilitată din Israel.
În urma răspunsului primit de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, a rezultat că există un Aranjament administrativ semnat la București la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre România și Statul Israel în domeniul securității sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, potrivit căruia fiecare instituție competentă va transmite instituției competente a celeilalte părți contractante, un formular care atestă perioadele de asigurare realizate în baza propriei legislații.
În urma demersurilor instituției Avocatul Poporului, la data de 13 iunie 2023, Casa Județeană de Pensii Covasna a emis pe numele petentei, Decizia privind acordarea unor drepturi de pensie anticipată parțială în baza Acordului între Statul Israel și România, în domeniul securității sociale, situația fiind soluționată în mod favorabil.

Dosar nr. 8814/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, în contextul art. 34 și art. 31 din Constituție, privind dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la informație, având în vedere informațiile din presă potrivit cărora o anchetă a dezvăluit că aproape jumătate din mierea importată nu este 100% naturală: „mostrele prelevate din 18 țări (inclusiv România, n.n.) arată că borcanele conțin mai degrabă un amestec cu sirop de zahăr (…). Președintele ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, n.n.) spune că, de fapt, acea substanță nu ar fi nici măcar sirop de zahăr, ci că lucrurile sunt mai complicate de atât”

Având în vedere prevederile Legii nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor asigură supravegherea şi controlul oficial al modului în care producătorii şi procesatorii realizează procesarea mierii și recoltează probe în vederea efectuării analizelor de laborator, Instituția Avocatul Poporului a întreprins demersuri scrise la această autoritate publică (ANSVSA, în continuare).
Ca urmare, ANSVSA ne-a comunicat următoarele:
– în calitate de autoritate competentă în domeniul siguranței alimentelor și sănătății animalelor, efectuează, prin intermediul medicilor veterinari din cadrul direcțiilor sanitare veterinare județene, controale oficiale asupra tuturor unităților care produc, prelucrează, transportă și comercializează miere de albine (apicultori, unități de procesare a mierii, unități de depozitare și comercializare, importatori etc.);
– medicii veterinari oficiali prelevează, cu ocazia controalelor, și probe de laborator pentru a verifica dacă mierea corespunde parametrilor de siguranță și calitate prevăzuți de Directiva 2001/110/CE și nu conține substanțe interzise sau peste limitele admise. Probele prelevate sunt analizate atât la nivelul Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, cât și la nivelul celor 41 de laboratoare sanitare veterinare județene din subordinea DSVSA;
– frecvența controalelor oficiale și a recoltărilor de produse alimentare pentru examene de laborator este stabilită prin Programul Național de Supraveghere și Control elaborat în baza Regulamentului (UE) nr. 625/2017 și aprobat prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 35/2016.
Așadar, ANSVSA ne comunică faptul că deține competența și instrumentele necesare pentru aplicarea legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.
În ceea ce privește programul coordonat de detectare de practici frauduloase din domeniul mierii de albine elaborat de Comisia Europeană în anul 2021, împreună cu 15 state membre ale Uniunii Europene, ANSVSA ne comunică faptul că România, prin intermediul acestei autorități, a fost parte a acestui program, iar medicii veterinari oficiali din cadrul Punctelor de Control la Frontieră au recoltat probe de miere provenită din diferite țări terțe (China, Ucraina, republica Moldova), care era destinată pieței europene.
De la nivelul Punctelor de Control la frontieră românești, au fost recoltate cu ocazia acestui program, un număr de 15 probe din loturi de miere provenite din țări terțe UE, dintre care două au fost declarate cu suspiciunea de a avea adăugate siropuri vegetale, în urma transmiterii acestor probe de laborator către Centrul Comun de Cercetare din subordinea Comisiei Europene.
Pe de altă parte, menționăm că normele metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013 au intrat în vigoare în data de 24 noiembrie 2020, fiind aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 323/2020.
Referitor la etichetarea corectă a mierii sau cu privire la efectuarea supravegherii și controlului al procesării și/sau al comercializării mierii, precizăm că astfel de reglementări sunt conținute de Legea apiculturii nr.383/2013.
În acest sens, potrivit art. 18 lit. n) din Legea apiculturii nr.383/2013, constituie contravenție care se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei, pentru producătorii, procesatorii şi
comercianţii care comercializează cu bună ştiinţă miere de albine cu adaosuri de zaharuri exogene sau alte substanţe interzise, prin nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5 lit. a1), şi, după caz, suspendarea pe timp de 12 luni a documentului de autorizare/înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.
De asemenea, potrivit art. 171 din aceeași lege, producătorii, procesatorii şi comercianţii sunt obligaţi să afişeze vizibil pe etichetă ţara de origine pentru mierea de albine.
Pentru amestecurile de miere provenite din comunitatea europeană şi/sau ţări terţe, producătorii, procesatorii şi comercianţii sunt obligaţi să afişeze vizibil pe etichetă ţara sau ţările de origine, după caz.

Dosar nr. 8492/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu având în vedere informațiile din presă potrivit cărora Secția de oncologie din Municipiul Brașov pare, la prima vedere, o clădire abandonată, aproape o ruină, însă acolo sunt internați bolnavi de cancer. Cu privire la apartenența spitalului, reportajul precizează faptul că „Secția de oncologie din Brașov este exact așa cum arată... a nimănui. Spitalul Județean, care o folosește, spune că este a spitalului de Pneumoftiziologie și invers. Așa că nimeni nu investește. În acte, secția aparține de Spitalul de Pneumoftiziologie, dar este folosită de cel județean.(…)”

Luând în considerare importanța identificării situației juridice a secției de oncologie a Spitalului Județean Clinic Brașov, precum și a necesității întreprinderii măsurilor adecvate pentru asigurarea unor servicii medicale corespunzătoare pacienților cu afecțiuni oncologice, au fost întreprinse demersuri la Ministerul Sănătății și la Consiliul Județean Brașov.
Ministerul Sănătății ne-a precizat că imobilul cunoscut sub denumirea „Secția Mârzescu a Spitalului Județean Brașov” este cuprins în Anexa nr. 19 a Hotărârii Guvernului nr. 867/2022 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective. Prin urmare, în anul 2022, imobilul situat în Municipiul Brașov, str. A.I. Cuza nr. 28 a ajuns în proprietatea publică a Județului Brașov și în administrarea Consiliul Județean Brașov, iar Ministerul Sănătății nu mai deține un drept de proprietate sau vreun alt drept real asupra acestui imobil.
Consiliul Județean Brașov a aprobat apartenența la domeniul public al Județului Brașov a imobilului teren situat în Municipiul Brașov, str. A.I. Cuza nr. 28, înscris în C.F. nr.101932 Brașov, astfel că imobilul în suprafață de 28.295 mp (teren aferent Platformei Spitalului Mârzescu Brașov) s-a înscris în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov.
În urma măsurătorilor efectuate în teren și a studiilor de carte funciară, s-a constatat că anumite construcții sunt situate parțial pe un teren identificat cu un alt număr topografic din Cartea Funciară Brașov, proprietar fiind Municipiul Brașov. Pe acest teren sunt edificate construcțiile în care funcționează imobilul cu destinația de unitate spitalicească – fostul Spital Mârzescu Brașov și alte instituții medicale (Laboratorul de Medicină Legală, Dispensar TBC, CTS, parțial Serviciul de Ambulanță Județean Brașov).
Ca urmare, Consiliul Județean Brașov a adoptat H.C.J. Brașov nr. 7/17.01.2023, prin care s-a aprobat cererea de trecere din domeniul public al U.A.T. Municipiul Brașov în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a imobilului anterior menționat, pentru finalizarea reglementării situației juridice a imobilului – fostul Spital Mârzescu. Actul administrativ a fost înaintat Primăriei Municipiului Brașov și Consiliului Local Brașov cu rugămintea să se aprobă cererea de trecere din domeniul public al U.A.T. Municipiul Brașov în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov, a terenului anterior menționat.
Primăria Municipiului Brașov a comunicat un răspuns din care rezultă că este necesară demararea procedurii de dezmembrare imobil pentru ca ulterior să se aprobe trecerea suprafeței aferente construcțiilor în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov, care până în prezent nu s-a finalizat (în derulare).
În condițiile actuale, clarificarea situației juridice a imobilului cu destinația de unitate spitalicească de interes public județean, nu se poate finaliza, deoarece U.A.T. Județul Brașov nu are un drept real asupra terenului în cauză, ca urmare a neaprobării de către Consiliul Local Brașov a solicitării de trecere în domeniul public al Județului Brașov.
Așadar, au fost continuate demersurile la Primăria Municipiului Brașov, fiind solicitate informații despre stadiul desfășurării procedurii de dezmembrare imobil înscris în C.F. nr. 176458 Brașov, nr.top. 5940/1/1/1/21, respectiv stadiul supunerii în dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Brașov a propunerii de trecere în domeniul public al Județului Brașov a acestuia.
Primăria Municipiului Brașov ne-a comunicat faptul că imobilul înscris în CF nr. 176458 Brașov, nr.top. 5940/1/1/1/21 a făcut obiectul procedurii de reofertare în vederea încheierii contractului de prestări servicii pentru întocmirea documentației cadastrale de reglementare a situației juridice, în acest sens și urmează a fi semnat contractul cu ofertantul declarant câștigător.
Primăria Municipiului Brașov precizează că termenul de predare a documentației este de 60 de zile de la data semnării contractului, iar după finalizarea documentației cadastrale, va fi spus aprobării Consiliului Local al Municipiului Brașov, proiectul de hotărâre cu privire la reglementarea situației juridice a imobilului.
Față de cele expuse, având în vedere răspunsurile care ne-au fost comunicate de către autoritățile publice sesizate, precum și faptul că Primăria Municipiului Brașov are o procedură în curs de derulare cu privire la întocmirea documentației cadastrale a unor imobile din incinta Platformei Mârzescu a Spitalului Județean Brașov, obiectul Dosarului nr. 8492/2023 rămâne în monitorizare, urmând ca în termen de două luni să fie analizată reluarea demersurilor.

Dosar nr. 8028/2023 (rezumat) Prin petiţia înregistrată la Biroul Teritorial Braşov, un petent cu domiciliul într-o comună din județul Brașov, ne-a sesizat în contextul prevederilor art. 44 și art. 52 din Constituție, privind dreptul de proprietate și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

În acest sens, petentul preciza că i-a fost încălcat dreptul de proprietate de către Primăria comunei Măieruș, județul Brașov asupra terenurilor arabile înscrise în Cartea Funciară, având în vedere faptul că, în urma parcelării din anul 2015 efectuate de către aceeași primărie, au fost decalate limitele de proprietate, astfel că aproximativ 9000 mp. se suprapun pe diguri de apărare contra inundațiilor, aflate în proprietatea statului român și în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov (S.G.A. Brașov), Administrația Bazinală de Apă Olt – Administrația Națională Apele Române, conform Anexei 12 din Hotărârea de Guvern nr. 1705/2006 privind inventarul bunurilor din domeniul public al statului. S.G.A. Brașov confirmă existența suprapunerii terenului aflat în proprietatea sa (conform noilor limite stabilite prin parcelarul efectuat în anul 2015 de Primăria comunei Măieruș și avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Brașov) și lucrarea hidrotehnică (dig), astfel că, din cei 2602 mp. – suprafață totală a terenului digului drept, 2551 mp se suprapun cu un alt teren intabulat, inclusiv pe zona dig-mal.
De asemenea, aceeași autoritate publică semnalează faptul că, potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, lățimea zonelor de protecție este stabilită conform anexei nr. 2, iar dreptul de proprietate se extinde și asupra zonelor de protecție – 4 m de la baza digului spre incinta apărată, în suprafață de 1182 mp.
În urma demersurilor scrise întreprinse de către instituția Avocatul Poporului la Primăria Municipiului Măieruș, Județul Brașov și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, respectiv a anchetei efectuate în data de 22 iunie 2023, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr.94 din 29 iunie 2023, potrivit căreia Primarul comunei Măieruș, județul Brașov – Președinte al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Măieruș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, va lua cu celeritate, toate măsurile necesare în scopul refacerii planului parcelar în ceea ce privește amplasamentul suprafețelor de teren situate în extravilanul comunei Măieruș înscrise în Cartea Funciară, în așa fel încât acesta să reflecte realitatea din teren, ținând cont de digurile de apărare înscrise în Hotărârea de Guvern pentru inventarierea bunurilor din domeniul public al statului nr.1705/2006, Anexa 12.
Ca urmare a continuării demersurilor la Instituția Prefectului Județului Brașov, ne-a fost comunicat răspunsul Primăriei comunei Măieruș, Județul Brașov, potrivit căruia Recomandarea nr. 94 din 29 iunie 2023 a Avocatului Poporului a fost însușită de primarul aceleiași comune și au fost luate măsuri, în sensul în care au fost alocate sumele necesare contractării serviciului de refacere a planului parcelar și s-a luat legătura cu o firmă de specialitate în această privință.

Dosar nr. 3386/2023 (rezumat) - Prin petiţia înregistrată la Biroul Teritorial Braşov, petentul ne-a sesizat în contextul prevederilor art. 44 și art. 52 din Constituție, privind dreptul de proprietate privată și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

În acest sens, petentul preciza că a înaintat către Comisia locală de fond funciar Zagon, o cerere individuală, alături de cererile altor membrii composesori, acestea fiind ulterior transmise spre competentă soluționare către Comisia locală de fond funciar Sita Buzăului (terenurile forestiere sunt în raza teritorială a Comunei Sita Buzăului). După 15 ani de demersuri și audiențe, Comisia locală de fond funciar Sita Buzăului i-a comunicat petentului că nu găsește cererea sa, contrar aspectelor susținute de Comisia locală de fond funciar Zagon.

În urma demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Brașov, Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sita Buzăului a precizat  faptul că cererea petentului, precum și cererile celorlalți membri composesori urmează să fie propuse spre invalidare Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Covasna.

Ca urmare a continuării demersurilor scrise de către Biroul Teritorial Brașov, Instituția Prefectului Județul Covasna ne-a precizat următoarele:

– dosarul petentului a fost înaintat de către Primăria comunei Zagon, Comisiei locale Sita Buzăului, așa cum reiese din procesul-verbal de predare-primire cu dosarele Composesoratului Bota și înregistrat la Primăria Sita Buzăului;

– Comisia locală Sita Buzăului pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a validat pentru Composesoratul Bota Zagon, suprafața de 1038,13 ha.;

– Comisia locală Sita Buzăului a precizat că președintele Composesoratului Bota Zagon a depus cerere care a fost propusă spre invalidare Comisiei Județene, deoarece nu au fost depuse acte de proprietate din care să rezulte o suprafață mai mare decât cea reconstituită anterior, propunere care a fost aprobată prin Hotărârea Comisiei Județene Covasna din anul 2006. Hotărârea a fost atacată în instanță și acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată;

– Comisia locală Sita Buzăului a concluzionat că petentul nu are înregistrate cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, depuse în calitate de beneficiar.

Cu toate acestea, din răspunsul primit de la Primăria comunei Sita Buzăului, s-a constatat că nu rezultă când anume va fi soluționată cererea petentului depusă de către acesta în anul 2005, precum și faptul că o perioadă lungă de timp s-a scurs de la data depunerii acesteia, contrar jurisprudenței constante a Curții Europene a Drepturilor Omului care condamnă tergiversarea soluționării cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate.

Ca urmare, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 92 din 27 iunie 2023 privind respectarea prevederilor art. 5 lit. a) din Regulamentul din 2005 privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 890/2005, în atenția domnului primar al comunei Sita Buzăului, județul Covasna.

Potrivit Recomandării menționate:

– Primarul comunei Sita Buzăului, județul Covasna – președinte al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sita Buzăului, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, va lua măsurile necesare în scopul soluționării cu celeritate a cererii individuale a petentului, cât și a cererilor celorlalți membri composesori, care au ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor forestiere aflate pe raza teritorială a comunei Sita Buzăului.

– Primarul comunei Sita Buzăului, județul Covasna – președinte al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sita Buzăului, va informa, în termen de 30 de zile, instituția Avocatul Poporului, cu privire la însușirea Recomandării, precum și referitor la măsurile dispuse.

Cu toate acestea, niciun răspuns nu a fost comunicat instituției Avocatul Poporului, motiv pentru care au fost continuate demersurile la Instituția Prefectului Județul Covasna.

Ca urmare, Instituția Prefectului Județul Covasna ne-a comunicat faptul că, raportat la Recomandarea adresată de Avocatul Poporului, primarului comunei Sita Buzăului, județul Covasna, Comisia locală Sita Buzăului pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a adoptat Hotărârea nr. 46/23.09.2023, iar procedura de comunicare a acesteia a fost îndeplinită, fiind transmisă petentului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Dosar nr. 2560/2023 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unui articol care relata faptul că în zona Făgărașului, cele mai multe abuzuri asupra minorilor s-au înregistrat după 2018. Comuna Jibert s-a dovedit a fi campioană la violuri (https://www.monitorfg.ro/2023/01/21/monstri-de-langa-noi-s-au-inmultit-cazurile-de-abuzuri-asupra-minorilor-comuna-jibert-campioana-la-violuri/)

