Activitate

 

2022

Dosar nr. 327/2022 (rezumat)-Petentul, domiciliat în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița ne-a reclamat faptul că, deși a sesizat Primăria Municipiului Târgoviște și Poliția Locală Târgoviște cu privire la problemele pe care întâmpină ca urmare a neimplicării asociației de proprietari în rezolvarea problemelor din imobilul în care locuiește, autoritățile locale nu au dispus măsuri concrete, în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Pentru clarificarea aspectelor prezentate de petent, ne-am adresat Poliției Locale Târgoviște și Primăriei Municipiului Târgoviște, care au procedat la verificarea și analizarea situației reclamate.

Potrivit informațiilor și documentele primite, în datele de 5 aprilie 2022, respectiv 12 aprilie 2022, reprezentanții Poliției Locale Târgoviște s-au deplasat la blocul în care locuiește petentul și au efectuat verificări, în urma cărora au dispus măsuri în sarcina președintelui Asociației de proprietari (din care face parte blocul).
Conform Notelor de constatare încheiate, măsurile au vizat efectuarea unor verificări a conductelor de apă și a instalațiilor sanitare de la baie și bucătărie de pe întreg tronsonul de apartamente parter – etaj 4 din blocul în care locuiește petentul. Măsura dispusă de către reprezentanții Poliției Locale Târgoviște a fost îndeplinită de președintele Asociației de proprietari care a solicitat intervenția unui instalator ce a remediat defecțiunea existentă la scurgerea sanitară de la baia apartamentului de la etajul superior.
Aspectele privind administrarea, întreținerea și repararea instalațiilor individuale și a conductelor existente la subsolul blocului în care locuiește petentul au fost verificate și de către Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, care în data de 13.04.2022 a stabilit în sarcina Asociației de proprietari o serie de măsuri care vizează întreținerea și repararea instalațiilor individuale din apartamentele imobilului respectiv, repararea conductelor comune de evacuare a apelor uzate fecaloid – menajere, precum și salubrizarea spațiului respectiv (vidanjare, curățare, dezinsecție).

În data de 13 mai 2022, președintele Asociației de proprietari a adus la cunoștința Primăriei Municipiului Târgoviște – Compartimentul Îndrumare și Coordonare Asociații de Proprietari stadiul de îndeplinire a măsurilor stabilite de către Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița.

Dosar nr. 277/2022 (rezumat)-Urmare articolului din presă Casă din chirpici, făcută scrum. Șapte suflete, printre care și doi copii, au rămas pe drumuri, în care se prezenta faptul că șapte suflete au rămas pe drumuri, după ce căsuța de chirpici în care își duceau traiul de pe o zi pe alta a fost înghițită de flăcări, printre membrii familiei aflându-se și un copil încadrat în gradul de handicap grav, Biroului Teritorial Ploiești, s-a sesizat din oficiu

Au fost întreprinse demersuri scrise la Primăria comunei Berceni, județul Prahova, iar conform informațiilor primite, familia a cărei locuință a fost distrusă în totalitate este compusă din 7 persoane, dintre care o persoană adultă este încadrată în gradul de handicap accentuat și un copil este încadrat în gradul de handicap grav, cu însoțitor.

Cei doi minori ai familiei sunt înscriși la școală, respectiv la grădiniță, minora este elevă în clasa a III-a unde a obținut rezultate bune în ciuda faptului că prezintă dificultăți de mers și de vedere, dizabilități pentru care este încadrată în grad de handicap grav, beneficiază de indemnizație de însoțitor și prestație socială de handicap aferentă gradului grav, bursă socio-medicală de la școală, iar minorul este înscris în grupa mare la Grădinița cu program normal.
În urma producerii incendiului, întreaga familie a fost relocată într-o clădire aparținând Primăriei comunei Berceni, destinată situațiilor de urgență unde le-au fost asigurate hrană, apă, haine, medicamente, căldură, fiind demarate demersurile necesare eliberării actelor de stare civilă care au ars în incendiu.
Întreaga comunitate s-a mobilizat pentru a strânge fonduri, haine, alimente pentru sprijinirea acestei familii. Primăria comunei Berceni a acordat acestei familii un ajutor de urgență, în cuantum de 5.000 lei, suportat din bugetul local, angajații primăriei au donat sume de bani, jucării, haine, alimente, rechizite, bunuri contribuind la igienizarea amplasamentului pe care se afla locuința distrusă.
Familia respectivă a primit materiale de construcții de la societățile comerciale de pe raza comunei Berceni, iar pentru tatăl celor doi minori, Consiliul Local al comunei Berceni, la propunerea primarului localității, a aprobat atribuirea unui teren de 500 m.p. pe raza comunei Berceni, în vederea construirii unei locuințe, potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare. Drept urmare, Primăria comunei Berceni s-a implicat prin măsuri concrete dispuse în vederea sprijinirii familiei afectate de distrugerea în totalitate a locuinței, ca urmare a incendiului produs (locuință pentru situații de urgență, prestații sociale, ajutor de urgență, teren atribuit în vederea construirii unei locuințe).

