Activitate

 

2023

Dosar nr. 17575/2023 (rezumat) Petentul sesizat faptul că Primăria Municipiului București tergiversează formularea răspunsului la Notificarea nr. XXX/2001 formulată în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, pentru retrocedarea imobilului situat în București, str. XXXX, nr. xxx, sector x, respectiv nu procedează la emiterea dispoziției cu privire la soluționarea acestei notificări

Petentul a menționat faptul că potrivit Sentinței civile nr. XXX/22.10.2021, pronunțată de Tribunalul București – Secția a IV-a civilă în dosarul nr. XXX/2021, Primăria Municipiului București a fost obligată să formuleze răspuns la Notificarea nr. XXX/2001. Petentul a solicitat Primăriei Municipiului București respectarea hotărârii judecătorești mai sus menționate, însă demersurile sale nu au avut un rezultat favorabil, motiv pentru care s-a adresat instituției Avocatul Poporului – Biroul teritorial Ploiești.

Menționăm că petentul s-a adresat inițial Biroului Teritorial Ploiești în luna februarie 2023, iar urmare a demersurilor întreprinse Primăria Municipiului București a informat instituția Avocatul Poporului că a fost redactat proiectul de dispoziție și a fost înaintat pe circuitul de avizare, urmând ca ulterior să i se comunice petentului această dispoziție. Cu privire la acest aspect petentul a fost informat de instituția Biroul Teritorial Ploiești, prin adresa din 16.03.2023.

În data de 27.06.2023, petentul a revenit la instituția Biroul Teritorial Ploiești cu o nouă petiție, sesizând faptul că problema sesizată anterior nu a fost soluționată, întrucât până la data depunerii petiției nu a fost emisă Dispoziția Primarului General.

Pentru clarificarea situației ne-am adresat din nou Primăriei Municipiului București solicitând informații cu privire la stadiul emiterii acestei dispoziții.

Prin adresa de răspuns din data de 05.07.2023, Primăria Municipiului București a comunicat faptul că referitor la imobilul din București, xxxxx, nr. xxx, sector x, proiectul de dispoziție a fost redactat și a fost înaintat pe circuitul de avizare, răspunsul fiind identic cu cel transmis anterior instituției noastre în luna martie 2023.

Față de această situație, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unei anchete proprii la Primăria Municipiului București, care a fost realizată în data de 26 iulie 2023, de către consilierii Domeniului proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe.

Urmare verificărilor efectuate și a discuțiilor purtate cu ocazia anchetei, a fost emisă Dispoziția Primarului General nr. xxxx/26.07.2023, cu privire la soluționarea Notificării nr. xxxxx/2001, iar persoanele îndreptățite au fost informate în acest sens. 

Dosar nr. 14007/2023 (rezumat) Petenta a supus atenției instituției Avocatul Poporului situația alocației de stat pentru minorii XX și YY, născuți în Germania, precizând faptul că în anul 2019 a venit în România cu ambii minori, iar timp de 6 luni de zile după venirea în țară au beneficiat de alocație din partea statului german, ulterior acestei perioade de timp sistându-se acordarea drepturilor pentru cei doi copii

În luna martie 2022, petenta a depus la Primăria comunei Gălbinași, județul Buzău cerere pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru cei doi copii însoțită de documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept, dosarul a fost înaintat ulterior la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău în vederea stabilirii dreptului la alocație de stat, însă nu a fost emise decizii de stabilire a dreptului la alocație de stat pentru cei doi copii minori.
Ținând cont de faptul că alocaţia de stat pentru copii este o formă de ocrotire a statului român acordată tuturor copiilor, fără discriminare, legislația specifică prevede că beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, iar minorii în cauză nu au beneficiat de alocație de stat, deși petenta a efectuat numeroase demersuri scrise pentru a clarifica motivul întârzierii acordării drepturilor ce se cuvin pentru cei doi minori, petenta a considerat că sunt încălcate prevederile art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor.
Urmare demersurilor întreprinse de către instituţia noastră, conducerea Agenției Județene Pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău a emis în data de 14 iunie 2023 deciziile de aprobare a acordării drepturilor reprezentând alocații de stat pentru cei doi minori, începând cu data de 01.04.2021 (respectiv 12 luni anterioare datei emiterii cererii privind acordarea drepturilor de alocație de stat pentru copii, așa cum statuează dispozițiile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, petenta având cererea depusă în data de 8.03.2022).
Data plății efective a alocației pentru minorii în cauză se va efectua în luna iulie 2023.

Dosar nr. 13653/2023 (Petentul a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Ploiești arătând faptul că în calitate de tutore al mamei sale pe rsoană încadrată în grad de handicap grav, cu asistent personal, conform certificatului de încadrare în grad de handicap grav din 24.10.2022, fiind diagnosticată cu demență mixtă vasculară, a întreprins toate demersurile necesare la Direcția de Asistență Socială Râmnicu Sărat pentru ca acestei persoane cu dizabilități să îi fie acordată indemnizația de însoțitor ce i se cuvine pe întreaga perioadă a valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap, conform dispozițiilor art. 43 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, respectiv de la data emiterii certificatului de încadrarea în grad de handicap anterior amintit, și nu doar î ncepând cu luna următoare depunerii cererii privind formularea opțiunii între angajare asistent personal și acordare indemnizație de însoțitor, însă se refuză acordarea acestor drepturi legale.

Biroul Teritorial Ploiești a întreprins demersuri scrise solicitând punctul de vedere al Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat, județul Buzău, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Direcția de Asistență Socială Râmnicu Sărat ne-a precizat că s a efectuat plata drepturilor de la momentul îndeplinirii tuturor condițiilor necesare punerii în plată, conform legislației în vigoare. Indemnizația de însoțitor aferentă anul ui 2022 aparține exercițiului financiar anterior, iar pentru anul 2023 nu au fost prevăzute în buget eventuale sume restante de plată. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău ne-a comunicat faptul că pentru clarificarea modului de acordare a indemnizației de însoțitor pentru persoanele pentru care se impune numirea unui reprezentant legal s a solicitat încă din anul 2017 îndrumarea metodologică din partea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (fosta Autoritate Națională pentru Persoanele cu Dizabilități) care a transmis că ”plata indemnizației se efectuează cu luna următoare depunerii cererii, pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap și, dacă este cazul, cu plata retroactivă a indemnizației”.
La solicitarea instituției noastre, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități ne a transmis că ”dreptul la indemnizația lunară constituie unul dintre efectele juridice ale certificate lor de încadrare în grad de handicap, acte administrative în sensul Legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ. Chiar dacă, în situația expusă, data exercitării
opțiunii de plată a indemnizației conform art. 42 alin. (4) din Legea este 8.03.2023, iar certificatul generator de drepturi este emis la data de 24.10.2022, plata prestațiilor sociale se face cu respectarea dispozițiilor art. 43 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, respectiv pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handi cap (…) Invocarea depunerii cu o oarecare întârziere a cererii de opțiune pentru plata indemnizației nu poate constitui un motiv de restricționare în acordarea drepturilor sau de diminuare a acestora, cu atât mai mult cu cât opțiunea asigură
exercitarea unui drept existent, ce decurge dintr un act administrativ. Reamintim faptul că autoritățile publice locale dispun de pârghiile necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute în
favoarea persoanelor cu handicap. (…)”. Luând în considerare deficiențele constatate , respectiv refuzul co n stant al Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat de a efectua plata indemnizației de însoțitor pentru persoana cu dizabilități , pe întreaga perioadă a valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap, raportat la cadrul legal incident, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 98/12.07.2023 către directorul Direcți ei de Asistență Socială Râmnicu Sărat, județul Buzău având ca obiectiv efectuarea plății indemnizației de însoțitor a persoanei cu handicap grav, prin tutorele desemnat de instanță, pe întreaga perioadă a valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap , conform dispozițiilor art. 43 alin. (3) [”Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz”] din Legea nr. 448/2006 și adresei din data de 3.07.2023, transmisă Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat, de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Recomandarea nr. 98/12.07.2023 a fost însușită de către conducerea Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat, județul Buzău. Ast fel, conducerea Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat ne a precizat că s a dispus plata indemnizației de însoțitor cuvenită persoanei cu handicap grav, prin tutor e , pentru întreaga perioadă a valabilității certificatului de handicap emis, respectiv pentru perioada noiembrie 2022 martie 2023. Tutorele persoanei cu handicap grav a ridicat suma respectivă de la casieria di recției.

Dosar nr. 12973/2023 (rezumat) - Petentul a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Ploiești, arătând faptul că s-a adresat Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, prin poșta electronică, în data de 3.03.2023, solicitând să i se comunice informații care au stat la baza reconstituirii dreptului de proprietate privată de pe urma autorilor săi, nu a primit un răspuns scris, deși termenul legal de soluționare al acestei cereri a fost depășit

Ca urmare a demersurilor întreprinse de instituția Avocatul Poporului, Primăria comunei Ariceștii Rahtivani a formulat și transmis petentului, prin adresa din 30.06.2023, un răspuns punctual solicitărilor sale cuprinse în petiția din data de 3.03.2023.

Dosar nr. 12345/2023 rezumat În data de 3 mai 2023, Biroul Teritorial Ploiești s a sesizat din oficiu cu privire la informațiile publicate în mass media referitoare la situația unui elev aflat în clasa a V a la Ș coala Gimnazială Ing. Ghe. Pănculescu din Vălenii de Munte, supus unei hărțuiri continue, din partea unor colegi, profesori și a conducerii unității de învățământ.

Pentru clarificarea aspectelor semnalate în presă,Avocatul Poporuluia dispus efectuarea unor demersuri scrise (la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Secția de Poliție Rurală nr. 11 Drajna, județul Prahova) și efectuarea unei anchete la Școala Gimnazială „Ing. Ghe Pănculescu” din Vălenii de Munte, județul Prahova.

Referitor la cazul minorului P.S.R.G, principaleleaspecte reliefate cu ocazia anchetei:

În colectivul de elevi ai clasei au existat situații de încălcare a regulilor de disciplină școlară. Având în vedere abaterile săvârșite de elevul, acesta a fost sancționat în anul școlar 2021-2022 cu mustrare scrisă (comunicată tatălui) și cu scăderea notei la purtare cu un punct (măsura fiind contestată de părinți în instanță), iar în anul școlar 2022-2023, elevul P.S.R.G, a primit observație individuală. Au fost sancționați și alți 3 elevi.

La nivelul clasei, au fost organizate ședințe cu părinții clasei, atât în anul școlar precedent (când elevul era în clasa a V-a), cât și în anul școlar în curs 2022-2023, însă întâlnirile ce au avut loc de-a lungul timpului au reliefat divergențe de opinie între părinții elevului P.S.R.Gși ceilalți părinți, între diriginta clasei și părinții elevuluiP.S.R.G,fără să se ajungă la o rezolvare a conflictului creat care s-a acutizat (atât în relația profesor-elev, elevi-elevi, profesor-familie), situația conflictuală creată fiind gestionată în mod ineficient de diriginta clasei (în relația sa ca profesor cu părinții elevuluiP.S.R.G.). Deși au avut loc întâlniri cu părinții elevilor clasei, nu s-a reușit medierea conflictului și nici nu au fost depistate cauzele care au condus la crearea conflictului.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a monitorizat demersurile unității școlare și s-au impus măsuri suplimentare, pentru a menține starea de siguranță a colectivului de elevi și pentru a preveni incidentele sesizate de către părinți. Printre măsurile luate de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova amintim: organizarea de întâlniri cu părinții elevilor clasei pentru a media presupuse conflicte între elevi, respectiv, între părinții acestora; organizarea de dezbateri cu cadrele didactice ale clasei, cu elevii clasei, în scopul depistării cauzelor care au condus la crearea acestui conflict și, mai ales, a medierii lui; completarea de chestionare de înregistrare a opiniei care au evidențiat percepția cadrelor didactice, a familiei elevilor și a elevilor cu privire la presupusul conflictadusîn atenția tuturorde către familia P-S (aceste documente evidențiază divergențe de opinie clare între părinții elevului P.S.R.G.și ceilalți părinți, între cadrele didactice ale clasei și părinții elevului P.S.R.G.); analiza activităților și documentelor școlii în scopul menținerii stării de siguranță a elevilor și s-a realizat consilierea directorilor școlii, a dirigintelui clasei pe marginea căilor de rezolvare a situației create la clasă.

De asemenea, s-a dispus asigurarea consilierii psihologice pentru elevii școlii, pentru cadrele didactice, dar și pentru părinți, la cerere, sub supravegherea consilierului școlar. Profesorul suplinitor de consiliere psihopedagogică a realizat în cadrul Școlii Gimnaziale „Ing Ghe. Pănculescu”activități specifice.

Referitor la consilierea psihopedagogică a elevului P.R.S.G., tatălui elevului i s-a înmânat un Acord pentru consiliere, iar acesta a adus la cunoștință faptul că fiul său urmează terapie psihologică în cadrul unui cabinet particular, iar în situația în care fiul său va participa la consiliere, fiul său va fi însoțit de psihologul său.

Urmare solicitărilor adresate Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova,  la școală a fost redistribuit un profesor consilier școlarpentru desfășurarea activităților specifice (având în vedere că această unitate școlară nu are un astfel de cabinet). Începând cu data de 19.04.2023, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, în regim de urgență, a fost repartizat un profesor consilier școlar care a acționat, cu precădere, pentru evaluarea și identificarea celor mai bune soluții. Consilierea psihopedagogică se realizează numai cu acordul scris al părinților elevilor. În cazul elevului P.S.R.G., tatăl elevului nu și-a dat acordul.

Specialiștii D.G.A.S.P.C. Prahova au evaluat situația minorului și a celorlalțicopii implicați în diverse acte de agresiune, a încercat o colaborare cu părinții elevului P.S.R.G.,însă acesta nu a fost posibilă,părințiisusținând că minorul urmează în particular ședințe de consiliere psihologică cu doi specialiști și nu doresc ca fiul lor să beneficieze de program de consiliere psihologică cu specialiștii D.G.A.S.P.C. Prahova. Nu doresc ca reprezentanții D.G.A.S.P.C. Prahova să se mai deplaseze ladomiciliul lor întrucât minorului i s-a creat o stare de teamă că va fi luat în sistemul de protecție, acestuia i se acordă sprijin de specialitate și dumnealor pot gestiona situația. În vederea monitorizării evoluției copiilor cazul a fost referit către Complexul de Servicii Comunitare Sf. Maria din Vălenii de Munte.

La nivelul Secției 11 Poliție Rurală Drajna există în lucru dosar penal (ce a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte sub nr. XXXX/P/2022) în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și abuz în serviciu, fapte prevăzute și pedepsite de Codul Penal, ca urmare a plângerilor formulate de părinții minorului R.S.R.G. La finalizarea cercetărilor dosarul penal va fiînaintat cu propunere procedurală Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte.

