Activitate

 

2023

Dosar nr. 19732/2023 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în contextul prevederilor art. 22 (dreptul la viață şi la integritate fizică și psihică) și art. 49 (protecția copiilor și a tinerilor) din Constituție, în vederea verificării situației unui minor implicat în fapte penale, potrivit relatărilor apărute în presă (https://www.bistriteanul.ro/bistrita-doi-tineri-de-16-si-18-ani-ofereau-droguri-minorilor-casele-lor-perchezitionate/)

 În vederea soluționării dosarului și a lămurii aspectelor relatate în presă, au fost solicitate date de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, care realizează activitățile Agenției Naționale Antidrog la nivel județean și de la Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud.

În instrumentarea dosarului s-a observat implicarea activă, a instituțiilor sesizate, în gestionarea fenomenului de consum de substanțe interzise în rândul minorilor, fiind observată atât o bună colaborare interinstituțională cât și realizarea unor activități punctuale, eficiente și benefice, având ca scop prevenirea și combaterea consumului de droguri în rândul minorilor.

S-a evidențiat însă și observația realizată de către Instituția Prefectului Județului Bistrița-Năsăud, referitoare la personalul insuficient al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud. Mai exact, trei persoane trebuie să asigure atât activitatea de consiliere pentru consumatorii și aparținătorii acestora, care se adresează centrului, precum și să organizeze activitățile de prevenire la nivel județean. Se arată faptul că, suplimentarea personalului, cu specialiști, ar putea conduce la efectuarea unor diagnoze mai detaliate asupra situației actuale în ceea ce privește problematica drogurilor la nivelul județului Bistrița-Năsăud și, implicit, la planificarea unor acțiuni de impact pentru categoriile vulnerabile identificate.

Problematica consumului de droguri, în rândul minorilor a făcut obiectul unor sesizări din oficiu și în cursul anului 2021, când Agenția Națională Antidrog, prin adresa nr. 4122261/2021 a arătat atribuțiile pe care CPECA la are reglementate prin Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 52/2012, subliniind faptul că, la nivelul CPECA sunt implementate acele atribuții care pot fi realizate de personalul specializat încadrat la nivelul fiecărui CPECA. Încă de atunci se putea observa faptul că, structura de personal de la nivelul fiecărui CPECA nu ar fi suficientă pentru acoperirea tuturor atribuțiilor stabilite prin actele normative care reglementează activitatea Centrelor.

În urma analizării datelor transmise, de către instituțiile sesizate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 128/2023, către Agenția Națională Antidrog, cu următoarele obiective:

  1. Realizarea unei analize/diagnoze și consultări, cu implicarea personalului de specialitate de la nivelul tuturor Centrelor de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, din țară, cu privire la dificultățile întâmpinate în realizarea atribuțiilor prevăzute în sarcina acestora și necesitatea suplimentării personalului de specialitate;
  2. Asigurarea respectării Criteriilor minime privind structura de personal şi competenţele profesionale, stabilite de prevederile Ordinului nr. 513/2008 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri cu modificările şi completările ulterioare și suplimentarea personalului de specialitate în cadrul Centrelor de Prevenire, Evaluare și Consilier Antidrog, după caz.

În implementarea Recomandării, Agenția Națională Antidrog a comunicat faptul că s-a luat act de toate aspectele învederate în recomandare, totodată fiind transmise recomandările făcute și de către Curtea de Conturi a României, în urma unei misiuni de audit.

Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2023

Dosar nr. 15270/2023 (rezumat) În contextul prevederilor art. 49 (protecția copiilor și a tinerilor) din Constituție, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în vederea clarificării aspectelor legate de dispariția unei minore din localitatea Viișoara, județul Cluj, care a plecat voluntar de la domiciliu, la data de 23 aprilie a.c., în jurul orei 23.00, fiind solicitate informații de la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj și Primăria comunei Viișoara, județul Cluj

În urma analizei informațiilor comunicate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 96/04.07.2023, către primarul comunei Viișoara, județul Cluj referitoare la:

  1. Completarea fișei de identificare a riscurilor pentru atât pentru minora în cauză, cât și pentru ceilalți minori din familie și, în situația în care în urma completării fișei de identificare a riscurilor se confirmă existența a cel puțin uneia dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(6) din Anexa nr. 2 – Metodologie din 2015 de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului şi serviciile publice de asistență socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea, aprobată prin HG nr. 691/2015, întocmirea și aprobarea planurilor de servicii în termenul legal.
  2. Implicarea Consiliului Comunitar Consultativ constituit la nivelul Comunei Viișoara în analizarea și identificarea unor soluții, la nivel local, pentru sprijinirea familiei și a minorilor, monitorizarea eficientă a copiilor și o intervenție promptă, la nevoie în scopul prevenirii separării copiilor de familie.

Primarul comunei Viișoara, județul Cluj a confirmat însușirea Recomandării nr. 96/04.07.2023, în acest sens a dispus întocmirea fișei de identificare a riscurilor privind situația familiei, precum și fișa de observație, ambele documente fiind comunicate în copie.

Raportat la aspectele consemnate în cele două fișe s-a impus întocmirea Planului de servicii pentru minora în cauză. Prin Planul de servicii, întocmit la data de 29.09.2023 și aprobat prin Dispoziția nr. 224/03.10.2023, anexat răspunsului, s-au stabilit serviciile care urmează a fi asigurate permanent, la nevoie sau pe o perioadă de 1 an, după caz minorei și familiei. Obiectivele planului vizează prevenirea separării copilului de mamă, facilitarea frecventării cursurilor școlare, monitorizarea stării de sănătate a copilului, sprijinirea copilului pentru a depăși situațiile care ar putea determina separarea de familie, prin consiliere socială și administrativă, responsabilizarea mamei, îmbunătățirea relației dintre mamă și minoră, inclusiv consiliere psihologică.

La nivelul comunei Viișoara este constituit Consiliul Comunitar Consultativ, în cadrul acestuia a fost discutată situația minorei.

Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2023.

Dosar nr. 12462/2023 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor art. 22 și art. 49 din Constituție, în urma reportajului publicat, în data de 2 mai 2023, pe portalul de știri baiamare.net, intitulat Acuze grave de bullying la Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare. Un extraterestru venit de pe alta planetă care nu este capabil să se uite la el când vorbește!

Pentru verificarea situației a fost efectuată o anchetă la Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, județul Maramureș și, în paralel, au fost solicitate informații de la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.
Analizând informațiile comunicate de instituțiile anterior menționate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea 89/2023, către directorul Seminarului Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, județul Maramureș, referitoare la:
a) Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Seminarului Teologic Liceal „Sf. Ioan Mărturisitorul” Baia Mare, aprobat prin Decizia nr. 91/28.03.2023, astfel încât să fie respectate dispozițiile legale în vigoare, inclusiv prin modificarea art. 98 din care va fi eliminată lit. ”b) mustrarea în fața clasei/a CP”.
b) Informarea personalului unității de învățământ cu privire la dispozițiile Legii nr. 272/2004 și, cu precădere, a dispozițiilor art. 52 alin. (4) și și 89 alin. (3), care impun obligația cadrelor didactice, respectiv a angajaților instituțiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul de a sesiza orice caz sau suspiciune de abuz, neglijare, exploatare şi orice altă formă de violență asupra copilului.
c) Respectarea obligației legale de a sesiza, imediat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș de fiecare dată când există suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente aplicate minorilor – elevi ai unității de învățământ.
d) Analizarea oportunității participării cadrelor didactice din unitatea de învățământ la cursuri de formare în vederea dezvoltării abilităților de comunicare și relaționare cu elevii pentru prevenirea comportamentelor de risc și a situațiilor de criză.
Directorul Seminarului Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare a confirmat însușirea Recomandării nr. 89/2023, precizând totodată că, în data de 16 iunie 2023, a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al școlii, ședință în care s-a hotărât revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Seminarului Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, inclusiv prin modificarea art. 98, în sensul eliminarea prevederii de la lit. b) „mustrarea în fața clasei/a C.P.”.
Prin mijloace specifice (în ședința Consiliului profesoral/pe canalele de comunicare ale școlii) a fost realizată informarea personalului instituției cu privire la dispozițiile Legii nr. 272/2004 – art. 52 alin. (4) și art. 89 alin. (3), care impun obligația de a sesiza orice caz sau suspiciune de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului.
Școala a avut și are o bună colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș în toate situațiile apărute și, pe viitor, se va menține și îmbunătăți această comunicare și colaborare, urmând a fi sesizată instituția amintită, ori de câte ori se va impune.
Cadrele didactice din școală participă, în mod constant, la cursuri de formare. Prin Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică, existentă la nivelul școlii, vor fi avute în vedere, cu precădere, cursuri de formare care vizează dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare cu elevii, pentru prevenirea comportamentelor de risc și a situațiilor de criză.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2023.

[collapse]
Dosar nr. 11028/2023 (rezumat) - Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor art. 49 și art. 22 din Constituție în urma reportajului publicat, în data de 10 aprilie 2023, pe portalul de știri salajulliber.ro, sub titlul ”Un copil de 13 ani din Cristolț și mama acestuia, bătuți în ziua de Florii de concubinul aflat sub influența alcoolului”, fiind solicitate informații de la Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj – Poliția Orașului Jibou și Primăria comunei Cristolț, județul Sălaj.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj – Poliția Orașului Jibou a confirmat incidentul arătând că, în cauză, a fost întocmit dosar penal cu nr. unic XXX/P/2023 pentru comiterea infracțiunii de violență în familie, dosar în care s-a început urmărirea penală in rem. Cu ocazia intervenției la eveniment polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului, iar instanța, la data de 19.04.2023, a emis un ordin de protecție pe o durată de 3 luni, situația fiind sesizată Primăriei comunei Cristolț, județul Sălaj.
Analizând informațiile comunicate de Primăria comunei Cristolț, județul Sălaj, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 73/12.05.2023, către primarul comunei Cristolț referitoare la desemnarea personalului specializat să implementeze sistemul de înregistrare, raportare și management al cazurilor de violență domestică.
De asemenea au fost solicitate date referitoare la situația minorilor, din partea Primăriei comunei Gârbou, județul Sălaj, având în vedere schimbarea reședinței mamei și a copiilor.
Primăria comunei Gârbou, județul Sălaj a arătat că ultima anchetă socială a fost efectuată în data de 15.05.2023, în urma autosesizării la nivelul Compartimentului de Asistență Socială cu privire la episoadele de violență asupra mamei și a copilului minor. A fost identificată familia, copiii au fost transferați la școală, respectiv la grădinița din localitate și frecventează cursurile. În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare situația familiei va fi monitorizată de autoritățile locale din Comuna Gârbou, județul Sălaj.
Primăria comunei Cristolț, județul Sălaj a confirmat însușirea Recomandării nr. 73/12.05.2023, precizând că a fost desemnată persoana care va implementa sistemul de înregistrare, raportare și management a cazurilor de violență domestică la nivelul Comunei Cristolț, județul Sălaj.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2023: https://avp.ro/index.php/recomandari-2023/

Dosar nr. 9306/2023 (rezumat) - Instituția Avocatul Poporului a fost sesizată de către un petent care a supus atenției situația sa familială, arătând că este unic întreținător de familie, tată a patru copii, dintre care trei minori

