2023

Dosar nr. 16824/2023 (rezumat) – Rezultatul demersurilor realizate urmare sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului privind asigurarea exercitării dreptului deținuților la convorbiri telefonice

Prin  petiția nr. 12282/2023, instituția Avocatul Poporului a fost sesizată cu privire la anumite neregularități existente la Penitenciarul București Jilava în asigurarea serviciilor de telefonie pentru persoanele private de libertate.

Din datele comunicate de Administrația Națională a Penitenciarelor a rezultat, în esență, că la nivelul Penitenciarului București Jilava nu au fost implementate prevederile Deciziei Directorului General al ANP nr. 463/2017 privind aprobarea Procedurii de selecție a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deținuților la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie și condițiile de furnizare a acestora.

Față de datele comunicate, în temeiul art. 16 alin. (1) din Legea nr. 35/1997, republicată, ne-am sesizat din oficiu și am transmis o adresă Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru comunicarea de informații cu privire la situația existentă în prezent la nivelul sistemului penitenciar din România privind modul de exercitare a dreptului persoanelor private de libertate la convorbiri telefonice.

Din datele transmise prin adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 35492/2023 și  nr. 35492/DEA/2023 ni s-a comunicat, în esență, că la nivelul sistemului penitenciar au fost încheiate contracte de prestări servicii cu doi operatori de telefonie, SC Paytel SRL și SC BVFON România.

Prețurile practicate diferă după cum contractele au fost încheiate, sau nu în conformitate cu prevederile Deciziei directorului general ANP nr. 463/2017 și în mod similar, există diferențe în ceea ce privește condițiile în care se realizează verificarea aparaturii telefonice în cazul semnalării de defecțiuni.

Față de datele transmise s-a revenit cu o nouă adresă la Administrația Națională a Penitenciarelor prin care s-a solicitat să se comunice dacă există posibilitatea uniformizării prețurilor pentru serviciile de telefonie la nivelul întregului sistem penitenciar; dacă există posibilitatea aplicării uniforme a prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 463/2017 și dacă există posibilitatea adoptării unei proceduri care să aibă ca scop exceptarea de la contorizarea convorbirilor telefonice a celor care au fost inițiate, dar din motive tehnice au fost întrerupte.

Prin adresa nr. 35492/DEA/2023 Administrația Națională a Penitenciarelor ne-a comunicat că în vederea identificării de soluţii pentru stabilirea unor preţuri unitare privind serviciile de telefonie la nivelul întregului sistem penitenciar şi pentru aplicarea uniformă a prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 463/2017, pentru aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, se va desemna un grup de lucru format din specialişti din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, în scopul analizării variantelor optime care să conducă la efectul scontat.

S-a mai menționat că identificarea întreruperilor din motive tehnice este influenţată în mod considerabil de modul în care operatorii de telefonie semnalizează întreruperea unui apel; în acest moment nu există un standard implementat de toţi operatorii de telefonie din România / Europa, care să semnalizeze motivul tehnic al întreruperii și că datorită acestor considerente tehnice, adoptarea unei proceduri, care să aibă ca scop exceptarea de la contorizarea convorbirilor telefonice a celor care au fost iniţiate, dar din motive tehnice au fost întrerupte este practic imposibilă.

Având în vedere informațiile comunicate se va continua monitorizarea aspectelor privind stabilirea unor preţuri unitare privind serviciile de telefonie la nivelul întregului sistem penitenciar şi aplicarea uniformă a prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 463/2017, solicitându-se Administrației Naționale a Penitenciarelor să ne comunice măsurile dispuse urmare analizei efectuate de grupul de lucru constituit în acest scopul stabilirea unor preţuri unitare privind serviciile de telefonie la nivelul întregului sistem penitenciar şi aplicarea uniformă a prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 463/2017.