Deficiențe constatate cu ocazia anchetei nivelul unității școlare (amintim: necunoașterea procedurii/modului de intervenție în situații de violență și a formelor de violență; carențe în privința cunoașterii și punerii în aplicare a dispozițiilor Ordinului nr. 4343/2020 emis de Ministrul Educației și Cercetării Norme Metodologice din 2020 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying; R.O.F/(ROI) al școlii nu conținea obiectivul școală cu toleranță zero la violență carențe în ceea ce privește întreprinderea acțiunilor interinstituționale specifice de către conducerea școlii, în sensul semnalării cazului la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; nerespectarea atribuțiilor ce revin dirigintelui clasei; la nivelul clasei a VI a, lipsa unor activități care să vizeze teme specifice de prevenire și combatere a tuturor formelor de bullying; neactualizarea site-ului școlii).

Pentru remedierea deficiențelor constatate, a fost emisă Recomandarea nr. 82/6.06.2023, a Avocatului Poporului, către conducerea Școlii Gimnaziale „Ing. Ghe Pănculescu”din Vălenii de Munte, județul Prahova care a fost însușită parțial (punctele 3, 4, 5 și 8) și deloc (punctele 6 și 7), de către conducerea școlii, impunându-se formularea unei adrese de revenire la unitatea de învățământ pentru a fi dispuse măsurile necesare însușirii în totalitate a Recomandării emise.

Dosar nr. 11295/2023 (rezumat) Petentul s-a adresat instituției Avocatul Poporului, sesizând faptul că urmare a înregistrării sistematice a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivelul U.A.T. Șotânga, județul Dâmbovița, au fost întocmite cărți funciare care nu corespund cu actele sale de proprietate. Astfel, suprafața de 4.419 m.p. ce aparține petentului este înscrisă în C.F. nr. XXXX pe numele unei alte persoane

Aspectul a fost adus la cunoștința primarului comunei Șotânga, însă problema nu a fost rezolvată, motiv pentru care petentul s-a adresat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, prin cererile depuse în data de 12.03.2021 și 04.06.2021.
Pentru remedierea situației, conform recomandărilor O.C.P.I. Dâmbovița primite de petent prin adresa de răspuns, în data de 29.04.2022, acesta a depus toate documentele necesare pentru rectificarea erorilor materiale, însă această cerere nu a fost soluționată.
În acest context, petentul s-a adresat instituției Avocatul Poporului, considerând că îi sunt încălcate drepturile constituționale, respectiv art. 44 și art. 51 din Constituție, privind dreptul de proprietate privată și dreptul de petiționare.
Urmare demersurilor întreprinse de către instituţia noastră, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița a verificat aspectele sesizate și ne-a informat că a luat legătura cu Prestatorul (societatea care are contract cu instituția pentru realizarea lucrărilor de cadastrare), care a confirmat necesitatea corectării înscrierilor în cărțile funciare.
Drept urmare, în data de 15.06.2023, Prestatorul a depus la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița documentația necesară pentru corectarea înscrierilor din cărțile funciare, având termen de soluționare la data de 06.07.2023.
Cu privire la modul de soluționare a cererii depusă de petent la această instituție, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița a informat petentul prin adresa nr. xxx/22.05.2023.

Dosar nr. 7949/2023 (rezumat) Petentul a relatat faptul că a solicitat (prin e-mail) Primăriei comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, în data de 16 ianuarie și în data de 17 februarie 2023, să i se comunice informații cu privire la cuantumul taxelor și impozitelor (incluzând bonificațiile aferente acestora) datorate pentru anul 2023, pentru imobilul pe care îl deține în comuna Corbii Mari, însă cererile sale nu au fost soluționate până în prezent

Pentru clarificarea aspectelor sesizate de petent, în data de 21 martie 2023, Biroul Teritorial Ploiești, a întreprins demersuri scrise la Primăria comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița.
Prin adresa de răspuns, Primăria comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, a comunicat faptul că a verificat aspectele sesizate, constatând că „dintr-o eroare materială decizia de impunere solicitată și emisă în data de 16.01.2023 nu s-a încărcat ca și răspuns la mail-ul primit”.
Pentru soluționarea acestei erori, în data de 27.03.2023 a fost transmisă către petent decizia de impunere solicitată.

Dosar nr. 5328/2023 (rezumat) În data de 22 februarie 2023, Biroul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu cu privire la cazul unui elev de clasa a treia de la Școala Gimnazială „Coresi” din Târgoviște, care îi agresa sistematic pe colegii săi, dar și pe profesori. Situația a fost mediatizată mai multe zile la rând de mass-media, criticându-se lipsa de intervenție a instituțiilor cu atribuții în domeniu. Mai mulți părinți și bunici s-au adunat în fața unității de învățământ, protestând pașnic și cerând măsuri concrete pentru siguranța copiilor lor

În vederea clarificării aspectelor mediatizate, Avocatul Poporuluia dispus efectuarea unor anchete la Școala Gimnazială „Coresi” din Târgoviște și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, precum și demersuri scrise la următoarele autorități: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Școala Gimnazială Răzvad și Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.
În urma verificărilor efectuate (anchete și demersuri scrise), s-a concluzionat faptul că deși dificultățile întâmpinate în implementarea Planului de monitorizare post-servicii care îl viza pe minorul în cauză și implementarea parțială a acestui plan, au fost semnalate de către Direcția de Asistență Socială Târgoviște prin raportul lunar de monitorizare încă din luna ianuarie 2023, iar ulterior au existat numeroase sesizări, reclamații/întâlniri între autorități pentru rezolvarea situației create ca urmare a comportamentului necorespunzător al minorului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița nu a dispus cu celeritate măsuri de natură să evite escaladarea situației. Planul de acțiuni pentru intervenția specifică situației, ce conține măsuri dispuse pentru autoritățile implicate în gestionarea acestui caz, a fost întocmit în data de 9 martie 2023, fapt de denotă o întârziere semnificativă în identificarea măsurilor și intervenția specializată.
Drept urmare, pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 42/2023, către directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, care a fost însușită de conducerea acestei instituții astfel:
1) Referitor la acordarea unei atenții sporite pentru rapoartele de monitorizare post – servicii, conducerea DGASPC Dâmbovița a precizat că în situația în care autoritatea publică locală pe raza căreia domiciliază minorul implementează planul de servicii parțial sau se află în imposibilitatea implementării acestuia, va desemna o echipă multidisciplinară, formată din specialiștii din cadrul seriviciilor competente, care vor elabora de îndată un plan de măsuri, în vederea colaborării cu instituțiile de resort implicate în rezolvarea cazului copilului.
2) Pentru evitarea unor situații viitoare și pentru îmbunătățirea modului de colaborare cu Centrul Județean de Resurse Educaționale Dâmbovița și cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în situațiile în care părinții refuză să colaboreze cu reprezentanții unităților de învățământ, DGASPC Dâmbovița a precizat că a fost revizuită Procedura Operațională privind Consilierea Individuală prin Cabinetele de Asistență Psihopedagogică, în cadrul căreia au fost introduse reglementări privind colaborarea dintre instituții în cazul în care nu există acordul prealabil al părinților/tutorilor legali pentru consilierea individuală/în grup mic.
Procedura revizuită a fost difuzată electronic tuturor instituțiilor cu atribuții în aplicarea procedurii, în vederea aplicării acesteia, respectiv: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, Direcția de Asistență Socială Târgoviște, unitățile de învățământ din județul Dâmbovița, serviciile publice de asistență socială de pe raza unităților administrativ-teritoriale ale județului Dâmbovița.

Dosar nr. 4900/2023 (rezumat) - În data de 17 februarie 2023, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media sub titlul Doi copii și șase adulți, rămași sub cerul liber după un incendiu pornit de la un coș de fum defect, vizând situația în care au ajuns trei familii, cu doi copii, aflate în gospodării vecine din satul Potoceni din comuna Mărăcineni, județul Buzău în urma unui incendiu provocat de un horn defect.

Referitor la acest caz, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unor demersuri la Primăria comunei Mărăcineni, județul Buzău, iar din informațiile și documentele ce ne-au fost puse la dispoziție s-au desprins următoarele aspecte privind situația familiilor afectate de incendiu și măsurile dispuse la nivelul autorității locale:

Incendiul a avut loc în data de 2 februarie 2023 și a afectat imobilele a 3 familii. A doua zi după incendiu, la nivelul Primăriei comunei Mărăcineni, prin Compartimentul de asistență socială, a fost realizată evaluarea situației sociale pentru fiecare dintre familiile afectate de incendiu. De asemenea, Primăria comunei Mărăcineni a lansat în scris un apel umanitar către Crucea Roșie Buzău, prin care a fost solicitat sprijin în cazul celor trei familii afectate de incendiu, sprijin ce a fost primit în aceeași zi.

Potrivit rapoartelor de evaluare/anchetă sociale realizate s-au reținut, pe lângă aspectele legate de istoricul familiilor veniturile realizate, integrarea în comunitate, situația medicală a membrilor familiilor, aspecte legate de nevoile sociale identificate, astfel: pentru familia A. și copiii acestora: refacerea spațiului locativ distrus de incendiu (incendiul afectându-le locuința în proporție de 90%), pentru familia B. a cărei casă a ars în totalitate – asigurarea unui spațiu locativ (familia neavând posibilitatea de găzduire imediată în comunitate). Familiile nu beneficiază de prestații sociale, nefiind încadrate în nicio categorie de risc. În urma incendiului nu au fost victime.

Având în vedere faptul că la nivelul U.A.T. Mărăcineni nu există niciun serviciu care să asigure găzduirea de urgență a familiilor, în temeiul Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, primarul comunei Mărăcineni a acordat pentru fiecare dintre cele trei familii un ajutor de urgență în cuantum de 10.000 lei.

Două dintre cele două familii A. și-au renovat un alt corp al casei unde s-au mutat, iar familia B. locuiește în prezent într-o garsonieră închiriată și a început construcția casei (situația acestei familii monitorizându-se în continuare la nivelul Primăriei comunei Mărăcineni).

Dosar nr. 4367/2023 (rezumat) În data de 14 februarie 2023, Biroul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu cu privire la situația existentă la nivelul județului Prahova în privința asigurării asistenței medicale primare, apreciată ca fiind o problemă acută și la începutul anului 2023 (aspecte reținute din articolele postate pe site-urile https://www.observatorulph.ro și https://ziarulprahova.ro, intitulate Lista localităților din Prahova cu deficit de medici unde pot fi înființate puncte de lucru. În zeci de comune din Prahova este deficit de medici de familie, iar locuitorii sunt nevoiți să meargă în alte localități sau la spital pentru un simplu consult; În Prahova, asigurarea asistenței medicale primare rămâne o problemă acută!, reținându-se faptul că între localitățile în care nu este asigurată asistența medicală primară se regăsesc Boldești-Grădiștea și Păcureți, care nu au medic de familie din anul 2020, o situație și mai gravă fiind la Cosminele, unde nicio persoană îmbrăcată în halat alb nu a pus niciodată piciorul

Pentru clarificarea situației relatate în presă, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unor demersuri scrise către Primăriile comunelor Boldești-Grădiștea, Păcureți și Cosminele din județul Prahova, Casa de Asigurări de Sănătate Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova, cu privire la posibila încălcare a prevederilor art. 34 din Constituție, privind dreptul la ocrotirea sănătății.
În urma demersurilor întreprinse, am primit răspunsuri din partea autorităților cărora ne-am adresat, concluzionându-se faptul că la nivelul județului Prahova există un deficit de 43 de medici de familie (lista unităților administrativ teritoriale unde există deficit de medici de familie și unde pot fi înființate puncte secundare de lucru este afișată pe site-urile Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, Colegiului Medicilor Prahova și Direcției de Sănătate Publică Prahova).
Conform Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, necesarul de medici de familie (necesarul este de un medic de familie sau de un punct de lucru al unui medic de familie aflat în relație contractuală cu CAS Prahova), raportat la numărul populației din cele trei comune Boldești-Grădiștea, Păcureți și Cosminele este de 1 medic pentru fiecare dintre cele trei comune.
La nivelul Direcției de Sănătate Publică Prahova există Biroul Avizări/autorizări ce are rol de consiliere a medicilor în vederea înființării și avizării Cabinetelor Medicale Individuale și Cabinetelor de Medicină de Familie sau punctelor de lucru. Nu s-au efectuat demersuri pentru implicarea autorităților locale în vederea asigurării unor facilități medicilor care aleg zonele rurale din județ întrucât autoritățile locale sunt direct implicate și interesate în atragerea medicilor de familie prin acordarea facilităților și stimulentelor aferente instalării unui medic, înființării și funcționării cabinetului de medicină de familie.
La nivel teritorial, consiliile locale ale comunelor au competența de a analiza posibilitățile de acordare a unor facilități pentru atragerea medicilor de familie și de a adopta măsuri în acest sens, care să conducă la rezolvarea deficitului de medici din localitățile în discuție, în legislație neexistând stabilită obligația pentru autoritățile administrației locale de a acorda facilități și stimulente aferente instalării unui medic de familie.
La nivelul comunei Păcureți, județul Prahova, locuitorii satelor Păcureți, Bărzila, Curmătura, Slavu și o parte din Matița sunt deserviți de un medic cu cabinetul în satul Păcureți. Consiliul Local al comunei Păcureți nu a stabilit facilități și/sau stimulente pentru atragerea medicilor de familie, din cauza lipsei de fonduri la bugetul local.
La nivelul comunei Boldești-Grădiștea, județul Prahova, serviciile medicale de medicină de familie sunt asigurate locuitorilor din cele două sate aflate în componența comunei Boldești-Grădiștea (Boldești și Grădiștea) de către un medic, două zile pe săptămână, în program de 8 ore, după amiaza. Autoritatea locală Boldești- Grădiștea a pus la dispoziție două cabinete medicale (respectiv un cabinet medical în satul Boldești și un cabinet medical în satul Grădiștea). În limita posibilităților financiare de care dispune bugetul local, cabinetele medicale au fost modernizate și sunt funcționale, fiind la dispoziția medicilor prin folosirea acestora cu titlu gratuit.
La nivelul comunei Cosminele, județul Prahova, începând cu data de 1 aprilie 2023, în localitate funcționează, în baza unui contract de comodat, un Cabinet Medical Individual, iar serviciile medicale sunt asigurate locuitorilor din comună de către un medic.