Acesta, în repetate rânduri a solicitat Primăriei comunei Românași acordarea ajutorului social, însă a fost refuzat de fiecare dată pe motiv că nu este finalizat divorțul între petent și soția acestuia. A solicitat sprijin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj și reprezentanții acesteia l-au îndrumat către Instituția Avocatul Poporului, în vederea soluționării doleanțelor acestuia.
În instrumentarea petiției au fost transmise adrese atât către Primăria comunei Românași cu solicitarea de a ne comunica modul în care susține familia și soluționează cererile cu privire la acordarea ajutorului social, cât și către Școala Gimnazială nr. 1 Românași cu privire la modalitatea școlii de susținere a minorilor.
Urmare răspunsurilor transmise de către instituțiile de mai sus, în data de 30 mai 2033 au fost efectuate două anchete la sediul Primăriei comunei Românași, în cadrul căreia au fost purtate discuții inclusiv cu petentul, precum și la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Românași.
În urma anchetei desfășurate la sediul Primăriei comunei Românași, s-a emis Recomandarea nr. 85/2023, cu următoarele obiective:
➢ Completarea fișei de identificare a riscurilor pentru minorii aflați în grija petentului, și, în situația în care în urma completării fișei de identificare a riscurilor se confirmă existența a cel puțin uneia dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(6) din Anexa nr. 2 – Metodologie din 2015 de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului şi serviciile publice de asistență socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea, aprobată prin HG nr. 691/2015, întocmirea și aprobarea planului/planurilor de servicii în termenul legal.
➢ Respectarea prevederilor din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, inclusiv cu privire la efectuarea la nivelul unității administrativ teritoriale a sondajelor şi anchetelor sociale, necesare pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate a membrilor comunității şi, în funcţie de situațiile constatate, stabilirea măsurilor adecvate în vederea sprijinirii persoanelor aflate în situații de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate;
➢ Consilierea şi informarea petentului, în calitate de reprezentant legal al minorilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestuia, precum și asupra drepturilor copilului şi a serviciilor disponibile pe plan local; acordarea sprijinului necesar depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social și/sau a alocației de susținere a familiei și informarea acestuia cu privire la obligațiile care îi revin ca urmare a acordării prestațiilor sociale.
➢ Instruirea personalului de specialitate din cadrul compartimentului de asistență socială cu privire la socială cu privire la folosirea, ca instrument de lucru, a legislației, actualizate permanent, în acest sens urmând a fi prelucrate dispozițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, art. 3 alin. (1) care stabilește faptul că, au dreptul la venitul minim garantat, în condiţiile legii, şi soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia.
➢ În îndeplinirea obligației stabilită de art. 114 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, analizarea necesității constituirii și funcționării, la nivelul comunei, a Consiliului Comunitar Consultativ.
În urma anchetei desfășurate la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Românași, s-a emis Recomandarea nr. 86/2023, cu următoarele obiective:
➢ Realizarea unei comunicări eficiente cu petentul, în scris, în vederea conștientizării obligațiilor pe care acesta le are în calitate de părinte, în raport cu unitatea de învățământ, în vederea exercitării dreptului la învățătură de către minorii aflați în întreținere;
➢ Eficientizarea colaborării cu reprezentanții autorității publice locale în ceea ce privește susținerea familiei și a minorilor, respectiv sesizarea compartimentului de asistență socială din cadrul primăriei comunei Românași, conform prevederilor art. 52 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, după caz; solicitarea sprijinului autorității publice locale, inclusiv în ceea ce privește responsabilizarea părintelui cu privire la obligațiile pe care le are în raport cu unitatea de învățământ;
➢ Prelucrarea în rândul personalului unității de învățământ a prevederilor Legii nr. 272/2004, cu precădere a dispozițiilor art. 89 alin. (3) potrivit cărora angajaţii instituţiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul şi au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligaţia de a sesiza de urgenţă direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.
➢ Analizarea situației elevului B.C., din prisma necesității îndrumării acestuia în vederea obținerii Certificatului de Orientare Școlară, potrivit art. 5 lit. m) din Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; acordarea suportului necesar părintelui, în efectuarea demersurilor, după caz
➢ Punerea la dispoziția cadrului didactic de la clasă, a Raportului de evaluare de la finalul clasei pregătitoare, pentru eleva B.R., în vederea analizării acestuia și luării măsurilor care se impun, după caz, raportat la prevederile art. 8 alin. (3) din Ordinul nr. 5773/2012 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare;
Școala Gimnazială Românași și-a însușit Recomandarea nr. 86/2023, dispunând următoarele:
✓ Eficientizarea comunicării cu petentul, în vederea conștientizării obligațiilor pe care acesta le are în calitate de părinte;
✓ Eficientizarea colaborării cu reprezentanții autorității publice locale;
✓ În cadrul primului Consiliu Profesoral va fi prelucrat, în rândul personalului unității de învățământ prevederile Legii nr. 272/2004, cu precădere a dispozițiilor art. 89 alin. (3);
✓ Viitorul diriginte/a a elevului B.C., împreună cu consilierul școlar, vor analiza situația elevului și vor acorda suportul necesar părintelui, în eventualitatea solicitării de obținere a unui Certificat de Orientare Școlară;
✓ Viitoarea doamnă profesor pentru învățământul primar, va primi Raportul de evaluare de la finalul clasei pregătitoare, pentru eleva B.R., dar și Raportul activităților de remediere, realizat în cursul anului școlar 2022-2023, pentru analiză și luarea de măsuri, după cerințe.
Primăria comunei Românași, județul Sălaj, și-a însușit Recomandarea nr. 85/2023, dispunând următoarele:
✓ Pentru familia în cauză a fost întocmită Fisa de Identificare a Riscurilor, pentru copiii aflați în grija petentului, a fost întocmit planul de servicii.
✓ A fost efectuată o anchetă socială la domiciliul petentului în vederea evaluării situației acestei familii (economic, social, sănătate, condiții de locuit , comportament), s-a constatat faptul că familia nu prezintă riscuri.
✓ Petentul cât și copiii au fost consiliați și informați cu privire la depunerea cererii/dosar în vederea acordării ajutorului social în baza Legii nr. 416/2001, precum si obligațiile ce îi revin, ca urmare a acordării prestațiilor sociale .
✓ S-a propus organizarea unei întâlniri la nivelul comunei în vederea constituirii Consiliul Comunitar Consultativ.
Ambele Recomandări emise de Avocatul Poporului au fost însușite de către instituțiile cărora le-au fost adresate, putând fi consultate pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2023

[collapse]
Dosar nr. 7481/2023 - Biroul Teritorial Cluj-Napoca s-a sesizat din oficiu cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor art. 49 din Constituție, în urma reportajului publicat, în data de 9 martie 2023, pe portalul de știri mesager24.ro, sub titlul Un bărbat din Lunca Ilvei și-a bătut soția în fața copiilor!, fiind solicitate informații de la Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și Primăria comunei Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud

Raportat la informațiile comunicate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 67/04.05.2023, către primarul comunei Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, referitoare la:

1. Completarea fișei de identificare a riscurilor pentru fiecare minor din familie și, în situația în care în urma completării fișei de identificare a riscurilor se confirmă existența a cel puțin uneia dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(6) din Anexa nr. 2 – Metodologie din 2015 de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului şi serviciile publice de asistență socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea, aprobată prin HG nr. 691/2015, întocmirea și aprobarea planului/planurilor de servicii în termenul legal.

2. Implicarea Consiliului Comunitar Consultativ constituit la nivelul Comunei Lunca Ilvei în analizarea și identificarea unor soluții, la nivel local, pentru sprijinirea mamei și a minorilor, monitorizarea eficientă a copiilor și o intervenție promptă, la nevoie în scopul prevenirii separării copiilor de mamă.

3. Semnalarea situației de violență, din familie către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud.

Primarul comunei Lunca Ilvei a confirmat însușirea Recomandării nr. 67/04.05.2023, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție, precizând totodată că situația de violență din familia T., a fost semnalată, în luna martie, Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud.

Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2023

Dosar nr. 7336/2023 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor 22 și art. 49 din Constituție, în vederea verificării situației unui minor, victimă a agresiunii fizice, în spațiul public, din partea altor adolescenți

În vederea soluționării dosarului și a lămurii aspectelor relatate în presă, au fost solicitate date de la Primăria Municipiului Dej și de la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj – Poliția Municipiului Dej iar în urma analizării acestora, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 71/2023, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj – Poliția Municipiului Dej, cu solicitarea de a dispune:
➢ Punerea în aplicare cu celeritate a prevederilor legale stabilite de Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc obligația de a sesiza de urgență Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, respectiv Direcția/Serviciul de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale, de fiecare dată când, reprezentanții instituției, intră în contact cu un minor şi au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente, inclusiv transmiterea datelor de identificare ale minorului/minorilor pentru a beneficia de protecție și sprijin individualizate;
➢ Instruirea personalului de specialitate, care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, interacționează cu minori, cu privire la procedura de semnalare a cazurilor de violență asupra copiilor și modalitatea de colaborare constantă cu instituțiile abilitate în asigurarea protecției drepturilor minorilor, conform prevederilor H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.
Analizând legislația incidentă în cauză, raportat la datele și informațiile transmise de către autoritățile sesizate s-a desprins concluzia că Serviciul de Asistență Socială din cadrul primăriei municipiului Dej, deși a solicitat Poliției municipiului Dej datele de identificare ale minorilor implicați în incident, acestea nu au fost transmise astfel că nu au fost efectuate demersuri referitoare la contextul socio-familial al victimei și/sau al agresorilor și nu au fost luate măsuri de prevenire, responsabilizare a părinților, etc. Datele de identificare ale minorilor au fost solicitate și de către Avocatului Poporului, prin Biroul teritorial Cluj Napoca, însă nu au fost transmise. De asemenea, deși au avut loc acte de violență fizică asupra minorului, din partea altor copii, cazul nu a fost raportat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, în vederea efectuării verificărilor de specialitate.
În implementarea Recomandării Inspectoratul de Poliție Județean Cluj – Poliția Municipiului Dej, a dispus: aspectele transmise prin Recomandarea nr. 71 din 09.05.2023 și legislația incidentă, au fost aduse la cunoștința personalului Poliției Municipiului Dej și Secției 5 Poliție Rurală aflată în coordonarea Poliției Municipiului Dej, fiind prelucrate pe bază de tabel sub semnătură.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2023

Dosar nr. 5489/2023 - (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor art. 49 din Constituție în urma reportajului publicat, în data de 21 februarie 2023, pe portalul de știri monitorulcj.ro, intitulat "Băiat de 14 ani, dat dispărut! A plecat duminică de acasă și nu s-a mai întors", fiind solicitate informații de la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj – Poliția Municipiului Turda, Primăria comunei Săvădisla, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj și Școala Gimnazială „Borbely Jozsef” Săvădisla, județul Cluj.