Dosar nr. 6082/2023 (rezumat) - Rezultatul demersurilor realizate de instituția Avocatul Poporului referitoare la necesitatea dispunerii de măsuri cu caracter unitar, la nivelul tuturor unităților de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, privind comunicarea soluțiilor dispuse de către conducerea locurilor de deținere asupra cererilor formulate de către persoanele private de libertate

Instituția Avocatul Poporului a fost sesizată de către o persoană privată de libertate cu privire la faptul că o cerere pe care a formulat-o la data de 22 noiembrie 2022 a fost soluționată la data de 20 februarie 2023, soluția de respingere a cererii fiindu-i adusă la cunoștință la data de 24 februarie 2023.
Având în vedere aspectele invocate, am solicitat Administrației Naționale a Penitenciarelor comunicarea datelor relevante cu privire la acestea. Autoritatea sesizată comunicându-ne că cererea petentului a fost înregistrată și că acesta avea posibilitatea de a lua la cunoștință de soluția de respingere a cererii în aplicația informatizată. Din înscrisurile înaintate de către ANP a rezultat că cererea petentului a fost respinsă la data de 25 noiembrie 2022, dar soluția a fost comunicată, sub semnătură, petentului la 24 februarie 2023.
Având în vedere datele rezultate urmare verificărilor efectuate a fost emisă Recomandarea nr. 40/2023, referitoare la necesitatea dispunerii de măsuri cu caracter unitar, la nivelul tuturor unităților de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, privind comunicarea soluțiilor dispuse de către conducerea locurilor de deținere asupra cererilor formulate de către persoanele private de libertate
Prin adresa nr. 28981/DSDRP/2023, Administrația Națională a Penitenciarelor ne-a comunicat, în esență, situația expusă în cuprinsul Recomandării nr. 40/2023 este singulară, fără a reprezenta o conduită generală în cazul locului de deținere reclamat ori la nivelul sistemului penitenciar.
S-a mai arătat că pentru implementarea recomandării cuprinsul documentului a fost diseminat de la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor unităților subordonate în vederea cunoașterii situației semnalate și a respectării, cu strictețe, a termenelor de avizare a cererilor și de aducere la cunoștință a soluțiilor adoptate.
S-a mai menționat la nivelul sistemului penitenciar se află în dezvoltare o aplicație informatică, prin intermediul căreia deținuții vor înainta cererile către administrația locului de deținere în format electronic, urmând ca acest proces să faciliteze exercitarea drepturilor prevăzute în cursul detenției, prin reducerea considerabilă a timpului alocat verificării întrunirii condițiilor și avizării solicitărilor.

[collapse]
Dosar nr. 4554/2023 (rezumat) - Rezultatul demersurilor realizate de instituția Avocatul Poporului referitoare la necesitatea dispunerii de măsuri cu caracter unitar, la nivelul tuturor unităților de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, privind comunicarea soluțiilor dispuse de către conducerea locurilor de deținere asupra cererilor formulate de către persoanele private de libertate

Instituția Avocatul Poporului a fost sesizată de o persoană privată de libertate, care a solicitat acordarea posibilității de a continua studiile liceale, ulterior transferării la alt penitenciar unde nu mai avea posibilitatea de a continua studiile liceale.
Din verificările solicitate a fi efectuate de Administrația Națională a Penitenciarelor a rezultat că petentul a fost transferat urmare schimbării regimului de executare, iar în noul loc de deținere nu se desfășoară cursuri pentru nivel liceal cu deținuții din regimul deschis, dar că petentul a fost informat că are posibilitatea de a solicita transferul pentru continuarea studiilor.
Față de datele comunicate a fost emisă Recomandarea nr. 30/2023, referitoare la dispunerea de măsuri cu caracter unitar pentru a se asigura participarea deținuților la cursuri de formare profesională ori de instruire şcolară, activităţi de educaţie şi de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în toate locurile de deținere.
Prin adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 27513/DSDRP/2023 ni s-a comunicat, în esență, că între Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Educaţiei se încheie un protocol de colaborare – reînnoit periodic – prin care se stabileşte cadrul general de derulare a programelor de şcolarizare cu persoanele aflate în unităţile sistemului penitenciar.
În anul şcolar curent, la nivel sistemic, se desfăşoară atât învăţământ de masă (nivelurile primar, gimnazial şi liceal), cât şi programul „A doua şansă” (nivel primar şi secundar inferior). Fiecare unitate penitenciară pune la dispoziţie spaţii corespunzătoare, raportat însă la logistica, nevoile şi posibilităţile reale ale unităţii, inclusiv în cazul transferului temporar al deţinuţilor, iar începând cu perioada pandemiei COVID-19, la nivelul tuturor unităţilor, au fost luate măsuri suplimentare în vederea asigurării dreptului la învăţământ în format online.
Cu privire la petentul care a sesizat instituția Avocatul Poporului s-a precizat că acesta va fi transferat înr-un penitenciar unde poate să finalizeze studiile.
Urmare Recomandării Avocatului Poporului nr. 30/2023, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a transmis unităţilor subordonate adresa de îndrumare nr. 27513/20.04.2023 pentru atingerea scopului executării pedepselor, de asigurare a participării deţinuţilor la cursuri de formare profesională, ori de instruire şcolară, activităţi de educaţie şi de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, astfel încât să nu existe întreruperi în procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.
Totodată, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a reiterat dispoziţiile art. 59 şi art. 79 lit. d din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2100/C/2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate , astfel încât în toate situaţiile în care se impune transferarea într-un alt loc de deţinere şi stabilirea sau schimbarea regimului de executare, şeful serviciului sau biroului educaţie ori șeful serviciului sau biroului asistenţă psihosocială, în calitate de membru în cadrul comisiei constituite în baza art. 32 din Legea nr. 254/2013, să procedeze la consemnarea în mod specific a situaţiei în care persoana privată de libertate frecventează cursurile de instruire şcolară.