Dosar nr. 204/2022 (rezumat)-Urmare articolului de presă ”Familie cu mulți copii și o bătrână oarbă, lăsată fără curent pentru neplata unor facturi uriașe”, prin care se prezenta faptul că în comuna Balta Albă, o familie foarte sărmană, cu cinci copii, a fost debranșată de la curent, după ce ultimele facturi au adunat o restanță de 4.000 de lei, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu

Au fost întreprinse demersuri scrise la Primăria comunei Balta Albă, județul Buzău, iar conform informațiilor primite, familia respectivă se încadrează în categoria familiilor cu risc de excluziune socială, situația membrilor acestei familii aflându-se în atenția asistentului social al primăriei, fiind efectuate periodic anchete sociale, rapoarte de monitorizare, mamei celor cinci copii acordându-i-se ajutor social, copiii beneficiind de stimulent educațional sub formă de tichete sociale, dar și de decontarea cheltuielilor de transport către liceul din municipiul Râmnicu Sărat, iar copiii mai mici au beneficiat de masa de prânz, dar și de sprijin în efectuarea temelor în cadrul ”Centrul de zi pentru copii 7-14 ani” Amara din comuna Balta Albă. Având în vedere situația financiară delicată a acestei familii, Consiliul Local al comunei Balta Albă, județul Buzău a aprobat acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 5.000 lei pentru plata facturilor și rebranșarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice. În prezent, familia beneficiază de curent electric, primind și sprijinul financiar al unei fundații. Autoritatea locală s-a implicat activ îndrumând și sprijinind această familie de-a lungul timpului prin consiliere, sprijin în sensul curățeniei generale sau prin furnizarea unor produse/bunuri (alimente, lemne de foc, îmbrăcăminte, produse de igienă, lapte praf, frigider donat chiar de primarul localității).

Dosar nr. 124/2022 (rezumat)-Petenta a sesizat faptul că este mama unui copil cu handicap, cu vârsta de 15 ani, iar potrivit ultimului Certificat de încadrare a copilului cu dizabilități, acesta a fost încadrat în grad de handicap grav, cu asistent personal

Petenta susține că s-a adresat Primăriei comunei Berceni, județul Prahova, solicitând să fie încadrată asistent personal pentru fiul său, și să i se încheie un contract de muncă, astfel cum prevede legislația în vigoare, însă cererile sale nu au fost soluționate favorabil. Astfel, nefiind angajată ca asistent personal nu beneficiază de drepturile ce se acordă însoțitorului, respectiv de călătorii gratuite atunci când îl însoțește pe minor la școala specială la care acesta este înscris și nici nu poate beneficia de vechime în muncă sau de drepturile pentru concediul de odihnă. Urmarea demersurilor întreprinse, Primăria comunei Berceni a analizat situația prezentată, iar începând cu data de 1.03.2022 petenta a fost anagajată ca asistent personal al fiului său (persoană cu handicap grav), fiind încheiat în acest contratul individual de muncă pentru aceasta.

Dosar nr. 118/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media referitoare la neasigurarea accesului la informaţiile de interes public și nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, de către conducerea Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti

Pentru clarificarea aspectelor prezentate în presă, întrucât acestea vizau o posibilă încălcare a art. 31 alin. (1) din Constituţie privind dreptul la informație, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unor demersuri scrise la Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești și la Primăria Municipiului Ploiești.

În urma tuturor verificărilor, s-au constatat deficiențe la nivelul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești care privesc nerespectarea obligației legale de a comunica din oficiu anumite categorii de informaţii de interes public, acestea nefiind afișate/publicate pe site-ul oficial al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești (spre exemplu, numele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice, lista cuprinzând documentele de interes public; lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, rapoartele de activitate ale instituției, rapoartele privind accesul la informațiile publice etc.) și neaccesibilizarea paginii proprii de internet pentru asigurarea accesului la informaţiile publice pentru persoanele cu handicap.
Față de cele constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 17/2022, către conducerea Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.
Pentru însușirea Recomandării Avocatului Poporului, la nivelul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești au fost dispuse măsuri care au vizat completarea și actualizarea site-ului instituției cu informațiile prevăzute de dispozițiile art. 5 din Legea nr. 544/2001.
Astfel, s-a procedat la actualizarea Secțiunii Informații de interes public (la Subsecțiunea Situații financiare au fost actualizate Bugetul, Bilanțul, Sursele de finanțare, Lista funcțiilor; la Subsecțiunea Achiziții a fost actualizată Anexa la Planul Anual de Achiziții Publice; Subsecțiunea Strategia Națională Anticorupție a fost actualizată). A fost adăugată Subsecțiunea Lege nr. 544/2001 cu informații privind numele și prenumele responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice, lista cuprinzând documentele care constituie informații de interes public; lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, raportul anual de activitate ale instituției, incluzând și Formularul pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001. A fost adăugată Subsecțiunea Raport Anual de Activitate și s-a postat Raportul anual de activitate pentru anul 2021.