Dosar nr. 3860/2023 (rezumat) În data de 9 februarie 2023, Biroul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu cu privire la cazul unui tânăr din comuna Șelaru, județul Dâmbovița care suferă de o boală psihică gravă, locuiește singur în casa bunicilor paterni în condiții greu de descris și trăiește din mila oamenilor. Situația tânărului a fost expusă de către publicația Libertatea în articolul intitulat Într-un sat la 80 km de București, un tânăr cu o boală psihică, înstrăinat de părinți și de societate, se zbate să supraviețuiască

În vederea clarificării tuturor aspectelor mediatizate, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unei anchete la Primăria comunei Șelaru, județul Dâmbovița, în urma căreia s-au constatat deficiențe la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul acestei primării a cărui activitate era deficitară. Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 22/2023, către primarul comunei Șelaru, județul Dâmbovița care a fost însușită de către conducere, astfel:
Referitor la tânăr, Primăria comunei Șelaru a continuat monitorizarea situației acestuia și au fost dispuse măsurile necesare pentru întocmirea dosarului în vederea evaluării și încadrării acestuia în grad de handicap la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul DGASPC Dâmbovița (comisia de specialitate urmând să decidă încadrarea în grad de handicap a tânărului); a analizat situația socială a tânărului; a achitat sumele necesare în vederea obținerii asigurării de sănătate pentru tânăr și l-a înscris la medic de familie (acesta având în prezent calitate de asigurat în sistemul de asigurări de sănătate); a continuat să mențină legătura cu reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, respectiv cu medicii Secției de Psihiatrie Cronici (locație Gura Ocniței) unde este internat acest tânăr, iar cu sprijinul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște au fost efectuate formalitățile în vederea obținerii cărții de identitate pentru tânăr; a acordat un ajutor de urgență persoanei aflată în situație de vulnerabilitate pentru prelungirea internării sale în Secția de Psihiatrie Cronici Gura Ocniței (ținând cont de recomandările medicilor specialiști și de acordul tatălui tânărului pentru ca fiul său să fie internat într-un centru special pentru bolnavi psihici, unde să beneficieze de tratament corespunzător și de supraveghere permanentă). Situația tânărului va fi în continuare monitorizată la nivelul Primăriei Șelaru.
În privința respectării legislației în domeniul asistenței sociale, instruirea angajaților de la compartimentul de asistență social al primăriei, prin participarea acestora la cursuri, actualizarea site-ului Primăriei comunei Șelaru, au fost dispuse măsuri, în sensul în care s-au efectuat demersuri pentru identificarea de noi cazuri de persoane aflate în situații de vulnerabilitate, iar pentru evidența persoanelor aflate în dificultate, care locuiesc singure și care au nevoie de servicii și prestații sociale, pentru evidența copiilor aflați în situație de risc au fost înființate registre specifice; s-a întocmit Planul Anual de Acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Șelaru, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017; asistentul social din cadrul Primăriei Șelaru a participat la două cursuri organizate de Asociația Universitară Columna; site-ul Primăriei Șelaru a fost actualizat cu informații, conform Recomandării Avocatului Poporului.

Dosar nr. 3078/2023 (rezumat) Petenta, domiciliată în Municipiul Ploiești, a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului, arătând faptul că deși se încadrează în categoria persoanelor prevăzute de art. 3, alin. (1), litera a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/9.05.2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, având o pensie de doar 1.125 lei, nu a primit tichetele sociale pe suport electronic ce i se cuvin

În acest sens, petenta precizează că nu a primit cardul cu tichete sociale la care este îndreptățită după intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/9.05.2022, și deși a depus la Casa Județeană de Pensii Prahova și dovada faptului că nu realizează alte venituri nu înțelege motivul pentru care nu este inclusă pe lista beneficiarilor acestei forme de sprijin. Petenta s-a prezentat la Casa de Pensii Prahova pentru a clarifica situația, însă nu a primit informații care să o ajute în rezolvarea problemei cu care se confruntă.
Ca urmare a demersurilor întreprinse de instituția noastră, Casa Județeană de Pensii Prahova a procedat la verificarea aspectelor sesizate de petentă, precizându-ne că anterior nu s-a putut transmite și numele petentei pe listele eligibile pentru acordarea tichetelor sociale deoarece aceasta a avut CNP generat pentru apatrizi.
Întrucât petenta a depus în luna octombrie 2022 noua carte de identitate din care reiese că este cetățean român, rezident în România având un nou CNP, Casa Județeană de Pensii Prahova s-a adresat Casei Naționale de Pensii Publice în vederea efectuării demersurilor necesare pentru acordarea tichetelor sociale.
Din verificarea listelor transmise de către Casa Națională de Pensii Publice s-a constatat că petenta figurează ca persoană eligibilă pentru tichetul social în luna februarie 2023, iar în situația în care nu a intrat încă în posesia tichetului social pe suport electronic, s-a comunicat petentei că se poate adresa oficiului poștal în a cărei rază domiciliază.

Dosar nr. 1847/2023 (rezumat) - Petentul, domiciliat în județul Prahova, a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Ploiești, arătând faptul că deși s-a prezentat la sediul Primăriei comunei Gura Vitioarei, județul Prahova, la începutul lunii ianuarie 2023, solicitând acordarea ajutorului de încălzire pe perioada rece, prezentând o copie a contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat pe numele său, funcționarul primăriei, cu atribuții de asistență socială, i-a comunicat faptul că nu se încadrează să beneficieze de acest ajutor întrucât nu deține certificat de moștenitor pentru imobilul în care domiciliază, fără a i se pune la dispoziție formularele tip prevăzute de legislația în vigoare

Totodată, petentul a menționat că este beneficiar de venit minim garantat, acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, având lunar un venit de doar 150 lei, locuiește singur, administrează locuința de la adresa de domiciliu, își exercită dreptul de folosință de peste 50 ani și din cauza situației materiale precare nu a putut achita taxele notariale aferente dezbaterii succesiunii de pe urma defuncților părinți.
Având în vedere că în urma demersurilor scrise întreprinse la Primăria comunei Gura Vitioarei, nu s-a putut clarifica situația expusă de petent, reprezentanții Biroului Teritorial Ploiești au efectuat anchetă la sediul acestei primării, iar în urma discuțiilor purtate pe marginea legislației aplicabile, raportat la punctul de vedere al Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială (listarea rubricii de întrebări/răspunsuri de pe pagina de internet a agenției) potrivit căruia persoana care nu a dezbătut succesiunea, poate beneficia de ajutorul de încălzire ca succesor de drept, în baza unei anchete sociale, legea necondiționând acordarea acestei prestații sociale de prezentarea certificatului de moștenitor, primarul comunei Gura Vitioarei a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul petentului pentru a se verifica situația construcțiilor și a persoanelor care locuiesc la adresa de domiciliu, precum și sursa de încălzire a locuinței.
În urma anchetei efectuate la sediul Primăriei comunei Gura Vitioarei, județul Prahova, inspectorul cu atribuții de asistență socială a efectuat anchetă socială la domiciliul petentului, l-a sprijinit pe acesta în completarea formularelor specifice solicitării acordării ajutorului de încălzire, iar prin Dispoziția primarului comunei Gura Vitioara din 13.02.2023 s-a aprobat acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru petent, în cuantum de 250 lei lunar, pentru perioada 1.02.2023-31.03.2023.

Dosar nr. 770/2022 (rezumat) Petenta s-a adresat instituției Avocatul Poporului sesizând faptul că în data de 22.03.2022 a depus la Primăria Municipiului Ploiești o cerere prin care a solicitat atribuirea unui loc de parcare pentru persoană cu dizabilități, depunând totodată toate documentele necesare în acest sens, însă această cerere nu a fost soluționată

Prin adresa nr. XXX din 20.04.2022 Primăria Ploiești – Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a comunicat petentei că amână în unanimitate solicitarea privind amenajarea unui loc de parcare pentru persoană cu dizabilități, în imediata apropiere a domiciliului mai sus menționat, până la implementarea regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu în municipiul Ploiești.
Pentru clarificarea aspectelor sesizate de petentă au fost efectuate demersuri scrise la Primăria Municipiului Ploiești care, prin adresele de răspuns comunicate instituției noastre, a precizat următoarele:
Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației are în vedere implementarea unui regulament de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu în Municipiul Ploiești și din acest motiv toate solicitările de acordare a locurilor de parcare atribuite în baza Legii nr. 448/2006, se amână. S-a menționat că proiectul de hotărâre privind acordarea și semnalizarea locurilor de parcare pentru persoane cu dizabilități a fost postat pe site-ul www.ploiesti.ro la rubrica transparență decizională, s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna august 2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, dar a fost prorogat pentru completarea documentației care a stat la baza fundamentării acestuia, urmând a fi reintrodus pe ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, la o dată care încă nu a fost stabilită.
Față de faptul că demersurile scrise nu au condus la rezolvarea situației reclamate de petentă, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 142 din 29.09.2022, către primarul Municipiului Ploiești, pentru ca în exercitarea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, să dispună luarea măsurilor legale în vederea soluționării cererii formulată de petentă, privind atribuirea unui loc de parcare gratuită pentru persoana cu dizabilități potrivit dispozițiilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap, precum și informarea petiționarei cu privire la atribuirea locului de parcare solicitat.
Referitor la însușirea acestei recomandări, prin adresa nr. xxxx/18.10.2022, Primăria Municipiului Ploiești a informat instituția Avocatul Poporului că își menține punctul de vedere exprimat anterior. Drept urmare, Recomandarea nr. 142 din 129.09.2022 emisă de Avocatul Poporului nu a fost însușită de către autoritate.
Față de situația creată, având în vedere atribuțiile ce revin Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova și Autorității Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, instituția Avocatul Poporului a continuat demersurile și au fost formulate adrese către aceste autorități, cu solicitarea de a se efectua verificările care se impun și pentru a se dispune măsurile necesare pentru respectarea dispozițiilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap.
Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități s-a adresat Primăriei Municipiului Ploiești solicitând respectarea dispozițiilor legale incidente (art. 65 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap).
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova a efectuat în data de 12.12.2022 un control la Primăria Municipiului Ploiești – Direcția Tehnic Investiții, pentru verificări potrivit competențelor legale, constatând neconformități, respectiv nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (1) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap și a dispus măsuri pentru respectarea dispozițiilor legale, termenul stabilit fiind sfârșitul lunii februarie 2023. Acest termen a fost prelungit la solicitarea Primăriei Municipiului Ploiești, până la data de 31 mai 2023, iar inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova au monitorizat implementarea acestor măsuri.
La data de 26.06.2023, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova a informat Biroul Teritorial Ploiești cu privire la faptul că măsura dispusă de inspectorii sociali prin procesul verbal de control din data de 12.12.2022, care a vizat atribuirea unui loc de parcare pentru doamna XXXX (persoană cu dizabilități), a fost dusă la îndeplinire.

2022

Dosar nr. 1330/2022 (rezumat) - Petentul, domiciliat în comuna Vărbilău, județul Prahova ne-a reclamat faptul că întâmpină dificultăți la Primăria comunei Vărbilău, județul Prahova

Petentul, domiciliat în comuna Vărbilău, județul Prahova ne-a reclamat faptul că întâmpină dificultăți la Primăria comunei Vărbilău, județul Prahova întrucât nu a clarificat aspecte privind: a) situația amenzilor cu care figurează în evidențele acestei primării, precizând faptul că în data de 11.11.2022 a solicitat operarea în evidențe a Deciziei Tribunalului Prahova din data de 17.03.2022, definitivă (prin care s-a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contravenției seria YYY nr. XXX/17.12.2020 și exonerarea de la plata amenzii în sumă de 400 de lei), actualizarea situației fiscale în raport de documentul prezentat și informarea sa cu privire la soldul rămas restant, sumele pe care le datorează, dar nu a obținut informațiile solicitate de la funcționarii Primăriei comunei Vărbilău; b) acordarea ajutorului pentru căldură solicitat prin cerere în luna octombrie 2022; c) situația sumelor rămase de achitat de către Primăria comunei Vărbilău către petent cu titlu de diferență ajutor de încălzire aferent perioadei sezonului rece 2021-2022; d) acordarea altor forme de asistență socială/prestații sociale.
Pentru clarificarea aspectelor prezentate de petent, ne-am adresat Primăriei comunei Vărbilău, județul Prahova care a procedat la verificarea și reanalizarea situației reclamate, iar din informațiile și documentele au rezultat următoarele aspecte:
Cu privire la situația amenzilor, la data de 9.01.2023, la rolul său fiscal, petentul figura cu un debit restant în sumă de 460 lei (reprezentând 400 de lei, amendă contravențională pe numele petentului, potrivit procesului verbal din 17.12.2020 și 60 de lei – rămășite din amenzi rămase restante aparținând fiului și soției sale, sume ce au rămas la rolul fiscal al petentului).
Ca urmare a demersului întreprins de către instituția noastră, Primăria comunei Vărbilău a procedat la radierea din evidențele fiscale a sumei de 400 de lei, operând exonerarea de la plata amenzii contravenționale în sumă de 400 de lei, potrivit deciziei Tribunalului Prahova. Totodată, a procedat la corectarea situației în ceea ce privește debitul în sumă de 60 de lei, suma respectivă fiind transferată la rolurile fiscale individuale ale fiului și soției petentului, conform extraselor de rol transmise instituției noastre.
Astfel, în urma corectării situației fiscale și actualizării acesteia de către reprezentanții Primăriei comunei Vărbilău, la data de 12.01.2023 petentul figura cu suma de 0 lei la rolul fiscal nr. XXX – Amenzi. Pentru o corectă și completă informare, am anexat petentului, în copie, extras de rol la data de 12.01.2023 pentru numărul de rol XX (unde se regăsesc date și cu privire la sumele datorate pentru impozitul pe clădire, taxă de salubritate, impozit teren curți construcții).
Primăria comunei Vărbilău a confirmat faptul că anterior petentul a beneficiat de ajutorul de încălzire și de supliment pentru combustibili solizi/petrolieri, iar conform ștatelor de plată, sumele au fost ridicate de petent, pe bază de semnătură. În acest context, nu se confirmă susținerea petentului potrivit căreia are de primit de la această primărie sume restante reprezentând ajutor de încălzire, iar plățile efectuate de petent la Primăria comunei Vărbilău au fost exclusiv plăți voluntare făcute de petent (sumele nefiind încasate de primărie în cadrul procedurilor de executare silită).
Solicitarea petentului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în anul 2022 a fost aprobată, prin Dispoziția primarului comunei Vărbilău din 22.11.2022 dispunându-se acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței în sumă de 1120 de lei pentru perioada 01.11.2022-31.03.2023 (sumă ridicată de petent în luna decembrie 2022) și supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri în cuantum de 20 de lei pentru perioada noiembrie 2022-octombrie 2023 (plata se face lunar, prin casieria unității).
Petentul nu se încadrează pentru a beneficia de alte tipuri de prestații sociale, deoarece veniturile familiale depășesc baremul prevăzut de legislația în vigoare, aceste aspecte rezultând din anchetele sociale realizate de reprezentanții acestei primării.