 

2022

Adresă către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind dreptul copilului de a-si vizita părintele privat de libertate fără dispozitiv de separare – 19 ianuarie 2023

Notă privind rezultatul sesizării din oficiu referitor la supraaglomerarea penitenciarelor din România – 19 septembrie 2022

Adresă către ministrul justiției prin care s-a solicitat inițierea de modificări a legislației excuțional penale care să aibă în vedere și să respecte pricipiul interesului superior al copilului ai cărui părinți sunt privați de libertate – 22 august 2022

-Răspunsul Administrației Naționale a Penitenciarelor referitor la desfășurarea vizitelor copiilor minori ai căror părinți sunt încarcerați – 20 iunie 2023

-Răspunsul Ministerului Justiției referitor la desfășurarea vizitelor copiilor minori ai căror părinți sunt încarcerați – 21 iunie 2023

Dosar nr. 19775/2022 (rezumat) Ca urmare a informațiilor apărute în mass-media, referitoare la cazurile unor șoferi filmați conducând pe contrasens pe autostradă (unele mașini se deplasau pe banda de urgență, iar altele chiar pe banda întâi, obligând conducătorii auto care circulau regulamentar să schimbe banda de mers pentru a evita o coliziune), Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu o posibilă încălcare a art. 22 din Constituție, privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică

Urmare demersurilor întreprinse, am primit următoarele informații:
1. Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prin adresa nr. 2.713.363/S2/ICG/25.08.2022, înregistrată la instituția Avocatul Poporului sub nr. 21332 din 31 august 2022, ne-a comunicat că, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, Guvernul României și-a asumat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, la Componenta C4 – Transport sustenabil, prin jalonul nr. 66 cu titlul marginal Intrarea în vigoare a legislației privind siguranța rutieră – legislație privind monitorizarea, asigurarea respectării sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea normelor de siguranță rutieră, adoptarea unor modificări legislative pentru monitorizarea încălcărilor legislației rutiere prin mijloace automate (camere video, senzori).
În acest sens, ni s-a menționat faptul că, la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii s-a constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ministerului Afacerilor Interne – prin specialiști ai Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Ministerului Justiției, în vederea atingerii acestui deziderat.
2. Ulterior, prin adresa nr. 35025/21.10.2022, Direcția Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, înregistrată la instituția Avocatul Poporului sub nr. 5387 din 22 februarie 2023, ne-a transmis următoarele informații privind măsurile întreprinse în cadrul grupului de lucru constituit la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu scopul îndeplinirii jaloanelor cu nr.66 și nr.67 aferente Componentei 4 – Transport Sustenabil din Planul Național de Redresare și Reziliență.
Astfel, am fost informați că: „procesul de elaborare a proiectului de Lege privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier a fost finalizat. În acest context, prin proiectul de act normativ în cauză se propune:
I. Instituirea Sistemului integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din România, denumit e-SIGUR, sistem de interes național, complementar sistemelor inteligente de transport.
Acest sistem creează semnalări privind posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice sau posibila prezență în trafic a unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară. (…)
Demersul legislativ va permite monitorizarea traficului rutier pe drumurile de interes național, administrate de către C.N.A.I.R. S.A, într-un sistem integrat.
Montarea mijloacelor tehnice se semnalizează, corespunzător normelor în vigoare, prin instalarea, înaintea locului amplasării, a unui indicator de informare de către C.N.A.I.R. S.A., care va avea obligația de a informa public, pe pagina de internet proprie, cu privire la locul amplasării mijloacelor tehnice fixe și scopul prelucrării datelor de monitorizare a traficului rutier.
Totodată, instituirea sistemului are și un puternic rol preventiv, atât prin semnalizarea prezenței sistemelor de detecție, cât și prin utilizarea componentelor sale în vederea dispunerii unor măsuri specifice raportate la condiții meteo nefavorabile sau periculoase, evenimente rutiere sau de altă natură care pun în pericol circulația pe sectorul respectiv de drum. Astfel, obligațiile de informare sunt clar definite în proiectul de lege, acestea putând fi transmise și în mod dinamic prin intermediul panourilor cu mesaje variabile, tocmai în scopul determinării conducătorilor auto de a adopta o conduită preventivă.
II. Reglementarea întocmirii procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, constatate cu ajutorul e-SIGUR, în format electronic, sub semnătură electronică calificată. Astfel, semnătură electronică calificată atașată unui înscris în format electronic pentru
care forma scrisă este cerută de lege ad validitatem îndeplinește aceeași funcție întocmai semnăturii olografe pe înscrisul imprimat pe suport hârtie și, în plus, aduce garanții suplimentare, de unicitate, identitate, securitate, integritate, neputând fi repudiată de autorul său.
III. Amendarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii posibilității de comunicare a procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, întocmit ca înscris în formă electronică, cu ajutorul unor platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice. (…)
În acest sens, se asigură o comunicare mai facilă a actului de constatare prin consacrarea unei modalități flexibile de realizare a operațiunii respective, respectiv prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice, dacă persoana a optat pentru o astfel de modalitate de comunicare.
Efectele pozitive așteptate prin utilizarea sistemelor de transport inteligente în cadrul sistemului e-SIGUR sunt:
a) îmbunătățirea/creșterea siguranței rutiere prin prevenirea accidentelor rutiere (managementul traficului, sisteme on-board etc.);
b) scurtarea timpului de intervenție pentru servicii de urgentă (gestionarea vitezei, controlul traficului, detectarea incidentelor, sisteme anti-coliziune etc.);
c) reducerea congestiei (management al traficului, informații de călătorie, managementul transportului public, managementul incidentelor și al situațiilor de urgență etc.
d) reducerea timpului de călătorie, precum și organizarea din timp a acesteia;
e) monitorizarea și protecția mediului (monitorizarea poluării/ reducerea emisiilor de dioxid de carbon, managementul traficului);
f) creșterea eficienței operaționale și a productivității (localizare automată a vehiculelor, managementul flotei, sisteme de plată automate etc.);
g) creșterea confortului călătorilor (informații despre trafic în timp real, ghidare dinamică, localizare automată a vehiculelor etc.);
h) reducerea distrugerii parții carosabile;
i) reducerea costurilor de administrare a rețelei;
j) reducerea costului obținerii datelor statistice de trafic;
k) creșterea mobilității populației.
Totodată, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a inițiat procedura de consultare publică cu privire la proiectul de Lege privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier, proiectul de act normativ fiind publicat pe pagina de internet a instituției la următoarea adresă: http://www-mt.gov.ro/web14/ transparenta -decizionala / consultare- publica / acte-normative-in-avizare . ”