Biroul Teritorial Brașov a întreprins demersuri scrise către Instituția Prefectului Județul Brașov, la Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, la Inspectoratul Școlar Județean Brașov și la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov pentru:
– atragerea atenției asupra aspectelor publicate în presă și solicitarea implicări în autorităților și instituțiilor în mod proactiv, prin organizarea în continuare a campaniilor, proiectelor, informărilor pe această temă atât în interesul specialiștilor dar și al copiilor, elevilor, familiilor defavorizate;
– diseminarea acestor date subunităților de poliție rurală, polițiilor locale, serviciilor publice de asistență socială și direcțiilor de asistență socială din cadrul primăriilor, a primăriilor rurale și orășenești;
– atragerea atenției asupra obligațiilor prevăzute de către Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, de către Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului prin articolele 46 lit. i), art. 89 și art. 94-97.
Prezentul demers a avut ca scop atragerea atenției și asupra cazuisticii în continuă creștere din județul Brașov și asupra importanței intervenției multidisciplinare în vederea îmbunătățirii și eliminării pe cât este posibil ale acestor cazuri.
Autoritățile sesizate de către Biroul Teritorial Brașov au comunicat următoarele măsuri/demersuri întreprinse în vederea îmbunătățirii cazului și pentru prevenirea acestora pe viitor:
1. La nivelul IPJ Brașov activitățile circumscrise registrului agresorilor sexuali se desfășoară cu respectarea prevederilor legale, a dispozițiilor și a procedurilor de lucru, de către fiecare polițist care are în responsabilitate dosare electronice de supraveghere privind persoane înscrise în registru;
2. Prin intermediul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, respectiv Biroul de Siguranță Școlară, sunt derulate, în permanență, activități specifice, orientare spre grupuri-țintă, care au ca obiect informarea antiinfracțională și antivictimală a minorilor pentru adoptarea unui comportament bazat pe respectarea legii și a normelor sociale, respectiv diminuarea condițiilor favorizante de comitere a infracțiunilor;
3. Programele de prevenire ce vor fi implementate/desfășurate în anul 2023 sunt următoarele:
– Prevenirea victimizării minorilor cu următoarele domenii: dispariții de copii, plecări voluntare, abuzuri sexuale, alte forme de victimizare, precum și victimizarea prin activități de crimă organizată (trafic și consum de droguri și trafic de persoane);
– Prevenirea criminalității informatice de plată electronice, respectiv siguranța pe internet a copiilor;
– Prevenirea violenței domestice;
– Prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, program local, cu două module: furturile din locuințe, curți, anexe gospodărești, respectiv prevenirea înșelăciunilor;
– Siguranța rutieră, program local;
4. Instituția Prefectului Județul Brașov s-a adresat Inspectoratului Județean de Poliție Brașov și unităților administrativ teritoriale din județul Brașov cu solicitarea de a acorda o atenție
deosebită familiilor defavorizate și de a asigura cunoașterea și respectarea drepturilor fundamentale ale minorilor.
5. Instituția Prefectului Județul Brașov în parteneriat cu Centrul Regional Brașov al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul Școlar Județean și Fundația Micu Bogdan, derulează până în luna iunie 2024, un proiect de prevenire a traficului de minori și a formelor de abuz sexual împotriva acestora. Proiectul are două componente, una adresată părinților, iar cealaltă cadrelor didactice, ambele vizând conștientizarea și informarea cu privire la traficul de minori și la protecția acestora împotriva abuzului sexual. În cadrul acestui proiect au fost elaborate două ghiduri care vor fi diseminate părinților și cadrelor didactice și care cuprind informații despre indicatorii de recunoaștere a semnelor că un copil este exploatat astfel precum și măsuri de prevenire;
6. De asemenea, problematica siguranței copiilor este atent monitorizată la nivelul județului Brașov și în cadrul echipelor interinstituționale constituite la nivelul Instituției Prefectului
7. CJRAE Brașov desfășoară pentru al treilea an consecutiv proiectul educațional „De vorbă cu tinerii” în cadrul unui parteneriat interinstituțional format din Instituția Prefectului – Județul Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Inspectoratul Județean de Poliție Brașov, Agenția Națională Antidrog Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Brașov, Organizația Salvați Copiii România – Biroul Local Brașov, The Teacher Lab;
8. La acest proiect participă elevi de gimnaziu și liceu din rețeaua școlară a unităților de învățământ din județul Brașov prin accesarea unei platforme Zoom de 500 de participanți;
9. Tematica activităților lunare din anul școlar 2021-2022 a fost realizată în urma consultării elevilor „Combaterea bullyingului/cyberbullyingului” 28.01.2022, „Fake news – recunoaștere și verificare” 24.02.2022, „Comunitate și voluntariat” 31.03.2022, „Violența în mediul școlar: cauze și soluții” 05.05.2022, „Deciziile mele, responsabilitatea mea” 02.06.2022;
10. La începutul anului 2023 (ianuarie-februarie), la nivelul DGASPC Brașov s-au organizat din nou sesiuni de întâlniri de lucru cu angajații din Serviciile publice/direcțiile de asistență socială din cadrul comunelor, orașelor și municipiilor din județul Brașov (SPAS-uri), specialiști care au atribuții de identificare a copiilor aflați în situații de risc, a familiilor aflate în situații de risc social, de prevenire a separării copilului de familie, de informare și consiliere privind potențialele situații de violență/abuz/neglijență asupra copilului, de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, de asigurare de servicii și prestații sociale la nivelul comunității respective, de sesizare/semnalare la DGASPC a situațiilor de violență asupra copilului etc;
11. La nivelul DGASPC Brașov funcționează și serviciul social Telefonul Copilului/Numărul Unic Național 119 destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului (cu specialiști – Consilieri 119 și Echipa Mobilă de intervenție și program permanent, 24 ore din 24);
12. La nivelul DGASPC Brașov se analizează posibilitatea de spori numărul de specialiști care să poată lucra cu minorii victime ale diferitelor forme de abuz/violență (incluziv abuz sexual) să ofere servicii specializate de reabilitare și reinserție socială/școlară, comunitar pentru copiii victime; astfel se ia în calcul, la modificarea organigramei instituției, dezvoltarea Compartimentului de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrațiune și Repatriere cu un număr corespunzător de specialiști care să poată interveni pe aceste cazuri, conform legislației în vigoare (asistenți sociali, psihologi, juriști, manageri de caz pentru situațiile de violență asupra copiilor).
13. La nivelul IȘJ Brașov s-au luat măsuri de informare a directorilor unităților de învățământ, cu privire la datele pe care Instituția Avocatul Poporului le-a furnizat, prin inspectorii școlari;
14. Activitățile împreună cu CJRAE Brașov, cu temele: „Combaterea bullyingului/cyberbullyingului”, „Violența în mediul școlar: cauze și soluții”, „Deciziile mele, responsabilitatea mea” vor fi reluate și în anul 2023;
15. Alte activități planificate pa această temă se vor desfășura după cum urmează:
– 29 martie 2023, ora 17 – întâlnire cu părinții (Zoom);
– Abuzul împotriva copiilor, ce/cum ar trebui să urmărească, ce pot face în astfel de situații – 5 aprilie 2023 – ora 10 cu elevii de gimnaziu, ora 12 cu elevii de liceu (Zoom);
– Abuzul împotriva copiilor
– De asemenea, fiecare inspector școlar va urmări (la unitățile școlare pe care le coordonează) aplicarea prevederilor Ordinului nr. 4343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 și ale pct. 61 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullyingul, precum și a obligațiilor cuprinse la art. 89, art. 94 -art. 96 din Legea nr. 272/2004.

Dosar nr. 2306/2023 (rezumat) O petentă, studentă în anul 5 la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, beneficiară a măsurii de protecție specială, plasament la o casă de tip familial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (în continuare, DGASPC Brașov), ne-a solicitat sprijin, întrucât autoritatea reclamată nu i-a virat, din nou, banii de hrană, iar de 12 zile primea același răspuns că se vor vira

De asemenea, beneficiara ne-a precizat că s-a adresat conducerii instituției, reclamând faptul că virarea banilor întârzie, că a rămas fără bani de mâncare, că mănâncă doar mazăre și cartofi din bani pe care îi împrumută, că îi este foame și are frigiderul gol, dar la mesajele transmise nu mai primește niciun răspuns.
Nu este pentru prima dată când Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nu achită (la timp) studentei sumele de bani cuvenite cu titlu de alocație de hrană.
În anul 2019, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul studentei de la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, iar în urma demersurilor întreprinse s-a constatat că tânăra achitase din banii personali costurile căminului pentru luna septembrie 2018, însă sumele restante i-au fost virate de către DGASPC Brașov ulterior.
În data de 21 februarie 2022, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu după ce presa a publicat un articol din care rezulta că tânăra nu primise de două luni banii de hrană de la DGASPC Brașov, situația fiind soluționată doar după ce reclamațiile au fost publicate de presă.
Cu ocazia demersurilor anterioare întreprinse, DGASPC Brașov ne-a comunicat, prin adresa înregistrată cu nr. 358 din 29 martie 2022, că pentru evitarea situațiilor în care sumele de bani ar fi virate cu întârziere, a fost transmisă către șefii de servicii rezidențiale solicitarea de a întocmi documentația necesară mai devreme pentru a putea fi procesată în timp util.
De asemenea, prin petiţia înregistrată la Biroul Teritorial Braşov, studenta a solicitat din nou sprijin instituției Avocatul Poporului, întrucât DGASPC Brașov nu i-a virat banii de hrană, iar de 11 zile primește același răspuns că se vor vira într-o zi.
Având în vedere cele expuse, în vederea soluționării petiției din data de 26 ianuarie 2023, Avocatul Poporului a aprobat efectuarea unei anchete la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, anchetă ce a fost efectuată la data de 31 ianuarie 2023.
În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții DGASPC Brașov, s-a constatat că, la data efectuării anchetei, situația reclamată de petentă era soluționată. Alocația de hrană în cuantum de 682 lei, pentru luna ianuarie 2023, i-a fost virată tinerei în data de 27 ianuarie 2023, prin ordin de plată. De asemenea, suma de 112 lei, reprezentând bani pentru „echipament” (materiale igienico-sanitare, rechizite etc.), pentru luna ianuarie 2023, i-a fost virată în data de 30 ianuarie 2023.
Prin adresa înregistrată cu nr. 6/8210(R124)841/27.01.2023, DGASPC Brașov a informat tânăra că banii îi voi fi virați la sfârșitul lunii. De asemenea, i s-a reamintit tinerei că, în perioadele în care nu are cursuri universitare, beneficiază de toate drepturile/serviciile în cadrul centrului unde are stabilită măsura de protecție socială. Totodată, DGASPC Brașov trebuie să verifice prezența tinerei în serviciul social/unitate de învățământ.
Adeverința care atestă că tânăra este studentă în anul V de studii la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași – Facultatea de Medicină Veterinară, învățământ cu frecvență, bugetat, pentru anul universitar 2022-2023, a fost transmisă de studentă în data de 27 ianuarie 2023, deși aceasta adeverință trebuie depusă la începutul fiecărui an universitar. Adeverință școlară a fost solicitată de către DGASPC Brașov instituției de învățământ, prin cererea înregistrată cu nr. 6313/18366(R115)2612 din 6 septembrie 2022, însă adeverința nu a fost comunicată. Astfel, DGASPC Brașov a revenit cu solicitarea de i se comunica situația școlară a tinerei și adeverință școlară, cererea fiind înregistrată cu nr. 6/8207(R124)840 din 27 ianuarie 2023.
Reprezentanții DGASPC Brașov susțin că această adeverință este solicitată anual, iar petenta, fiind majoră, poate să facă demersuri în vederea obținerii și depunerii acestui
document. Adeverința școlară este documentul justificativ care menține măsura de protecție până la vârsta de 26 de ani sau la finalizarea studiilor.
La data efectuării anchetei, reprezentanții DGASPC Brașov ne-au precizat că exista în lucru o procedură privind acordarea drepturilor tinerilor studenți, urmând a ne fi comunicată după aprobare.
Prin adresa înregistrată cu nr. 10944 din 18 aprilie 2023, DGASPC Brașov ne comunică Procedura Operațională privind acordarea sumelor bănești corespunzătoare drepturilor beneficiarilor care locuiesc în cămine studențești/internate școlare sau alte spații de cazare.
Această procedură are în vedere fluidizarea, reducerea timpilor de înaintare a documentelor ce stau la baza primirii acestor drepturi. Totodată, se are în vedere stabilirea unei structuri unitare privind primirea/decontarea sumelor bănești necesare pentru asigurarea de hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, materiale de igienă și alte obiecte de uz personal, de către beneficiarii elevi sau studenți cu vârsta de peste 18 ani, a căror rezidență este alta decât serviciul social unde s-a instituit măsura de protecție, aflat în subordinea DGASPC Brașov.
Procedura operațională prevede că: „personalul administrativ, respectiv administratorul completează Referatele de necesitate pentru fiecare categorie, le înaintează spre avizare șefului de centru și trimite spre avizare și aprobare la DGASPC Brașov, nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii în curs, pentru drepturile care revin beneficiarilor luna următoare”.
Prin urmare, termenul limită prevăzut de Procedura operațională pentru depunerea documentelor necesare efectuării plăților, ultima zi lucrătoare a lunii în curs, pentru drepturile din luna următoare, reprezintă o măsură menită să reducă timpii de înaintare a documentelor ce stau la baza primirii acestor drepturi.

Dosar nr. 2103/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea unui articol pe site-ul asum.ro, în data de 18 ianuarie 2023, articol din care rezulta că un tânăr cu dizabilități a fost bătut de un angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (în continuare, DGASPC Brașov)

În vederea soluționării acestei sesizări, în data de 31 ianuarie 2023, a fost efectuată o anchetă la locuința unde tânărul în cauză are stabilită măsura de protecție, fiind purtate purtate discuții cu acesta, cu salariata acuzată de presupusa agresiune, cu managerul de caz al tânărului, precum și cu reprezentanții conducerii DGASPC Brașov.
Din discuțiile purtate cu tânărul, separat, fără a fi prezentă nicio altă persoană din cadrul centrului la această discuție, se evidențiază următoarele concluzii:
– tânărul și-a exprimat dorința de a discuta cu reprezentanții Biroului Teritorial Brașov, dar primul lucru declarat și repetat pe parcursul discuției, insistent, a fost că dorește să plece din Victoria și să se mute înapoi la centrul de la Brădet. Întrebat de ce anume dorește să plece din centrul de la Victoria, a declarat că orașul Victoria este un oraș mic și nu are ce să facă acolo, iar la Brașov are mai multe posibilități de ieșire (n.n. posibilități de petrecere a timpului liber, de a ieși în oraș).
Întrebat despre perioada petrecută în centrul de la Brădet, de unde a fost mutat în data de 26 iulie 2022, tânărul a spus că i-a plăcut la Brădet și că vrea să se întoarcă în acel centru. A declarat că s-a bucurat când a revăzut-o (n.n. în ziua anchetei) pe salariata respectivă, întrucât el se înțelegea bine cu dânsa, glumeau, iar dânsa le dădea mereu supliment (mâncare, dulciuri).
Tânărul a declarat că nu a reclamat-o niciodată pe angajata centrului de la Brădet, dar există un băiat, fost beneficiar ale centrului de la Brădet, care îi sună pe beneficiarii actuali ai centrului și le solicită să reclame că sunt bătuți de diferiți salariați, în schimbul unor sume de bani. Tânărul spune că acest fost beneficiar l-a sunat și i-a promis că îi dă bani dacă reclamă că a fost bătut, dar el nu a reclamat niciodată așa ceva, pentru că nu a fost bătut de niciun angajat.
Din discuțiile purtate a reieșit că tânărul înțelege motivul pentru care a fost mutat de la Brădet, întrucât are peste 18 ani, însă el dorește să fie mutat înapoi la „cabana de băieți Ghiocelul” (n.n. Centrul de Plasament „Ghiocelul” din cadrul Complexului de servicii Brădet).
De asemenea, a fost audiată salariata acuzată de presupusa agresiune, iar din discuțiile purtate a reieșit că nu a avut niciodată vreo plângere pentru lovire din partea tânărului respectiv și nu a existat nicio altă plângere legată de modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu.
Prin urmare, întrucât tânărul susține că nu a fost niciodată lovit de salariata DGASPC Brașov, și nici de vreun alt angajat, ci dimpotrivă solicită mutarea înapoi la Centrul de Plasament „Ghiocelul”, apreciem că acuzațiile privind presupusa agresiune nu se confirmă, neexistând niciun fel de sesizare/plângere legată de comportamentul salariatei în cauză.

2022

Dosar nr. 1339/2022 (rezumat) Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu, după publicarea unui articol pe site-ul de știri Anetna3.ro, intitulat: O femeie dată dispărută după ce a plecat de la un cămin de bătrâni din Covasna a fost găsită moartă pe malul râului Olt, articol din care reiese că o femeie plecată de la Căminul de bătrâni din Hăghig, județul Covasna, a fost găsită fără viaţă pe malul râului Olt

În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu, au fost întreprinse demersuri la Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, precum și la Inspectoratul de Poliție Județean Covasna.
Ca urmare a problemelor identificate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 13 din 3 februarie 2023, prin care a solicitat conducerii Căminului pentru persoane vârstnice Hăghig:
– luarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea supravegherii beneficiarilor și pentru evitarea unor evenimente neprevăzute, care pot aduce atingere siguranței vârstnicilor, în acest context, supravegherea lor adecvată fiind foarte importantă;
– respectarea prevederilor M.IV.-S1.4. și M.IV.-ImS1.4 din Anexa nr. 1 Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019, prin amenajarea spatiilor exterioare centrului astfel încât să fie asigurată siguranța beneficiarilor și să ofere vârstnicilor siguranță în deplasare, împrejmuirea corespunzătoare a terenului exterior aflat în proprietatea centrului;
– în situațiile în care personalul constată că beneficiarii nu respectă regulile centrului, au un comportament prin care pun în pericol siguranța lor și a altor beneficiari (scot stâlpii porții, sparg lacătele etc.), angajații să sesizeze aceste aspecte conducerii centrului în vederea luării de măsuri adecvate.
Prin adresa înregistrată cu nr. 6692 din 7 martie 2023, Căminul pentru persoane vârstnice Hăghig își însușește Recomandarea Avocatului Poporului și procedează la luarea următoarelor măsuri:
– supravegherea mai atentă a beneficiarilor;
– demararea lucrărilor de împrejmuire a perimetrului exterior centrului, imediat ce vremea va fi favorabilă pentru realizarea lor, termenul de realizare propus fiind 15 aprilie 2023;
– examinarea permanentă a stării perimetrului exterior și remedierea tuturor deficiențelor.
Totodată, Căminul pentru persoane vârstnice Hăghig precizează că personalul și beneficiarii au fost informați asupra recomandărilor transmise, informarea fiind consemnată în Registrele de informare ale personalului și ale beneficiarilor.

Dosar nr. 1335/2022 (rezumat) - O petenta s-a adresat Biroului Teritorial Brașov și a reclamat faptul că prin Decizia emisă în data de 11 noiembrie 2022, cererea prin care a solicitat plata indemnizației de creștere copil i-a fost respinsă în mod nejustificat, fără ca Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov să-i analizeze situația particulară în care se află

Petenta este salariata unei societăți care are sediul în România, având contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, însă își desfășura activitatea la punctul de lucru al firmei în Spania, dar toate contribuțiile au fost virate statului român. Petenta susține că nu are alte venituri și reclamă faptul că deși a plătit toate contribuțiile aferente venitului salarial către statul român, fiind cetățean român, nu poate beneficia de dreptul la indemnizația de creștere copil.
Așadar, este vorba de un angajat al unei societăți din România, salariat ale cărui contribuții aferente activității sale salariale au fost virate statului român, fiind vorba de un angajator român.
În vederea soluționării petiției, Biroul Teritorial Brașov s-a adresat Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială București, iar autoritățile sesizate ne-au informat că petenta nu îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, drepturile prevăzute de acest act normativ se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României; c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.
Avocatul Poporului a aprobat continuarea demersurilor la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, întrucât potrivit prevederilor art. 67 din Capitolul 8, Prestaţii familiale, al Regulamentului CE nr. 883/2004, cu referire la situaţia în care membrii de familie îşi au reşedinţa într-un alt stat membru, persoana are dreptul la prestații familiale în conformitate cu legislația statului membru competent, inclusiv pentru membrii familiei sale care își au reședința în alt stat membru, ca și cum aceștia și-ar avea reședința în primul stat membru.
Prin adresa înregistrată cu nr. 9137 din 29 martie 2023, Ministerul Muncii și Protecției Sociale ne-a comunicat următoarele informații:
– informațiile transmise de Avocatul Poporului au fost atent analizate, iar, în opinia instituției sesizate, cererea de acordare a concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului depusă de petentă trebuie reanalizată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, întrucât decizia de respingere nu este temeinic justificată.
În interiorul Uniunii Europene, prin Regulamentul nr. 883/2004 și prin Regulamentul de aplicare nr. 987/2009, sunt instituite reguli pentru stabilirea statului competent prioritar care să plătească dreptul la prestații familiale, regula de baza fiind aceea că dreptul la prestații familiale este acordat de instituția competentă din statul membru în care părintele desfășoară activități salariate sau se află în perioade asimilate activității (șomaj, concediu de maternitate, concediu de creștere a copilului etc). În același timp există și reguli de evitare a suprapunerii dreptului la prestații familiale aplicabile în cazul în care, pentru aceleași perioade și pentru aceiași membri de familie, pot fi acordate prestații în legislația a mai mult de un stat membru al Uniunii Europene.
Așadar, petenta a lucrat în România înainte de data nașterii copilului, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator din România, dar la un punct de lucru al firmei situat în Spania, cu virarea tuturor contribuțiilor aferente venitului salarial către statul român. La data solicitării dreptului de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în România, aceasta avea reședința permanentă împreună cu membrii familiei în Spania. În consecință, dreptul petentei la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în România intră sub incidența normelor Uniunii Europene referitoare la libera circulație a lucrătorilor și a normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Astfel, în vederea emiterii deciziei de acordarea a dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, în această speță vor fi aplicabile atât prevederile legislației naționale în vigoare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010), cât și cele ale Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului nr. 883/2004, fără a fi necesară transpunerea lor în legislația națională.
Astfel, din analiza prevederilor legislației naționale privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010) corelate cu prevederile regulamentelor europene (Regulamentul nr. 883/2004 și Regulamentul de aplicare nr. 987/2009), reiese că prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 se consideră îndeplinite în speța petentei, aceasta având dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în România.
Față de cele expuse, Avocatul Poporului a solicitat Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov reanalizarea cererii petentei, în contextul coroborării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 cu dispozițiile Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului nr. 883/2004.
În urma demersurilor întreprinse, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov ne-a informat că a reanalizat cererea petentei și a emis Decizia nr. 1681287834856/12.04.2023 privind aprobarea acordării indemnizației creștere copil.
De asemenea, decizia emisă a fost comunicată petentei.