Dosar nr. 1275/2022 (rezumat) Petenta a solicitat sprijinul Biroul Teritorial Ploieşti, arătând că este angajată a Primăriei comunei Păulești, județul Prahova, ca asistent personal al fiului, persoană cu handicap grav, și, deși încă din anul 2019 a solicitat în repetate rânduri acordarea indemnizației de hrană de care beneficiază și ceilalți angajați ai primăriei, i se refuză acordarea acestui drept, creându-se o situație inechitabilă de către angajator, în cazul său nefiind respectat principiul consacrat constituțional al egalității în drepturi și nici cel al protecției sociale a muncii

Totodată, petenta a precizat că nu înțelege motivul pentru care nici sporul de 15% aferent condițiilor vătămătoare nu îi este acordat.
Ca urmare a demersurilor întreprinse de instituția noastră, Primăria comunei Păulești, județul Prahova a procedat la verificarea aspectelor sesizate informându-ne că s-a emis Dispoziția primarului nr. 367/14.12.2022, prin care s-a aprobat plata drepturilor neacordate reprezentând indemnizația de hrană cuvenită asistenților personali dispunându-se și plata retroactivă a acestei indemnizații lunare de hrană în cuantum de 347 lei brut, cuvenită și neacordată, aferentă perioadei 2020-2022.
Drept urmare, petenta va primi plata pe 3 ani a drepturilor salariale neacordate reprezentând indemnizația de hrană cuvenită, aferentă perioadei 2020-2022.
În privința sporului aferent condițiilor vătămătoare de muncă, s-a precizat că la nivelul Primăriei comunei Păulești nu se acordă acest spor pentru că nu există buletine de determinare sau expertizare emise de Direcția de Sănătate Publică Prahova, conform legislației în vigoare. Pentru eliberarea acestor buletine, D.S.P Prahova a solicitat documente medicale care să evidențieze înregistrarea de boli profesionale, boli legate de profesiunea exercitată, sens în care petenta a fost informată încă din anul 2019. Întrucât petenta nu a dat curs acestei solicitări, demersurile nu au putut fi continuate.

Dosar nr. 958/2022 (rezumat) - Petenta a solicitat sprijinul Biroul Teritorial Ploieşti, arătând că în calitate de chiriaș al apartamentului în care domiciliază a solicitat Primăriei Municipiului Ploiești (autoritatea locală administrând locuințele A.N.L), demararea formalităților specifice cumpărării acestui apartament, conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, republicată, însă se tergiversează soluționarea acestei cereri

Ca urmare a demersurilor întreprinse de instituția noastră, Primăria Municipiului Ploiești ne-a precizat că în urma depunerii dosarului de cumpărare, petenta a fost informată că au fost demarate o serie de verificări constatându-se că era necesară completarea dosarului cu Actul adițional de prelungire a contractului de închiriere și cu informații privind Fișa de calcul a prețului de vânzare. La momentul întocmirii Fișei de calcul a prețului de vânzare, a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 22/24.08.2022 prin care s-a aprobat modificarea art. 10 alin. (2), lit. d)1 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, articol în baza căruia se stabilește prețul de vânzare al locuințelor ANL.
Din discuțiile telefonice purtate cu reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești a reieșit că deși a fost depășit termenul de 30 de zile de la data intrării în vigoare a O.G nr. 22/24.08.2022, Normele metodologice nu au fost modificate ceea ce face imposibilă realizarea fișei de calcul pentru stabilirea prețului de vânzare a locuințelor A.N.L.
Luând în considerare dificultățile întâmpinate de petentă și implicit de ceilalți chiriași ai locuințelor A.N.L care se regăsesc în imposibilitatea de a lua act de prețul de vânzare al acestor locuințe pe care intenționează a le achiziționa, în baza ofertelor de preț calculate de primării, am considerat oportun să ne adresăm Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu solicitarea de a ne informa cu privire la stadiul adoptării unui act normativ cu caracter general care să modifice Normele metodologice mai sus amintite.
În urma demersurilor întreprinse, am fost informați că s-a dat curs solicitărilor noastre elaborându-se proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru ca prevederile Normelor metodologice să fie corelate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2022 în ceea ce privește stabilirea valorii de vânzare pentru locuințele pentru tineri.
Proiectul de act normativ menționat a fost postat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în data de 11.11.2022, la secțiunea: Transparență decizională/ Consultări publice/ Proiecte de acte normative cu caracter general: https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthgmodificarecompletarenormeaplicarelegea1521998anlhg9622001, în vederea consultării cetățenilor și a societății civile, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
La data redactării răspunsului către instituția noastră (12.12.2022), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a specificat faptul că proiectul de hotărâre a Guvernului anterior amintit se află în consultare la ministerele avizatoare urmând a se obține avizele/punctele de vedere. După obținerea tuturor avizelor necesare, proiectul de act normativ va fi înaintat Secretariatului General al Guvernului în vederea includerii pe agenda de lucru a ședinței Guvernului și va intra în vigoare după ce va fi adoptat de Guvernul României și publicat în Monitorul Oficial al României. După aprobarea proiectului de act normativ, autoritățile administrației publice locale în a căror administrare se află imobilele vor putea stabili prețurile de vânzare a locuințelor și vor putea demara procedura de vânzare a acestor locuințe.

Dosar nr. 838/2022 (rezumat) - Petentul a sesizat faptul că este nemulțumit de modul de calculare a drepturilor sale de pensie de către Casa Județeană de Pensii Dâmbovița, întrucât nu i-au fost luate în considerare drepturile obținute prin Decizia nr. XXXXXX pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. XXXXX, ce a avut ca obiect recunoașterea unor perioade lucrate în condiții speciale de muncă, în calitate de salariat al S.C. C.O.S. Târgoviște S.A.

Pentru clarificarea aspectelor sesizate Biroul Teritorial Ploiești a efectuat demersuri scrise la Casa Județeană de Pensii Dâmbovița, în urma cărora, în data de 29.09.2022 a fost emisă Decizia nr. XXXX pentru recalcularea drepturilor petentului cu luarea în considerare a hotărârii judecătorești prin care i-au fost recunoscute drepturile. Potrivit acestei decizii a fost modificată încadrarea activității desfășurate de în perioada 01.04.2001-24.04.2012, în procent de 100%, în condiții speciale de muncă. Drepturile au fost stabilite începând cu data de 02.11.2021, iar plata drepturilor se va face începând cu data de 01.08.2022. Urmează ca petentul că primească drepturile bănești ce i se cuvin în urma acestei recalculări, conform noii decizii.

Dosar nr. 796/2022 (rezumat)-Petenta, domiciliată în comuna Teișani, județul Prahova, a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Ploiești, arătând faptul că deși a solicitat conducerii Primăriei comunei Teișani acodarea concediului legal de odihnă aferent anului 2022, cererile sale nu sunt aprobate, petenta neputând beneficia de zilele de odihnă la care este îndreptățită, astfel cum au beneficiat și beneficiază toți angajații Primăriei comunei Teișani, în cazul său nefiind respectat principiul consacrat constituțional al egalității în drepturi (”Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”) și nici cel al protecției sociale a muncii. Faţă de aspectele prezentate, ne-am adresat Primăriei comunei Teișani, județul Prahova.

Urmare demersurilor întreprinse, conducerea Primăriei comunei Teișani a procedat la verificarea aspectelor sesizate de petentă comunicându-ne faptul că s-au acordat zilele de concediu și zilele de recuperare solicitate anterior de petentă, aspect confirmat și de aceasta în cadrul discuției telefonice purtate.

Dosar nr. 697/2022 (rezumat) Petentul s-a adresat Biroului Teritorial Ploiești sesizând problemele pe care le întâmpină în relaționarea cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Moreni, județul Dâmbovița și a solicitat efectuarea unor verificări cu privire la activitatea Direcției de Asistență Socială Moreni, precum și cu privire la modul de soluționare al cererii pe care a depus-o la Primăria Municipiului Moreni la data de 31.05.2022 (prin care a solicitat cercetarea disciplinară a funcționarilor Direcției de Asistență Socială Moreni, care au realizat ancheta socială solicitată de instanța de judecată în procesul având ca obiect stabilirea domiciliului minorului)

Pentru verificarea aspectelor sesizate, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unei anchete la Primăria Municipiului Moreni – Direcția de Asistență Socială, anchetă ce a fost realizată în data de 7.07.2022 de consilierii Biroului Teritorial Ploiești. Au fost verificate aspectele referitoare la situația miorului, aspectele referitoare la activitatea funcționarilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Moreni realizată în legătură cu acest caz, precum și cele legate de modul de soluționare al sesizării prin care petentul a solicitat cercetarea disciplinară a funcționarilor care au întocmit anchetele sociale.
În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate situații care să lezeze drepturile minorului, însă au fost constate deficiențe în modul de soluționare a sesizărilor având ca obiect cercetarea disciplinară a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Moreni (inclusiv a solicitării formulate de petent, aceasta nefiind repartizată pentru analizare și soluționare la Comisia de disciplină din cadrul instituție), precum și lipsa unei proceduri operaționale cu privire la soluționarea acestor sesizări.
Pentru remedierea acestor deficiențe, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 124/2022, către primarul Municipiului Moreni, prin care a solicitat acestuia, ca în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legislației în vigoare să dispună măsuri pentru:
a) analizarea și soluționarea sesizării depusă de petent la Primăria Municipiului Moreni, de către Comisia de disciplină;
b) realizarea unei proceduri operaționale de sistem cu privire la soluționarea sesizărilor referitoare la abaterile disciplinare ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Moreni;
c) informarea salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Moreni cu privire la conținutul și aplicarea procedurii operaționale mai sus menționate, prelucrarea acesteia în vederea aplicării corespunzătoare.
Recomandarea nr. 18/2022 a fost însușită în totalitate, primarul a dispus analizarea și soluționarea sesizării depuse de petent, de către Comisia de disciplină din cadrul instituției și a fost elaborată, aprobată și adusă la cunoștința salariaților Primăriei Municipiului Moreni Procedura operațională de sistem privind cercetarea disciplinară.

Dosar nr. 540/2022 (rezumat) - Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a difuzării în mass media, în perioada 14 mai – 16 mai 2022, a unor articole cu privire la cazul unui pacient care în noaptea de 13 mai 2022, s-a aruncat pe geam la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Din informațiile puse la dispoziția instituției noastre a reieșit faptul că pacientul a fost adus cu salvarea Serviciului Județean de Ambulanță Prahova la Unitatea de Primiri Urgențe în data de 12.05.2022, stabilindu-se diagnosticul de cădere accidentală de la aproximativ 2 metri, fiind internat pe secția Chirurgie II. Potrivit informațiilor comunicate de Spitalul Județean de Urgență Ploiești, după internare acesta a suferit un episod de sevraj alcoolic, a devenit agitat, și-a scos tubul de pleurotomie și s-a aruncat pe fereastra de la etajul I, suferind mai multe leziuni. S-au acordat îngrijirile medicale care s-au impus, evoluția fiind favorabilă, cu remisia episodului de servraj alcoolic.
Deși în răspunsul transmis instituției noastre se menționează că pacientul nu figurează în baza de date a spitalului cu spitalizări pe secția de psihiatrie, în documentele atașate răspunsului se menționează pe lângă diagnosticele stabilite la internare și tentativa de suicid. De asemenea, potrivit consemnărilor din foia de observație clinică generală recomandarea pentru consult psihiatrie și tratament de specialitate a fost menționată abia în data de 16.05.2022, fără a exista mențiuni cu privire la o evaluare psihiatrică a pacientului pe perioada internării. În biletul de externare eliberat în data de 23.05.2022 s-a recomandat pacientului „control psihiatric în vederea stabilii conduitei terapeutice”.
În urma demersurilor efectuate de instituția noastră, s-a concluzionat că la nivelul Spitalului Județean de Urgență Ploiești nu există o procedură operațională referitoare la evaluarea psihologică/psihiatrică, monitorizare și intervenție pentru pacienții care sunt internați în orice secție a spitalului ca urmare a unor situații de risc (alcoolici, cu tentative de suicid/automutilare, consum de substanțe interzise etc.), nefiind astfel respectate art. 34 şi art. 22 din Constituție, prevederile art. 166 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare și Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
Pentru remedierea acestei deficiențe, Avocatul Poporul a emis Recomandarea nr. 145/2022, care a fost însușită integral de către conducerea Spitalului Județean de Urgență Ploiești, respectiv:
– a fost elaborată Procedura operațională privind evaluarea, monitorizarea și intervenția pentru pacienții internați ca urmare a unor situații de risc (alcoolici, cu tentative de suicid/automutilare, consum de substanțe interzise etc.);
– a fost adusă la cunoștința salariaților în vederea informării și aplicării acesteia;
– procedura a fost postată pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Dosar nr. 539/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media referitoare la cazul unei minore care a fost agresată sexual de către instructorul de dans al Casei de Cultură „Dumitru Stanciu” din Găeşti, unde bărbatul era angajat

Pentru clarificarea aspectelor prezentate în presă, întrucât acestea vizau o posibilă încălcare a art. 22 și art. 49 din Constituţie, referitoare la dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, respectiv protecția copiilor și a tinerilor, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unor demersuri scrise la Casa de Cultură „Dumitru Stanciu” din orașul Găeşti, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și la Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.
În urma tuturor verificărilor, analizării documentelor transmise instituției noastre și a dispozițiilor legale incidente în acest caz, s-au constatat deficiențe la nivelul Casei de Cultură „Dumitru Stanciu” din orașul Găeşti (care se află subordinea aparatului de specialitate al primarului orașului Găești), respectiv: nu exista o procedură cu privire la raporturile dintre minori/părinții acestora şi această instituție, înscrierea la cercurile acestei case de cultură, desfășurarea activităților de către minori (nefiind reglementată activitatea minorilor de la primirea lor la diverse activități/cercuri şi până la finalizarea raporturilor (prin încheierea unor documente care să reglementeze drepturile şi obligaţiile părţilor, procedurile de sesizare a neregulilor şi incidentelor şi modalităţile de soluţionare a acestora), în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 al Secretariatul General al Guvernului, prin care a fost aprobat Codul controlului managerial al entităților publice; nu exista o procedură care să reglementeze accesul persoanelor în incinta spațiilor instituției; nu au fost aplicate măsuri adecvate de supraveghere care să asigure o monitorizare și o protecție adecvată, cu precădere minorilor, în spațiile în care aceștia desfășoară activitățile, inclusiv cele care privesc înscrierea minorilor la cercurile acestei Case de Cultură, în vederea creșterii siguranței acestora.
Drept urmare, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 107/2022, către conducerea Primăriei orașului Găești, județul Dâmbovița.
În vederea realizării măsurilor din Recomandarea Avocatului Poporului, au fost elaborate proceduri operaționale specifice aplicabile la nivelul Casei de Cultură „Dumitru Stanciu” Găești privind: accesul persoanelor în spațiile din incinta acestei Case de Cultură –activități de rutină și pe parcursul evenimentelor, înscrierea la cercurile unității – minori, înscrierea la cercurile unității – adulți, participarea la concursuri și festivaluri naționale a formațiilor/interpreților înscriși la cercurile unității, participarea la concursuri și festivaluri internaționale a formațiilor/interpreților înscriși la cercurile unității, desfășurarea evenimentelor culturale, desfășurarea repetițiilor, semnalarea neregularităților.
Prin procedurile operaționale elaborate a fost reglementat procesul de înscriere în funcție de fiecare categorie de beneficiari (minori, adulți), criteriile în baza cărora se realizează înscrierea la unul din cercurile organizate în cadrul acestei case de cultură, au fost stabilite drepturile și obligațiile unității în raport cu persoanele înscrise, precum și drepturile și obligațiile persoanelor înscrise în raport cu unitatea de cultură, a fost prevăzută obligativitatea încheierii (ulterior înscrierii) unui contract de colaborare între persoanele înscrise la cercurile Casei de Cultură „Dumitru Stanciu” Găești (adult, reprezentant legal minor/părinte) cu Primăria Orașului Găești, desfășurarea diverselor activități la nivelul casei de cultură (participarea la concursuri/ festivaluri naționale/internaționale a formațiilor/interpreților înscriși la cercurile acestei case de cultură, desfășurarea evenimentelor culturale, desfășurarea repetițiilor, avându-se în vedere condițiile de realizare a repetițiilor, întocmirea documentelor care atestă participarea la repetiții, responsabilitățile și răspunderea în desfășurarea repetițiilor, asigurarea supravegherii eficiente a spațiilor în care au loc repetițiile).
Totodată, la nivelul Casei de Cultură „Dumitru Stanciu” Găești s-a reglementat modalitatea prin care pot fi semnalate fapte de încălcare a legii, a normelor interne, au fost descriși pașii de urmat de către salariați/colaboratori atunci când doresc să raporteze nereguli privind activitatea unității, de către membrii cercurilor – adulți, părinți/reprezentanți legali ai membrilor cercurilor minori sau de către alte persoane, obligativitatea informării și sesizării altor instituții/autorități privind fapte ce intră în competența acestora. Pentru asigurarea dreptului la informație, s-a procedat la actualizarea site-ului Primăriei orașului Găești, fiind postate procedurile operaționale aplicabile Casei de Cultură „Dumitru Stanciu” Găești (secțiunea Casa de Cultură „Dumitru Stanciu” Găești – Informații publice).
Cât privește situația minorei, aceasta s-a aflat în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița care a întreprins demersurile specifice, minora a fost asistată la audieri de către un psiholog din cadrul Direcției, a fost evaluată psihologic, consiliată, fiind realizată și psihoeducația părinților.
Referitor la instructorul de dans, conducerea Primăriei Orașului Găești a dispus față de acesta suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă de 3 luni. La momentul verificărilor instituției noastre, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești se efectuau cercetări față de instructorul de dans pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală. Judecătoria Găești a dispus măsura arestării preventive a acestuia.