De asemenea, s-a procedat la accesibilizarea paginii proprii de internet pentru asigurarea accesului la informaţiile publice pentru persoanele cu handicap.

Dosar nr. 37/2022 (rezumat)-Petenta a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Ploiești, arătând faptul că deși s-a adresat Casei Județene de Pensii Prahova pentru a se lămuri cu privire la cuantumul pensiei de doar 859 lei, primit în luna ianuarie 2022, nu i s-au oferit explicații pentru a înțelege motivul potrivit căruia nu i s-a majorat cuantumul pensiei sale, fiind îndreptățită să beneficieze de pensia minim garantată de 1.000 lei

Totodată, petenta arata că nu a primit nici ajutorul financiar pentru pensionarii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 lei, astfel încât în luna ianuarie 2022 să aibă un venit de 2.200 lei.

Urmare demersurilor întreprinse, Casa Județeană de Pensii Prahova a procedat la verificarea aspectelor sesizate de petentă, comunicându-ne faptul că începând cu 1.01.2022, nivelul indemnizației sociale (pensia minim garantată) pentru pensionari este de 1.000 lei.
Întrucât în luna ianuarie 2022, petenta a încasat suma de doar 859 lei (sub nivelul pensiei minim garantate de 1.000 lei), în perioada 01.02-15.02.2022 va încasa pensia aferentă lunii februarie 2022 în cuantum de 1.000 lei, dar și suma de 141 lei reprezentând diferența de drepturi bănești aferentă lunii ianuarie 2022, fiindu-i astfel plătite drepturile de pensie restante.

În luna martie 2022, petenta va încasa pe lângă drepturile aferente lunii martie 2022 și suma de 1.200 lei reprezentând ajutorul financiar acordat de stat pentru pensionarii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 lei, ajutor calculat ca diferență între valoarea de 2.200 lei și venitul din pensie.

2021

Dosar nr. 1236/2021 (rezumat)-Petenta ne-a sesizat în luna decembrie 2021 faptul că este mama unui copil cu handicap grav, elev al Școlii Generale nr. 16 „Ion Creangă” din Buzău, acesta suferind de tulburare de spectru autist, afecțiune care se regăsește în prevederile art. 13 litera a) din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat și, deși a solicitat încă din luna septembrie 2021 acordarea bursei sociale pe motive medicale, conducerea acestei unități de învățământ refuză să îi acorde fiului său drepturile legale care i se cuvin

Mai mult, petenta era nemulțumită de conținutul răspunsului primit din partea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Buzău, întrucât acordarea altor drepturi bănești aferente afecțiunii de care suferă fiul ei, nu constituie un impediment în acordarea bursei sociale pe motive medicale, o astfel de bursă nefiind condiționată în acordare nici de veniturile familiei respectivului copil, aspect subliniat expres de legiuitor și nici de alte drepturi bănești conexe încadrării în grad de handicap sau în categoria copiilor cu cerințe educaționale speciale a fiului său.

Urmare demersurilor întreprinse, conducerea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Buzău a procedat la verificarea aspectelor sesizate de petentă, și ne-a informat că s-a reevaluat dosarul depus de aceasta, iar prin Hotărârea Consiliului de Administrație din 7.01.2022 s-a aprobat fiului petentei, plata bursei sociale pe motive medicale, pentru semestrul I al anului școlar 2021/2022.

Dosar nr. 1141/2021 (rezumat)-Petentul a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Ploiești, sesizând dificultățile întâmpinate la Primăria comunei Lipănești, județul Prahova care, deși a fost obligată de către instanța de judecată la plata către petent a sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat), nu a achitat petentului suma în cauză

Faţă de aspectele semnalate de petent, ne-am adresat Primăriei comunei Lipănești, județul Prahova, iar urmare a intervenției instituției noastre, autoritatea a soluționat favorabil solicitarea petentului și a efectuat către petent plata sumei de 400 de lei, sumă pe care acesta a încasat-o prin Dispoziție de plată în data de 15 decembrie 2021.