Dosar nr. 1238/2021 (rezumat) - Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu în contextul art. 34 și art. 31 din Constituție, având în vedere știrile publicate în presa scrisă, conform cărora „unul dintre cel mai des diagnosticate cancere la nivel mondial, cancerul de sân, este depistat în România, în 85% din cazuri, în stadiul avansat al bolii, în contextul în care mamografia ca metodă de screening ar reduce cu 20% mortalitatea, însă în ţara noastră nu există un program naţional de prevenţie (s.n.)”.

Ca urmare, instituția Avocatul Poporului a întreprins demersuri la secretarul general al Ministerului Sănătății, fiind solicitate informații privind stadiul elaborării și implementării programului de screening, având în vedere importanța depistării precoce a acestei afecțiuni oncologice.
Ministerul Sănătății ne-a comunicat faptul că, în cadrul screeningului pentru cancerul de sân sunt prevăzute două instrumente de screening – mamografia și ecografia mamară, în prezent cu două tipuri de finanțare – Fondul Social European și Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate:
1. prin Fondul Social European se asigură finanțarea Programului Național pentru Screeningul pentru Cancerul de Sân în cadrul proiectului „Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân” – implementat de Institutul Oncologic „Prof.dr.Ion Chiricuță” Cluj-Napoca în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică, cu o valoare de 21 milioane de euro, persoanele beneficiare în proiect fiind 60.000 femei, din care cel puțin 50% vor fi persoane din grupuri vulnerabile, cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 ani, la care se va asigura testarea prin mamografie.
2. prin Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS) se asigură finanțarea în cadrul pachetului de bază, pentru mai multe tipuri de servicii medicale în scop diagnostic-caz și investigații paraclinice de radiologie imagistică medicală și medicină nucleară.
Astfel, sunt eligibile pentru programul de depistare precoce a leziunilor precanceroase ale sânului, femeile cu vârste cuprinse între 50 și 69 de ani care îndeplinesc următoarele criterii:
1.nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar;
2.sunt asimptomatice;
3.nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.
Serviciile medicale menționate (consultație chirurgie generală/obstetrică-ginecologie/efectuare mamografie/comunicare rezultat) se efectuează o dată la 2 ani prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie sau chirurgie generală, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice sânului. În cazul unui rezultat negativ, investigaţia se repetă peste 2 ani.
De asemenea, sunt eligibile pentru programul de despistare precoce a leziunilor precanceroase ale sânului cu suspiciune identificată mamografic, femeile asimptomatice din grupa de vârstă 50 – 69 ani, cu rezultate pozitive la mamografie, care:
1.nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar;
2.sunt asimptomatice;
3.nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.
Serviciile medicale (consultație chirurgie generală/obstetrică-ginecologie, efectuare mamografie, ecografie sân, comunicare rezultat) se efectuează o dată la 2 ani prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică ginecologie sau chirurgie generală, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului. În cazul unui rezultat negativ, investigația se repetă peste 2 ani.
Ministerul Sănătății ne-a informat că prin pct. VII (2) b) Capitolul 1, Anexa 1 din Hotărârea de Guvern nr .423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, a fost introdus Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de sân, în cadrul Programului Național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice – program finanțat din bugetul Ministerului Sănătății.
De asemenea, în urma emiterii Recomandării Avocatului Poporului nr. 137/2022, privind accesul la Subprogramul național de screening pentru cancerul de sân, care a fost adresată ministrului sănătății, în contextul actual, măsuri de prevenire și combatere a cancerului de sân sunt cuprinse în Planul național pentru combaterea cancerului, document de politică publică aprobat de Parlamentul României la data de 19 octombrie 2022, și care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Dosar nr. 1081/2022 (rezumat) Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu în temeiul art. 34, art. 35 și art. 31 din Constituție, privind dreptul la un mediu sănătos, dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la informație, având în vedere articolul în presa scrisă, conform căruia medicamentele expirate de la populație prin farmacii sunt colectate, de opt ani, în baza unui ordin de ministru, dar care nu obligă farmaciile să le primească. Așa se face că oamenii sunt deseori refuzați, iar în acest timp poluarea cu deșeuri medicamentoase crește, afectând mediul și oamenii

Subiectul a mai făcut obiectul sesizării din oficiu a Avocatului Poporului, fiind emisă Recomandarea nr. 174/2020 adresată ministrului sănătății referitoare la punerea în aplicare a prevederilor art. 52 lit. c)-d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, precum și cu privire la elaborarea și implementarea unui program de conștientizare a populației sub aspectul gestionării și colectării medicamentelor expirate și nefolosite.
Ca urmare a răspunsului comunicat de Ministerul Sănătății la acel moment, Direcția Politica Medicamentului, a Dispozitivelor și Tehnologiilor Medicale a propus organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanții Colegiului Farmaciștilor din România, Agenției Naționale a Medicamentului, Institutului Național de Sănătate Publică, Direcția Generală Asistență Medicală, precum și o întâlnire tehnică, cu organizații reprezentative ale deținătorilor de autorizații de punere pe piață a medicamentelor.
De asemenea, la acel moment, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor era publicată în Monitorul Oficial al României nr. 820/26.08.2021, însă urma a intra în vigoare în data de 25 septembrie 2021, odată cu abrogarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. Prevederile art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 preiau obligațiile Ministerului Sănătății din Legea nr. 211/2011 referitoare la gestionarea deșeurilor, reglementând aspecte similare celor propuse de Avocatul Poporului în Recomandarea nr. 174/2020.
În prezent, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor reglementează următoarele atribuții pentru Ministerul Sănătății:
– elaborează ghiduri, instrucțiuni, norme de gestionare a deșeurilor de medicamente provenite de la populație;
– înființează şi gestionează baza de date privind programele şi proiectele care vizează investițiile necesare gestionării sustenabile a deșeurilor medicale, programele educaționale pentru gestionarea deșeurilor medicale şi a deșeurilor de medicamente generate în gospodăriile populației.
Instituția Avocatul Poporului a întreprins mai multe demersuri la Ministerul Sănătății, iar în urma solicitărilor formulate, Direcția Farmaceutică și Dispozitive Medicale din cadrul Ministerului Sănătății ne-a comunicat următoarele:
– luând în considerare că eliminarea la întâmplare a medicamentelor expirate la populație generează un impact semnificativ asupra mediului, se apreciază că elaborarea unui ghid/instrucțiune de gestionare a deșeurilor de medicamente provenite de la populație este necesară, aceste documente constituindu-se în instrumente utile procesului de gestionare a deșeurilor municipale de tipul medicamente expirate provenite de la populație;
– va fi demarată procedura de elaborare a unor instrucțiuni pentru clarificarea modalității de preluare a medicamentelor provenite de la populație, conform art. 38 alin. c) din Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, cu participarea Colegiului Farmaciștilor din România.
De asemenea, Direcția Farmaceutică și Dispozitive Medicale menționează că se va implica activ în elaborarea unor materiale specifice în cadrul campaniilor de informare/educare/conștientizare a populației privind comportamentele de protejare a mediului prin returnarea în farmacii, oficine locale de distribuție sau drogherii apropiate a medicamentelor expirate în gospodărie.

Dosar nr. 1028/2021 (rezumat) Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, în contextul art.16 și art.31 din Constituția României, având în vedere faptul că pe site-ul oficial Observatornews a fost difuzat un reportaj intitulat Mafia taximetriştilor din Braşov, pentru care există doar preţ fix. Pentru ce cursă cer 1.000 de lei, potrivit căruia mai mulți taximetriști din Brașov au fost filmați cu camera ascunsă, fiind prezentat astfel faptul că tarifele sunt „umflate” și evaziunea fiscală le asigură acestora profit maxim, cu orice preț. Reportajul relatează că „în capcană cad în special turiștii care acceptă tariful fix, impus la plecarea în cursă”

Având în vedere situația descrisă, cât și faptul că transportul în regim de taxi este un serviciu comunitar de utilitate publică ce se atribuie în gestiune delegată de către autoritatea administrației publice locale, fiind inclus în sfera serviciului de transport public de persoane, instituția Avocatul Poporului a întreprins demersuri scrise la Primăria Municipiului Brașov și la Comisariatul Județean Brașov pentru Protecția Consumatorilor, iar ulterior, a fost efectuată o anchetă la sediul Primăriei Municipiului Brașov, unde au participat reprezentanți ai următoarele autorități publice: Primăria Municipiului Brașov, Comisariatul Regional Brașov pentru Protecția Consumatorilor, Biroul Rutier Brașov – Inspectoratul Județean de Poliție Brașov, Serviciul Rutier – IPJ Brașov; Agenția Teritorială Brașov – Agenția Rutieră Română.
Din documentele puse la dispoziție și în urma discuțiilor purtate, a fost concluzionat că, în ceea ce privește stabilirea unui tarif „de exterior”, se precizează că nu există reglementat un astfel de tarif, întrucât nu există cadru legal care să permită aceasta.
Reprezentanții autorităților prezente precizează că se impune a fi modificată legislația cu privire la următoarele aspecte:
– ridicarea cuantumului amenzilor, întrucât acestea au rămas la nivelul din anul 2007. În plus acestea pot fi plătite la jumătate din cuantumul minim, astfel că taximetriștilor care nu respectă prevederile legale le este facil să plătească sancțiunea;
– identificarea sensului sintagmei „abateri repetate” din Ordinul nr. 356/2007, având în vedere că doar astfel poate fi suspendată/retrasă licența;
– modificarea prevederilor legale care permit cesiunea licențelor, ceea ce încurajează transmiterea acestora de la o persoană la alta, cu consecința imposibilității scăderii numărului acestora pentru a permite eliberarea unor alte licențe pentru persoanele interesate;
– necesitatea de a nu mai fi luat în considerare, pentru vizarea certificatului profesional al șoferului taximetrist, doar a istoricului pe ultimele 12 luni, luând în considerare că vizarea se face din 5 în 5 ani;
– este necesară solicitarea cazierului de conduită profesională a taximetristului eliberat de autoritatea de autorizare de către angajatorul transportator autorizat.
Având în vedere aspectele semnalate de către autoritățile anterior menționate, au fost continuate demersurile către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Consiliul Județean Brașov, Autoritatea Națională Rutieră Română, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
Ca urmare, Autoritatea Națională Rutieră Română ne-a comunicat faptul că, pentru vizarea certificatului de atestare profesională (obligatorie la 5 ani, calculați de la data eliberării certificatului de atestare a pregătirii profesionale pe durată nedeterminată n.n.), legea nu prevede nici urmarea unui curs de pregătire profesională și nici prezentarea istoricului de sancțiuni la regimul circulației pe drumurile publice – acest document fiind solicitat doar la înscrierea la cursul de pregătire profesională care trebuie urmat în vederea obținerii inițiale a certificatului profesional.
ARR precizează că mult mai relevant decât acest istoric de sancțiuni la regimul circulației pe drumurile publice este certificatul de cazier judiciar.
În acest sens, menționăm că certificatul de cazier judiciar se solicită însă pentru acordarea autorizației de transport în regim de taxi, transportatorului (art.11 lit. v) din Legea nr. 38/2003 – persoană fizică, asociaţie familială sau persoană juridică înregistrate la registrul comerţului pentru a desfăşura activităţi de transport cu vehicule rutiere) și nu taximetristului (art.11 lit. u) din Legea nr. 38/2003 – conducător auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi).
În plus, așa cum rezultă și din discuțiile avute în cadrul anchetei efectuate în data de 01 februarie 2022, cât și din prevederile art. 45 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 356/2007, autoritatea publică locală (în speță, Primăria Municipiului Brașov), organizează si deține o bază de date privind activitatea profesională, evidența abaterilor de la conduita profesională și a sancțiunilor pentru aceste abateri atât pentru persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentând transportatorii autorizați, cât și pentru taximetriști.
Cu toate acestea, lipsa unor prevederi legale care să reglementeze obligativitatea prezentării către autoritatea competentă a unui certificat de cazier judiciar sau cel puțin a prezentării istoricului sancțiunilor raportate la regimul circulației pe drumurile publice, reprezintă un potențial pericol pentru călătorii serviciului de transport public de persoane în regim de taxi și poate conduce la o bază de date incomplete, pe care autoritatea publică locală o deține în temeiul art. 45 din Legea nr. 38/2003.
Pentru reducerea parțială a acestui risc, reprezentanții Poliției Rutiere Brașov, cât și cei ai Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Brașov colaborează cu Primăria Municipiului Brașov, pentru includerea de către această din urmă autoritate, a informațiilor referitoare la abaterile săvârșite de către taximetriști în baza de date reglementată de art. 45 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 356/2007.
Acest aspect este însă unul sistemic, care ar fi necesar să conducă la completarea legislației primare și a celei secundare în domeniu, și anume, a Legii nr. 38/2003 și a Ordinului nr. 356/2007.
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Consiliul Județean Brașov, Autoritatea Națională Rutieră Română, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ne-au comunicat că nu sunt competente a analiza aspectele sesizate din domeniul taximetriei, însă suntem îndrumați să ne adresăm Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
În urma continuării demersurilor scrise, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis adresa instituției Avocatul Poporului către Comisia pentru Transporturi și Infrastructură din cadrul Camerei Deputaților, având în vedere faptul că, „în considerarea celor stabilite în anul 2018, toate amendamentele formulate la propuneri legislative privind taximetria urmează a fi analizate și incluse în cadrul unei inițiative legislative existente sau va fi promovată o nouă inițiativă legislativă”.

Dosar nr. 898/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, având în vedere articolul publicat în presă care relatează faptul că mai mulți pacienți „au fost dați afară din Spitalul Făgăraș pentru că saloanele se transformă în secție Covid”

Au fost întreprinse demersuri scrise la Spitalul Municipal Făgăraș „Dr. Aurel Tulbure” și la Direcția de Sănătate Publică a Județului Braşov. În urma demersurilor întreprinse, a rezultat că, în structura spitalului, Compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie este unica structură cronică, față de celelalte secții/compartimente care prezintă afecțiuni acute, motiv pentru care este singura locație în care se poate efectua tratamentul pacienților infectați cu COVID-19.
În urma creșterii numărului de pacienți confirmați pozitiv cu COVID-19, s-au căutat posibilități în vederea extinderii numărului de paturi pentru tratament, având în vedere că este necesară o maximă izolare, pentru a nu se răspândi la ceilalți pacienți și la personalul medical.
Ulterior, Spitalul Municipal Făgăraș a solicitat la Direcția de Sănătate Publică a Județului Braşov revenirea la un număr de 10 paturi destinate bolnavilor COVID-19, în cadrul Compartimentului Boli Infecțioase, având în vedere incidența scăzută de îmbolnăviri, astfel că nu mai sunt alocate paturi din Compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie, pentru pacienți COVID-19.

Dosar nr. 849/2022 (rezumat)-Prin petiția înregistrată cu nr.849/2022 la Biroul Teritorial Braşov petentul, a semnalat faptul că deasupra apartamentului în care locuiește, este situat un apartament în proprietatea Statului Român și în administrarea SC RIAL SRL Brașov, aflat în stare avansată de degradare din ultimii 30 de ani, care pune în pericol siguranța locatarilor din jur. Ca urmare, petentul a întreprins demersuri în repetate rânduri, către SC RIAL SRL, Primăria Municipiului Brașov și Poliția Locală Brașov, însă situația nu s-a soluționat.

Faţă de aspectele prezentate, ne-am adresat SC RIAL SRL Brașov, Primăriei Municipiului Brașov, Inspectoratului de Stat în Construcții Brașov și Poliției Locale a Municipiului Brașov, solicitând informații cu privire la cele reclamate de petent.
În urma demersurilor întreprinse, Poliția Locală Brașov a efectuat un control la adresa indicată unde s-a constatat faptul că apartamentul aflat la etajul 1, proprietatea statului prezintă infiltrații în tavan și pe pereți, precum și porțiuni din tavan căzute din cauza învelitorii degradate, bucăți de țigle și de cărămizi desprinse din acoperiș și fațade, proprietarul și administratorul fiind somați să efectueze lucrările necesare.
RIAL Brașov ne-a precizat că, în perioada 19.09.2022-30.09.2022, va executa lucrările de reparații, ceea ce s-a și întâmplat, așa cum rezultă și din răspunsul Inspectoratului Județean în Construcții Brașov conform căruia la data deplasării în teren, lucrările erau deja realizate.

Dosar nr. 842/2022 (rezumat)-Petent care reclamă faptul că Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților tergiversează soluționarea dosarului său de despăgubire, respectiv emiterea titlurilor de plată aferente Deciziei de actualizare emisă în anul 2015

În data de 28 iulie 2022, un petent s-a adresat Biroului Teritorial Brașov și a reclamat faptul că Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților tergiversează soluționarea dosarului său de despăgubire, respectiv emiterea titlurilor de plată aferente Deciziei de actualizare emisă în anul 2015.
De asemenea, petentul susținea că a solicitat, în scris, în data de 2 mai 2022, în data de 27 iunie 2022 și în 26 iulie 2022 acordarea unei audiențe, însă aceste cereri nu au fost soluționate, nefiind primit în audiență în cadrul Autorității Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
Totodată, petentul menționa că a depus toate documentele solicitate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, însă în data de 26 iulie 2022 i s-a comunicat mandatarei sale, că documentele nu au ajuns la dosar.
În vederea soluționării acestei petiții au fost întreprinse demersuri la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, iar prin adresa înregistrată cu nr. 920 din 24 august 2022, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor ne-a informat că a emis un titlu de plată în valoare de 27.912,87 lei, aferent primei tranșe din despăgubirile cuvenite prin Decizia de actualizare emisă în 2015.
Acest titlu de plată i-a fost transmis petentului în data de 12 august 2022, prin intermediul Poștei Române, cu confirmare de primire.
Petentul a confirmat primirea documentului, întrucât, în data de 23 august 2022, s-a prezentat la Biroul Teritorial Brașov și ne-a informat despre soluționarea favorabilă a petiției sale.

