2022

Dosar nr. 7753/2022 (rezumat)

Ca urmare a unui articol apărut în spațiul online din care reieșea că Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Galaţi acuză nelegalitatea Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 2022, privind facilităţile acordate în transportul public local în comun (…), instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în vederea corectării actului administrativ, în cauză, în acord cu prevederile legilor speciale menționate/intrării în legalitate, fiind efectuate demersuri atât la Primăria Municipiului Galați, cât și la Instituția Prefectului Județul Galați.

Astfel, față de subiectul articolului sus-menționat, raportat la conținutul Hotărârii de Consiliu Local Galați nr. 55/2022 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane, a facilităților acordate categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun (…), a rezultat că prin modul în care au fost reglementate facilitățile respective, în actul administrativ vizat (prin accesarea Abonamentului lunar – Basic 45 – cu un număr maxim de 45 de călătorii/lună, cu reducere acordată de 100%) au fost afectate mai multe categorii de persoane care beneficiază de gratuitate la transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai) în baza unor legi speciale.

În urma demersurilor efectuate:

  1. a) Instituția Prefectului Județul Galați, ne-a adus la cunoștință că „s-a solicitat Consiliului local Galați modificarea cu celeritate a actelor administrative, în cauză, în conformitate cu prevederile legale, în proxima ședință a consiliului local, cu informarea în maxim 30 de zile a prefectului asupra măsurilor adoptate.”
  2. b) Primăria Municipiului Galați, ne-a transmis Anexa Hotărârii Consiliului Local Galați nr. 309/19.04.2022 pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local Galați nr. 55/27.01.2022, anexă care cuprinde facilitățile oferite categoriilor de călători, modificate în conformitate cu cele semnalate de instituția Avocatul Poporului.

Totodată, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 și ai Legii nr. 341/2004 s-a stabilit că aceștia vor călătorii fără titluri de călătorie, pe baza legitimației eliberate de direcțiile generale de asistență socială și protecție a copilului, respectiv pe baza legitimației de revoluționar și a documentului de identitate.

Dosar nr. 7049/2022 (rezumat)
Petentul a reclamat nepunerea în executare de către Primăria Municipiului București a unei sentințe civile a Tribunalului București, definitive, prin care Municipiul București prin Primarul General a fost obligat să emită și să transmită în condițiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor dispoziție cuprinzând propunerea de acordare a măsurilor compensatorii prin echivalent (despăgubiri) în ceea ce privește imobilul construcție demolată.
Față de această situație, am sesizat primarul general al Municipiului București.
Primăria Municipiului București ne-a informat că dosarul administrativ a fost soluționat prin Dispoziția Primarului General de măsuri compensatorii prin puncte iar persoanele îndreptățite au fost înștiințate cu privire la ridicarea Dispoziției Primarului General, în original.

Dosar nr. 4956/2022 (rezumat)
Petentul menționa faptul că, dintr-o eroare informatică, a achitat contravaloarea unei amenzi rutiere în contul ANAF, în data de 15 mai 2021, deși aceasta trebuia achitată în contul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 1.
În data de 7 februarie 2022, petentul a fost informat de către ANAF că solicitarea sa privind reconsiderarea plății a fost înaintată structurii Colectare Persoane Fizice din cadrul Administrației Sector 1 a Finanțelor Publice.
În data de 17 februarie 2022, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 1 l-a informat cu privire la faptul că, “în situația în care ANAF va soluționa favorabil solicitarea de a reconsidera plata și de a vira suma de 290 lei către bugetul local sector 1, vom proceda la scăderea din evidențele fiscal a procesului verbal de contravenție”.
Având în vedere răspunsul DGITL Sector 1, precum și faptul că reconsiderarea plății trebuie operată de către Administrației Sector 1 a Finanțelor Publice, precum și apropierea termenului limită în care contribuabilii pot achita taxele și impozitele beneficiind de bonificația de 10%, pentru soluționarea cu celeritate a petiției, în data de 24 martie 2022 a fost efectuată o anchetă la sediul Administrației Sector 1 a Finanțelor Publice.
Urmare transmiterii de către instituția Avocatul Poporului, în data de 22 martie 2022, a documentelor în baza cărora urma să se desfășoare ancheta, Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice a informat petentul, în aceeași zi, cu privire la corecția erorilor din documentele de plată întocmite de debitori sau de către persoanele care au efectuat plata. Astfel, în urma corecției, suma de 290 lei reprezentând contravaloarea amenzii a fost transferată în contul DITL Sector 1.
Cu ocazia anchetei ne-a fost pusă la dispoziție “Situația analitică debite plăți solduri” din care reiese că, suma de bani ce reprezenta amenda achitată eronat în contul ANAF a fost scăzută din contul acestei instituții.

Dosar nr. 4338/2022 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la două situații de fapt, frecvent întâlnite în practică, urmare unor neajunsuri ale sistemului de asigurări de sănătate și anume:
– Situația rețetelor compensate, completate greșit de către medici;
– Situația biletului de trimitere, de asemenea, completat greșit de către medic;
În esență, furnizorul de servicii medicale/unitatea farmaceutică, aflați în relații contractuale cu casa, refuză documentul completat greșit, implicit efectuarea serviciilor medicale sau furnizarea medicamentelor, invocând condițiile impuse pentru decont prin contractul cadru, de către Casa de Asigurări de Sănătate. Prin urmare, deși necompletarea conformă a biletului de trimitere sau rețetei compensate nu se datorează culpei pacientului, în realitate efectele se răsfrâng asupra acestuia.
În vederea clarificării acestor aspecte, precum și pentru identificarea unei soluții care să vină în sprijinul pacienților, am sesizat Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Prin adresa nr. P.1655 DIN 25.03.2022 Casa Națională de Asigurări de Sănătate ne-a informat:
I. Referitor la rețetele completate greșit:
Odată validată şi marcată ca tipărită în sistemul central, rețeta nu se mai poate modifica; se poate anula si se scrie alta, corectată, aici existând soluția prescripțiilor medicale electronice on-line emise ca urmare a unei consultații la distanță de medicul de familie sau de medicul de specialitate
Rețeta nu mai poate fi anulată însă după ce a fost eliberată în farmacie.
II. Referitor la biletele de trimitere incomplete sau completate greșit de către medic,
medicul care l-a eliberat va anula respectivul bilet de trimitere și va elibera pacientului un nou bilet de trimitere.
În final, foarte important, ne-a informat despre o posibilă soluție la problemele ridicate de noi:
„La nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate urmează a se afla în derulare proiectul „SIGMA-SMART – Sistem Informatic pentru Gestionarea Modernă a Accesului la Servicii Medicale, Acte, Recomandări și Tehnologii” care are ca obiectiv implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea programării serviciilor medicale, a certificatelor de concediu medical, a biletelor de trimitere, a scrisorilor medicale, a recomandărilor privind îngrijirile la domiciliu precum și a recomandărilor privind dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive emise electronic”.

