Activitate

2024

 

COMUNICAT DE PRESĂ – cu privire la organizarea programului de audiențe acordate cetățenilor din județul Vâlcea – 12 iunie 2024

Dosar nr. 8894/2024 (rezumat) Biroul Teritorial Pitești a înregistrat o petiție prin care se reclama faptul că Primăria Municipiului Pitești, prin Serviciul Coordonare al Asociațiilor de Proprietari, tergiversează efectuarea unor controale, din oficiu sau la cerere, asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari înființate și funcționale pe raza UAT Pitești, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 198/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

 Cu prilejul demersurilor care au fost făcute pentru soluționarea petiției am constatat că autoritatea locală, prin compartimentul de resort, manifestă o oarecare rezistență birocratică în ceea ce privește punerea în aplicare a atribuțiilor ce decurg din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. De asemenea, am constatat că sunt situații când unii președinți sau administratori ai asociațiilor de proprietari apreciază că nu ar trebui să existe un control din partea autorității locale pe care îl consideră o ingerință în organizarea unei entități private.

O altă problemă care ne- a atras atenția se referă la situațiile care reglementează calitatea de membru al asociației de proprietari, calitate care constituie un criteriu de selecție obligatoriu prevăzut de Procedura operațională a Serviciului Coordonare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Pitești – „Controlul asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari/chiriași din municipiul Pitești”.

Practic, legea reglementează două mijloace de dobândire a calității de membru – prin semnarea acordului de asociere sau prin depunerea unei cereri dar omite să precizeze, de exemplu, obligația de a completa o cerere în acest sens ulterior dobândirii dreptului de proprietate asupra locuinței în condițiile art. 33 alin. (6) din Legea nr. 196/2018.

Deși, petenții arată că au calitatea de succesori ai dreptului asupra locuinței, autoritatea locală se limitează, în răspunsul furnizat acestora, la procedura operațională care instituie un criteriu selectiv bazat pe dispozițiile legii. Autoritatea locală nu îndrumă petenții să formuleze o cerere la asociația de proprietari pentru dobândirea calității de membru pe cale succesorală. Pentru că președintele asociației nu a luat măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile, conform legii, petenții au fost nevoiți să solicite sprijinul Primăriei. Față de această situație, autoritatea locală nu a oferit nici explicații întemeiate pe dispozițiile legale deși, președintele sau administratorul asociației de proprietari, au obligația solicitării notării în cartea funciară a debitelor mai vechi de 3 luni și care depășesc valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată. Notarea în cartea funciară a acestor debite este scutită de taxa de timbru.

Obiectivul controlului financiar este acela de reda erorile, deficiențele, lipsurile, pentru a fi remediate și evitate pe viitor iar rezultatele controalelor financiare trebuie afișate la avizierul asociației pentru a putea fi luate la cunoștință de orice proprietar interesat.  În exercitarea atribuțiilor ce le revin, funcționarii publici din cadrul departamentelor specializate, efectuează controalele financiar-contabile atunci când acest lucru este solicitat de unul sau mai mulți membri ai asociației de proprietari sau din oficiu. Controalele din oficiu pot fi realizate și inopinat.

Având în vedere situația prezentată și cadrul legal de reglementare, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu, și s-a adresat Primăriei Municipiului Pitești și Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Primăria Municipiului Pitești ne-a comunicat că în perioada ianuarie 2022-martie 2024, a efectuat 5 controale financiar-contabile precum și mai multe verificări tematice urmare a sesizărilor primite de la cetățeni. La Serviciul Coordonare Asociații de Proprietari, au fost înregistrate 2450 de petiții, majoritatea având ca obiect modul de organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari precum și modul de calcul și repartizare al cheltuielilor asociațiilor în lista de plată. Cu prilejul controalelor au fost constatate, în principal, deficiențe referitoare la nerespectarea întocmai a prevederilor legale în ceea ce privește  modul de organizare și funcționare, modul eronat de calcul și de repartizare al cheltuielilor. Au fost puse în vedere măsuri de îndreptare, s-a urmărit punerea lor în aplicare și au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale. Activitatea Serviciului Coordonare Asociații de Proprietari se desfășoară cu personal subdimensionat. Se va reanaliza Procedura Operațională – „Controlul activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari/chiriași din municipiul Pitești” și vor fi avute în vedere observațiile Instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Pitești. De asemenea, Serviciul Coordonare Asociații de Proprietari va întreprinde demersurile privind efectuarea controlului financiar-contabil la asociația de proprietari reclamată având în vedere raportul cenzorului pus la dispoziția autorității locale de către reprezentanții asociației.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea ne-a comunicat că în intervalul de referință solicitat, la asociațiile de proprietari de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, au fost efectuate 163 de controale la sesizările venite de la proprietari sau instituții, 32 de verificări semestriale anual ale situațiilor financiare periodice, 12 controale financiar-contabile și de gestiune din oficiu și 88 de acțiuni pentru acordarea de asistență/îndrumare. Au fost constatate deficiențe și se are în vedere, pentru viitor, verificarea și actualizarea documentațiilor care să certifice calitatea de membru al asociației de proprietari în dosarele constitutive ale acestor entități. 

Dosar nr. 7789/2024 (rezumat) Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media, la referitoare la dificultățile pe care le întâmpină persoanele cu dizabilități din județul Argeș, în ceea ce privește acordarea drepturilor care li se cuvin

În aceste sens, pentru clarificarea modului în care se asigură accesul echitabil al persoanelor cu dizabilități la servicii și facilități, din județul Argeș, Biroul Teritorial Pitești s-a adresat Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș ne-a menționat că referitor la accesul în incinta instituției, având în vedere numărul mare de beneficiari (34.577 la data de 31.03.2024), care se pot prezenta în vederea solicitării de drepturi și facilități, pentru a se asigura buna desfășurare a activității și a se evita aglomerația, accesul persoanelor cu dizabilități se face pe baza unui bon de ordine oferit de personalul de pază, fiecărui beneficiar, astfel încât toate solicitările să fie soluționate în timpul programului de lucru cu publicul, respectiv: luni-joi, în intervalul orar 8.00-14.00 și vineri, în intervalul orar, 8.00-13.00.

În ceea ce privește eliberarea rovinietelor de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în baza unei convenții încheiate cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, este necesar ca dosarul fiecărui solicitant (persoană cu handicap/reprezentant legal/asistent personal), să fie complet și să conțină și o copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap pe lângă celelalte acte prevăzute în convenție.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș precizează faptul că, în fiecare lună, la nivelul instituției se prezintă un număr aproximativ de 400 de solicitanți care doresc eliberarea rovinietei.

În vederea acordării drepturilor la transportul interurban, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.43/2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1017/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, beneficiarii (29.368 de beneficiari care au dreptul la transport interurban), au posibilitatea să opteze pentru: acordarea gratuității la transportul interurban, decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, acordarea bonurilor de carburant pe suport de hârtie, acordarea de bonuri valorice pe suport electronic (card carburant).

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș precizează că, opțiunea se exprimă în baza unei cereri, care poate fi depusă prin mijloace electronice (e-mail dgpdcarges@yahoo.com/sepps.ag@gmail.com), prin poștă, pe adresa instituției, sau la registratură, inclusiv de către persoana cu handicap, reprezentantul legal al acesteia, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, părintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

În ceea ce privește accesibilitatea informațiilor destinate persoanelor cu dizabilități, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș precizează că pe  site-ul instituției sunt afișate formularele necesare decontului de carburant și cele necesare acordării rovinietei.

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș menționează faptul că implementează toate programele privitoare la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, pledând pentru îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor, accesul la servicii de sprijin integrat, reducerea situațiilor de discriminare și a scăderii ponderii persoanelor cu dizabilități aflate în situație de risc de sărăcie și excluziune socială.

De asemenea, aplică Strategia Națională privind drepturile persoanelor cu Dizabilități ,,O Românie echitabilă 2022-2027”, prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, care promovează conceptul ,,Acces pentru toți”, pentru a împiedica crearea de noi bariere și apariția unor surse de discriminare și pledează pentru principiul nediscriminării, egalității de șanse, autonomiei individuale, participării și integrării depline în societate a persoanelor cu dizabilități. 

Dosar nr. 1694/2024 (rezumat) - Printr-o petiție înregistrată la sediul Biroului Teritorial Pitești, am fost sesizați în legătură cu faptul că un imobil locuință a luat foc în cursul anului 2023, fiind distrus aproape în totalitate.

Casa a fost asigurată la o societate de asigurare, aflată în procedură de faliment, începând cu anul 2023. În acest context, păgubiții au înregistrat, la Fondul de Garantare a Asiguraților, în toamna anului 2023, o cerere de plată. Comunicarea cu Fondul de Garantare a Asiguraților este complet digitalizată, prin urmare, răspunsurile la cereri/petiții sunt generate automat și standardizate. Prin urmare, la petițiile transmise, în format electronic, răspunsul a fost „cererile se rezolvă în ordinea înregistrării”. Pentru că imobilul incendiat era singura lor locuință proprietarii afectați au solicitat, în mod insistent, un răspuns aplicat care să aibă în atenție, inclusiv posibilitatea unor plăți/despăgubiri parțiale care i-ar ajuta să renoveze/reconstruiască imobilul ars. Răspunsul pe care l-au obținut de la Fondul de Garantare a Asiguraților nu a fost de natură să îndrepte situația.

În esenţă, conform prevederilor legale de reglementare, Fondul garantează plata de indemnizaţii/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate, în condiţiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în această lege şi în limita resurselor financiare disponibile la momentul plăţii.

În contextul petiției care ne-a fost adresată și societatea de asigurări la care se face referire, Legea nr. 213/2015 prevede o procedură administrativă/necontencioasă pe care potenţialii creditori din contractele de asigurări trebuie să o urmeze în ceea ce priveşte pretenţia pe care o au faţă de societatea de asigurare aflată în faliment. În cazul insolvenţei unei societăţi de asigurare autorizate şi aflate sub reglementarea şi supravegherea Autorităţii de Supraveghere Financiară, creditorii de asigurări beneficiază de suportul Fondului de garantare a asiguraţilor în vederea plăţii indemnizaţilor şi/sau despăgubirilor datorate conform contractelor de asigurare încheiate cu societatea de asigurare. Practic, creditorii de asigurări nu mai trebuie să se adreseze instanţelor judecătoreşti decât dacă doresc să facă acest demers sau dacă suma pe care o solicită depăşeşte plafonul de garantare legal.

Situația reclamată de petenții aflați în imposibilitatea de a mai locui în locuința grav avariată de incendiu și răspunsul Fondului de Garantare a Asiguraților relevă, ca esențial, faptul că nu există un termen previzibil pentru plata creanțelor ceea ce pune petenții, în situația de a fi compensați cu riscul unor întârzieri excesive după stabilirea validității creanței și fără motive clar întemeiate.

Având în vedere situația prezentată, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu și s-a adresat Fondului de Garantare a Asiguraților, căruia i s-au adresat întrebări clarificatoare punctuale.

Fondul de Garantare a Asiguraților ne-a transmis că solicitarea de plată formulată de petenți se află în așteptare și nu a intrat pe fluxul de instrumentare. Pentru a asigura un principiu de echitate în relația cu toți creditorii de asigurare, înregistrează și soluționează cererile de plată/restituire primă în ordinea primirii acestora la fond fără posibilitatea de a urgenta/prioritiza cererile, la solicitarea petenților. Legea nr. 213/2015 nu instituie un termen pentru soluționarea de către Fondul de Garantare a Asiguraților a cererilor de plată iar acoperirea creanțelor se face în virtutea principiului protecției consumatorului, produselor și serviciilor de asigurări, iar nu ca obligații proprii ale acestuia. Obligația se naște din raportul contractual al asiguratului sau beneficiarului asigurării cu asiguratorul și, de aceea, plățile făcute de către FGA reprezintă obligații ale asiguratorului falimentar în urma parcurgerii unei proceduri administrative, necontencioase, prevăzută de Legea nr. 213/2015 și ale Normei ASF nr. 24/2019, procedură obligatorie pentru toți creditorii de asigurare care înțeleg să li se adreseze, astfel cum a stabilit CCR în cadrul Deciziei nr. 80/2017.

Fondul de Garantare al Asiguraților apreciază că, în acest caz, termenul rezonabil în care trebuia soluționată cererea nu a fost încălcat, prin raportare la: volumul evidențelor predate de societate prin procesele verbale de predare primire încheiate cu societățile aflate în insolvență, cererile de plată/cererile de deschidere dosare de daună înregistrate de Fond după data retragerii autorizațiilor de funcționare ale societăților CITY și EUROINS, cererile de plată formulate de petenți Fondului pentru situațiile de faliment gestionate ale celorlalte societăți de asigurare, analiza complexă a cererilor înregistrate, structura Fondului de Garantare a Asiguraților. Capacitatea lunară de soluționare a cererilor de plată a crescut la peste 9000 cereri de plată.

Practic, nemulțumirea petenților și cauza care a generat sesizarea din oficiu rezidă în absența unui termen limită în care să fie soluționate cererile tip de plată pe care orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări împotriva asiguratorului în faliment le poate formula în vederea încasării indemnizațiilor/despăgubirilor, cereri care sunt adresate Fondului de Garantare a Asiguraților. Omisiunea de reglementare și nevoia de completare a normei legale cu introducerea unui termen limită de soluționare a cererilor de despăgubire pe cale administrativă nu a putut face obiectul unei continuări a demersurilor în cadrul acestei sesizări din oficiu întrucât despăgubirile se plătesc creditorilor de asigurări în condițiile prevăzute în contractele de asigurare încheiate cu societatea de asigurare în faliment  Prin urmare, după ce Fondul analizează cerea de plată emite o decizie care poate fi contestată la instanța competentă în termen de 10 zile fiind, astfel, deschis accesul la justiție.

Dosar nr. 1377/2024 (rezumat) Publicația Adevărul, în secțiunea știri locale, a prezentat situația unei clădiri istorice „Conacul Olănescu”– edificată în secolulul al XVIII-lea și aflată în paragină pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. Conform articolului de presă, cea mai recentă renovare a acestui imobil a fost realizată în secolul XX. După anul 2000, conacul ar fi revenit în patrimoniul public și a făcut obiectul unui litigiu în revendicarea dreptului de proprietate. Din anul 2017, autoritățile locale au abandonat-o, iar în prezent este o ruină care naște risc de integritate fizică locuitorilor care ajung în imediata apropiere

Având în vedere situația prezentată, faptul că acest corp din ansamblul fostului „Schit Inătești” este înscris în lista privind monumentele de patrimoniu de interes local și luând în considerare cadrul legal de reglementare, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu și a solicitat clarificări de la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și de la Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Vâlcea.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea ne-a comunicat că imobilele construcții „Casa Olănescu” și Biserica „Buna Vestire”, care compun Ansamblul fostului „Schit Inășești”, au intrat în patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea în luna noiembrie 2007, fiind preluate de la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea împreună cu imobilul construcție – Seminar Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” și terenul aferent acestora, prin proces-verbal de predare primire. Ulterior, acestea au fost date în administrare unității de învățământ Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, imobilele construcții și terenul aferent fiind înscrise în cartea funciară a municipiului la nr. 46677. În anul 2011, în vederea stabilirii lucrărilor și avizelor necesare reabilitării imobilului „Casa Olănescu” și obținerii autorizației de construire, s-a emis certificatul de urbanism pentru conservarea, restaurarea, protejarea și punerea în valoare a „Casei (Conacului) Olănescu” din cadrul Ansamblului fostului „Schit Inătești”.

Imobilul „Casa Olănescu” a făcut obiectul unor notificări pentru retrocedare în baza Legii nr. 10/2001, depuse de moștenitorii foștilor proprietari și, ulterior, a unor litigii cu revendicatorii, care s-au prelungit mai mulți ani. Acestea au fost soluționate definitiv printr-o sentință pronunțată de Tribunalul Vâlcea, rămasă definitivă în luna mai 2018, prin respingerea recursului reclamanților. Până la finalizarea litigiilor, autoritatea locală s-a aflat în imposibilitatea de a demara lucrări de întreținere și conservare. În această perioadă, pentru a nu pune în pericol pietonii care tranzitează zona și nici pe elevii Seminarului Teologic din vecinătate, au fost eliminate elementele instabile de la „Casa Olănescu”, iar zona a fost delimitată și securizată, imobilul fiind împrejmuit cu un gard de protecție.

În luna noiembrie 2017, s-a propus demararea procedurilor legale de achiziție privind realizarea lucrărilor de conservare, restaurare, protejare și punere în valoare a imobilului „Casa Olănescu” (proiectare și execuție). Pentru situația în care, în bugetul local al municipiului nu sunt resurse pentru realizarea acestei investiții, s-a propus luarea de urgență a măsurilor de protejare (protecție) care să împiedice degradarea în continuare a elementelor constructive.

În perioada 2017-2019, au fost elaborate documentațiile tehnice aferente serviciului de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Casa Olănescu”, s-au obținut avizul Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea și autorizația de construire. Deși, contractul încheiat cu ofertantul câștigător, în urma procedurii de achiziție publică, avea ca obiect atât serviciul de proiectare, cât și execuția lucrărilor, lucrările nu au putut fi demarate din lipsa fondurilor, așa încât contractul a fost reziliat.

În anul 2020, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a solicitat la Compania Națională de Investiții includerea obiectivului în cadrul programelor de finanțare derulate de companie, care a răspuns în luna aprilie 2021 că obiectivul investiții „Reabilitare Casa Olănescu” a fost inclus pe lisa de investiții a subprogramului „Așezăminte culturale”, aprobată prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 407/24.03.2021, însă până la această dată, solicitarea nu a fost aprobată.

Pentru obținerea finanțării prin programe cu fonduri externe, în anul 2023, obiectivul de investiții „Reabilitare Casa Olănescu” a fost inclus în Acordul cadru de servicii de proiectare aflat în derulare, încheiat în Municipiul Râmnicu Vâlcea și un prestator de servicii, pentru actualizarea documentațiilor de proiectare, faza DALI și faza Proiect Tehnic. A fost elaborată fișa de proiect, estimat bugetul total al investiției și adoptată HCL nr. 357/27.11.2023, prin care a fost aprobată lista de proiectare prioritară, finanțabilă prin Programul Sud-Vest 2021-2027. Prin proiectul de reabilitare se propun: restaurare, consolidare, protecție, conservare, inclusiv prin investiții în dotări și utilități aferente obiectivului: dotări interioare, asigurarea iluminatului interior și exterior, a celui arhitectural, amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivului de patrimoniu vizate de investiție, instalare rețele WI-fi.

Arhiepiscopia Râmnicului a formulat o solicitare pentru transmiterea în folosință gratuită, către Mânăstirea Inătești, a fostului „Schit Inătești”, care a fost odinioară metoc al Mânăstirii Cozia. Prin HCL 139/30.05.2023, a fost aprobată schimbarea destinației, pe perioadă nedeterminată, a unei părți din imobilul construcții și teren aparținând Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, situat în Râmnicu Vâlcea, pentru transmiterea acesteia în folosința Mânăstirii Inătești.  Pentru punerea în aplicare a prevederilor HCL 139/2023, a fost înaintată Ministerului Educației, documentația pentru obținerea avizului conform cu schimbarea destinației. Ministerul Educației a emis aviz nefavorabil opinând că, în acest imobil se desfășoară activitate educațională.

Luând în considerare opinia Ministerului Educației, a fost revizuită propunerea de schimbare a destinației, astfel încât să se asigure realizarea celor două funcțiuni independente, respectiv desfășurarea de activități educaționale și desfășurarea de activități specifice unităților de cult și a fost elaborată documentația tehnică. Propunerea a fost aprobată prin HCL nr. 42/28.02.2024, împreună cu propunerea de schimbare a destinației pe perioadă nedeterminată a lotului care cuprinde și cele două clădiri monument istoric care alcătuiesc Ansamblul fostului „Schit Inătești”, în vederea transmiterii acestuia în folosința Mănăstirii Inătești, pentru desfășurarea activităților specifice acestei unități de cult, urmând a fi reluate demersurile pentru obținerea avizului conform al Ministerului Educației.

Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea nu a formulat niciun răspuns.

Dosar nr. 1001/2024 (rezumat) - Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media locală referitoare la faptul că cetățenii din comuna Berislăvești, satul Dângești, județul Vâlcea și-au exprimat nemulțumirea că pe drumurile din localitate, în special cele care asigură accesul spre muntele Cozia, circulă autocamioane, care aparțin unor societăți comerciale ce exploatează masă lemnoasă, ce transportă material lemnos cu depășirea greutății maxime admise, potrivit dispozițiilor legale.

 În aceste sens, pentru verificarea aspectelor semnalate de către cetățeni, precum și a intervenției autorităților publice cu competențe în domeniu, Biroul Teritorial Pitești s-a adresat Primăriei comunei Berislăvești, județul Vâlcea, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și Inspectoratului Teritorial nr. 6 privind Controlul în Transportul Rutier.

Primăria comunei Berislăvești, județul Vâlcea ne-a precizat că, la nivelul U.A.T. Berislăvești a fost adoptată o hotărâre de consiliu local prin care este reglementat accesul vehiculelor cu  masa maximă mai mare sau egală cu 3,5 tone, pe drumurile de interes local din comună.

Până la data formulării răspunsului, la nivelul instituției, nu au fost înregistrate petiții depuse de către cetățenii din localitate, cu privire la deteriorarea drumurilor de interes local, de către autocamioanele care transportă material lemnos.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea ne-a comunicat că administrarea drumurilor județene se asigură de către Consiliul Județean Vâlcea, în condițiile legii, în baza Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.106/2000.

Astfel, anual prin aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparații  drumuri și poduri județene, Consiliul Județean Vâlcea stabilește lucrările ce urmează a fi executate, încadrate pe activități și indicative, cu respectarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.78/1999, cu modificările și completările ulterioare.