Dosar nr. 835/2022 (rezumat) Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, în contextul art. 33 și art. 31 din Constituție, având în vedere știrile publicate în presa scrisă, conform cărora Strada Sforii din Brașov a fost vandalizată, din cauza mâzgălelilor cu graffiti de pe pereții clădirilor medievale

Instituția Avocatul Poporului a întreprins demersuri scrise și a efectuat o anchetă la Primăria Municipiului Brașov, iar în urma informațiilor comunicate, a rezultat faptul că este posibilă cofinanțarea proiectului de reabilitare a Străzii Sforii din Municipiul Brașov, inclusiv prin intermediul unei asociații non-profit (Strada Sforii este unul dintre obiectivele istorice aflate sub protecția Fundației Monumentelor Istorice Brașov), dar și faptul că, la nivelul autorității administrației publice locale, deși există un proiect de reabilitare deja avizat de Direcția Județeană de Cultură Brașov și deși au avut loc întâlniri care au pus în discuție posibilitățile legale de implementare, nu au fost întreprinse măsuri concrete pentru punerea sa în aplicare.
Ca urmare, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 163 din 16 noiembrie 2022, prin care s-a dispus:
– Primarul Municipiului Brașov, în exercitarea atribuțiilor legale, va întreprinde măsurile necesare pentru reabilitarea Străzii Sforii – bun aflat în domeniul public al Municipiului Brașov și obiectiv cultural turistic important al orașului, în conformitate cu prevederile legale și cele ale Regulamentului de intervenție pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de acțiune prioritară în Municipiul Brașov, aprobat prin HCL nr.367/2021, respectiv cele ale Ghidului solicitantului pentru finanțarea nerambursabilă pentru proiecte culturale, aprobat prin HCL Brașov nr. 244/2002;
– Primarul Municipiului Brașov va informa, în termen de 45 de zile, instituția Avocatul Poporului, cu privire la însușirea Recomandării, precum și referitor la măsurile dispuse.
Întrucât Primăria Municipiului Brașov nu a comunicat niciun răspuns, au fost continuate demersurile la prefectul județului Brașov.
Ulterior, Instituția Prefectului Județul Brașov ne-a comunicat punctul de vedere al Primăriei Municipiului Brașov, din cuprinsul căruia rezultă următoarele:
– potrivit legislației în vigoare, din fonduri de la bugetul local se poate repara doar pavajul;
– există o soluție permisă de Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Brașov nr. 367/2021 privind aprobarea Regulamentului de intervenție pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de acțiune prioritară în Municipiul Brașov, împreună cu anexele acestuia, de cofinanțare a cheltuielilor de reabilitare a pereților străzii Sforii, dar aceasta nu este agreată de proprietarii imobilelor, pentru că nu ei au distrus pereții;
– în momentul de față, favorabilă finanțării integrale a lucrărilor este aplicarea art. 39 din Legea nr. 422/2002 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu condiția ca obiectivul „Strada Sforii” să fie inclus într-un program de importanță națională sau internațională, stabilit prin hotărâre de guvern la propunerea ministerelor implicate în realizarea acestora;
– pe acest subiect, Primăria Municipiului Brașov colaborează cu Direcția Județeană pentru Cultură Brașov pentru a transmite Ministerului Culturii propunerea includerii obiectivului „Strada Sforii” într-un program de importanță națională/internațională, fapt care ar permite reabilitarea și protejarea obiectivului.

Dosar nr. 810/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea mai multor articole în presă, articole în care erau prezentate informații legate de explozia puternică care a avut loc în seara zilei de 11 august 2021, la un depozit aflat în curtea uzinei de armament Tohan din orașul Zărnești, județul Brașov.

Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea mai multor articole în presă, articole în care erau prezentate informații legate de explozia puternică care a avut loc în seara zilei de 11 august 2021, la un depozit aflat în curtea uzinei de armament Tohan din orașul Zărnești, județul Brașov.
Conform informațiilor publicate de presă, explozia a avut loc la un depozit de artificii, aflat în operarea unei companii private, spațiul de lucru fiind situat pe platforma Uzinei Tohan (în prezent, Tohan S.A. Zărneşti este persoană juridică română, constituită ca filială a ROMARM S.A.). Deflagrația s-a produs în timp ce trei muncitori pregăteau un transport de 800 de kilograme de produse pirotehnice, iar din primele informații rezultă că doi dintre bărbați, între care și cel decedat, nu aveau deloc contracte de muncă, al treilea având un contract de muncă valabil începând cu data de 12 august 2021 (dată ulterioară exploziei), și nu ar fi trebuit să se afle pe platforma industrială.
În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu au fost întreprinse demersuri la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov, la Inspecția Muncii București, iar în data de 23 martie 2022, a fost efectuată o anchetă la Ministerul Economiei.
Avocatul Poporului a constatat că, având în vedere prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 331/2020, inspectorii de muncă din cadrul ITM Brașov nu pot desfășura activitatea de control, conform art. 19 lit. a) din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, dispoziții conform cărora: „inspectorii de muncă, purtând asupra lor legitimaţia şi insigna care atestă funcţia pe care o îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor stabilite prin lege, au următoarele drepturi:
a) să aibă acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă în sediul oricărui angajator şi în orice alt loc de muncă organizat de persoane fizice sau juridice”.
Prin urmare, anumite aspecte ale activității desfășurate de agentul economic supus controlului nu pot fi verificate corespunzător.
Astfel, în condițiile în care acest ordin conține prevederi contrare dispozițiilor art. 19 lit. a) din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, autoritatea care exercită controlul în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă nu își poate desfășura activitatea conform dispozițiilor legale în vigoare. În consecință, printr-un act administrativ normativ inferior legii au fost dispuse reglementări care nu sunt în concordanță cu actul normativ de rang superior.
Ca urmare a problemelor identificate, a fost emisă Recomandarea nr. 29/2022, prin care Avocatul Poporului a solicitat Ministrului Economiei punerea în acord a dispozițiilor Ordinului ministrului economiei nr. 331/2020 cu prevederile Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, astfel încât acest act normativ să fie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune. Or, în situația expusă printr-un act de nivel inferior se aduce atingere dispozițiilor art. 19 lit. a) din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, act normativ de nivel superior, și se derogă de la principiile şi dispoziţiile acestuia.
Rezultat:
Ministerul Economiei ne-a comunicat următoarele:
– Referatul de aprobare a modificării și completării Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 331/2020 în sensul corelării conținutului acestuia cu prevederile Legii 108/1999;
– proiectul de modificare a Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 331/2020 pentru care s-au obținut avizele necesare. Ministerul Economiei constată că în actul normativ prin care sunt aprobate, în prezent, modelul si conținutul formularelor utilizate în activitatea de control al accesului, respectiv Instrucțiunile privind accesul cetățenilor români și/sau străini în obiectivele, sectoarele și locurile care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor secrete de stat/ sectoarele speciale ale operatorilor economici aflați în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nu sunt prevăzute excepții și pentru personalul Inspecției Muncii, care, în temeiul legii, exercită activități de inspecție/control/verificare ori alte activități similare.
În consecință, având în vedere faptul că Ordinul nr. 331/30.01.2020 este în vigoare la acest moment, și ținând cont de faptul că prezintă reglementări care nu sunt în concordanță cu un act normativ de rang superior, se constată necesitatea elaborării proiectului de modificare și completare a Ordinului nr. 331/30.01.2020.

Dosar nr. 790/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a publicării unui articol în presa locală care relatează faptul că „revoltați că își distrug mașinile pe o șosea improvizată, zeci de oameni din satele Cincu și Cincșor au blocat drumul de acces către aceste localități. Șoseaua care leagă cele două sate este singura variantă de acces în zonă, după ce podul de la Voila a fost închis. Ar exista o alternativă prin comuna Agnita, din județul Sibiu, dar pentru asta oamenii ar fi nevoiți să ocolească zeci de kilometri”

În urmă cu un an circulația a fost deviată pe la Dridif, pe drumul spre barajul hidrocentralei până la Cincșor, după ce podul de la Voila a fost închis, în vederea construirii unuia nou. Însă, lucrările la pod au fost oprite din cauza unui aviz.
În urma demersurilor întreprinse, Consiliul Județean Brașov ne-a comunicat faptul că asfaltarea rutei ocolitoare aflate în administrarea UAT Voila s-a realizat cu fonduri alocate din bugetul UAT Județul Brașov, astfel încât din luna septembrie 2022, cetățenii din zonele limitrofe și alți participanți la trafic au acces de la DN1 la DJ105 inclusiv la satele aparținătoare comunelor Voila și Cincu.
Consiliul Județean Brașov ne-a mai comunicat faptul că infrastructura acestui drum comunal nu este adecvată traficului greu, astfel că, cu acordul Inspectoratului de Poliție Brașov, cu câteva zile în urmă au fost instituite restricții de circulație la 12 tone pe acest tronson, traficul greu fiind deviat pe rute ocolitoare, respectiv prin Agnita.
În ceea ce privește contractul de execuție pentru realizarea noului pod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0-660 în localitatea Voila, s-a deblocat situația creată de avizele Hidroelectrica, astfel încât în luna octombrie 2022 se prevede obținerea noilor avize pentru demolare prin implozie a vechiului pod și totodată avizul pentru relocarea conductei de apă care alimentează Cincu prin subtraversarea Oltului. Dacă se vor obține cele două avize menționate, demolarea se va face în noiembrie 2022, va urma consolidarea fundațiilor până în primăvara anului 2023, iar lucrarea va fi finalizată până în iulie 2023.

Dosar nr. 789/2022 (rezumat) - Prin petiția înregistrată cu nr. 789/2022 la Biroul Teritorial Brașov, petenta a reclamat faptul că una dintre fiicele sale, cea mare, care împreună cu sora ei mai mică, au fost lăsate în grija bunicilor paterni, cu măsura de protecția specială – plasament familial, a fost abuzată sexual de către bunicul patern, fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de viol

Biroul Teritorial Brașov a efectuat demersuri scrise la Inspectoratul Județean de Poliție Brașov în vederea verificării respectării prevederilor Legii nr. 118/2019 privind Registrul Național Automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor și a efectuat două anchete, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și la nivelul Complexului de Servicii unde minorele au fost securizate în perioada desfășurării verificărilor de către organele de poliție.
Dosarul privind plângerea penală formulată de către petentă împotriva bunicului patern a fost clasat. Petenta a depus la DGASPC Brașov o cerere prin care a solicitat reintegrarea minorelor în familia ei. În urma verificărilor efectuate de către DGASPC Brașov, cererea formulată de mamă cu propunerile aferente ale specialiștilor a fost înregistrată la Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov în vederea soluționării cererii petentei.
În ceea ce privește anchetele efectuate de către reprezentanții Avocatului Poporului, cât și aspectele identificate în organizarea și funcționarea adăpostului unde minorele au fost securizate, cât și cele privind procedurile aplicate acestora și serviciile de care trebuia să beneficieze minorele, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 146/2022, către DGASPC Brașov, pe care autoritatea și-a însușit-o.

Dosar nr. 782/2022 (rezumat) Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu privind informațiile din presă potrivit cărora „administrația comunei Micfalău (Covasna) a aflat în urma mai multor foraje că e înconjurată de izvoare de apă minerală, însă în continuare nu poate furniza populației apă potabilă în rețeaua publică”

Demersul instituției noastre s-a întemeiat pe prevederile art. 34 din Constituție, privind dreptul la ocrotirea sănătății.
Aspectele analizate au mai făcut obiectul sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului, în anul 2021. La acel moment, potrivit informațiilor din presă, „analizele Direcției de Sănătate Publică a Județului Covasna de anul acesta (2021, n.n.) au arătat depășiri ale indicatorilor de potabilitate în șase locații din județ: orașul Baraolt și comunele Căpeni, Biborțeni, Micfalău, Mereni și Dobârlău – depășiri ale parametrilor de turbiditate, fier, aluminiu, nitrați, bacterii coliforme și E.Coli, enterococi”. Situația a rămas în monitorizare.
Au fost întreprinse demersuri la: Primăria Orașului Baraolt, Primăria comunei Micfalău, Primăria comunei Mereni, Primăria comunei Dobârlău și Direcția de Sănătate Publică a Județului Covasna, referitor la situația prezentată în presă, precum și cu privire la măsurile care au fost întreprinse pentru rezolvarea aspectelor semnalate.
Conform aspectelor comunicate de către DSP Covasna, a rezultat că în cursul anului 2022, în Orașul Baraolt s-au recoltat 11 probe și s-au constatat depășiri la parametrii aluminiu, turbiditate și la parametrul Clostridium perfringens.
De asemenea, din probele recoltate în localitatea Biborțeni, rezultatele au prezentat depășiri la parametrii microbiologici; din probele recoltate în localitatea Căpeni, rezultatele au prezentat depășiri atât la parametrii microbiologici, cât și la parametrul nitrați; din probele recoltate în localitatea Micfalău, rezultatele au prezentat depășiri la parametrii microbiologici; din probele recoltate în comuna Mereni, rezultatele au prezentat depășiri la parametrii fizico-chimici și microbiologici; din probele recoltate în localitatea Dobârlău, rezultatele sunt corespunzătoare.
Ca urmare, a fost solicitată remedierea deficiențelor în timpul cel mai scurt posibil.
Operator Regional Județean Covasna – Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe ne-a precizat următoarele:
– proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Covasna se află în faza de studiu de fezabilitate, iar conform estimărilor, contractul de finanțare ar urma să fie semnat în luna septembrie 2023;
– în acest proiect au fost incluse investiții pentru sistemele de apă potabilă din Orașul Baraolt (inclusiv satele Căpeni, Biborțeni), respectiv din Comuna Micfalău.
– pentru comuna Dobârlău și pentru comuna Mereni nu sunt prevăzute investiții.
Cu toate acestea, se constată, din adresa de răspuns a Primăriei Mereni faptul că „au fost luate măsuri pentru eliminarea depășirii unor indicatori ai apei potabile (…) conform buletinelor de analiză recente, apa potabilă se încadrează în parametri normali”.

Dosar nr. 753/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Braşov, s-a sesizat din oficiu, după publicarea unui articol în ziarul "Bună ziua, Brașov" din data de 7 iulie 2022, articol din care reiese că în satul Dacia, comuna Jibert, județul Brașov, nu există factor poştal, iar locuitorii satului sunt chemați miercurea, în faţa Căminului Cultural, pentru a-şi primi banii de pensii, respectiv corespondența

Potrivit informațiilor publicate de presă, miercurea este ziua în care ajunge maşina Poştei Române în zonă, doar că nimeni nu ştie să le spună cetățenilor la ce oră vine sau dacă factorul poştal are la el sau nu banii lor de pensii. Pe principiul „dacă nu e miercurea aceasta, e miercurea cealaltă”.
De asemenea, localnicii reclamă faptul că dacă primesc vreo scrisoare sau vreun colet nu primesc nicio înștiințare, nu au cum să afle că au de ridicat corespondență, iar în situația în care ratează mașina Poștei, sunt puși pe drumuri 60 de km până la Brașov.
Conform declarațiilor unei localnice, „te cheamă miercurea să stai în faţa căminului cultural de la 9 până când ajunge maşina de poştă din Braşov şi nu se ştie exact dacă vine miercurea asta sau cealaltă. Facturile de energie electrică le lasă la magazin. Dacă vine o scrisoare oficială, nu te anunţă nimeni! Eu am aflat târziu că mi-a venit decizia. Am mers la Poşta Braşov, acolo a trimis-o la Făgăraş. Mijloace de transport Dacia – Rupea nu sunt, să ajungi la Făgăraş nu ai cu ce!
În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu, au fost întreprinse demersuri la Sucursala Regională Brașov a Poștei Române, iar prin adresa înregistrată cu nr. 922 din 24 august 2022 ne sunt comunicate următoarele informații:
Peteta și-a manifestat nemulțumirea cu privire la serviciile poștale, direct în presă, fără a exista vreo solicitare de informații sau reclamație înregistrată la subunitatea poștală sau la Oficiul Județean de Poștă Brașov în acest sens.
Prin verificarea documentelor specifice interne, au fost identificate două trimiteri poștale adresate petentei, respectiv o trimitere de corespondență recomandată internă și un mandat poștal, care au fost expediate retur pe motiv „necunoscut la adresă”. Agentul poștal a declarat că nu a găsit pe nimeni la adresă și a solicitat relații de la persoane învecinate cu numărul de casă specificat pe trimiteri și de la fostul agent poștal, persoane care au declarat că nu cunosc pe nimeni cu acest nume. Ulterior, mandatul poștal a fost retransmis petentei care a intrat în posesia sumelor cuvenite.
Totodată, suntem informați că distribuirea trimiterilor de corespondență și achitarea pensiilor în localitatea Dacia, comuna Jibert, Județul Brașov, este efectuată de către salariatul poștal din cadrul Agenției poștale Jibert, la adresa destinatarilor.
Sediul agenției poștale este în localitatea Jibert, iar agentul poștal deservește atât localitatea Jibert cât și localitatea Dacia.
În plus, pentru a veni în sprijinul locuitorilor din localitatea Dacia, primăria a pus la dispoziție un spațiu în locația Căminului Cultural Dacia, unde de două ori pe săptămână
(miercuri și joi) agentul poștal este prezent între orele 12:00 și 13:00.
Cât privește reclamația petentei, privind lăsarea facturilor de energie electrică la magazin, aceasta nu se confirmă. Trimiterile de corespondență ce conțin facturi și sunt intrate în rețeaua C.N. Poșta Română S.A. sunt distribuite la adresa înscrisă pe plic.

Dosar nr. 640/2022 (rezumat) Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după luarea la cunoștință a dificultăților pe care rudele pacienților decedați le întâmpină în obținerea datelor medicale privind diagnosticul, tratamentul administrat, alte informații medicale legate de evoluția pacientului sub tratament, în situația în care pacientul a fost în imposibilitatea exprimării acordului cu privire la comunicarea datelor medicale personale (de exemplu, un pacient în comă, care nu se poate exprima şi nu este conștient)

Instituția Avocatul Poporului a fost sesizată de-a lungul timpului cu diferite situații semnalate de petenți, care au întâmpinat impedimente în ceea ce privește obținerea de informații medicale despre rudele internate. Ne-au fost aduse în atenție inclusiv cazuri în care persoanele internate au decedat fără ca aparținătorii lor să poată lua legătura cu ei sau să obțină informații privind starea lor de sănătate.
În data de 6 iunie 2022, o petentă s-a prezentat la Biroul Teritorial Brașov și ne-a expus faptul că a solicitat unității sanitare, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, comunicarea tratamentului administrat fiului său, a diagnosticului, copia Foii de Observație, însă i s-a refuzat comunicarea datelor, respectiv eliberarea documentelor medicale, în lipsa consimțământului exprimat explicit de fiul său.
Fiul petentei a fost implicat într-un accident, pe raza comunei Micfalău, județul Covasna, accident în urma căruia a ajuns în stare gravă la spital, ulterior, în aceeași zi, decedând. Este vorba de un pacient care a fost în imposibilitate absolută de a exprima vreo opțiune cu privire la desemnarea unei persoane care să aibă acces deplin la datele sale legate de diagnostic, tratament etc.
Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului prevede la art. 21-22 că toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia cu excepția cazului în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
Prin urmare, în cazul în care pacientul s-a aflat, din punct de vedere fizic, în imposibilitate de a-și exprima acordul cu privire la desemnarea unei persoane care să aibă acces la informațiile medicale cu caracter confidențial, rudele/aparținătorii pacientului decedat se lovesc de un refuz categoric din partea unității sanitare, existând doar posibilitatea ca moștenitorii să obțină pe cale judecătorească întreaga documentație medicală a pacientului decedat.
Prevederile Legii nr. 46/2003 nu reglementează situația în care, la internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, în timpul cărora a decedat, pacientul a fost în imposibilitatea absolută a exprimării acordului cu privire la comunicarea datelor medicale personale.
În acest sens, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 171/2022, prin care a solicitat ministrului sănătății să dispună luarea măsurilor legale care se impun pentru modificarea cadrului legal existent, prin inserarea unei excepții de la dispozițiile art. 22 din Legea nr. 46/2003, excepție care să reglementeze situația în care un pacient ajunge în unitatea sanitară într-o stare de imposibilitate absolută de a-și exprima consimțământul/acordul cu privire la desemnarea unei persoane care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii sale, cât şi după deces, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie.
Prin adresa de răspuns, Ministerul Sănătății ne informează că:
– a fost aprobată nota privind inițierea proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului de completare a Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
– Direcția Generală Asistență Medicală din cadrul Ministerului Sănătății a inițiat și a introdus pe circuitul intern de avizare proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului de completare a Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.