Dosar nr. 1129/2021 (rezumat)-Petenta s-a adresat Biroului Teritorial Ploiești, sesizând faptul că la încetarea raporturilor de muncă pe care le-a avut cu Primăria comunei Ciocănești, județul Dâmbovița, nu i-au fost achitate drepturile ce i se cuveneau pentru concediul de odihnă neefectuat și pentru care a formulat cerere de compensare în bani

Petenta a subliniat faptul că întâmpină dificultăți în rezolvarea acestei probleme, deși a întreprins demersuri (atât scris cât și telefonic) și a solicitat sprijin pentru a primi drepturile ce i se cuveneau. Aspectele sesizate au fost analizate prin prisma unor posibile încălcări a dispozițiilor  art. 41, art. 51 și art. 52 din Constituţie, privind munca și protecția socială a muncii, dreptul de petiționare, respectiv dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, iar urmare demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Ploiești, autoritatea în cauză a transmis dovada efectuării plății către petentă a drepturilor bănești ce i se cuveneau pentru zilele de concediu de odihnă neefectuate până la încetarea raporturilor de muncă.

Dosar nr. 915/2021 (rezumat)-În presa locală, a fost difuzat un reportaj referitor la situația cu care se confruntă elevii navetiști din localitățile limitrofe orașului Găești, Dâmbovița, nemaifiind efectuate curse în aceste zone de către operatorii privați de transport, iar elevii nemaiputând ajunge la școlile din orașul Găești

Drept urmare, Biroul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri scrise, în vederea clarificării situației prezentate de presă.

Consiliul Județean Dâmbovița ne-a menționat că în vederea identificării unor soluții pentru asigurarea transportului elevilor care frecventează cursurile în orașul Găești, a solicitat, prin adrese scrise, operatorilor de transport, deținători ai traseelor din Programul de transport public județean de persoane care tranzitează localitățile nominalizate, comunicarea motivelor care au generat apariția disfuncționalităților în asigurarea transportului persoanelor din anumite localități limitrofe orașului Găești, precum și identificarea măsurilor ce se impun pentru remedierea acestora.
Totodată, reprezentanții acestor operatori de transport au fost convocați la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, în vederea identificării măsurilor ce se impun pentru eliminarea disfuncționalităților înregistrate, ocazie cu care aceștia și-au asumat angajamentul reluării curselor de transport public de persoane.

În urma acestei întâlniri, din verificările reprezentanților Consiliului Județean Dâmbovița, a reieșit că operatorii de transport au reluat cursele pentru asigurarea transportului elevilor care frecventau cursurile școlare în orașul Găești.

Dosar nr. 815/2021 (rezumat)-Incidente în care minorii au calitate de agresori este în creștere

Analizând prezentările din mass-media, precum și cazuistica înregistrată la nivelul instituției Avocatul Poporului în domeniul protecției drepturilor copilului, s-a concluzionat că numărul incidentelor în care minorii au calitate de agresori este în creștere, iar în anumite situații intervenția autorităților cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului nu poate fi realizată corespunzător nevoilor minorului.

Astfel, în urma verificărilor efectuate în astfel de cazuri, au rezultat situații în care pentru unii minori agresori, autoritățile cu atribuții în domeniu nu au putut întocmi planurile de servicii, întrucât familiile acestora au refuzat consilierea psihologică pusă la dispoziție prin structurile de specialitate al autorităților, invocând faptul că s-au adresat unui cabinet individual de psihologie.
Potrivit legislației în vigoare la acest moment, acordarea serviciilor de consiliere psihologică pentru minorii agresori, implicați în acte de agresiune asupra altor minori sau chiar asupra unor persoane adulte, se poate realiza numai cu acordul ambilor părinți ai acestora, iar în situația în care părinții refuză să-și exprime acest acord, nu există o reglementare cu privire la obligativitatea acestora și a familiei minorilor de a participa la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de serviciile de specialitate publice sau private.
O eventuală acțiune în instanță privind obligarea minorului și a familiei acestuia de a participa la programe de consiliere psihologică, ale căror rezultate să poată fi evaluate ulterior de către autoritățile publice cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului, nu poate fi fundamentată pe dispozițiile legale aplicabile minorilor victime (potrivit cadrului legal în vigoare), iar în situația respingerii unor astfel de acțiuni, minorul agresor, precum și familia acestuia, se află în situația de a fi lipsiți de suportul necesar pentru a preîntâmpina participarea acestuia la noi fapte de agresiune.
Față de această situație, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unor demersuri în vederea completării cadrului legislativ, în sensul reglementării obligativității minorului agresor și a familiei sale, de a participa la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de serviciile publice sau private, iar în lipsa acordului părinților, măsura să poată fi dispusă de instanțele judecătorești competente în sarcina agresorului.