Analizând informațiile comunicate de instituțiile anterior menționate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 76/29.05.2023, către primarul comunei Săvădisla, județul Cluj referitoare la:
1. Completarea fișei de identificare a riscurilor pentru minori și, în situația în care în urma completării fișei de identificare a riscurilor se confirmă existența a cel puțin uneia dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(6) din Anexa nr. 2 – Metodologie din 2015 de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului şi serviciile publice de asistență socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea, aprobată prin HG nr. 691/2015, întocmirea și aprobarea planului/planurilor de servicii în termenul legal.
2. Respectarea dispozițiilor art. 89 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 care stabilesc obligația angajaților instituțiilor publice care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul şi au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente să sesizeze de urgență direcția generală de asistență socială şi protecția copilului.
Primarul Comunei Săvădisla a confirmat însușirea recomandării, arătând că au fost întocmite fișele de identificare a riscurilor pentru minori, conform prevederilor legale cuprinse în HG nr. 691/2015. Asistentul social din cadrul Primăriei Săvădisla a monitorizat situația copiilor prin anchete sociale la domiciliul acestora, însă divorțul părinților are un impact negativ asupra comportamentului copiilor.
Autoritățile locale au în evidență minorii și monitorizează situația acestora prin vizite regulate la adresa de domiciliu, iar în cazul identificării unei situații de abuz sau neglijare a copiilor, exploatare sau orice altă forma de violență va fi sesizată imediat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2023: https://avp.ro/index.php/recomandari-2023/

Dosar nr. 4631/2023 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor 22 și art. 49 din Constituție, în vederea clarificării situației unui minor, în vârstă de 8 luni, folosit în scop de cerșetorie. Potrivit relatărilor din presă polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Zalău au întocmit dosar penal unei femei din municipiul Zalău care apela la mila publicului, folosindu-se în acest scop de un copil minor

În vederea soluționării dosarului și a lămurii aspectelor relatate în presă au fost solicitate date de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei municipiului Zalău și de la Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, iar în urma analizării acestora, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 45/2023, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, către Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, cu solicitarea de a dispune:
a) Punerea în aplicare cu celeritate a prevederilor legale care stabilesc obligația de a sesiza de urgență Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, respectiv Direcția/Serviciul de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale, de fiecare dată când reprezentanții instituției intră în contact cu un copil şi au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente, inclusiv transmiterea datelor de identificare ale minorilor pentru a beneficia de protecție și sprijin individualizate;
b) Colaborarea eficientă cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj pe parcursul instrumentării dosarelor penale care au ca subiecți pasivi minori, cu respectarea principiilor stabilite prin art. 33 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecției victimelor infracțiunilor ;
c) Instruirea personalului care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, interacționează cu minori, cu privire la obligațiile legale în domeniul apărării, protecției și promovării drepturilor copilului.
În implementarea Recomandării Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a dispus:
1. În ceea privește informarea D.G.A.S.P.C. Sălaj referitor la situațiile de risc identificate de către polițiști în raport cu persoanele minore, conf. art. 53 din Legea nr. 218/2002 rep., aceasta se va realiza în două etape (prima — telefonic – de urgentă, a doua în scris – cel târziu în prima zi lucrătoare), acest mod de lucru fiind stabilit în urma corespondenței scrise dintre cele două instituții;
2. Referitor la colaborarea eficientă cu D.G.A.S.P.C. pe parcursul instrumentării dosarelor penale care au ca subiecți pasivi minori, cu respectarea principiilor art. 33 din Legea nr. 211/2004, facem precizarea că implicarea eșaloanelor superioare din poliție în coordonarea activității de urmărire penală a polițiștilor din subordine este vădit limitată, singurul care poate formula dispoziții și îndrumări polițistului de caz în ceea ce privește cercetarea penală este procurorul; în acest context vor fi utilizate mijloacele avute la dispoziție pentru eficientizarea activității pe acest palier;
3. În ceea ce privește obligațiile care îi revin personalului Poliției Mun. Zalău în domeniul apărării, protecției și promovării drepturilor copilului s-au dispus măsuri de reprelucrarea a cadrului normativ incident cu polițiștii care au atribuții pe acest segment de activitate.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2023. 

Dosar nr. 1335/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Cluj-Napoca s-a sesizat din oficiu cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor art. 49 din Constituție în urma reportajelor publicate de mai multe portaluri de știri privind situația unei minore care ar fi fost atacată pe o stradă în Zalău, după ce a ieșit de la școală, agresoarea încercând să îi fure telefonul, fiind solicitate informații de la Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj și Primăria Municipiului Zalău

Raportat la informațiile comunicate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 58/13.04.2023 către Primarul Municipiului Zalău, referitoare la:
1. Analizarea fenomenului infracționalității stradale având ca victime copiii (furturi, tâlhării etc.) în cadrul primei ședințe a Comisiei locale de ordine publică, constituită la nivelul Municipiului Zalău.
2. Eficientizarea cooperării dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul unității administrativ-teritoriale în vederea identificării soluțiilor pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social.
3. Analizarea nevoii de optimizare a sistemului de supraveghere video la nivelul Municipiului Zalău pentru protejării cetățenilor și menținerea siguranței publice.
Primarul Municipiului Zalău a confirmat însușirea Recomandării nr. 58/2023, în acest sens a dispus imediat, potrivit competențelor legale, convocarea Comisiei locale de ordine publică constituită la nivelul Municipiului Zalău și analizarea recomandărilor. În cadrul ședinței Comisiei de Ordine publică de la nivelul Municipiului Zalău, din data de 5 mai 2023, s-a analizat fenomenul infracționalității stradale având ca victime copiii, cu participarea reprezentanților Direcției de Asistență Socială Zalău și a Inspectoratului Județean de Jandarmi „Menumorut” Sălaj. Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Zalău, alături de lucrătorii Poliției de proximitate și de efectivele de jandarmi asigură permanent ordinea și siguranța în zona unor unități de învățământ din Municipiul Zalău, fiind prezenți cu efective la afluirea elevilor la și de la cursuri, acțiune ce se va intensifica în viitor, în scop preventiv.
Privitor la analiza nevoii de optimizare a sistemului de supraveghere video, acest aspect a fost identificat deja la nivelul instituției, încă din anul 2022, în urma consultărilor în cadrul Comisiei locale de ordine publică.
Municipiul Zalău a demarat investiția publică „Achiziție de sisteme ITS și TIC-Municipiul Zalău” fiind semnat contractul de finanțare prin PNRR având nr. 8779/01.02.2023 ce are ca obiect achiziția unui sistem de monitorizare trafic în 21 de intersecții din Municipiul Zalău, a 16 camere de supraveghere de tip LPR și 44 camere de supraveghere trafic și spațiu public (42 de locații), a unui număr de 106 camere de supraveghere în spațiile publice ( altele decât cele de trafic) și a unui sistem de monitorizare video în 20 autobuze si în 11 stații de autobuz. În scopul prevenirii criminalității, Municipiul Zalău va acorda potrivit art. 56 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, acces direct și gratuit structurii Poliției Municipiului Zalău la sistemele de supraveghere a spațiilor publice. Acest demers este menit să confirme preocuparea constantă a instituției în identificarea și dispunerea de măsuri ce să conducă la reducerea semnificativă a riscului infracționalității stradale. Municipiul Zalău prezintă întreaga disponibilitate în raport cu toate instituțiile/serviciile publice, pentru orice propunere de colaborare, în vederea identificării și implementării de măsuri legale ce să conducă la reducerea fenomenului infracționalității.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2023.

Dosar nr. 507/2023 (rezumat) Avocatul Poporului a fost sesizat de către un grup de părinți ai elevilor din cadrul unei unități de învățământ, cu privire la situația unui minor care, datorită comportamentului de la clasă, crea disconfort celorlalți elevi

