Activitate

 

2023

Dosar nr. 6071/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute în mass-media potrivit cărora, în luna februarie 2023, a fost sesizată dispariția unui bolnav de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei

În vederea soluționării sesizării din oficiu, au fost efectuate demersuri la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei.
Instituția sesizată a confirmat informațiile prezentate în presă.
Ca urmare a anchetei interne, demarată pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs acest incident, s-a concluzionat că pacientul a părăsit unitatea fără forme legale. Au fost începute imediat operațiunile de căutare de către personalul secției, s-a procedat la informarea medicului de gardă, a conducerii unității și a Poliției Orașului Ștei și s-a reușit identificarea pacientului pe raza județului Bihor. Acesta a fost transportat la unitate, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate. Incidentul nu s-a soldat cu consecințe asupra stării de sănătate a pacientului sau a altor persoane.
Măsurile dispuse de Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei pentru paza și protecția persoanelor internate sunt:
– accesul în instituție și pe secție este permis doar cu cartele de acces;
– supravegherea și monitorizarea atât a secțiilor, cât și a perimetrului unității printr-un sistem video;
– gardul de împrejmuire a întregii unități este dotat suplimentar cu un sistem de supraveghere video perimetral;
– pentru buna supraveghere a pacienților internați în această unitate a fost angajat personal de supraveghere (infirmieri, supraveghetori bolnavi psihici) și asistenți medicali.
Toate măsurile implementate respectă drepturile legale ale pacientului.
Pentru a preîntâmpina astfel de incidente s-a procedat la reinstruirea personalului cu procedura specifică PO-MED 39 privind intervenția personalului în cazul părăsirii fără forme legale a spitalului de către pacienți internați în baza prevederilor art. 110 Cod penal și a pacienților nevoluntari.
A fost făcută o instruire cu tot personalul spitalului care are atribuții de supraveghere a bolnavilor (medici care efectuează gărzi, asistente șefe, infirmieri, supraveghetori bolnavi psihici și agenți de bază), la care au participat reprezentanți ai autorităților implicate în gestionarea acțiunilor de părăsire fără drept a unității spitalicești de către persoanele internate. A fost discutată procedura operațională privind intervenția personalului în cazul părăsirii spitalului fără forme legale de către pacienții internați în baza prevederilor art. 110 Cod penal și internați nevoluntari.

Dosar nr. 5334/2023 (rezumat) În data de 22 februarie 2023, o petentă s-a adresat Biroului Teritorial Oradea și a reclamat faptul că, fiul său, persoană adultă cu handicap, beneficiar al Cardului de Sprijin pentru România a primit cadrul cu întârziere și acesta nu a fost încărcat niciodată

Ca urmare a demersurilor efectuate de către Biroul Teritorial Oradea, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ne-a comunicat faptul că beneficiarul a fost identificat în listele de persoane eligibile trimise de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru măsura Sprijin pentru România, fiind eligibil de la prima tranșă acordată în cadrul acestei măsuri, până la cea de-a cincea tranșă, inclusiv.
În vederea îndreptării situației sesizate, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a verificat statusul livrării cardului de către Poșta Română și a regăsit confirmarea de livrare a cardului din luna februarie 2023.
Cardul beneficiarului urmează a fi încărcat cu toate drepturile restante, după recepționarea și achitarea facturilor primite de la SODEXO Pass România S.R.L., respectiv la începutul lunii aprilie 2023.

Dosar nr. 2671/2023 (rezumat) Un petent a sesizat Biroul Teritorial Oradea cu privire la punerea în aplicare a art. 13 alin. (6) din capitolul IV al Regulamentului de atribuire / licitație a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu din Municipiul Oradea, care prevede că „Procedurile de atribuire/licitație a locurilor de parcare de domiciliu, pentru folosință, într-o parcare de domiciliu amenajată, se vor organiza o dată la 3 ani, primul an fiind considerat anul următor organizării procedurii, pentru fiecare an următor fiind obligatorie depunerea cererii de prelungire, până la data de 30 noiembrie a anului curent”