Ca urmare a demersurilor, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din Camera Deputaților a comunicat instituției noastre propunerea legislativă ce a fost înaintată spre dezbatere și adoptare Senatului României, fiind înregistrată la Biroul permanent al Senatului cu nr. 54 din 14 februarie 2022.

Dosar nr. 767/2021 (rezumat)-Cazul a doi minori (frați gemeni) care au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești

Urmare a apariției, în mass-media a informațiilor referitoare la cazul a doi minori (frați gemeni) care au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești, în data de 13 august 2021, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila încălcare a prevederilor art. 22 și art. 49 din Constituția României, referitoare la dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, respectiv protecția copiilor și a tinerilor și a dispus efectuarea unor demersuri la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, precum și efectuarea unei anchete la Primăria comunei Drăgănești, județul Prahova.

Din verificările preliminare a reieșit faptul că familia în cauză era formată din trei copii (doi gemeni în vârstă de 2 ani și o lună, care au căzut în gol de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești, și un alt minor în vârstă de 5 ani). Cei doi părinți se aflau într-o relație de concubinaj și se mutaseră recent în apartamentul de la etajul 10, iar anterior au locuit în comuna Drăgănești, judeţul Prahova.
Ancheta realizată în data de 6 septembrie 2021 la Primăria comunei Drăgănești, județul Prahova, a avut ca obiectiv verificarea și analizarea modului în care s-a realizat monitorizarea cazului social al acestei familii și măsurile dispuse de-a lungul timpului pentru prevenirea apariției unor situații de risc. Totodată, ancheta a vizat și modul de organizare și funcționare a Compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Drăgănești.
Din verificările efectuate au reieșit mai multe deficiențe, pentru remedierea cărora Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 128/2021, către Primarul comunei Drăgănești, județul Prahova, care a fost însușită în totalitate, respectiv:
– a fost demarat procesul de identificare a copiilor aflați în situații de risc; a fost înființat registrul de evidență copii aflați în situații de risc și au fost identificate câteva cazuri de copii aflați în situații de risc, pentru care s-au făcut vizite la domiciliul familiilor, s-au întocmit fișe de observație, fișe de identificare a riscurilor, planuri de servicii, rapoarte de monitorizare a familiilor;
– referitor la pregătirea profesională a personalului cu atribuții în domeniul drepturilor copilului, la nivelul U.A.T. Drăgănești s-a stabilit ca în proiectul de buget pentru anul 2022 să fie alocate fonduri pentru realizarea acestui obiectiv, precum și pentru suplimentarea organigramei cu încă un post pentru asistență socială și organizarea concursului pentru ocuparea acestuia.
Demersurile scrise întreprinse la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au vizat solicitarea de informații referitoare la acest caz și măsurile dispuse pentru asigurarea unei protecții adecvate pentru minorul în vârstă de 5 ani. În urma verificărilor au fost constatate deficiențe, pentru remedierea cărora Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 138/2021, către Directorul General al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, care a fost însușită în totalitate, respectiv:
– a fost clarificată situația domiciliului legal al tatălui minorului, acesta fiind stabilit pe raza municipiului Ploiești, document în baza căruia poate fi depus dosarul pentru locuință socială;
– a fost întocmit Planul de servicii pentru minorul în vârstă de 5 ani, corespunzător nevoilor acestuia și conform recomandărilor medicale; minorul a fost înscris la o grădiniță din municipiul Ploiești. La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție Socială Prahova, în urma verificărilor efectuate cu privire la acest caz, au fost identificate deficiențe în privința gestionării cazurilor de copiii folosiți pentru cerșetorie.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 148/2021, către directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, care a fost însușită în totalitate, respectiv a fost revizuită Procedura Operațională privind copiii străzii implicați/folosiți în activități de cerșetorie și a fost diseminată personalului implicat în aplicarea acestei proceduri; procedura detaliază colaborarea cu organele de poliție în soluționarea acestor cazuri, astfel încât copilul să nu fie lăsat fără a i se stabili identitatea, fără a se evalua situația și fără a se stabili măsurile de protecție necesare;