Dosar nr. 339/2022 (rezumat)-Urmare articolului „Se caută medic de familie pentru Aninoasa! Lovindu-se de un blocaj legislativ, primarul Vlăduț Niculae a cerut sprijin Colegiului Medicilor, Casei de Asigurări de Sănătate și este dispus să ajungă până la Ministerul Sănătății pentru a descurca „ițele” problemei”, publicat pe site-ul https://dambovita24.ro, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila încălcare a art. 34 din Constituție, referitor la dreptul la sănătate.

În articol se preciza că actualul cadru legislativ prevede posibilitatea ca un medic de familie să înființeze un punct secundar de lucru și să lucreze cu program fracționat, într-o altă unitate administrativ teritorială. Legislația nu permite însă ca medicii de familie care au cabinete medicale în celelalte sate componente ale comunei Aninoasa (respectiv medicii de familie din satele Săteni și Viforâta) să deschidă un punct de lucru pentru asigurarea serviciilor de medicină de familie pentru cetățenii din satul Aninoasa, până la ocuparea postului rămas liber.
Menționăm că în componența comunei Aninoasa intră trei sate, respectiv satele Aninoasa, Săteni și Viforâta, iar numărul locuitorilor comunei Aninoasa este de 6340, fiind defalcat astfel: 2352 de locuitori în satul Aninoasa, 1531 de locuitori în satul Săteni, 2457 de locuitori în satul Viforâta. Pentru clarificarea situației relatate în presă, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unor demersuri scrise către Primăria comunei Aninoasa, județul Dâmbovița, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița și Ministerul Sănătății, în urma cărora s-au concluzionat următoarele:
Primăria comunei Aninoasa a precizat că pentru identificarea unei soluții care să asigure serviciile medicale pentru cetățenii acestui sat, fără ca cetățenii să fie nevoiți să meargă în alte localități pentru a beneficia de asistența medicală au fost transmise adrese către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița și Colegiul Medicilor Dâmbovița, solicitând sprijin pentru obținerea unei derogări de la legislația actuală sau crearea unui cadru legislativ care să contribuie la respectarea efectivă a dreptului la ocrotirea sănătății, însă aceste demersuri nu au avut un rezultat pozitiv.
Cu privire la demersurile întreprinse de autoritatea locală în vederea atragerii medicilor de familie pentru preluarea celor două cabinete de familie rămase fără medici în satul Aninoasa, Primăria comunei Aninoasa a precizat că au avut loc discuții cu mai mulți medici, prezentându-li-se situația existentă, dar de fiecare dată au fost refuzați, medicii nemanifestându-și dorința de a deschide un punct de lucru secundar. Din discuțiile telefonice ce au avut loc cu Secretarul general al comunei Aninoasa a reieșit că până în prezent nu au fost stabilite de către Consiliul local facilități și/sau stimulente pentru medicii de familie care doresc să desfășoare activitate în aceste cabinete.
Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița și Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița au comunicat instituției noastre că nu au competența de a interveni în rezolvarea acestei probleme, însă au menționat că vor sprijini orice demers în limita competențelor conferite de legislația specifică.
Ministerul Sănătății a comunicat că din datele accesate, UAT Aninoasa, județul Dâmbovița figurează cu două cabinete medicale individuale de medicină de familie, drept pentru care, raportat la situația națională privind necesarul de medici de familie, nu poate aprecia un deficit major al acestei localități privind asistența medicală primară.
Totodată, comuna Aninoasa nu este o unitate administrativ teritorială izolată, fiind la 6 km. de municipiul Târgoviște, iar satul Aninoasa este poziționat între localitățile Săteni și Viforâta, persoanele asigurate având posibilitatea de a se înscrie pe listele de capitație a celor doi medici cu cabinete organizate în localitățile Săteni și Viforâta.
Ministerul Sănătății a subliniat faptul că la nivel național, la data de 31.12.2021 exista un număr de 183 de localități fără medic de familie. Potrivit Programului de Guvernare al Coaliției pentru reziliență, dezvoltare și prosperitate, sistemul de sănătate de România reprezintă un punct esențial al programului de guvernare, iar printre obiectivele strategice din sănătate din cadrul acestuia sunt cuprinse:
• Asigurarea accesului la medicină primară și de urgență în zonele greu accesibile și izolate prin
realizarea unui program de acoperire a unor servicii de sănătate pentru populația defavorizată, indiferent de zonă;
• Asigurarea personalului medical necesar în mediul rural și în zone defavorizate, ceea ce presupune:
– acordarea unei indemnizații de instalare, a unei locuințe de serviciu și a unui buget de practică medicilor de familie, în colaborare cu autoritățile locale;
– prelungirea, la cerere, a perioadei de activitate a medicilor de familie, pensionabili;
– creșterea numărului de locuri alocate specialității de medicină de familie;
– creșterea finanțării pentru angajarea de asistenți medicali comunitari în funcție de nevoile comunității.
În legătură cu la cele menționate, Raportul special privind lipsa medicilor de familie din zona rurală și din zonele defavorizate sau greu accesibile realizat de Avocatul Poporului în anul 2021 cuprinde o serie de propuneri ce vizează legislația în materie.
Propunerile de modificări evidențiate în Raportul special privind lipsa medicilor de familie din zona rurală și din zonele defavorizate sau greu accesibile, vizează în principal următoarele aspecte:
-stabilirea obligației pentru autoritățile administrației locale de a acorda facilități și stimulente aferente instalării unui medic de familie, funcționării cabinetului acestuia;
-stabilirea obligației ca prin bugetul Ministerului Sănătății să se finanțeze cheltuielile de investiții în infrastructură în localitățile rurale în vederea construcției, reabilitării, dotării minime standard a spațiilor medicale și nemedicale în care se desfășoară activități de îngrijire medicală primară;
-introducerii obligației în sarcina consiliilor locale și a Ministerului Sănătății de a acorda stimulente în bani și natură, respectiv pentru asigurarea serviciilor medicale și farmaceutice;
-instituirea unei obligații de dare în folosință gratuită, închiriere, concesionare ori vânzare fără licitație cu prioritate către medicii de familie care doresc să-și deschidă un cabinet în unitatea administrativ-teritorială.
Ministerul Sănătății a subliniat faptul că asistența medicală primară nu și-a atins scopul propus în acoperirea cu servicii de sănătate de bază în mediul rural, în parte din cauza reglementărilor insuficiente și în permanentă schimbare, a infrastructurii deficitare și a finanțării limitate care au redus motivația absolvenților universităților de medicină de a opta pentru specialitatea de medicină de familie și de a o practica mai ales în mediul rural, dar și din cauza lipsei unor politici publice care să condiționeze sau să stimuleze medicii de familie existenți să desfășoare o activitate pro-activă în familii și comunități, focalizată pe prevenție primară, secundară și terțiară.
După finalizarea demersurilor întreprinse de instituția Avocatul Poporului, Primăria comunei Aninoasa, județul Dâmbovița a fost informată cu privire la propunerile și recomandările formulate de Avocatul Poporului prin Raportul special privind lipsa medicilor de familie din zona rurală și din zonele defavorizate sau greu accesibile, precum și cu privire la răspunsurile/punctele de vedere primite din partea autorităților.
Totodată s-a menționat faptul că la nivel teritorial Consiliul Local Aninoasa are competența de a analiza posibilitățile de acordare a unor facilități pentru atragerea medicilor de familie (exemplu: acordarea unei indemnizații de instalare a medicului de familie, a funcționării cabinetului acestuia, acordarea unei locuințe de serviciu, etc.) și de a adopta măsuri în acest sens, care să conducă la rezolvarea problemei medicilor din satul Aninoasa.

Dosar nr. 327/2022 (rezumat)-Petentul, domiciliat în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița ne-a reclamat faptul că, deși a sesizat Primăria Municipiului Târgoviște și Poliția Locală Târgoviște cu privire la problemele pe care întâmpină ca urmare a neimplicării asociației de proprietari în rezolvarea problemelor din imobilul în care locuiește, autoritățile locale nu au dispus măsuri concrete, în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Pentru clarificarea aspectelor prezentate de petent, ne-am adresat Poliției Locale Târgoviște și Primăriei Municipiului Târgoviște, care au procedat la verificarea și analizarea situației reclamate.

Potrivit informațiilor și documentele primite, în datele de 5 aprilie 2022, respectiv 12 aprilie 2022, reprezentanții Poliției Locale Târgoviște s-au deplasat la blocul în care locuiește petentul și au efectuat verificări, în urma cărora au dispus măsuri în sarcina președintelui Asociației de proprietari (din care face parte blocul).
Conform Notelor de constatare încheiate, măsurile au vizat efectuarea unor verificări a conductelor de apă și a instalațiilor sanitare de la baie și bucătărie de pe întreg tronsonul de apartamente parter – etaj 4 din blocul în care locuiește petentul. Măsura dispusă de către reprezentanții Poliției Locale Târgoviște a fost îndeplinită de președintele Asociației de proprietari care a solicitat intervenția unui instalator ce a remediat defecțiunea existentă la scurgerea sanitară de la baia apartamentului de la etajul superior.
Aspectele privind administrarea, întreținerea și repararea instalațiilor individuale și a conductelor existente la subsolul blocului în care locuiește petentul au fost verificate și de către Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, care în data de 13.04.2022 a stabilit în sarcina Asociației de proprietari o serie de măsuri care vizează întreținerea și repararea instalațiilor individuale din apartamentele imobilului respectiv, repararea conductelor comune de evacuare a apelor uzate fecaloid – menajere, precum și salubrizarea spațiului respectiv (vidanjare, curățare, dezinsecție).

În data de 13 mai 2022, președintele Asociației de proprietari a adus la cunoștința Primăriei Municipiului Târgoviște – Compartimentul Îndrumare și Coordonare Asociații de Proprietari stadiul de îndeplinire a măsurilor stabilite de către Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița.

Dosar nr. 277/2022 (rezumat)-Urmare articolului din presă Casă din chirpici, făcută scrum. Șapte suflete, printre care și doi copii, au rămas pe drumuri, în care se prezenta faptul că șapte suflete au rămas pe drumuri, după ce căsuța de chirpici în care își duceau traiul de pe o zi pe alta a fost înghițită de flăcări, printre membrii familiei aflându-se și un copil încadrat în gradul de handicap grav, Biroului Teritorial Ploiești, s-a sesizat din oficiu

Au fost întreprinse demersuri scrise la Primăria comunei Berceni, județul Prahova, iar conform informațiilor primite, familia a cărei locuință a fost distrusă în totalitate este compusă din 7 persoane, dintre care o persoană adultă este încadrată în gradul de handicap accentuat și un copil este încadrat în gradul de handicap grav, cu însoțitor.

Cei doi minori ai familiei sunt înscriși la școală, respectiv la grădiniță, minora este elevă în clasa a III-a unde a obținut rezultate bune în ciuda faptului că prezintă dificultăți de mers și de vedere, dizabilități pentru care este încadrată în grad de handicap grav, beneficiază de indemnizație de însoțitor și prestație socială de handicap aferentă gradului grav, bursă socio-medicală de la școală, iar minorul este înscris în grupa mare la Grădinița cu program normal.
În urma producerii incendiului, întreaga familie a fost relocată într-o clădire aparținând Primăriei comunei Berceni, destinată situațiilor de urgență unde le-au fost asigurate hrană, apă, haine, medicamente, căldură, fiind demarate demersurile necesare eliberării actelor de stare civilă care au ars în incendiu.
Întreaga comunitate s-a mobilizat pentru a strânge fonduri, haine, alimente pentru sprijinirea acestei familii. Primăria comunei Berceni a acordat acestei familii un ajutor de urgență, în cuantum de 5.000 lei, suportat din bugetul local, angajații primăriei au donat sume de bani, jucării, haine, alimente, rechizite, bunuri contribuind la igienizarea amplasamentului pe care se afla locuința distrusă.
Familia respectivă a primit materiale de construcții de la societățile comerciale de pe raza comunei Berceni, iar pentru tatăl celor doi minori, Consiliul Local al comunei Berceni, la propunerea primarului localității, a aprobat atribuirea unui teren de 500 m.p. pe raza comunei Berceni, în vederea construirii unei locuințe, potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare. Drept urmare, Primăria comunei Berceni s-a implicat prin măsuri concrete dispuse în vederea sprijinirii familiei afectate de distrugerea în totalitate a locuinței, ca urmare a incendiului produs (locuință pentru situații de urgență, prestații sociale, ajutor de urgență, teren atribuit în vederea construirii unei locuințe).

