Activitate

 

2022

Dosar 503/2022-În data de 4 august, un petent s-a adresat Biroului Teritorial Oradea al instituției Avocatul Poporului și a reclamat faptul că, în luna noiembrie 2021, a solicitat Casei Județene de Pensii Bihor emiterea unei decizii privind stabilirea calității de beneficiar al O.G. 105/2999, în calitate de urmaș al tatălui său refugiat. Acesta face mențiunea că toată documentația depusă a fost corectă și completă

Deoarece nu a primit răspuns la cererea inițială, petentul a revenit cu o adresă la aceeași instituție, în luna iunie 2022 solicitând emiterea unui răspuns, respectiv a unei decizii la cererea depusă în luna noiembrie 2021. Până la sesizarea instituției Avocatul Poporului, petentul nu a primit răspuns de la Casa Județeană de Pensii Bihor. Ca urmare a demersurilor efectuate de către Biroul Teritorial Oradea al instituției Avocatul Poporului, Casa Județeană de Pensii Bihor ne-a comunicat faptul că, în urma analizării dosarului, Comisia pentru aplicare a O.G. 105/1999 din cadrul acestei instituții a admis cererea petentului și a stabilit, prin Hotărâre, calitatea sa de beneficiar al drepturilor prevăzute de O.G. nr. 105/1999. Hotărârea petentului a fost comunicată la data de 17.08.2022.

Dosar nr. 492/2022 (rezumat) Având în vedere aspectele cu privire la acordarea tichetelor sociale prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 63/2022, semnalate în articolul Haos cu voucherele sociale: Autoritățile se laudă că le-au trimis tuturor românilor sărmani, bihorenii se plâng că nu le-au primit”, publicat pe site-ul ebihoreanul.ro în data de 2 august 2022, Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu și a întreprins demersuri la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Am solicitat informații privind procedura de urmat în situația în care o persoană eligibilă pentru sprijinul material nu se regăsește pe lista beneficiarilor de tichete sociale, respectiv dacă se vor acorda tichete sociale și persoanelor eligibile, care nu se regăsesc pe listele beneficiarilor și termenul preconizat pentru acordarea tichetelor sociale persoanelor eligibile care nu se regăsesc pe liste și modalitatea în care aceste persoane vor intra în posesia lor. Atât Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cât și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au răspuns solicitărilor instituției Avocatul Poporului și ne-au comunicat următoarele:
1. Referitor la Procedura de urmat în situația în care o persoană eligibilă pentru sprijinul material nu se regăsește pe lista beneficiarilor de tichete sociale și se încadrează în limitele prevăzute de actul normativ invocat, se face precizarea că, în funcție de calitatea pe care o are, persoana se poate adresa la:
– Casa Națională de Pensii, dacă este pensionar al sistemului public de pensii, pensionar aflat în evidența caselor de pensii sectoriale sau este beneficiar de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special.
– Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, dacă este persoană adultă sau copil, încadrată în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, familie care are stabilit dreptul la ajutor social, familie monoparentală sau cu cel puțin 2 copii în întreținere, beneficiară sau nu de alocație pentru susținerea familiei și persoană fără adăpost.
2. În ceea ce privește familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei, acestea pot solicita acordarea sprijinului material sub forma tichetelor sociale dacă nu depășesc limita de venit de 600 lei, prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința ori locuiesc efectiv. Primăria întocmește situațiile centralizatoare cu aceste familii/persoane care îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului, inclusiv cea cu persoanele fără adăpost aflate în evidența sa sau pentru cele care depun cerere și declarație pe propria răspundere, pe care le transmit la nivel teritorial agenției pentru plăți și inspecție socială, situație ce va fi transmisă A.N.P.I.S. pentru centralizare la nivel național.
3. Termenele prevăzute pentru încărcarea tichetelor sociale sunt reglementate de M.I.P.E. și afișate pe site-ul acestei instituții.

Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu și a efectuat demersuri la Garda de Mediu-Comisariatul Județean Bihor și la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor ca urmare a informațiilor apărute în mass-media, potrivit cărora, două lacuri toxice băltesc lângă Oradea, iar autoritățile nu fac nimic pentru ecologizarea zonei.

În cauza C-301/17 (Comisia Europeană împotriva României), s-a constatat faptul că România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art. 14 lit. (b), coroborat cu art. 13 din Directiva 1999/31 a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri. Referitor la stadiul procedurii de închidere a depozitelor de deșeuri periculoase, precum și măsurile dispuse Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ne-a comunicat următoarele: – au fost declarate de utilitate publică lucrările de închidere și ecologizare a depozitelor de deșeuri, efectuate de stat prin autoritățile publice centrale. – pentru asigurarea finanțării lucrării de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri și ca urmare a solicitărilor A.F.M., Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor pentru POIM 2014-2020. – pentru unele dintre depozitele neconforme de deșeuri industriale, A.F.M. a inițiat o procedură de tip analiză diagnostic (due diligence), prin care va fi evaluată situația fiecărui depozit neconform. -după finalizarea procedurii de expropriere, vor fi stabilite costurile aferente lucrărilor de închidere și se vor stabili informațiile de ordin tehnic necesare lansării procedurilor de achiziție pentru întocmirea studiilor de fezabilitate. – s-a semnat contractul de servicii de consultanță cu asocierea câștigătoare, urmând ca până în decembrie 2022 să fie furnizat ultimul livrabil care va sta la baza întocmirii Studiilor de fezabilitate. – au fost înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și date în administrarea M.M.A.P. prin A.F.M., o parte din terenurile pe care sunt situate aceste depozite, iar pentru alte suprafețe de teren, este în curs de elaborare proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în domeniul public al statului și constituirea dreptului de administrare în favoarea M.M.A.P., prin A.F.M., în scopul efectuării lucrărilor de închidere și ecologizare. În acest context, este subliniat faptul că M.M.A.P. a întreprins demersurile necesare în vederea urgentării închiderii depozitelor neconforme.

Dosar nr. 22/2022 (rezumat)-Având în vedere aspectele cu privire la centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice, semnalate în articolul Sătmărenii la bătrânețe se pot baza doar pe cămine private. Statul e falimentar, publicat pe site-ul de știri presasm.ro, în data de 16.01.2022, Biroul Teritorial Oradea s-a adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, pentru a ne comunica informații privind situația persoanelor vârstnice din județ.

D.G.A.S.P.C. Satu Mare ne-a comunicat faptul că, în vederea identificării nevoii dezvoltării unor servicii sociale de tip cămin pentru persoanele vârstnice, această instituție a emis adrese către toate U.A.T.-urile din județ. Astfel, au fost identificate un număr de 127 persoane vârstnice aflate în nevoie, dintre care un număr de 39 de persoane necesită instituționalizare.
Având în vedere numărul de persoane vârstnice identificate pe raza județului Satu Mare, care necesită instituționalizare și rolul D.G.A.S.P.C. Satu Mare de coordonare și de sprijinire a autorităților administrației publice locale din județ în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, prevenirii și combaterii violenței domestice, s-a emis Recomandarea nr. 58/2022 către Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare pentru ca acesta să examineze oportunitatea înființării pe raza teritorială a județului Satu Mare a unor cămine pentru persoane vârstnice, care să acorde servicii sociale corespunzătoare nevoilor acestei categorii de persoane defavorizate.
Urmare demersurilor efectuate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare ne-a comunicat faptul că, în virtutea atribuției de coordonare a autorităților locale, va asigura permanent sprijin pentru dezvoltarea de servicii în comunitate pentru vârstnici, iar ca furnizor public de servicii sociale, se axează pe susținerea alternativelor la instituționalizare prin servicii de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, centre de zi, servicii, acest demers fiind consecvent politicilor europene de dezinstituționalizare și dezvoltare de alternative în comunitate.

Sari la conținut