În data de 24.08.2021, DGASPC Prahova a depus la Tribunalul Prahova cererea de decădere totală din drepturile părintești a mamei minorului în vârstă de 5 ani.
Potrivit informațiilor puse la dispoziție de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, cu privire la decesul celor doi minori a fost întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 192 Cod penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.
Referitor la situația minorului în vârstă de 5 ani:
– minorul a fost evaluat de către specialiștii DGASPC Prahova și a fost inclus în programe de recuperare (psihoterapie, logopedie, terapie ocupațională, cu o frecvență de 2 ședințe/săptămână); – cu sprijinul reprezentanților Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești minorul a fost înscris la o grădiniță din municipiul Ploiești;
-pentru minor a fost întocmit Planul de servicii de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;
– situația minorului este monitorizată de către Serviciul Consiliere Psihosocială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova prin vizite la domiciliu, prin menținerea permanentă a legăturilor cu reprezentanții Primăriei Ploiești, ai Primăriei Drăgănești, cu medicul de familie, cu medicii specialiști, cu reprezentanții unității de învățământ; tatăl și-a stabilit domiciliul legal pe raza municipiului Ploiești și urmează să depună documentele necesare pentru acordarea unei locuințe sociale; – prin sentința civilă nr. xxx/9xxxx, instanța a admis acțiunea formulată de DGASPC Prahova și a dispus decăderea în totalitate din exercițiul drepturilor părintești a mamei, față de minorul în vârstă de 5 ani. Drepturile și obligațiile părintești față de minor și față de bunurile acestuia se vor exercita de tatăl minorului.

Dosar nr. 739/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Ploiești, s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass- media referitoare la actele de agresiune fizică la care a fost supus un beneficiar al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap din Călinești, județul Prahova, care a decedat după acest eveniment

Pentru verificarea situației semnalate, a fost efectuată o anchetă la acest centru și realizate demersuri la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

În urma tuturor verificărilor, s-au constatat următoarele:
Cauzele şi împrejurările decesului beneficiarului centrului fac obiectul cercetărilor penale (un salariat al centrului este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte și purtare abuzivă, prevăzute de Codul penal).
Au fost constatate deficiențe care privesc: nerespectarea și neaplicarea prevederilor Ordinului nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități (la C.R.R.N.P.A.H. Călinești); neanunțarea telefonică a tuturor cazurilor de agresiuni constatate/afirmate la pacienții care beneficiază de măsură de protecție în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap neuropsihic (la Spitalul Județean de Urgență Ploiești).
Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 146/2021 către conducerea C.R.R.N.P.A.H. Călinești și cea a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, ce a fost însușită în totalitate, cu mențiunea că la C.R.R.N.P.A.H. Călinești recomandarea a fost însușită în urma sesizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Prahova și a intervenției acesteia pentru însușirea recomandării.
Pentru însușirea Recomandării au fost dispuse măsuri care au vizat:
– instruirea personalului medical referitor la prevederile Regulamentului intern de organizare și funcționare al spitalului privind anunțarea telefonică la poliție a tuturor cazurilor de agresiuni constatate/afirmate la pacienții care beneficiază de măsură de protecție în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap neuropsihic (Spitalul Județean de Urgență Ploiești);
– prelucrarea cu salariații C.R.R.N.P.A.H. Călinești a procedurilor de lucru elaborate la nivelul Centrului, a normelor de conduită prevăzute de Codul de Etică, R.O.F. și fișa postului;
– demararea și îndeplinirea formalităților pentru raportarea tuturor incidentelor și a situațiilor de risc în care sunt implicați beneficiarii Centrului și/sau salariații Centrului și a oricăror forme de abuz; alocarea unor sume destinate perfecționării personalului Centrului;
– organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor Centrului referitor la posibilitatea depunerii de sesizări care privesc protecția acestora în cadrul Centrului;
– reorganizarea/repartizarea personalului pe pavilioanele Centrului pentru asigurarea unei supravegheri corespunzătoare beneficiarilor Centrului și demersuri pentru optimizarea sistemului de supraveghere video în cadrul unității; elaborarea unei proceduri privind revenirea și transportul beneficiarilor în Centru din alte unități medico-sanitare. (C.R.R.N.P.A.H. Călinești).
Alte aspecte rezultate în urma intervenției instituției Avocatul Poporului

Spitalul Județean de Urgență Ploiești a elaborat o procedură privind externarea pacienților care beneficiază de o măsură de protecție în cadrul unor servicii sociale cu cazare ca centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap; a încheiat un Protocol de colaborare cu D.G.A.S.P.C. Prahova vizând revenirea în unitățile de asistență socială a pacienților – persoane adulte cu dizabilități sau persoane vârstnice (care beneficiază de o măsură de protecție în cadrul centrelor rezidențiale din structura D.G.A.S.P.C. Prahova) aflați la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru internare, efectuarea investigațiilor, tratament, externare.