Dosar nr. 632/2022 (rezumat) Prin petiția înregistrată la Biroul Teritorial Braşov, petenta, domiciliată în Municipiul Brașov, ne-a sesizat în privința unei posibile încălcări a art. 41 și art. 52 din Constituție, privind dreptul la muncă și la protecția socială a muncii, respectiv dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

Petenta își exprima nemulțumirea asupra faptului că Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna și Inspectoratul Școlar Județean Covasna i-au refuzat acordarea indemnizației de instalare la care are dreptul.
Astfel, petenta preciza că în luna septembrie 2020 a fost angajată la un liceu din Municipiul Sfântu Gheorghe, în funcția de profesor, fiind în primul an de învățământ, după absolvirea masteratului. În aceeași lună, petenta a formulat cerere pentru acordarea indemnizației de instalare, având în vedere că a fost încadrată într-o unitate de învățământ din altă localitate decât cea de domiciliu. Inițial, liceul angajator i-a comunicat acesteia că va dura până va primi indemnizația și că a întreprins demersuri în acest sens la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. Ulterior, petenta a fost îndrumată spre Inspectoratul Școlar Județean Covasna, pentru obținerea acestui drept.
Cu toate acestea, în pofida corespondenței bogate pe care a purtat-o, niciuna dintre cele două autorități ale administrației publice nu s-a considerat competentă în acordarea indemnizației de instalare.
În urma demersurilor scrise întreprinse de către instituția Avocatul Poporului la Ministerul Educației, la Inspectoratul Școlar Județean Covasna, la Primăria Municipiului Sfântu-Gheorghe și la Instituția Prefectului Județului Covasna, precum și în urma anchetei efectuate la Primăria Municipiului Sfântu-Gheorghe, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 158/2022, referitoare la acordarea indemnizației de instalare, potrivit art. 23 din Hotărârea de Guvern nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia:
– primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în exercitarea atribuțiilor legale, va întreprinde măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art.23 din Hotărârea de Guvern nr. 281/1993, cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea către petentă a indemnizației de instalare;
– primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna, va informa, în termen de 30 de zile, instituția Avocatul Poporului, cu privire la însușirea Recomandării, precum și referitor la măsurile dispuse.
Prin adresa transmisă Biroului Teritorial Brașov în data de 4 mai 2023, Primăria Municipiului Sfântu-Gheorghe ne-a comunicat că, luându-se în considerare corespondența purtată cu liceul angajator, cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna, cu Instituția Prefectului Județului Covasna, precum și Recomandarea nr. 158/2022 a Avocatului Poporului, respectiv Nota internă prin care se propune aducerea la îndeplinire a acesteia, a fost adoptată Hotărârea de Consiliu Local nr. 149/2023 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2023, care prevede alocarea sumelor necesare plății indemnizației de instalare conform dispozițiilor art. 23 din Hotărârea de Guvern nr. 281/1993, Liceului (…)”.
În data de 10.05.2023, petenta a primit suma de 3.069 lei, cu titlu de indemnizație de instalare, din partea liceului anterior menționat.
În concluzie, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe și-a însușit Recomandarea Avocatului Poporului nr. 158/2022.

[collapse]
Dosar nr. 597/2022 (rezumat)-O petentă s-a adresat Biroului Teritorial Braşov și a reclamat faptul că a solicitat Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov comunicarea modalității de negociere a contractului de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum și a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică, însă autoritatea sesizată refuză negocierea acestor contracte.

Mai mult, Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov a transmis o informare medicilor de familie prin care condiționează primirea vaccinurilor de depunerea actelor necesare încheierii contractului pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate prin bugetul Ministerului Sănătății. Or, petenta menționează că depunerea actelor nu echivalează cu semnarea contractului, contract care nu s-a negociat.
În vederea soluționării situației reclamate, au fost întreprinse demersuri la Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov, iar autoritatea sesizată ne-a precizat că aceste contracte sunt încheiate conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică.
Avocatul Poporului a constatat că potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate, însă în limita prevederilor legale în vigoare.
Or, petenta reclamă că la nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov nu a existat nicio negociere între părți, nu există nicio informare cu privire la posibilitatea unei negocieri și nu a existat vreo negociere a unor clauze suplimentare.
Totodată, pe parcursul soluționării petiției, petenta ne-a informat că a procedat la încheierea contractului de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, fără posibilitatea de negociere a unor clauze suplimentare, întrucât a avut în vedere dreptul pacientului la ocrotirea sănătății.
În cuprinsul modelelor de contracte reglementate în Anexa nr. 16 din Normele Tehnice din 2022 de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022, se prevede că acestea sunt încheiate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 423/2022, iar acest act normativ permite negocierea unor clauze suplimentare, potrivit și în limita prevederilor legale în vigoare.
Ca urmare a problemelor identificate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 117/2022, prin care a solicitat directorului Direcției de Sănătate Publică Brașov:
– respectarea dreptului la negocierea unor clauze suplimentare, potrivit și în limita prevederilor legale în vigoare, în situațiile în care actul normativ permite această negociere;
– informarea medicilor de familie asupra posibilității de negociere a clauzelor suplimentare, conform actelor normative în vigoare.
Direcția de Sănătate Publică Brașov ne-a informat că a luat act de Recomandarea Avocatului Poporului.
De asemenea, ni se precizează faptul că au fost întocmite și încheiate Contractul de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum și a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică și Contractul pentru furnizarea bunurilor achiziționate prin licitații publice organizate la nivel național către unități de specialitate pentru implementarea unor activități din cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, conform Anexei nr. 16 la Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică.

Dosar nr. 594/2022 (rezumat) Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, în temeiul art. 16, art. 44 și art. 31 din Constituție, având în vedere situația semnalată în presă potrivit căreia toți șoferii care dețin autovehicule sunt obligați prin lege să aibă mașinile asigurate RCA, însă aceste informații nu sunt gestionate electronic, iar șoferii nu sunt notificați dacă nu au mașinile asigurate RCA

Având în vedere că statul, prin autoritățile sale competente, trebuie să își îndeplinească obligațiile legale privind centralizarea datelor legate de persoanele care nu și-au încheiat contractul pentru răspundere civilă obligatorie în ceea ce privește autoturismul proprietate personală, cât și de a-i notifica pe aceștia în acest sens, respectiv faptul că numărul mare de accidente rutiere conduce fie la prejudicii materiale referitoare la autoturism, fie la prejudicii materiale și morale ale victimelor accidentelor – acestea putând beneficia de recuperarea daunelor provocate prin intermediul RCA al șoferului în culpă – instituția Avocatul Poporului a întreprins demersuri la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Afacerilor Interne.
În urma răspunsurilor comunicate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 152/2022, prin care s-a dispus:
– Directorul D.R.P.C.I.V., în exercitarea atribuțiilor legale, va întreprinde măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2005, în scopul constituirii bazei de date naționale integrate privind vehiculele rutiere înmatriculate, asigurate RCA.;
– Directorul D.R.P.C.I.V., în exercitarea atribuțiilor legale, va întreprinde măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2005 în scopul comparării și centralizării datelor parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite obligațiile referitoare la încheierea asigurării RCA.
Ca urmare, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V., în continuare) ne-a comunicat următoarele:
– deși suspendarea certificatului de înmatriculare (art. 3 din O.U.G. nr. 189/2005 prevede posibilitatea suspendării certificatelor de înmatriculare ale vehiculelor care nu au RCA, n.n.) și reținerea certificatului de înmatriculare au ca finalitate interzicerea punerii în circulație a unui vehicul, cele două instituții juridice au semnificații diferite și sunt independente;
– în ceea ce privește aspectele referitoare la compararea și centralizarea datelor parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite obligațiile de încheiere a unei asigurări RCA, această activitate nu se poate realiza decât cu concursul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România;
– la nivelul D.R.P.C.I.V. a fost întocmit un proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, care să permită implementarea unui mecanism prin intermediul căruia poate fi aplicată atât măsura suspendării înmatriculării unui vehicul, cât și măsura radierii unui vehicul, în situațiile prevăzute de O.U.G. nr.189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate;
– proiectul anterior menționat a fost trimis spre consultare, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, urmând să fie promovat în vederea aprobării.
D.R.P.C.I.V. solicită sprijinul instituției Avocatul Poporului în demersul de promovare a proiectului de act normativ menționat și anexat, pentru asigurarea armonizării legislației aplicabile în domeniul circulației pe drumurile publice și implementarea unui mecanism eficient de control al respectării obligației de asigurare pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule.

Dosar nr. 581/2022 (rezumat)-Prin petiția înregistrată cu nr. 581/2022 la Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului, petenta ne-a sesizat în privința unei posibile încălcări a art.52, art.41 și art.31 din Constituția României, privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, dreptul la muncă și la protecția socială a muncii, respectiv dreptul la informație

Astfel, petenta preciza că este nemulțumită de faptul că, prin Dispoziția Primarului Comunei Racoș, a fost menționat că i-a încetat contractul de muncă de drept, în temeiul art. 55 lit. a) din Codul Muncii, fapt care o pune în imposibilitate de a i se recunoaște dreptul la șomaj. De asemenea, menționa că a fost angajată în calitate de asistent personal al copilului cu dizabilități grave, însă a fost schimbat nivelul de încadrare al afecțiunii copilului, în grad accentuat.
Petenta a specificat că se simte neîndreptățită și discriminată întrucât încadrarea încetării raportului de muncă nu s-a întemeiat pe prevederile art. 65 din Codul Muncii, conform cărora „concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia”.
Faţă de aspectele prezentate, instituția Avocatul Poporului, s-a adresat Primăriei Comunei Racoș, Județul Brașov, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului Brașov, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.
În urma acestor demersuri, Primăria Comunei Racoș ne-a comunicat faptul că a fost completată Dispoziția Primarului emisă inițial, fiind inserate prevederile art. 56 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca temei legal al încetării raporturilor de muncă pentru stabilirea dreptului petentei la indemnizație de șomaj.

Dosar nr. 554/2022 (rezumat)-Un petent s-a adresat Biroului Teritorial Braşov și a reclamat faptul că nu a primit niciun răspuns la cererea înregistrată cu nr. 1337 din 23 martie 2022, prin care a solicitat Primăriei Comunei Părău, județul Brașov, eliberarea titlurilor de proprietate pentru terenurile înscrise în procesele verbale de punere în posesie emise încă din anul 2017.

În vederea verificării aspectelor reclamate, Biroul Teritorial Brașov s-a adresat Primăriei Comunei Părău, iar autoritatea sesizată ne-a informat că până la finele anului 2021 nu se încheiaseră măsurătorile și nu erau definitivate planurile parcelare în satul Grid, iar dacă lucrurile decurg conform planificărilor, până la sfârșitul anului 2023, după semnarea proceselor verbale de punere în posesie, terenurile vor fi înscrise în cartea funciară și integrate în cadastrul general, nemaifiind necesară emiterea de titluri de proprietate, care ar fi necesitat încă o perioadă lungă de timp.
Față de răspunsul primit, Biroul Teritorial Brașov s-a adresat Instituției Prefectului Județul Brașov și a solicitat un punct de vedere legat modul în care autoritatea locală întârzie înaintarea documentației în vederea emiterii titlurilor de proprietate pe numele petentului, motivat de faptul că nu s-au încheiat măsurătorile în satul Grid, iar petentul este pus în situația de a aștepta finalizarea procesului de înscriere a tuturor terenurilor în cartea funciară și de cadastru general.
Instituția Prefectului Județul Brașov ne-a informat că a solicitat Primăriei comunei Părău comunicarea stadiului întocmirii documentației ce urmează a fi înaintată Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în vederea eliberării titlului de proprietate.
Întrucât ulterior demersului nostru nu am primit niciun răspuns care să soluționeze situația reclamată de petent, a fost efectuată o anchetă la Primăria comunei Părău, județul Brașov.
La data efectuării anchetei, am fost informați că în ziua de 8 septembrie 2022, reprezentanții Comisiei Locale Părău au fost convocați la ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în vederea prezentării stadiului aplicării legilor fondului funciar la nivelul unității administrativ-teritoriale.
Terenurile pentru care petentul solicită înaintarea documentației în vederea emiterii titlurilor de proprietate sunt situate în satul Grid, comuna Părău, iar pentru satul Grid măsurătorile topometrice sunt finalizate, urmând a se proceda la emiterea proceselor verbale de punere în posesie.
Prin urmare, situația reclamată de petent se va soluționa prin înaintarea documentației în vederea emiterii titlului de proprietate, într-un termen de aproximativ 2 luni, și nu se va aștepta până la finalizarea procesului de înscriere a tuturor terenurilor în cartea funciară și de cadastru general, cum ni s-a precizat anterior prin adresa înregistrată cu nr. 642 din 8 iunie 2022.
La nivelul comunei Părău, începând cu data de 23 iunie 2021, se realizează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Proiectului Servicii de înregistrare sistematică, parte a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Dosar nr. 315/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere faptul că, pe site-ul cotidianului de presă Bună Ziua Brașov, în data de 18 martie 2022, a fost publicat un articol care relata că un centru de lux pentru dependenții de heroină e gol de 10 ani. N-a funcționat nicio zi, a costat 1,1 milioane de euro.

În urma demersurilor întreprinse, prin Recomandarea nr. 81/2022, Avocatul Poporului a dispus ca:
– Directorul Adjunct al Agenției Naționale Antidrog, în exercitarea atribuțiilor legale, să ia măsurile necesare în vederea asigurării funcționării efective a Centrului de la Dejani, Comuna Recea, județul Brașov, în scopul îmbunătățirii accesului persoanelor consumatoare de droguri – grup de persoane vulnerabil, la servicii de consiliere și tratament, cât și la serviciile integrate de asistență medicală, psihologică și socială.
Ca urmare, Agenția Națională Antidrog ne-a informat că a luat act de Recomandarea nr. 81/2022, privind îmbunătățirea accesului persoanelor consumatoare de droguri la servicii de consiliere și tratament, respectiv la serviciile integrate de asistență medicală, psihologică și socială, în vederea operaționalizării Centrului de la Dejani, Comuna Recea, județul Brașov, acesta lucru fiind o preocupare constantă a Agenției.
În concluzie, Agenția Națională Antidrog și-a însușit Recomandarea Avocatului Poporului nr. 81/2022, însă situația rămâne în monitorizare, urmând ca în termen de 3 luni să fie analizată posibilitatea redeschiderii dosarului și a reluării demersurilor.

Dosar nr. 301/2022 (rezumat) - sesizare din oficiu legată de apariția în presă a unui articol intitulat «Într-un sat din Brașov „este interzisă folosirea apei pentru băut, gătit, spălat pe dinți, spălat”. 350 de familii sunt afectate»

Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, în contextul art. 34 din Constituție, privind dreptul la ocrotirea sănătății, având în vedere publicarea în presa scrisă a unui articol care relatează faptul că „cele 350 de familii din satul Mercheașa din comuna Homorod au fost înștiințate zilele trecute că apa din zonă nu este potabilă”.
Ca urmare, au fost întreprinse demersuri scrise la Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov și la Primăria Comunei Homorod, județul Brașov unde, în data de 27 aprilie 2022, reprezentanții Biroului Teritorial Braşov au efectuat o anchetă.
Din documentele puse la dispoziție și în urma discuțiilor purtate cu reprezentantul primăriei, au fost concluzionate următoarele:
Situația care a format obiectul sesizării din oficiu se menține pentru satul Mercheașa.
1. primăria a informat locuitorii satului Mercheașa cu privire la faptul că apa nu este potabilă și cu privire la necesitatea fierberii apei, prin afișe, Facebook, o ședință organizată în localitate;
2. nu există surse alternative de apă potabilă. Localitatea are dificultăți cu sursele de apă, întrucât la adâncimi de 30 m sunt locuri de sare;
3. s-au făcut lucrări de întreținere și curățare a bazinului existent de apă, cât și a surselor de apă. Apa provine din ape de suprafață;
4. săptămâna viitoare (02-06 mai 2022, n.n.) urmează să fie prelevate probe conform indicațiilor DSP Brașov (capăt rețea distribuție, amonte, aval etc.) și acest rezultate vor fi transmise DSP BV cât și Biroului Teritorial Brașov;
5. tuburile în care sunt captate izvoarele și rezervorul de apă sunt întreținute constant, iar la 2-3 zile se pune DICLOSOL 300 – tablete (dezinfectant efervescent pe bază de clor).
Potrivit documentației puse la dispoziție de Primăria Comunei Homorod, substanța folosită nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu avizul Ministerului Sănătății.
6. a fost emisă recomandare pentru fierberea apei;
7. neconformitatea nu se datorează rețelei interioare a consumatorului, ci a sursei de apă;
8. măsurile care sunt necesare pentru monitorizarea situației sunt dispuse direct de UAT Homorod și executate tot de către primărie; nu există o firmă/companie care să se ocupe de aceste aspecte.
În urma reluării demersurilor în luna septembrie 2022, UAT comuna Homorod ne comunică faptul că s-au efectuat acțiuni de tratare a apei cu cloramină, făcându-se inclusiv lucrări de dezinfectare a bazinelor existente. Urmează a fi din nou prelevate probe de apă în vederea stabilirii parametrilor de potabilitate, urmând ca rezultatul acestora să ne fie transmis.
De asemenea, UAT comuna Homorod ne comunică faptul că s-au finalizat lucrările de relocare a conductei de apă potabilă din localitatea Mercheașa, iar lucrările de extindere a rețelei de apă-canal în localitatea Mercheașa se află în lucru.

Dosar nr. 271/2022 (rezumat) - O petentă s-a adresat Biroului Teritorial Braşov, reclamând faptul că, deși fiul său a fost implicat într-un accident, pe raza comunei Micfalău, județul Covasna, accident în urma căruia a ajuns în stare gravă la spital, ulterior, în aceeași zi, decedând, poliția nu a anunțat familia despre evenimentul rutier grav, ea aflând despre cele întâmplate numai după ce a contactat firma la care fiul dânsei era angajat, fiind îngrijorată că acesta nu ajungea acasă.

În vederea soluționării aspectelor reclamate de petentă, în data de 28 martie 2022, a fost efectuată o anchetă la Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, fiindu-ne aduse la cunoștință următoarele informații:
La momentul producerii accidentului de circulație, la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție din cadrul Biroului Rutier Sfântu Gheorghe. Victima accidentului a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe, după ce, timp de o oră, i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului.
Potrivit datelor din Raportul întocmit de agentul șef principal de poliție, reiese că s-a încercat la fața locului identificarea unor elemente care să permită contactarea aparținătorilor, reușindu-se a se lua legătura cu administratorul firmei la care victima era angajată, întrucât s-a găsit un colet cu un AWB pentru preluarea/livrarea acestuia.
Administratorul firmei a declarat că se va ocupa personal de înștiințarea membrilor familiei victimei. După două ore, administratorul firmei s-a prezentat la locul accidentului și a fost întrebat dacă a anunțat familia victimei, însă răspunsul a fost unul negativ, motivând că o cunoaște pe mama celui accidentat, dar este o persoană dificilă.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Covasna ne-au precizat că nu există reglementată o procedură prin care primii lucrători de poliție ajunși la fața locului sau cei care efectuează primele cercetări la fața locului să fie obligați să anunțe rudele victimei despre producerea accidentului de circulație.
De asemenea, din documentele ce ne-au fost puse la dispoziție reiese la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române a existat Dispoziția nr. 327347/03.05.2010 cu privire la înștiințarea rudelor sau familiilor victimelor accidentelor rutiere grave soldate cu persoane decedate sau rănite grav, însă acesta nu a fost pusă în aplicare, întrucât s-a dorit elaborarea unei proceduri de lucru în care să se stabilească cu exactitate modalitatea de informare a acestor categorii de persoane (adresă de informare înregistrată cu nr. 92437/12.05.2010).
Față de cele expuse, Avocatul Poporului a apreciat că se impune continuarea demersurilor prin transmiterea unei solicitări Inspectoratului General al Poliției Române, privind oportunitatea instituirii unui cadru dispozițional sau procedural care să aibă drept obiect înștiințarea rudelor victimelor accidentelor rutiere grave, accidente soldate cu persoane decedate sau rănite grav.
Inspectoratul General al Poliției Române ne-a comunicat rezultatele demersurilor întreprinse în vederea instituirii unui cadru procedural privind înștiințarea rudelor victimelor accidentelor rutiere grave, astfel:
– în scopul preîntâmpinării unor situații cu impact negativ asupra rudelor victimelor unor evenimente ale căror consecințe aduc atingere integrității corporale sau sănătății persoanei și a căror producere este cercetată de structurile operative ale Poliției Române (inclusiv accidente rutiere grave), se va realiza formarea profesională a unor polițiști cu privire la modalitatea de înștiințare a acestor categorii de persoane, avându-se în vedere și impactul psihologic pe care îl generează astfel de evenimente.