Din răspunsul primit de petent de la Primăria Municipiului Oradea rezultă că interpretarea acestor prevederi se face în sensul că „după organizarea primei proceduri de atribuire, următoarea procedură pentru locurile rămase libere se poate organiza în al treilea an calculat de la prima procedură. Pentru locurile rămase libere ori care vor deveni libere Asociația de Proprietari poate organiza o procedură de atribuire când va stabili conducerea asociației.”
Petentul și-a exprimat nemulțumirea față de răspunsul primit, întrucât în textul de lege este prevăzută obligativitatea organizării licitației o dată la 3 ani („va organiza”), iar interpretarea din răspunsul primit este în sensul că organizarea licitației este opțională („poate organiza”), termenul folosit în Regulament fiind diferit de termenul folosit în răspunsul primit, această diferență între termeni este foarte importantă la punerea în practică a Regulamentului.
Având în vedere lacunele H.C.L. nr. 448.2010 și problema parcărilor de domiciliu din Municipiul Oradea, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 52/2023, către primarul Municipiului Oradea pentru ca acesta, în exercitarea atribuțiilor sale, să întreprindă demersurile necesare în vederea respectării și aplicării unitare a prevederilor legale care reglementează atribuirea/licitația locurilor de parcare din Municipiul Oradea și să efectueze, prin aparatul propriu de specialitate, demersurile necesare adoptării de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a unei Hotărâri pentru modificarea H.C.L. nr. 448/2010, republicată, în sensul clarificării și completării procedurii de atribuire/licitație a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu din Municipiul Oradea. Urmare Recomandării nr. 52/2023, Primăria Municipiului Oradea ne-a comunicat că s-a dispus inițierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea procedurii de atribuire/licitație a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu din Municipiul Oradea, care va fi propus spre aprobare Consiliului local.

2022

Dosar 503/2022-În data de 4 august, un petent s-a adresat Biroului Teritorial Oradea al instituției Avocatul Poporului și a reclamat faptul că, în luna noiembrie 2021, a solicitat Casei Județene de Pensii Bihor emiterea unei decizii privind stabilirea calității de beneficiar al O.G. 105/2999, în calitate de urmaș al tatălui său refugiat. Acesta face mențiunea că toată documentația depusă a fost corectă și completă

Deoarece nu a primit răspuns la cererea inițială, petentul a revenit cu o adresă la aceeași instituție, în luna iunie 2022 solicitând emiterea unui răspuns, respectiv a unei decizii la cererea depusă în luna noiembrie 2021. Până la sesizarea instituției Avocatul Poporului, petentul nu a primit răspuns de la Casa Județeană de Pensii Bihor. Ca urmare a demersurilor efectuate de către Biroul Teritorial Oradea al instituției Avocatul Poporului, Casa Județeană de Pensii Bihor ne-a comunicat faptul că, în urma analizării dosarului, Comisia pentru aplicare a O.G. 105/1999 din cadrul acestei instituții a admis cererea petentului și a stabilit, prin Hotărâre, calitatea sa de beneficiar al drepturilor prevăzute de O.G. nr. 105/1999. Hotărârea petentului a fost comunicată la data de 17.08.2022.

Dosar nr. 492/2022 (rezumat) Având în vedere aspectele cu privire la acordarea tichetelor sociale prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 63/2022, semnalate în articolul Haos cu voucherele sociale: Autoritățile se laudă că le-au trimis tuturor românilor sărmani, bihorenii se plâng că nu le-au primit”, publicat pe site-ul ebihoreanul.ro în data de 2 august 2022, Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu și a întreprins demersuri la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Am solicitat informații privind procedura de urmat în situația în care o persoană eligibilă pentru sprijinul material nu se regăsește pe lista beneficiarilor de tichete sociale, respectiv dacă se vor acorda tichete sociale și persoanelor eligibile, care nu se regăsesc pe listele beneficiarilor și termenul preconizat pentru acordarea tichetelor sociale persoanelor eligibile care nu se regăsesc pe liste și modalitatea în care aceste persoane vor intra în posesia lor. Atât Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cât și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au răspuns solicitărilor instituției Avocatul Poporului și ne-au comunicat următoarele:
1. Referitor la Procedura de urmat în situația în care o persoană eligibilă pentru sprijinul material nu se regăsește pe lista beneficiarilor de tichete sociale și se încadrează în limitele prevăzute de actul normativ invocat, se face precizarea că, în funcție de calitatea pe care o are, persoana se poate adresa la:
– Casa Națională de Pensii, dacă este pensionar al sistemului public de pensii, pensionar aflat în evidența caselor de pensii sectoriale sau este beneficiar de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special.
– Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, dacă este persoană adultă sau copil, încadrată în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, familie care are stabilit dreptul la ajutor social, familie monoparentală sau cu cel puțin 2 copii în întreținere, beneficiară sau nu de alocație pentru susținerea familiei și persoană fără adăpost.
2. În ceea ce privește familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei, acestea pot solicita acordarea sprijinului material sub forma tichetelor sociale dacă nu depășesc limita de venit de 600 lei, prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința ori locuiesc efectiv. Primăria întocmește situațiile centralizatoare cu aceste familii/persoane care îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului, inclusiv cea cu persoanele fără adăpost aflate în evidența sa sau pentru cele care depun cerere și declarație pe propria răspundere, pe care le transmit la nivel teritorial agenției pentru plăți și inspecție socială, situație ce va fi transmisă A.N.P.I.S. pentru centralizare la nivel național.
3. Termenele prevăzute pentru încărcarea tichetelor sociale sunt reglementate de M.I.P.E. și afișate pe site-ul acestei instituții.

Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu și a efectuat demersuri la Garda de Mediu-Comisariatul Județean Bihor și la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor ca urmare a informațiilor apărute în mass-media, potrivit cărora, două lacuri toxice băltesc lângă Oradea, iar autoritățile nu fac nimic pentru ecologizarea zonei.

În cauza C-301/17 (Comisia Europeană împotriva României), s-a constatat faptul că România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art. 14 lit. (b), coroborat cu art. 13 din Directiva 1999/31 a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri. Referitor la stadiul procedurii de închidere a depozitelor de deșeuri periculoase, precum și măsurile dispuse Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ne-a comunicat următoarele: – au fost declarate de utilitate publică lucrările de închidere și ecologizare a depozitelor de deșeuri, efectuate de stat prin autoritățile publice centrale. – pentru asigurarea finanțării lucrării de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri și ca urmare a solicitărilor A.F.M., Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor pentru POIM 2014-2020. – pentru unele dintre depozitele neconforme de deșeuri industriale, A.F.M. a inițiat o procedură de tip analiză diagnostic (due diligence), prin care va fi evaluată situația fiecărui depozit neconform. -după finalizarea procedurii de expropriere, vor fi stabilite costurile aferente lucrărilor de închidere și se vor stabili informațiile de ordin tehnic necesare lansării procedurilor de achiziție pentru întocmirea studiilor de fezabilitate. – s-a semnat contractul de servicii de consultanță cu asocierea câștigătoare, urmând ca până în decembrie 2022 să fie furnizat ultimul livrabil care va sta la baza întocmirii Studiilor de fezabilitate. – au fost înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și date în administrarea M.M.A.P. prin A.F.M., o parte din terenurile pe care sunt situate aceste depozite, iar pentru alte suprafețe de teren, este în curs de elaborare proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în domeniul public al statului și constituirea dreptului de administrare în favoarea M.M.A.P., prin A.F.M., în scopul efectuării lucrărilor de închidere și ecologizare. În acest context, este subliniat faptul că M.M.A.P. a întreprins demersurile necesare în vederea urgentării închiderii depozitelor neconforme.

Dosar nr. 22/2022 (rezumat)-Având în vedere aspectele cu privire la centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice, semnalate în articolul Sătmărenii la bătrânețe se pot baza doar pe cămine private. Statul e falimentar, publicat pe site-ul de știri presasm.ro, în data de 16.01.2022, Biroul Teritorial Oradea s-a adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, pentru a ne comunica informații privind situația persoanelor vârstnice din județ.

D.G.A.S.P.C. Satu Mare ne-a comunicat faptul că, în vederea identificării nevoii dezvoltării unor servicii sociale de tip cămin pentru persoanele vârstnice, această instituție a emis adrese către toate U.A.T.-urile din județ. Astfel, au fost identificate un număr de 127 persoane vârstnice aflate în nevoie, dintre care un număr de 39 de persoane necesită instituționalizare.
Având în vedere numărul de persoane vârstnice identificate pe raza județului Satu Mare, care necesită instituționalizare și rolul D.G.A.S.P.C. Satu Mare de coordonare și de sprijinire a autorităților administrației publice locale din județ în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, prevenirii și combaterii violenței domestice, s-a emis Recomandarea nr. 58/2022 către Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare pentru ca acesta să examineze oportunitatea înființării pe raza teritorială a județului Satu Mare a unor cămine pentru persoane vârstnice, care să acorde servicii sociale corespunzătoare nevoilor acestei categorii de persoane defavorizate.
Urmare demersurilor efectuate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare ne-a comunicat faptul că, în virtutea atribuției de coordonare a autorităților locale, va asigura permanent sprijin pentru dezvoltarea de servicii în comunitate pentru vârstnici, iar ca furnizor public de servicii sociale, se axează pe susținerea alternativelor la instituționalizare prin servicii de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, centre de zi, servicii, acest demers fiind consecvent politicilor europene de dezinstituționalizare și dezvoltare de alternative în comunitate.

Sari la conținut