Dosar nr. 3948/2022 (rezumat)
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, pentru săvârșirea unor contravenții, permisul de conducere este suspendat pe o anumită perioadă (30, 60, 90 de zile, sau chiar mai multe), am constatat că, în cazul în care perioada suspendării se împlinește într-o zi nelucrătoare, persoanele care au fost sancționate contravențional și cărora le-a expirat perioada suspendării nu pot recupera permisul de conducere întrucât Direcția Rutieră nu are program cu publicul în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. Astfel, considerăm că, cel puțin șoferilor profesioniști le este îngrădit dreptul la muncă, aceștia neputându-și exercita sarcinile de serviciu în lipsa permisului de conducere.
Mai mult decât atât, prin nerestituirea permisul de conducere în ziua următoare expirării perioadei de suspendare, persoanele care au executat sancțiunea contravențională sunt în continuare sancționate fără a exista o bază legală pentru aceasta.
Totodată, constatăm că, deși Avocatul Poporului a sesizat în anul 2017, conducerea Brigăzii Rutiere București cu propunerea ca, pentru informarea corectă a cetățenilor, pe dovada înlocuitoare a permisului de conducere sau pe Procesul-verbal care se comunică la domiciliu să se stipuleze faptul că pentru ridicarea (recuperarea) permisului de conducere este necesară prezentarea dovezii în original, iar Brigada rutieră ne-a informat că “propunerea instituției Avocatul Poporului de modificare a conținutului tipizatului dovezii înlocuitoare a permisului de conducere, în sensul de a stipula că este necesară prezentarea dovezii în original, în vederea restituirii permisului de conducere este întemeiată, urmând a se avea în vedere la următoarele modificări legislative”, am constatat că, tipizatul dovezii înlocuitoare a permisului de conducere nu a fost încă modificat, iar pe site-ul Brigăzii Rutiere București se solicită, în continuare, originalul dovezii înlocuitoare a procesului verbal de reținere a permisului.
Prin urmare, deși există specificat pe site-ul Brigăzii Rutiere București, obligativitatea prezentării originalului dovezii înlocuitoare a procesului verbal de reținere a permisului, există numeroase persoane care nu au acces la internet și nu se pot informa corespunzător. Astfel, persoanele care se prezintă la sediul direcției rutiere spre sfârșitul programului de lucru într-o zi de vineri, spre exemplu, fără a avea originalul dovezii nu pot primi permisul de conducere și, prin urmare, sunt sancționate în continuare prin nerestituirea permisului de conducere până când Direcția Rutieră reia programul cu publicul.
Pentru clarificarea situației constatate am sesizat conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane. Întrucât nu am primit răspuns în termenul legal, în data de 10 martie 2022 a fost efectuată o anchetă la sediul acestei instituții.
În urma discuțiilor purtate am fost informați cu privire la faptul că problema sesizată a fost analizată la nivelul IGPR și structurile teritoriale, urmând ca în cel mai scurt timp să se stabilească o practica unitară în ceea ce privește eliberarea permiselor de conducere în zilele nelucrătoare, precum și clarificarea aspectului referitor la prezentarea dovezii în original la momentul eliberării permisului de conducere.
Ulterior, Inspectoratul General al Poliției Române ne-a informat cu privire la faptul că, “în vederea asigurării dreptului de a conduce al cetățenilor, conducerea IGPR a dispus organizarea, în mod unitar, de către structurile de poliție rutieră competente, a unui program de 2 ore în fiecare dintre zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în care să se realizeze activitățile de restituire a documentelor reținute/retrase de către acestea.
Totodată, potrivit cadrului legal, restituirea permisului de conducere nu este condiționată de prezentarea în original a dovezii înlocuitoare, motiv pentru care nu se impune modificarea tipizatului iar pentru evitarea unor situații similare, prin structura coordonatoare de la nivel central au fost prelucrate normele legale incidente”.

Dosar nr. 3686/2022 (rezumat)
În data de 14 februarie 2022, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o știre referitoare la dificultățile legate de acordarea concediului medical, care era condiționată de hârtii ce întârziau în mod nejustificat, chiar și după ce pacientul se vindeca sau ieșea din perioada de izolare/carantină.
În vederea clarificării situației, au fost efectuate demersuri la Ministerul Sănătății cu solicitarea de identificare, cu celeritate, a unei soluții pentru simplificarea procedurilor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină/izolare şi a indemnizațiilor aferente acestor certificate în vederea îmbunătățirii accesului persoanelor asigurate la prestațiile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Prin răspunsul nr. AP 280 din 24 februarie 2022, ni s-a adus la cunoștință că, la data de 3 februarie 2022, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au emis adresa comună nr. 277/DG, transmisă ulterior și caselor județene de asigurări de sănătate, respectiv direcțiilor de sănătate publică, în vederea postării acesteia pe site-urile proprii, în scopul informării medicilor de familie și medicilor specialiști.
Adresa mai sus menționată conține clarificări cu privire la implementarea în practică a normelor ce reglementează Concediile medicale pentru COVID-19.
Prin urmare, începând cu data de 3 martie 2022, Concediile medicale pentru COVID-19 se eliberează pe baza fișelor de izolare care se generează în mod automat în aplicația informatică Corona Forms.

Dosar nr. 3498/2022 (rezumat)
Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în contextul prevederilor art. 26 și art. 41 din Constituție, referitoare la dreptul la viaţa intimă, familială şi privată şi dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii.
Obiectul sesizării vizează analiza prevederilor Convenției O.I.M. nr. 190 pentru eliminarea Violenței și Hărțuirii în Lumea Muncii, prin raportare atât la legislaţia în domeniu, în vigoare în ţara noastră, cât şi la cazuistica incidentă şi opiniile instituţiilor/autorităţilor competente.
Convenția privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii a fost adoptată la Geneva în cea de-a 108-a sesiune ILC din 21 iunie 2019. Din informațiile publicate pe pagina oficială a Organizației Internaționale a Muncii, reiese că această Convenție a fost ratificată de 10 state (Argentina, Ecuador, Fiji, Grecia, Italia, Mauritius, Namibia, Somalia, Africa de Sud, Uruguay). Pe plan european, doar două state au ratificat Convenția, respectiv Grecia și Italia.
Convenția defineşte sintagme precum violența și hărțuirea în domeniul muncii, violența și hărțuirea de gen, identifică persoanele vizate, aria de aplicare a reglementării, statuând că principalul obiectiv al fiecărui membru care ratifică actul este acela de a respecta, promova și realiza dreptul oricărei persoane la o lume a muncii fără violență și hărțuire, obiectiv realizabil prin adoptarea unor acte cu putere de lege și acte subsecvente de natură a impune angajatorilor luarea măsurilor corespunzătoare, proporționale cu gradul lor de control, pentru prevenirea violenței și hărțuirii în lumea muncii. De asemenea, se recomandă urmărirea procesului privind implementarea dispozițiilor privind violența și hărțuirea în lumea muncii, inclusiv violența de gen și hărțuirea, dar şi facilitarea accesului la justiție a persoanelor afectate, cu respectarea principiului confidențialității și protejarea vieții private a persoanelor implicate.
Instituţia Avocatul Poporului a analizat principalele acte normative în materie.
În acest context, am apreciat că sunt necesare clarificări ale aspectelor referitoare la reglementarea violenței și hărțuirii în relațiile/raporturile de muncă şi am iniţiat demersuri către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Inspecția Muncii, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, solicitând acestor instituţii să ne comunice informaţii relevante pe acest subiect.
Concluziile rezultate vor fi făcute publice, sens în care recomandăm consultarea site-ului instituției Avocatul Poporului, avp@avp.ro.

Dosar nr. 2714/2022 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la modelul unic al certificatului de concediu medical.
Prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1192/745/2020 a fost aprobat modelul unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cuprinsul căruia erau prevăzute coduri de indemnizație de asigurări sociale de sănătate de la 1-15.
Prin Ordinul nr. 1909/856/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020, s-au prevăzut 16 coduri de indemnizație de asigurării sociale de sănătate, iar formularele de certificate de concediu medical în formatul în vigoare până la data intrării în vigoare a ordinului susmenționat se utilizau până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31.12.2021.
Deși prin Ordinul nr. 1909/856/2021 s-a stabilit că, formulare care au înscris cod de indemnizație de asigurări sociale de sănătate (1-15) se pot utiliza până la epuizarea stocului, dar nu mai târziu de 31.12.2021, în practică am constatat că și în prezent, se eliberează certificate de concedii medicale care prevăd 15 sau 16 coduri de indemnizație de asigurări sociale de sănătate (ex. certificate de concediu medical în care formularele prevedeau: 15 coduri față și verso, 16 coduri față și verso și 15 coduri față și 16 verso). Considerând, pe de o parte că, situațiile generate de emiterea acestor formulare au ca și consecință, imposibilitatea plății indemnizației de concediul medical pe motivul returnării acestora de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, angajatorului, întrucât nu respectă prevederile legale în vigoare, iar pe de altă parte, persoanele cărora le-a fost eliberat certificatul de concediul medical sunt puse în situația de a nu beneficia de indemnizația de concediul medical, ne-am adresat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Ca urmare a demersurilor și anchetei efectuate la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ni s-a comunicat că pentru evitarea disfuncționalităților privind acordarea concediilor medicale și eliminarea riscului de neplată a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical completate greșit de către medici sau în situația utilizării unui formular a cărui valabilitate a încetat, s-a analizat reglementarea modului de corectare a acestor erori. Astfel, pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale referitoare la modelul unic al certificatului de concediu medical, imprimat cu regim special, care constituie document justificativ de plată și în baza căruia se acordă indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, CNAS a elaborat un proiect de ordin pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Anexa 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1192/745/2020. Din acesta, rezultă în principal că, În cazul în care plătitorul de indemnizație respinge la plată un certificat de concediu medical din cauza completării greșite a acestuia sau utilizării unui formular a cărui valabilitate a încetat, medicul/casa de asigurări de sănătate care a eliberat certificatul de concediu medical poate efectua modificări pe formularul eliberat, confirmate prin semnătură şi parafă, după caz, sau poate elibera un duplicat în care menționează, la rubrica ”Data acordării”, data când a efectuat modificarea, specificând „DUPLICAT” şi atașând certificatul de concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular.”
În data de 15 martie 2022, a fost publicat, în dezbatere publică, pe pagina oficială a CNAS proiectul de ordin comun al ministrului sănătății şi al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul nr. 1192/745/2020.