Dosar nr. 17875/2022 (rezumat) - Rezultatul demersurilor realizate urmare sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului referitor la posibila blocare a activității penitenciarelor urmare protestelor Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 La data de 20 iulie 2022, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu urmare informațiilor publicate în presă cu privire la protestele anunțate de Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP).
Prin adresa nr. 39684/ANP/2022, Administrația Națională a Penitenciarelor ne-a comunicat că la data de 21 iulie 2022 a avut loc, la invitația Ministerului Justiției, ședința Comisiei Mixte de Dialog Social, ocazie cu care au fost dezbătute aspecte referitoare la pensiile militare, stadiul aplicării majorărilor salariale și reducerea birocrației excesive din activitatea polițiștilor de penitenciare, fiind aduse lămuririle necesare reprezentanților celor patru organizații sindicale.
Prin adresa nr. 2/58391/2022, Ministerul Justiției ne-a comunicat că reformarea sistemului public (conform componentei C8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii, R6 Reforma sistemului public de pensii din Planul Național de Reziliență) și corelarea cu dreptul la pensie reglementat, a constituit unul dintre subiectele asupra cărora Ministerul Justiției a reacționat, fie prin comunicări punctuale la solicitările organizațiilor sindicale, fie prin dialog direct, în cadrul Comisiei Mixte de Dialog Social ce a avut loc la data de 21 iulie 2022 la sediul Ministerului Justiției.
S-a mai arătat că, la întâlnirea din 21 iulie 2022, s-a reiterat permanenta atenție acordată drepturilor polițiștilor de penitenciare și eliminării oricăror inechități ce pot apărea în cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare apărare, ordine publică și securitate națională și că toate inițiativele legislative supuse avizării Ministerului Justiției, care vizează drepturile polițiștilor de penitenciare, vor fi incluse pe agenda discuțiilor din cadrul Comisiei Mixte de Dialog Social, reprezentanții organizațiilor sindicale primind asigurări de disponibilitate în menținerea dialogului.
Deoarece Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor nu a răspuns adresei transmisă la data de 20 iulie 2022 și recomunicată prin poșta electronică la data de 17 august 2022, la data de 30 august 2022 am revenit asupra acesteia, comunicând răspunsurile primite din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor și Ministerului Justiției. La aceeași dată (30 august 2022), Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor ne-a transmis o serie de înscrisuri fără a-și exprima dezacordul cu privire la rezultatele întâlnirii organizată de Ministerul Justiției, care a inclus aspecte dintre cele invocate de Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, care rămân în atenția Ministerului Justiției.

Dosar nr. 15319/2022 (rezumat) – Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a unei petiții primită prin poștă, referitoare la presupuse deficiențe în asigurarea unei “educații coerente” în perioada privării de libertate în sistemul penitenciar din România

În petiție petentul a reclamat, în esență că, nivelul programului educativ la nivelul penitenciarelor din țară este deficitar în asigurarea unei “educații coerente, lipsind o evaluare riguroasă a rezultatelor procesului educativ, astfel, în acest context, rata crescută a recidivei are ca posibilă cauză materializarea eșecului educativ din perioada carcerală.

În contextul instituția Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu, solicitând Administrației Naționale a Penitenciarelor verificarea următoarelor aspecte:

1. Care sunt în mod practic demersurile recuperative aplicate în sistemul penitenciar de la noi din țară, care se asigură în perioada executării măsurilor educative.

2. Care este saltul, calitativ și cantitativ, din ultimii 5 ani, în ceea ce privește activităţi de instruire şcolară şi formare profesională, asistenţă socială şi psihologică, activităţi educative, moral-religioase, culturale, sportive, recreative.

3. În condițiile în care, pe parcursul anilor trecuți, unele penitenciare au obținut distincția de „Cel mai bun penitenciar din ţară”, cum a fost/cum ar putea fi valorificată buna practică în ceea ce privește activitatea educativă a persoanelor private de libertate.

Urmare a celor solicitate, Administrația Națională a Penitenciarelor, a răspuns solicitării noastre, relevând, în esență, următoarele:

1.La nivelul întregului sistem penitenciar este disponibilă Oferta standardizată de activități și programe educaționale, de asistență psihologică și asistență socială, care cuprinde toate demersurile recuperative adresate  persoanelor private de libertate. Activitățile și programele de reintegrare socială sunt desfășurate de către personalul de la nivelul sectorului de specialitate, care include: educatori, psihologi, asistenți sociali, preoți, monitori sportivi și agenți tehnici. Acestea sunt organizate și derulate atât în interiorul spațiului de deținere, cât și în comunitate, ținând cont de regimul de executare și conduita persoanelor condamnate. De asemenea, activitățile pot fi desfășurate de către colaboratori externi, cu respectarea cadrului normativ în vigoare. În ceea ce privește organizarea și dotarea centrelor educative și de detenție (măsurile educative fiind reglementate în Titlu V (Dispoziții privind executarea măsurilor privative de libertate din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare), autoritatea sesizată precizează că, la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor funcționează în prezent patru instituții specializate —două centre educative Buziaș și Tîrgu Ocna, și două centre de detenție (Craiova și Brăila-Tichilęșți). Acestea dispun de spații adecvate pentru cazare și prepararea și servirea hranei, activități de școlarizare și profesionalizare, asistență socială și psihologică, religioasă, activități culturale, sportive și recreative, pentru asigurarea asistenței și a tratamentelor medicale și pentru primirea vizitelor, conform prevederilor art. 140 din lege. În fiecare centru educativ și de detenție există un proiect educational care structurează și organizează educația și asistența psihosocială acordată persoanelor internate în funcție de nevoile individuale ale acestora. Colaborarea cu comunitatea condiționează elaborarea și implementarea componentelor tuturor proiectelor cu caracter educațional, urmărindu-se cointeresarea familiei și a unităților de apartenență în procesul de reintegrare socială a persoanelor care au executat măsuri educative privative de libertate și schimbul de informații între instituții și factori de decizie.