În instrumentarea petiției au fost efectuate anchete la unitatea de învățământ, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) și la Inspectoratul Școlar Județean.
Ca urmare a celor constatate s-a emis Recomandarea nr. 17/2023 cu următoarele obiective:
– Redeschiderea cazului minorului și instrumentarea judicioasă a acestuia cu respectarea tuturor prevederilor legale, raportat la disfuncționalitățile constatate cu ocazia efectuării anchetei la Compartimentul de intervenție în caz de abuz, neglijare;
– Stabilirea unei colaborări cu toți membrii familiei, responsabilizarea acestora, consilierea cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au în calitate de părinți ai minorului, acordarea serviciilor de specialitate, după caz, precum și monitorizarea valorificării recomandărilor emise de către psihologul direcției, pentru părinți și pentru minor;
– Stabilirea unei colaborări cu unitatea de învățământ, în gestionarea cazului, inclusiv în ceea ce privește observarea la clasă și comunicarea tuturor informațiilor relevante și necesare unității de învățământ pentru susținerea integrării școlare a minorului;
– Tratarea cu profesionalism și rigurozitate a oricărei sesizări cu privire la existența oricărei suspiciuni de abuz/neglijare/violență venite din partea instituțiilor/autorităților care interacționează cu minorii, respectiv orice persoană care sesizează un posibil abuz/neglijare/violență cu privire la situația existentă la nivelul clasei pregătitoare;
– Raportat la sesizările venite din partea părinților colectivului clasei pregătitoare, acordarea de asistență și sprijin, de urgență și, de asemenea, consiliere pentru prevenirea/depășirea situațiilor ce pun în pericol securitatea si dezvoltarea elevilor;
– Identificarea medicului de familie al minorului și stabilirea unei colaborări cu acesta cu scopul protejării dreptului la sănătate al minorului, inclusiv prin administrarea tratamentului medicamentos și participarea în cadrul terapiilor recomandate de specialiști;
– Colaborarea cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Direcția de Sănătate Publică pentru elaborarea sau după caz revizuirea unei proceduri interinstituționale pentru punerea în practică a managementului de caz pentru copiii cu dizabilități şi/sau CES, conform art. 13 din H.G. nr. 49/2011.
– Colaborarea cu Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei de domiciliu în ceea ce privește realizarea unei anchete sociale la domiciliul familiei și identificarea situațiilor de risc pentru minor;
– Eficientizarea echipei multidisciplinare și interinstituționale, prin procedurarea activității acesteia, întrucât evaluarea presupune o muncă în echipă multidisciplinară şi în reţea, cu participarea activă şi responsabilizarea tuturor profesioniștilor implicați. Evaluarea cazului minorului în cadrul echipei, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 49/2011;
Instituția și-a însușit Recomandarea, dispunând:
Cazul minorului a fost redeschis în urma anchetei efectuată de reprezentanții Instituției Avocatul Poporului.
A fost întrunită echipa multidisciplinară și interinstituțională cf. HG 49/2011, care a avut loc la sediul ISJ, întrunire în cadrul căreia s-a analizat situația minorului. S-a concluzionat, în urma întrunirii echipei cf HG 49/2011, faptul că minorul este pregătit pentru integrarea sa în învățământul de masă, aspect evaluat atât de către psihologul DGASPC, cât și de medicul psihiatru, consilierul școlar și comisia CES.
Recomandările și propunerile formulate de către specialiști în cadrul întâlnirii au fost:
Medierea interacțiunii între cadrul didactic și părinții minorului în cauză – responsabil pentru punerea în aplicare: unitatea de învățământ;
2
Necesitatea conștientizării de către părinții minorului a urgentării participării acestuia la ședințe de terapie – responsabil pentru punerea în aplicare: manager de caz și psiholog din cadrul DGASPC;
Luarea legăturii cu medicul de familie al minorului și medicul psihiatru-responsabil pentru punerea în aplicare: manager de caz din cadrul DGASPC.
Crearea unei zone de relaxare a copiilor cu CES în incinta școlii;
Înlocuirea tatălui minorului ca însoțitor(shadow) al acestuia cu un terapeut comportamental/senzorial în momentul în care copilul nu mai face achiziții în procesul de învățământ și ajunge la un moment de platou-propunere venită din partea psihologului DGASPC.
Urmare demersurilor efectuate, în instrumentarea petiției, a fost emisă și Recomandarea nr. 61/2023, cu următoarele obiective:
1. Informarea cadrului didactic, cu privire la respectarea prevederilor art. 64 alin. 8 din Ordinul 1985/1305/5805/2016 în sensul facilitării relației copilului cu CES cu colegii, în timpul orelor și în pauze, precum și informarea facilitatorului minorului, cu privire la necesitatea de a trata cu respect cadrul didactic de la clasă.
2. Eficientizarea ședințelor de consiliere, mediere a relației dintre cadrul didactic și părinte, după caz. Responsabilizarea atât a părinților cât și a cadrului didactic cu privire la importanța unei comunicări eficiente, bazate pe respect reciproc.
3. Analizarea cu celeritate a actelor de violență/bullying asupra elevilor din cadrul clasei și luarea de către conducerea unității de învățământ a măsurilor necesare înlăturării acestora.
4. Realizarea, împreună cu specialiștii din cadrul unității de învățământ a unei diagnoze la nivelul clasei din prisma securității și siguranței elevilor, identificarea cauzelor/dificultăților și luarea măsurilor de înlăturare a oricărei stări de teamă în rândul elevilor.
5. Eficientizarea comunicării dintre conducerea unității de învățământ și cadrul didactic de la clasă, pentru înțelegerea stării de teamă a acestuia față de comportamentul elevului cu CES și acordarea sprijinului necesar.
6. Susținerea cadrului didactic de la clasă și identificarea, cu sprijinul specialiștilor (consilier școlar, psiholog, profesor de sprijin etc.) a unui curs de formare pe care cadrul didactic să-l urmeze în vederea dezvoltării abilităților și tehnicilor de lucru necesare în interacțiunea cu elevii cu CES.
7. Sprijinirea cadrului didactic prin prelucrarea unor materiale de specialitate care să ajute la înțelegerea comportamentele și nevoilor elevilor cu CES.
Unitatea de învățământ și-a însușit Recomandarea, dispunând:
l. Colectivul de profesori al clasei a fost înștiințat cu privire la respectarea prevederilor art. 64 alin. 8 din Ordinul 1985/1305/5805/2016 în sensul facilitării relației copilului cu CES cu proprii colegi. Cadrul didactic a primit de la consilierul școlar materiale de specialitate pe tema bullying-ului și integrarea elevului cu CES în învățământul de masă, instrumente Erasmus pentru prevenirea bullying-ului în clasă, respectiv un program de activități pentru clasa dânsei.
2. S-au început și încă sunt în desfășurare ședințele de consiliere realizate de consilierul școlar privind medierea relației dintre părintele elevului (care stă cu acesta pe toată desfășurarea orelor) și cadrul didactic de la clasă. În cadrul acestor ședințe de mediere se discută dificultățile întâmpinate de cadrul didactic și de părinți, cu scopul căutării unor soluții de durată. Totodată se realizează și sesiune de consiliere individuală cu elevul în cabinet și în curtea școlii, respectiv întâlniri individuale cu părintele, discuții telefonice cu ambii părinți și consultări cu terapeutul minorului.
3. Se monitorizează actele de violență din interiorul colectivului de elevi de către cadrul didactic, care este îndrumat în vederea diminuării acestor comportamente dintre elevii clasei. Consilierul școlar a desfășurat la clasă, o lecție de două ore cu scopul conștientizării elevilor asupra diferențelor individuale, unicității fiecăruia, creșterea toleranței la frustrare, cooperării și acceptării în clasă, dar și în scopul exemplificării unor tehnici de intervenție în managementul conflictelor care apar la clasa, indiferent de copiii implicați, pentru a fi preluate și aplicate de către cadrul didactic, fără discriminare și cu consecvență.
4. Este în proces de dezvoltare realizarea unui plan de luare a măsurilor necesare pentru diminuarea oricărei stări de teamă în rândul elevilor, cadrul didactic fiind responsabilizat cu
3
privire la rolul pe care îl are ca principal factor de facilitare a unei stări de bine în rândul colectivului de elevi din clasă.
5. Relația cadrului didactic cu conducerea liceului este una de tolerare reciprocă, și se lucrează la îmbunătățirea acesteia.
6. Conducerea, împreună cu specialiștii din domeniu, va încerca să găsească acele cursuri de specializare pe care cadrul didactic să le poată frecventa, în vedere îmbunătățirii abilităților acesteia de interacționare cu elevii cu CES, în limita disponibilității pe care o manifestă de a lua parte la astfel de cursuri.
7. Cadrul didactic de la clasă primește îndrumare din partea specialiștilor în momentul în care solicită acest lucru și există disponibilitate din partea consilierului școlar și a psihologului de a-l ajuta să înțeleagă comportamentele și nevoile copiilor cu CES. Consilierul școlar a comunicat disponibilitatea de a participa ca asistent la lecție în clasă, pentru a desfășura alte activități la clasă, inclusiv de a explica elevilor particularitățile specifice ale lui minorului, în absența elevului (tatăl și-a dat acordul verbal) și de a avea o ședință cu părinții colegilor minorului, în același scop.
8. S-a finalizat construirea unei zone de relaxare pentru copii cu CES.
Ambele Recomandări emise de Avocatul Poporului au fost însușite de către instituțiile cărora le-au fost adresate, putând fi consultate pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2023.

 

2022

Dosar nr. 1241/2022 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma reportajului intitulat Un instructor de sport din Sighetu Marmației este acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră. Ce riscă bărbatul, în vederea verificării situației minorei din municipiul Sighetu Marmației, care ar fi avut relații sexuale cu instructorul sportiv de lupte, fiind solicitate informații de la Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș – Poliția Municipiului Sighetu Marmației a arătat că, în cauză a fost înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „Act sexual cu minor”, sub îndrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, față de autorul faptei nefiind dispuse măsuri privative sau restrictive de drepturi si libertăți.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș a precizat că, la nivelul compartimentului Abuz, neglijare, trafic, migrațiune și repatrieri – Serviciul Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale nu a fost cunoscută situația relatată în presă, nefiind formulate sesizări de către instituții, organe abilitate ale statului și nici de către reprezentantul/reprezentanții legali ai minorei.
În contextul prevederilor art. 49 din Constituție, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 168/2022, către Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș – Poliția Municipiului Sighetu Marmației, referitoare la: a) sesizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș cu privire la cazul minorei, inclusiv transmiterea datelor de identificare ale acesteia pentru a beneficia de protecție și sprijin individualizate; b) colaborarea eficientă cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș pe parcursul instrumentării dosarului penal nr. XXXX/14.06.2022, cu respectarea principiilor stabilite prin art. 33 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecției victimelor infracțiunilor; c) instruirea personalului cu privire la obligațiile legale în domeniul apărării, protecției și promovării drepturilor copilului, în special cu privire la dispozițiile art. 5 alin. (7) din Metodologia de evaluare şi intervenție multidisciplinară şi interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecție pentru victimele infracțiunilor aprobată prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 65/2021.
Recomandarea a fost însușită, reprezentanții Poliției Municipiului Sighetu Marmației din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș precizând că, în data de 21.10.2022 a fost informata Directia Generală de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramureș cu privire la stadiul cercetărilor, activitățile procedurale fiind realizate sub stricta supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației.
Cu ocazia audierilor persoanei vătămate, s-a stabilit faptul că aceasta a beneficiat de consiliere de specialitate din partea unui medic psihiatru – pediatric din cadrul unei clinici din municipiul Cluj-Napoca. A fost înștiințată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș cu privire la datele de identificare ale minorei, iar pe parcursul instrumentării dosarului penal va continua colaborarea cu reprezentanții acestei instituții pentru asigurarea informării, sprijinirii si protecției victimei.
Lucrătorii din cardul Biroului de Investigații Criminale au fost instruiți cu privire Ia obligațiile legale în domeniul apărării, protecției și promovării drepturilor copilului, în special cu privire la art. 5 alin (7)2 din Metodologia de evaluare și intervenție multidisciplinară și interdisciplinară în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor, aprobata prin ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 65/2021.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la secțiunea Activitatea AVP – Recomandări – Anul 2022.

Dosar nr. 1210/2022 (rezumat)-În urma reportajului Zeci de elevi sunt nevoiți să meargă 10 km pe jos la școală zilnic, în Cluj, apărut, în data de 28 septembrie 2022, care relata situația în care s-ar afla aproximativ 50 de elevi din comuna clujeană Bobâlna, rămași fără transport gratuit către școală, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, fiind efectuată o anchetă atât la sediul Școlii Gimnaziale „Alexandru Vaida Voevod” din localitatea Bobâlna, cât și la sediul Primăriei comunei Bobâlna, județul Cluj.

Ca urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că incidentul din data de 28 septembrie a fost unul izolat; copiilor li s-a asigurat transportul spre școală, existând dificultăți în ceea ce privește transportul elevilor către școală, doar în prima parte a zilei dar la finalul cursurilor elevii au fost transportați cu microbuzul școlar, către domiciliu.
Conducerea unității de învățământ nu a fost înștiințată cu privire la anularea cursei din dimineața datei de 28 septembrie, când elevii nu au fost preluați de microbuzul școlar iar părinții elevilor au aflat de pe o pagină de socializare despre faptul că microbuzul școlar nu va putea prelua elevii în data de 28 septembrie 2022. În ceea ce privește administrarea unității de învățământ, s-a menționat că există o relație foarte bună cu autoritatea publică locală, fiind asigurate întotdeauna cele necesare funcționării în bune condiții a unității de învățământ. În anul 2021 a avut loc igienizarea școlii, iar din punct de vedere a reabilitării termice, școala a fost cuprinsă într-un proiect cu finanțare externă.
Nu s-a impus o evaluare a situației, creată în dimineața zilei de 28 septembrie, întrucât nu au fost întâmpinate dificultăți în asigurarea transportului școlar și nu au fost depuse plângeri din partea părinților/reprezentanților legali ori a elevilor.
Fiind solicitate câteva informații suplimentare, s-a constat faptul că, la nivelul școlii nu sunt înregistrate cazuri de abandon școlar, se realizează, împreună cu părinții, activități de parenting. Școala nu beneficiază de serviciile unui consilier școlar sau a unui psiholog însă numărul elevilor cu CES s-a redus, în ultimii ani.
Cu ocazia efectuării anchetei, conducerea unității de învățământ a solicitat sprijin în rezolvarea unei situații cu care se confrunta la nivelul școlii, în legătură cu o familie cu trei copii, doi dintre ei aflați în învățământul primar, având o frecvență scăzută la cursurile școlare. Conducerea școlii împreună cu reprezentanții primăriei au efectuat vizite la domiciliul familie, în vederea conștientizării asupra riscurilor pe care le poate genera lipsa copiilor de la cursuri, fără a avea însă rezultatul scontat. În acest sens, s-a subliniat faptul că minorii respectivi se pot afla într-o situație de risc, în cadrul familie, astfel că se impune sesizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, în vederea efectuării unor verificări mai amănunțite cu privire la situația minorilor în familie.
În cadrul anchetei desfășurate la sediul primăriei comunei Bobâlna, la discuții au participat primarul și viceprimarul.
Primarul comunei Bobâlna a precizat faptul că, în data de 28 septembrie 2022 a fost o problemă care a durat două ore, microbuzul școlar nu s-a deplasat întrucât, la nivelul consiliului local nu a fost aprobat traseul și stațiile microbuzului școlar, pentru anul școlar 2022-2023.
Viceprimarul a arătat că a fost vorba de o modificare a traseului și a orarului care ar fi trebuit aprobată în cadrul ședinței de consiliu local din data de 23 septembrie și în lipsa aprobării trebuia să fie respectată vechea hotărâre adoptată, care reglementa traseul și orarul microbuzului școlar.
De asemenea, primarul a subliniat că în lipsa unei noi hotărâri a consiliului local, nu puteau fi preluați 12 copii din satul Pustuța, aparținând comunei Recea Cristur, școlarizați pe raza comunei Bobâlna. Urmează încheierea unui acord cu Primăria comunei Recea Cristur pentru ca, aceasta din urmă, să contribuie la plata combustibilului destinat funcționării microbuzului școlar.
Situația creată în data de 28 septembrie a fost rezolvată, în aceeași zi, ca urmare a dispoziției dată de către primarul comunei Bobâlna, microbuzul școlar preluând elevii, la finalul orelor de curs, fiind transportați către localitățile de domiciliu. Din punct de vedere legal, traseul microbuzului școlar și stațiile, pentru anul școlar 2022-2023 a fost aprobat în cadrul ședinței consiliului local din data de 3 octombrie 2022, astfel că, incidentul din data de 28 septembrie a rămas unul izolat, generat de neînțelegerile de moment de la nivelul autorității publice locale.