Dosar nr. 235/2019 (rezumat)- Urmare articolelor de presă și a reportajelor difuzate în presa locală și centrală în zilele de 9 și 10 mai 2019, privind incidentul care a avut loc la Școala „Nicolae Bălcescu” din Ploiești între un elev și un tânăr din afara școlii, imediat după terminarea orelor de curs, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unei anchete la Școala „Nicolae Bălcescu” din Ploiești, precum și efectuarea unor demersuri scrise la Primăria Municipiului Ploiești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

Unul dintre aspectele verificate a vizat accesul persoanelor străine în incinta școlii, mai exact pe terenul de sport existent în curtea acestei școli, iar în urma verificărilor au rezultat următoarele: Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Ploiești are în administrare o suprafață totală de 9500 m.p., o clădire ce are în componență 3 corpuri (A, B și C), precum și o sală de sport. În curtea școlii se mai află un teren de sport în aer liber, parc și un amfiteatru pentru festivități cultural educative. În zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale, în timpul vacanțelor școlare sau după orele de program, angajații instituției pot desfășura activități specifice, pe baza unui tabel nominal întocmit și aprobat de conducerea școlii, iar accesul persoanelor străine pe terenul de sport este liber. La nivelul școlii asigurarea serviciilor de pază se realizează potrivit Procedurii operaționale PO 31 – privind asigurarea serviciilor de pază, existând un post mobil de pază, neînarmat, de la ora 6,00 la ora 22,00 dispus în clădirea A, la parter, pe holul de intrare în sediul școlii. Serviciul de pază este asigurat de cei 2 paznici (în ture de câte 8 ore), care asigură paza atât pentru spațiile interioare, cât și pentru exterior (prin patrulare). În zilele libere, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale, exista un sistem de alarmare antiefracție și monitorizare intervenție, fiind încheiat un contract pentru intervenție rapidă cu firma specializată de pază. Conducerea școlii a menționat că după finalizarea orelor de curs este obligată să permită accesul persoanelor străine în curtea școlii, conform adresei nr. 6749/14.08.2015 transmisă de Primăria Municipiului Ploiești, potrivit căreia în conformitate cu H.C.L. nr. 175/2006 (ulterior H.C.L. 389/29.11.2016) școala are obligația de a asigura accesul copiilor și tinerilor până la 20 de ani pe terenul de sport din curtea școlii, în scopul petrecerii timpului liber prin activități sportive. Din acest motiv, una dintre intrări rămâne deschisă permanent. Totodată, s-a precizat că s-a încercat închiderea acesteia după ora 21,00 (conform H.C.L. nr. 175/2006), însă persoane necunoscute au produs distrugeri ale gardului pentru a pătrunde pe terenul de sport, motiv pentru care s-a renunțat la închiderea porții. Urmare incidentului din data de 9 mai 2019, Consiliul de administrație al școlii a decis ca începând din data de 15 mai 2019 poarta de acces să se închidă la ora 22,00. Totodată, s-a decis și amplasarea unui punct de control la intrarea în curtea școlii, pentru asigurarea unui control corespunzător pentru siguranța elevilor. În urma tuturor verificărilor efectuate s-a concluzionat că serviciile de pază și de control acces pentru spațiile exterioare (teren de sport în aer liber, parc și un amfiteatru pentru festivități cultural educative) nu asigură o protecție corespunzătoare elevilor școlii în timpul programului școlar și nici după terminarea orelor de curs, pentru copiii și tinerii până la 20 de ani, care folosesc spațiile în scopul petrecerii timpului liber prin activități sportive, conform H.C.L. Ploiești nr. 389/29.11.2016. Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 42 din 15 iulie 2019 către Directorul Școlii Gimnaziale “Nicolae Bălcescu” din municipiul Ploiești, care a fost însușită în totalitate. Astfel, în privința asigurării unui acces controlat al persoanelor în incinta școlii și pentru asigurarea accesului persoanelor străine pe terenul de sport din curtea școlii, au fost luate următoarele măsuri: – au fost revizuite: Planul de pază, Procedura privind accesul în clădirea și în curtea școlii, fișele de post pentru personalul de pază, analiza de risc și securitate fizică, Regulamentul de organizare și funcționare al școlii, Regulamentul intern și Codul etic al cadrului didactic au fost revizuite, iar sistemul de supraveghere video din exteriorul clădirii a fost remediat; – a fost achiziționată o cabină de pază care a fost montată la intrarea în curtea școlii; – în privința accesului în curtea unității de învățământ în afara programului școlar, pentru folosirea terenurilor de sport conform H.C.L. nr. 389/29.11.2016 de către persoanele străine, acesta se va realiza numai pe baza unui act de identitate sau legitimație emisă de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, iar instructorii care desfășoară activități extrașcolare în școală, au fost înștiințați să distribuie elevilor/părinților acestora legitimații care să ateste activitatea la care participă copiii.

Dosar nr. 204/2022 (rezumat)-Urmare articolului de presă ”Familie cu mulți copii și o bătrână oarbă, lăsată fără curent pentru neplata unor facturi uriașe”, prin care se prezenta faptul că în comuna Balta Albă, o familie foarte sărmană, cu cinci copii, a fost debranșată de la curent, după ce ultimele facturi au adunat o restanță de 4.000 de lei, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu

Au fost întreprinse demersuri scrise la Primăria comunei Balta Albă, județul Buzău, iar conform informațiilor primite, familia respectivă se încadrează în categoria familiilor cu risc de excluziune socială, situația membrilor acestei familii aflându-se în atenția asistentului social al primăriei, fiind efectuate periodic anchete sociale, rapoarte de monitorizare, mamei celor cinci copii acordându-i-se ajutor social, copiii beneficiind de stimulent educațional sub formă de tichete sociale, dar și de decontarea cheltuielilor de transport către liceul din municipiul Râmnicu Sărat, iar copiii mai mici au beneficiat de masa de prânz, dar și de sprijin în efectuarea temelor în cadrul ”Centrul de zi pentru copii 7-14 ani” Amara din comuna Balta Albă. Având în vedere situația financiară delicată a acestei familii, Consiliul Local al comunei Balta Albă, județul Buzău a aprobat acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 5.000 lei pentru plata facturilor și rebranșarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice. În prezent, familia beneficiază de curent electric, primind și sprijinul financiar al unei fundații. Autoritatea locală s-a implicat activ îndrumând și sprijinind această familie de-a lungul timpului prin consiliere, sprijin în sensul curățeniei generale sau prin furnizarea unor produse/bunuri (alimente, lemne de foc, îmbrăcăminte, produse de igienă, lapte praf, frigider donat chiar de primarul localității).

Dosar nr. 154/2022 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a apariției în mass-media, în zilele de 16 și 17 februarie 2022, a articolului intitulat Un val de dispariţii de la domiciliu ale unor adolescente nu mai mari de 14 ani a fost remarcat de către poliţiştii prahoveni în ultima perioadă. Pare un fenomen aproape imposibil de stăpânit, referitor la creșterea numărului de dispariții în rândul adolescentelor cu vârsta sub 14 ani, în județul Prahova.

Pentru clarificarea situației relatate în presă, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unor demersuri scrise la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și către Inspectoratul Școlar Județean Prahova.
Din informațiile și documentele puse la dispoziția instituției Avocatul Poporului cu privire la aceste aspecte au reieșit următoarele:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a precizat că în anul 2021 la nivelul instituției au fot înregistrate 57 de cazuri (42 de cazuri sesizare de organele de poliție, 10 autosesizări, 5 cazuri din alte surse). Din totalul celor 57 de cazuri înregistrate în cursul anului 2021 la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova, 51 de minori împreună cu părinții acestora au fost incluși în programele de consiliere psihologică în cadrul serviciilor de specialitate ale instituției. În situația celor 6 minori care nu au participat la programele de consiliere, motivele au fost următoarele: în cazul unui copil familia a apelat la consiliere psihologică în cadrul unui cabinet specializat din mediul privat, iar în 5 cazuri părinții nu și-au dat acordul pentru includerea minorilor într-un program de consiliere psihologică, socială și juridică în cadrul serviciilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova, considerând că au fost incidente izolate.
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, a precizat că în cursul anului 2021 au fost desfășurate activități de căutare pentru 73 de minori (față de 58 în anul 2020), în baza a 81 de sesizări. În 42 de cazuri a fost informată Direcția Generală de Asistență Socială Prahova (23 de cazuri a fost informată în scris, iar în alte 19 cazuri informarea a fost făcută telefonic); 11 sesizări au privit minori instituționalizați în centrele de plasament administrate de către D.G.A.S.P.C. Prahova, iar ale 2 sesizări au privit minori aflați în grija unor asistenți maternali.
Inspectoratul Școlar Județean Prahova a menționat că la nivelul unităților de învățământ este obligatorie derularea activităților de prevenire a situațiilor de risc. În acest sens, periodic, structuri/instituții reprezentative precum Inspectoratul Județean de Poliția, Agenția Județeană Împotriva Traficului de Persoane, Corpul Național al Polițiștilor, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești desfășoară în unitățile de învățământ activități de informare a elevilor, în scopul evitării situațiilor de risc.
După primirea acestor informații, instituția Avocatul Poporului a extins demersurile și a transmis către Instituția Prefectului Județul Prahova o adresă în vederea verificării modului de gestionare a problematicii dispariției minorilor la nivelul județului Prahova.
Solicitarea formulată de instituția Avocatul Poporului a fost înscrisă pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Județene de Incluziune Socială Prahova, care a avut loc în data de 6 mai 2022, la care a participat și reprezentantul Biroului Teritorial Ploiești. Participanții au manifestat deschidere și interes pentru identificarea unor modalități de intervenție pentru reducerea/stoparea creșterii numărului de dispariții de minori de la domiciliu. Au fost prezentate atât informațiile puse la dispoziție de autoritățile mai sus menționate, cât și deficiențele constatate de reprezentanții instituției cu ocazia verificărilor efectuate la unele primării din județul Prahova, cu privire la aplicarea legislației și respectarea procedurilor specifice în cazurile copiilor aflați în situații de risc.
Instituția Prefectului Județul Prahova a precizat că având în vedere prevederile art. 123, alin. (4) din Constituție și ale art. 261 din Codul administrativ, instituția prefectului nu poate dispune autorităților publice locale sau județene măsuri specifice diminuării numărului de minori care dispar de la domiciliu. Urmare demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, la nivelul Instituției Prefectului Județul Prahova a fost analizat, în cadrul Comisiei județene de incluziune socială Prahova, fenomenul de creștere a numărului de dispariții în rândul minorilor în județul Prahova, fiind identificate cauzele care stau la baza acestor dispariții. De asemenea, au fost aduse în atenția autorităților locale dispozițiile legale aplicabile și responsabilitățile ce revin acestora în gestionarea situațiilor de risc în rândul minorilor din familiile vulnerabile, potrivit atribuțiilor prevăzute în legislația specifică, în vederea acordării unei atenții sporite acestor cazuri.

Dosar nr. 124/2022 (rezumat)-Petenta a sesizat faptul că este mama unui copil cu handicap, cu vârsta de 15 ani, iar potrivit ultimului Certificat de încadrare a copilului cu dizabilități, acesta a fost încadrat în grad de handicap grav, cu asistent personal

Petenta susține că s-a adresat Primăriei comunei Berceni, județul Prahova, solicitând să fie încadrată asistent personal pentru fiul său, și să i se încheie un contract de muncă, astfel cum prevede legislația în vigoare, însă cererile sale nu au fost soluționate favorabil. Astfel, nefiind angajată ca asistent personal nu beneficiază de drepturile ce se acordă însoțitorului, respectiv de călătorii gratuite atunci când îl însoțește pe minor la școala specială la care acesta este înscris și nici nu poate beneficia de vechime în muncă sau de drepturile pentru concediul de odihnă. Urmarea demersurilor întreprinse, Primăria comunei Berceni a analizat situația prezentată, iar începând cu data de 1.03.2022 petenta a fost anagajată ca asistent personal al fiului său (persoană cu handicap grav), fiind încheiat în acest contratul individual de muncă pentru aceasta.

Dosar nr. 118/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media referitoare la neasigurarea accesului la informaţiile de interes public și nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, de către conducerea Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti

Pentru clarificarea aspectelor prezentate în presă, întrucât acestea vizau o posibilă încălcare a art. 31 alin. (1) din Constituţie privind dreptul la informație, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unor demersuri scrise la Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești și la Primăria Municipiului Ploiești.

În urma tuturor verificărilor, s-au constatat deficiențe la nivelul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești care privesc nerespectarea obligației legale de a comunica din oficiu anumite categorii de informaţii de interes public, acestea nefiind afișate/publicate pe site-ul oficial al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești (spre exemplu, numele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice, lista cuprinzând documentele de interes public; lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, rapoartele de activitate ale instituției, rapoartele privind accesul la informațiile publice etc.) și neaccesibilizarea paginii proprii de internet pentru asigurarea accesului la informaţiile publice pentru persoanele cu handicap.
Față de cele constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 17/2022, către conducerea Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.
Pentru însușirea Recomandării Avocatului Poporului, la nivelul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești au fost dispuse măsuri care au vizat completarea și actualizarea site-ului instituției cu informațiile prevăzute de dispozițiile art. 5 din Legea nr. 544/2001.
Astfel, s-a procedat la actualizarea Secțiunii Informații de interes public (la Subsecțiunea Situații financiare au fost actualizate Bugetul, Bilanțul, Sursele de finanțare, Lista funcțiilor; la Subsecțiunea Achiziții a fost actualizată Anexa la Planul Anual de Achiziții Publice; Subsecțiunea Strategia Națională Anticorupție a fost actualizată). A fost adăugată Subsecțiunea Lege nr. 544/2001 cu informații privind numele și prenumele responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice, lista cuprinzând documentele care constituie informații de interes public; lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, raportul anual de activitate ale instituției, incluzând și Formularul pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001. A fost adăugată Subsecțiunea Raport Anual de Activitate și s-a postat Raportul anual de activitate pentru anul 2021.

De asemenea, s-a procedat la accesibilizarea paginii proprii de internet pentru asigurarea accesului la informaţiile publice pentru persoanele cu handicap.

Dosar nr. 37/2022 (rezumat)-Petenta a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Ploiești, arătând faptul că deși s-a adresat Casei Județene de Pensii Prahova pentru a se lămuri cu privire la cuantumul pensiei de doar 859 lei, primit în luna ianuarie 2022, nu i s-au oferit explicații pentru a înțelege motivul potrivit căruia nu i s-a majorat cuantumul pensiei sale, fiind îndreptățită să beneficieze de pensia minim garantată de 1.000 lei

Totodată, petenta arata că nu a primit nici ajutorul financiar pentru pensionarii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 lei, astfel încât în luna ianuarie 2022 să aibă un venit de 2.200 lei.