În funcție de problemele care apar în teren pe parcursul derulării programului, acesta este rectificat și adaptat noii realități, astfel încât circulația pe drumurile publice să se desfășoare în condiții de siguranță. Conținutul Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene este public, acesta fiind postat pe pagina de internet a Consiliului Județean Vâlcea.

Potrivit informațiilor postate pe pagina de internet a Consiliului Județean Vâlcea, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 22 din 12 februarie 2024 a fost aprobat Bugetul propriu al județului Vâlcea, respectiv, a fost aprobat Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2024.

Astfel, în Anexa nr. 4.4, privind ,,Propunere privind programul Lucrărilor de Întreținerea Platformei Drumului pe anul 2024, au fost prevăzute a fi efectuate lucrări de întreținere a platformei drumurilor și pe DJ 703N Berislăvești-Releu Cozia.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea menționează de asemenea că, în ceea ce privește circulația pe tronsonul de drum, respectiv DJ 703N Berislăvești-Dăngești-Releu Cozia, începând cu Km.3+300, a fost informat Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea, cu privire la faptul că, în Planul operativ de iarnă pentru combaterea fenomenelor meteorologice nefavorabile, drumul este închis, excepție făcând riveranii, aspect semnalizat corespunzător.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea nu deține în prezent echipamentul necesar în vederea verificării maselor maxime admise, totale și pe axe, a autovehiculelor care tranzitează drumurile județene, un astfel de echipament fiind pe lista de achiziții pentru anul 2024, a Consiliului Județean Vâlcea, urmând ca după finalizarea achiziției acestuia, să se stabilească cadrul legal și legăturile interinstituționale pentru derularea verificărilor în trafic.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier-I.S.C.T.R. a menționat în răspuns că, din dispoziția Inspectorului de Stat Șef, au fost efectuate de către echipe de inspectori de trafic I.S.C.T.R, controale, în zile și la ore diferite, în limitele competențelor conferite de lege. În urma acestor controale nu s-au constatat încălcări ale legislației specifice în vigoare cu privire la respectarea meselor totale maxime admise sau a maselor admise pe axe, dar au fost constatate încălcări ale legislației specifice transportului rutier, fiind întocmite mai multe procese-verbale de constatare a contravențiilor.

Referitor la cele solicitate, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier-I.S.C.T.R. menționează că pe raza județului Vâlcea se efectuează zilnic controale în trafic pe drumurile naționale cât și județene, punându-se accent pe transportul de material lemnos.

La nivelul I.S.C.T.R. ICJ. Vâlcea, în ultima perioadă nu au fost înregistrate sesizări cu privire la transportul de material lemnos. Totodată, în perioada următoare, în cadrul acțiunilor de control programate în trafic, în funcție de locațiile de control și a personalului disponibil, inspectorii de trafic I.S.C.T.R. vor acorda o atenție sporită cu privire la modul de efectuare al transportului de material lemnos.

2023

 

Dosar nr. 30171/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Pitești a fost sesizat, în luna noiembrie 2023, în legătură cu faptul că, petentul a solicitat Casei Județene de Pensii Argeș, prin intermediul unei cereri scrise la care a atașat mai multe documente cu valoare practică, recalcularea drepturilor sale de pensie

 Solicitarea sa a fost urmată de o decizie de respingere. Instituția noastră a fost sesizată deoarece petentul a constatat faptul că la emiterea deciziei de respingere a cererii de recalculare a drepturilor de pensie, nu a fost evaluată și valorificată o adeverință care certifica încadrarea în grupe de muncă. 

Prin urmare, având în vedere această situație și conform dispozițiilor legale, am solicitat conducerii Casei Județene de Pensii Argeș să dispună reanalizarea și îndreptarea legală a situației reclamate, luând în considerare adeverința care a fost omisă la recalcularea inițială.

Casa Județeană de Pensii Argeș a răspuns favorabil solicitării instituției noastre și a îndreptat acest act de administrare defectuoasă, fiind efectuate verificări în urma cărora perioada pe care petentul a lucrat-o în grupa a II-a de muncă a fost valorificată printr-o nouă decizie. Diferențele rezultate în urma punerii în plată a acestei decizii au fost plătite, conform prevederilor legale, cu mandat de diferență

Dosar nr. 29370/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media locală, referitoare la faptul că în Municipiul Pitești sunt sute de cutii de acces la firele de curent electric care alimentează stâlpii de iluminat public, de pe raza orașului, care în prezent sunt deteriorate, ruginite sau cu uși de acces lipsă, practic firele de curent electric aflate sub tensiune fiind lăsate la îndemâna oricui

În aceste sens, pentru clarificarea modului în care are loc verificarea componentelor sistemului de iluminat public din Municipiul Pitești, pentru a elimina orice risc de producere de accidente, cum ar fi riscul de electrocutare în care să fie implicați cetățenii, Biroul Teritorial Pitești s-a adresat Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, ne-a menționat că în calitate de operator al serviciului de iluminat public din Municipiul Pitești, menține în funcțiune un sistem (dispecerat), prin care poate primi și/sau oferi date, informații și prin care preia sesizările primite din partea cetățenilor privind cazurile de nefuncționalitate sau deficiențe ale sistemului de iluminat public.

Sesizările din partea cetățenilor la dispecerat, se primesc telefonic permanent, la numărul 0248/212133 și/sau prin e-mailul, dipecerat.iluminatpublic@gmail.com.

De asemenea, personalul Serviciului Iluminat Public din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, preia spre rezolvare și sesizările din aplicațiile ,,Smartcity Pitești’’ și de pe grupul de socializare ,,Pitești orașul meu’’.

În prezent, la nivelul Municipiului Pitești se desfășoară un al doilea proiect de modernizare a sistemului de iluminat public și anume, proiectul ,,Creștere a eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Municipiul Pitești’’, în aceste zone, intervenindu-se și pentru înlocuirea componentelor sistemului de iluminat public cu un grad mare de uzură sau care nu mai prezintă siguranță în funcționare, inclusiv cutiile de distribuție de la baza stâlpilor de iluminat.

Astfel, în prezent, modernizarea sistemului de iluminat se realizează în cartierul Popa Șapcă, pe toate străzile și aleile, strada Republicii, strada Armand Călinescu, strada Egalității, strada Teilor, strada Calea Drăgășani, B-dul 1 Decembrie, B-dul Eroilor, strada Calea Bascov.

Monitorizarea funcționării corespunzătoare a sistemului de iluminat public din Municipiul Pitești este asigurată printr-un sistem de telegestiune (monitorizare și control a funcționării sistemului de iluminat de la distanță pentru sistemul de iluminat public care a fost modernizat), iar pentru sistemul de iluminat nemodernizat, monitorizarea se realizează prin personal calificat și autorizat în meseria de electrician.

Echipele de electricieni asigură atât monitorizarea funcționării corespunzătoare a sistemului de iluminat public cât și rezolvarea sesizărilor primite de la cetățeni. Aceștia asigură periodic lucrări de mentenanță preventivă și corectivă în instalațiile aferente sistemului de iluminat public, care presupun și înlocuirea cutiilor de distribuție de la baza stâlpilor.

În legătură cu aspectele sesizate de locuitoarea din Municipiul Pitești, pe grupul de socializare ,,Pitești orașul meu”, cazul a fost preluat imediat de către dispeceratul Serviciului de Iluminat Public și rezolvat de către echipa de electricieni, în regim de urgență, așa cum reiese și din fotografiile puse la dispoziție de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, privind intervenția executată.

Totodată, se menționează în răspuns că, se va avea în vedere permanent, îmbunătățirea procedurilor de lucru, care presupun verificarea componentelor sistemului de iluminat public, pentru a elimina orice risc de producere de accidente, cum ar fi riscul de electrocutare în care să fie implicați cetățenii. 

Dosar nr. 26484/2023 (rezumat) Mai multe surse de presă centrale au preluat datele unui studiu transmis de Colegiul Medicilor din România privind sindromul „burnout” în rândul medicilor și riscul de malpraxis, arătând că 10% dintre cei 8000 de medici respondenți au suferit o agresiune fizică în legătură cu actul medical efectuat. Colegiul Medicilor din România afirmă că medicina defensivă a devenit o realitate în sistemul medical din țara noastră, iar medicii își exercită profesia în condiții dificile și se confruntă cu agresiuni din partea populației

Securitatea și siguranța la muncă sunt obligatorii și trebuie garantate de către orice angajator iar, în situația semnalată de Colegiul Național al Medicilor, orice deficiență din domeniul relațiilor de muncă și securitate la locul de muncă, se poate răsfrânge, consecințe grave, nu doar asupra prestatorului de servicii medicale ci și asupra calității actului medical cu alterarea stării de sănătate a pacienților.
Având în vedere situația prezentată, cadrul legal de reglementare, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, prin Biroul Teritorial Pitești, și a transmis adrese la Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Spitalul Orășenesc Horezu, Spitalul Orășenesc Brezoi și Spitalul Municipal Drăgășani.
Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a transmis că în cadrul acestei unități medicale există un sistem de supraveghere video care poate fi utilizat pentru cercetarea eventualelor incidente care pot să apară între personalul medico-sanitar încadrat în acest spital și pacienții care se prezintă la instituția sanitară amintită pentru a li se acorda asistență medicală. De asemenea, se află în vigoare un protocol care a fost încheiat între Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și autoritățile competente care pot interveni în cazul apariției unor incidente între pacienți/aparținătorii pacienților și personalul medico-sanitar.
Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” Drăgășani a transmis că nu au fost raportate astfel de evenimente iar din anul 2023 unitatea medicală a angajat agenți de pază care pot interveni în cazul unor agresiuni ale pacienților/aparținătorilor sau pot sesiza poliția.
Spitalul Orășenesc Horezu a transmis că unitatea sanitară nu a înregistrat cazuri de agresiuni fizice în legătură cu actul medical efectuat. Datorită volumului mare de muncă și a acoperirii cu personal medical deficitar a posturilor Spitalului orășenesc Horezu există riscul de declanșare a sindromului „burnout” astfel că au fost luate măsuri pentru reducerea riscurilor la minim și pentru crearea unor condiții de muncă care să asigure angajaților siguranță și sănătate în muncă așa cum prevede Codul Muncii. Se asigură, în caz de nevoie, consiliere psihologică gratuită tuturor angajaților astfel încât să fie redus riscul de „burnout”. Poliția locală a Orașului Horezu precum și Biroul Orășenesc al Poliției Orașului Horezu intervin și asigură protecția salariaților Spitalului Orășenesc Horezu, în special în cazurile în care sunt implicați pacienți cu potențial de violență, cazuri privind consumul de alcool sau droguri. Spitalul are asigurată paza prin intermediul angajaților proprii, pe timpul zilei, și printr-un contract de prestări servicii încheiat cu o firmă specializată, pe timpul nopții. În incinta spitalului au fost montate camere de supraveghere care acoperă atât interiorul cât și incinta clădirii, mai ales în zonele cu risc sporit, în care are loc interacțiunea cu pacienții, exceptând cabinetele medicale, camerele de gardă. În incinta Compartimentului de Primiri Urgențe este instalat un buton de panică pentru protecția personalului sanitar, acesta putând fi activat în cazuri de urgență în care securitatea este pusă în pericol.
Spitalul Orășenesc Brezoi nu a formulat niciun răspuns la solicitările noastre.

Dosar nr. 25345/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media locală, referitoare la faptul că pe trotuarul aflat pe strada Ostroveni, lângă Grădina Zoologică din Municipiul Râmnicu Vâlcea, în dreptul unui restaurant din Municipiul Râmnicu Vâlcea, a fost înființată o parcare publică, pentru care ar exista emisă o autorizație din partea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea

 Prin această parcare care a fost realizată în fața unui agent economic, a fost practic ocupat trotuarul pietonal, din această cauză, pietonii care tranzitează zona, sunt nevoiți să coboare pe carosabil pentru a-și continua deplasarea, expunându-se în acest sens, riscului de a fi accidentați de către participanții la trafic.

În aceste sens, Biroul Teritorial Pitești al Avocatului Poporului s-a adresat Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea și Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Direcția Administrării Domeniului Public, ne-a precizat că, referitor la locurile de parcare care au fost amenajate pe trotuarul situat în fața imobilului cu nr. 99A, de pe strada Ostroveni, acestea nu au fost marcate de către Direcția Administrării Domeniului Public Râmnicu Vâlcea și că se vor lua măsuri pentru reluarea circulației pietonale pe tronsonul de trotuar menționat în sesizarea din oficiu.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea-Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea, ne-a precizat că, s-a adus la cunoștința reprezentantului Direcției Administrării Domeniului Public Râmnicu Vâlcea, a obligației de a lua măsurile legale în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constând în desființarea marcajelor care delimitează locurile de parcare în fața agentului economic și refacerea trotuarului destinat traficului pietonal de pe strada Ostroveni.

Totodată, Direcția Administrării Domeniului Public Râmnicu Vâlcea a fost sancționată contravențional conform art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru amenajarea locurilor de parcare, fără avizul poliției rutiere.

De asemenea, s-a luat legătura cu reprezentantul restaurantului unde a fost înființată o parcare publică, care a menționat faptul că, locurile de parcare au fost trasate de către reprezentanți ai Direcției Administrării Domeniului Public Râmnicu Vâlcea.

Astfel, i s-a pus în vedere acestuia, să nu mai parcheze autoturismele societății sau ale angajaților săi, pe trotuarul din fața unității economice și să informeze clienții, să folosească parcarea din spate și să nu mai oprească sau să staționeze neregulamentar.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea-Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea a menționat totodată că, aspectele sesizate de către Biroul Teritorial Pitești al Avocatului Poporului rămân în atenția lucrătorilor Biroului Rutier, în scopul depistării și sancționării conducătorilor auto care opresc/staționează neregulamentar pe trotuarul din dreptul restaurantului situat pe strada Ostroveni din Municipiul Râmnicu Vâlcea. 

Dosar nr. 23325/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media locală, referitoare la declarațiile făcute în presă, de cunoscutul bucătar Adi Hădean, care a relatat despre chinul prin care trece copilul său din cauza ambroziei

 Acesta a declarat că Am în casă un copil care în ultimii cinci ani a pierdut câte 100 de zile și nopți pe an din cauza ambroziei, solicitând astfel autorităților publice să-și facă treaba, în ceea ce privește combaterea buruienii ambrozia.

În aceste sens, Biroul Teritorial Pitești a solicitat informații scrise de la de la Instituțiile Prefectului Județele Argeș și Vâlcea.

Instituția Prefectului Județul Vâlcea a precizat că pentru a preveni instalarea și răspândirea buruienii ,,Ambrosia artemisiifolia”, precum și pentru a se lua măsuri de eliminare a prezenței acestei plante cu puternic efect alergogen pe raza județului Vâlcea, Instituția Prefectului a transmis adrese către autoritățile locale pentru ca acestea să își îndeplinească obligațiile  ce le revin, potrivit prevederilor legale în domeniul combaterii ambroziei.

Prin urmare, prin adresa nr. 8090/2022, Instituția Prefectului Județul Vâlcea, a solicitat autorităților locale, o copie a dispoziției primarului privind desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea dispozițiilor legale, mai sus menționate.

De asemenea, prin Ordinul Prefectului nr. 359/07.07.2022, au fost desemnați specialiștii ce vor desfășura activități de verificare și control, în conformitate cu prevederile Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia, din cadrul Direcției Județene pentru Agricultură Vâlcea, Direcției de Sănătate Publică Vâlcea și Comisariatului Județean Vâlcea al Gărzii Naționale de Mediu.

Instituția Prefectului Județul Argeș a precizat că, în ceea ce privește eradicarea ambroziei, prin ordin al prefectului, actualizat periodic, au fost constituite comisii mixte de specialiști ai Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș, Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Argeș și Direcția de Sănătate Publică Argeș, care au și competența de a sancționa nerespectarea prevederilor legislației privind combaterea buruienii ambrozia.

Totodată, în perioada 01.08.2022-01.10.2022, comisia mixtă constituită prin Ordinul prefectului nr. 94/04.04.2022, a efectuat un număr de 24 de controale, fiind încheiate procese-verbale de constatare, în care au fost semnalate deficiențele întâlnite și au fost stabilite, potrivit legii, termene prin care primăriile respective au avut obligația să remedieze deficiențele constatate.

Astfel, la nivelul localităților din județul Argeș, pe raza cărora a fost semnalată prezența ambroziei, (29 de localități dintr-un total de 102), în anul 2018 au fost emise 118 somații către deținători/administratori de terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în anul 2019 au fost emise 24 de somații, în anul 2020 au fost emise 33 de somații către deținători/administratori de terenuri infestate cu buruiana ambrosia, în anul 2021 au fost emise 34 de somații, iar în anul 2022, au fost emise 149 de somații.

În cursul anului 2023, comisia constituită prin Ordinul prefectului nr. 94/04.04.2022, a desfășurat un număr de 35 de activități de verificare și control a modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul combaterii ambroziei, în orașele Mioveni, Topoloveni și comunele Albota, Bascov, Băiculești,  Bârla, Bogați, Boțești, Bradu, Budeasa, Buzoiești, Călinești, Căteasca, Cocu, Cuca, Dârmănești, Drăganu, Hârsești, Leordeni, Lunca Corbului, Mărăcineni, Merișani, Micești, Morărești, Moșoaia, Mozăceni, Oarja, Poiana Lacului, Rătești, Săpata, Slobozia, Stolnici, Ștefan cel Mare, Teiu și Vedea.

În 22 dintre localitățile controlate, în care au fost identificate terenuri infestate cu ambrozie (Albota, Bascov, Boțești, Bradu, Budeasa, Buzoiești, Călinești, Căteasca, Cocu, Leordeni, Lunca Corbului, Mărăcineni, Merișani, Micești, Mioveni, Moșoaia, Mozăceni, Oarja, Poiana Lacului, Stolnici, Topoloveni, Vedea), autoritățile locale au emis un număr total de 238 de somații către deținătorii terenurilor pentru luarea măsurilor necesare eradicării plantei.

Instituția Prefectului Județul Argeș ne-a precizat că, reverificările efectuate la nivelul localităților, au stabilit faptul că proprietarii terenurilor au întreprins măsurile dispuse, cu câteva excepții care au determinat emiterea unor procese-verbale cu sancțiunea Avertisment, două în comuna Bradu și un proces-verbal în comuna Moșoaia.

Instituția Prefectului Județul Argeș precizează că urmează a se derula până la finele anului în curs, o serie de inițiative, în vederea curățării/distrugerii vegetației de ambrozie, de pe terenurile proprietate publică și privată din județul Argeș.

Astfel, până la sfârșitul lunii octombrie, comisia mixtă va solicita autorităților administrației publice locale, efectuarea unor controale tematice suplimentare pe raza propriilor localități, unde a fost semnalată prezența unor focare de infestare a terenurilor cu ambrozie, vor fi monitorizate online și telefonic, primăriile la care au fost constatate deficiențe în vederea remedierii acestora, în termenul acordat, desfășurându-se acțiuni de control privind verificarea respectării și aplicării măsurilor de combatere a ambroziei de către autoritățile locale.

Având în vedere răspunsurile transmise de către Instituția Prefectului Județul Argeș/Vâlcea, Biroul Teritorial Pitești va monitoriza în continuare aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu nr. 23325/2023. 

Dosar nr. 22887/2023 (rezumat) - Pentru eficientizarea activității de asistență și îndrumare a persoanelor fără adăpost depistate pe raza UAT Pitești, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 167/16.11.2023

pentru ca directorul Direcției de Asistență Socială Pitești care, să dispună următoarele măsuri:

  1. să inițieze încheierea unui protocol de colaborare și coordonare între DAS Pitești și instituțiile locale cu competențe în asistarea/îndrumarea socială și/sau medico-socială în care să fie nominalizate persoanele și atribuțiile lor concrete în acest proces;
  2. să revizuiască vârsta standard a persoanelor vârstnice vulnerabile care necesită găzduire într-o unitate de cazare pentru persoane vârstnice sau persoane vârstnice cu dizabilități cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare – Legea nr. 17/2000 privind asistența persoanelor vârstnice, republicată și Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – respectiv 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei;
  3. să inițieze un plan comun de măsuri și intervenție la fața locului cu Inspectoratul Județean de Poliție Argeș și Poliția Locală Pitești pentru situațiile care comportă risc asupra integrității fizice a personalului Direcției de Asistență Socială;
  4. să elaboreze un set de reglementări interne în acord cu dispozițiile Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată și ale Legii nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – care să prevadă obligațiile explicite în sarcina Direcției de Asistență Socială în cadrul procedurilor premergătoare îndrumării către un centru social sau medico-social a persoanelor fără adăpost identificate pe raza UAT Pitești precum și pentru obținerea beneficiilor sociale reglementate prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești a comunicat Avocatului Poporului faptul că  și-a însușit Recomandarea nr. 167/2023, în felul următor:

  • a fost încheiat (la data de 27.03.2024) Protocolul de colaborare interinstituțională pentru asistarea/îndrumarea socială și/sau medico-socială între Direcția de Asistență Socială a municipiului Pitești, Inspectoratul Județean de Poliție Argeș, Direcția pentru Evidența Persoanelor a municipiului Pitești, Spitalul Județean de Urgență Pitești și Poliția Locală a municipiului Pitești în care s-au stabilit atribuțiile și au fost desemnate persoanele responsabile fiind stabilit și un plan comun de intervenție;
  • cu privire la reglementările interne privind persoanele fără adăpost, la nivelul Direcției de Asistență Socială a municipiului Pitești a fost elaborată (la data de 27.03.2024) Procedura formalizată de sistem “PS – 34 privind sprijnirea persoanelor fără adăpost“;
  • oferirea de servicii de cazare și masă în adăposturile de noapte ale municipalității se face fără a exista o limită de vârstă;
  • efectuarea de către personalul de specialitate din cadrul instituției a anchetelor sociale și a grilelor de evaluare necesare întocmirii dosarelor privind internarea persoanelor vârstnice în centrele medico-sociale aflate în subordinea Consiliului Județean Argeș, se face cu respectarea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege respectiv 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați;
  • DAS Pitești are încheiat un contract pentru servicii de monitorizare și intervenție cu o firmă specializată
  • au fost anexate documente doveditoare.