Dosar nr. 2463/2022 (rezumat)
Petentul ne-a făcut cunoscut că s-a adresat Primăriei comunei Garoafa, județul Vrancea, iar primăria i-a comunicat că nu îi poate acorda scutire de la plata impozitelor și taxelor, în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat. Or, petentul, conform Deciziei nr. 1778 din 29 octombrie 2021, este beneficiar al prevederilor decretului – lege anterior menționat.
În urma demersurilor efectuate la Primăria comunei Garoafa, județul Vrancea, am fost informați că primăria a dat curs solicitării petentului, acesta fiind informat cu privire la drepturile sale care decurg din calitatea de beneficiar al prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, coroborate cu prevederile art. 456 alin. (1) din Codul fiscal.

2021

Dosar nr. 24173/2021 (rezumat)
Petenții au reclamat nepunerea în executare a unei sentințe civile a Judecătoriei Iași, irevocabile, prin care Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Țibana a fost obligată să întocmească documentația necesară și punerea în posesie cu suprafețele de 87 ha. teren cu vegetație forestieră, pentru care a fost adoptată Hotărârea nr. 733/20.03.2006, respectiv de 48 ha. de teren categoria de folosință pășuni și fânețe, pentru care a fost adoptată Hotărârea nr. 1211/19.04.2011, ambele de către Comisia județeană de Fond Funciar Iași.
Ulterior demersurilor efectuate de instituția noastră, Primăria comunei Țibana, județul Iași, ne-a comunicat că în cazul petenților a fost efectuată punerea în posesie cu suprafața de 87 ha. teren cu vegetație forestieră pentru care a fost eliberat titlu de proprietate, iar pentru suprafața de 48 ha. de teren categoria de folosință pășuni și fânețe, s-a întocmit proces-verbal de punere în posesie.

Dosar nr. 21656/2021 (rezumat)
În data de 27 octombrie 2021, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la știrea referitoare la lipsa pârghiilor legale și administrative a persoanelor nevaccinate de a avea acces la serviciile instituțiilor aflate în subordinea Ministerului de Finanțe, respectiv a Direcțiilor Generale a Finanțelor Publice.
Ținând cont de riscul ca unele instituții, din diferite motive să nu poată pune în practică măsurile menite să vină în sprijinul cetățeanului nevaccinat împotriva coronavirusului SARS-CoV-2 (art. 12 alin. (4) şi (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1130 din 22 octombrie 2021) și eventualele consecințe și anume imposibilitatea eliberării unor documente de maximă importanță, am sesizat Ministerul Finanțelor (propunând ca soluție, analizarea posibilității ca instituțiile publice centrale şi locale, regiile autonome şi operatorii economici cu capital public – care asigură servicii de interes public – să suporte costul testărilor, Ministerul Finanțelor asigurându-le sprijinul financiar în acest sens), și prin extinderea demersurilor, direcțiile regionale ale finanțelor publice, cu scopul de a verifica modul în care au acces în aceste instituții persoanele nevaccinate și în ce măsură s-a organizat activitatea în spațiile deschise, la ghișee dispuse în exteriorul clădirii sau în orice alte condiții, astfel încât să vină în sprijinul persoanelor nevaccinate care doresc să își achite taxele și impozitele sau solicită eliberarea anumitor documente și totodată să se respecte măsurile de prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2.
Din răspunsurile autorităților sesizate, a reieșit că demersurile întreprinse de instituția Avocatul Poporului, au determinat Direcțiile Generale ale Finanțelor Publice să stăruie în îndeplinirea măsurilor ce vin în sprijinul contribuabililor nevaccinați împotriva coronavirusului SARS-CoV-2, în ceea ce privește accesul în instituțiile publice.
Mai exact, toate instituțiile sesizate au amenajat ghișee în spații deschise pentru persoanele nevaccinate ori au identificat alte soluții legale/administrative pentru ca persoanele nevaccinate să aibă acces la serviciile acestora.

Dosar nr. 19513/2021 (rezumat)
Petentul a reclamat faptul că nu a fost pusă în executare în executare o decizie civilă a Tribunalului Dolj, definitivă, prin care Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Dolj a fost obligată „să înainteze documentația necesară punerii în posesie a reclamanților cu terenul astfel cum este individualizat la capătul de cerere anterior către A.D.S”.
În urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, Agenția Domeniilor Statului (inclusiv o anchetă) ne-a informat că proiectul de Hotărâre de Guvern privind trecerea terenului de 1,425 ha. din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a fost avizat favorabil cu observații.
Ulterior, Secretariatul General al Guvernului ne-a adus la cunoștință că, proiectul de Hotărâre de Guvern privind trecerea terenului de 1,425 ha. din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a fost adoptat în ședința Guvernului din 18 martie 2022 și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României.
În Monitorul Oficial al României nr. 316 din data de 31 martie 2022, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 377/2022 privind trecerea unei suprafețe de 1,425 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate.

Dosar nr. 18527/2021 (rezumat)
Petenta, cu domiciliul în comuna Domnești, județul Ilfov, și-a exprimat nemulțumirile față de faptul că Primăria comunei Domnești nu a achitat lucrările efectuate de operatorul de servicii publice de furnizare gaze naturale pentru extinderea rețelei de gaze aferente zonei în care se află locuința acesteia.
Față de situația prezentată de petent, în data de 5 octombrie 2021, ne-am adresat conducerii Primăriei comunei Domnești, județul Ilfov, solicitând examinarea situației create și luarea măsurilor legale ce se impun față de situația reclamată de acesta.
Primăria comunei Domnești ne-a comunicat că a fost efectuată plata către operatorul de servicii publice pentru extinderea rețelei de gaze în zona în care locuiește petenta.

Dosar nr. 18448/2021 (rezumat)
În data de 17 septembrie 2021, petentul a sesizat instituția Avocatul Poporului cu privire la faptul că directorul general al Filarmonicii „X” a impus angajaților să se vaccineze sau să se testeze PCR cu 72 de ore înaintea concertului, testul fiind plătit de angajați.
Față de demersurile efectuate de instituția Avocatul Poporului din data de 23 septembrie 2021, directorul general al Filarmonicii „George Enescu” ne-a informat că „dintr-o regretabilă eroare, s-a strecurat în cuprinsul Deciziei nr. 136/31.08.2021, o eroare cu privire la accesul inclusiv al personalului propriu(angajat) în incinta Ateneului Român, în sensul în care acesta se putea face în baza unui certificat digital verde”.
De asemenea, a precizat că „cu toate acestea, nici un moment angajații instituției nu s-au aflat în situația de a li se limita accesul în instituție pentru desfășurarea activităților zilnice, iar eroarea identificată (…) a fost înlăturată imediat aspect care se poate observa prin simpla vizualizare a documentului de interes aflat pe site-ul instituției (…)”.

Dosar nr. 17356/2021 (rezumat)
Petentul a reclamat Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Vlădești, județul Argeș că nu a întocmit documentațiile necesare emiterii titlurilor de proprietate după autorul său.
După repetate demersuri, Comisia locală de fond funciar ne-a informat că a înaintat Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Argeș documentațiile necesare emiterii titlurilor de proprietate după autorul său.
Ulterior, Instituția Prefectului Județul Argeș ne-a comunicat că titlurile de proprietate după autorul petentului au fost scrise sub nr. 145692 din 17.01.2022 și, respectiv, nr. 145693 din 20.01.2022, urmând ca după semnarea lor să fie înaintate Comisiei locale de fond funciar Vlădești pentru a-i fi înmânate petentului.