Dosar nr. 509/2022 (rezumat) - Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în contextul dispozițiilor art. 49 din Constituție, în vederea analizării fenomenului violenței fizice asupra copiilor, în familie, la nivelul județului Cluj, fiind solicitate informații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj și Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj a arătat că în cadrul Compartimentului intervenție în caz de abuz, neglijare, în ultimele 12 luni au fost înregistrate un număr de 43 de cazuri referitoare la violență fizică asupra copiilor în familie. Din luna ianuarie a anului curent, de la înființarea numărului unic 119, au fost înregistrate un număr de 13 sesizări referitoare la violență fizică asupra copiilor în familie.
Din evaluarea situațiilor sesizate se evidențiază faptul că în unele situații se poate vorbi de practici parentale neadecvate, abilități parentale scăzute, situații tensionate între parteneri (inclusiv divorț) în care sunt implicați și copiii, incidente izolate. Pentru perioada raportată s-a stabilit plasamentul în regim de urgență pentru un număr de 4 copii (la asistent maternal profesionist). Pentru cei 39 de copiii care au rămas în familie s-au oferit servicii de consiliere, monitorizare, îndrumare către servicii de specialitate din mediul privat. Monitorizarea cazurilor se face prin vizite periodice ale membrilor echipei în familie, la școală, prin menținerea legăturii și solicitarea de rapoarte de monitorizare a familiei de la serviciile specializate din primării.
Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a precizat că, deși în conformitate cu legislația în vigoare, la nivelul fiecărei primării ar trebui să fie operaționalizat Serviciul Public de Asistență Socială, în realitate, o parte dintre acestea, în special în mediul rural, nu au funcții prevăzute/personal încadrat și nici mijloacele logistice necesare.
Au fost întâlnite situații în care victima (dependentă total de agresor sau de familia acestuia – financiar, locativ, emoțional etc.) refuză total să coopereze cu organele de poliție (de multe ori, sesizarea venind din partea unor terțe persoane), fiind imposibilă stabilirea gradului de pericol iminent, de multe ori, ajungându-se la situația în care, doar în cazul încălcării măsurilor stabilite în cuprinsul ordinului de protecție provizoriu, (faptă pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 5 ani) să poată fi formulate propuneri privind măsuri preventive. De asemenea a fost comunicată o situație detaliată a dosarelor penale cu privire la fapte de violență în familie.
În urma analizei informațiilor comunicate de instituțiile sesizate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 84/2022, către Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, având ca obiect:
a) analizarea demersurilor efective realizate în activitatea de prevenire și combatere a violenței domestice față de copii, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, în cadrul întâlnirilor semestriale organizate, în anul 2022, între asistenții sociali din cadrul direcției şi asistenții sociali de la nivelul direcțiilor/serviciilor/ compartimentelor de asistență socială;
b) îndrumarea direcțiilor/serviciilor/compartimentelor/persoanelor cu atribuții de asistență socială de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județ în sensul implicării active a structurii comunitare consultative în identificarea soluțiilor și investigarea nevoilor comunității în domeniul prevenirii violenței domestice față de copii;
c) prelucrarea dispozițiilor legale cuprinse Metodologia-cadru privind prevenirea şi intervenția în echipă multidisciplinară şi în rețea în situațiile de violență asupra copilului şi de violență în familie, aprobată prin în Hotărârea Guvernului nr. 49/2011, cu accent pe rolul direcțiilor/serviciilor/ compartimentelor/persoanelor cu atribuții de asistență socială în cadrul procesului de semnalare și evaluare a situațiilor de violență domestică față de copii.
Recomandarea a fost însușită. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj au precizat că, în perioada 20.06.2022 – 01.07.2022, au fost organizate o serie de întâlniri de lucru cu asistenții sociali/persoanele cu atribuții de asistență socială din cadrul unităților administrativ – teritoriale de pe raza județului Cluj cu tematica „Metode, tehnici și instrumente folosite în lucrul cu grupurile vulnerabile” în cadrul cărora au fost discutate detalii despre activitatea de prevenire și combatere a violenței domestice față de copii în comunitate și importanța consiliului comunitar consultativ în inventarierea nevoilor comunității și identificarea soluțiilor în domeniul protecției copilului și în special în vederea prevenirii violenței domestice față de copii și necesitatea implicării active a membrilor acestora.
În acest sens, s-a solicitat actualizarea componenței consiliilor comunitare consultative, emiterea noilor dispoziții de numire a membrilor și convocarea membrilor consiliilor comunitare când situația o impune. Au fost prelucrate prevederile legale cuprinse în Metodologia-cadru privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 subliniind rolul compartimentului de asistență socială din structura unității administrativ teritoriale în procesul de semnalare a situațiilor de violență domestică față de copii.
În perioada septembrie-decembrie 2022, se va organiza o nouă sesiune de întâlniri de lucru cu asistenții/lucrătorii sociali din primării pe tema prevenirii și intervenției în cazuri de violență de orice natură împotriva copiilor.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la secțiunea Activitatea AVP – Recomandări – Anul 2022 (https://avp.ro/index.php/recomandari-2022/).

Dosar nr. 508/2022 (rezumat)- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în contextul dispozițiilor art. 49 din Constituție, în vederea analizării fenomenului violenței fizice asupra copiilor, în familie, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, fiind solicitate informații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

irecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud a arătat că în ultimele 12 luni, au fost semnalate 7 cazuri de violență fizică asupra copiilor, în familie. Nu au fost sesizate cazuri de violență fizică asupra copilului, în familie, la Telefonul Copilului, număr unic național 119, destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului. Doi minori au fost plasați în regim de urgență în Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat și Telefonul Copilului din cadrul Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița, ceilalți 5 au rămas în familie. Copiilor care au rămas în familie le-au fost oferite servicii de consiliere psihologică, care s-au adresat și potențialilor agresori.
Monitorizarea cazurilor de violență asupra copilului se face de către serviciile publice specializate din cadrul autorităților publice locale, însă cazurile de violență asupra copilului sunt mai greu de identificat atunci când acestea au loc în familie, iar potențialul agresor este unul dintre părinți, deoarece, de regulă, copilului îi este teamă să spună și semnele de abuz fizic nu pot fi depistate, întotdeauna, la timp.
Colaborarea interinstituțională se referă mai mult la sesizarea și intervenția primară în cazurile de violență asupra copilului, fiecare instituție acționează conform unor proceduri proprii, uneori este dificil de obținut informații (medicale, stadiul cercetărilor dacă s-a dispus urmărirea pe ală etc.) care ar facilita evaluare cazurilor.
În ultimele 12 luni, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, au fost înregistrate un număr de 33 dosare penale având ca obiect infracțiunea de „Lovire sau alte violențe”, dintre care 12 au fost comise în mediul urban și 21 în mediul rural. Pe raza județului Bistrița-Năsăud au fost desfășurate activități, campanii, proiecte pentru prevenirea victimizării minorilor și în vederea prevenirii violenței domestice împotriva copiilor. Nu au fost întâmpinate dificultăți cu ocazia instrumentării cazurilor de violență domestică având ca victime copiii.
În urma analizei informațiilor comunicate de instituțiile sesizate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 85/2022, către Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, având ca obiect:
a) analizarea demersurilor efective realizate în activitatea de prevenire și combatere a violenței domestice față de copii, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, în cadrul întâlnirilor semestriale organizate, în anul 2022, între asistenții sociali din cadrul direcției şi asistenții sociali de la nivelul direcțiilor/serviciilor/ compartimentelor de asistență socială;
b) îndrumarea direcțiilor/serviciilor/compartimentelor/persoanelor cu atribuții de asistență socială de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județ în sensul implicării active a structurii comunitare consultative în identificarea soluțiilor și investigarea nevoilor comunității în domeniul prevenirii violenței domestice față de copii;
c) prelucrarea dispozițiilor legale cuprinse Metodologia-cadru privind prevenirea şi intervenția în echipă multidisciplinară şi în rețea în situațiile de violență asupra copilului şi de violență în familie, aprobată prin în Hotărârea Guvernului nr. 49/2011, cu accent pe rolul direcțiilor/serviciilor/ compartimentelor/persoanelor cu atribuții de asistență socială în cadrul procesului de semnalare și evaluare a situațiilor de violență domestică față de copii.
Recomandarea a fost însușită. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud au precizat că nu au fost realizate întâlniri între asistenții sociali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și asistenții sociali/persoanele cu atribuții de asistență socială de la nivelul serviciilor publice specializate din cadrul autorităților publice locale datorită resurselor umane insuficiente și a multiplelor atribuții care revin ambelor categorii de personal, dar urmează a fi organizate începând din semestrul al II-lea, din acest an.
Cazurile de violență asupra copilului au fost permanent în atenția specialiștilor, suspiciunile fiind verificate în prima fază de către asistenții sociali/persoanele cu atribuții de asistență socială din primării, chiar și din surse neoficiale, aceștia acordând și servicii de consiliere familiilor respective. A fost subliniată colaborarea bună cu serviciile de asistență socială, cu care se discută permanent telefonic și/sau prin alte canale de comunicare, astfel se încearcă identificarea unor soluții care să prevină instituționalizarea copilului victimă.
Având în vedere faptul că, la nivelul instituției nu există un compartiment specializat în coordonarea și îndrumarea metodologică a activității serviciilor publice de asistență socială, urmează ca în cel mai scurt timp să fie desemnate persoanele care să exercite atribuțiile de coordonare metodologică a activității serviciilor publice de asistență socială.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la secțiunea Activitatea AVP – Recomandări – Anul 2022 (https://avp.ro/index.php/recomandari-2022/).