2.Referitor la eficiența activităților recuperative, un important indicator de rezultat îl reprezintă diminuarea procentului de recidiviști, în populația carcerală generală, în anul 2021 acesta ajungând la 37,03% – cea mai scăzută valoare înregistrată în ultimii 12 ani (în ultimii 5 ani datele fiind următoarele: 38,15% – 2020, 38,43% – 2019, 38,47% – 2018, 38,37% – 2017).

3.În ceea ce privește diseminarea modelelor de bună practică, în plan intern, autoritatea sesizată menționează că sunt organizate, cu frecvență anuală, întâlniri interregionale ale coordonatorilor sectorului reintegrare socială din unitățile penitenciare subordonate, cu participarea reprezentanților echipei de management din aparatul central, fiind prevăzute pe agenda discuțiilor inclusiv aspecte care vizează activitățile și programele de succes implementate și posibilitățile de replicare. Acestea sunt abordate, totodată, cu prilejul cursurilor de perfecționare adresate personalului de reintegrare socială, desfășurate anual.

Dosar nr. 3227/2022 (rezumat) Verificarea implementării unor Recomandări ale Avocatului Poporului la Penitenciarul Mioveni

Cu ocazia anchetei efectuată la data de 3 februarie 2022 la Penitenciarul Mioveni a fost verificată implementarea unor Recomandări ale Avocatului Poporului privind Penitenciarul Mioveni și întregul sistem penitenciar. Din verificări a rezultat că în ceea ce privește implementarea Recomandării nr. 25/2020 privind aplicarea dispozițiilor legale ce reglementează procedura refuzului de hrană – însușită de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) audierea deținuților ce recurg la această formă de protest se realizează după ce aceștia refuză trei mese consecutive, dar nu în zilele de sâmbătă și duminică, directorul penitenciarului nedelegând această atribuție altei persoane decât dacă se află în concediu de odihnă. Nu se asigură astfel, așa cum a comunicat ANP, continuitatea la conducere ori de câte ori directorul sau înlocuitorul desemnat lipsesc din locul de deținere de către șeful de tură. Referitor la punerea la dispoziția deținuților a unor rapoarte și recomandări ale Avocatului Poporului, din verificările efectuate la nivelul Secției E4 s-a constatat că la momentul respectiv documentele referitoare la activitatea instituției Avocatul Poporului (cu excepția unui raport de vizită din anul 2015) nu erau accesibile la punctul infochioșc. În ceea ce privește implementarea Recomandărilor nr. 66/2021 și nr. 85/2021 – cu referire la supraaglomerarea carcerală, dotarea curților de plimbare, asigurarea unei alimentații corespunzătoare și acordarea asistenței medicale s-a precizat că există proiecte de creare de noi locuri de cazare, de construire de noi curți de plimbare și modernizare a sectorului vizită. La concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi de medic de medicină generală – specializarea psihiatrie și interne nu s-au prezentat candidați. Recent au fost încadrați asistenți medicali, existând asistenți de medicină generală, stomatologie, igienă și farmacie. Față de aspectele constatate s-a emis o Recomandare privind necesitatea înlăturării supraaglomerării carcerale în Penitenciarul Mioveni și furnizarea apei calde un interval de timp corespunzător desfășurării în condiții normale a activităților de igienă personală de către deținuți. De asemenea, în ceea ce privește respectarea procedurii refuzului de hrană și a asigurarea accesului deținuților a unor rapoarte și recomandări ale Avocatului Poporului s-a revenit cu adresă la Administrația Națională a Penitenciarelor.