Urmare demersurilor întreprinse, Casa Județeană de Pensii Prahova a procedat la verificarea aspectelor sesizate de petentă, comunicându-ne faptul că începând cu 1.01.2022, nivelul indemnizației sociale (pensia minim garantată) pentru pensionari este de 1.000 lei.
Întrucât în luna ianuarie 2022, petenta a încasat suma de doar 859 lei (sub nivelul pensiei minim garantate de 1.000 lei), în perioada 01.02-15.02.2022 va încasa pensia aferentă lunii februarie 2022 în cuantum de 1.000 lei, dar și suma de 141 lei reprezentând diferența de drepturi bănești aferentă lunii ianuarie 2022, fiindu-i astfel plătite drepturile de pensie restante.

În luna martie 2022, petenta va încasa pe lângă drepturile aferente lunii martie 2022 și suma de 1.200 lei reprezentând ajutorul financiar acordat de stat pentru pensionarii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 lei, ajutor calculat ca diferență între valoarea de 2.200 lei și venitul din pensie.

2021

Dosar nr. 1236/2021 (rezumat)-Petenta ne-a sesizat în luna decembrie 2021 faptul că este mama unui copil cu handicap grav, elev al Școlii Generale nr. 16 „Ion Creangă” din Buzău, acesta suferind de tulburare de spectru autist, afecțiune care se regăsește în prevederile art. 13 litera a) din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat și, deși a solicitat încă din luna septembrie 2021 acordarea bursei sociale pe motive medicale, conducerea acestei unități de învățământ refuză să îi acorde fiului său drepturile legale care i se cuvin

Mai mult, petenta era nemulțumită de conținutul răspunsului primit din partea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Buzău, întrucât acordarea altor drepturi bănești aferente afecțiunii de care suferă fiul ei, nu constituie un impediment în acordarea bursei sociale pe motive medicale, o astfel de bursă nefiind condiționată în acordare nici de veniturile familiei respectivului copil, aspect subliniat expres de legiuitor și nici de alte drepturi bănești conexe încadrării în grad de handicap sau în categoria copiilor cu cerințe educaționale speciale a fiului său.

Urmare demersurilor întreprinse, conducerea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Buzău a procedat la verificarea aspectelor sesizate de petentă, și ne-a informat că s-a reevaluat dosarul depus de aceasta, iar prin Hotărârea Consiliului de Administrație din 7.01.2022 s-a aprobat fiului petentei, plata bursei sociale pe motive medicale, pentru semestrul I al anului școlar 2021/2022.

Dosar nr. 1141/2021 (rezumat)-Petentul a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Ploiești, sesizând dificultățile întâmpinate la Primăria comunei Lipănești, județul Prahova care, deși a fost obligată de către instanța de judecată la plata către petent a sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat), nu a achitat petentului suma în cauză

Faţă de aspectele semnalate de petent, ne-am adresat Primăriei comunei Lipănești, județul Prahova, iar urmare a intervenției instituției noastre, autoritatea a soluționat favorabil solicitarea petentului și a efectuat către petent plata sumei de 400 de lei, sumă pe care acesta a încasat-o prin Dispoziție de plată în data de 15 decembrie 2021.

Dosar nr. 1129/2021 (rezumat)-Petenta s-a adresat Biroului Teritorial Ploiești, sesizând faptul că la încetarea raporturilor de muncă pe care le-a avut cu Primăria comunei Ciocănești, județul Dâmbovița, nu i-au fost achitate drepturile ce i se cuveneau pentru concediul de odihnă neefectuat și pentru care a formulat cerere de compensare în bani

Petenta a subliniat faptul că întâmpină dificultăți în rezolvarea acestei probleme, deși a întreprins demersuri (atât scris cât și telefonic) și a solicitat sprijin pentru a primi drepturile ce i se cuveneau. Aspectele sesizate au fost analizate prin prisma unor posibile încălcări a dispozițiilor  art. 41, art. 51 și art. 52 din Constituţie, privind munca și protecția socială a muncii, dreptul de petiționare, respectiv dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, iar urmare demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Ploiești, autoritatea în cauză a transmis dovada efectuării plății către petentă a drepturilor bănești ce i se cuveneau pentru zilele de concediu de odihnă neefectuate până la încetarea raporturilor de muncă.

Dosar nr. 915/2021 (rezumat)-În presa locală, a fost difuzat un reportaj referitor la situația cu care se confruntă elevii navetiști din localitățile limitrofe orașului Găești, Dâmbovița, nemaifiind efectuate curse în aceste zone de către operatorii privați de transport, iar elevii nemaiputând ajunge la școlile din orașul Găești

Drept urmare, Biroul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri scrise, în vederea clarificării situației prezentate de presă.

Consiliul Județean Dâmbovița ne-a menționat că în vederea identificării unor soluții pentru asigurarea transportului elevilor care frecventează cursurile în orașul Găești, a solicitat, prin adrese scrise, operatorilor de transport, deținători ai traseelor din Programul de transport public județean de persoane care tranzitează localitățile nominalizate, comunicarea motivelor care au generat apariția disfuncționalităților în asigurarea transportului persoanelor din anumite localități limitrofe orașului Găești, precum și identificarea măsurilor ce se impun pentru remedierea acestora.
Totodată, reprezentanții acestor operatori de transport au fost convocați la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, în vederea identificării măsurilor ce se impun pentru eliminarea disfuncționalităților înregistrate, ocazie cu care aceștia și-au asumat angajamentul reluării curselor de transport public de persoane.

În urma acestei întâlniri, din verificările reprezentanților Consiliului Județean Dâmbovița, a reieșit că operatorii de transport au reluat cursele pentru asigurarea transportului elevilor care frecventau cursurile școlare în orașul Găești.

Dosar nr. 815/2021 (rezumat)-Incidente în care minorii au calitate de agresori este în creștere

Analizând prezentările din mass-media, precum și cazuistica înregistrată la nivelul instituției Avocatul Poporului în domeniul protecției drepturilor copilului, s-a concluzionat că numărul incidentelor în care minorii au calitate de agresori este în creștere, iar în anumite situații intervenția autorităților cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului nu poate fi realizată corespunzător nevoilor minorului.

Astfel, în urma verificărilor efectuate în astfel de cazuri, au rezultat situații în care pentru unii minori agresori, autoritățile cu atribuții în domeniu nu au putut întocmi planurile de servicii, întrucât familiile acestora au refuzat consilierea psihologică pusă la dispoziție prin structurile de specialitate al autorităților, invocând faptul că s-au adresat unui cabinet individual de psihologie.
Potrivit legislației în vigoare la acest moment, acordarea serviciilor de consiliere psihologică pentru minorii agresori, implicați în acte de agresiune asupra altor minori sau chiar asupra unor persoane adulte, se poate realiza numai cu acordul ambilor părinți ai acestora, iar în situația în care părinții refuză să-și exprime acest acord, nu există o reglementare cu privire la obligativitatea acestora și a familiei minorilor de a participa la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de serviciile de specialitate publice sau private.
O eventuală acțiune în instanță privind obligarea minorului și a familiei acestuia de a participa la programe de consiliere psihologică, ale căror rezultate să poată fi evaluate ulterior de către autoritățile publice cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului, nu poate fi fundamentată pe dispozițiile legale aplicabile minorilor victime (potrivit cadrului legal în vigoare), iar în situația respingerii unor astfel de acțiuni, minorul agresor, precum și familia acestuia, se află în situația de a fi lipsiți de suportul necesar pentru a preîntâmpina participarea acestuia la noi fapte de agresiune.
Față de această situație, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unor demersuri în vederea completării cadrului legislativ, în sensul reglementării obligativității minorului agresor și a familiei sale, de a participa la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de serviciile publice sau private, iar în lipsa acordului părinților, măsura să poată fi dispusă de instanțele judecătorești competente în sarcina agresorului.

Ca urmare a demersurilor, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din Camera Deputaților a comunicat instituției noastre propunerea legislativă ce a fost înaintată spre dezbatere și adoptare Senatului României, fiind înregistrată la Biroul permanent al Senatului cu nr. 54 din 14 februarie 2022.

Dosar nr. 767/2021 (rezumat)-Cazul a doi minori (frați gemeni) care au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești

Urmare a apariției, în mass-media a informațiilor referitoare la cazul a doi minori (frați gemeni) care au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești, în data de 13 august 2021, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila încălcare a prevederilor art. 22 și art. 49 din Constituția României, referitoare la dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, respectiv protecția copiilor și a tinerilor și a dispus efectuarea unor demersuri la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, precum și efectuarea unei anchete la Primăria comunei Drăgănești, județul Prahova.

Din verificările preliminare a reieșit faptul că familia în cauză era formată din trei copii (doi gemeni în vârstă de 2 ani și o lună, care au căzut în gol de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești, și un alt minor în vârstă de 5 ani). Cei doi părinți se aflau într-o relație de concubinaj și se mutaseră recent în apartamentul de la etajul 10, iar anterior au locuit în comuna Drăgănești, judeţul Prahova.
Ancheta realizată în data de 6 septembrie 2021 la Primăria comunei Drăgănești, județul Prahova, a avut ca obiectiv verificarea și analizarea modului în care s-a realizat monitorizarea cazului social al acestei familii și măsurile dispuse de-a lungul timpului pentru prevenirea apariției unor situații de risc. Totodată, ancheta a vizat și modul de organizare și funcționare a Compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Drăgănești.
Din verificările efectuate au reieșit mai multe deficiențe, pentru remedierea cărora Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 128/2021, către Primarul comunei Drăgănești, județul Prahova, care a fost însușită în totalitate, respectiv:
– a fost demarat procesul de identificare a copiilor aflați în situații de risc; a fost înființat registrul de evidență copii aflați în situații de risc și au fost identificate câteva cazuri de copii aflați în situații de risc, pentru care s-au făcut vizite la domiciliul familiilor, s-au întocmit fișe de observație, fișe de identificare a riscurilor, planuri de servicii, rapoarte de monitorizare a familiilor;
– referitor la pregătirea profesională a personalului cu atribuții în domeniul drepturilor copilului, la nivelul U.A.T. Drăgănești s-a stabilit ca în proiectul de buget pentru anul 2022 să fie alocate fonduri pentru realizarea acestui obiectiv, precum și pentru suplimentarea organigramei cu încă un post pentru asistență socială și organizarea concursului pentru ocuparea acestuia.
Demersurile scrise întreprinse la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au vizat solicitarea de informații referitoare la acest caz și măsurile dispuse pentru asigurarea unei protecții adecvate pentru minorul în vârstă de 5 ani. În urma verificărilor au fost constatate deficiențe, pentru remedierea cărora Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 138/2021, către Directorul General al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, care a fost însușită în totalitate, respectiv:
– a fost clarificată situația domiciliului legal al tatălui minorului, acesta fiind stabilit pe raza municipiului Ploiești, document în baza căruia poate fi depus dosarul pentru locuință socială;
– a fost întocmit Planul de servicii pentru minorul în vârstă de 5 ani, corespunzător nevoilor acestuia și conform recomandărilor medicale; minorul a fost înscris la o grădiniță din municipiul Ploiești. La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție Socială Prahova, în urma verificărilor efectuate cu privire la acest caz, au fost identificate deficiențe în privința gestionării cazurilor de copiii folosiți pentru cerșetorie.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 148/2021, către directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, care a fost însușită în totalitate, respectiv a fost revizuită Procedura Operațională privind copiii străzii implicați/folosiți în activități de cerșetorie și a fost diseminată personalului implicat în aplicarea acestei proceduri; procedura detaliază colaborarea cu organele de poliție în soluționarea acestor cazuri, astfel încât copilul să nu fie lăsat fără a i se stabili identitatea, fără a se evalua situația și fără a se stabili măsurile de protecție necesare;

În data de 24.08.2021, DGASPC Prahova a depus la Tribunalul Prahova cererea de decădere totală din drepturile părintești a mamei minorului în vârstă de 5 ani.
Potrivit informațiilor puse la dispoziție de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, cu privire la decesul celor doi minori a fost întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 192 Cod penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.
Referitor la situația minorului în vârstă de 5 ani:
– minorul a fost evaluat de către specialiștii DGASPC Prahova și a fost inclus în programe de recuperare (psihoterapie, logopedie, terapie ocupațională, cu o frecvență de 2 ședințe/săptămână); – cu sprijinul reprezentanților Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești minorul a fost înscris la o grădiniță din municipiul Ploiești;
-pentru minor a fost întocmit Planul de servicii de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;
– situația minorului este monitorizată de către Serviciul Consiliere Psihosocială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova prin vizite la domiciliu, prin menținerea permanentă a legăturilor cu reprezentanții Primăriei Ploiești, ai Primăriei Drăgănești, cu medicul de familie, cu medicii specialiști, cu reprezentanții unității de învățământ; tatăl și-a stabilit domiciliul legal pe raza municipiului Ploiești și urmează să depună documentele necesare pentru acordarea unei locuințe sociale; – prin sentința civilă nr. xxx/9xxxx, instanța a admis acțiunea formulată de DGASPC Prahova și a dispus decăderea în totalitate din exercițiul drepturilor părintești a mamei, față de minorul în vârstă de 5 ani. Drepturile și obligațiile părintești față de minor și față de bunurile acestuia se vor exercita de tatăl minorului.

Dosar nr. 739/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Ploiești, s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass- media referitoare la actele de agresiune fizică la care a fost supus un beneficiar al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap din Călinești, județul Prahova, care a decedat după acest eveniment

Pentru verificarea situației semnalate, a fost efectuată o anchetă la acest centru și realizate demersuri la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

În urma tuturor verificărilor, s-au constatat următoarele:
Cauzele şi împrejurările decesului beneficiarului centrului fac obiectul cercetărilor penale (un salariat al centrului este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte și purtare abuzivă, prevăzute de Codul penal).
Au fost constatate deficiențe care privesc: nerespectarea și neaplicarea prevederilor Ordinului nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități (la C.R.R.N.P.A.H. Călinești); neanunțarea telefonică a tuturor cazurilor de agresiuni constatate/afirmate la pacienții care beneficiază de măsură de protecție în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap neuropsihic (la Spitalul Județean de Urgență Ploiești).
Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 146/2021 către conducerea C.R.R.N.P.A.H. Călinești și cea a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, ce a fost însușită în totalitate, cu mențiunea că la C.R.R.N.P.A.H. Călinești recomandarea a fost însușită în urma sesizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Prahova și a intervenției acesteia pentru însușirea recomandării.
Pentru însușirea Recomandării au fost dispuse măsuri care au vizat:
– instruirea personalului medical referitor la prevederile Regulamentului intern de organizare și funcționare al spitalului privind anunțarea telefonică la poliție a tuturor cazurilor de agresiuni constatate/afirmate la pacienții care beneficiază de măsură de protecție în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap neuropsihic (Spitalul Județean de Urgență Ploiești);
– prelucrarea cu salariații C.R.R.N.P.A.H. Călinești a procedurilor de lucru elaborate la nivelul Centrului, a normelor de conduită prevăzute de Codul de Etică, R.O.F. și fișa postului;
– demararea și îndeplinirea formalităților pentru raportarea tuturor incidentelor și a situațiilor de risc în care sunt implicați beneficiarii Centrului și/sau salariații Centrului și a oricăror forme de abuz; alocarea unor sume destinate perfecționării personalului Centrului;
– organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor Centrului referitor la posibilitatea depunerii de sesizări care privesc protecția acestora în cadrul Centrului;
– reorganizarea/repartizarea personalului pe pavilioanele Centrului pentru asigurarea unei supravegheri corespunzătoare beneficiarilor Centrului și demersuri pentru optimizarea sistemului de supraveghere video în cadrul unității; elaborarea unei proceduri privind revenirea și transportul beneficiarilor în Centru din alte unități medico-sanitare. (C.R.R.N.P.A.H. Călinești).
Alte aspecte rezultate în urma intervenției instituției Avocatul Poporului

Spitalul Județean de Urgență Ploiești a elaborat o procedură privind externarea pacienților care beneficiază de o măsură de protecție în cadrul unor servicii sociale cu cazare ca centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap; a încheiat un Protocol de colaborare cu D.G.A.S.P.C. Prahova vizând revenirea în unitățile de asistență socială a pacienților – persoane adulte cu dizabilități sau persoane vârstnice (care beneficiază de o măsură de protecție în cadrul centrelor rezidențiale din structura D.G.A.S.P.C. Prahova) aflați la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru internare, efectuarea investigațiilor, tratament, externare.