Recomandarea nr. 167/2023 poate fi citită integral accesând https://avp.ro/index.php/recomandari-2023/

Dosar nr. 21286/2023 (rezumat) Mai mulți locuitori din municipiul Curtea de Argeș s-au adresat Instituției Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Pitești exprimându-și nemulțumirea despre posibila încălcare, de către Primăria municipiului Curtea de Argeș, a dispozițiilor art. 44 și art. 51 din Constituție, care garantează dreptul de proprietate privată și dreptul de petiționare

 Aceștia au arătat că, au solicitat Primăriei municipiului Curtea de Argeș, printr-o succesiune de cereri depuse de-a lungul timpului, să dispună cele mai eficiente măsuri astfel încât grupul de locatari care dețin construcții în zona aflată peste pârâul Valea Iașului să poată avea asigurat un acces facil și sigur spre strada de domiciliu.

Petenții și-au argumentat solicitarea pornind de la faptul că la publicarea proiectului bugetului local pentru anul 2022 (anunțul public nr. 2478/21.01.2022) au rugat autoritatea locală să introducă pe lista de investiții finanțate din bugetul local al anului în curs poziția de investiții “Realizare cale de acces pentru grupul de locuințe aflate peste pârâul Valea Iașului”.

La data când au solicitat sprijinul instituției noastre, accesul la locuințele lor se făcea pe o amenajare improvizată din tuburi de beton amplasate în albia pârâului, peste care s-a depus piatră spartă. Amenajarea este distrusă la fiecare viitură mai mare a pârâului Valea Iașului iar accesul mașinilor de intervenție ale serviciilor de utilități și urgențe este drastic limitat. Printre semnatari se află și o persoană cu dizabilități de vedere.

În legătură cu această situație au fost sesizate mai multe autorități locale responsabile – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș, Instituția Prefectului județului Argeș, Consiliul Județean Argeș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș. Cea din urmă autoritate, de exemplu, a efectuat verificări, la fața locului, împreună cu reprezentanți ai primăriei și au constatat că podul improvizat, amenajat pentru traversarea pârâului Valea Iașului nu asigură accesul autospecialelor de intervenție motiv pentru care au fost găsite soluții de rezervă și s-a impus identificarea soluțiilor tehnice și financiare pentru asigurarea accesului la proprietățile din zonă.

Serviciile de resort ale Primăriei municipiului au autorizat la construcție casele din zonă iar prin răspunsul pe care autoritatea l-a locală l-a transmis petenților, s-a explicat faptul  că  bugetul local de venituri și cheltuieli nu cuprinde în lista de investiții obiectivul în discuție dar că vor fi întreprinse toate eforturile pentru găsirea unei soluții.

În considerarea celor arătate, am revenit atât la autoritatea locală  cât și la Instituția Prefectului Județul Argeș.

Instituția Prefectului Județul Argeș, căreia i-am solicitat să procedeze la îndreptarea legală a nemulțumirilor sesizate pe petenți, ne-a comunicat că  aspectele pe care le-am semnalat și anume necesitatea asigurării unui acces facil și sigur spre proprietățile aflate în zona străzii Progresului, peste pârâul Valea Iașului, au fost luate în considerare de către UAT Curtea Argeș.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/10.02.2023, a fost aprobată finanțarea realizării unui studiu de fezabilitate cu privire la construirea unui pod peste pârâul Valea Iașului, în zona străzii Progresului. În data de 30.06.2023, a fost semnat contractul de prestări servicii proiectare a studiului de fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiții “Pod peste Pârâul Valea Iașului, str. Progresului, în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș” urmând ca, după finalizarea acestuia, să se parcurgă celelalte etape necesare construirii accesului în zonă.

Dosar nr. 21048/2023 (rezumat) Într-o știre a postului local de televiziune Antena 3 din Râmnicu Vâlcea a fost prezentată situația ambulanțelor aflate în parcul auto al Serviciului Județean de Ambulanță Vâlcea

 Condițiile prezentate, și anume uzura acestora, degradarea continuă și accelerată a acestui tip de resurse aflat în dotare SJA Vâlcea, accentuează pericolul de indisponibilizare a autospecialelor și ambulanțelor prin riscul crescut în exploatare. În acest fel, este afectată intervenția operativă și crește riscul ca populația să nu poată beneficia de serviciul de medicină de urgență acolo unde este nevoie. Astfel, sunt încălcate dispozițiile art. 34 din Constituția României, care garantează dreptul la ocrotirea sănătății. Menținerea în funcțiune, din rațiuni practice și organizatorice, a ambulanțelor pune în pericol viața și integritatea atât a personalului deservent cât și al pacienților beneficiari cu încălcarea dispozițiilor art. 22 din Constituție.

Având în vedere situația prezentată și cadrul legal de reglementare, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu și a transmis o solicitare la Serviciul Județean de Ambulanță Vâlcea pentru a obține detalii privitoare la demersurile întreprinse privind îmbunătățirea/înnoirea parcului de autospeciale și ambulanțe, în perioada 2019-2023.

Serviciul Județean de Ambulanță (SAJ) ne-a răspunsresursele prespitalicești umane și materiale, ale SAJ Vâlcea, sunt limitate și în momentul în care numărul solicitărilor depășește numărul resurselor, se generează o supraaglomerare a sistemului medical, SAJ Vâlcea ajungând la un punct critic; SAJ Vâlcea transmite, lunar, situația parcului auto de autosanitare către Departamentul pentru Situații de Urgență; SAJ Vâlcea dispune de un număr de 54 autosanitare, însă, pentru că sunt foarte uzate, o parte sunt propuse la casare. Parcul de autosanitare este învechit, generând costuri de întreținere destul de ridicate. În ultimii patru ani, Serviciului Județean de Ambulanță Vâlcea nu i s-a repartizat nicio autosanitară, nu s-a făcut nicio achiziție auto, situația parcului învechit nu s-a îmbunătățit, iar numărul autosanitarelor cu probleme tehnice este în creștere datorită uzurii accentuate;

Având în vedere răspunsul SAJ Vâlcea, ne-am adresat, în luna august 2023, respectiv luna decembrie 2023, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ca structură desemnată pentru achiziția centralizată a autospecialelor/ambulanțelor. În adresă am solicitat să ne comunice dacă au cunoștință despre situație descrisă de SAJ Vâlcea și dacă au în curs de achiziționare sau în planul de achiziții, într-o perspectivă imediată, autosanitare care să fie destinate SAJ Vâlcea.

Până la data de 7 februarie 2024, IGSU nu a ne-a transmis un răspuns la niciuna dintre solicitările transmise. 

Dosar nr. 20275/2023 (rezumat) Mai multe surse mass-media locale și centrale au relatat situația persoanelor custodiate în cadrul centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice „Casanova” din Râmnicu Vâlcea după ce s-a dispus suspendarea activității acestui centru pentru o perioadă de șase luni. În județul Argeș, mass-media locale semnalau închiderea unei locații din orașul Topoloveni și relocarea persoanelor cazate în centru, cu sprijinul DGASPC Argeș

 Având în vedere situația prezentată și cadrul legal de reglementare, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu și a efectuat demersuri la instituțiile abilitate din cele două județe.

Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea a transmis că nu  fost solicitată să efectueze anchete sociale pentru evaluarea situației socio-familiale a persoanelor aflate în Căminul de Bătrâni „Casanova”.

DSP Vâlcea a efectuat un control în cadrul Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice „Casanova”, iar pentru cele constatate – nedotarea grupurilor sanitare cu materiale pentru întreținerea igienei personale și neefectuarea curățeniei în unitate – s-a aplicat o amendă. Ulterior, s-a constatat că neconformitățile au fost remediate, însă au fost identificate insecte pentru care s-a recomandat efectuarea dezinsecției ori de câte ori este nevoie. S-a făcut dovada efectuării operațiunii de dezinsecție.

Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea nu a fost solicitat pentru transferul unor persoane din Centrul de îngrijire persoane vârstnice „Casanova” pentru spitalizare.

Instituția Prefectului județul Vâlcea a transmis că au fost constituite comisii mixte de control, în aplicarea Ordinului Prefectului nr. 364/10.07.2023 iar în cadrul acțiunii au fost verificate toate ce 44 de centre rezidențiale aflate în evidența Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, inclusiv Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice „Casanova” din Râmnicu Vâlcea, iar autoritățile județene nu s-au regăsit în situația necesității relocării persoanelor rezidente din acest centru. Acesta a rămas, însă, în atenția Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea, respectiv, a Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea care au efectuat noi controale fără să se constate situații de relocare a unor persoane custodiate, dintr-un centru în altul sau într-o altă unitate spitalicească.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea  a transmis că centrul rezidențial pentru persoane vârstnice al furnizorilor de servicii sociale Asociația ONG „Casanova” a fost verificat anual sau prin campaniile tematice iar pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere cu termene de realizare care au fost monitorizate punctual până la expirarea termenului. În luna iulie 2023, a efectuat un control la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Casanova” și, la momentul vizitei, a constatat că furnizorul de servicii sociale nu a dispus alte măsuri de remediere a deficiențelor constate în luna martie 2023. La ultima monitorizare a centrului, s-a constatat că gradul de îndeplinire a măsurilor dispuse a fost realizat în proporție de 69%, în sensul că din 32 de măsuri au fost îndeplinite 22. În perioada 23-24.10.2023, a avut loc monitorizarea serviciului social privind măsurile dispuse și s-a constatat că au fost îndeplinite în proporție de 100%. Măsurile dispuse au avut caracter administrativ și nu au avut impact asupra calității vieții beneficiarilor.

DGASPC Vâlcea nu a primit nicio solicitare de îndrumare metodologică din partea Centrului „Casanova”, iar în serviciile rezidențiale din subordinea acestei instituții nu au fost și nu sunt găzduite persoane vârstnice provenite din serviciul social mai sus menționat, neexistând nicio solicitare în acest sens.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș nu a primit solicitări de îndrumare metodologică din partea niciunui furnizor privat de servicii sociale pentru persoane vârstnice. În centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități din subordinea DGASPC Argeș nu sunt găzduite persoane vârstnice provenite din centrul privat aflat pe raza orașului Topoloveni și nici din alte centre private ca urmare a controalelor efectuate în mai multe centre pentru persoane vârstnice din județul Argeș sau din țară.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș a transmis că serviciul rezidențial destinat persoanelor vârstnice din Topoloveni este dezvoltat de un furnizor privat de servicii sociale, iar la data controlului echipei mixte, furnizorul de servicii sociale a făcut dovada că se afla în procedură privind obținerea licenței de funcționare. La data controlului mixt, DSP Argeș a dispus suspendarea activității Căminului de bătrâni Topoloveni – Punct Țarina, județul Argeș iar relocarea beneficiarilor s-a făcut  într-un alt punct de lucru aparținând aceleași societăți.

Direcția de Sănătate Publică Argeș a constatat că relocarea s-a făcut în condiții de siguranță, iar unitatea unde au fost cazați îndeplinește condițiile igienico-sanitare de funcționare. În unitatea din Topoloveni-punct Țarina au fost efectuate lucrări de igienizare iar centrul nu a mai funcționat și nu mai funcționează, nici în prezent, din cauza lipsei de personal. Din cei 16 beneficiari relocați, 12 sunt și la acest moment în unitatea din Călinești, județul Argeș, 2 au fost transferați către aparținători, iar 2 au decedat.

Instituția Prefectului județul Argeș nu ne-a furnizat niciun răspuns. 

Dosar nr. 16625/2023 (rezumat) - Într-un articol publicat într-un ziar central, s-au prezentat concluziile raportului unei organizații neguvernamentale cu privire la faptul că femeile unor sate din județul Argeș nu știu la cine pot apela în situații de violență domestică sau când au nevoie de servicii de sănătate. Printre obstacolele identificate sunt lipsa de informații, încrederea scăzută în autorități și vulnerabilitatea socio-economică.

Multe dintre femeile chestionate pe acest subiect au declarat că nu știu ce pași trebuie să facă pentru ca să obțină protecție dacă sunt agresate în familie iar, dacă au făcut-o, au fost întâmpinate cu remarci rasiste sau învinovățite. Relativ la accesul la servicii de sănătate pentru prevenție sau depistare precoce a bolilor specifice au fost semnalate piedici generate de distanțele mari față de centrele de testare și costurile de transport. Aceste aspecte îngreunează accesul la serviciile medicale disponibile.

La rândul lor, autoritățile locale nu par să înțeleagă dinamica fenomenului fiind constatate limitări ale intervențiilor eficiente în situațiile de violență domestică sau accesul la servicii de screen-ing medical. S-a mai raportat plasarea responsabilității între autoritățile locale și cele județene, cum ar fi de exemplu de la serviciul de asistență socială și invers.

În ceea ce privește serviciile medicale de prevenție s-a constatat că autoritățile locale nu dispun de informații suficiente pentru a oferi îndrumările necesare.

Având în vedere aspectele prezentate, cadrul legal de reglementare, Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, prin Biroul teritorial Pitești, și a transmis o solicitare către Prefectul județului Argeș și în atenția Comisiei județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați din cadrul Instituției Prefectului  județul Argeș și o revenire la care nu s-a primit niciun răspuns. Având în vedere această situație ne-am adresat domnului secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei și, pentru că nu am primit niciun răspuns, am formulat o nouă solicitare pe care am transmis-o președintelui Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei.

Această autoritate ne-a remis răspuns în luna februarie a.c., un document destul de amplu și complex, din care am sintetizat următoarele: DGASPC Argeș a înființat și licențiat două servicii sociale de tip rezidențial desinate victimelor domestice, un centru de primiri urgențe și o locuință protejată; prin hotărârea Consiliului Județean Argeș s-a aprobat înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de zi pentru victimele violenței domestice, un grup suport și un grup suport de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice; DGASPC Argeș gestionează și operează mai multe instrumente și mijloace de intervenție, suport și consiliere destinate cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență domestică având semnate și funcționale protocoale de colaborare cu mai multe organizații neguvernamentale pentru a facilita accesul la servicii de specialitate destinate atât victimelor cât și agresorilor; specialiștii din cadrul Compartimentului Planning Familial și al Compartimentului Prevenire, Marginalizare Socială din cadrul DGASPC Argeș, desfășoară întâlniri/consiliere de grup cu participanți ce fac parte din grupuri vulnerabile[1] în vederea găsirii de soluții de sprijin adecvate nevoilor și a consilierii acestora, precum prevenirea și identificarea situațiilor de violență domestică; DGASPC Argeș a informat, în cadrul unor întâlniri de lucru periodice, reprezentanții unităților administrativ teritoriale locale, cu privire la responsabilitățile care le revin în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice;  în județul Argeș, sub coordonarea DGASPC, funcționează două echipe intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, una fiind de intervenție directă iar cealaltă ca resursă de sprijin local pentru profesioniștii care intervin direct sau care implementează proiecte/acțiuni de prevenire; între DGASPC Argeș și Inspectoratul Județean de Poliție Argeș a fost încheiată, în iulie 2023, o convenție de colaborare care stabilește cadrul metodologic de colaborare pentru prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în cazurile de abuz, neglijență, exploatare și violență domestică; a fost încheiată, pentru o perioadă de cinci ani (2020-2025), o convenție de colaborare între DGASPC Argeș, Complexul de Servicii Comunitare Câmpulung – Centrul de Primiri Urgențe a victimelor violenței domestice și Serviciul Județean de Medicină Legală Argeș care creează cadrul de colaborare între cele două instituții pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;  au mai fost încheiate 52 de protocoale de colaborare cu UAT-urile de pe raza județului Argeș pentru promovarea și oferirea de servicii adecvate victimelor violenței domestice în cadrul locuințelor protejate; în situațiile când victimele violenței domestice solicită o măsură de protecție sau dacă se impune separarea victimei de agresor, se oferă găzduire în Centrul de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice unde beneficiază de: consiliere psihosocială și suport emoțional, consiliere juridică, integrarea socială, inserție/reinserție profesională, asistență medicală, planning familial, educația beneficiarilor pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare vocațională, dezvoltarea abilităților de creștere și îngrijire a propriului copil, găzduirea și asigurarea hranei; este asigurat accesul neîngrădit la servicii sociale și asistența tuturor victimelor violenței domestice și prin intermediul locuinței protejate unde lise facilitează tranziția către o viață independentă și beneficiază de găzduire, asigurarea hranei, consiliere psiho-socială, consiliere juridică și vocațională, facilitarea accesului la servicii medicale.

În completarea celor de mai sus, ANES au făcut mai multe precizări, printre care:

– în scopul implementării și aplicării de manieră unitară a politicilor și măsurilor adoptate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, ANES asigură coordonarea și îndrumarea metodologică a activității tuturor direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului și ale serviciilor publice de asistență socială în legătură cu aplicarea prevederilor legale incidente în domeniu; în cadrul proiectului VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță – implementat de ANES, la nivelul fiecărui județ, prin partenerii locali ai proiectului, au fost înființate servicii integrate moderne în sprijinul victimelor violenței domestice;  de la data implementării proiectului (04.03.2022)  și până la 31.12.2023, la nivelul DGASPC Argeș au fost întocmite dosare pentru 158 de victime ale violenței domestice care au beneficiat de serviciile de găzduire în cadrul locuinței protejate și au accesat serviciile de consiliere psihologică și vocațională; pentru îmbunătățirea capacității de intervenție în cazurile de violență domestică, prin proiectul VERA – schimbare pozitivă și acțiune integrată în vremuri dificile – în cadrul programului “Justiție” gestionat de Ministerul Justiției, ANES, în parteneriat cu un consorțiu format din organizații neguvernamentale cu activitate în domeniu, au desfășurat (2023) 87 de sesiuni de formare profesională. Începând cu anul 2022, prin proiect, victimele violenței domestice și violenței de gen din comunitățile județului Argeș beneficiază de servicii de consiliere juridică, facilitând accesul la justiție și la informații de natură juridică – emiterea ordinului de protecție, cerere de divorț, custodia copiilor, ajutor judiciar; conform datelor deținute de ANES, în anul 2022, la nivelul județului Argeș s-au înregistrat 295 de victime ale violenței domestice ,  dintre acestea, beneficiare de servicii sociale: 268 consiliere primară,, 58 consiliere socială, 155 consiliere psihologică, 23 consiliere juridică, 2 medieri, 41 reprezentare în instanță, 57 asistență socială, 56 asistență medicală și îngrijire, 4 decontări certificate medico-legale; dintre cele 295 victime ale violenței domestice, 241 sunt minori și 54 adulți (198 victime adulte de sex feminin și 97 victime adulte de sex masculin); distribuția victimelor violenței domestice după mediul de rezidență: 128 persoane din mediul urban și 167 de persoane din mediul rural.

[1] Mame cu mulți copii, fără loc de muncă, persoane de etnie rromă, persoane cu dizabilități, gravide sau mame minore

Dosar nr. 15787/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Pitești, s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media, referitoare la declarația directorului Școlii Gimnaziale nr. 1 Budeasa, județul Argeș, prin care domnia sa, atrăgea atenția asupra faptului că din luna februarie 2023 nu s-au mai făcut deconturi către cadrele didactice, în ceea ce privește decontarea cheltuielilor de navetă ale acestora.

În aceste sens, Biroul Teritorial Pitești s-a adresat Școlii Gimnaziale nr. 1 Budeasa, județul Argeș și Primăriei Comunei Budeasa, județul Argeș.
Primăria comunei Budeasa, a precizat că, în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 569/2015, pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, au fost verificate, analizate și centralizate solicitările cadrelor didactice cu privire la decontarea navetei și în baza acestor solicitări, a fost stabilit nivelul creditelor bugetare care au fost aprobate în bugetul anului 2023. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Budeasa nr. 14/30.01.2023, a fost aprobat bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 prin care au fost alocate pentru învățământ, sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice în cuantum de 70 mii lei, repartizate pe trimestre, după cum urmează: trimestrul I-20 mii lei, trimestrul II-30 mii lei, trimestrul III-10 mii lei și trimestrul IV-10 mii lei. În baza solicitărilor lunare adresate de către directorul unității de învățământ cu privire la necesarul de finanțat, conform art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 569/2015, pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, au fost deschise credite în sumă de 50 mii lei, suficient pentru ca Școala Gimnazială nr. 1 Budeasa să efectueze decontarea navetei pentru cadrele didactice și personalul auxiliar pentru perioada solicitată.
Totodată, Primăria comunei Budeasa a precizat că a transmis un răspuns Școlii Gimnaziale nr. 1 Budeasa, la solicitarea pe care această instituție a formulat-o, prin care a fost informată cu privire la deschiderea creditelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice.
Școala Gimnazială nr. 1 Budeasa a precizat că, la nivelul unității de învățământ a fost analizat și fundamentat necesarul anual și lunar de finanțare individual și pe total unitate de învățământ, acesta fiind transmis sub formă de solicitare către UAT Budeasa.
La nivelul unității școlare există elaborată o procedură operațională privind decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar.
În prezent, la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 1 Budeasa a fost realizată plata la zi pentru decontarea cheltuielilor de transport, la și de la locul de muncă al cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, al unității de învățământ.
Totodată, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 1 Budeasa a mulțumit Biroului Teritorial Pitești pentru implicarea în soluționarea problemelor sesizate referitoare la decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar.