Dosar nr. 628/2021 (rezumat)-Petenta, domiciliată în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, s-a adresat Biroului teritorial Ploiești, solicitând sprijin pentru rezolvarea unei probleme referitoare la transferul fiului său, persoană cu dizabilități, dintr-un centru de plasament pentru copii, într-un centru pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, întrucât acesta a devenit major și se impune a fi integrat în rândul persoanelor adulte

Petenta a formulat mai multe solicitări scrise în acest sens către conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, însă transferul nu a fost realizat. Astfel, deși fiul petentei avea vârsta de 19 ani și 6 luni, acesta se afla în continuare într-un centru de plasament pentru copii cu dizabilități.

Pentru clarificarea situației semnalate, au fost întreprinse demersuri scrise către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și au fost efectuate anchete la Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești (unde se afla instituționalizat fiul petentei), precum și la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Țuicani-Moreni (unde petenta a solicitat transferul).

În urma demersurilor și a anchetelor efectuate, cazul a fost analizat de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, au fost întocmite documentele necesare și a fost realizat transferul tânărului într-un centru destinat persoanelor adulte cu dizabilități, într-un mediu social adecvat vârstei și dizabilităților acestuia.

Dosar nr. 411/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu în privința aspectelor prezentate în mass-media, referitoare la situația creată în comuna Lipănești unde, printr-o hotărâre a Consiliului Local Lipănești au fost stabilite criterii de acordare a bursei de merit, altele decât cele menționate în Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011, îngrădindu-se, astfel, dreptul la burse școlare a unui număr considerabil de elevi

Pentru clarificarea aspectelor semnalate în mass-media, în data de 6 mai 2021 a fost efectuată anchetă la Primăria comunei Lipănești, județul Prahova, cu prilejul căreia s-a concluzionat faptul că la nivelul comunei Lipănești bursele de merit nu erau acordate cu respectarea dispozițiilor Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011. Or, bursele școlare trebuie acordate cu respectarea dispozițiilor imperative ale actului normativ mai sus amintit, iar autoritățile sunt obligate să acorde patru tipuri de burse.

În urma intervenției instituției Avocatul Poporului, conducerea Primăriei comunei Lipănești și-a manifestat deschiderea pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare remedierii deficiențelor în privința acordării burselor școlare elevilor, prin acordarea tuturor categoriilor de burse în concordanță cu cadrul normativ legal aplicabil.

Astfel, în ședința ordinară din data de 27 mai 2021 a fost adoptată hotărâre a Consiliului Local Lipănești privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitățile școlare de pe raza comunei Lipănești pentru semestrul al II- lea al anului școlar 2020-2021, prin care a fost aprobat cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din unitățile școlare de pe raza comunei Lipănești, pentru semestrul al II- lea al anului școlar 2020-2021 (200 lei pentru bursa de performanță, 120 lei pentru bursa de merit, 100 lei pentru bursa de studiu și 120 lei pentru bursa de ajutor social).

2020

Dosar nr. 750/2020 (rezumat)-În presa centrală a fost difuzat un reportaj în care au fost expuse aspecte referitoare la modul în care a fost tratat un pacient, diagnosticat cu afecțiuni oncologice, fiind abandonat în fața blocului de către echipajul ambulanței Spitalului Județean de Urgență Ploiești

Drept urmare, Biroul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri scrise, în vederea clarificării situației prezentate de presă.

Din verificările întreprinse a reieșit faptul că la nivelul unității sanitare nu există o procedură operațională privind informarea aparținătorilor despre starea de sănătate a pacientului internat pentru toate secțiile, ci doar pentru Unitatea de Primiri Urgențe.
Având în vedere aceste aspecte, coroborate cu legislația specifică incidentă, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 5/2021 pentru ca managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, în exercitarea atribuțiilor specifice, să dispună măsuri concrete pentru elaborarea procedurii operaționale privind informarea aparținătorilor despre starea de sănătate a pacienților internați în orice secție a spitalului, astfel încât să fie stabilite explicit atribuțiile, dar și persoanele responsabile, avându-se în vedere și permanenta revizuire a acestei proceduri.

Recomandarea a fost însușită în totalitate, procedura operațională privind informarea aparținătorilor despre starea de sănătate a pacientului internat fiind adusă la cunoștința cetățenilor, prin publicarea pe pagina de internet a acestei unități sanitare.