Dosar nr. 15129/2021 (rezumat)
Petentul a reclamat faptul că, prin titlurile de proprietate emise, nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru întreaga suprafață de 34,75 ha., solicitată după autorul său.
Având în vedere că din înscrisurile transmise, nu rezulta dacă au fost comunicate soluțiile celor două comisii de fond funciar și, totodată dacă a fost formulată contestație/plângere, au fost efectuate demersuri la Primăria comunei Oprișor/ Comisia locală de fond funciar Oprișor, județul Mehedinți, în perioada august 2021- noiembrie 2021, în vederea clarificării acestui aspect.
Inițial, prin răspunsul formulat, comisia locală a precizat că nu intră în sarcina sa comunicarea soluției comisiei județene, însă, ulterior învederării prevederilor legale raportat la obligațiile ce îi incumbă, ne-a informat că, în data de 24 noiembrie 2021, a comunicat hotărârea în cauză petentului, fiind astfel repus în termenul de contestare a acesteia.

Dosar nr. 14970/2021 (rezumat)
Petentul a reclamat faptul că nu a fost pusă în executare o sentință civilă a Judecătoriei Buftea, definitivă și irevocabilă, prin care Comisia locală de fond funciar Cernica a fost obligată să întocmească documentația necesară modificării titlului de proprietate pe care să o înainteze Comisiei județene Ilfov.
În urma demersurilor efectuate, Comisia locală de fond funciar ne-a comunicat că a înaintat documentația necesară modificării titlului de proprietate Comisiei județene de Fond Funciar Ilfov.
Ulterior, Instituția Prefectului Județul Ilfov ne-a informat că documentația a fost analizată de către Comisia județeană de Fond Funciar Ilfov în ședința din 30 septembrie 2021 și s-a adoptat Hotărârea nr. 110 prin care a fost validată propunerea de rectificare a Titlului de proprietate nr. 68677/01.03.2004.

Dosar nr. 14041/2021 (rezumat)
Petentul și-a exprimat nemulțumirile față de tergiversarea soluționării cererii acestuia de schimbare a amplasamentului terenului în suprafață de 4305 mp, menționat în Titlul de proprietate nr. 11/1126/30.11.1995, teren fără cale de acces, cu alt teren cu aceeași suprafață, menționând că, în data de 14 iunie 2021, a depus la Primăria comunei Bârgăuani titlul de proprietate respectiv, în original. A depus în susținere demersurile efectuate atât la Primăria comunei Bârgăuani, cât și la Instituția Prefectului Județul Neamț, cu precizarea că cererea acestuia nu este soluționată.
Față de situația prezentată de petent, în data de 16 iulie 2021, ne-am adresat conducerii Primăriei comunei Bârgăuani, județul Neamț, solicitând examinarea situației create și luarea măsurilor legale ce se impun față de situația reclamată de acesta, urmată de o anchetă la sediul instituției publice respective în data de 20 ianuarie 2022.
Ulterior, Primăria comunei Bârgăuani ne-a transmis, în copie, Titlul de proprietate nr. 22369/15.12.2021 emis pe numele petentului, cu mențiunea că titlul respectiv urmează a fi înmânat acestuia.

Dosar nr. 11614/2021 (rezumat)
Petenții au reclamat faptul că terenurile înscrise în titlurile de proprietate, pe care le dețin, se suprapun cu suprafață de 134,51 ha, teren forestier, validată prin H.C.J. Gorj nr. 4292/08.09.2006, în favoarea Obștii Gornăcel, pentru care Comisia locală de fond funciar Bumbești-Jiu a încheiat, în data de 20.03.2007, procesul verbal de punere în posesie.
În urma demersurilor efectuate la cele două comisii de fond funciar, prin care li s-au subliniat atribuțiile legale stabilite prin legislația în materie, în sarcina comisiilor locale/județene de fond funciar, acestea și-au reevaluat punctul de vedere raportat la competența lor, în speța sesizată.
Ținând cont de faptul că soluționarea sesizării trena, existând disensiuni la nivelul celor două comisii, în data de 15.09.2021, a fost efectuată o anchetă la Instituția Prefectului – Județul Gorj, cu participarea factorilor implicați, fiind stabilite termene, punctuale, de parcurgere a etapelor necesare soluționării cazului.
Prin adresa nr. 1569/07.12.2021, Comisia locală de fond funciar ne-a informat cu privire la faptul că situația sesizată a fost soluționată favorabil, prin acordul părților, după finalizarea dialogului tripartit, fiind încheiat procesul-verbal înregistrat sub nr. 13400/1/22.10.2021 prin care reprezentantul Obștei Gornăcel a fost de acord să lase în deplină și liniștită posesie terenurile celor doi petenți, așa cum le au înscrise în titlurile de proprietate, iar la întocmirea documentației cadastrale pentru eliberarea titlului de proprietate către Obștea Gornăcel, limita de grănițuire să ocolească cele două proprietăți care se află pe vechiul amplasament, părțile însușindu- și, în mod amiabil, rezolvarea acestui diferend.
Celor doi petenți li s-a sugerat să-și întocmească documentația cadastrală pentru suprafețele de teren pe vechiul amplasament, conform titlurilor de proprietate.

Dosar nr. 11398/2021 (rezumat)
Petenta reclamat răspunsul primit la sesizările adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, în legătură cu mai multe probleme referitoare la asociația de proprietari a blocului în care locuiește și la doamna administrator, care nu figura în evidențele primăriei cu atestat de administrator de condominiu, eliberat de Primăria Municipiului Brăila, conform art. 2 lit. e) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Potrivit I.T.M. Brăila, cea care ocupa funcția de administrator era „atestată prin certificat de calificare profesională ca având calificarea de administrator de condominii.”
În urma demersurilor efectuate la I.T.M. Brăila, la Primăria Municipiului Brăila și la Poliția Locală Brăila, a reieșit că doamna administrator a fost sancționată contravențional conform art. 102 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 196/2018, întrucât nu a prezentat atestatul de administrator de condominiu eliberat de primărie. Pentru intrarea în legalitate și respectarea art. 64 din lege, s-a dat un termen de 30 de zile. Ulterior acestui termen, Poliția Locală Brăila ne-a informat că în cadrul asociației de proprietari au fost organizate alegeri, în urma cărora a fost ales un președinte, un administrator (persoană fizică autorizată, care deține Certificat de calificare profesională pentru activitatea de „administrare condominiu” și atestat eliberat de Consiliul Local Municipal Brăila), asociația de proprietari, funcționând potrivit prevederilor Legii nr. 196/2018.

Dosar nr. 10853/2021 (rezumat)
Prin petiția formulată, petenta ne-a sesizat în legătură cu „refuzul Agenției Naționale Antidrog (angajatorul) și al Direcției Generale Management Resurse Umane (DGMRU – direcția ierarhic superioară din cadrul MAI) de a-i acorda concediu de odihnă, pentru perioada în care s-a aflat în concediu medical și compensarea acestuia în bani, la încetarea raporturilor de muncă”.
Față de situația prezentată, am efectuat demersuri specifice atât la Ministerul Afacerilor Interne, cât și la Agenția Națională Antidrog.
În urma acestora, am primit din partea Ministerului Afacerilor Interne o adresă prin care am fost informați că, la sesizarea Avocatului Poporului, redirecționată către Agenția Națională Antidrog, spre competentă soluționare, aceasta din urmă a reevaluat situația petentei, urmând să dispună compensarea în bani a concediului de odihnă.
Ulterior, Agenția Națională Antidrog ne-a informat că în urma notei raport s-a dispus calcularea și punerea în plată a sumei compensatorii, iar prin ordinul de plată nr. 1857/2021 i s-a virat petentei în cont suma de 2.038 lei.