Dosar nr. 628/2021 (rezumat)-Petenta, domiciliată în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, s-a adresat Biroului teritorial Ploiești, solicitând sprijin pentru rezolvarea unei probleme referitoare la transferul fiului său, persoană cu dizabilități, dintr-un centru de plasament pentru copii, într-un centru pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, întrucât acesta a devenit major și se impune a fi integrat în rândul persoanelor adulte

Petenta a formulat mai multe solicitări scrise în acest sens către conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, însă transferul nu a fost realizat. Astfel, deși fiul petentei avea vârsta de 19 ani și 6 luni, acesta se afla în continuare într-un centru de plasament pentru copii cu dizabilități.

Pentru clarificarea situației semnalate, au fost întreprinse demersuri scrise către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și au fost efectuate anchete la Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești (unde se afla instituționalizat fiul petentei), precum și la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Țuicani-Moreni (unde petenta a solicitat transferul).

În urma demersurilor și a anchetelor efectuate, cazul a fost analizat de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, au fost întocmite documentele necesare și a fost realizat transferul tânărului într-un centru destinat persoanelor adulte cu dizabilități, într-un mediu social adecvat vârstei și dizabilităților acestuia.

Dosar nr. 411/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu în privința aspectelor prezentate în mass-media, referitoare la situația creată în comuna Lipănești unde, printr-o hotărâre a Consiliului Local Lipănești au fost stabilite criterii de acordare a bursei de merit, altele decât cele menționate în Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011, îngrădindu-se, astfel, dreptul la burse școlare a unui număr considerabil de elevi

Pentru clarificarea aspectelor semnalate în mass-media, în data de 6 mai 2021 a fost efectuată anchetă la Primăria comunei Lipănești, județul Prahova, cu prilejul căreia s-a concluzionat faptul că la nivelul comunei Lipănești bursele de merit nu erau acordate cu respectarea dispozițiilor Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011. Or, bursele școlare trebuie acordate cu respectarea dispozițiilor imperative ale actului normativ mai sus amintit, iar autoritățile sunt obligate să acorde patru tipuri de burse.

În urma intervenției instituției Avocatul Poporului, conducerea Primăriei comunei Lipănești și-a manifestat deschiderea pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare remedierii deficiențelor în privința acordării burselor școlare elevilor, prin acordarea tuturor categoriilor de burse în concordanță cu cadrul normativ legal aplicabil.

Astfel, în ședința ordinară din data de 27 mai 2021 a fost adoptată hotărâre a Consiliului Local Lipănești privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitățile școlare de pe raza comunei Lipănești pentru semestrul al II- lea al anului școlar 2020-2021, prin care a fost aprobat cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din unitățile școlare de pe raza comunei Lipănești, pentru semestrul al II- lea al anului școlar 2020-2021 (200 lei pentru bursa de performanță, 120 lei pentru bursa de merit, 100 lei pentru bursa de studiu și 120 lei pentru bursa de ajutor social).

2020

Dosar nr. 750/2020 (rezumat)-În presa centrală a fost difuzat un reportaj în care au fost expuse aspecte referitoare la modul în care a fost tratat un pacient, diagnosticat cu afecțiuni oncologice, fiind abandonat în fața blocului de către echipajul ambulanței Spitalului Județean de Urgență Ploiești

Drept urmare, Biroul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri scrise, în vederea clarificării situației prezentate de presă.

Din verificările întreprinse a reieșit faptul că la nivelul unității sanitare nu există o procedură operațională privind informarea aparținătorilor despre starea de sănătate a pacientului internat pentru toate secțiile, ci doar pentru Unitatea de Primiri Urgențe.
Având în vedere aceste aspecte, coroborate cu legislația specifică incidentă, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 5/2021 pentru ca managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, în exercitarea atribuțiilor specifice, să dispună măsuri concrete pentru elaborarea procedurii operaționale privind informarea aparținătorilor despre starea de sănătate a pacienților internați în orice secție a spitalului, astfel încât să fie stabilite explicit atribuțiile, dar și persoanele responsabile, avându-se în vedere și permanenta revizuire a acestei proceduri.

Recomandarea a fost însușită în totalitate, procedura operațională privind informarea aparținătorilor despre starea de sănătate a pacientului internat fiind adusă la cunoștința cetățenilor, prin publicarea pe pagina de internet a acestei unități sanitare.

Dosar nr. 676/2020 (rezumat)-Petentul a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Ploiești, arătând că i se încalcă dreptul la învățătură, întrucât deși mama sa a transmis prin poșta electronică a Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești, o cerere prin care a solicitat ca minorul să urmeze cursurile școlare în sistem on-line, conform prevederilor Ordinului nr. 5487/1494/2020 (anexa 1 punctul 8) pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 având în vedere că acesta locuiește cu străbunica în vârstă de 88 ani, ce prezintă multiple afecțiuni cronice, atestate prin adeverința medicală eliberată de medicul de familie, nici până la data sesizării instituției noastre nu i s-a acordat accesul on-line la cursurile școlare susținute fizic în mediul școlar

Mai mult, elevul a precizat că în primele două săptămâni de școală nu i s-a permis accesul la cursurile școlare, transmise on-line, pentru a putea participa alături de colegii săi de clasă, prezenți fizic la școală, cu toate că la alte clase s-a permis acest acces pentru elevii aflați în situații similare. Singurele zile în care elevul a avut acces la aceste cursuri școlare, transmise din sala de curs, au fost reprezentate de cele trei zile în care au fost suspendate cursurile școlare, urmare a organizării alegerilor locale.

De asemenea, minorul a specificat faptul că i s-a transmis că urmează să primească absențe la toate cursurile școlare, iar ulterior se va propune exmatricularea sa, neținându-se cont de rezultatele școlare anterioare.
Totodată, elevul a subliniat că după două săptămâni de la începerea școlii, mama sa a fost convinsă de directorul colegiului să își retragă solicitarea formulată pentru ca fiul său să urmeze cursurile școlare on-line, neținându-se cont de faptul că mama sa nu locuiește cu acest minor, unicul adult care îl îngrijește și se preocupă în mod constant de creșterea și educația sa fiind străbunica, în vârstă de 88 ani, elevul îngrijorându-se pentru starea de sănătate precară a acesteia și nedorind ca prin frecventarea zilnică a cursurilor școlare în cadrul colegiului să devină o sursă de infectare cu noul coronavirus pentru unicul adult care îl îngrijește constant, luând în considerare că părinții săi sunt divorțați încă din anul 2014 și niciunul nu locuiește zilnic cu acesta.
Pentru clarificarea tuturor acestor aspecte, s-a efectuat o anchetă la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești.
Totodată, am considerat oportun să ne adresăm și Inspectoratului Școlar Județean Prahova pentru analizarea cazului și luarea măsurilor legale ce se impuneau în vederea asigurării accesului la educație al elevului respectiv.
Cu ocazia anchetei efectuate, s-au stabilit termene, astfel încât conducerea Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești să procedeze la:
– convocarea elevului și a mamei sale la consiliere psihopedagogică în vederea prevenirii abandonului școlar (pe fondul opiniei preexistente a conducerii colegiului potrivit căreia elevul trebuie să resimtă consecințele comportamentului său, urmând să fie sancționat prin absențe la toate materiile întrucât nu se prezenta fizic la școală, iar ulterior să i se scadă nota la purtare și să fie exmatriculat),
– identificarea unor soluții astfel încât elevului să i se acorde accesul la educație prin accesibilizarea mediului online de învățare și ținându-se cont de opinia acestuia, raportat la temerile resimțite de acesta în contextul pandemic actual, dar și față de situația sa socio-familială deosebită (dotarea sălilor de curs în mod corespunzător astfel încât să se poată respecta dreptul la învățătură și accesul la educație pentru acest elev).

În urma anchetei efectuate, am fost informați atât de conducerea Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești, cât și de cea a Inspectoratului Școlar Județean Prahova că accesul online la cursurile școlare susținute fizic în cadrul colegiului a fost aprobat pentru elevul respectiv, nefiind consemnate absențe pentru zilele în care se refuza acordarea accesului online al elevului la cursurile școlare, elevul având asigurat în mod efectiv accesul la educație.

Dosar nr. 256/2020 (rezumat) - Urmare difuzării în mass-media, în zilele de 13 și 14 aprilie 2020 (presă scrisă și pe mai multe posturi de televiziune) a unor informații referitoare la situația unei paciente care a decedat în data de 12 aprilie 2020 la Spitalul Județean Ploiești, după ce timp de trei zile a așteptat rezultatul testului COVID-19 în izolatorul de la Spitalul Sinaia, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu.

Pentru clarificarea aspectelor relatate de presă au fost întreprinse demersuri scrise la Direcția de Sănătate Publică Prahova, Spitalul Județean de Urgență Ploiești și Spitalul Orășenesc Sinaia, iar ulterior la Colegiul Medicilor Prahova, în urma cărora s-au concluzionat următoarele:
Cu ocazia verificărilor efectuate de conducerile celor două spitale și de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Prahova cu privire la acest caz, nu au fost constatate abateri sau nerespectări ale procedurilor medicale aplicabile, decesul pacientei survenind ca urmare a stopului cardio-respirator iresuscitabil, pe fondul diagnosticului de –––––, afecțiune cu evoluție galopantă.
Transferul pacientei de la Spitalul orășenesc Sinaia la un alt spital (Spitalul Municipal Câmpina – spital suport pentru pacienții cu COVID-19 sau Spitalul Județean de Urgență Ploiești – spital pentru bolnavi fără COVID-19) nu a fost posibil, deoarece pacienta era suspectă COVID-19 și nu exista rezultatul testului care să confirme/infirme diagnosticul.
Cu privire la acest caz, Colegiul Medicilor Prahova s-a autosesizat și a declanșat o anchetă pentru verificarea modului în care a fost acordată asistența medicală în cazul acestei paciente.
Întrucât aceste verificări nu fuseseră finalizate nici după un an de la decesul pacientei, în data de 27 aprilie 2021, Avocatul Poporului a informat despre această situație Colegiul Medicilor din România, care a solicitat urgentarea finalizării verificărilor.
Ulterior acestui demers, Colegiul Medicilor Prahova nu a mai transmis instituției noastre nicio informație, însă în luna octombrie 2021, Biroul Teritorial Ploiești a fost informat de către Colegiul Medicilor din București că prin Decizia nr. 1034 din 27.09.2021 a fost declanșată “ancheta disciplinară în cazul ––-, privind pe dr. –––”, la nivelul acestui colegiu și a fost transmisă instituției noastre invitația de a participa la ședința Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din București din data de 24.02.2022.
În cadrul ședinței din data de 24.02.2022, Președintele Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din Municipiului București a precizat că referitor la cazul ––-, Comisia de disciplină efectuează cercetarea disciplinară doar față de medicul care a fost de gardă la momentul prezentării pacientei la Spitalul Județean de Urgență Ploiești (unde pacienta a decedat la scurt timp după internare), întrucât acest medic este membru al Colegiului Medicilor din București. Celelalte aspecte cu privire la acest caz au rămas în competența Colegiului Medicilor Prahova.
Totodată, președintele Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din Municipiului București a subliniat faptul că doar o parte a cazului se va rezolva în urma analizării cazului la nivelul acestei comisii, urmând a se emite o decizie ce va fi comunicată instituției Avocatul Poporului. Ulterior; prin adresa nr. 2043/23.02.2022 Colegiul Medicilor din Municipiul București a comunicat instituției noastre copie de pe Decizia nr. 50//2022 emisă de Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor din București, potrivit căreia a fost respinsă plângerea formulată împotriva medicului Dr. ––, ca fiind neîntemeiată.
În acest context, Avocatul Poporului a dispus reluarea demersurilor la Colegiul Medicilor Prahova, pentru solicitarea de informații cu privire la rezultatele verificărilor întreprinse cu privire la cazul –––, pentru aspectele ce intră în competența acestui colegiu.
Prin adresa nr. 980/17.05.2022 Colegiul Medicilor Prahova ne-a comunicat faptul că soluția dispusă de Comisia de disciplină din cadrul acestui colegiu este de respingere ca neîntemeiată a reclamației formulate de aparținătorii pacientei, iar prin adresa nr. 1291/21.07.2022 a fost comunicată copia Deciziei Comisiei de Jurisdicție a Colegiului Medicilor Prahova nr.1116/2.06.2022, potrivit căreia a fost respinsă plângerea formulată împotriva medicilor de la Spitalul Orășenesc Sinaia și de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, privind prestațiile medicale acordate pacientei în perioada 3 – 12.04.2020, nefiind constatată săvârșirea unei abateri disciplinare.

Dosar nr. 165/2020 (rezumat)-Petenta a solicitat sprijinul Biroul teritorial Ploiești, arătând că deși este îndreptățită să beneficieze de recalcularea pensiei sale prin aplicarea indicelui de corecție astfel cum reiese din Decizia Curții Constituționale nr. 702/31.10.2019, la trecerea de la pensie de invaliditate, la pensie pentru limită de vârstă, Casa Județeană de Pensii Prahova nu a procedat la recalcularea drepturilor sale de pensie

Urmare demersurilor întreprinse, Casa Județeană de Pensii Prahova ne-a comunicat faptul că din analiza dosarului de pensie al petentei s-a constatat că este necesară revizuirea drepturilor de pensie ale petentei, în baza dispozițiilor Deciziei Curții Constituționale nr. 702/2019, sens în care s-a emis decizia de recalculare a drepturilor de pensie, începând cu data de 10 februarie 2020, data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei Curții Constituționale.

Sari la conținut