Dosar nr. 15671/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media locală, referitoare la accidentul rutier grav petrecut recent pe raza localității Rucăr, din județul Argeș, în care a fost implicat conducătorul unui autovehicul de transport mașini, care a accidentat mortal pe trecerea de pietoni, o femeie.

În aceste sens, Biroul Teritorial Pitești s-a adresat Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, Serviciului Rutier Argeș din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și Primăriei comunei Rucăr, județul Argeș.
Primăria comunei Rucăr, ne-a precizat că a solicitat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, amplasarea unor mijloace suplimentare de semnalizare rutieră care să conducă la implementarea unor măsuri pentru sporirea siguranței circulației rutiere, având în vedere și faptul că această autoritate publică are calitatea de administrator al D.N.73 Pitești-Brașov.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, prin Secția de Drumuri Naționale Pitești a comunicat Primăriei comunei Rucăr, că este de acord cu amplasarea de indicatoare rutiere cu lumină intermitentă, iar Secția de Drumuri Naționale Pitești a informat Primăria comunei Rucăr, că va monta limitatoare de viteză (30 km/h), pe care le va amplasa pe stâlpii de presemnalizare trecere de pietoni.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, ne-a informat că există în derulare contractul de lucrări ,,Modernizare DN73 Pitești-Câmpulung-Brașov km 13+800 – km 42+850, km 54+050 – km 128+250’’. Tronsonul aferent județului Brașov-sector de drum cuprins între km 92+000 – km 128+250 este în execuție lucrări, fiind implementate măsuri suplimentare de siguranță rutieră pe tot tronsonul, similare celor din localitatea Bran.
De asemenea, au fost demarate procedurile în vederea începerii lucrărilor de modernizare și pentru DN73 – sectorul de drum cuprins între km 54+050 – km 92+000, de pe teritoriul județului Argeș. Acest contract/proiect de lucrări se derulează prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.
Serviciul Rutier Argeș din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș ne-a precizat că, pe raza județului Argeș, inclusiv pe sectorul de drum DN 73, care tranzitează localitatea Rucăr, județul Argeș, în vederea prevenirii și reducerii numărului de accidente rutiere, soldate cu victime omenești, de la nivelul Serviciului Rutier Argeș au fost organizate acțiuni pentru asigurarea respectării regimului legal de viteză, combaterea consumului de alcool, pentru sancționarea neacordării priorității de trecere față de pietoni, pentru combaterea indisciplinei pietonale, pentru combaterea indisciplinei bicicliștilor.
Totodată, se acționează zilnic, pe lângă planurile de acțiune anterior menționate, cu echipaj de poliție rutieră, pentru prevenirea și reducerea numărului de accidente rutiere.
În ceea ce privește evidența accidentelor rutiere produse pe raza localității Rucăr, județul Argeș, pe DN 73, în cursul anului 2023 și până la data de 12.05.2023, pe fondul neacordării priorității de trecere față de pietoni, angajați în traversarea drumului pe marcajul pietonal, nu au fost înregistrate accidente rutiere.
Serviciul Rutier Argeș din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș ne-a precizat că, în anul 2023 și până în prezent pe toată zona de competență teritorială au fost aplicate un număr de 9, respectiv 11 sancțiuni contravenționale pentru neacordarea priorității de trecere față de pietoni, angajați în traversarea drumului pe marcajul pietonal, iar la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, au fost aplicate un număr de 63 de sancțiuni contravenționale pentru această abatere.

Dosar nr. 13127/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media locală , referitoare la neregulile constatate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în urma campaniei de verificare desfășurate în primele patru luni ale acestui an, a modului în care sunt respectate prevederile legislaţiei în domeniu, în ceea ce priveşte serviciile oferite consumatorilor la desfăşurarea activităţii în transportul feroviar.

În aceste sens, pentru clarificarea modului în care sunt asigurate serviciile oferite consumatorilor, în desfășurarea activității în transportul feroviar, Biroul Teritorial Pitești s-a adresat Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, precum și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova ne-a precizat că în vederea asigurării salubrizării și pazei în Stația CF Pitești, Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova are în derulare două contracte, respectiv un contract de salubrizare și un contract de pază, achizitorul (Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova), având dreptul să verifice modalitatea de prestare a serviciilor executate, prin reprezentanții împuterniciți ai acestuia pentru acest scop, precum: șef stație, inginer stație, instructor și responsabil cu derularea contractului.

În ceea ce privește instalațiile de ridicat defecte, din cadrul Gării Pitești, având în vedere faptul că la data comunicării răspunsului către Biroul Teritorial Pitești nu era aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, pentru principalele activități din cadrul sucursalei, începând cu 01.04.2023 a fost stabilită limita lunară de cheltuieli în cuantum de 90% din 1/12 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli alocat pe 2022.

Având în vedere această situație, datorită costurilor mari de reparație a instalațiilor de ridicat, lucrările de reparații se vor realiza gradual. Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova precizează că după aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, se vor efectua reparațiile pentru instalația de ridicat rămasă nefuncțională, respectiv scara rulantă defectă.

Secretarul General din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii ne-a precizat că, referitor la neregulile constatate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin Hotărârea Guvernului nr. 527/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 2021/782 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, a fost desemnată Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR), ca organism responsabil cu aplicarea și supravegherea respectării actului normativ european, menționat anterior, în România.

Astfel, pe viitor pentru viitor, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) va

solicita operatorilor de transport feroviar de călători să facă dovada stabilirii unor standarde de calitate a serviciilor care acoperă cel puțin cerințele minime din Regulament și a modului stabilit de urmărire a acestora.

Totodată, Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A.-CNCF CFR a informat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asupra faptului că majoritatea neconformităților depistate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în primele patru luni ale anului 2023, pe raza de activitate a Biroului Teritorial Pitești al Avocatului Poporului, au fost remediate.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A.- SNTCFC CFR Călători, ca urmare a celor semnalate a informat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii că, prin unitățile de mentenanță proprii (revizii de vagoane și remize de automotoare), are permanent în derulare programe de reabilitare la interior a amenajărilor și dotărilor constructive ale vagoanelor și automotoarelor.

[1] https://anpc.ro/autoritatea-nationala-pentru-protectia-consumatorilor-a-derulat-in-primele-4-luni-ale-acestui-an-o-campanie-de-verificare-a-modului-in-care-sunt-respectate-prevederile-legislatiei-in-domeniu-in-cee/

Dosar nr. 9790/2023 (rezumat) - La începutul lunii martie 2023., surse mass-media locale au difuzat o știre despre faptul că în Clinica Olănești – secție exterioară de recuperare, medicină fizică și balneologie a Spitalului Universitar de Urgență „Elias” București – pacienții nu mai pot beneficia de apele minerale medicinale pentru tratarea unor afecțiuni specifice. Conform informației de presă, în cadrul Clinicii Olănești este folosită o singură sursă de apă minerală provenită de la un izvor din stațiunea Călimănești, județul Vâlcea și care ar avea calități terapeutice mai scăzute, în comparație au apele minerale folosite până în prezent.

Având în vedere situația prezentată, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, prin Biroul teritorial Pitești, și a făcut demersuri la mai multe autorități locale pentru clarificări și îndreptări, după caz.

Concluzii generale:

UAT oraș Băile Olănești afirmă că a emis pentru S.C. Olănești S.A, în anul 2010 o autorizație de construire pentru lucrări care au fost recepționate în anul 2014 printre el fiind enumerate și lucrări de crenoterapie. Aceasta reprezintă, de fapt, tratarea anumitor afecțiuni cu ajutorul apelor minerale, fie că este vorba de băi sau de o administrare internă. Prin urmare, autorizarea la construcție a unor lucrări de crenoterapie, așa cum se arată în răspunsul primăriei, este o afirmație neclară.

UAT Băile Olănești nu a precizat în răspunsul transmis Avocatului Poporului faptul că este titularul licenței de dare în administrare pentru explorare. Spre deosebire de licența inițială, care îi conferă deținătorului S.C. OLĂNEȘTI S.A., drept de exploatare a resurselor de ape minerale terapeutice, constatăm că titularul licenței de dare în administrare pentru explorare, care este UAT Olănești, furnizează administratorului drept de explorare, în condițiile și termenele mai sus prezentate.

Autoritatea Națională pentru Resurse Minerale și-a stabilit limitele de competență legală, în raport cu obiectul sesizării noastre din oficiu, exclusiv la calitatea sa de concedent al resurselor/ rezervelor de apă minerală terapeutică. Din această calitate a prelungit licența, concesionarului (operator economic de drept privat) până în anul 2027 pentru 21 de izvoare și 6 foraje aflate în explorarea și exploatarea acestei societăți, încă din anul 2001.

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie confirmă că în cadrul bazei de tratament ce aparține Spitalului Universitar de Urgență ELIAS – Secția exterioară recuperare, Medicină Fizică și Balneologie – Olănești, este valorificată apa minerală pentru aerosoli și injecții, provenită din izvorul nr. 7 Băile Olănești, de la sursă. Apa minerală este recoltată, zilnic, de către Spital, în recipienți sterili și transportată în baza de tratament. Unii pacienți fac și crenoterapie, direct la sursă, conform prescripției medicale. La fel ca toate societățile comerciale cu activitate balneară și de tratament care activează pe raza UAT Băile Olănești, Spitalul Universitar Elias are încheiat un contract de prestări servicii și a transmis INRMFB, un alt contract încheiat pe anul 2023, care va oferi posibilitatea asigurării efectuării tratamentului balnear pentru pacienții pe care îi are în tratament. Spitalul Universitar de Urgență Elias – Secția Exterioară Recuperare și Medicină Fizică, Balneologie, este în curs de avizare a funcționării. Există un număr redus de unități (spitale, centre balneare, sanatorii) care fac parte din rețeaua Ministerului Sănătății și care posedă licență de exploatare/explorare ANRM, asupra zăcămintelor și surselor hidrominerale din zona respectivă. Institutul atrage atenția asupra faptului că un operator economic de drept privat „a montat un sistem de turnikeți pentru restricționare acces,  singular în țară, discutabil și discutat pentru că, printre altele, limitează accesul la apa minerală doar plătitorului”. INRMFB militează pentru deținerea de către Beneficiar (acolo unde este posibil) a licențelor de exploatare a resurselor minerale terapeutice, motivația fiind o exploatare optimizată a sursei/surselor, creșterea gradului de aplicare a normelor de protecție sanitară și, nu în ultimul rând, posibilitatea asigurării substanței minerale terapeutice pentru necesitățile sezoniere ale beneficiarului;

Spitalul Universitar Elias subliniază faptul că apele minerale utilizate în procesul de tratament nu se decontează de către Casa de Asigurări de Sănătate a municipiului București și se acordă pacientului ca și tratament profilactic, terapeutic și de recuperare, în baza procedurii medicale prescrise de medicul curant (care indică felul și cantitatea ce se consumă), nedepășindu-se 1200 ml pe pacient.  Apele minerale terapeutice sunt considerate factori naturali terapeutici și provin dintr-o sursă naturală – izvor, lac sau foraj, îndeplinesc, printre altele și existența unei acțiuni terapeutice recunoscută științific, situație care conferă acestor ape minerale terapeutice statutul de medicament fiind interzisă orice modificare sau prelucrare prin adăugare sau extragere de substanțe în afara dioxidului de carbon. Apele minerale de la cele 10 izvoare au fost aprovizionate de către secția externă Olănești de peste 25 de ani, fiind colectate gratuit. Din momentul concesionării acestor izvoare de către operatorul economic de drept privat., au fost încheiate contracte de furnizare, prin care secția achiziționează ape minerale, contra cost, pentru ca, mai apoi, medicul curant să efectueze cu acestea procedura de tratament. Aceste contracte, care au fost încheiate potrivit procedurilor privind achizițiile publice, începând cu contractul de prestări servicii de crenoterapie nr. 1463/30.03.2018, au ca obiect asigurarea, de către prestator, în interesul beneficiarului, a curelor cu apă minerală terapeutică în formele specifice procedurilor medicale recomandate de medicul specialist pentru un număr de pacienți/zi, conform situațiilor lunare, în schimbul unui tarif în lei/zi. Spitalul a contestat modul de calcul al facturilor ca fiind contrar clauzelor contractuale, secția a ridicat un număr de litri de apă care nu corespunde cu ceea ce furnizorul calculează ca și procedură, cu mențiunea că, ceea ce se impune la plată, din punct de vedere cantitativ, ar depăși capacitatea de depozitare a apei în barul secției. Pentru a ieși din situația extremă provocată de operatorul economic de drept privat. și pentru a garanta prevederile constituționale privind dreptul la sănătate, Spitalul Universitar Elias achiziționează apele minerale din stațiunea Călimănești;

Spitalul Universitar Elias observă faptul că, în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 1419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), acestei autorități îi revine obligația legală să concesioneze zăcămintele de ape minerale naturale, terapeutice și geotermale aparținând aceleiași structuri acvifere și nu sursele de descărcare ale acesteia prin emergențe naturale (izvoare) și foraje. Practic, din motive tehnice, ANRM încheie licențe de concesiune pentru activitatea de exploatare minieră în cadrul unor perimetre și nu punctual, pe surse (!). În consecință, operatorul economic de drept privat. a devenit singurul furnizor al apelor minerale către beneficiari pentru toate izvoarele utilizate în curele terapeutice din stațiune, în baza licenței de exploatare  și singura societate care exploatează resursele naturale reprezentate de izvoarele de apă minerală terapeutică, din perimetrul Băilor Olănești, în baza actului de concesiune.

► Constatăm că în raport cu dispozițiile constituționale și legale în vigoare, orice limitare a furnizării apei minerale terapeutice pentru pacienții Secției exterioare de recuperare a Spitalului Universitar de Urgență „Elias” are nevoie de o justificare legală și obiectivă. Practic, accesul la factorul natural de cură trebuie să fie liber pentru toate categoriile de beneficiari – fie pacienți, fie turiști – cu indicații terapeutice pentru curele de tratament. Apa minerală terapeutică, fiind resursă naturală de apă minerală cu aceste proprietăți trebuie valorificată prin corelări obiective cu debitele izvoarelor și cantitatea de apă terapeutică utilizată/pacient/doză ;

►Conform dispozițiilor art. 169 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, spitalele sunt clasificate pe categorii de competență. Conform autorizației de funcționare[1] a Spitalului Universitar de urgență „Elias”, Secția exterioară de recuperare de la Băile Olănești funcționează cu Secțiile de recuperare medicală, fizică și balneologie I și II care dispun de un număr total de 186 de paturi. Aceste două secții nu au în componența lor paturi cu spitalizare de zi sau cabinet ambulatoriu integrat ci sunt secții exterioare. Spitalul este clasificat ca spital universitar de urgență cu nivel de competență I. Prin urmare, Secția exterioară de recuperare nu este un sanatoriu[2].

Având în vedere cele de mai sus, ne-am adresat Ministerului căruia i-am solicitat să analizeze concluziile generale cu precădere în ceea ce privește oportunitatea și legalitatea includerii apelor minerale terapeutice folosite în procesul de tratament profilactic și de recuperare în lista serviciilor medicale decontate prin contractul încheiat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În răspunsul pe care Ministerul Sănătății l-a remis la solicitările noastre se arată că “potrivit cadrului legal în vigoare la această dată, serviciile de recuperare medicală sunt acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secții sanatoriale pentru adulți și copii, preventorii, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiți potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătății ca sanatorii balneare ori au structura avizată de Ministerul Sănătății, secții sanatoriale balneare, iar avizul Ministerului Sănătății, printre altele, este condiționat de existența a cel puțin, unui factor natural de cură. În concluzie, având în vedere și opinia comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății, pentru includerea apelor minerale terapeutice folosite în procesul de tratament profilactic și de recuperare în lista serviciilor medicale decontate prin Contractul cadru încheiat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cel puțin una din procedurile de medicină fizică și reabilitare trebuie să fie o procedură cu Factor Natural Terapeutic (FNT).

[1] Reglementată prin art. 173 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată

[2] Conform art. 170 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, sanatoriul este unitatea sanitară cu paturi care asigură asistență medicală utilizând factori curativi naturali asociați cu celelalte procedee și mijloace terapeutice

Dosar nr. 7453/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu referitor la informațiile prezentate în mass-media cu privire la faptul că, în ziua de vineri,10.03.2023, în timp ce transporta elevii către unitatea școlară din comuna Bradu, județul Argeș, conducătorul microbuzului școlar a fost oprit de polițiștii Biroului Rutier Pitești și testat cu aparatul etilotest, fiind depistat că a condus sub influența băuturilor alcoolice. În legătură cu acest caz, am solicitat informații Primăriei comunei Bradu, județul Argeș.

Primăria comunei Bradu, județul Argeș ne-a informat printre altele că, numărul de elevi, de la nivelul de școlarizare preșcolar până la cel gimnazial, care depind de microbuzul Școlar este de 40 de elevi. Microbuzul școlar care transportă elevii unității școlare din comuna Bradu, nu a fost retras din circulație niciun moment, întrucât Biroul Rutier Pitești al Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, a eliberat cu ocazia constatărilor făcute, o dovadă înlocuitoare atât pentru certificatul de înmatriculare al microbuzului, cât și pentru permisul de conducere al conducătorului acestuia, ambele valabile pentru o perioadă de 15 zile.

Din informațiile transmise de către conducerea unității școlare, deși nu există un regulament privind modul de utilizare al microbuzului școlar, Consiliul de administrație al școlii a aprobat traseul, stațiile, orarul de funcționare și consumul de carburant.

Dimineața sunt prevăzute două curse, iar la prânz o cursă, astfel încât numărul de elevi transportați să nu depășească numărul de locuri din microbuzul școlar. De asemenea, nu a fost afectată problema transportului școlar al elevilor, întrucât între timp a fost efectuată revizia tehnică a microbuzului școlar.

După efectuarea ultimului transport școlar, microbuzul este staționat în parcarea Primăriei comunei Bradu.

În ceea ce privește conducătorul auto al microbuzului școlar, acesta deține atestat profesional valabil pentru transport public de persoane, conform prevederilor Ordinului nr. 1214/2015. Cauza pentru care mijlocul de transport elevi nu a avut inspecția tehnică periodică valabilă, a fost neglijența funcționarilor responsabili cu urmărirea acestei sarcini. În momentul de față, microbuzul școlar are inspecția tehnică periodică efectuată, asigurarea RCA, asigurare pentru transport persoane și bagaje.

În legătură cu evenimentul petrecut în ziua de vineri, 10.03.2023, în care a fost implicat conducătorul auto al microbuzului Școlar, Primăria comunei Bradu ne-a precizat că la nivelul instituției publice a fost demarată o cercetare disciplinară a funcționarilor care au în responsabilitate, verificarea îndeplinirii sarcinilor ce le revin și în funcție de stabilirea vinovăției, se vor dispune măsuri în consecință.

Având în vedere răspunsul transmis de către Primăria comunei Bradu, județul Argeș, apreciem că în urma demersurilor întreprinse, au fost clarificate toate aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu, autoritățile publice sesizate acționând în respectarea principiului interesului superior al copilului care va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii.

Dosar nr. 649/2023 (rezumat) Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 7 din 26.01.2023, care a fost adresată, printre alții, managerului Spitalului Municipal Câmpulung, astfel încât la nivelul acestei unități sanitare: să fie întreprinse toate măsurile legale pentru eficientizarea informării pacienților asigurați despre posibilitatea de a solicita restituirea prețurilor medicamentelor, a contravalorii investigațiilor paraclinice precum și condițiile în care pot face aceste cereri; să fie analizată oportunitatea actualizării metodologiilor proprii prin includerea unor măsuri de afișare în cât mai multe locuri vizibile din incinta spitalului și în incinta secțiilor medicale a acestor informații

Spitalul Municipal Câmpulung și-a însușit Recomandarea nr. 7/2023, după cum urmează: refacerea și completarea afișajului fizic în toate saloanele și în alte zone accesibile pacienților/aparținătorilor (aviziere holuri și poartă); introducerea pe website-ul spitalului a unei ferestre speciale cu această informare, inclusiv cu precizarea condițiilor și pașilor care trebuie urmați; informare prin panourile electronice de afișaj, la poarta spitalului, și din Ambulatoriu; revizuirea Procedurii Operaționale Interne de rambursare a cheltuielilor cu măsurile și reinstruirea personalului privind obligația de a informa și a le asigura pacienților acest drept; campanie de informare publică prin intermediul presei locale (Muscel Tv, Clar Tv, Evenimentul Muscelean, Ziarul de Muscel); introducerea unei întrebări despre respectarea acestui drept în chestionarele proprii de satisfacție a pacienților precum și centralizarea și analiza răspunsurilor de către Serviciul Managementul Calității.
Precizăm că Recomandarea nr. 7/2023 a Avocatului Poporului a fost însușită de către toți destinatarii.

[collapse]

COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la însușirea Recomandării nr. 18/2023 a Avocatului Poporului

 

2022

Avocatul Poporului continuă organizarea de audiențe la sediul Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul’’ din Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reamintim cetățenilor interesați din județul Vâlcea, faptul că, Biroul Teritorial Pitești al Avocatului Poporului, continuă programul de audiențe acordate la sediul Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul din Municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Carol I, nr.26, județul Vâlcea și în zilele de 22 iunie 2022, 20 iulie 2022 și 24 august 2022.

Informații și înscrieri se pot obține de la sediul Centrului de Informare, situat la parterul Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul din Municipiul Râmnicu Vâlcea, telefon:0350/424540, sau la telefonul Biroului Teritorial Pitești al Avocatului Poporului:0248/211101 și prin e-mail: avparges@avp.ro.

Recomandăm cetățenilor care vin în audiență să se prezinte cu petiții în care să prezinte problemele pe care le întâmpină la autoritățile publice precum și copii ale documentelor doveditoare.

Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului trebuie să se facă în scris și să indice numele și domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile și libertățile acesteia, drepturile și libertățile încălcate, precum și autoritatea administrativă ori funcționarul public în cauză.

Petiționarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administrației publice de a soluționa legal petiția. Nu pot fi luate în considerare petițiile anonime, iar petițiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor și libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorității administrației publice, se adresează instituției Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoștință de ele.

Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru.

Potrivit art.1 alin.(2) din Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, ,, instituţia Avocatul Poporului este instituţie naţională pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, în sensul stabilit prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost adoptate Principiile de la Paris’’.

Dosar nr. 689/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la agresiunea produsă între doi elevi în data de 10.12.2021, în fața Liceului Tehnic Forestier Râmnicu Vâlcea, la finalul orelor de curs

În acest sens, au fost efectuate demersuri la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea și Instituția Prefectului Județul Vâlcea, în scopul comunicării informațiilor pe care le dețin în legătură cu aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu.

Având în vedere răspunsurile primite de la autoritățile publice sesizate, apariția unui nou incident grav la Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea, prin depistarea unui elev care s-a prezentat la cursuri cu o armă tip airsoft, în vederea atingerii scopului sesizării din oficiu, a fost emisă către Inspectoratul Școlar Vâlcea, de către Avocatul Poporului, Recomandarea nr. 12/2022.
În urma emiterii acestei Recomandări, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a dispus o serie de măsuri, după cum urmează:
– a fost solicitată prin adresă transmisă atât Liceului Tehnologic Forestier, cât și Liceului Tehnologic Ferdinand I, luarea măsurilor legale privind reprelucrarea, respectarea și aplicarea întocmai a regulamentelor de ordine interioară, atât de către elevi, cât și de către personalul unităților de învățământ și luarea măsurilor în funcție de situația întâlnită, precum și organizarea unor ședințe cu părinții în care vor fi discutate eventualele riscuri care pot apărea la această vârstă și măsurile legale care pot fi luate;
– a fost solicitată printr-o adresă trimisă conducerii Liceului Tehnologic Ferdinand I, monitorizarea comportamentului elevului agresor, comunicarea periodică cu părinții acestuia, consilierea individuală de către consilierul școlii, cât și cu cei predispuși la comiterea de fapte antisociale, intensificarea la ora de dirigenție a temelor privind prevenirea absenteismului, a actelor de violență și a bullyingului, concomitent cu participarea lucrătorilor de poliție la activități preventive în școală;
– în vederea prevenirii și monitorizării mai ușor a unor posibile situații legate de fenomenul de bullying și violență în școli, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a solicitat tuturor școlilor din județ, aplicarea unui chestionar elaborat împreună cu CJRAE Vâlcea, ce va avea ca scop, monitorizarea continuă a posibilelor situații conflictuale și întocmirea unei baze de date a elevilor care manifestă tendințe agresive, fizice sau verbale, dar și a elevilor care pot ajunge în rolul de victime ale bullyingului, cyberbullingului sau altui tip de agresiune, dar și pentru a se examina gradul de siguranță din școli, identifica factorii care cauzează sentimentele de nesiguranță sau de siguranță.
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a decis și elaborat împreună cu Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Biroul pentru Siguranță Școlară, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, alături de Consiliul Județean al Elevilor, materiale informative în ceea ce privește legislația și pericolul pe care armele de tip airsoft sau armele albe îl reprezintă. Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, împreună cu Biroul pentru Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, ATOP Vâlcea, și CJRAE Vâlcea, vor monitoriza în permanență unitățile de învățământ unde sunt identificate fapte de violență și bullying și vor desfășura activități de prevenire și reducere a ale acestora, precum și a abandonului școlar.

Dosar nr. 572/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile prezentate în mass-media locală, referitoare la o postare făcută pe o rețea de socializare de către un cetățean din Municipiul Pitești, care în timp ce călătorea cu un mijloc de transport public pe raza municipiului, a observat cum doi indivizi încercau să deposedeze de bunurile personale, călătorii aflați în mijlocul de transport în comun, în special persoanele vârstnice dar și persoanele neatente. În acest sens, au fost solicitate informații, de la Poliția Municipiului Pitești, Poliția Locală a Municipiului Pitești și S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Pitești.

Poliția Municipiului Pitești a precizat că sunt organizate și executate săptămânal acțiuni preventive, cu caracter punctual, pe mijloacele de transport în comun, în care sunt angrenați, în principal polițiștii din cadrul celor 4 secții urbane de poliție, ce se află sub coordonarea Poliției Municipiului Pitești. În realizarea acestor activități, polițiștii au beneficiat de suportul în sistem integrat al celorlalte instituții cu atribuții în menținerea ordinii publice, respectiv Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș și Poliția Locală a Municipiului Pitești.
Totodată, sunt întreprinse periodic activități cu caracter informativ-preventiv, realizate în special de către polițiștii de proximitate, cu sprijin de specialitate din partea Biroului de Siguranță Școlară și a Compartimentului Prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, eforturile acestora fiind orientate în special, către categoriile de persoane identificate ca fiind vulnerabile, respectiv elevii și persoanele vârstnice.
Poliția Locală a Municipiului Pitești a precizat că există încheiat un protocol de colaborare cu .C. PUBLITRANS 2000 S.A. Pitești, în urma căruia polițiștii locali din cadrul Serviciului Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și Intervenție, desfășoară periodic, la intervale orare aleatorii, activități specifice de menținere a ordinii și siguranței publice în mijloacele de transport în comun, însoțind controlorii în trafic, în activitățile desfășurate de aceștia, pentru a combate și preveni faptele cu impact social negativ.
S.C.PUBLITRANS 2000 S.A. a menționat că în vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale săvârșite pe mijloacele de transport în comun, sunt încheiate planuri de colaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș și cu Poliția Locală a Municipiului Pitești.
Totodată, atât conducătorii auto, controlorii de bilete și abonamente, precum și vânzătoarele de bilete și abonamente, sunt instruiți permanent cu privire la modalitatea de colaborare cu autoritățile publice mai sus menționate, atunci când sunt sesizați de către călători, cu privire la producerea unor fapte infracționale, cum sunt cele legate de furturile din buzunare și nu numai.

Dosar nr. 554/2022 (rezumat) - Într-o serie de articole apărute on line în luna august 2022, s-a publicat o sinteză a raportului corpului de control al primului ministru și concluziile preliminare privind cauzele cu incidență directă și indirectă în izbucnirea incendiului din Secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța în care șapte oameni și-au pierdut viața. Construcția veche, suprasolicitarea instalației electrice a spitalului și extinderea acesteia fără un proiect tehnic prealabil, lipsa funcționalității senzorilor de fum/temperatură și inexistența unei centrale de detecție și stingere a incendiilor sunt printre cauzele directe generatoare a incendiului. Una dintre cauzele indirecte este lipsa autorizației de securitate la incendiu precum și a investițiilor de consolidare a clădirii și refacere a instalației electrice.

Pentru că, riscul unor incidente similare poate exista și în cazul unităților sanitare
funcționale pe raza județelor Argeș și Vâlcea, unele dintre ele cu o vechime a construcției considerabilă, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu și a formulat solicitări la Instituția
Prefectului Județelor Argeș/Vâlcea privind: vechimea spitalelor care funcționează pe raza celor două județe, când a fost efectuată cea mai recentă consolidare și în baza căror documentații/avize,
dacă în spitalele aflate în funcțiune s-au executat extinderi ale instalației electrice fără proiecte tehnice prealabile, dacă există spitale care funcționează fără centrale de detecție și stingere a
incendiilor precum și cu senzori de fum/temperatură nefuncționali, câte spitale de pe raza celor două județe funcționează fără autorizație la incendiu și/sau în baza unui aviz de securitate la incendiu, cum este asigurată în spitalele din județ mentenanța instalației de electricitate, orice alte date relevante privitoare la prevenirea unor evenimente de securitate la incendiu cu risc ridicat – ex. extinderea inelului de hidranți, instalație de ventilație pentru saloane cu oxigen, uși anti-foc, iluminat de panică ș.a.m.d.
Concluzia de etapă a fost că, în majoritatea unităților medicale care au făcut obiectul sesizării noastre din oficiu au fost dispuse măsuri de îndreptare pentru asigurarea securității la
incendiu. De asemenea, ISU Vâlcea, urmare a întâlnirii de lucru care a avut loc la sediul Instituției Prefectului județului Vâlcea, a efectuat un control suplimentar la mai multe unități medicale din
raza de competență și a dispus, de asemenea, măsuri de intrare în legalitate, acolo unde a fost cazul.
Dintre unitățile sanitare chestionate, Spitalul de Pneumatofiziologie Câmpulung a transmis, printr-o adresă din luna noiembrie 2022, că nu sunt asigurate condițiile de prevenire a propagării
focului și fumului în interiorul construcțiilor, instalația pentru iluminat de securitate la evacuare este nefuncțională, instalațiile electrice nu sunt exploatate în conformitate cu reglementările
tehnice și măsurile specifice de apărare contra incendiilor iar condițiile de evacuare în cazul producerii unor situații de urgență nu sunt asigurate.
Am revenit cu o adresa către managerul Spitalului de Pneumatofiziologie Câmpulung pentru a întreba care sunt măsurile pe care le are în vedere astfel încât să fie asigurate condițiile
pentru prevenirea propagării focului și fumului în interiorul construcțiilor și echiparea corespunzătoare a acestora cu mijloace de detecție, semnalizare, avertizare. De asemenea, care sunt
măsurile legale pentru asigurarea condițiilor de evacuare în cazul producerii unor situații de urgență.
Unitatea medicală ne-a răspuns (adresa nr. 2134/26.07.2023), punctual, următoarele:

– în ceea ce privește asigurarea condițiilor privind prevenirea propagării focului și fumului
în interiorul construcțiilor se va solicita, la prima rectificare bugetară a anului 2023, sprijin financiar de la Primăria municipiului Câmpulung, pentru a putea fi achiziționate uși de etanșare la
fum și gaze fierbinți; – relativ la echiparea construcțiilor cu instalații de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor, Primăria Municipiului Câmpulung a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de Covid-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și Spitalul de Pneumatofiziologie
Câmpulung” și a încheiat un contract în vederea proiectării și realizării sistemelor de detecție și alarmare la incendiu și gaze medicale;

– cu referire la faptul că instalația pentru iluminat de securitate la evacuare, a fost verificată și revizuită instalația electrică pentru iluminatul de securitate, lămpile aferente pentru iluminatul de securitate, alimentate cu acumulatori, au fost în totalitate schimbate, astfel încât traseele de evacuare să fie bine marcate și ușor de identificat, a fost achiziționat un generator electric pentru
asigurarea energiei electrice în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu energie de la rețeaua publică; – cât privește faptul că, nu se asigură condițiile de evacuare în cazul producerii unor situații de urgență, responsabilitățile sunt prevăzute în PO.R 22-22/04 și sunt afișate, pe partea exterioară a ușilor, planurile de evacuare în caz de incendiu. Accesul greoi pe scări, în special în Pavilionul Stătescu, este menținut deoarece structura scărilor nu poate fi modificată astfel încât să asigure un circuit facil. Evacuarea pacienților netransportabili, în pandemia cu SARS-COV-2, s-a făcut tărgi pliabile, fără bare metalice, astfel asigurându-se ieșirea de la etajul 1 al Pavilionul Stănescu. În caz de urgență, evacuarea se va asigura în aceleași condiții;

– pe lângă verificarea și remedierea instalațiilor electrice cu defecțiuni, s-au achiziționat și montat: prize, întrerupătoare și ștechere, anti-ex care au fost montate în camerele centralelor
termice din spital.

Având în vedere răspunsurile primite de la autorități ca rezultat al demersurilor și întâlnirilor de lucru care au avut loc la sediile Instituției Prefectului din județele Argeș și Vâlcea, apreciem că
obiectivele sesizării din oficiu au fost atinse.

Dosar nr. 536/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești, s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile prezentate în mass-media locală, referitoare la starea deplorabilă în care se află calea de acces către proprietatea unui locuitor, din comuna Poienarii de Muscel, situată în zona numită „Cârcei”, motiv pentru care ambulanța nu a putut ajunge în zonă pentru a asigura transportul medicalizat al unei persoane cu afecțiuni medicale, către o unitate medicală.

În legătură cu această situație, ne-am adresat Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, solicitând informații cu privire la această situație. Din verificările care au fost efectuate la fața locului, Primăria comunei Poienarii de Muscel a precizat că starea drumului este bună, însă a necesitat pe unele porțiuni, acțiuni de împietruire, dar s-a putut circula pe această cale de acces.
Cu toate acestea însă, în cazul precipitațiilor abundente, drumul de acces către proprietățile situate în zona numită „Cârcei”, este îngust și în pantă, piatra de pe drum este cărată de apele pluviale care se scurg, necesitând acțiuni de împietruire periodice, iar la nivelul Consiliului Local al comunei Poienarii de Muscel nu există aprobat un proiect de modernizare a acestui drum.
Având în vedere aceste aspecte, am solicitat să se analizeze posibilitatea ca primarul, în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Poienarii de Muscel să dispună realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, în zona numită „Cârcei”, potrivit dispozițiilor legale.
Primăria comunei Poienarii de Muscel a procedat la îndreptarea situației sesizate, informându-ne că, se monitorizează și întreține corespunzător drumul „Cârcei”, pentru a se asigura o bună circulație pe această cale de acces, în lungime de 300 m.

Dosar nr. 519/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile prezentate în mass-media locală, referitoare la faptul că, prin intermediul discuțiilor purtate în mediu online, de către un deputat, cu locuitorii județului Vâlcea, un cetățean i-a expus o problemă cu care s-a confruntat atunci când a solicitat eliberarea unei adeverințe din partea Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Vâlcea, din care să rezulte faptul că a locuit în zona specificată de prevederile actului normativ, care permite reducerea vârstei standard de pensionare, cu 2 ani, fără penalizare.

În acest sens, am solicitat de la Direcția de Evidența Persoanelor Râmnicu Vâlcea, în cadrul căreia funcționează Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor Râmnicu Vâlcea, informații cu privire la procedura privind eliberarea adeverinței menționate.
Direcția de Evidența Persoanelor Râmnicu Vâlcea, Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor Râmnicu Vâlcea, ne-a precizat că potrivit prevederilor legale, persoana îndreptățită, solicită în baza unei cereri scrise, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, pe raza căruia se află ultimul domiciliu înscris în actul de identitate, emiterea adeverinței necesare la Casa Județeană de Pensii Vâlcea.
Solicitarea se depune personal sau prin e-mail. În cazul în care se depune prin e-mail, i se comunică persoanei, că este necesar să se prezinte pentru ridicarea adeverinței, datorită faptului că datele solicitate sunt date cu caracter personal, pentru care este obligatorie asigurarea confidențialității și securității acestora, potrivit normelor legale în vigoare.
Direcția de Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, Serviciul Evidența Persoanelor Râmnicu Vâlcea, precizează că pentru eliberarea adeverinței specificate, este necesar numai actul de identitate și achitarea unei taxe de furnizare date, în valoare de 1 leu, nesolicitându-se niciun document prealabil de la Casa Județeană de Pensii Vâlcea.
Termenul de soluționare este de 10 zile, pentru datele referitoare la domiciliile/reședințele avute de către persoana respectivă în România, aflate în evidența instituției, începând cu data de 1 ianuarie 2000, iar date referitoare la perioada anterioară anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile, conform prevederilor legale.

Dosar nr. 499/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu după ce un cotidian local a postat o știre on line în legătură cu decizia primarului municipiului Câmpulung Muscel de a acorda audiențe pentru cetățeni în stradă ca o formă de protest îndreptată împotriva prefectului județului Argeș, care a atacat în instanța de contencios administrativ autorizarea la construcție a lucrărilor de reabilitare a Bulevardului Pardon din acest oraș

Au fost solicitate Primăriei Municipiului Câmpulung Muscel clarificări despre cum a fost modificat programul de audiențe și dacă schimbarea locației a fost stabilită în acord cu dispozițiile legale în vigoare; care au fost motivele temeinice pentru punerea în practică a programului de audiențe în afara sediului primăriei și care au fost măsurile pentru asigurarea unei informări corecte a cetățenilor; care au fost măsurile de protejare a sănătății și siguranței fizice pentru cetățenii prezenți la audiențe dar și pentru funcționarii primăriei în condițiile unor temperaturi foarte ridicate. În răspunsul remis instituției s-a argumentat că schimbarea modalității de acordare a audiențelor pe Bulevard s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale în materia informării publice și transparenței decizionale, precum și cu protejarea drepturilor privind sănătatea și siguranța fizică a cetățenilor și că singurul element modificat a fost acela al locului de desfășurare, ca o alternativă la sediul Primăriei prevăzându-se Bulevardul Pardon, într-un spațiu special amenajat, care să răspundă cerințelor de siguranță iar condițiile meteorologice să fie propice; modificarea a fost comunicată din oficiu prin publicarea pe site-ul Primăriei și prin publicarea informației în ziarul “Evenimentul Muscelean”. Primăria a apreciat că s-a dat eficiență dispozițiilor normelor metodologice care instituie obligația de informare directă a persoanelor conform procedurii operaționale privind audiențele și că motivele pe care s-a fundamentat această modificare reprezintă o formă de protest față de împrejurarea că lucrările la acest obiectiv de importanță majoră pentru câmpulungeni și emblematic pentru oraș au fost sistate urmare a acțiunii în contencios administrativ având drept obiect anularea autorizației de construire. Demersul Instituției Prefectului județul Argeș este apreciat ca o încălcare a drepturilor și intereselor legitime ale câmpulungenilor.
Concluziile pe care le-am desprins din răspunsul Primăriei municipiului Câmpulung, prezentat sucit mai sus, sunt următoarele: Primăria municipiului Câmpulung Muscel a procedat la punerea în transparență a programului de audiențe și a locului de desfășurare a acestora, pe site-ul Primăriei municipiului Câmpulung, la data de 15.07.2022 (conform actualizării vizibile pe site), ulterior solicitărilor transmise de instituția noastră; prefectul este abilitat să verifice legalitatea actelor administrative ale consiliului și ale primarului pe care le poate ataca direct în fața instanței competente dacă le consideră ilegale, în condițiile legii contenciosului administrativ; în ceea ce privește interesul legitim al cetățenilor la care se face referire în răspunsul primăriei apreciem că în situația dată sunt îndeplinite condițiile reglementate de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ conform cărora “persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invocă apărarea unui interes legitim public numai în subsidiar, în măsura în care vătămarea interesului legitim public decurge logic din încălcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat”. Deci, în situația dată, orice persoană fizică sau asociație/organizație locală care se consideră vătămată într-un drept al său prin suspendarea lucrărilor la obiectivul ale cărui acte de autorizare sunt supuse, în prezent, controlului instanței de contencios administrativ, poate fi intervenient în cauză; decizia primarului de mutare a audiențelor într-o locație publică exterioară sediului primăriei, chiar și temporar, nu poate fi un proces deliberativ unilateral, face parte din categoria atribuțiilor ce revin administrației publice locale și nu poate îmbrăca forma unui protest individual care angajează și modifică, temporar, întreaga activitate specifică a autorității publice. Rolul primarului stabilit de Codul Administrativ este acela de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor dispunând măsurile necesare și acordând sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale (….) prefectului, (…) în condițiile legii. Suspendarea autorizației de construire este utilă și poate scuti de viitoare pierderi nu doar persoana vătămată de lucrările de construire autorizate, ci și investitorul/beneficiarul autorizației de construire. În acest sens, Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 135/2005 a arătat că posibilitatea de a suspenda o autorizație de construire vizează atât protejarea drepturilor și intereselor legitime ale părților care solicită instanței anularea autorizației de construcție, cât și drepturile și interesele legitime ale titularului autorizației, care, în cazul în care acțiunea va fi admisă, va realiza mai puține pierderi decât în cazul în care, pe durata acțiunii, lucrările de construcții ar fi continuat.

Dosar nr. 460/2022 (rezumat) - Biroul Teritorial Pitești a fost sesizat de către un petent, cu privire la disconfortul creat de faptul că, la o distanță foarte mică de imobilul unde locuiește, Primăria Municipiului Pitești a amenajat un loc de joacă pentru câini.

Acesta afirmă că în zilele călduroase, se degajă un miros insuportabil de urină, iar în zilele de sâmbătă și duminică, se produce foarte multă gălăgie, datorită câinilor care sunt aduși în acel loc de joacă.
În legătură cu aceste aspecte, petentul ne-a precizat că soția sa, a participat la programul de audiențe, organizat în luna ianuarie 2022, de către domnul primarul Municipiului Pitești, ocazie cu care a depus și un memoriu. La acest memoriu i-a fost formulat un răspuns, care însă a nemulțumit-o pe soția petentului.
Ulterior, aceasta s-a adresat Direcției de Sănătate Publică Argeș, Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, precum și Comisariatului Județean Argeș al Gărzii Naționale de Mediu.
Prin răspunsul formulat de către Direcția de Sănătate Publică Argeș, această instituție i-a comunicat soției petentului, că având în vedere distanța mică dintre acest loc de joacă amenajat pentru câini și locuința acesteia, precum și disconfortul ce poate fi produs prin zgomot și mirosuri de către câini, s-a solicitat Primăriei Municipiului Pitești, să reamplaseze acest loc de joacă.
Prin răspunsul transmis de Primăria Municipiului Pitești, Comisariatului Județean Argeș al Gărzii Naționale de Mediu, s-a menționat faptul că se va analiza posibilitatea relocării locului de joacă pentru câini, în funcție de terenul disponibil din parcul unde este amenajat.
Până la data când petentul a sesizat instituția Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Pitești, Primăria Municipiului Pitești nu a dispus măsurile legale de relocare a locului de joacă pentru câini. În legătură cu această situație, Biroul Teritorial Pitești s-a adresat Primăriei Municipiului Pitești, solicitând comunicarea măsurilor dispuse cu privire la soluționarea aspectelor semnalate de petent.
Primăria Municipiului Pitești, prin răspunsul formulat ne-a precizat că având în vedere aspectele sesizate de către petent, în ceea ce privește disconfortul creat de animalele de companie, care erau aduse în locul amenajat pentru acestea, situat în Parcul Central, din Bulevardul Republicii, s-a stabilit relocarea acestui spațiu de joacă pentru câini.
Pentru reamplasarea acestui loc de joacă amenajat pentru câini, s-a intervenit la Administrația Domeniului Public Pitești, pentru efectuarea demersurilor necesare, execuția lucrărilor fiind realizată în data de 25.07.2022, dată la care Primăria Municipiului Pitești a dispus relocarea spațiului de joacă pentru câini, care a fost amenajat în Parcul Central din Bulevardul Republicii.