Dosar nr. 10042/2021 (rezumat)
Ca urmare a constatării lipsei ocupării funcției de secretar general din cadrul Instituțiilor Prefectului din țară, deși această funcție este prevăzută expres prin art. 265 alin. (11) – (14)1 și următoarele din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a aspectelor ce au rezultat și din articolele și reportajele din presa locală, presa centrală și media online, precum și a discuțiilor purtate cu reprezentanții Instituțiilor Prefectului cu prilejul efectuării diverselor anchete efectuate de reprezentanții Avocatului Poporului, având ca obiect încălcarea dreptului de proprietate privată a petenților de către instituțiile respective, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu. În acest sens, ne-am adresat conducerii Ministerului Afacerilor Interne și am solicitat efectuarea demersurilor necesare în vederea numirii de către Guvern a persoanelor care să ocupe posturile de Secretar General în cadrul Instituțiilor Prefectului din țară. Solicitarea formulată s-a întemeiat pe faptul că, prin lipsa secretarilor generali este afectată atât activitatea prefecturilor respective cât și procedura de eliberare a titlurilor de proprietate emise în baza Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, care era blocată la nivelul întregii țări.
În urma demersurilor noastre, ni s-a comunicat că în cadrul instituțiilor prefectului, funcțiile publice de secretar general sunt în curs de înființare/ocupare.
În scopul evitării unui blocaj instituțional, am fost informați cu privire la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 120/2021), la care a fost admis un amendament, referitor la completarea actului normativ de referință, în sensul că prefectul, prin ordin, poate delega, motivat, atribuțiile secretarului general conducătorului compartimentului juridic din cadrul instituției prefectului până la momentul ocupării funcției respective.
Astfel, în acest sens, în data de 4 iunie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Legea nr. 155/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2021, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


1Dispoziții introduse prin modificările aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 117 din data de 3 februarie 2021

Dosar nr. 8006/2021 (rezumat)
Petenta ne-a adus la cunoștință unele dificultăți pe care le-a întâmpinat din partea Primăriei Sectorului 2 București, cu privire la impunerea ilegală a plății taxei de salubrizare pentru unitatea locativă nelocuită pe care o deține în proprietate, reclamând și încălcarea drepturilor în condițiile în care nu a intervenit nicio modificare în numărul de persoane care locuiesc la adresa specificată. De asemenea, aceasta a menționat că nu a primit nicio Decizie de impunere pe anul 2020 pe care să o poată contesta, fiind pusă în fața faptului împlinit la începutul anului 2021.
În data de 26 aprilie 2021, am sesizat Primăria Sectorului 2 București și neprimind răspuns, în data de 3 iunie 2021, am considerat oportun să revenim.
Având în vedere că în data de 18 iunie 2021 petenta a revenit și ne-a informat că datorită intervenției instituției Avocatul Poporului problema s-a rezolvat, primind înapoi banii plătiți pentru taxa de salubritate, dosarul a fost închis.

Dosar nr. 4184/2021 (rezumat)
Petenta și-a exprimat nemulțumirea față de refuzul Primăriei orașului Mihăilești, județul Giurgiu de a dispune încadrarea în funcţia de asistent personal al fiului său minor, încadrat în grad de handicap grav cu asistent personal, potrivit Certificatului de încadrare în grad de handicap emis de Consiliului Județean Giurgiu.
Prin răspunsul Primăriei orașului Mihăilești, petenta a fost informată că “pentru anul 2020 nu avem posturi alocate privind angajarea de noi asistenți personali pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav”.
Având în vedere refuzul primăriei de a încheia contracte individuale de muncă pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav deși acest drept este prevăzut în mod cert de Legea nr. 448/2006, în data de 16 martie 2021, a fost efectuată o anchetă la sediul Primăriei orașului Mihăilești.
Cu ocazia anchetei, am fost informați cu privire la faptul că petenta urma să fie înștiințată în scris că trebuie să prezinte toate documentele necesare în vederea încheierii contractului individual de muncă.
Totodată, în urma adoptării bugetului urma să se previzioneze o sumă alocată unor eventuale posturi de asistenți sociali.
Având în vedere faptul că Primăria orașului Mihăilești a dat curs solicitărilor instituției Avocatul Poporului urmând a încheia contractul individual de muncă după ce petenta va depune toate documentele necesare, dosarul a fost închis favorabil și petenta a fost informată cu privire la cele discutate cu ocazia anchetei, precum și cu privire la faptul că, în cazul în care primăria va tergiversa încheierea contractului, să revină la instituția Avocatul Poporului. Petenta nu a revenit până în prezent.

Dosar nr. 3772/2021 (rezumat)
Petenta și-a exprimat nemulțumirile față de refuzul Primăriei comunei Leleasca, județul Olt, de a-i comunica unele documente (schiță cadastrală) ce au fac obiectul înscrierii sistematice a imobilelor ce au demarat la sfârșitul anului 2019, menționând că nu a putut să fie prezentă la momentul măsurătorilor în cauză ca urmare a stării urgență instituite pe teritoriul României și a sănătății precare avută în perioada respectivă.
Față de situația prezentată de petentă, în data de 10 martie 2021, ne-am adresat conducerii Primăriei comunei Leleasca, județul Olt, solicitând examinarea situației create și luarea măsurilor legale ce se impun față de situația reclamată de aceasta.
Având în vedere că prin răspunsul transmis, Primăria comunei Leleasca, județul Olt nu a făcut dovada că petentei i-au fost puse la dispoziție documentele solicitate, a fost aprobată efectuarea unei anchete la sediul instituției publice respective în data de 1 septembrie 2021.
Ulterior anchetei, Primăria comunei Leleasca ne-a transmis, în copie, Planul cadastral pentru imobilul înscris în cartea funciară nr. 54708, ca urmare a finalizării înregistrării sistematice prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, ce este intabulat pe numele autorului petentei, cu mențiunea că întreaga documentație (inclusiv extrasul de carte funciară nr. 54708), au fost înaintate acesteia.

Dosar nr. 3510/2021 (rezumat)
Petenta a reclamat refuzul nejustificat al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului de a-i soluționa petițiile referitoare la dosarul constituit ca urmare a Notificării nr. 310/13.08.2001, formulată în temeiul Legii nr. 10/2001, notificare al cărei termen de soluționare s-a împlinit.
Față de situația prezentată de petentă, ne-am adresat conducerii Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, solicitând examinarea situației create și luarea măsurilor legale ce se impun față de situația reclamată de petentă.
Având în vedere faptul că prin răspunsul din 14 aprilie 2021, autoritatea publică a făcut doar dovada că prin adresa nr. P/21/3265 din 26 februarie 2021, i-au fost solicitate petentei documente în completarea dosarului, însă nu au fost clarificate toate aspectele solicitate prin sesizarea noastră, a fost aprobată efectuarea unei anchete la sediul instituției publice în cauză.
Ulterior demersurilor scrise efectuate și a anchetei, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) ne-a informat că dosarul a fost soluționat prin emiterea Deciziei nr. 49/23.07.2021 a A.A.A.S., fiind transmis Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor din cadrul A.N.R.P., cu număr de înregistrare la această instituție sub nr. 46941/RG/08.09.2021.

Dosar nr. 3178/2021 (rezumat)
Petenta a reclamat Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților pentru faptul că tergiversează soluționarea dosarului administrativ nr.46570/CC/2010 și totodată, pentru că nu s-a formulat răspuns la solicitarea înregistrată sub nr.57576/23.12.2020. Astfel, preciza că a s-a adresat autorității în cauză, însă, răspunsurile au fost generale și evazive, fără să i se comunice, concret, care este stadiul de soluționare a dosarului, dacă au fost făcute adrese la entitățile responsabile în vederea completării, etc.
În urma demersurilor efectuate la autoritatea reclamată, A.N.R.P ne-a adus la cunoștință că s-a formulat răspuns petentei, dosarul acesteia urmând a fi supus atenției Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, în următoarele ședințe, în vederea emiterii deciziei de soluționare.

Dosar nr. 2647/2021 (rezumat)
Petenta a reclamat neprimirea răspunsurilor la două peții depuse în cursul anului 2020, la Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice. Față de situația reclamată, ne-am adresat autorității, solicitând examinarea situației descrise și transmiterea unei copii a răspunsului formulat petentei. Având în vedere refuzul Administrației sector 3 a Finanțelor Publice de a răspunde în termenul legal, în data de 21 aprilie 2021 a fost aprobată efectuarea unei anchete, la sediul acestei instituții.
Urmare anchetei efectuate și a obiectului problemei reclamate de petentă, dosarul a fost reanalizat. În timpul desfășurării anchetei, șeful Administrației a procedat la semnarea tuturor documentelor, inclusiv a răspunsurilor atât către petentă, cât și către instituția Avocatul Poporului.
Astfel, datorită demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, a fost analizată situația petentei și a fost emisă Decizia de Corecție prin care s-a stabilit, nu doar că petenta nu mai figurează cu obligații de plată neachitate (74.372 lei), ci, din contră, că aceasta urmează să primească în plus, suma de 11.047 lei.