Dosar nr. 246/2022 (rezumat)-370 de angajaţi de la Carfil Braşov, producător de tehnică militară, au declanşat o grevă spontană, nemulţumiţi de faptul că nu au primit salariile pe ultimele două luni

Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu, după publicarea unui articol pe site-ul stiripesurse.ro, în data de 9 martie 2022, articol din care reiese că 370 de angajaţi de la Carfil Braşov, producător de tehnică militară, au declanşat o grevă spontană, nemulţumiţi de faptul că nu au primit salariile pe ultimele două luni. Oamenii susţin că vor continua acţiunea de protest până când îşi vor primi banii.

Totodată, în articol se precizează că la Carfil Braşov sunt 370 de angajaţi, iar peste 300 dintre ei au salariul minim.
Constatăm că în 2001, S.C. Carfil S.A. Brașov a fost reorganizată ca filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.
În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu au fost întreprinse demersuri la Compania Națională ROMARM S.A., iar prin adresa înregistrată cu nr. 312 din 22 martie 2022 ne sunt comunicate următoarele informații:
– salariile restante s-au plătit integral în data de 11 martie 2022, însă aceste întârzieri sunt justificate astfel:
a) lipsa totală a contractelor/comenzilor din anul 2021. La solicitările de ofertă, în număr de 135, societatea Carfil a răspuns prompt, însă nu s-a concretizat nimic. Declinul comenzilor/contractelor a început în anul 2018, când piața SUA, unde societatea Carfil exporta 90% din totalul vânzărilor, s-a prăbușit complet. Pe piața internă societatea nu a mai vândut nimic din anul 1993.
b) alocarea total insuficientă de fonduri conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru anul 2021. Pentru anul 2021 au fost alocate fonduri pentru 95 de persoane medie pe lună din solicitarea de 140 persoane medie pe lună. Acest lucru a făcut ca începând cu jumătatea lunii iulie 2021 să nu mai fie nici o sursă pentru fondul de salarii, din comenzi/contracte și din alocări conform art. 24 din Legea 232/2016.
Referitor la încadrarea majorității salariaților cu salariul minim pe economie, într-adevăr, în marea lor majoritate sunt încadrați cu salariul minim pe economie, însă se lucrează în acord global, iar câștigurile realizate de salariați sunt cu mult mai mari față de câștigul care ar fi fost realizat pe salariul minim pe economie.

În vederea soluționării acestor situații, societatea Carfil a solicitat Companiei Naționale ROMARM S.A., pentru anul 2022, ca în situația lipsei contractelor/comenzilor, salariații S.C. Carfil S.A. să beneficieze de prevederile art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, într-un număr de 140 salariați medie lunară. De asemenea, se va avea în vedere instituirea unui dialog mai strâns cu sindicatul ICA Ghimbav, reprezentantul salariaților din S.C. Carfil S.A., pentru o mai corectă informare a acestora.

Dosar nr. 224/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu având în vedere informațiile publicate pe site-ul oficial Raportuldegardă.ro, în data de 20 februarie 2022, care preiau emisiunea difuzată pe Radio România Cultural, intitulată Știința 360 și care relata faptul că „Riscul de boli cardiovasculare creşte după COVID-19, chiar şi în cazul formelor uşoare”.

În contextul art. 34 din Constituție, referitor la dreptul la ocrotirea sănătății, au fost efectuate demersuri scrise la Ministerul Sănătății și la Institutul Național de Sănătate Publică.
În urma răspunsurilor comunicate, au rezultat următoarele:
– după doi ani de cercetări medicale, este tot mai evident că SARS-CoV-2 nu își limitează efectele la nivelul tractului respirator, ci produce o boală multisistemică, inclusiv sub aspectul afectării aparatului cardiovascular;
– din aceste motive, se recomandă consultul cardiologic „de rutină” efectuat prin cabinetele medicale de specialitate după etapa acută a bolii;
– în ceea ce privește măsuri de prevenție privind bolile cardiovasculare, în perioada de 4 ani (iulie 2020 – decembrie 2023), Institutul Național de Sănătate Publică (INSP, în continuare) derulează Proiectul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților ca factori de risc cardiovascular”, prin care sunt desfășurate activități de promovare și susținere a stilului de viață sănătos, de prevenire și tratare a afecțiunilor cardiologice în rândul populației;
– 165.001 de persoane vor fi beneficiare de screening pentru riscul cardiovascular,
– în prezent se realizează identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular din regiunile Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, iar stadiul de realizare la zi se regăsește pe site-ul INSP http://proiect-cardio.insp.gov.ro;
– în plus, față de variabilele specifice utilizate pentru identificarea riscului cardiovascular, au fost incluse variabilele „Diagnostic COVID” și „vaccinat COVID”, la finalizarea screening-ului urmând a fi elaborate rapoarte de analiză la nivel regional și național cu privire la datele obținute, inclusiv variabilele legate de COVID.

Dosar nr. 191/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui articol apărut pe site-ul pe oficial „Brasov.net” din data de 21 februarie 2022, potrivit căruia între două elevele nivelul unei unități de învățământ din județul Brașov a avut loc o intercalație violentă. Minorele s-au bătut cu pumnii și picioarele iar scena a fost filmată și distribuită pe rețelele de socializare.

Biroului Teritorial Brașov a întreprins demersuri scrise către Inspectoratul Școlar Județean Brașov, către Secția 1 Poliția Rurală Feldioara și ulterior la Primăria comunei Feldioara în vederea obținerii informațiilor despre cazul mediatizat. Potrivit informațiilor obținute de la autoritățile sesizate rezultă următoarele: – Evenimentul mediatizat s-a desfășurat în ziua de 21.02.2022, în curtea corpului D, în pauza de 12:30-13:40. În altercație au fost implicate două eleve: minora A din clasa a VI-a A și minora B din clasa a VII-a C. Conflictul a pornit de la „vorbe”;
– Cele două eleve au fost despărțite imediat de către profesoara de serviciu. Evenimentul a fost raportat imediat directorului adjunct. Acesta a luat declarații de la elevele implicate în eveniment și a solicitat diriginților să ia legătura cu reprezentanții legali ai elevelor pentru a fi informați în legătură cu incidentul petrecut;
– Reprezentanții Poliției au luat declarațiile/informările verbale de la eleve. Cazul a fost preluat de către organele de poliție pentru continuarea cercetărilor și aplicarea măsurilor corespunzătoare;
– Comisia de disciplină a fost convocată pe data de 22.02.2022, pentru a studia cazul și a aplica sancțiunile cuvenite pentru abaterile disciplinare ale elevelor implicate în conflict, dar și a elevei care a filmat și a postat înregistrarea. Elevele au fost sancționate cu mustrare scrisă și scăderea notei la purtare și li s-au recomandat ore de consiliere psihologică;
– Conducerea liceului a avut o discuție cu un reprezentant al Biroului de Siguranță Școlară Brașov pentru a-l informa cu privire la conflictul care a avut loc și pentru stabilirea unor viitoare activități pe teme de combatere a violenței;
– În data de 23.02.2022, au avut loc discuții cu elevii claselor de gimnaziu în cadrul a două întâlniri organizate pe holul etajului II al corpului D, unde au fost prezenți profesorii de la clase și conducerea liceului. Au fost purtate discuții pe tema bullyingului (cauză-efect);
– În cauză a fost întocmit dosarul penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe prev. de art. 193 alin. (1) C.pen. care la data de 24.03.2022 a fost înaintat unității competente de parchet cu propunere legală.
– Minorele au declarat că nu mai doresc să fie implicate în alte situații neplăcute și că le pare rău de cele întâmplate;
– S-a întocmit Fișa de identificare a riscurilor pentru minora B, în urma căreia s-au identificat două riscuri, s-a întocmit Planul de servicii care a fost aprobat prin Dispoziție de Primar, urmând a se monitoriza situația minorei și a familiei, oferind consiliere membrilor familiei;
– În cazul minorei A s-a constatat că ea și fratele ei sunt crescuți de bunica paternă, fără forme legale;
– Familia se află în atenția compartimentului de asistență socială din martie 2019, când s-a întocmit Fișa de observație a familiei, Fișa de identificare a riscurilor pentru copii, aceștia fiind copii cu părinții plecați la muncă în străinătate;
– Reprezentanții Primăriei au monitorizat, au consiliat și au informat-o pe bunica paternă referitor la obligativitatea delegării drepturilor părintești, având în vedere faptul că nici unul dintre reprezentanții legali ai copiilor nu este prezent. În acest sens, mama minorilor nu a respectat prevederile legii și nu a delegat drepturile părintești bunicii, prin instanță;
– S-a întocmit Fișa de identificare a riscurilor pentru minora A, s-a întocmit planul de servicii care a fost aprobat prin Dispoziție de Primar, s-a monitorizat și consiliat anual familia, încă din anul 2019 până în prezent și se va monitoriza în continuare situația minorei și a familiei oferindu-le consiliere membrilor familiei.
În baza informațiilor obținute, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 128/2022, adresată primarului comunei Feldioara, județul Brașov, referitoare la respectarea art. 49 din Constituția României privind protecția copiilor și a tinerilor, coroborat cu prevederile art. 104-106 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată.
Potrivit Recomandării Avocatului Poporului:
– primarul comunei Feldioara, trebuia să ia măsurile legale ce se impun cu promptitudine în cazul minore A și fratelui acesteia, copii cu părinții plecați în străinătate la muncă, pentru asigurarea drepturilor acestora prevăzute de Legea 272/2004, republicată, respectiv desemnarea persoanei care să se ocupe de întreținerea copiilor pe perioada absenței părinților.
– totodată, primarul trebuia să informeze părinții copiilor plecați din țară asupra respectării obligațiilor părintești în ceea ce privește desemnarea persoanei pentru creșterea și îngrijirea copiilor pe perioada în care sunt plecați din țară și să comunice dovada informării/notificării făcute în acest sens către Biroul Teritorial Brașov.
Recomandarea Avocatului Poporului nr. 128/2022 a fost însușită de către Primăria comunei Feldioara.

Dosar nr. 186/2022 (rezumat)-Studentă în anul 4 la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, de două luni nu și-a mai primit banii de hrană de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea unui articol pe site-ul Asociației pentru Siguranță Urbană și Mediere Brașov, la data de 21 februarie 2022, articol din care reiese că I.M.G., studentă în anul 4 la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, de două luni nu și-a mai primit banii de hrană de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Potrivit informațiilor publicate, nu este pentru prima dată când Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nu achită studentei sumele de bani cuvenite cu titlu de alocație de hrană, în cuantum de aproximativ 500 lei/lunar, și, cităm: „S-or fi întrebat șmecherii ăștia de la protecția Copilului Brașov cu ce se hrănește tânăra (…)?Este inuman ceea ce se întâmplă!”
În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu au fost întreprinse demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (în continuare, DGASPC Brașov) și a fost contactată telefonic tânăra I.M.G.
1. Astfel, în data de 23 februarie 2022, studenta ne-a precizat următoarele:
– s-a mai confruntat cu astfel de întârzieri în efectuarea plăților de către DGASPC Brașov, întârzieri de o săptămână sau două, iar pentru un student chiar contează ca plățile să fie efectuate la timp. Tânăra a menționat că a discutat despre această întârziere cu asistentul social din cadrul DGASPC Brașov, însă acesta a informat-o că „s-a interesat la contabilitate și i s-a spus că nu există buget”. Cu toate acestea, după publicarea materialului în presă, la distanță de patru ore de la momentul în care reclamațiile au fost făcute publice, banii i-au fost depuși în cont.
2. DGASPC Brașov ne comunică următoarele informații:
– tânăra, beneficiară de măsură de protecție specială – plasament în Casă de Tip Familial din cadrul DGASPC Brașov, a primit drepturile pentru luna decembrie cu ordinul de plată nr. 12147/29.12.2021. De asemenea, în cursul lunii decembrie, tânăra a primit și banii de rechizite conform legislației în vigoare.
Drepturile pentru luna ianuarie 2022 i-au fost achitate prin ordin de plată în data de 22.02.2022, iar pentru luna februarie, plata a fost făcută la începutul lunii martie 2022.
DGASPC Brașov precizează că tânăra beneficiază în cadrul Casei de Tip Familial de toate serviciile oferite de sistemul de protecție, inclusiv pe perioada vacanțelor, conform Legii nr. 272/2004, republicată. Această măsură a virării sumelor de bani in contul beneficiarilor studenți a fost luată pentru perioadele de timp cât aceștia sunt implicați în activitatea școlară, pentru a nu perturba procesul de învățământ prin deplasări între localitățile de domiciliu și cele în care sunt cazați.
Pentru evitarea situațiilor în care sumele de bani ar fi virate cu întârziere, a fost transmisă către șefii de servicii rezidențiale solicitarea de a întocmi documentația necesară mai devreme pentru a putea fi procesată în timp util. Întrucât au fost luate măsuri pentru evitarea întârzierilor înregistrate la virarea banilor către beneficiari, apreciem că, pentru moment, nu se impune efectuarea unor demersuri suplimentare, însă i s-a solicitat tinerei ca în cazul în care se mai confruntă cu astfel de disfuncționalități să aducă la cunoștința instituției Avocatul Poporului aceste situații.

Dosar nr. 173/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere informațiile din presă potrivit cărora proiectul viitoarei autostrăzi A13 Brașov – Bacău stârnește nemulțumiri în satele de pe traseu. Localnicii din Podul Oltului se plâng că pentru construcția șoselei vor fi demolate mai multe case ridicate în ultimii ani.

Biroul Teritorial Brașov s-a adresat Consiliului Județean Brașov, Consiliului Județean Covasna, Primăriei Comunei Ilieni, Județul Covasna și Primăriei Comunei Hărman, Județul Brașov, Instituției Prefectului Județului Brașov și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR, în continuare).
În urma răspunsurilor care au fost comunicate, s-a constatat că, la nivelul județelor Brașov și Covasna au fost emise certificatele de urbanism solicitate de către C.N.A.I.R. – autoritatea publică centrală care gestionează procedura referitoare la proiectul Autostrăzii Brașov-Bacău, precum și faptul că, în decembrie 2020 și în iunie 2021 au fost organizate videoconferințe la care au participat și reprezentanții UAT Ilieni și UAT Hărman, pentru stabilirea traseului optim al autostrăzii.
Variantele de traseu propuse au fost înaintate către toate autoritățile locale și au avut în vedere corelarea cu obiectivele implementate de către acestea, cât și de către marii deținători de rețele sau de către alte instituții ale statului român, astfel că C.N.A.I.R. a întreprins toate demersurile necesare în alegerea variantei finale de traseu a viitoarei autostrăzi.
Procedura de expropriere nu a fost încă parcursă, urmând a începe după finalizarea Studiului de Fezabilitate și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR. – studiu care în prezent este în curs de realizare. Procedura se va desfășura în temeiul Legii nr.255/2010.
Referitor la ariile protejate menționate, nu se impun obiective de conservare specifice, întrucât Dealul Cetății Lempeș se află la 120 metri față de autostradă, iar Pădurea și Mlaștinile eutrofe de la Prejmer sunt situate la 36 metri față de Autostrada Brașov-Bacău.
Față de cele expuse, se constată că autoritățile publice sesizate ne-au comunicat informațiile solicitate, din care rezultă că autoritățile locale au avut cunoștință despre posibilele variante de traseu ale autostrăzii Brașov-Bacău, cât și faptul că procedura de expropriere încă nu a fost declanșată.
De asemenea, autostrada nu trece pe suprafețele de teren cuprinse în ariile de rezervații naturale limitrofe.

Dosar nr. 153/2022 (rezumat)-Printr-o petiţie adresată Biroului Teritorial Braşov, petenta ne-a sesizat cu privire la faptul că nu i s-a comunicat niciun răspuns de către Primăria Municipiului Brașov cu privire la solicitarea sa referitoare la cumpărarea locuinței, deși termenul legal de soluționare s-a împlinit. Petenta menționa că în data de 12 octombrie 2021, s-a adresat SC RIAL SRL Brașov (societatea comercială aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov) cu solicitarea de a cumpăra apartamentul pe care această societate îl administrează (în numele Municipiului Brașov, n.n.), și în care dumneaei locuiește împreună cu soțul și copiii în vârstă de 6 și 11 ani, în calitate de chiriași, însă SC RIAL Brașov a direcționat-o către Primăria Municipiului Brașov, iar cererea sa a rămas nesoluționată.

În urma demersurilor scrise întreprinse și a anchetei efectuate la Primăria Municipiului Brașov de către reprezentanții instituției Avocatul Poporului, prin Recomandarea nr. 68/2022 adresată primarului Municipiului Brașov, Avocatul Poporului a dispus luarea măsurilor necesare pentru:
– comunicarea unui răspuns petentei;
– elaborarea cu celeritate a procedurii privind modul de soluționare a cererilor de cumpărare de către chiriași persoane fizice a imobilelor din fondul locativ al UAT Brașov – în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a înaintării sale către Consiliul Local al Municipiul Brașov, în vederea adoptării unei hotărâri în acest sens;
– soluționarea cererilor înregistrate care au ca obiect cumpărarea locuințelor de către chiriași;
– informarea, în termen de 45 de zile, instituția Avocatul Poporului, cu privire la însușirea Recomandării, precum și referitor la măsurile dispuse.
Ca urmare, Primăria Municipiului Brașov ne-a comunicat următoarele:
– în prezent, pe rolul instanțelor de judecată se află înregistrate dosare în care chiriașii solicită obligarea Municipiului Brașov, a Statului român și/sau a SC RIAL SRL, la vânzarea directă a spațiilor ce le ocupă sau ca sentința să țină loc de contract de vânzare-cumpărare;
– în legătură cu solicitarea petentei privind cumpărarea spațiului în care locuiește, situat în Municipiul Brașov, care, potrivit evidențelor din cartea funciară, este în proprietatea Municipiului Brașov, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ stipulează doar posibilitatea vânzării prin licitație publică, însă petenta solicită vânzarea direct în favoarea sa;
– se consideră că se impune amânarea formulării unei propuneri către Consiliul Local al Municipiului Brașov până la pronunțarea definitivă a instanțelor de judecată, hotărârile judecătorești constituind ulterior un criteriu de referință pentru soluționarea unitară pe cale administrativă a cererilor de cumpărare a spațiilor aflate în aceeași situație;
– potrivit evidenței primăriei, Municipiul Brașov este chemat în judecată pentru a fi obligat să vândă direct, fără licitație publică, în 16 dosare deschise în anii 2020, 2021 și 2022.
Așadar, se constată că Primăria Municipiului Brașov nu a luat măsurile propuse chiar de către reprezentanții acesteia, și anume, de elaborare a procedurii referitoare la modul de soluționarea cererilor de cumpărare de către chiriași persoane fizice a imobilelor din fondul locativ al UAT Brașov, fie în mod direct, fie prin licitație publică.
În concluzie, Primăria Municipiului Brașov nu și-a însușit Recomandarea Avocatului Poporului mai sus menționată.

Dosar nr. 140/2022 (rezumat)-„Situație bizară la Brașov. Un bărbat și-a cumpărat o stradă, iar Primăria nu o poate asfalta. Reacția autorităților”

Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, în contextul prevederilor art. 44 și art. 31 din Constituție, privind dreptul de proprietate publică și dreptul la informație, având în vedere faptul că, în data de 6 februarie 2022, în presa locală și națională a fost publicat articolul intitulat „Situație bizară la Brașov. Un bărbat și-a cumpărat o stradă, iar Primăria nu o poate asfalta. Reacția autorităților”, care semnala faptul că un bărbat a ajuns să fie proprietarul unei străzi, după ce a cumpărat-o la licitație, iar Primăria Municipiului Brașov nu mai are dreptul nici să o asfalteze, dar nici să o folosească în scop public. Aspectele reclamate au fost analizate în contextul art. 44 și art. 52 din Constituție, privind dreptul de proprietate privată și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.
În urma anchetei efectuate de reprezentanții Biroului Teritorial Braşov la Primăria Municipiului Brașov, a rezultat că imobilul cu destinația „drum” este singura cale de acces pentru accesul proprietăților limitrofe, însă, pentru acestea există înscris în Cartea Funciară, dreptul de servitute de trecere cu piciorul, cu autoturismul și pentru rețele edilitare de orice fel.
De asemenea, la această dată, la nivelul Primăriei Municipiului Brașov, imobilul nu este cuprins ca obiectiv de investiții pe anul 2022.

