Informații de interes public

 

 

Informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare:

Cadru legislativ

Programul de funcționare al instituției: Contact

Pentru informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public: tel. 021/3127101, e-mail: avp@avp.ro.

Instituţia Avocatul Poporului are buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat.

PERSOANELE CU ATRIBUŢII ÎN APLICAREA LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ:

– Matei Alexandru Vîrtosu, consilier – purtător de cuvânt, persoană desemnată pentru asigurarea accesului mass-media la informațiile de interes public

– Ecaterina Mirea, șef Serviciu contencios constituțional, recurs în interesul legii, contencios administrativ și juridic, analiză acte normative, relații externe și comunicare, persoană responsabilă cu soluționarea cererilor formulate în baza Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată

 

Lista documentelor de interes public elaborate de instituţia Avocatul Poporului

Lista Monitoarelor Oficiale în care au fost publicate rapoartele de activitate ale instituţiei, în perioada 2001 – 2008

Rapoartele instituției Avocatul Poporului privind accesul la informațiile de interes public 

Codul de etică și conduită profesională a personalului din cadrul Instituției Avocatul Poporului

Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea activității de acordare a audiențelor

Procedura de sistem privind soluționarea petițiilor

Procedura operațională privind protecția personalului care semnalează încălcări ale legii

Procedura de soluționare a cererilor formulate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public

Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale

 

În scopul facilitării obţinerii de informaţii de interes public de către cetăţeni, publicăm formularele – tip, prevăzute de Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public:

– cerere – tip

– reclamaţie administrativă (1)

– reclamaţie administrativă (2) 

 

Modalităţile de contestare a deciziei Avocatului Poporului în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

Împotriva refuzului aplicării prevederilor privind informațiile de interes public, se poate depune reclamație în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată, în condițiile prevăzute de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de Legea nr. 544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției Avocatul Poporului.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

 

 

Declarații de avere și interese ale demnitarilor al căror mandat în cadrul instituției Avocatul Poporului a încetat

 

Sari la conținut