Dosar nr. 1598/2021 (rezumat)

Petentul a reclamat Comisia locală de fond funciar Constanța pentru tergiversarea soluționării cererii formulate în temeiul dispozițiilor art. 27 alin. (2)3 din Legea nr. 18/1991, prin care a solicitat emiterea titlului de proprietate pentru terenul în suprafață de 122 mp. (curte), aferent casei de locuit deținută în proprietate.

Față de această situație, am sesizat Primăria Municipiului Constanța/ Comisia locală de fond funciar Constanța, iar ulterior, Instituția Prefectului Județul Constanța/Comisia județeană de fond funciar Constanța.

Instituția Prefectului Județul Constanța ne-a informat asupra faptului că s-a adresat Primăriei Municipiului Constanța, anexând în acest sens răspunsul acestei instituții din care rezulta că cererea petentului a stat la nivelul Direcției patrimoniu și cadastru un număr de 173 de zile, după care a fost redirecționată către secretarul general, urmând a fi analizată de către Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Constanța.

În urma demersurilor și a anchetei efectuate, s-a constatat, inițial, că nu era constituită și funcțională Comisia locală de fond funciar, fiind necesară o nouă solicitare de numire, prin Ordin, a noii componențe a Comisiei locale de fond funciar, către Instituția Prefectului Județul Constanța. Totodată, s-a consemnat faptul că, ulterior constituirii Comisiei locale de fond funciar Constanța, dacă Comisia județeană de fond funciar Constanța va constata că activitatea Comisiei locale este necorespunzătoare, va efectua un control la aceasta și va dispune măsurile care se impun.

Un al obiectiv stabilit cu ocazia anchetei, a fost ca, după începerea activității Comisiei locale de fond funciar, aceasta să constituie centralizatorul de cereri formulate în baza Legii nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu informarea instituției Avocatul Poporului și Instituția Prefectului Județul Constanța, despre numărul total de cereri și poziția ocupată de cererea petentului în registrul ce urmează să fie constituit.

Primăria Municipiului Constanța ne-a adus la cunoștință faptul că s-a constituit centralizatorul de cereri formulate în baza legilor mai sus menționate, fiind înregistrate 400 de astfel de cereri, cea a petentului regăsindu-se la poziția 213.

Ulterior, ținând cont de solicitările repetate la care nu s-a primit răspuns, în data de 13 aprilie 2022, a fost efectuată o nouă anchetă la Comisia județeană de fond funciar Constanța, iar în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții celor două comisii de fond funciar și a documentelor puse la dispoziție, prin procesul – verbal nr. 9358/13.04.2022, s-a consemnat faptul că a fost înaintată propunerea Comisiei locale de fond funciar Constanța privind soluționarea cererii petentului, formulate în baza Legii nr. 87/2020, urmând să parcurgă procedura legală, împotrivă acesteia petentul având posibilitatea să formuleze contestație.

Dosar nr. 1357/2021 (rezumat)
Petenta a reclamat următoarele:
– în data de 01.11.2019, s-a prezentat să depună declarația unică în ceea ce privește plata contribuțiilor la C.A.S.S., pentru persoane fără venit și în aceeași zi a plătit prima tranșă de 312 lei;
– în data de 22.06.2020 s-a angajat, astfel în data de 08.07.2020, s-a deplasat la sediul ANAF cu copie după contractul de muncă în vederea formulării cererii de rectificare, dar doamna care avea responsabilitatea de a o îndruma în completarea declarației de rectificare, nu avea cunoștințele necesare, astfel încât a completat o nouă declarație de plată, care a intrat în sistem și s-a suprapus peste declarația din 2019, cu obligația de plată a 728 lei (petenta plătind prima tranșă 312 lei, în ziua respectivă a plătit diferența de 416 lei), cu gândul și asigurarea din partea doamnei că a plătit declarația rectificativă pentru 2019;
– în data de 21.01.2021, a primit sesizare poștală din care rezulta că figurează în sistem cu datorii;
– în data de 22.01.2021, a fost la sediul ANAF în vederea remedierii acestei probleme știind că nu are nicio datorie, dar surpriza a fost că apare cu o datorie de 520 lei care corespunde nerespectării obligațiilor de plată pentru declarația depusă în 2019 și suma de 728 lei ce corespunde declarației 2020;
Față de această situație, petenta a susținut că nu i se pare corect ca datorită nepregătirii personalului și a problemelor sistemului să fie nevoită să plătească această sumă, solicitând, de asemenea, asumarea greșelii și remedierea problemei din sistem.
În data de 5 februarie 2021, am sesizat Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, iar în data de 18 februarie 2021, petenta a revenit și a transmis că problema s-a rezolvat.

Dosar nr. 492/2021 (rezumat)
Petentul a reclamat Primăria Sector 5 București pentru tergiversarea soluționării cererii de eliberarea a certificatului de urbanism cu intrare în legalitate pentru împrejmuirea realizată/ gardul ridicat fără autorizație de construire.
Din corespondența purtată între petent și Primăria sector 5 București, rezulta că acesta a solicitat eliberarea unui nou „certificat de urbanism cu intrare în legalitate, pentru împrejmuire (gard cu H-2.40m si L-7,5m), realizată la aliamentul stradal la fată, pe același amplasament ca împrejmuirea veche din 1930, a imobilului din București, str. Marc Aureliu nr.19, Sector 5, având structura din bca, finisată cu tencuială structurată, cu înalțime de aproximativ 2,40m”. Astfel, în urma primirii notificării nr. 84190/13.10.2020, petentul a revenit cu solicitarea de eliberare a actului respectiv, cererea fiind înregistrată sub nr. 94770/18.11.2020, însă, acesta nu a fost eliberat, deși termenul de soluționare este de 15 zile de la înregistrarea cererii, potrivit prevederilor legale în materie.
În vederea clarificării situației sesizate în perioada 21 ianuarie 2020 – 4 ianuarie 2021 au fost efectuate demersuri la Primăria Sector 5 București.
Inițial, Primăria Sector 5 București a precizat că ținând cont de modificările legislative intervenite, s-au solicitat clarificări instituțiilor abilitate (respectiv Inspectoratului de Stat în Construcții și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației), însă a omis să ne transmită și dovada celor susținute. Ulterior, printr-o adresă, ni s-a adus la cunoștință că „urmare a clarificărilor transmise de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, instituția, prin Direcția Generală Arhitect Șef, a elaborat un Proiect de Hotărâre privind aprobarea conținutului – cadru al documentației pentru emiterea ”Adeverinței privind edificarea construcțiilor executate fără Autorizație de Construire sau cu nerespectarea prevederilor Autorizației de Construire, și pentru care s-a împlinit termenul de prescripție”, conform art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991.
Printr-o altă adresă, am fost informați cu privire la faptul că „Proiectul de Hotărâre în cauză, a fost introdus pe Ordinea de zi a mai multor ședințe ale Consiliului Local Sector 5, București, unde, în urma votului de abținere exprimat de către majoritatea consilierilor locali, nu a fost adoptat.” Ulterior acestei date nu am mai primit informații referitoare la stadiul proiectului, respectiv dacă a mai fost reintrodus pe ordinea de zi.
Mai mult decât atât, autoritatea publică, în cauză, a menționat că „până la aprobarea unor noi prevederi legislative pentru situația de față, instituția se află în imposibilitatea de a soluționa astfel de cereri, și de a transmite lămuriri cu privire la documentele necesare a fi depuse în vederea emiterii Adeverinței privind edificarea construcțiilor executate fără Autorizație de Construire sau cu nerespectarea prevederilor Autorizației de Construire, sau, după caz, în vederea emiterii Certificatului de Urbanism și a Autorizației de Construire, pentru lucrări executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor autorizației de construire, pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripție.
(…) toate documentațiile/cererile înregistrate în cadrul instituției, referitoare la – lucrări de construcții executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia – vor fi analizate ulterior clarificării situației actuale, expuse mai sus.”
În vederea clarificării situației, respectiv pentru a ne informa dacă acest blocaj este la nivel național, reprezentând un vid legislativ sau, doar generat de interpretarea eronată a legislației, a fost aprobată efectuarea unei anchete la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (M.L.P.D.A.), autoritate cu competență în materie.
Din discuțiile purtate cu reprezentanții M.L.P.D.A., au rezultat următoarele:
– nu există un blocaj la nivelul autorităților locale generat de modificarea cadrului legislativ, astfel cum au apreciat/apreciază reprezentanții PS5 și, pe cale de consecință, nu se impune elaborarea/modificarea normelor metodologice/legislației subsecvente;