Dosar nr. 90/2022 (rezumat)-Petenta a arătat că este mama unei minore, încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal. În calitate de asistent personal angajat în baza contractului individual de muncă, i-a fost încălcat dreptul la concediu de odihnă, nu i-a fost acordată indemnizația de hrană și nu a primit vouchere de vacanță.

Petiția a fost analizată în contextul în contextul dreptului la muncă și protecție socială și al dreptului la un nivel de trai decent. În scopul verificării situației expuse, Biroului Teritorial Cluj-Napoca s-a adresat Primăriei comunei Vultureni, județul Cluj, pentru examinarea situaţiei și soluţionarea acesteia.
În urma analizării răspunsurilor și a documentelor transmise, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 41/2022, către Primăria comunei Vultureni.
Primăria comunei Vultureni a confirmat însușirea Recomandării, arătând totodată că a fost reanalizată cererea și s-a decis acordarea conform sumelor repartizate în baza rectificării bugetului, astfel:
– Indemnizație de hrană din 01.01.2022 restantă până la zi, Vouchere de vacanță.
– Concediu de odihnă conform cererii depuse de către angajat și înregistrată la Primărie.
– Vor dispune măsurile legale, pentru ca autoritățile abilitate să elibereze buletinele de determinare, de expertizare a locurilor de muncă din cadrul primăriei.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2022

Dosar nr. 77/2022 (rezumat) - Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, în temeiul art. 47 și art. 31 din Constituție, având în vedere situația prezentată în presă, potrivit căreia „cinci case au ars complet, iar alte trei au rămas fără acoperiş, 19 persoane, inclusiv copii, fiind evacuate, în urma unui incendiu izbucnit duminică în localitatea Comandău, din judeţul Covasna. Casele erau lipite, astfel că incendiul s-a extins foarte repede. În casele afectate de incendiu locuiau 19 persoane, inclusiv doi copii de 1 an şi 6 ani. Două dintre cele 19 persoane vor fi cazate la Parohia Reformată, iar 17 la rude”.

În urma demersurilor întreprinse la Primăria Comunei Comandău, Județul Covasna, la Instituția Prefectului Județului Covasna, la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Covasna, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, au rezultat următoarele:
1. au fost efectuate plățile către 8 familii cu un total de 50.000 lei, din care: 7 familii au beneficiat de ajutor de urgență în cuantum de 7.000 lei iar pentru o familie, ajutorul de urgență a fost de1.000 lei;
2. în ședință extraordinară în data de 30 martie 2022, s-au adoptat de către Consiliul Local al Comunei Comandău: Hotărârea nr. 12/2022 privind stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, respectiv Hotărârea nr. 14/2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 472,69 mp din totalul de 898 mp identificat cu număr cadastral 23315, înscris în CF nr. 23315, aflat în domeniul privat al Comunei Comandău, în favoarea sinistraților în urma incendiului din data de 23.01.2022, pentru construirea caselor;
3. prin Hotărârea de Guvern nr. 717/30.05.2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 531 din 30 mai 2022, Guvernul României a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 pentru unele unități administrativ-teritoriale, unde se regăsește și UAT Comandău, cu suma de 2.000 mii lei (Anexă, pct.6).

Dosar nr. 74/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma articolului de presă Sătmărenii la bătrânețe se pot baza doar pe cămine private. Statul e falimentar, în care se relata că la nivel național, mai bine de 80% dintre cămine sunt gestionate de mediul privat.

În scopul verificării situației expuse în presă, Biroul Teritorial Cluj-Napoca, a efectuat demersuri către Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, care ne-a comunicat următoarele:
1. numărul persoanelor vârstnice aflate în nevoie, în sensul art. 16 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.-în urma centralizării situației primite de la nivelul Unităților administrativ teritoriale ale județului Sălaj, reiese că în aceste comunități numărul persoanelor vârstnice aflate în nevoie în sensul art. 16 din Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, este de 90.
2. numărul căminelor pentru persoane vârstnice, aflate în subordine: Cămin pentru persoane vârstnice Cehu Silvaniei, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 13 furnizor public aflat în subordinea Consiliului Local Cehu Silvaniei- capacitate 32 locuri.
3. la nivelul județului este nevoie de centre pentru persoane vârstnice și unități medico-sociale care să asigure servicii de îngrijire și asistență respectiv servicii medico-sociale persoanelor vârstnice aflate în situații de risc și care datorită situației materiale precare nu pot accesa serviciile respective din mediul privat
Pentru considerentele de mai sus, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 74/2022, către Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Sălaj.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, ne-a comunicat:
1 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj a întocmit o bază de date județeană cu numărul persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
2. Din analiza datelor existente, la aceasta dată rezultă faptul ca un număr de aproximativ 800 persoane vârstnice au nevoie de servicii sociale din care o parte însemnată beneficiază de:
-servicii de îngrijire la domiciliu 315 persoane;
– servicii de îngrijire în servicii publice rezidențiale pentru persoane vârstnice un număr de 32 persoane;
– servicii de îngrijire în servicii rezidențiale private decontate din bugetul local un număr de 25 persoane vârstnice;
– servicii de îngrijire în regim privat un număr de 314 persoane vârstnice beneficiază de protecție.
3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj recomandă înființarea și extinderea rețelei de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice realizate de către UAT-urile din județ;
– înființarea de centre de zi destinate persoanelor vârstnice în UAT-urile unde se impune;
– înființarea în parteneriat de către 3-5 UAT-uri a unui serviciu rezidențial public, având în vedere faptul că doar 10% din necesarul de fonduri este transferat din bugetul de stat, iar un singur UAT nu dispune de fondurile necesare în vederea susținerii unui centru rezidențial;
– înființarea de cantine sociale la nivel comunitar care să vină în sprijinul persoanelor vârstnice.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2022 

Dosar nr. 73/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma articolului de presă Sătmărenii la bătrânețe se pot baza doar pe cămine private. Statul e falimentar, în care se relata că la nivel național, mai bine de 80% dintre cămine sunt gestionate de mediul privat.

În scopul verificării situației expuse în presă, Biroul Teritorial Cluj-Napoca, a efectuat demersuri către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, care ne-a comunicat următoarele:
1. În urma centralizării situației la nivelul Unităților administrativ teritoriale ale județului Cluj, reiese că în aceste comunități numărul persoanelor vârstnice aflate în nevoie în sensul Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, este de aproximativ 1457.
De asemenea, în completarea situației, aducem și informația conform căreia în evidența Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, există un număr de 132 de persoane aflate în nevoie de servicii sociale rezidențiale, a căror dosare se află pe lista de așteptare.
În România se întâlneşte o situaţie particulară şi anume solicitările unui mare număr de persoane vârstnice pentru a fi îngrijite în instituţii de asistenţă socială, deoarece veniturile personale sunt insuficiente pentru acoperirea costurilor vieţii de zi cu zi, privind medicamentele, alimentaţia şi cheltuielile de întreţinere a locuinţei, căldură, curent electric, etc. şi pentru că au rămas singure.
Căminele pentru persoane vârstnice, centrele de îngrijire şi asistenţă, centrele de recuperare şi reabilitare, finanţate de la bugetele locale, sunt puţine la număr şi nu acoperă nici pe departe solicitările, acestea fiind cu mult mai mari decât capacitatea acestor instituţii.
Pentru considerentele de mai sus, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 69/2022, către Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Cluj.
Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Cluj ne-a informat că analizează oportunitatea de a înființa pe raza județului Cluj a unor cămine pentru persoane vârstnice, care să acorde servicii sociale corespunzătoare nevoilor acestei categorii de persoane defavorizate.
De asemenea, va deschide Căminul Pentru Persoane Vârstnice Aghireșu, cod serviciu social 8730 Cămin pentru persoane vârstnice Aghireșu, cu o capacitate de 36 de locuri.
Preocuparea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj este permanentă în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul județului Cluj, pentru toate categoriile de beneficiari și persoane vulnerabile.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2022

Dosar nr. 46/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, în temeiul art. 34 din Constituție, având în vedere articolul în presa scrisă, conform căruia prof.dr. Irinel Popescu, membru corespondent al Academiei Romane trage un serios semnal de alarmă în ceea ce-i privește pe bolnavii cronici ținuți acum la distanță de serviciile medicale din cauza pandemiei.

Cu privire la situația îngrijirilor paliative din România, instituția Avocatul Poporului a întreprins demersuri la Ministerul Sănătății și la Asociația Națională de Îngrijiri Paliative, iar în urma răspunsurilor comunicate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 95/2022, prin care s-a dispus:
– Ministrul Sănătății va planifica și va lua măsuri adecvate în scopul îmbunătățirii accesului pacienților la serviciile de îngrijiri paliative, la domiciliu, ambulatoriu și în regim de internare;
– Ministrul Sănătății va comunica măsurile implementate în cadrul proiectului „Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și a îngrijirilor la domiciliu”.
Ministrul Sănătății va informa instituția Avocatul Poporului, în termen de 45 de zile, cu privire la însușirea Recomandării și la măsurile dispuse.
Ca urmare, Direcția Generală de Asistență Medicală – Serviciul de Asistență Medicală și Planificare Strategică din cadrul Ministerului Sănătății ne-a comunicat următoarele:
– Direcția generală asistență medicală a inițiat Ordinul de modificare a Ordinului ministrului sănătății nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative. Prin proiectul menționat, se propune emiterea autorizațiilor de funcționare de către direcțiile de sănătate publică județene și a Municipiului București, în baza declarației pe proprie răspundere privind furnizarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu.
Referitor la măsurile implementate în cadrul proiectului „Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și a îngrijirilor la domiciliu”, acestea sunt:
1. Înființarea a 8 centre pilot pentru a dezvolta accesul la serviciile paliative în regim ambulatoriu și îngrijiri la domiciliu, regiuni selectate în baza necesității și a gradului actual de dezvoltare/inexistență a acestor servicii;
2. s-a inițiat pregătirea personalului medical din aceste zone în vederea facilitării și dezvoltării acestor servicii;
3. datele colectate la nivelul acestor centre pilot vor contribui la elaborarea strategiei naționale de îngrijiri paliative și îngrijiri la domiciliu bazat pe dovezi și vor permite armonizarea politicilor de sănătate și a unor proiecții bugetare realiste care vor sta la baza Programului Național de Îngrijiri Paliative, care va fi finalizat în anul 2024;
4. creșterea accesului pacienților la îngrijiri paliative și îngrijiri la domiciliu la nivelul țării.
În concluzie, Ministerul Sănătății și-a însușit Recomandarea Avocatului Poporului nr. 95/2022, urmând ca în termen de 3 luni să fie analizată posibilitatea redeschiderii dosarului și a reluării demersurilor sub aspectul stadiului intrării în vigoare a modificărilor propuse ale Ordinului nr. 253/2018 pentru aprobarea și funcționarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative.

2021

Dosar nr. 1177/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere faptul că la nivelul Municipiului Brașov doar 10 din cele 24 școli propuse spre aprobarea participării la programul „Fără lacăte pe curtea școlii” vor deschide porțile curților de joacă pentru copii în perioada vacanțelor de vară/primăvară.

Ulterior, a verificat cazuistica pe acest subiect și a apreciat oportună extinderea demersurilor la nivelul Primăriilor orășenești și municipale din județele Brașov și Covasna, respectiv la Primăriile Codlea, Făgăraș, Săcele, Ghimbav, Predeal, Râșnov, Rupea, Victoria, Zărnești, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Baraolt, Covasna și Întorsura Buzăului, în vederea păstrării deschise a porților școlilor pentru copiii care vor să se joace pe terenurile de sport ale acestora.
Potrivit răspunsurilor comunicate de către Primăriile sesizate:
Primăria Municipiului Codlea – se analizează dispunerea măsurilor necesare conform propunerii AVP în interesul superior al copiilor din Codlea;
Primăria Municipiului Făgăraș – există HCL nr. 188/2021 prin care se aprobă accesul copiilor însoțiți de către părinți/reprezentant legal pe terenurile de sport, cu acces liber și în spațiile de recreere amenajate aferente unităților de învățământ din Municipiului Făgăraș, după finalizarea procesului educațional al fiecărei unități de învățământ.”
Primăria Orașului Baraolt – în orașul Baraolt sunt asigurate toate condițiile pentru petrecerea timpului liber de către copii, cu joacă, sportul, activitățile extrașcolare, programe culturale Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe – În timpul vacanței porțile terenurilor de sport din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat sunt deschise pentru copii, cu respectarea prevederilor legale și regulamentelor interioare ale instituțiilor; Primăria Municipiului Târgu Secuiesc – La nivelul municipiului există 20 de terenuri de joacă funcționale, amenajate în vecinătatea blocurilor, dintre care cel mai recent inaugurat este Parcul Wegener. Orașul Târgu Secuiesc dispune de mai multe terenuri de fitness, amenajate în parcurile publice. Totodată orașul dispune de o Bază Sportivă complexă, accesibilă publicului și copiilor (terenuri multifuncționale, teren de tenis, teren de fotbal, stadion multifuncțional, patinoar artificial); Primăria Orașului Întorsura Buzăului – Terenul sportiv aflat în administrarea Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” este accesibil copiilor care doresc să desfășoară activități sportive sau recreative în afara orelor de curs ale școlii, precum și în perioada vacanțelor școlare. În ceea ce privește spațiile destinate recreerii copiilor și tinerilor, la nivelul orașului Întorsura Buzăului au fost identificate 8 parcuri/locuri de joacă, respectiv Parcul Bunăvoinței, Locul de Joacă Scufița Roșie, Locul de Joacă Pluto, Locul de Joacă Dumbrava; Primăria Orașului Covasna – Baza sportivă reabilitată recent de primărie, situată lângă sala de sport Voinești-Covasna, compusă din teren de joacă pentru copii, parc de fitness, este deschisă permanent în mod gratuit pentru toți doritorii de mișcare și sport. Primăria Orașului Ghimbav – în urma unor evenimentelor neplăcute, s-a constatat că prin păstrarea deschisă a porților școlilor nu se poate asigura siguranța copiilor. Primăria Orașului Predeal – Pe raza UAT Predeal se află un număr de 7 parcuri publice amenajate de primărie, cu locuri de joacă pentru copii. Există 3 terenuri de sport, dintre care 2 terenuri de sport ale Liceului Teoretic „Mihail Săulescu” unde copiii își pot desfășura diferite activități în aer liber. Primăria Predeal dispune de o sală de sport în care s-au organizat în dese rânduri activități pentru copii, atât culturale, cât și sportive; Primăria Municipiului Săcele – la nivelul municipiului, există, la momentul actual, trei terenuri de sport și un spațiu cu aparate fitness în cartierele Ștefan cel Mare, Movila și Electroprecizia, terenuri care sunt deschise oricui dorește să practice activități sportive, pe toată durata zilei. Primăria Orașului Râșnov – la nivelul orașului se păstrează porțile deschise pentru accesul copiilor la terenurilor de sport ale acestora. De asemenea, orașul Râșnov dispune de suficiente spații destinate recreerii copiilor și a tinerilor cât și a turiștilor de pe raza localității. Primăria Orașului Zărnești – la nivelul orașului au fost identificate unitățile școlare și programul în intervalul căruia copii au acces pe terenurile de sport în mod liber Primăria Orașului Rupea – Școala Gimnazială Rupea permite accesul în incinta unității școlare în intervalul orar 08:00-20:00, atât în timpul săptămânii cât și pe perioada vacanțelor, fiind prezent în unitate personal nedidactic și didactic cu activități sportive. Unitatea școlară organizează săptămânal activități sportive cu elevii dar și cu pensionari.

Dosar nr. 1171/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu, ca urmare a luării la cunoștință a lipsei de pe piața farmaceutică din România a vaccinului utilizat pentru vaccinarea persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, pentru a preveni herpesul zoster și nevralgia post-zosteriană

În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu, au fost întreprinse demersuri la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și la Ministerul Sănătății.
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR, în continuare) ne-a comunicat că medicamentul Zostavax pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă a fost autorizat prin procedură centralizată prin decizia Comisiei Europene nr. EU/1/06/341, emisă conform Regulamentului CE nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 Martie 2004 privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente.
Până în prezent, deținătorul autorizației de punere pe piață MSD Vaccins, Franța, sau reprezentantul acestuia, nu au notificat ANMDMR intenția de punere a medicamentului pe piața din România.
Conform informării reprezentantului deținătorului autorizației de punere pe piață MSD Vaccins, Franța, din data de 16.11.2021, medicamentele Zostavax pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă și Zostavax pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă într-o seringă preumplută, nu sunt comercializate pe piața din România.
Ministerul Sănătății ne-a comunicat următoarele:
– în acest moment sunt disponibile doua vaccinuri destinate prevenirii apariției herpesului zoster la adulți:
● Zostavax (vaccin cu virus viu, atenuat) este utilizat pentru vaccinarea persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, pentru a preveni herpesul zoster și nevralgia post – zosteriană. Fiind un vaccin cu virus viu atenuat, este contraindicat la persoanele cu imunodepresii (primare sau dobândite), la persoanele cu tuberculoză activă sau la femeile gravide, fapt care îi limitează mult indicațiile având în vedere ca o mare parte din persoanele în vârstă au multiple comorbidități sau se află sub terapii imunosupresoare.
● Shingrix (vaccin recombinant, cu adjuvant), aprobat de EMA și FDA, care în urma studiilor efectuate s-a dovedit a fi foarte eficient în prevenirea herpesului zoster și a nevralgiei post-herpetice la adulții cu vârsta peste 50 de ani, timp de cel puțin 4 ani după vaccinare. Vaccinul este, de asemenea, eficient în protejarea adulților peste 18 ani care prezintă un risc crescut de herpes zoster. Shingrix are marele avantaj că poate fi utilizat și la pacienții imunodeprimați, categorie de pacienți cu risc crescut pentru a dezvolta herpes zoster. Din această cauză, ultimele ghiduri internaționale pentru vaccinarea adulților și vârstnicilor (ACIP, 2022) recomandă numai vaccinul recombinant (Shingrix) pentru profilaxia herpesului zoster.
Referitor la demersurile care trebuie realizate pentru ca deținătorul autorizației de punere pe piață MSD Vaccins Franța, sau a reprezentantului acestuia, să notifice Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) intenția de punere a medicamentului pe piața din România.

Prin urmare, companiile farmaceutice au dreptul de a solicita atât intrarea cât și ieșirea permanentă sau temporară de pe piață farmaceutică, a medicamentelor din portofoliul propriu, cu obligația notificării ANMDMR, conform prevederilor art. 737 din Legea nr. 95/2006, republicată.