Dosar nr. 676/2020 (rezumat)-Petentul a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Ploiești, arătând că i se încalcă dreptul la învățătură, întrucât deși mama sa a transmis prin poșta electronică a Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești, o cerere prin care a solicitat ca minorul să urmeze cursurile școlare în sistem on-line, conform prevederilor Ordinului nr. 5487/1494/2020 (anexa 1 punctul 8) pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 având în vedere că acesta locuiește cu străbunica în vârstă de 88 ani, ce prezintă multiple afecțiuni cronice, atestate prin adeverința medicală eliberată de medicul de familie, nici până la data sesizării instituției noastre nu i s-a acordat accesul on-line la cursurile școlare susținute fizic în mediul școlar

Mai mult, elevul a precizat că în primele două săptămâni de școală nu i s-a permis accesul la cursurile școlare, transmise on-line, pentru a putea participa alături de colegii săi de clasă, prezenți fizic la școală, cu toate că la alte clase s-a permis acest acces pentru elevii aflați în situații similare. Singurele zile în care elevul a avut acces la aceste cursuri școlare, transmise din sala de curs, au fost reprezentate de cele trei zile în care au fost suspendate cursurile școlare, urmare a organizării alegerilor locale.

De asemenea, minorul a specificat faptul că i s-a transmis că urmează să primească absențe la toate cursurile școlare, iar ulterior se va propune exmatricularea sa, neținându-se cont de rezultatele școlare anterioare.
Totodată, elevul a subliniat că după două săptămâni de la începerea școlii, mama sa a fost convinsă de directorul colegiului să își retragă solicitarea formulată pentru ca fiul său să urmeze cursurile școlare on-line, neținându-se cont de faptul că mama sa nu locuiește cu acest minor, unicul adult care îl îngrijește și se preocupă în mod constant de creșterea și educația sa fiind străbunica, în vârstă de 88 ani, elevul îngrijorându-se pentru starea de sănătate precară a acesteia și nedorind ca prin frecventarea zilnică a cursurilor școlare în cadrul colegiului să devină o sursă de infectare cu noul coronavirus pentru unicul adult care îl îngrijește constant, luând în considerare că părinții săi sunt divorțați încă din anul 2014 și niciunul nu locuiește zilnic cu acesta.
Pentru clarificarea tuturor acestor aspecte, s-a efectuat o anchetă la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești.
Totodată, am considerat oportun să ne adresăm și Inspectoratului Școlar Județean Prahova pentru analizarea cazului și luarea măsurilor legale ce se impuneau în vederea asigurării accesului la educație al elevului respectiv.
Cu ocazia anchetei efectuate, s-au stabilit termene, astfel încât conducerea Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești să procedeze la:
– convocarea elevului și a mamei sale la consiliere psihopedagogică în vederea prevenirii abandonului școlar (pe fondul opiniei preexistente a conducerii colegiului potrivit căreia elevul trebuie să resimtă consecințele comportamentului său, urmând să fie sancționat prin absențe la toate materiile întrucât nu se prezenta fizic la școală, iar ulterior să i se scadă nota la purtare și să fie exmatriculat),
– identificarea unor soluții astfel încât elevului să i se acorde accesul la educație prin accesibilizarea mediului online de învățare și ținându-se cont de opinia acestuia, raportat la temerile resimțite de acesta în contextul pandemic actual, dar și față de situația sa socio-familială deosebită (dotarea sălilor de curs în mod corespunzător astfel încât să se poată respecta dreptul la învățătură și accesul la educație pentru acest elev).

În urma anchetei efectuate, am fost informați atât de conducerea Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești, cât și de cea a Inspectoratului Școlar Județean Prahova că accesul online la cursurile școlare susținute fizic în cadrul colegiului a fost aprobat pentru elevul respectiv, nefiind consemnate absențe pentru zilele în care se refuza acordarea accesului online al elevului la cursurile școlare, elevul având asigurat în mod efectiv accesul la educație.

Dosar nr. 165/2020 (rezumat)-Petenta a solicitat sprijinul Biroul teritorial Ploiești, arătând că deși este îndreptățită să beneficieze de recalcularea pensiei sale prin aplicarea indicelui de corecție astfel cum reiese din Decizia Curții Constituționale nr. 702/31.10.2019, la trecerea de la pensie de invaliditate, la pensie pentru limită de vârstă, Casa Județeană de Pensii Prahova nu a procedat la recalcularea drepturilor sale de pensie

Urmare demersurilor întreprinse, Casa Județeană de Pensii Prahova ne-a comunicat faptul că din analiza dosarului de pensie al petentei s-a constatat că este necesară revizuirea drepturilor de pensie ale petentei, în baza dispozițiilor Deciziei Curții Constituționale nr. 702/2019, sens în care s-a emis decizia de recalculare a drepturilor de pensie, începând cu data de 10 februarie 2020, data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei Curții Constituționale.

Sari la conținut