Dosar nr. 488/2021 (rezumat)
Petentul reclama faptul că a solicitat Primăriei Municipiului Brașov eliberarea unui certificat de urbanism și, deși termenul de soluționare era de 15 zile de la înregistrarea cererii, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data sesizării instituției Avocatul Poporului certificatul nu a fost eliberat.
Pentru clarificarea situației, am sesizat conducerea Primăriei Municipiului Brașov, care ne-a comunicat faptul că solicitările petentului au fost înaintate spre analiză Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, analiza urmând a se face în comun cu alte solicitări similare în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) și art. 37 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism. Totodată, am fost informați că respectiva comisie se va întruni la o dată care ne va fi comunicată ulterior.
Față de cele menționate de conducerea primăriei și având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, potrivit cărora certificatul de urbanism se eliberează în 15 zile, precum și faptul că rolul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism este consultativ, am considerat că Primăria Municipiului Brașov nu respectă termenul legal în care trebuie eliberate certificatele de urbanism și a fost efectuată o anchetă la sediul instituției.
Cu ocazia anchetei, am fost informați cu privire la faptul că, din luna septembrie 2017 Planul Urbanistic Zonal și-a pierdut valabilitatea prin neprelungire. Primăria Municipiului Brașov a demarat procedura pentru întocmirea unui nou PUZ Coasta Vacilor- Warthe 2 – Colțul Putinarilor în conformitate cu prevederile art. 32, 47,50 și 51 din Legea nr. 350/2001. Proiectul a fost inclus în planul de investiții al primăriei începând din anul 2019.
În ceea ce privește aspectele semnatele de petent, în data de 2 martie 2021, a avut loc prima ședință a noii Comisii Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și s-a stabilit că, pentru zona Warthe– Colțul Putinarilor – Coasta Vacilor se vor emite certificatele de urbanism cu condiția prezentării unei ilustrații de temă în vederea clarificării scopului avut în vedere. Ilustrarea de temă urma să se analizeze în cadrul Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism și va conține descrierea funcțiunilor propuse, modul de ocupare a terenului și studiul volumetric. Aceasta procedură se va aplica 1 an până la elaborarea unei noi documentații de urbanism (PUZ). Astfel, petentul trebuia să depună la primărie respectiva ilustrație de temă și ulterior, se va elibera certificatul de urbanism solicitat.
Totodată, am fost informați că petentul s-a adresat Judecătoriei Brașov cu o cerere de chemare în judecată prin care a solicitat anularea Certificatului de urbanism numărul inițial și eliberarea unui nou certificat.
Ceea ce este de subliniat este faptul că, că noua Comisie tehnică a teritoriului și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brașov a fost înființată ca urmare a anunțării anchetei ce urma să fie întreprinsă de reprezentanții instituției Avocatul Poporului.
Cu ocazia desfășurării anchetei, ni s-a pus la dispoziție, în copie, ordinea de zi a ședinței din data de 2 martie 2021 și am constatat că au fost analizate în prima ședință a Comisiei și alte cereri privind eliberarea certificatelor de urbanism, cereri ce au fost lăsate în nelucrare ca urmare a tergiversării înființării noii Comisii tehnice a teritoriului și urbanism.

Dosar nr. 207/2021 (rezumat)
Petenta a reclamat faptul că nu a primit răspuns la solicitările sale de a i se restitui mai multe sume de bani (diferențe de impozit anual și contribuție de asigurări sociale de sănătate) de către Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice – Serviciul Evidență pe Plătitori Persoane Fizice. Cererile au fost transmise prin serviciul „Spațiul Privat Virtual” și depuse personal, la A.F.P. Sector 1. În legătură cu una dintre solicitări, a arătat că a fost informată că cererea sa a fost redirecționată, spre soluționare, structurii Colectare Persoane Fizice, din cadrul Administrației Sector 1 a Finanțelor Publice.
În urma demersurilor întreprinse, A.F.P. Sector 1 ne-a transmis că, în data de 4.02.2021, a fost soluționată cererea de restituire, prin care i s-a virat petentei, în contul bancar, suma de 4895 de lei. Având în vedere că răspunsul primit nu face referire la suma de 6531 de lei, am revenit la autoritate. În urma revenirii, am fost informați că, în data de 4 februarie 2021, a fost soluționată cererea de restituire, iar, în data de 5.02.2021, petentei i s-a virat în contul bancar suma de 4895 de lei. Pentru diferența până la 6531 de lei (1636 de lei), conform prevederilor art. 167 din Codul fiscal, a fost compensată obligația de plată, scadentă la data de 25.05.2021.

 

2020

Dosar nr. 22012/2020 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire dificultățile întâmpinate de beneficiari pentru acordarea pensiei pentru urmași personalului medical decedat în urma complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirusul COVID-19, prevăzută de Legea nr. 56/2020, precum și cu privire la lacunele actului normativ în cauză.
Acestea priveau, cu titlu de exemplu:
– nominalizarea instituției/entității care elibera documentul care face dovada că personalul medical în cauză nu a săvârșit o infracțiune pedepsită potrivit legii ;
– clarificarea condițiilor de acordare a pensiei de urmaș pentru copilul invalid;
– dacă urma să fie reglementată opțiunea între pensia de urmaș, stabilită conform Legii nr. 263/2010 și Legii nr. 223/2015 și pensia de urmaș, stabilită potrivit Legii nr. 56/2020;
– dacă erau necesare documente suplimentare eliberate de angajator, DSP etc., care să aibă în vedere salariul de bază/solda de funcție a personalului medical la data decesului;
– lămurirea împrejurării că decesul personalului medical s-a produs ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2 etc.
În vederea clarificării acestor aspecte și, eventual, de luare în considerare a completării și modificării actului normativ menționat, s-au efectuat demersuri la Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
În urma demersurilor și a anchetelor efectuate la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății, în data de 5 octombrie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 951, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116 privind modificarea și completarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale contra COVID-19, care clarifică și aspectele sesizate de instituția Avocatul Poporului, în sesizarea formulată, astfel:
– dovada situaţiei judiciare a personalului medical se face cu certificatul de cazier judiciar;
– de ajutorul suplimentar de deces beneficiază o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi: soţul supravieţuitor, copilul, părintele și este egal cu de două ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, suportat din bugetul Ministerului Sănătăţii şi din bugetul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate în bugetul acestor instituţii;
– în vederea acordării ajutorului suplimentar de deces, solicitantul depune la unitatea angajatoare a persoanei decedate ca urmare a participării la acţiuni medicale împotriva COVID-19, în termen de 60 de zile de la data decesului angajatului, următoarele documente:
a) cerere privind acordarea ajutorului suplimentar prevăzut de lege;
b) certificat de deces, în copie;
c) copia documentelor justificative/declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile de deces, după caz;
d) copia actului de identitate al persoanei care solicită.
– soțul supraviețuitor beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 56/2020 pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută de legislaţia proprie fiecărui sistem de pensii, dacă nu se recăsătoreşte;
– pensia de urmaș egală cu 75% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie avut/avută de personalul medical la data decesului, se acordă indiferent de numărul urmașilor îndreptățiți;
– în cazul în care nu există urmași, dacă cel decedat era singurul susținător al părinților săi, ambii părinți beneficiază de un ajutor lunar în cuantum de 50% din nivelul pensiei de urmaș stabilite potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) plătit de casele teritoriale de pensii din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, respectiv de casele de pensii sectoriale, după caz, din bugetul de stat prin bugetul fiecărei instituții;
– cererile înregistrate începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 56/2020 se soluționează cu respectarea prevederilor OUG nr. 116/2021 care a modificat legea.