-Răspunsul ANP

Dosar nr. 8371/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat și a efectuat verificări prin intermediul Administrației Naționale a Penitenciarelor cu privire la respectarea dreptului la corespondență al persoanelor private de libertate.

Față de datele rezultate din verificările efectuate a fost emisă Recomandarea nr. 67/2022, adresată directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, prin care s-a solicitat luarea de măsuri cu caracter unitar la nivelul locurilor de deținere pentru asigurarea exercitării efective a dreptului la corespondență persoanelor private de libertate prin stabilirea de intervale de timp cât mai reduse de ridicare a corespondenței persoanelor private de libertate și predare a corespondenței destinată acestora.
Administrația Națională a Penitenciarelor ne-a comunicat că s-a dispus conducerii locurilor de deținere subordonate să încheie protocoale de colaborare cu furnizorul de servicii poștale, astfel încât dreptul la corespondență al deținuților să fie garantat și asigurat potrivit legii, în cazul în care acest demers nu a fost realizat, să întreprindă demersurile necesare pentru asigurarea și garantarea dreptului la corespondență al deținuților prin aducerea la cunoștință furnizorului de servicii poștale necesitatea și obligativitatea colectării corespondenței persoanelor private de libertate și să înștiințeze de îndată furnizorul de servicii poștale în cazul în care corespondența deținuților nu este colectată din motive neimputabilă unității penitenciare, pentru remedierea situației.
S-a precizat că după momentul la care Penitenciarul Iași a transmis Companiei Naționale Poșta Română – Oficiul Poștal Iași proiectul protocolului de colaborare privind asigurarea dreptului la corespondență pentru deținuți nu a fost primit un răspuns din partea acestei companii, demersurile fiind reluate de către administrația Penitenciarului Iași. Administrația Națională a Penitenciarelor s-a adresat conducerii Companiei Naționale Poșta Română pentru soluționarea deficiențelor constatate în legătură cu activitatea Oficiului Poștal Județean Iași si facilitarea acordării dreptului la corespondență persoanelor private de libertate.
În completarea datelor transmise inițial, Administrația Națională a Penitenciarelor ne-a comunicat că urmare contactării Companiei Naționale Poșta Română a fost încheiat un protocol între Penitenciarul Iași și furnizorul de servicii poștale, prin care se prevede ca furnizorul de servicii poștale să asigure ridicarea corespondenței depusă de persoanele private de libertate în fiecare zi lucrătoare.

Dosare nr. 1159/2022 și nr. 1594/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în data de 14.01.2022, prin Domeniul Apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului, și la data de 20 ianuarie 2022, prin Domeniul Armată, Justiție, Poliție, Penitenciare, vizând situația a două minore implicate într-un accident rutier.