Dosar nr. 448/2022 (rezumat) - Într-un articol din mass-media locale s-a prezentat cazul unei fetițe care a fost supusă unor agresiuni sexuale la vârsta de 11 ani, dar faptele au fost dovedite de procurori după cinci ani de la comiterea lor. Inculpatul, care era chiar tatăl victimei, a fost deferit justiției în cursul lunii iunie a.c., deși s-a aflat în atenția anchetatorilor încă din anul 2017.

Procurorii anchetatori care au avut dosarul în curs de investigare susțin că adunarea probelor și dovedirea faptelor a durat atât de mult pentru că, deși au solicitat expertize judiciare în caz, acestea au fost realizate tardiv. Au fost solicitate expertize genetice, iar obținerea rezultatelor durează foarte mult timp.
Când soluționarea unei cauze este tergiversată timp de cinci ani pentru că expertiza judiciară cerută de organul de urmărire penală este realizată tardiv, termenul rezonabil, în acest context, fiind inexistent, efectele psiho-sociale și emoționale asupra victimei minore devin insurmontabile. În egală măsură, în același context, integritatea psiho-fizică a agresorului se deteriorează. În cazul de față, au fost încălcate, cumulativ, dispozițiile constituționale ale art. 21 și art. 22 care garantează accesul liber la justiție și dreptul la viață și la integritate fizică și psihică.
Având în vedere cele de mai sus, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu și a solicitat Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori, în calitate de organ cu atribuții de analiză, verificare și control în domeniul specific de activitate a procurorilor:
– efectuarea unor verificări cu privire la dosarele ale căror termene de finalizare au fost/sunt afectate de întârzierea rezultatelor la expertizele judiciare solicitate la unitățile de medicină legală sau la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”;
– o analiză a impedimentelor care generează întârzieri în finalizarea expertizelor judiciare și furnizarea rezultatelor/concluziilor;
– identificarea tipurilor de expertize judiciare în care s-a tergiversat finalizarea; o analiză cu privire la aplicarea dispozițiilor legale și a măsurilor dispuse în cazul nerespectării termenelor dispuse pentru efectuarea expertizei.
Inspecția Judiciară a răspuns solicitării noastre, și ne-a comunicat că aspectele semnalate vor fi avute în vedere la planificarea controalelor.

[collapse]
Dosar nr. 365/2022 (rezumat) - Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile prezentate în mass-media locală, referitoare la faptul că în cursul lunii mai 2022, pe raza localității Moșoaia din județul Argeș, a fost surprinsă o autobasculantă aparținând unei firme de construcții, care descărca deșeuri la marginea pădurii din localitate.

În acest sens, au fost solicitate informații de la Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Argeș, Primăria comunei Moșoaia, județul Argeș și de la Inspectoratul Județean de Poliție Argeș.
Societatea de construcții a făcut obiectul unei verificări ca urmare a autosesizării Gărzii Naționale de Mediu-Serviciul Comisariatul Județean Argeș, în data de 05.05.2022, la data controlului, ca urmare a verificării în teren, în apropierea lizierii pădurii din comuna Moșoaia, s-a constatat depozitarea necontrolată de deșeuri provenite din construcții și demolări, efectuată de către un autovehicul, care aparținea societății în cauză. Conform prevederilor legale este interzisă depunerea deșeurilor din construcții și demolări în pubele sau containerele destinate deșeurilor menajere de la populație, cât și depunerea acestora pe domeniul public al localității, precum și abandonarea/eliminarea acestora în spații neautorizate.
Având în vedere cele constatate și consemnate și ținând cont de atribuțiile Gărzii Naționale de Mediu-Serviciul Comisariatul Județean Argeș, în conformitate cu prevederile legale, a fost stabilită ca măsură în sarcina societății comerciale, ridicarea deșeurilor abandonate și valorificarea/eliminarea acestora conform prevederilor legale, societatea fiind sancționată contravențional conform prevederilor legale.
La nivelul Primăriei comunei Moșoaia, județul Argeș, sunt stabilite reglementări cu aplicabilitate pentru persoane fizice și juridice, prin hotărâre de consiliu local, fiind aprobat un Regulament de organizare și funcționare pentru îmbunătățirea activităților de gospodărire, curățenie, întreținere și pentru menținerea unui mediu de viață sănătos, în comuna Moșoaia.
Potrivit acestui regulament, sunt stabilite în sarcina persoanelor fizice și juridice, sancțiuni contravenționale, precum și măsuri complementare, în caz de săvârșire a unor fapte contravenționale, după cum urmează:
– depozitarea de deșeuri și a gunoaielor menajere pe spații verzi, șanțuri, canale, cu măsură complementară, ridicarea gunoaielor (deșeurilor), curățarea domeniului public;
– aruncarea sau scurgerea direct pe domeniul public (străzi, șanțuri), a apelor uzate menajere și a celor de la cișmelele imobilelor;
– aruncarea deșeurilor de orice fel, pe malurile și în albiile apelor, cu măsură complementară, curățarea locurilor unde au fost aruncate deșeurile;
– blocarea șanțurilor, prin aruncarea diferitelor reziduuri, ape reziduale, deșeuri de orice fel sau pământ, cu măsură complementară, deblocarea șanțurilor și ridicarea materialelor cu care s-a făcut blocarea.

Dosar nr. 358/2022 (rezumat) Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile prezentate în mass-media din județul Vâlcea, referitoare la faptul că, primăria comunei Sutești, județul Vâlcea este executată silit de o formație de muzică populară, din Satu Mare, pentru o datorie inițială de 25.000 lei, reprezentând onorariu pentru servicii artistice prestate în urma participării în anul 2013 la ,,Zilele Comunei Sutești’’.

Având în vedere această situație semnalată de către mass-media, Biroul Teritorial Pitești a efectuat demersuri la Primăria comunei Sutești, județul Vâlcea și la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, în scopul comunicării informațiilor pe care le dețin în legătură cu aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu.

Primăria comunei Sutești, județul Vâlcea ne-a precizat că în ceea ce privește situația asigurării transportului școlar al elevilor Școlii Gimnaziale Sutești, s-a ajuns la un acord cu Asociația Culturală Sprint Art și s-a făcut o eșalonare a plății în cuantum de 18.000 lei lunar, astfel încât procesul de învățământ să nu fie afectat.

În cazul în care resursa financiară va fi insuficientă efectuării plăților și se va ajunge la valorificarea microbuzelor școlare prin licitație organizată de executorul judecătoresc, Primăria comunei Sutești, județul Vâlcea precizează că a fost demarat proiectul pentru realizarea unei stații electrice de încărcare, astfel încât Ministerul Educației să poată aloca două microbuze școlare electrice.

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea ne-a precizat că a fost informat în legătură cu situația apărută în ceea ce privește microbuzele școlare, atât de către conducerea unității de învățământ cât și de Primăria comunei Sutești.

Astfel, reprezentanții celor două entități publice, au solicitat în scris, sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, în ceea ce privește identificarea unei soluții până la rezolvarea blocajului financiar, astfel încât elevii unității de învățământ să nu fie afectați, iar transportul acestora să fie în continuare asigurat.

În aceeași zi, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a solicitat UAT-urilor din județ, sprijin, pentru a se folosi unul dintre microbuzele școlare disponibile, aflate în custodia acestora, până la încheierea anului școlar sau până la găsirea unei alte variante.

Deși au existat localități care au răspuns solicitării transmise de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, nu a mai fost necesară aducerea unui alt microbuz, deoarece în scurt timp, în urma discuțiilor purtate între primăria comunei Sutești și persoanele care au executat silit instituția, s-a ajuns la o înțelegere, datoria urmând a fi eșalonată în rate, în urma unui angajament între părți.

Primăria comunei Sutești, județul Vâlcea a făcut demersuri către Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, care a transmis Ministerului Educației, solicitarea pentru achiziția a două microbuze școlare, capacitate 16+1, prin ,,Planul de Redresare și Reziliență al României, Pilonul IV. Politici pentru Noua Generație-Componenta C15, Educația’’, UAT Sutești angajându-se totodată, să asigure pentru fiecare microbuz, resursa umană și costurile de reparații, întreținere și alimentare cu energie electrică.

Dosarul nr. 352/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile prezentate în mass-media din județul Argeș, referitoare la problemele semnalate de locuitorii de pe strada Codrului din comuna Bascov, județul Argeș, în privința unui real pericol care există în zonă, cu privire la o suprafață de teren forestier aflată în proprietate privată.

În fapt, locuitorii din zonă s-au plâns reprezentanților presei cu privire la pericolul pe care îl reprezintă copacii aflați pe o suprafață de teren forestier privată, situată vis-a-vis de locuințele acestora, care datorită faptului că sunt extrem de înalți și sunt situați pe un teren în pantă, există oricând pericolul de a se prăbuși peste casele oamenilor, mai ales atunci când sunt condiții meteorologice nefavorabile (vijelii, furtuni).
Având în vedere această situație semnalată de către mass-media, Biroul Teritorial Pitești a efectuat demersuri la Primăria comunei Bascov, județul Argeș, în scopul comunicării informațiilor pe care le dețin în legătură cu aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu.
Primăria comunei Bascov ne-a precizat că în ceea ce privește disconfortul creat pe strada Codrului din satul Uiasca, comuna Bascov, județul Argeș, o comisie formată din viceprimarul localității și un reprezentant al Biroului de Fond Funciar al comunei Bascov, s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care au fost identificați arborii cu probleme în dezvoltarea habitusului vegetativ ce puneau în pericol atât integritatea trecătorilor cât și rețeaua de transport energie electrică.
A fost solicitat ajutorul echipei de la salubritate și au fost toaletați toți arborii identificați,
fiind astfel luate toate măsurile recomandate de către instituția Avocatul Poporului, necesare protejării integrității trecătorilor, a evitării distrugerii locuințelor și a rețelei de transport de energie electrică.

Dosar nr. 313/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la situația unui cetățean din comuna Dobrești, județul Argeș, care a anunțat că intră în greva foamei, întrucât drumul de acces către proprietatea sa, ar fi fost îngrădit de către niște rude, care ar fi dobândit un drept de proprietate asupra unui imobil din imediata vecinătate, în urma încheierii unui contract de vânzare-cumpărare

Având în vedere această situație semnalată de către mass-media, Biroul Teritorial Pitești a efectuat demersuri la Primăria comunei Dobrești, județul Argeș, în scopul comunicării informațiilor pe care le dețin în legătură cu aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu.

Primăria comunei Dobrești, județul Argeș ne-a precizat că cetățeanul a fost în greva foamei, în jur de 30 de ore, fiind monitorizat de către reprezentanții U.A.T Dobrești, de către lucrătorii de poliție din cadrul Secției nr. 5 Poliție Călinești și de către reprezentanții Serviciului de Ambulanță.
În ceea ce privește îngrădirea drumului de acces către proprietatea sa, de către rudele acestuia, Primăria comunei Dobrești, județul Argeș ne-a menționat că, există un proces pe rolul instanței de judecată pentru stabilirea drumului de acces către proprietatea cetățeanului care a fost în greva foamei.
Referitor la modalitatea în care Primăria comunei Dobrești, județul Argeș a asigurat măsurile specifice de protecţie şi de asistenţă socială, în conformitate cu nevoile particulare ale persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în funcţie de situaţia familială şi socio-economică a acestora, autoritatea publică locală, ne-a menționat că cetățeanul care a fost în greva foamei, deține permis de conducere și autoturism, cu care se deplasează zilnic prin comună și prin localitățile învecinate, gospodărindu-se singur, fără a avea nevoie de ajutor.

De asemenea, acesta a fost sprijinit financiar de către Primăria comunei Dobrești, județul Argeș, pentru racordarea la rețeaua de apă potabilă, cu utilajele necesare pentru efectuarea săpăturilor, precum și cu o sumă de bani, ca ajutor de urgență.

Dosarul nr. 232/2022 (rezumat) - Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile prezentate în mass-media din județul Argeș, referitoare la situația creată în Municipiul Câmpulung, în ceea ce privește modul cum sunt amenajate foarte multe treceri de pietoni, în special pe șoseaua de centură a localității.

O astfel de trecere de pietoni este cea amenajată pe bulevardul I.C. Brătianu, în fața clinicii ,,Clubul Sănătății’’, pe sensul de mers către Municipiul Brașov. Aceasta a fost amenajată chiar în dreptul unui loc de parcare, atribuit locuitorilor imobilelor din zonă, pietonii fiind nevoiți să ocolească autoturismul parcat în dreptul trecerii de pietoni, pentru a putea avea acces spre trecerea de pietoni, acest lucru putând cauza producerea unui accident rutier, având în vedere lipsa de vizibilitate a pietonilor. Având în vedere această situație semnalată de către mass-media, Biroul Teritorial Pitești al Avocatului Poporului a efectuat demersuri la Primăria Municipiului Câmpulung, județul Argeș, în scopul comunicării informațiilor pe care le deține în legătură cu aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu. Primăria Municipiului Câmpulung, județul Argeș a informat Biroul Teritorial Pitești că locul de parcare situat în fața clinicii ,,Clubul Sănătății” de pe Bulevardul I.C. Brătianu, a fost desființat la începutul lunii martie 2022, în urma unei sesizări făcute pe aplicația e-muscel. Numerotarea acelui loc de parcare nu a fost realizată de către lucrătorii din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Câmpulung, această lucrare fiind efectuată în mod abuziv de un cetățean necunoscut. Astfel, s-a intervenit și locul de parcare a fost marcat cu semnul de ,,parcarea interzisă”. Cu toate acestea, unii conducători auto au continuat să parcheze ilegal pe acel loc, motiv pentru care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Câmpulung, a intervenit și a blocat accesul autovehiculelor. În zona menționată în fața clinicii ,,Clubul Sănătății”, pe Bulevardul I.C. Brătianu, Primăria Municipiului Câmpulung, precizează că nu a fost atribuit niciun loc de parcare, locuitorilor imobilelor din jur. Având în vedere aspectele sesizate de către Biroul Teritorial Pitești, Primăria Municipiului Câmpulung a dispus reîmprospătarea marcajelor rutiere de pe șoseaua de centură, care tranzitează orașul, inclusiv a marcajelor trecerilor de pietoni. În cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung își desfășoară activitatea Comisia de Circulație a Municipiului Câmpulung, constituită în urmă cu trei ani și care se ocupă cu avizarea/aprobarea tuturor modificărilor ce vizează semnalizarea și circulația pe drumurile publice ale Municipiului Câmpulung. În ceea ce privește trecerea de pietoni amenajată în fața clinicii ,,Clubul Sănătății”, pe bulevardul I.C. Brătianu, Primăria Municipiului Câmpulung ne-a precizat că, aceasta a fost înființată anterior datei de constituire a Comisiei de Circulație a Municipiului Câmpulung. Având în vedere cele sesizate, primarul Municipiului Câmpulung a dispus șefului Poliției Locale a Municipiului Câmpulung, intensificarea controalelor și luarea măsurilor legale, în privința celor care parchează neregulamentar.

Dosar nr. 218/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești a fost sesizat de către un petent, cu privire la demersurile făcute la Compania CFR-Arhivele Turnu Roșu, prin care a solicitat eliberarea unor adeverințe din care să reiasă sumele aferente salariilor brute și a orelor de noapte efectuate în perioada 10.06.1985-30.09.1998, lucrată în cadrul Companiei C.F.R, aceste documente cu valoare practică, fiindu-i necesare în vederea întocmirii dosarului de pensionare

Întrucât până la data când s-a adresat biroului nostru, petentul nu a primit documentele cu valoare practică solicitate, ne-am adresat Companiei CFR S.A. București, solicitând comunicarea măsurilor dispuse cu privire la soluționarea aspectelor semnalate de petent.

Prin răspunsul formulat, Compania de Căi Ferate CFR S.A. ne-a transmis adeverința eliberată de Serviciul Logistică, Arhivă, Gestiune Bunuri, care cuprinde câștigurile pe care le-a obținut petentul în perioada lucrată, în diferite unități de cale ferată.

Conform documentului cu valoare practică ce i-a fost eliberat, pentru sporul reprezentând condițiile superioare de muncă în care și-a desfășurat activitatea, Compania de Căi Ferate CFR S.A i-a recomandat petentului să se adreseze Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova-Serviciul Resurse Umane.

Compania de Căi Ferate CFR S.A ne-a menționat prin e-mailul transmis că adeverința eliberată de Serviciul Logistică, Arhivă, Gestiune Bunuri, îi va fi transmisă în original, petentului, la adresa sa de domiciliu.

Dosar nr. 148/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești, s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în ultima perioadă, pe rețeaua de socializare Tik Tok, este promovat în rândul minorilor un joc periculos numit ,,moneda rusească’’

În acest sens, au fost efectuate demersuri la Inspectoratele Școlare Județene Argeș și Vâlcea, în scopul comunicării informațiilor pe care le dețin în legătură cu aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu. Inspectoratul Școlar Județean Argeș a informat Biroul Teritorial Pitești cu privire la măsurile întreprinse:
– s-a solicitat directorilor unităților școlare derularea unor activități preventive prin care să se conștientizeze influența rețelelor de socializare asupra minorilor;
– s-a făcut apel la implicarea consilierilor școlari, a diriginților și învățătorilor, a cadrelor didactice, precum și a părinților elevilor;
– a fost transmisă unităților de învățământ, o informare primită din partea Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, Biroul Siguranță Școlară, cu privire la acest joc extrem de periculos și a măsurilor recomandate, în vederea prelucrării acesteia;

– Inspectoratul Școlar Județean Argeș a recomandat unităților de învățământ, desfășurarea în cadrul orelor de dirigenție, a unor activități în care să fie prezentate materiale elaborate de către consilierul școlar și care să trateze noțiunea de joc, modalități de socializare, precum și consecințele unor comportamente agresive față de semeni. Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea au desfășurat activități preventive pe linia violenței în mediul școlar, a bullyingului/ciberbullyingului în cadrul proiectelor de prevenire a actelor de violență și a infracțiunilor comise cu violență în unitățile de învățământ. În cadrul acestor proiecte au fost selectate 4 unități de învățământ: Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială nr. 4 Râmnicu Vâlcea, Liceul ,,Gheorghe Surdu”, Brezoi și Școala Gimnazială Jiblea Veche, Călimănești. Prin obiectivele urmărite a fi realizate în cadrul acestor proiecte au fost vizate: – eficientizarea modului de punere în aplicare a normelor legislative privind prevenirea violenței fizice și psihologice (bullying) în rândul elevilor din clasele gimnaziale; – creșterea capacității de soluționare non-violentă a conflictelor în rândul elevilor de gimnaziu care manifestă comportamente antisociale; – eficientizarea modului de asigurare a pazei în unitățile de învățământ. Printre beneficiarii direcți ai acestor proiecte vor fi elevii de gimnaziu din unitățile de învățământ, cadrele didactice care fac parte din grupurile de acțiune antibullying, cadrele didactice care fac parte din comisiile școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în domeniul prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară, cadrele didactice care îndeplinesc funcția de profesor diriginte, cadrele didactice care efectuează serviciul pe școală, părinții elevilor care manifestă comportamente antisociale. Între activitățile propuse pentru implementarea proiectului, au fost menționate instruirea membrilor celor două comisii cu responsabilități în prevenirea și combaterea violenței cu privire la legislația ce reglementează intervenția în cazurile actelor de violență înregistrate în unitățile de învățământ, desfășurarea de activități informativ-educative destinate elevilor, în cadrul orelor de dirigenție (inclusiv de apariția unor jocuri online care le propun acestora diverse provocări, cum ar fi de exemplu ,,ROBLOX” sau ,,BALENA ALBASTRĂ”). Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea ne-a precizat că unitățile de învățământ au fost informate de apariția jocului ,,moneda rusească”, care poate afecta sănătatea elevilor. În acest sens, unitățile de învățământ pot organiza activități extracurriculare și extrașcolare, sau aborda teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate.

Dosar nr. 143/2022 (rezumat) Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la accidentul mortal petrecut în data de 09.02.2022, când un conducător al unui autoturism a accidentat mortal, o femeie, care se angajase în traversarea unei treceri de pietoni, pe DN 73, în localitatea Mărăcineni.