Dosar nr. 20105/2020 (rezumat)
Petena a reclamat faptul că nu i s-au soluționat cererile nr.23101/08.10.2020, respectiv nr. 26.322/07.12.2020, adresate Primăriei Municipiului Câmpina, judeţul Prahova, prin care „în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 24480/06.03.2018, a solicitat prelungirea termenului de închiriere a terenului în suprafață de 634 mp., aferent construcției proprietate personală.
Inițial, ne-am adresat în scris autorității reclamante, însă aceasta nu a dat curs solicitărilor noastre.
În acest context, în vederea clarificării situației, a fost efectuată o anchetă la Primăria Municipiului Câmpina, în data de 7 octombrie 2021, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Primăria Municipiului Câmpina, consemnându-se1, următoarele:
„-contractul de închiriere (pentru suprafața de 633 mp.), a fost redactat și semnat de reprezentanții Primăriei Municipiului Câmpina (cu nr. 29101/12.07.2021), însă, petenta nu s-a prezentat pentru al semna, deși a fost anunțată telefonic, de mai multe ori, cu privire la acest fapt. Având în vedere acest aspect, s-a stabilit ca petenta să fie notificată/înștiințată, în scris, într-un termen de 10 zile, în acest sens, fiind informată și instituția Avocatul Poporului.”
Ca urmare a demersurilor și anchetei efectuate la autoritatea reclamată, în perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021, raportat la soluționarea cererilor petentei, Primăria Municipiului Câmpina ne-a adus la cunoștință, în data de 24 decembrie 2021, că a fost redactat contractul de închiriere pentru suprafața de 633 mp., iar ulterior notificării /înștiințării, în scris, a acesteia, a fost semnat, de ambele părți.
1 Prin procesul – verbal nr. 20092/07.10.2021

Dosar nr. 16594/2020 (rezumat)
Petentul, cadru didactic la Liceul Tehnologic Dărmănești, și-a exprimat nemulțumirea față de refuzul primăriei de a deconta cheltuielile pentru naveta cu transportul public pe parcursul anului școlar 2019-2020, respectiv pe perioada septembrie 2019-martie 2020.
Față de demersul efectuat de instituția Avocatul Poporului, Primăria Orașului Dărmănești ne-a comunicat următoarele:
– la adoptarea Bugetelor Locale pentru anul 2019 respectiv pentru anul 2020, nu au fost prevăzute sume pentru decontarea navetei cadrelor didactice, din lipsa fondurilor;
– pentru anul 2020 au fost prevăzute sume de bani pentru decontarea navetei elevilor la școală, acest lucru fiind impetuos necesar pentru a veni în sprijinul părinților și al elevilor, în procesul educațional al acestora;
– de asemenea, se specifică că, în funcție de fondurile din Bugetul Local al U.A.T. Orașul Dărmănești va veni în sprijinul cadrelor didactice.
Având în vedere pe de o parte, prevederile legale referitoare la obligația autorităților administrației publice locale de a cuprinde în bugetul local sumele destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învățământ, iar, pe de altă parte, evitarea, în viitor, a unor asemenea situații, a fost emisă Recomandarea nr. 188/2020, către primarul Orașului Dărmănești, județul Bacău, prin care s-a solicitat primăriei să prevadă în Bugetul Local pe anul 2021, sumele de bani necesare decontării navetei cadrelor didactice.
După aprobarea bugetului, neprimind niciun răspuns, în data de 8 aprilie 2021 am revenit la primărie și am solicitat să ne comunice dacă a procedat la însușirea acestei Recomandări.
Ulterior, am fost informați că Primăria Orașului Dărmănești și-a însușit Recomandarea nr. 188/2020 și a cuprins în Bugetul Local pe anul 2021, suma de 30.000 lei, destinată decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învățământul preuniversitar de stat.

Dosar nr. 11614/2020 (rezumat)
Petenții au reclamat faptul că, prin H.C.J. Gorj nr. 4292/08.09.2006 a fost validată suprafața de 134,51 ha. teren forestier, în favoarea Obștii Gornăcel, teren ce se suprapunea cu suprafețele aflate în proprietatea petenților și pentru care au fost emise Titlurile de proprietate nr. 381/24.03.2003 – (0,44 ha pădure), respectiv nr. 380/24.03.2003 – (0,04 ha pădure). De asemenea, Comisia locală de fond funciar Bumbești-Jiu a încheiat, în data de 20.03.2007, procesul-verbal de punere în posesie a suprafeței de 134,51 ha., teren forestier, al cărei amplasament include suprafețele din cele două titluri de proprietate, emise în anul 2003, localizate în UP II Sâmbotin, UA 1OOA.
În urma demersurilor efectuate la cele două comisii de fond funciar, prin care li s-au subliniat atribuțiile legale stabilite prin legislația în materie, în sarcina comisiilor locale/județene de fond funciar și le-a fost învederată, spre edificare, în ceea ce privește justificare interesului legitim, Decizia nr. 51/2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, acestea și-au reevaluat punctul de vedere raportat la competența lor, în speța sesizată.
Astfel, am fost informați că „aspectele sesizate vor fi prezentate și analizate în Comisia Județeană pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor Gorj, împreună cu documentele care au stat la baza emiterii celor două titluri de proprietate, în favoarea petenților precum și a documentelor care au stat la baza emiterii H.C.J. nr. 4292/08.09.2006 prin care a fost validată suprafața de teren forestier, în favoarea Obștii Gornăcel.”
Ținând cont de faptul că soluționarea sesizării trena, existând disensiuni la nivelul celor două comisii, în data de 15.09.2021, a fost efectuată o anchetă la Instituția Prefectului Județul Gorj, cu participarea factorilor implicați, fiind stabilite termene (prin Procesul – verbal nr. 18229/15.09.2021), punctuale, de parcurgere a etapelor necesare soluționării cazului.
Comisia locală de fond funciar ne-a informat cu privire la faptul că situația sesizată a fost soluționată favorabil, prin acordul părților, după finalizarea dialogului tripartit, fiind încheiat procesul-verbal nr. 13400/1/22.10.2021, prin care reprezentantul Obștei Gornăcel a fost de acord să lase în deplină și liniștită posesie terenurile celor doi petenți, așa cum le au înscrise în titlurile de proprietate, iar la întocmirea documentației cadastrale pentru eliberarea titlului de proprietate către Obștea Gornăcel, limita de grănițuire să ocolească cele două proprietăți care se află pe vechiul amplasament, părțile însușindu-și, în mod amiabil, rezolvarea acestui diferend.
Celor doi petenți li s-a sugerat să-și întocmească documentația cadastrală pentru suprafețele de teren pe vechiul amplasament, conform titlurilor de proprietate.

 

Dosar nr. 3341/2020 (rezumat)

Petenta a reclamat Primăria comunei Stelnica, județul Ialomița pentru faptul că nu a formulat răspuns la cererea nr.2/25.07.2019, prin care a solicitat efectuarea demersurilor legale în vederea avizării planului parcelar pentru tarlaua T26/4, unde deține în proprietate un teren în suprafață de 2,3 ha., neînscris în cartea funciară. Totodată, preciza că din această cauză, nu poate întocmi documentația necesară pentru înscrierea imobilului, în cauză, în cartea funciară și ulterior, a documentației de dezlipire.

În vederea soluționării sesizării, în perioada 10 martie 2020 – 26 ianuarie 2022, au fost efectuate demersuri, atât la Primăria comunei Stelnica/Comisia locală de fond funciar Stelnica, cât și la Instituția Prefectului- Județul Ialomița / Comisia Județeană de fond funciar Ialomița.

Urmare a demersurilor repetate/a corespondenței purtate cu cele două comisii de fond funciar, Primăria comunei Stelnica ne-a adus la cunoștință/a confirmat faptul că „au fost finalizate procedurile de avizare a planului de încadrare în tarla a parcelei cu suprafața de 2,30 ha. teren arabil, proprietatea petentei, după care a fost întocmită cartea funciară pentru imobilul, în cauză.”

Dosar nr. 3072/2020 (rezumat)
Petentul și-a exprimat nemulțumirile față de tergiversarea de către Primăria Municipiului București a soluționării dosarelor nr. 24763/2001, nr. 38143/2001 și nr. 38507/2001, constituite în baza Legii nr. 10/2001, invocând o hotărâre judecătorească definitivă.
Față de situația prezentată de petent, ne-am adresat atât conducerii Primăriei Municipiului București (privind soluționarea dosarelor respective), cât și conducerii Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (privind atribuțiile de controlul în faza administrativă a aplicării Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 2 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 572/2013).
Ulterior demersurilor efectuate, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ne-a informat că dosarele administrative nr. 24763, nr. 38143 și nr. 38507 (conexate) au fost soluționate prin Dispoziția Primarului General nr. 22021/16.03.2022.

Sari la conținut