O mașină de poliție a spulberat două minore aflate pe trecerea pietoni, care se deplasau către școală, în Sectorul 1, pe Bdul. Laminorului. Șoferul era un polițist tânăr, angajat în 2017. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul unei minore și vătămarea corporală a celeilalte minore. Au fost solicitate informații de la: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, IGPR, Ministerul Afacerilor Interne – Brigada Rutieră București, Administraţia Domeniului Public Sector 1 (A.D.P.), unitatea de învățământ pe care au frecventat-o cele două minore și D.G.A.S.P.C. Sector 1, Ministrul Afacerilor Interne și a fost emisă Recomandarea nr. 76/2022, referitoare la necesitatea elaborării unei proceduri unitare ce trebuie urmată în desfășurarea de către polițiști și jandarmi a ”misiunilor”, ”misiunilor urgentă” și ”intervențiilor”, adresată Ministrului Afacerilor Interne. Din răspunsurile primite au rezultat următoarele: Există un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă, cercetările penale nefiind finalizate, polițistul a fost pus la dispoziția organelor de cercetare penală fiind cercetat sub control judiciar; ulterior, măsura preventivă a fost revocată de instanța de judecată. Inculpatul a fost testat preliminar cu aparatul alcooltest și Drugtest, rezultatul fiind negativ; inculpatul deținea un permis de conducere auto valabil și recunoscut, care îi dădea dreptul de a conduce pe drumurile publice, permis care a fost reținut.
Autoritățile locale au luat măsuri pentru instalarea de dispozitive pentru limitarea vitezei în zona trecerilor pentru pietoni de pe artera unde a avut loc accidentul rutier și s-a analizat posibilitatea de semaforizare a acestora, respectiv de suplimentare a semnalizării rutiere orizontale și verticale.
Minorei accidentate i s-a permis să participe la ore on line, aceasta beneficiază de un program de consiliere în mediu privat.
Minorilor din unitatea de învățământ, colegi cu cele două fetițe, li s-a adus la cunoștință prin intermediul directorului școlii de modalitatea de accesare a serviciilor oferite de către D.G.A.S.P.C. Sector 1.
Multitudinea de acte normative ce reglementează misiunile, misiunile care au caracter de urgență și acțiunile de intervenție detaliază competențele în materie și procedura ce trebuie urmată.
În contextul producerii evenimentului rutier din data de 13 ianuarie 2022, pentru prevenirea accidentelor rutiere cu implicarea personalului MAI au fost dispuse măsuri de prelucrare a personalului cu privire la legislația rutieră, obligațiile ce revin celor ce se deplasează în regim prioritar, a fost adoptat Planul de Măsuri privind pregătirea personalului MAI pentru acordarea prim ajutor, au fost dispuse măsuri specifice pentru ca personalul să poată acorda primul ajutor, au fost certificați 134 de instructori auto care au urmat cursul Conducerea defensivă a autovehiculelor de serviciu, au fost desfășurate 954 de sesiuni de instruire în domeniul conducerii în regim prioritar destinate polițiștilor din sectorul stradal, organizate cu instructori din cadrul structurilor de pregătire profesională din cadrul Poliției Române, cu participarea a 8005 de polițiști.
În aprilie 2022, s-a încheiat cu o organizație neguvernamentală un parteneriat pentru elaborarea și demararea de proiecte europene pentru pregătirea și perfecționarea polițiștilor prin cursuri de conducere a vehiculelor cu regim de circulație prioritară ce execută misiuni operative cu caracter de urgență și cursuri de conducere defensivă. În iulie 2022, a fost încheiat un alt parteneriat cu alte două organizații în același scop.

2021

Dosar nr. 8493/2021 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute în presă, potrivit cărora multe indicatoare rutiere nu sunt fabricate conform standardelor de siguranță în trafic. Este un lucru extrem de grav, care pune în pericol viețile oamenilor.

Având în vedere faptul că, atât semnele de circulație neconforme, cât și marcajele rutiere necorespunzătoare creează o stare de pericol pentru participanții la trafic (conducători auto și pietoni deopotrivă), Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 188/2021 privind luarea măsurilor necesare privind creșterea gradului de siguranță rutieră, prin care a solicitat autorităților cu atribuții în domeniu, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Administrației Străzilor București (cât și implicit celor cu atribuții de control, Inspectoratului General al Poliției Române, respectiv Primăriei Generale a Municipiului București), ca în regim de urgență, să fie dispusă verificarea tuturor indicatoarelor și marcajelor rutiere de pe sectoarele de drum care se află în administrarea autorităților mai sus menționate, din punct de vedere al conformității tehnice (dimensiuni, scriere, grad de retroreflexie, culori folosite, poziționare, gradul lor de vizibilitate, etc), dar și a oricărui alt element care poate contribui la siguranța traficului rutier pe aceste sectoare de drum (parapeți, refugii de pietoni, scuaruri etc.).

Urmare celor solicitate, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi-a însuşit în totalitate Recomandarea, şi a dispus Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) – S.A. luarea tuturor măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a acesteia. Totodată, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) – S.A. a dispus Direcţiilor Regionale de Drumuri şi Poduri 1-7, luarea măsurilor ce se impun în ceea ce priveşte verificarea constantă a calităţii, integrităţii şi conformităţii indicatoarelor şi marcajelor rutiere de pe sectoarele de drum care se află în administrarea acestora. De asemenea, a dispus Centrului de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică, verificarea semnalizării rutiere din punct de vedere al conformităţii tehnice (dimensiuni, scriere, grad de retroreflexie, culori folosite, poziţionare şi gradul lor de vizibilitate) precum şi a elementelor de siguranţă rutieră de pe întreaga reţea de drumuri administrată de CNAIR – SA.

Primăria Generală a Municipiului București – Direcția Transporturi ne-a comunicat că recomandarea a fost însuşită şi a solicitat Administraţiei Străzilor să remedieze deficienţele semnalate.

Sari la conținut