Dosar nr. 507/2022 (rezumat) - Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor 22 și art. 49 din Constituție, în vederea analizării fenomenului violenței fizice asupra copiilor, în familie, la nivelul județului Maramureș.

În vederea soluționării dosarului au fost solicitate date de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și de la Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, iar în urma analizării acestora, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 79/2022, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș cu solicitarea de a dispune:
a) Analizarea demersurilor efective realizate în activitatea de prevenire și combatere a violenței domestice față de copii, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, în cadrul întâlnirilor semestriale organizate, în anul 2022, între asistenţii sociali din cadrul direcției şi asistenţii sociali de la nivelul direcțiilor/serviciilor/ compartimentelor de asistenţă socială;
b) Îndrumarea direcțiilor/serviciilor/compartimentelor publice de asistenţă socială de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județ în sensul implicării active a structurii comunitare consultative în identificarea soluţiilor și investigarea nevoilor comunității în domeniul prevenirii violenţei domestice față de copii;
c) Prelucrarea dispozițiilor legale cuprinse Metodologia-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, aprobată prin în Hotărârea Guvernului nr. 49/2011, cu accent pe rolul direcțiilor/serviciilor/compartimentelor publice/persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială în cadrul procesului de semnalare și evaluare a situațiilor de violență domestică față de copii.
Urmare a Recomandării, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș a transmis:
În data de 28 iunie 2022, a fost organizată o ședință de lucru la care au fost invitați să participe asistenții sociali și persoanele cu atribuții de asistență socială din UAT-urile din zona Baia Mare (40 UAT-uri).
În cadrul ședinței de lucru șeful Serviciului Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale (SIRU) din subordinea instituției a prelucrat dispozițiile legale cuprinse în Metodologia cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 și s-a pus accent pe rolul direcțiilor/ serviciilor/ compartimentelor/ persoanelor cu atribuții de asistență socială în cadrul procesului de semnalare și de evaluare a situațiilor de violență domestică față de copii.
Au fost prezentate, de asemenea, prevederile Ordinului Ministerul Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
Prin adresa nr. 31176/06.07.2022 s-a solicitat UAT-urilor să actualizeze informațiile privind componența echipelor mobile și să comunice demersurile efective realizate în activitatea de prevenire și combatere a violenței domestice față de copii la nivelul unității administrativ-teritoriale, pentru perioada ianuarie – iunie 2022.
De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost prelucrate prevederile art. 3 și 6 din anexele 2 și 3 ale Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și asistenților sociali/persoanelor cu atribuții de asistență socială li s-a recomandat întocmirea evidențelor pe categorii de beneficiari, care ulterior vor fi comunicate către instituția noastră.
O altă temă abordată în cadrul ședinței de lucru a fost necesitatea implicării active a structurilor comunitare consultative în identificarea soluțiilor și investigarea nevoilor comunității în domeniul prevenirii violenței domestice față de copii, așa cum prevede Recomandarea Avocatului Poporului nr. 79/2022. S-a solicitat asistenților sociali/ persoanelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale prezenți să comunice către DGASPC Maramureș componența structurii comunitare consultative, iar acolo unde aceasta nu este constituită s-a recomandat înființarea acesteia.

Pentru UAT-urile care nu au participat la întâlnire, deși au fost invitate (un număr de 20 UAT-uri), a fost întocmită și comunicată pe e-mail o informare în legătură cu subiectele abordate.
O noua întâlnire de lucru având aceeași ordine de zi cu cele 36 de primării din zona Maramureșului istoric este programată pentru data de 11 iulie 2022 cu aceeași ordine de zi.
Reprezentanții DGASPC Maramureș au colaborat cu alte instituții publice (DAS/Compartimente de Asistență Socială din cadrul UAT-urilor, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, Poliția Municipiului Baia Mare, Tribunalul Maramureș, Judecătoria Baia Mare, Spitale, Inspectoratul Școlar Județean, Școli), precum și cu alte servicii de specialitate din cadrul DGASPC, în vederea soluționării eficiente a cazurilor semnalate.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiune Recomandări-2022, https://avp.ro/index.php/recomandari-2022/.

Dosar nr. 499/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în vederea verificării situației unui minor, a cărei situație dificilă a intrat în atenția noastră ca urmare a vizitei de mediatizare realizată la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, Cluj-Napoca, în luna mai a anului în curs

Astfel, Biroul Teritorial Cluj-Napoca a solicitat date de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca.
Deși minorul a intrat în atenția autorităților în anul 2020, iar în urma evaluării au fost identificate numeroase și grave riscuri, copilul fiind victima unui abuz sexual, fiind în risc de abandon școlar, existând probleme de relaționare în familie, istoric de consum de alcool, istoric de violență domestică, mama fiind persoană cu surdomutitate, prezentând dificultăți mari de comunicare și înțelegere, deprinderi de viață independentă și deprinderi parentale deficitare, fiind solicitată în repetate rânduri stabilirea unei măsuri de protecție pentru copil, aceasta nu a fost stabilită.
Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca, a comunicat că urmare intervenției Biroului Teritorial Cluj-Napoca, la DGASPC, minorul amintit a fost preluat din mediul familial necorespunzător și trimis în grija Centrului rezidențial pentru copilul abuzat, începând cu luna mai 2022.
În urma discuției cu reprezentanții Centrului s-a stabilit de comun acord ca, până la finalizarea anului școlar 2021-2022, școlarizarea minorului să se realizeze în Centru, printr-o învățare de 1 la 1, atât pentru recuperarea lacunelor în achiziții, datorate numărului mare de absențe, cât și pentru a preveni interacțiunea minorului cu persoane din anturaje nepotrivite.

Dosar nr. 498/2022 (rezumat)-Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu în vederea verificării modului în care autoritățile publice locale conlucrează în vederea prevenirii și combaterii excluziunii sociale, în special în comunitățile rurale, expuse riscului de sărăcie, cu accent pe cazurile minorilor care nu urmează nicio formă din învățământul general obligatoriu.

În vederea analizării situației expuse în presă, Biroul Teritorial Cluj-Napoca a solicitat date de la Instituția Prefectului Județul Maramureș, precum și de la toate unitățile administrativ teritoriale din județ, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și de la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.
Raportat la informațiile comunicate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 116/2022, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, către Instituția Prefectului Județul Maramureș, cu solicitarea de a dispune:
1. Analizarea, în cadrul Colegiului prefectural, a datelor privind situația copiilor neșcolarizați din județ, în scopul identificării unor demersuri comune de prevenire și intervenție, în vederea asigurării accesului la educație pentru toți copiii din județ.
2. Realizarea unei abordări intersectoriale, cu implicarea autorităților/instituțiilor cu atribuții în asigurarea accesului la educație al copiilor, în vederea detectării timpurii a copiilor aflați în risc de neșcolarizare și asigurării unei intervenții eficiente pentru aceștia.
3. Promovarea în rândul autorităților administrativ-teritoriale din județ a necesității implicării colectivității locale, în virtutea prevederilor art. 114 (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, inclusiv prin examinarea oportunității constituirii Consiliului Comunitar Consultativ.
Instituția Prefectului Județul Maramureș a confirmat însușirea Recomandării. Conținutul acesteia a fost prezentat în Colegiul prefectural din data de 27 iulie 2022, solicitându-se instituțiilor din județul Maramureș cu atribuții în domeniu, acțiunile și măsurile întreprinse în vederea asigurării accesului la educație pentru toții copii din județ.
În urma intervenției Instituției Prefectului Județul Maramureș care a avut ca tematică recomandările Avocatului Poporului, documentele transmise de serviciile publice și autoritățile locale au fost prezentate și dezbătute în cadrul Comisiei județene de incluziune socială, în vederea finalizării documentului „Informare privind problematica copiilor neșcolarizați.” Acest document a fost prezentat și aprobat în cadrul Colegiul prefectural din 28 septembrie 2022. În vederea promovării în rândul autorităților publice locale a implicării colectivităților locale, Instituția Prefectului Județul Maramureș comunică la fiecare întâlnire cu primarii aspecte privind responsabilitatea autorităților locale în acest domeniu.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2022 

Dosar nr. 497/2022 (rezumat)-Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu în vederea verificării modului în care autoritățile publice locale conlucrează în vederea prevenirii și combaterii excluziunii sociale, în special în comunitățile rurale, expuse riscului de sărăcie, cu accent pe cazurile minorilor care nu urmează nicio formă din învățământul general obligatoriu.

Biroul Teritorial Cluj Napoca a solicitat date de la Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud, precum și de la toate unitățile administrativ teritoriale din județ, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și de la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud.
Raportat la informațiile comunicate Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 106/2022, către Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud, cu solicitarea de a dispune:
1. Analizarea, în cadrul Colegiului prefectural, a datelor privind situația copiilor neșcolarizați din județ, în scopul identificării unor demersuri comune de prevenire și intervenție, în vederea asigurării accesului la educație pentru toți copiii din județ.
2. Realizarea unei abordări intersectoriale, cu implicarea autorităților/instituțiilor cu atribuții în asigurarea accesului la educație al copiilor, în vederea detectării timpurii a copiilor aflați în risc de neșcolarizare și asigurării unei intervenții eficiente pentru aceștia.
3. Promovarea în rândul autorităților administrativ-teritoriale din județ a necesității implicării colectivității locale, în virtutea prevederilor art. 114 (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, inclusiv prin examinarea oportunității constituirii Consiliului Comunitar Consultativ.
Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud a confirmat însușirea Recomandării și a dispus analizarea, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, din luna august 2022, a situației copiilor neșcolarizați din județ, stabilirea unor măsuri concrete de prevenire și intervenție în vederea asigurării accesului la educație a tuturor copiilor din județ.
La ședința Colegiului Prefectural Bistrița-Năsăud din data de 31 august 2022 au fost invitați reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și ai Primăriei Municipiului Bistrița.
Inspectorul Școlar General a detaliat o serie de măsuri cuprinse în Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), aplicabile în județul Bistrița-Năsăud odată cu debutul anului școlar 2022-2023. Mai exact, 17 unități școlare din județ, care au considerat că se află în zone cu risc de abandon școlar, au aplicat pentru înscrierea în cadrul proiectului PNRAS (care se derulează pe o perioadă de 3 ani) prin intermediul căruia, va fi înglobat în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), un Mecanism de Avertizare Timpurie în Educație (MATE). Programul MATE reglementează implementarea unui sistem eficace de avertizare timpurie și de colectare a datelor pentru prevenirea abandonului școlar, respectiv de sprijinire a copiilor identificați în risc de abandon, cu planuri individuale de învățare. Totodată, un număr de aproximativ 2.500 de elevi, provenind din mediul rural, respectiv din comunele Matei, Tiha Bârgăului, Parva, Târlișua, Livezile și Leșu, beneficiază de masă caldă ca măsură de sprijin.
Reprezentantul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud a oferit detalii statistice despre populația țintă a instituției pe care o reprezintă și principalele probleme identificate, cu risc de abandon școlar, subliniind că toți copiii aflați în plasament la asistenții maternali profesioniști și în casele de tip familial sunt înscriși într-o formă de învățământ.
Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei municipiului Bistrița a detaliat măsurile cuprinse în Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistrița pentru perioada 2010-2030, pentru facilitarea accesului la educația școlară, ca drept fundamental al oricărui copil (inclusiv înființarea de noi grădinițe, creșe și centre after-school în cartierele municipiului, cu precădere în cartierele noi – Viișoara, Subcetate, precum și reabilitarea celor existente). Referitor la situația copiilor neșcolarizați din Municipiul Bistrița, reprezentantul primăriei a precizat faptul că, în urma verificărilor efectuate în teren, a rezultat că majoritatea copiilor de vârstă școlară, care nu frecventează cursurile unei unități de învățământ din municipiu, sunt plecați împreună cu părinții în străinătate. De asemenea au fost detaliate măsurile implementate de către Primăria Bistrița, cu scopul sprijinirii copiilor aflați în situație de risc.
Mai mult, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, a fost aprobat, în luna septembrie a acestui an, Planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar. În cadrul monitorizării trimestriale a măsurilor cuprinse în acest plan se vor urmări inclusiv date precum: numărul elevilor care nu frecventează cursurile și au situația neîncheiată, numărul elevilor reintegrați, numărul elevilor exmatriculați. Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2022.