Dosar nr. 1155/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere aspectele semnalate de către domnul dr. Bogdan Moldovan, potrivit cărora pacienții aflați pe Lista de transplant renal se află într-o situație discriminatorie și nu beneficiază de drepturile pe care le au în calitate de asigurați

În urma demersurilor întreprinse, Autoritatea Națională de Transplant ne-a comunicat că a solicitat unităților acreditate de către Ministerul Sănătății, capacitatea anuală a fiecărei unități sanitare publice în a efectua servicii medicale cuprinse în acest program, cele 3 unități sanitare publice acreditate pentru activitatea de transplant renal comunicând că nu au capacitatea depășită
În prezent, există o tendință de susținere și dezvoltare a acestei activități, cu sprijinul Ministerului Sănătății, strategia de dezvoltare a activității de transplant în România având ca primă direcție creșterea numărului de donatori prin implicarea unui număr cât mai mare de unități sanitare în activitatea de identificare și declarare a donatorilor aflați în moarte cerebrală, cu implementarea Programului Național de Transplant în toate spitalele județene de urgență din țară, precum și cu demararea în România a unui program de declarare a donatorilor fără activitatea cardiacă.
De asemenea, există o preocupare pentru încheierea de acorduri de cooperare în domeniul transplantului cu alte instituții similare din străinătate. Astfel, în anul 2021 au fost încheiate protocoale de colaborare în domeniul schimbului de organe și transplantului cu Italia și Bulgaria, în urma acordului cu Bulgaria, la Institutul Clinic Fundeni 4 cetățeni români fiind salvați prin transplant renal și unul prin transplant hepatic.

Totodată, din decembrie 2021, cu sprijinul Ministerului Sănătății, România a devenit membră a Asociației FOEDUS-EOEO-European Organ Exchange (Faciliting exchange of organ donated in EU member states).

Dosar nr. 1128/2021 (rezumat)-Petent semnalează faptul că gospodăria și casa sa au fost afectate în urma inundațiilor din 12.06.2020, valea pârâului Valea Mare fiind îngustată din cauza mizeriilor aduse și a vegetației – aspect pe care l-a sesizat Primăriei Comunei Boroșneu Mare, dar nu a fost luată nicio măsură

.

În urma anchetei efectuate de reprezentanții Biroului Teritorial Braşov, a rezultat că includerea solicitării de reluare a lucrărilor pe pârâul Valea Mare de către SGA Covasna, este condiționată de obținerea acordului tuturor proprietarilor din aval. Ulterior, Primăria Comunei Boroșneu Mare, Județul Covasna ne-a comunicat faptul că a obținut acordul deținătorilor de imobile de pe malul pârâului Valea Mare cu privire la demontarea gardurilor pentru accesul utilajelor, tăieri de arbori și depozitarea pământului rezultat din colmatare, executat de către SGA în perioada 2022-2023”.

Tabelul conține semnăturile și acordul a 24 de persoane, privind decolmatarea pârâului Valea Mare și a fost transmis de către Primăria Comunei Boroșneu Mare și către Autoritatea Națională Apele Române, având în vedere că această instituție publică este competentă în soluționarea solicitării de decolmatare a pârâului Valea Mare.

Dosar nr. 1079/2021 (rezumat)-«Câți brașoveni au spus „Nu” drumurilor forestiere? Participarea la consultările publice ale primăriei a fost extrem de redusă»

Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere articolul «Câți brașoveni au spus „Nu” drumurilor forestiere? Participarea la consultările publice ale primăriei a fost extrem de redusă» și publicat în data de 22 octombrie 2021 în cotidianul de presă BrașovMetropolitan.

În urma demersurilor întreprinse, Primăria Municipiului Brașov ne-a comunicat motivele care au stat la baza H.C.L. Brașov nr.689/27.11.2020 prin care nu s-a aprobat renegocierea Contractului de finanțare încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România și Municipiul Brașov, cât și faptul că, prin H.C.L. Brașov nr. 696/02.12.2020 a fost mandatat Primarul Municipiului Brașov pentru renegocierea contractului de finanțare, considerându-se că derularea în forma inițială a proiectului nu mai este oportună.

În prezent, durata de realizare efectivă și implementare a proiectului se prelungește până la 15.09.2022, iar durata de executare a contractului de finanțare până la 15.12.2022. În propunerea de buget pe anul 2022 este prevăzută suma de 185.090 lei în vederea returnării către AFIR a sumelor încasate de Municipiul Brașov.

Dosar nr. 957/2021 (rezumat)-Implicarea Avocatului Poporului în soluționarea problemei accesului la tratament al pacienților cu hepatită cronică virală C

Situația semnalată de Avocatul Poporului, prin Recomandarea nr. 184/2021, a fost soluționată, prin deblocarea aprobării Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, asigurându-se astfel accesul pacienților diagnosticați cu hepatita C la tratamentul antiviral necesar.
Prin Recomandarea nr. 184/2021, Avocatul Poporului s-a adresat ministrului sănătății, solicitând ca în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, să dispună cu celeritate măsurile legale și să identifice soluții în vederea deblocării aprobării Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, asigurând astfel accesul pacienților diagnosticați cu hepatita C la tratamentul antiviral necesar.
De asemenea, Avocatul Poporului a solicitat analizarea cu celeritate a situației accesului la terapie antivirală pacienților diagnosticați cu hepatita C, în contextul respectării dreptului la viață și la sănătate al cetățenilor, având în vedere că unele dintre terapiile înscrise în listă reprezintă ultima sau singura alternativă terapeutică pentru acești pacienți.
Avocatul Poporului constată că, în data de 1 februarie 2022, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 24 din 5 ianuarie 2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate.
Astfel, un număr de 20 de molecule au fost introduse în Lista care cuprinde denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Începând cu data de 1 februarie 2022, vor demara contractele cost-volum–rezultat în cadrul cărora va fi asigurat tratamentul pentru pacienții cu hepatita C, atât cu cele două noi molecule pangenotipice aprobate, cât și cu medicamentele genotip specifice introduse anterior în Lista de medicamente compensate și gratuite. Așadar, din luna februarie 2022, tratamentul pentru pacienții cu diverse forme de hepatita C și ciroză hepatică cu virus C este asigurat prin derularea unor contracte cost-volum–rezultat încheiate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Dosar nr. 940/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unei școli gimnaziale din municipiul Brașov lângă care se află un teren pe care a crescut planta ambrozia, buruiană periculoasă pentru sănătate, al cărei polen provoacă alergii şi stări febrile puternice în perioada înfloririi

Biroul Teritorial Brașov a întreprins demersuri către Primăria Municipiului Brașov în vederea obținerii informațiilor despre situația terenului de lângă școala respectivă, despre măsurile întreprinse pentru soluționarea situației terenului, respectiv despre combaterea ambroziei în locurile publice, în cele aflate în paragină și unde buruiana alergenă se identifică. Primăria Municipiului Brașov ne-a comunicat următoarele: – Terenul ce face obiectul sesizării este situat în municipiul Brașov. Proprietarul terenului a fost identificat și somat pentru luarea măsurilor necesare privind prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia; – La nivelul municipiului Brașov au fost transmise un număr de 19 somații proprietarilor de terenuri pe care a fost identificată ambrozia ca urmare a sesizărilor primite la nivelul Primăriei Municipiului Brașov și a verificărilor efectuate în teren; – Au fost notificați proprietarii/administratorii căilor ferate, drumurilor, cursurilor de apă, sistemelor de irigații și îmbunătățiri funciare asupra obligației de a desfășura lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia; – La avizierul și pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov au fost afișate informări referitoare la planta ambrozia și la Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Dosar nr. 840/2021 (rezumat)-Proiect de act normativ aflat în dezbatere publică, Ministerul Culturii vrea să scoată Comisiile Zonale și Naționale pentru Monumentele Istorice din circuitul de avizare a proiectelor imobiliare din zonele protejate

Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere că în data de 24 august 2021, a fost publicat un articol în presă în cotidianul on line HotNews, care relata faptul că, potrivit unui proiect de act normativ aflat în dezbatere publică, Ministerul Culturii vrea să scoată Comisiile Zonale și Naționale pentru Monumentele Istorice din circuitul de avizare a proiectelor imobiliare din zonele protejate, dacă proiectul imobiliar este semnat de un expert atestat de instituție.

Demersul instituției Avocatul Poporului s-a întemeiat pe prevederile art. 33 din Constituție, privind dreptul la acces la cultură și în special, pe prevederile art. 33 alin. (3), conform cărora statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.

Ca urmare, instituția Avocatul Poporului s-a adresat în mai multe rânduri ministrului culturii și i-a supus atenției examinarea situației create și intervenția în dezbaterea publică aflată în curs, cu propunerea de menținere a actualelor dispoziții legale referitoare la consultarea comisiei de specialitate CNMI/CZMI și eliminarea completării aduse Legii nr. 422/2001 prin art. 342.

Ministerul Culturii ne-a comunicat faptul că proiectul enunțat s-a aflat în consultare pe site-ul Ministerului Culturii, însă nu a fost promovată o Ordonanță simplă pe perioada vacanței parlamentare și nu a avut niciun fel de efecte asupra prevederilor actuale.

De asemenea, Ministerul Culturii a precizat că a luat act de propunerea de modificare semnalată de Instituția Avocatul Poporului cu privire la condițiile în care se pot face intervenții care nu afectează substanța imobilelor.

Dosar nr. 781/2021 (rezumat)-În data de 30 iulie 2021, a fost publicat un articol pe site-ul Brasov.net potrivit căruia, județul Brașov se află pe locul trei în ceea ce privește numărul mamelor adolescente

Potrivit articolului, accesul limitat la servicii medicale a dus, în comunitățile vulnerabile, la auto-medicație în timpul sarcinii și la riscul crescut de pre-maturitate și complicații la naștere. În județul Brașov, 830 de copii provin din rândul mamelor adolescente, conform INS, date definitive pentru anul 2019.
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul respectiv și a efectuat demersuri scrise către Inspectoratul Școlar Județean Brașov, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, respectiv către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în vederea obținerii informațiilor legate de cazuistica din județul Brașov și pentru a verifica soluțiile identificate pentru minorele din județul Brașov de către autoritățile locale și centrale. Demersurile au fost extinse și la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și la Ministerului Educației.
Date relevante obținute:
– Ca urmare a chestionării consilierilor școlari din cadrul CJRAE Brașov cu privire la activitățile întreprinse de fiecare consilier școlar pentru a reduce fenomenul mamelor minore, în ultimii doi ani școlari au fost efectuate mai multe activități solicitate de profesori, de elevi și diriginți, atât individual cât și la clasă, acestea fiind atât activități planificate cât și spontane, atât la nivel rural cât și la nivel urban;
– Acțiunea conjugată a membrilor echipei multidisciplinare ar fi deosebit de utilă în asemenea cazuri;
– Rolul pe care familia îl are în gestionarea unor asemenea situații este esențială, de aceea activitatea consilierului școlar privind educația parentală trebuie direcționată și pe tematica prevenției începerii timpurii a vieții sexuale la adolescenți;
– În cursul lunii iulie 2021, la nivelul DGASPC Brașov s-a organizat o sesiune de întâlniri de lucru cu angajații din Serviciile publice de asistență socială din cadrul comunelor, orașelor și municipiilor din județul Brașov, specialiști care au atribuții de identificare a copiilor aflați în situație de risc, a familiilor aflate în situație de risc social, de prevenire a separării copilului de familie, de acordarea de servicii și prestații sociale la nivelul comunității respective – conform Hotărârii nr. 1103/10.12.2014;
– Fiind foarte puțini angajați în compartimentele de asistență socială, accentul este pus pe acordarea de prestații/beneficii sociale și nu pe acordarea serviciilor sociale celor care au nevoie de ele;
– La nivelul comunităților locale/UAT-urilor din județul Brașov nu sunt dezvoltate sau sunt dezvoltate foarte puține servicii sociale care să prevină situațiile risc major, de pericol (ex. centre de zi pentru copii, centre de informare și consiliere pentru familie/părinți, centre de tip școala părinților, centre comunitare multifuncționale, adăpost pentru copiii străzii etc);
– Este necesară organizarea unor întâlniri și cu factorii de decizie din fiecare comunitate locală/UAT, respectiv cu primarul și/sau cu viceprimarul localității, secretarul primăriei, directorul DAS din municipii și orașe pentru a se analiza nevoia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul fiecărei comunități, în funcție de problemele reale din comunitatea respectivă;
– În perioada 2019-2021, în 56 de unități de învățământ preuniversitar din județul Brașov s-au desfășurat campanii și proiecte cu privire la educația sanitară și prevenție;
– În cei doi ani școlari, respectiv 2019-2020,2020-2021, în 61 de unități de învățământ preuniversitar din județul Brașov s-au organizat 219 de evenimente de tipul educație sanitară și prevenție;- În cei doi ani școlari, respectiv 2019-2020,2020-2021, 9911 de elevi au participat la activități de informare pe tema educației sanitare și a prevenției;
– În perioada 2019-2021, 46 de unități de învățământ preuniversitar din județul Brașov au colaborat cu autoritățile administrativ teritoriale/autorități de specialitate, în vederea asigurării serviciului de informare (educație sanitară și prevenție) pentru minore;
– La nivelul județului Brașov există 63 de asistenți medicali;
– În vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite de UAT-uri au fost propuse primele priorități-cheie prin proiectul Strategiei Naționale pentru incluziune socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 care se află în prezent în procedură de dezbatere parlamentară:
– Măsurile respective sunt propuse a fi implementate pentru realizarea priorității cheie nr. 1, respectiv pentru asigurarea dreptului la asistență socială și a aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități (…) la nivelul fiecărei localități și vin ca soluție la nevoia identificată, respectiv, necesitatea abordării integrate și multidimensionale în ceea ce privește incluziunea și combaterea sărăciei.
– Este prevăzută implementarea de programe de intervenție menite să reducă gradul de marginalizare precum și continuarea implementării de programe care furnizează servicii integrate;
– MMPS are în curs de elaborare proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011 în vederea îmbunătățirii componenței de prevenție, în primul rând asigurarea asistentului social care să deservească fiecare localitate, întărirea măsurilor integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, responsabilizarea tuturor instituțiilor publice, a societății civile cu privire la informarea populației cu care intră în contact, despre posibilitatea de a se adresa SPAS și reglementarea unui mecanism sustenabil de finanțare a dreptului la asistență socială.
– La nivel național, sunt acreditate, prin ordin al ministrului educației, pe domenii tematice, programe de formare continuă, de către furnizorii din sectorul public de educație, precum și de către furnizorii din sistemul privat, programe prezentate în Registrul național al programelor de formare continuă acreditate. Pentru domeniul educației pentru sănătate, în prezent, sunt acreditate 6 programe de formare continuă, iar pentru formarea consilierilor școlari, 3 programe de formare continuă.

Dosar nr. 705/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unei minore de 15 ani din satul Seliștat, comuna Șoarș, județul Brașov, care a plecat voluntar de la domiciliul familial

În urma verificărilor efectuate la nivelul Poliției și la Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Șoarș, s-a constatat faptul că minora a fost identificată și reintegrată în familie.

Având în vedere faptul că plecarea minorei nu a fost una motivată de neîngrijirea, needucarea sau abuzarea acesteia de către părinți însă ținând cont de pericolele care o pândesc pe rețelele de socializare, cât și de faptul că minora, nu avea acces la informații multidimensionale de educație sanitară, educație socială, despre consecințele folosirii internetului în condiții nesigure, cât și despre divulgarea datelor personale Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 121/2021, către primarul comunei Șoarș, județul Brașov.
Primarului comunei Șoarș i s-a recomandat să dispună măsuri pentru:
– sprijinirea minorei și a celorlalți minori din comună și din satele aparținătoare, care provin din familii marginalizate, lipsite de educație și despre care se cunoaște faptul că nu au frecventat școala în ultimul an școlar și/sau care au abandonat școala;
– luarea tuturor măsurilor legale în vederea identificării acestor minori și sprijinirii acestora și a comunităților dezavantajate din care provin, consilierea, îndrumarea, oferirea instrucțiunilor și practicilor în vederea pregătirii copiilor pentru eventualele consecințe pe care le pot întâmpina în urma abandonului școlar, a plecării voluntare de acasă din dorințe aventuroase, din cauza divulgării datelor personale persoanelor necunoscute, folosirea spațiilor sociale de pe internet;
– sprijinirea minorilor prin prevenirea cazurilor de pericol iminent la care aceștia sunt predispuși din cauza lipsei de educație și de informare cât și monitorizarea situației acestora, a familiilor, în scopul de a interveni și de a le oferi îndrumare și organizare a diverselor activități umanitare și de informare în colaborare cu alte autorități publice (Consiliul Județean Brașov, Poliția Română, ISU Brașov, DGASPC Brașov, ANITP, ONG-uri) sau cu asociații/fundații umanitare pentru a îmbunătăți percepției copiilor din aceste comunități.
Primăria și-a însușit Recomandarea Avocatului Poporului și ne-a comunicat următoarele:
1. A fost emisă Dispoziția primarului nr. 283/19.10.2021 privind aprobarea planului de servicii pentru minoră;
2. S-a depus la Ministerul Muncii și Protecției Sociale Cererea de Acreditare a Compartimentului de asistență socială, înregistrată cu nr. 19409/RG/2615/RAF/23.09.2021, urmând ca în următorii 3 ani de la acreditare să se înființeze Serviciul de Asistență Comunitară;
3. S-a demarat procedura pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru comună;
4. În cadrul Școlii Generale din comună a fost demarat proiectul „ A doua șansă” – în cadrul căruia s-au înscris în ciclul primar 14 de persoane și în ciclul gimnazial 24 de persoane.

Totodată, Primăria ne-a comunicat faptul că în vederea respectării structurii orientative de personal pentru Compartimentul de asistență socială se caută soluții pentru completarea structurii organizatorice cu posturi noi, contractuale.

2020

Dosar nr. 365/2020 (rezumat)-„Situație gravă în țară. Unde se pot trata pacienții cu probleme stomatologice”

Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu în urma articolului „Situație gravă în țară. Unde se pot trata pacienții cu probleme stomatologice”, conform căruia „cei care au dureri de dinți în această perioadă (în starea de urgență, n.n.) trăiesc un adevărat chin. Cabinetele stomatologice au fost închise, iar pacienții pot cere ajutor doar la serviciile de urgență, din spitale în data de 16 aprilie 2020”.

În contextul art. 34 din Constituție, privind dreptul la ocrotirea sănătății, instituția Avocatul Poporului a întreprins demersuri scrise repetate la Ministerul Sănătății, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și la Colegiul Medicilor Stomatologi din România raportat la modul în care au fost asigurate urgențele stomatologice către cetățeni, în stare de urgență, dar și în starea de alertă prezentă la nivelul întregii țări.
În urma rezultatelor acestor demersuri, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 207/2020 potrivit căreia:
– Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va analiza necesitatea luării tuturor măsurilor privind respectarea drepturilor categoriilor de persoane prevăzute de art. 225 din Legea nr. 95/2006, inclusiv prin promovarea unei inițiative de modificare a Normelor Contractului-Cadru care să aibă în vedere introducerea criteriului numărului de pacienți în stabilirea plafonului trimestrial decontat de către casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale dentare prevăzute de Anexa nr. 14 din Ordinul nr. 397/236/2018, precum și creșterea cotei alocate stomatologiei din FNUASS.
Ca urmare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate ne-a comunicat că a solicitat suplimentarea fondurilor cu această destinație prin rectificările bugetare, iar în proiectul de buget pentru anul 2022 s-au propus credite de angajament în sumă de 201,995 mii lei, cu 77,5% mai mult față de anul 2021, cât și faptul că, prin Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, în bugetul FNUASS (Anexa 11/02) pentru asistența medicală stomatologică sunt aprobate fonduri în sumă de 201.995 mii lei.
De asemenea, C.N.A.S. ne-a comunicat faptul că, în data de 28.01.2022, pe site-ul acestei instituții publice, a fost publicat Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui C.N.A.S. nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum și prelungirea aplicării prevederilor acestuia, în care, pentru medicii dentiști/stomatologi care furnizează servicii de medicină dentară în contract cu casa de asigurări de sănătate, este prevăzută suma orientativă/medic specialist/lună la nivel național de 4.000 lei/lună.

Totodată, proiectul prevede și revizuirea tarifelor și a pachetelor de servicii de medicină dentară. Prevederile proiectului de act normativ menționate vor intra în vigoare la data de 1 aprilie 2022.

 

Sari la conținut