În aceste sens, Biroul Teritorial Pitești s-a adresat Secției de Drumuri Naționale Pitești, din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București și Serviciului Rutier Argeș, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.
Având în vedere răspunsurile transmise de către autoritățile publice sesizate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 61/2022, adresată administratorului drumului, respectiv Secției de Drumuri Naționale Pitești. Totodată, Biroul Teritorial Pitești s-a adresat și Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, în legătură cu modalitatea de însușire a acestei recomandări emise.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, a precizat în răspunsul formulat că, pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere, în care sunt implicați pietoni, a propus spre analiză către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, demararea unei campanii de informare și responsabilizare a participanților la trafic, cu privire la astfel de accidente rutiere. În acest sens, au fost solicitate clarificări în legătură cu stadiul de punere în aplicare a propunerii făcute de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, în ceea ce privește stadiul de realizare al acestei campanii.
Prin răspunsul formulat, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, ne-a informat printre altele că, în calitate de instituție care participă la consolidarea unui sistem național de transport echilibrat și modern, este parte implicată activ pentru creșterea gradului de siguranță rutieră atât pentru participanții la traficul rutier cât și pentru utilizatorii vulnerabili, prin acțiuni de recunoaștere a sectoarelor de drum periculoase și implementarea de măsuri viabile pentru crearea unui climat de circulație civilizat și sigur, motiv pentru care a considerat necesară demararea unei campanii de siguranță rutieră, în scopul gestionării inteligente a riscului rutier.
Conform Strategiei Naționale pentru Siguranță Rutieră 2013-2020, precum și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia și a Programului prioritar pentru siguranța rutieră 2022-2024, CNAIR S.A., menționează că în perioada 2021-2027 se derulează Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), care are ca obiectiv dezvoltarea României, prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.
Prin acțiunile adresate creșterii siguranței rutiere, se numără și realizarea unei Campanii de Siguranță rutieră adresată categoriilor vulnerabile de participanți la trafic.
Totodată, CNAIR, verifică și realizează pe teren, activitățile de siguranță rutieră pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrare, având încheiate contracte în baza unor acorduri cadru. În funcție de bugetul companiei, de caracteristicile fiecărui sector de drum și a deficiențelor constatate, sunt luate măsuri permanente pentru îmbunătățirea semnalizării verticale și orizontale, menținând astfel, infrastructura lizibilă, pentru a asigura fluența traficului și pentru a menține în același timp, un grad crescut al siguranței rutiere.

Dosar nr. 61/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu după ce mass-media centrale au publicat scrisoarea deschisă a mai multor asociații și organizații neguvernamentale în legătură cu lipsa dozelor de vaccin anti HPV din cabinetele medicilor de familie

Vaccinarea este gratuită și pentru că, în cursul anului 2021, a fost extinsă grupa de vârstă eligibilă de la 14 la 18 ani, apărea riscul ca numărul dozelor achiziționate să fie insuficiente. Instituția noastră a solicitat Direcțiilor Generale de Asistență Socială precum și Direcțiilor de Sănătate Publică din județele Argeș și Vâlcea detalii privind stocul de vaccin, numărul dozelor distribuite, dacă au fost necesare suplimentări și stadiul campaniei de vaccinare destinată fetelor cu vârsta cuprinsă între 11-18 ani.
Răspunsurile primite au evidențiat faptul că diseminarea campaniei de vaccinare anti-HPV, în cadrul celor două direcții, s-a făcut în mod diferit, motiv pentru care, în județul Vâlcea, nu a fost formulată nicio o solicitare pentru vaccinare.
Luând în considerare această stare de fapt, am analizat actele normative de reglementare în vigoare și am constatat că, în conținutul Ordinului nr. 1755/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, la art. I pct. 2 lit. d) a fost omisă includerea reprezentanților legali ai fetelor care se încadrează în grupa de vârstă eligibilă pentru vaccinare și care se află în sistemul de protecție socială.
În legătură cu această omisiune am solicitat Ministerului Sănătății îndreptarea ordinului de reglementare.
Demersul instituției Avocatul Poporului a fost soluționat favorabil, de către Ministerul Sănătății, prin emiterea unui nou ordin și a avut scopul să contribuie la armonizarea, precizia și claritatea textului legislativ.

Dosar nr. 44/2022 (rezumat)-Cotidianul local Argeșul a publicat în ediția on line din data de 28 septembrie a.c. un articol despre starea de degradare a unui corp de clădire aparținând Palatului Copiilor din Pitești care poate pune în pericol integritatea fizică a celor înscriși la cursurile care se organizează în acest amplasament

Având în vedere situația prezentată și cadrul legal de reglementare, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu, și a înaintat demersuri la Inspectoratul Județean Școlar Argeș și Primăria Municipiului Pitești.

Inspectoratul Județean Școlar Argeș a comunicat faptul că titularul dreptului real al imobilului Palatul Copiilor Pitești este Statul Român – drept de proprietate iar Ministerul Educației, prin Inspectoratul Județean Școlar Argeș și Palatul Copiilor Pitești exercită dreptul de administrare. Înainte de începerea anului școlar 2021-2022, la tavanul sălii de festivități s-au identificat fisuri ceea ce a determinat închiderea sălii. Pentru alocarea fondurilor necesare remedierii defecțiunilor identificate la tavanul sălii de festivități este necesară realizarea unei expertize tehnico-economice în care sunt cuprinse soluții tehnice pentru realizarea obiectivului de investiții. În acest sens, conducerea Palatului Copiilor Pitești a întreprins demersuri, în lunile septembrie și octombrie 2021 prin solicitarea de oferte de preț pentru realizarea acestor documentații.

Primăria Municipiului Pitești a confirmat datele privind drepturile reale și de administrare asupra clădirii în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor Pitești. Au fost verificate evidențele autorității locale începând cu anul 1990 și s-a constatat că nu este înregistrată emiterea unei autorizații de construire pentru Palatul Copiilor și nici nu a fost solicitat un certificat de atestare a edificării construcției pentru imobilul sus menționat.

Din răspunsurile celor două autorități am reținut că măsura de închidere a sălii de festivități datorită degradării ireversibile a tavanului este o soluție fezabilă pentru o perioadă determinată de timp dar care nu pune în siguranță integritatea întregului corp de clădire ceea ce intră în contradicție cu dispozițiile art. 33 și art. 52 din Constituție care garantează accesul la cultură și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, întrucât copiii nu mai pot beneficia de facilitățile educațional-recreative pe care Palatul Copiilor le oferea până la data deciziei de închidere a corpului de clădire afectat.

Având în vedere concluziile de etapă în cadrul sesizării din oficiu, am revenit la Inspectoratul Școlar Județean Argeș cu o nouă adresă în care am solicitat informații actualizate cu privire la stadiul procedurii privind demararea lucrărilor de reabilitare a sălii de festivități a Palatului Copiilor Pitești precum și de evaluare a integrității construcției întregului corp de clădire destinat activităților cu copii, inclusiv în ceea ce privește securitatea la incendiu.

În noul răspuns remis instituției noastre au fost furnizate date de completare conform cărora integritatea și siguranța imobilului în care funcționează Palatul Copiilor Pitești nu a fost afectată ca urmare a stării avansate de degradare a tavanului sălii de festivități. Din acest motiv înscrierea copiilor și elevilor la Palatul Copiilor Pitești, precum și formarea grupelor aferente diferitelor tipuri de activități s-au desfășurat, conform graficului aprobat de Consiliul de Administrație, pentru un număr de 3597 de beneficiari.

Palatul Copiilor Pitești a primit fila de buget pentru anul financiar 2022 și a reluat în luna martie a.c. solicitarea de oferte pentru realizarea expertizei tehnice a imobilului inclusiv a studiului DALI aferent. Expertiza tehnică va fi realizată pentru întreaga clădire și are ca scop evaluarea stării tehnice a acesteia și formularea, în cadrul raportului de expertiză tehnică, de concluzii și recomandări referitoare la condiții, limitări, măsuri și/sau soluții de intervenții care se impun pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele fundamentale aplicabile, în funcție de categoria de importanță a construcției.

Dosar nr. 37/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la incidentul armat, produs prin folosirea unui pistol tip airsoft, în care au fost implicați doi tineri, în seara zilei de 10.01.2022, în centrul Municipiului Râmnicu Vâlcea.

În acest sens, au fost solicitate informații, de la Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea și Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea.
Inspectoratul de Poliție Județean a precizat că la nivelul instituției se derulează în baza Priorităților Poliției Române, programe, proiecte și campanii de prevenire a criminalității. Programul de prevenire a delicvenței juvenile și victimizării minorilor în anul 2021 a debutat în luna februarie, acest program urmând a fi implementat și pentru anul 2022, în baza căruia vor fi organizate activități de educație antiinfracțională și antivictimală, în vederea prevenirii și combaterii actelor de violență între tineri.
La nivelul Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, au fost dispuse măsuri de identificare și consiliere a elevilor care fac parte din categoriile de risc criminogen, fiind desfășurate activități în funcție de fiecare situație, atât în cazurile semnalate de reprezentanții unităților de învățământ sau în zona adiacentă acestora.
În urma corespondenței purtate cu cele două autorități publice (Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea), am solicitat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, să ni se comunice care este modalitatea de transmitere a informațiilor referitoare la minorii asistați de către reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea la audieri, în calitate de victime, agresori sau martori), către autoritățile locale (serviciile publice de asistență socială locale din județul Vâlcea), pentru ca acestea să poată interveni și să dispună măsurile necesare conform legislației în vigoare, pentru copii aflați în situații de risc, prin asigurarea monitorizării, consilierii psihologice și sociale a minorilor.
În ceea ce privește situația minorilor audiați de către organele de poliție, în calitate de victime, agresori sau martori, în prezența reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Vâlcea, aceasta este adusă la cunoștința serviciilor publice de asistență socială locală din județul Vâlcea, prin adrese scrise.
De asemenea, am solicitat Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, să ne informeze cu privire la stadiul monitorizării situației minorului agresat în incidentul armat, produs prin folosirea unui pistol tip airsoft, în seara zilei de 10.01.2022, în centrul Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea consilierii și informării familiei cu copii în întreținere, asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local. Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea a efectuat o anchetă socială cu privire la situația minorului agresat, la solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea. Au fost purtate discuții atât cu minorul, cât și cu mama acestuia, fiind efectuată și o vizită la domiciliul celor doi.
Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea a respectat permanent prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituția preocupându-se în mod constant de identificarea copiilor aflați în situație de risc din municipiu, la fel cum a procedat și la informarea familiilor cu copii în întreținere și nu numai a acestora, cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin, precum și cu privire la serviciile sociale disponibile pe plan local.
Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea a concluzionat că, în prezent nu se impune o monitorizare a situației minorului și nici nu sunt necesare alte intervenții ale instituției.

Dosar nr. 31/2022 (rezumat) Mass-media locale și centrale au difuzat, o știre referitoare la cazul unei educatoare dintr-o creșă aflată pe raza Municipiului Pitești care a fost reținută pentru 24 de ore sub acuzația de purtare abuzivă și vătămarea mai multor copii aflați în grija ei. Sursele de presă precizează că femeia își desfășura activitatea ca educator puericultor și era bănuită de comiterea unor agresiuni prin violență asupra mai multor micuți cu vârste de la până la trei ani

Conform Standardului Ocupațional al Autorității Naționale de Calificări din România, educatorul-puericultor este o persoană calificată a cărei intervenție se regăsește în sectorul serviciilor de creștere, îngrijire și educație timpurie a copilului și de susținere a părinților în consolidarea abilităților parentale. Principalul beneficiar este minorul cu vârsta de până la trei ani. Neîndeplinirea/necunoașterea unor obligații profesionale, competențe insuficiențe și un profil psihologic insuficient evaluat al educatorului puericultor pot contribui la apariția unor situații similare în cadrul unităților aflate în coordonarea Serviciului creșe al municipiului Pitești.
Având în vedere situația prezentată, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, prin Biroul Teritorial Pitești, și a solicitat Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești mai multe clarificări cu privire la modalitățile de evaluare a activităților educative propriu-zise desfășurate de educatorii puericultori din creșele funcționale pe raza municipiului Pitești. De asemenea, am solicitat să ni se comunice dacă educatorii puericultori din creșele active pe raza UAT Pitești au urmat cursuri de pregătire/perfecționare pentru susținerea dezvoltării globale integrate a copilului și în ce măsură nevoile de îngrijire și planificarea activităților destinate beneficiarilor sunt adaptate ritmului și nevoilor specifice fiecărui copil în parte.
Direcția de Asistență Socială a municipiului Pitești a răspuns că, până la data solicitărilor noastre activitatea specifică a fost reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 care, la data de 4 mai 2022 a fost abrogată de Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară. Întreg personalul didactic a absolvit modulul psiho-pedagogic iar personalul nedidactic a parcurs module de formare având ca teme principiile educației timpurii. Evaluarea activității este atributul Inspectoratului Școlar Județean Argeș iar, în funcție de situație, activitățile educaționale sunt personalizate pentru valorizarea copilului, pentru diferențierea și individualizarea adecvate ritmului și nevoilor proprii, în vederea sprijinirii dezvoltării acestuia. Pe baza studiilor absolvite de către educatorii puericultori, salariați ai Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești, se consideră îndeplinite prevederile standardului ocupațional al profesiei, inclusiv cu privire la menținerea integrității și siguranței beneficiarilor. Printre atribuțiile specifice ale Inspectoratului Școlar Județean Argeș era cuprinsă și asigurarea perfecționării profesionale a educatorilor puericultori.
Din răspunsul formulat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești reiese că la nivelul Centrului de Îngrijire Educație Timpurie și Creșe Pitești sunt cunoscute și puse în practică prevederile legale cu respectarea dispozițiilor art. 49 din Constituție.
În prezent, sunt în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară și Ordinul nr. 6.310 din 29 noiembrie 2022 privind diferenţierea salariilor de bază în funcţie de studiile absolvite pentru personalul didactic de predare încadrat în funcţia didactică de educator-puericultor care reglementează prevederi explicite și termene concrete pentru încadrarea, pregătirea specifică, atribuțiile educatorilor puericultor și standarde de calitate specifice. La începutul anului 2023, pentru Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești Primăria Municipiului Pitești are calitate de persoană juridică fondatoare și a devenit unitate de învățământ cu personalitate juridică aflată sub coordonarea metodologică a Inspectoratului Județean Școlar Argeș, așa cum prevăd dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară. Autorităţile administraţiei publice locale, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, cu participarea părinţilor, a operatorilor economici, a societăţilor umanitare, a
organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane fizice sau juridice, asigură condiţiile necesare organizării şi funcţionării unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, inclusiv hrana, odihna, transportul, protecţia vieţii şi sănătăţii antepreşcolarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a drepturilor copilului.

Dosar nr. 23/2022 (rezumat)-Într-un reportaj difuzat de postul național Antena 1 s-au prezentat cazurile unor copii preșcolari și școlari care se întorc din unitățile de învățământ cu iritații pe piele și dermatite care par să fie cauzate de produsele pentru igienă folosite în școli sau grădinițe. Printre produsele iritante stabilite ca fiind responsabile de apariția dermatitei de contact pot fi săpunurile și detergenții, loțiunile de corp sau dezinfectanții iar singura modalitate de prevenție este depistarea substanțelor la care copilul este alergic și îndepărtarea acestora din calea lui.

Conform prevederilor legale, autorităților statului le revin responsabilități de protejare a sănătății publice și de protecție a consumatorului, în acest caz.
Având în vedere situația prezentată, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș/Vâlcea și Direcției de Sănătate Publică Argeș/Vâlcea o serie de date pentru stabili în ce măsură autoritățile locale își îndeplinesc atribuțiile pentru respectarea dispozițiilor 34 din Constituție privind dreptul la ocrotirea sănătății. Din răspunsurile colectate a reieșit că autoritățile din cele două județe au acționat diferit cu referire la situația pentru care am cerut clarificări deși, prin actele normative de reglementare, sunt desemnate structurile cu competențe de verificare și control. Astfel, Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin comisariatele locale au atribuții și competențe clare pentru protejarea sănătății publice și de protecție a consumatorului. În aceste condiții, am transmis o transmis o solicitare prefectului județului Vâlcea în care am întrebat, printre altele, dacă la Instituția Prefectului s-a întrunit, în ultimul an calendaristic, Consiliul consultativ pentru protecția consumatorului și dacă au fost dispuse măsuri pentru prevenirea riscurilor de folosire în unitățile de învățământ de pe raza județului Vâlcea a produselor biocide fără respectarea instrucțiunilor producătorului sau cu termen de valabilitate expirat. Această autoritate a confirmat, în răspunsul său, că se află în funcțiune Consiliul Județean Consultativ pentru Protecția Consumatorilor care a fost reorganizat la începutul lunii a.c., ca urmare a modificărilor survenite în componența membrilor. Ca urmare a demersurilor instituției Avocatul Poporului, la ședința din trimestrul al III-lea a Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea vor fi analizate competențele autorităților locale responsabile cu protejarea sănătății publice și protecția consumatorului precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire a riscurilor de folosire în unitățile de învățământ de pe raza județului Vâlcea a produselor biocide fără respectarea instrucțiunilor producătorului sau cu termen de valabilitate expirat.

Dosar nr. 24/2022 (rezumat)-O știre de presă publicată online pe site-ul săptămânalului local Timpul de Vâlcea a informat despre faptul că în câteva zone publice de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea sunt semnalate riscuri de sănătate publică și de mediu prin depozitarea unei cantități însemnate de deșeuri în amplasamentul aparținând S.C. Romprest S.A.

Jurnaliștii au atras atenția asupra unei probleme ecologice locale majore pe care autoritățile responsabile nu o gestionează cu fermitate și aduc prejudicii majore populației din localitate. În legătură cu această situație, Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Vâlcea nu a răspuns public solicitărilor adresate de mass-media locale care afirmă că prefectul județului Vâlcea nu și-a îndeplinit atribuțiile legale în acest caz.
Având în vedere situația prezentată și cadrul legal de reglementare, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu, fiind efectuate demersuri la Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Vâlcea, precum și la Agenția Pentru Protecția Mediului Vâlcea pentru a solicita o serie de clarificări.
Comisariatul Județean Vâlcea al Gărzii Naționale de Mediu a comunicat că în primele trei luni ale anului 2022 a efectuat 50 de acțiuni de control la operatori economici de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și 157 de acțiuni în județul Vâlcea. Unele dintre acestea au fost efectuate în comun cu Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi și Instituția Prefectului. Neconformitățile cel mai frecvent constatate au fost în managementul deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate. În aceste cazuri au fost aplicate sancțiuni contravenționale și au fost impuse măsuri de conformare. La S.C. Romprest S.A. au fost efectuate, în ultima perioadă, 5 acțiuni de control și nu au fost constatate încălcări ale legislației privind autorizarea, operatorul economic deținând autorizație de mediu valabilă pentru a desfășura activitate pe raza UAT Râmnicu Vâlcea.
Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea nu a formulat niciun răspuns.
În această situație, ne-am adresat Instituției Prefectului Județul Vâlcea pentru a obține datele solicitate. Din răspunsul transmis am reținut, în esență, că la nivelul Instituției Prefectului Județul Vâlcea a fost emis Ordinul prefectului nr. 130/2022 privind constituirea unei comisii de verificare a stațiilor de sortare deșeuri din județul Vâlcea. Aceste activități de control se desfășoară săptămânal.

Dosar nr. 20/2022 (rezumat)-După ce mass-media locale au relatat despre riscul ca unele autorități publice locale să nu poată finaliza proiecte din cauza scumpirilor în lanț la materiale de construcții, a energiei și a combustibilului, iar situația a condus la creșterea facturilor, fiind interesați de stadiul investițiilor în proiecte sociale locale aflate în derulare, cu termen de finalizare sfârșitul acestui an și care riscă să fie sistate sau închise datorită creșterii considerabile a costurilor la materiale de construcții, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat clarificări de la autoritățile locale responsabile.

Practic, în condițiile apariției unor costuri suplimentare, în cazul proiectelor cu finanțare națională, autoritățile locale puteau depune cereri la ministerul de resort care finanțează proiectul pentru acoperirea acestora. Măsura a devenit de la data de 31.08.2021 când entitățile contractante aveau obligația să introducă clauze de ajustare a prețului în toate documentațiile și în condițiile impuse de textul actului normativ. Din răspunsurile care ne-au fost trimise a rezultat că în cele două județe se află în curs de derulare/implementare proiecte de investiții care au, în majoritatea cazurilor, termen de finalizare sfârșitul anului 2023 și nu au fost întâmpinate dificultăți în derularea contractelor de lucrări ca urmare a creșterii costurilor la materialele de construcții. A existat o excepție în cazul Grădiniței cu program normal nr. 16 (PNDL) din Râmnicu Vâlcea pentru care lucrarea era realizată în proporție de 17%, fiind depășit termenul dării în funcțiune (15.05.2022). Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a depus cereri la ministrul de resort și, pentru că nu a fost obținut un răspuns, se căutau soluții pentru finanțarea de la bugetul local. Întrucât, în cazul proiectului care vizează Grădinița cu program normal nr. 16 din Râmnicu Vâlcea exista riscul sistării proiectului, am transmis o solicitare primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a obține detalii legate de cauzele care au condus la tergiversarea unui răspuns din partea autorității centrale. Direcția Investiții Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea ne-a comunicat că urmare solicitărilor noastre, s-au organizat ședințe de lucru între părțile semnatare ale contractului de execuție lucrări la Grădinița cu Program Prelungit normal nr. 16 și s-a dispus continuarea lucrărilor, cu ajustarea prețurilor contractului. De asemenea, a fost prelungit contractul de execuție a lucrărilor care se vor finaliza în cursul lunii octombrie a.c.

Dosar nr.10/2022 (rezumat)-Într-un articol publicat pe site-ul totuldespremame.ro au fost analizate beneficiile și drepturile pe care angajatorii sunt obligați să le asigure și să le garanteze pentru salariatele care urmează să devină mame

Liniile directoare legislative sunt Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau alăptează, Legea 25/2004 pentru aprobarea OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă și Codul Muncii (art. 50, art. 60 și art. 128).