Dosar nr. 496/2022 - (rezumat) Avocatului Poporului, prin Biroul Teritorial Cluj-Napoca, s-a sesizat din oficiu în vederea verificării modului în care autoritățile publice locale conlucrează în vederea prevenirii și combaterii excluziunii sociale, în special în comunitățile rurale, expuse riscului de sărăcie, cu accent pe cazurile minorilor care nu urmează nicio formă din învățământul general obligatoriu.

În vederea analizării situației expuse în presă, au fost solicitate date de la Instituția Prefectului județul Cluj, de la toate unitățile administrativ teritoriale din județul Cluj, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj și de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj, iar în urma analizării acestora, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 94/2022, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, către Instituția Prefectului județul Cluj, cu solicitarea de a dispune:
1. Analizarea, în cadrul Colegiului prefectural, a datelor privind situația copiilor neșcolarizați din județ, în scopul identificării unor demersuri comune de prevenire și intervenție, în vederea asigurării accesului la educație pentru toți copiii din județ.
2. Realizarea unei abordări intersectoriale, cu implicarea autorităților/instituțiilor cu atribuții în asigurarea accesului la educație al copiilor, în vederea detectării timpurii a copiilor aflați în risc de neșcolarizare și asigurării unei intervenții eficiente pentru aceștia.
3. Promovarea în rândul autorităților administrativ-teritoriale din județ a necesității implicării colectivității locale, în virtutea prevederilor art. 114 (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, inclusiv prin examinarea oportunității constituirii Consiliului Comunitar Consultativ.
Instituția Prefectului județul Cluj și-a însușit Recomandarea, adoptând Hotărârea nr. 6 a Colegiului Prefectural Cluj, care la art. 2 și 3 vizează problematica copiilor neșcolarizați, de la nivelul județului Cluj. Astfel, se dispune ca Inspectoratul Școlar Județean Cluj, să solicite, cu regularitate directorilor unităților de învățământ preuniversitar, informarea părinților/tutorilor legali/elevilor riscurilor neșcolarizării/ retragerii copiilor/elevilor din învățământul de stat sau din învățământul particular autorizat/ acreditat
Instituția Prefectului Județul Cluj va solicita primarilor UAT-urilor din județ implicarea necesară pentru combaterea neșcolarizării și excluderii sociale si va monitoriza situația existentă la nivelul administrației publice locale din județ, identificând împreună cu autoritățile locale măsurile necesare pentru combaterea/diminuarea acestui fenomen cu consecințe negative majore.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2022: https://avp.ro/index.php/recomandari-2022/

Dosar nr. 495/2022 (rezumat) - Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Cluj-Napoca, s-a sesizat din oficiu în vederea verificării modului în care autoritățile publice locale conlucrează în vederea prevenirii și combaterii excluziunii sociale, în special în comunitățile rurale, expuse riscului de sărăcie, cu accent pe cazurile minorilor care nu urmează nicio formă din învățământul general obligatoriu.

În vederea analizării situației expuse în presă, au fost solicitate date de la Instituția Prefectului județul Sălaj de la toate unitățile administrativ teritoriale din județul Sălaj, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj și de la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, iar în urma analizării acestora, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 97/2022, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, către Instituția Prefectului Județul Sălaj, cu solicitarea de a dispune:
1. Analizarea, în cadrul Colegiului prefectural, a datelor privind situația copiilor neșcolarizați din județ, în scopul identificării unor demersuri comune de prevenire și intervenție, în vederea asigurării accesului la educație pentru toți copiii din județ.
2. Realizarea unei abordări intersectoriale, cu implicarea autorităților/instituțiilor cu atribuții în asigurarea accesului la educație al copiilor, în vederea detectării timpurii a copiilor aflați în risc de neșcolarizare și asigurării unei intervenții eficiente pentru aceștia.
3. Promovarea în rândul autorităților administrativ-teritoriale din județ a necesității implicării colectivității locale, în virtutea prevederilor art. 114 (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, inclusiv prin examinarea oportunității constituirii Consiliului Comunitar Consultativ.
Instituția Prefectului Județul Sălaj și-a însușit Recomandarea, și a dispus:
Analizarea în cadrul ședinței Colegiului Prefectural din luna august 2022., a situației copiilor neșcolarizați din județ, stabilirea în cadrul ședinței de măsuri concrete de prevenire și intervenție în vederea asigurării accesului la educație a tuturor copiilor din județul Sălaj.
Transmiterea unei Circulare către toate unitățile administrativ teritoriale ale județului Sălaj , prin care s-a solicitat comunicarea Hotărârii de Consiliu Local prin care a fost constituit Consiliul Comunitar Consultativ și examinarea oportunității înființări acestuia în cazul în care acesta nu a fost constituit. De asemenea, U.A.T- urilor li s-a solicitat din nou, să conștientizeze importanța și necesitatea implicării colectivităților locale în identificarea copiilor aflați în risc de neșcolarizare și să intervină eficient pentru sprijinirea acestora.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2022: https://avp.ro/index.php/recomandari-2022/

Dosar nr. 407/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor art. 49 și art. 22 din Constituție, în urma reportajelor publicate de mai multe portaluri de știri privind situația unei minore, care ar fi fost violată în repetate rânduri de către iubitul surorii ei, în Gherla, județul Cluj.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj – Poliția Municipiului Gherla a precizat că lucrătorii din cadrul Poliției Municipiului Gherla s-au sesizat din oficiu, cu privire la acest caz, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii a 6 (șase) infracțiuni de „Viol” în dosarul penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla. La data de 24.03.2022, s-a dispus măsura reținerii pentru o durată de 24 de ore și apoi măsura arestului preventiv față de autorul infracțiunilor. La data de 11.04.2022, cercetările au fost finalizate, dosarul fiind înaintat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla cu propunere de trimitere în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului. Situația minorei a fost anunțată Primăriei Mintiu Gherlii — Compartimentul Asistență Socială.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj a arătat că acest caz a intrat în evidența Compartimentului intervenție în caz de abuz, neglijare în urma sesizării venite din partea instituției Avocatul Poporului. În consecință reprezentanții DGASPC Cluj au solicitat în scris Poliției Municipiului Gherla, identificarea și comunicarea datelor de identitate a victimei.
Astfel, deși potrivit dispozițiilor legale în vigoare organele de cercetare penală aveau obligația de a referi cazul minorei exclusiv către direcția generală de asistență socială şi protecția copilului, acestea au informat compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei de la domiciliul victimei.
În acest context, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 89/2022, către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj – Poliția Municipiului Gherla, care poate fi consultată pe site-ul instituției la secțiunea Activitatea AVP – Recomandări – Anul 2022 (https://avp.ro/index.php/recomandari-2022/).
Poliția Municipiului Gherla a confirmat însușirea recomandării, astfel lucrătorii Poliției municipiului Gherla au fost instruiți cu privire la obligațiile pe care le au în domeniul apărării, protecției și promovării drepturilor copilului, în special cu privire la dispozițiile art. 5 alin 7 ind. I din Metodologia de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor aprobată prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 65/2021.
De asemenea, au fost instruiți cu privire la obligația legală de a sesiza Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în cazul copiilor victime ale infracțiunilor de violență.

Dosar nr. 312/2022 (rezumat) - Biroul Teritorial Cluj-Napoca s-a sesizat din oficiu în contextul prevederilor art. 49 din Constituție, urmare a faptului că un minor în vârstă de 16 ani a plecat voluntar de la un Centru de plasament din județul Bistriț-Năsăud și nu a mai revenit.

Au fost solicitate date de la Inspectoratul de Poliței Județean Bistrița-Năsăud și de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, iar în urma analizării acestora, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 53/2022, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița Năsăud, cu solicitarea de a dispune:

1. Realizarea unei analize cu privire la disparițiile/plecările voluntare ale rezidenților minori din spațiile de cazare aflate în subordinea Direcției, cu identificarea categoriei de vârstă celei mai vulnerabile și dispunerea măsurilor necesare în scopul reducerii acestui fenomen.

2. Intensificarea activităților de prevenire a plecărilor voluntare şi intervenţie corespunzătoare, prin asigurarea unei formări continue a personalului de specialitate, pentru înțelegerea comportamentelor minorilor, identificarea la timp a cauzelor care pot conduce la părăsirea voluntară a spațiilor de cazare, respectiv intervenția la timp pentru descurajarea unor astfel de comportamente.

3. Acordarea, pentru beneficiari, a serviciilor de specialitate individualizate, în vederea identificării cauzelor care determină părăsirea voluntară a spațiilor de cazare și evidențierea riscurilor subsecvente plecării, într-un limbaj adecvat nivelului de înțelegere al minorilor, care să le permită o evaluare adecvată a comportamentelor care îi pot prejudicia. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud a întreprins următoarele:

• Minorii au fost incluși în programe de consiliere care vizează nerespectarea regulilor, sfidarea autorității adultului, conștientizarea minorilor/tinerilor rezidenți privind riscul la care se expun, lipsa de interes pentru cursurile școlare;

• S-a reevaluat situația psihosocială a copiilor cu scopul analizării posibilității de redare in familia naturală/integrare în familia extinsă și vizite la domiciliul părinților;

• S-a analizat posibilitatea învoirii minorilor pe perioada vacanțelor și a sfârșiturilor de săptămână în familia naturală sau extinsă, respectiv familii de atașament;

• S-a colaborat cu personalul Centrului școlar pentru Educație Incluzivă Beclean pentru monitorizarea mai atentă a comportamentului minorilor pe perioada participării Ia cursurile școlare și pe perioada participării la terapii specifice;

• Au fost reevaluați medical minorii care se află în evidența medicului de psihiatrie pediatrică cu scopul respectării recomandărilor medicale;

• Oferire de suport emoțional și instrumental din partea personalului educativ și implicarea minorilor în activități agreate de aceștia;

• Dezbateri cu reprezentanți ai poliției și conducerea DGASPC Bistrița-Năsăud în cadrul întrunirilor organizate în vederea identificării cauzelor și intervențiilor pentru descurajarea unor astfel de comportamente;

• Întâlniri comune la Casele de Tip Familial Beclean fiind implicați atât beneficiarii, cât și personalul de specialitate în vederea conștientizării de către minori a consecințelor părăsirii fără învoire a caselor de tip familial, comportamentelor de vagabondaj și a riscurilor la care se expun;

• Continuarea ședințelor de consiliere psihologică,

În urma discuțiilor purtate cu minorii referitor la plecarea fără învoire, s-a reținut că motivele plecărilor sunt diverse: noncomplianță la norme și reguli pe fondul unei atitudini antisociale, gratificarea imediată a trebuințelor tradusă în plecare fără învoire în familia biologică, extinsă/atașament, familii care nu doresc sau nu îndeplinesc condițiile necesare pentru reintegrarea minorului în familie (nu dețin locuințe stabile locuind în diverse barăci, căruțe) și pentru care autoritățile locale nu întocmesc anchete sociale favorabile pentru învoirea acestora în familie.