Având în vedere situația prezentată și cadrul legal de reglementare, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu, și a solicitat la Inspectoratele Teritoriale de Muncă Argeș/Vâlcea, Direcțiile de Sănătate Publică Argeș/Vâlcea și Instituțiile Prefectului Județul Argeș/Vâlcea date relevante referitoare la problematica analizată.
Răspunsurile provenite de la autoritățile chestionate au scos în evidență două aspecte de interes: nu toți operatorii economici și nu toate instituțiile publice active pe raza celor două județe informează Direcțiile de Sănătate Publică cu privire la salariatele însărcinate și modul de aplicare a legislației de protecție a maternității la locul de muncă; există un număr semnificativ, raportat în cursul unui singur an calendaristic, de gravide cu probleme sociale, minore sau neînscrise la medicul de familie. Urmare solicitărilor noastre, au fost prezentate, în cadrul ședințelor ordinare a Comisiei de Dialog Social Argeș/Vâlcea, informări ale Direcției de Sănătate Publică și Inspectoratul Teritorial de Muncă privind aplicarea prevederilor OUG nr. 96/14.10.2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, modificată și completată. Cele două instituții au prezentat membrilor comisiei materiale referitoare la subiectul menționat, alături de concluziile desprinse ca urmare a controalelor de specialitate efectuate la angajatori în cursul anului 2021. Astfel, Blocului Național Sindical, Confederația Națională Sindicală “Cartel Alfa”, CNSRL “Frăția”Confederația Sindicatelor Democratice din România, Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Patronatul Național Român, reprezentanților administrației publice le-a fost prezentată o sinteză a drepturilor ce trebuie să li se acorde la locul de muncă salariatelor gravide și/sau mame, lăuze sau care alăptează, conform OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, modificată și completată. Rezultatele controalelor efectuate în perioada 01.01.2021-20.05.2022 au evidențiat neconformități pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale. În perioada de referință, Direcția de Sănătate Publică Argeș a înregistrat 390 de dosare privind protecția maternității la locul de muncă provenind de la un număr mic de unități industriale, unități sanitare și unități comerciale din județ, situație ce relevă necunoașterea, de către angajatori, a obligațiilor ce le revin cu privire la întocmirea rapoartelor de evaluare a condițiilor de muncă pentru salariata însărcinată sau lăuză. În contextul arătat, Instituția Prefectului Județul Argeș a solicitat Inspectoratului teritorial de Muncă Argeș și Direcției de Sănătate Publică dispunerea de măsuri ferme și aplicate în ceea ce privește cunoașterea și punerea în practică a dispozițiilor legale în materia respectării drepturilor maternității la locul de muncă precum și de control și sancționare a încălcării normelor în vigoare.

Dosar nr. 5/2022 (rezumat) - După ce Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, prin Biroul Teritorial Pitești, în legătură cu depozitarea și aprinderea vegetației uscate și a deșeurilor depozitate necontrolat pe raza UAT Pitești au fost obținute răspunsuri de la mai multe autorități locale competente în gestionarea acestei situații, printre care și cele ale Primăriei municipiului Pitești.

Având în vedere răspunsurile primăriei și prevederile legale în materie, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 82/2022, prin care domnului primar i s-a recomandat să întreprindă măsurile legale pentru eficientizarea intervențiilor asupra depozitelor de deșeuri abandonate/neautorizate. În acest sens, urma să analizeze oportunitatea de modificare a Regulamentului anexa la HCL 190/27.05.2021 astfel încât să fie redus termenul acordat de autoritatea locală pentru îndepărtarea deșeurilor depozitate ilegal/neautorizat precum și optimizate modalitățile de intervenție în cazurile când proprietarii terenurilor afectate nu-și respectă obligațiile de întreținere, curățare și igienizare. În acest scop, s-a recomandat să inițieze și să supună aprobării Consiliului Local al municipiului Pitești modificarea/completarea Regulamentului anexă la HCL nr. 190/2021 .

La această Recomandare, Primăria Municipiului Pitești a răspuns, în sinteză, că existența deșeurilor pe unele terenuri din municipiul Pitești nu este consecința aplicării prevederilor regulamentului aprobat prin HCL nr. 190/27.05.2021. Dimpotrivă, persoanele care își salubrizează terenurile proprietate ca urmare a demersurilor făcute în temeiul acestui Regulament au o legătură permanentă cu membrii comisiei, îi informează cu privire la stadiul măsurilor întreprinse iar, de multe ori, solicită lămuriri în legătură cu posibilitățile de evacuare a deșeurilor rezultate. Pe site-ul operatorului local de salubritate populația găsește informații referitoare la strângerea și predarea deșeurilor, altele decât cele menajere. Deși autoritatea locală caută să rezolve problemele legate de salubritate în termene scurte, identificarea proprietarilor terenurilor neîngrijite, precum și comunicarea somațiilor către aceștia sunt uneori dificil de realizat pentru că la nivelul UAT Pitești nu există documentație cadastrală de înregistrare sistematică a imobilelor care să asigure informațiile necesare. Pe de altă parte, multe persoane refuză primirea corespondenței transmise. Când identificarea proprietarului este facilă și se îndeplinește procedura de comunicare a somației, salubrizarea terenului neîngrijit și evacuarea deșeurilor rezultate se fac în termene rezonabile.

Aspectele puse în atenția Primăriei Municipiului Pitești de către Avocatul Poporului sunt analizate și în eventualitatea modificării Regulamentului va fi avută în vedere Recomandarea nr. 82/2022. În continuare, se vor lua toate măsurile posibile pentru a preveni depozitarea necontrolată a deșeurilor.

Faptul că, la nivelul UAT Pitești nu au fost realizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor constituie un motiv întemeiat pentru care autoritatea locală nu și-a putut însuși Recomandarea nr. 82/2022 a Avocatului Poporului.

Dosar nr. 4/2022 (rezumat)

După ce site-ul cotidianului local ziarulargesul.ro (https://ziarulargesul.ro/pitestiul-impanzit-de-oameni-ai-strazii-care-cad-vomita-si-urineaza/) a relatat despre înmulțirea cazurilor de oameni ai străzii cărora li se face rău în centrul municipiului și necesită transport de urgență la spital cu presupunerea că o cauză determinată ar fi consumul unei substanțe psihotrope agresive care ar fi răspândită frecvent, în ultima perioadă, în acest mediu, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu, întrucât asemenea situații pot pune în pericol viața și integritatea fizică și psihică a acestor oameni, afectează climatul de siguranță și sănătate publică, inclusiv, prin riscurile foarte ridicate în ceea ce privește sănătate publică autorităților locale le revine obligația de a gestiona situația persoanelor fără adăpost prin prevenire și intervenție rapidă în acord cu dispozițiile legale.

S-au solicitat Primăriei Municipiului Pitești și Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Argeș date relevante privind numărul total al persoanelor fără adăpost aflate în evidențele Primăriei Municipiului Pitești; programe de parteneriat public privat aflate în derulare sau în proiect cu organizații guvernamentale specializate în problema persoanelor fără adăpost; strategia de colaborare între Poliția Locală a Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești în ceea ce privește identificarea acestor persoane și efectuarea unor anchete de sociale care să stabilească motivele certe ale statutului de persoană fără adăpost; măsurile de prevenire pe care Poliția Locală a Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești le-au pus în practică în ultimul an calendaristic în ceea ce privește prevenirea consumului de substanțe psihotrope în rândul persoanelor fără adăpost; care au fost propunerile formulate de ATOP Argeș, acțiunile concrete desfășurate și recomandările emise în ultimul an.
Poliția Locală a Municipiului Pitești a comunicat că au fost desfășurate acțiuni care au avut ca scop depistarea și identificarea persoanelor fără adăpost, respectiv prevenirea și intervenția rapidă a unor eventuale evenimente cu risc social ce puteau fi generate de prezența acestora pe raza localității. Nu au fost identificate și nu au fost primite solicitări privind desfășurarea de proiecte în comun cu organizații neguvernamentale specializate iar colaborarea dintre Poliția locală și Direcția de Asistență Socială Pitești este funcțională și nu are la bază un document specific de acțiune.
Direcția de Asistență Socială Pitești ne-a adus la cunoștință cum este gestionată situația persoanelor fără adăpost în localitate în ceea ce privește organizarea și funcționarea adăposturilor de noapte, condițiile de cazare și masă, triajul epidemiologic și sanitar, beneficiile și serviciile gratuite. În evidența acestei autorități, de la începutul stării de urgență, s-au aflat 48 de persoane iar la data răspunsului se aflau cazate în adăposturi 16 persoane (12 bărbați și 4 femei). Persoanele beneficiare vin la adăpost prin autoreferire și referire din partea altor instituții, acestea nefiind obligate să se cazeze și având libertatea să părăsească adăpostul și/sau să refuze serviciul social.
ATOP Argeș a precizat că este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică și că, în contextul pandemiei, nu a avut un buget la dispoziție în anul 2021. În luna februarie a.c., în cadrul ședinței ATOP Argeș a fost încheiat un protocol de colaborare cu DGASPC Argeș, IPJ Argeș, IJJ Argeș, AJOFM Argeș, ISU Argeș și Poliția Locală Pitești privind reducerea fenomenului de cerșetorie și migrație pe raza județului Argeș.

Concluzionăm că autoritățile locale au răspuns solicitărilor noastre și chiar au organizat o operațiune de prevenire cu scop reactiv și preventiv. Pentru că, la data prezentei, se află în derulare procesul de recenzare a populației și a locuințelor în țara noastră iar Organizația Națiunilor Unite, în recomandările sale pentru recensământul populației și a locuințelor definește persoanele fără adăpost sub două mari grupuri (https://www.no-regime.com/ru-ro/wiki/Homelessness): persoanele fără adăpost primare (sau lipsa acoperișului) (această categorie include persoanele care locuiesc pe străzi fără adăpost care ar intra în sfera locuințelor) și persoanele fără adăpost secundare (Această categorie poate include persoanele fără loc de reședință obișnuită care se deplasează frecvent între diferite tipuri de cazare, inclusiv locuințe, adăposturi și instituții pentru persoanele fără adăpost sau alte locuințe) vom continua să monitorizăm situația.

2021

Dosar nr. 536/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că, o elevă a Liceului de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea, a fost hărțuită sexual pe o străduță aflată în apropierea unității de învățământ

În acest sens, au fost efectuate demersuri la Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcția Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea și Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea, în scopul comunicării informațiilor pe care le dețin în legătură cu incidentul și a eventualelor măsuri luate în cauză. Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea a informat instituția Avocatul Poporului cu privire la procedurile existente privind prevenirea și combaterea fenomenului de violență în mediul școlar, precum și măsurile preventive luate în fiecare an școlar și incluse în activități educative și extrașcolare, printre care amintim: – încheierea de protocoale de colaborare cu instituții/ONG-uri implicate în combaterea violenței și realizarea unor întâlniri de lucru cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Argeș, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, Agenției Naționale Antidrog-C.P.E.C.A. Vâlcea; – organizarea de campanii antiviolență care au avut ca temă principală, prevenirea violenței și a abuzului sexual asupra minorilor; – consilierea psihopedagogică a elevilor care prezintă forme accentuate de manifestare violentă, agresivă în relațiile cu colegii și cadrele didactice; – activități susținute în cadrul orelor de dirigenție, având ca teme prevenirea și tratarea actelor de violență; – acțiuni de participare a elevilor la activități extrașcolare civice, cum ar fi ateliere de educație juridică și civică cu privire la teme în materie de drept penal, drepturi constituționale, aspecte de educație civică, campanii de informare privind consumul de droguri, alcool, tutun, riscurile și efectele asociate cu acestea, activități de prevenire a criminalității, prevenirea disparițiilor de minori, a riscurilor la care se supun minorii care părăsesc voluntar domiciliul. În ceea ce privește eleva agresată, aceasta beneficiază de consiliere psihologică, în cadrul unui cabinet privat de psihoterapie, fapt relatat de tatăl său. Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea ne-a informat că la nivelul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, Biroul de Investigații Criminale, se află în lucru un dosar penal, în care sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptei. Direcția Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea ne-a informat că în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, cât și cu cele ale Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Râmnicu Vâlcea din 2021, în domeniul ordinii și liniștii publice, Poliția Locală are o sferă largă de atribuții, printre care și menținerea ordinii și liniștii publice în imediata apropiere a unităților de învățământ publice. Pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și pentru prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele unităților de învățământ preuniversitar, Direcția Poliției Locale prin Serviciul Ordine Publică, asigură, conform Planului Local Comun de Acțiune la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat pentru anii școlari 2021-2022, protecția elevilor și a personalului didactic, la mai multe unități de învățământ. În acest sens, în prezent colaborează cu Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea identificării agresorului cu ajutorul imaginilor preluate de camerele de supraveghere video, amplasate în imediata apropiere a locului unde s-a produs agresiunea. De asemenea, situația semnalată de către Biroul Teritorial Pitești se află atât în atenția organelor de cercetare penală, cât și a tuturor instituțiilor care compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, de la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Dosarul nr. 295/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești a luat cunoștință din informațiile prezentate în mass-media locală cu privire la faptul că, în cursul serii de 4 iunie 2021, între trei minori, cu vârste cuprinse între 13 ani, respectiv 14 ani, din cartierul piteștean Trivale s-a produs o altercație fizică, unul din minori lovind un alt băiat cu piciorul

Față de această situație, ne-am adresat Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, solicitând informații cu privire la incidentul produs, precum și comunicarea măsurilor luate în acest sens. Având în vedere rezultatul demersurilor întreprinse la cele două autorități publice, am revenit cu o nouă adresă către Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, prin care am solicitat transmiterea către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, a informațiilor cu privire la adresele de domiciliu și numele părinților minorilor implicați în altercația produsă în cartierul Trivale. Inspectoratul de Poliție Județean Argeș ne-a precizat că a transmis spre competentă soluționare, Secției 3 Poliție a Municipiului Pitești, solicitarea Biroului Teritorial Pitești. Prin urmare, Secția 3 Poliție a Municipiului Pitești a comunicat Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, datele solicitate. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești ne-a informat că în urma primirii datelor solicitate, reprezentanții instituției s-au deplasat la adresele celor trei minori, pentru a face verificările care se impun, în vederea constatării unor eventuale situații de risc. Potrivit declarațiilor părinților minorilor implicați în incidentul petrecut în luna iunie anul trecut, aceștia au precizat că minorii au rezultate bune la școală, frecventează cu regularitate cursurile școlare, altercația fizică produsă, fiind un incident izolat. Părintele unuia dintre minori a declarat că a fost un incident singular, ca urmare a unei reacții pe care minorul a regretat-o, acesta nefiind implicat nici înainte nici ulterior acestei întâmplări într-o situație similară. În concluzie, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești ne-a precizat că având în vedere declarațiile părinților minorilor în cauză, precum și discuțiile purtate cu aceștia, consideră că minorilor le sunt oferite condiții corespunzătoare pentru o creștere și o educație corespunzătoare.

Dosar nr. 231/2021 (rezumat)-“în jumătate dintre direcțiile de asistență socială și protecția copilului (DGASPC-uri) din întreaga țară au fost înregistrate sesizări pentru fapte de violență sexuală în perioada 2005-2020, în care agresorii erau angajați ai instituției, iar victimele erau minori și persoane cu dizabilități din centre sau minori aflați în asistență maternală”

Modalități de însușire a Recomandării Avocatului Poporului nr. 118/2021 de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții

După ce mass-media centrale (https://www.vremeanoua.ro/fata-nevazuta-a-institutiei-care-ar-trebui-sa-aiba-grija-de-copii-agresiuni-sexuale-si-trafic-de-minori/; https://www.libertatea.ro/stiri/acuzatii-de-violenta-sexuala-din-partea-angajatilor-in-cel-putin-jumatate-din-dgaspc-3540449) au relatat despre faptul că “în jumătate dintre direcțiile de asistență socială și protecția copilului (DGASPC-uri) din întreaga țară au fost înregistrate sesizări pentru fapte de violență sexuală în perioada 2005-2020, în care agresorii erau angajați ai instituției, iar victimele erau minori și persoane cu dizabilități din centre sau minori aflați în asistență maternală”, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, prin Biroul Teritorial Pitești.
Concluziile care s-au desprins din analiza răspunsurilor remise de către autorități au confirmat fapte de agresiune sexuală și abuz fizic asupra minorilor aflați sub măsură de protecție specială la asistenți maternali profesioniști. Conform prevederilor legale în vigoare, această situație impune evaluări complexe ale portofoliului de asistenți maternali profesioniști dar acestea reglementează doar garanțiile morale și condițiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească persoana sau familia care primește copilul în plasament. Cadrul normativ nu reglementează și evaluări psihologice pentru a preveni riscul devierilor comportamentale spre abuz, agresiune și neglijare. În plus, în perioada pandemiei comunicarea s-a putut realiza exclusiv telefonic sau folosind aplicații video fără o monitorizare/intervenție directă. În aceste cazuri verificarea sesizărilor privind cazurile de abuz şi neglijare a copilului nu s-a mai făcut la sediile persoanelor juridice sau la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia unui copil. Din acest motive, Avocatul Copilului, la propunerea Biroului Teritorial Pitești, a solicitat președintelui Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (în prezent Autoritatea Națională pentru Drepturile Copilului și Adopții) să analizeze oportunitatea de modificare/completare a normelor metodologice privind planul individualizat de protecție prin includerea unor măsuri complexe de evaluare psihologică a asistenților maternali profesioniști așa încât să fie prevenit riscul devierilor comportamentale spre abuz, agresiune și neglijare a minorilor pe care îi au în plasament, inclusiv cu task-uri precise în situații de urgentă sau alertă pandemică sau epidemiologică.

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (în prezent Autoritatea Națională pentru Drepturile Copilului și Adopții) a răspuns solicitării Avocatului Copilului în sensul că specialiștii ANPDCA au inițiat un program de formare pe tema prevenirii și combaterii violenței asupra copilului care se desfășoară sub forma unui curs on line adresat specialiștilor din cadrul DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului), respectiv reprezentantul DGASPC în echipa intersectorială locală pentru prevenirea și combaterea violenței asupra copilului și un specialist din compartimentul specializat în cazul intervențiilor în situații de abuz, neglijare, trafic, migrațiune și repatrieri. Cursul se derulează în perioada noiembrie 2021-aprilie 2022, va fi susținut de formatori autorizați și va avea o durată de 30 de ore, împărțită între sesiuni on line pe platforma Zoom a instituției, studiu individual și activități practice. Pentru acest curs au fost selectați 15.000 de asistenți maternali. Prima sesiune a fost susținută la 24.11.2021. Pachetul de formare aferent Cursului de formare în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și specialiștii DGASPC conține 4 module însoțite de prezentări, exerciții, teste de autoevaluare și resurse suplimentare. Pachetul de formare se va transmite tuturor DGASPC printr-o circulară astfel încât să poată fi utilizat, pe viitor, de câte ori va fi necesar. De asemenea, ANPDCA analizează opțiunile disponibile pentru corelarea problematicii conduitei asistenților maternali profesioniști care interacționează direct cu copiii aflați în sistemul de protecție proceduri, în vederea determinării acelor situații care pot fi încadrate în categoria urgențelor umanitare. ANPDCA va proceda la elaborarea unui set de proceduri de lucru destinate activității desfășurate de asistenții maternali.

Dosar nr. 41/2021 (rezumat)-Mass-media centrale au relatat despre faptul că majoritatea clădirilor școlare nu sunt autorizate la incendiu, iar pentru câteva sute de școli nu este asigurată încălzirea, ceea ce implică riscul producerii de incendii care să pună în pericol viața și integritatea fizică a elevilor, cadrelor didactice și personalului care asigură buna funcționare a clădirilor școlare

Cea mai importantă neregulă în acțiunile de control și prevenire în clădirile școlare rămâne funcționarea fără autorizație/aviz de securitate la incendiu.

Având în vedere situația prezentată, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, și a înaintat demersuri la mai multe autorități competente din județele Argeș și Vâlcea (ISU, Inspectoratele Școlare Județene, primării), pentru a obține mai multe date relevante privind autorizarea/avizarea la incendiu pentru clădirile școlare. Sinteza tuturor datelor și informațiilor colectate pe parcursul acestor demersuri reliefează, în esență, două aspecte principale: apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condițiile legii, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul României; principalele cauze pe care le invocă reprezentanții autorităților locale sau ai unităților de învățământ care nu dețin avizul de securitate la incendiu sunt remediabile și se află în sarcina lor ca administratori sau proprietari, după caz. În conformitate cu prevederile art. 571 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, pentru construcțiile care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru care se face dovada alocării fondurilor necesare sau încheierii de contracte pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru conformarea construcției la cerința de securitate la incendiu, beneficiarii au obligația obținerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2022.
Din datele colectate, în județul Argeș sunt 42 de unități școlare, iar în județul Vâlcea sunt 11 unități școlare care, la finele anului 2021, nu aveau autorizație/aviz pentru securitate la incendiu. Am adresat Instituției Prefectului Județul Argeș/Vâlcea rugămintea de a solicita primăriilor în administrarea/subordinea cărora se află cele 42/11 de unități școlare date concrete cu privire la stadiul demersurilor și măsurilor care au fost dispuse pentru intrarea în legalitate (inclusiv în situația prevăzută de art. 571 din Legea nr. 307/2006, republicată).
Instituția Prefectului Județul Vâlcea ne-a comunicat că pentru a răspunde cerințelor noastre, a solicitat unităților administrativ teritoriale în subordinea/administrarea cărora se află cele 11 unități de învățământ care nu dețin aviz/autorizație pentru securitate la incendiu, informații cu privire la stadiul actual al demersurilor și măsurilor care au fost dispuse la nivel local pentru îndeplinirea acestor obligații și intrarea în legalitate.
Pe cale de consecință, pentru toate cele 11 unități de învățământ au fost inițiate măsuri și demersuri de intrare în legalitate.

Instituția Prefectului Județul Argeș ne-a informat că urmare solicitării noastre, a transmis către primăriile din județul Argeș care au în subordine unitățile școlare fără aviz/autorizație la incendiu, să procedeze la întocmirea documentației necesare pe care, ulterior, să o depună la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș în vederea eliberării autorizației/avizului de securitate la incendiu. Totodată, a solicitat și informații privind demersurile concrete pe care aceștia le-au întreprins în vederea obținerii autorizației/avizului de securitate la incendiu.

Sari la conținut