La nivelul Caselor de Tip Familial Beclean s-a propus includerea minorilor într-un program personalizat de consiliere psihologică, participare la ateliere de lucru și grupuri de suport susținute în colaborare cu personalul de la DGASPC Bistrița-Năsăud. Recomandarea a fost însușită și poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări-2022, https://avp.ro/index.php/recomandari-2022/.

Dosar nr. 261/2022 (rezumat) - Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în contextul dispozițiilor art. 49 din Constituție, în urma în urma reportajului publicat, în data de 25 februarie 2022, pe portalul de știri vasiledale.ro, sub titlul SATULUNG: O mamă și fiica ei de 14 ani au fost bătute de concubin.

Fetița a ajuns la spital, fiind solicitate informații din partea Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș și a Primăriei comunei Satulung, județul Maramureș.
Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a arătat că, la nivelul Postului de poliție Satulung este înregistrat un dosar penal, care are ca obiect infracțiunea de violență în familie. În data de 28.02.2022, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, s-a dispus reunirea a trei dosare penale ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea ordinului de protecție, violență în familie (trei fapte) și violență în familie.
Situația relatată este cunoscută la nivelul Primăriei Comunei Satulung, județul Maramureș, autoritățile locale precizând că minora este sănătoasă din punct de vedere fizic și moral, frecventează cursurile școlare având o situație bună la învățătură. Familia și minorii au fost și sunt monitorizați permanent, atât acasă cât si la cursurile școlare, atât anterior incidentului relatat, cât și ulterior. Compartimentul de asistență socială consideră necesară monitorizarea permanentă a familiei și continuarea sprijinului financiar acordat familiei prin suplimentarea prestațiilor sociale. Familia beneficiază de prestații sociale care urmează să fie suplimentate imediat ce toți membrii familiei minorei își stabilesc domiciliul pe raza Comunei Satulung, județul Maramureș.
Prin planul de servicii și ancheta socială se concluzionează că, la data respectivă, în familia minorei nu mai există agresiune, partenerul mamei minorei regretă fapta, minora declară că de la incident nu au mai existat conflicte, minora locuiește în cameră separată, propunându-se monitorizarea permanentă a familiei și sprijin pentru întocmirea documentelor, stabilirea domiciliului permanent în comună în vederea acordării în favoarea minorilor de prestații suplimentare (alocație pentru susținerea familiei, ajutor de urgență).
Prin rechizitoriu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș a realizat demersuri multiple în acest caz, începând cu data de 31.03.2021, ca urmare a sesizării primite din partea Postului de Poliție Satulung, inclusiv evaluarea psiho-socială a cazului, deplasări la domiciliul familiei, informarea și consilierea mamei cu privire la posibilitatea de a beneficia de serviciile centrului maternal împreună cu minorii, precum și cu privire la faptul că orice formă de abuz asupra copiilor este strict interzisă prin lege, iar în situația în care dânsa, în calitate de mamă, nu depune plângere la poliție împotriva abuzurilor și nu ia măsurile necesare pentru a le asigura copiilor un mediu stabil, adecvat, echilibrat pentru o dezvoltarea armonioasă, evitând expunerea repetată la situații conflictuale și la agresiuni, pentru aceștia se poate institui o măsură de protecție specială în regim de urgență.
Având în vedere interesul superior al minorilor, nevoile de dezvoltare ale acestora, ținând cont de factorii de risc identificați și de refuzul părinților cu privire la instituirea unei măsuri de protecție specială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș a solicitat încuviințarea instanței, prin emiterea unei ordonanțe președințiale privind instituirea măsurii de plasament în regim de urgentă la asistent maternal profesionist pentru toți cei cinci minori din familie.
Analizând demersurile realizate de autoritățile locale în acest caz, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 113/2022, către primarul comunei Satulung, județul Maramureș, care poate fi consultată pe site-ul instituției la secțiunea Activitatea AVP – Recomandări – Anul 2022 (https://avp.ro/index.php/recomandari-2022/).
Primarul Comunei Satulung a confirmat însușirea recomandării, arătând totodată că s-au luat măsuri de înscriere a funcționarilor la cursuri de specializare, a dispus ca oricare caz în care sunt în discuție protecția și promovarea drepturilor copilului să fie soluționat prin solicitarea sprijinului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar funcționarii din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară și Asistență Socială să își îndeplinească corespunzător și cu celeritate a obligațiile expres prevăzute în H.G. nr. 49/2011.

Dosar nr. 248/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor 22 și art. 49 din Constituție, referitor la un incident violent in care au fost implicați elevi ai unei unități de învățământ din Municipiul Dej, județul Cluj.

În vederea soluționării dosarului au fost solicitate date de la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj – Biroul de Siguranță Școlară și de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej, iar în urma analizării acestora, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 63/2022, către Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej, cu solicitarea de a dispune:
1. Prelucrarea în rândul personalului a prevederilor Regulamentului nr. 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și solicitarea, după caz, a unui punct de vedere de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
2. Respectarea prevederilor Legii nr. 35/1997, privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată și comunicarea datelor și informațiilor solicitate în baza art. 25.
3. Instruirea personalului, didactic/didactic auxiliar și nedidactic, cu privire la obligațiile în domeniul apărării, protecției și promovării drepturilor copilului, stabilite prin Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată și consecințele legale ale neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare.
4. Respectarea prevederilor legale de a sesiza de urgență Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Cluj, prevăzute de art. 89, alin 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, în cazul minorilor implicați în incident.
Directorul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Dej a transmis faptul că își însușește Recomandarea nr. 63/2022, urmând ca să efectueze prelucrarea acesteia, în rândul personalului școlii, în prima ședință a Consiliului Profesoral a anului școlar 2022-2023.
Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiune Recomandări-2022, https://avp.ro/index.php/recomandari-2022/.

Dosar nr. 246/2022 (rezumat) - Petenta a arătat că fiul său nu beneficiază de transport gratuit de la domiciliu (comuna Cojocna, județul Cluj) la unitatea de învățământ unde este înscris (din municipiul Cluj-Napoca), deoarece operatorul de transport emite abonamentul lunar pentru elevi la valoarea de 310 lei, iar decontarea cheltuielilor de transport se realizează până la plafonul maxim de 102 lei pentru distanța de 27 km., potrivit Ordinului ministrului educației nr. 4426/2021.

Petiția a fost analizată în contextul art. 32 și art. 49 din Constituție, fiind solicitate informații cu privire la această situație de la Consiliul Județean Cluj și de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Cluj.
Consiliul Județean Cluj a arătat că societății de transport i s-a pus în vedere că are obligația de a se încadra în prevederile legale, respectiv O.U.G. nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și Metodologia de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4426/2021, însă operatorul de transport nu înțelege să respecte prevederile legale.
Referitor la exercitarea atribuțiilor care revin Consiliului Județean, art. 45 alin. (71) lit. a) din Legea nr. 92/2007 prevede încadrarea ca și contravenție și sancționarea operatorilor de transport rutier pentru nerespectarea obligației de a emite abonamente pentru transportul elevilor, potrivit art. 84 alin. (34) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Acesta din urmă a fost abrogat de punctul 2, din O.U.G. nr. 15/2020, motiv pentru care Consiliul Județean Cluj, în calitate de autoritate publică cu competențe privind Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, nu mai are la îndemână niciun instrument legal pentru a sancționa operatorul în cazul nerespectării dispozițiilor O.U.G. nr. 50/2021 și nici pentru a-l obliga să se conformeze prevederilor legale. Legislația care este deficitară lipsește autoritățile publice de mijloace de a impune operatorului de transport să se încadreze în tarifele maxime per km/lună, prevăzute de normele juridice mai sus prezentate. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Cluj a apreciat întemeiată sesizarea și, pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare, operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă, conform procesului-verbal de constatare a contravenției, prin același document fiind dispuse inclusiv măsuri de intrare în legalitate, respectiv restituirea contravalorii serviciului. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, operatorul economic a depus contestație în termenul legal.
Având în vedere considerentele de mai sus Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 48/2022, care poate fi consultată pe site-ul instituției la secțiunea Activitatea AVP – Recomandări – Anul 2022 (https://avp.ro/index.php/recomandari-2022/).
Consiliul Județean Cluj a insistat prin comunicările transmise ambelor părți să își clarifice poziția în raport cu prevederile legale în vigoare și, în scopul identificării unei soluții pentru asigurarea transportului gratuit al elevilor, a solicitat Primăriei comunei Cojocna întocmirea/transmiterea unei situații cu elevii care au domiciliul în comuna Cojocna și care sunt înscriși la o unitate de învățământ în municipiul Cluj-Napoca.
Cu privire la necorelarea legislativă semnalată de Consiliul Județean Cluj, Avocatul Poporului s-a adresat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Educației.

Dosar nr. 229/2022 (rezumat)-Două copile de 13 și 14 ani s-au luat la bătaie, la Șanț, din cauza unui băiat. Conflictul s-a terminat la poliție

În urma reportajului publicat, în data de 23 februarie 2022, pe portalul de știri bistriteanul.ro, cu titlul Două copile de 13 și 14 ani s-au luat la bătaie, la Șanț, din cauza unui băiat. Conflictul s-a terminat la poliție, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu referitor la o posibilă încălcare a prevederilor art. 49 și art. 22 din Constituție, fiind solicitate informații de la Școala Gimnazială „Enea Grapini” Șanț, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și Primăria comunei Șanț, județul Bistrița-Năsăud.

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a precizat că organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul Postului de Poliție Șanț, au fost sesizate prin plângere de către tatăl minorei agresate cu privire la incidentul petrecut în incinta unității de învățământ. In cauză a fost începută urmărirea penală ”in rem”, în dosarul dosar penal înregistrat, efectuându-se cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

La nivelul Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud sunt elaborate analize periodice ale fenomenului infracțional înregistrat în unitățile de învățământ, respectiv analize post-cauzale vizând evenimentele individuale, inclusiv în acest caz. Totodată, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară au procedat la desfășurarea unor activități de consiliere și informare a elevilor și părinților, prin prezentarea riscurilor și a consecințelor asociate comportamentului minorilor, respectiv responsabilităților ce le revin din punct de vedere legal și a măsurilor ce pot fi luate în vederea gestionării situației. Pentru diminuarea violenței în mediul școlar și prevenirea unor situații similare Biroul Siguranță Școlară a demarat proiectul Pentru reducerea violentei fizice și psihologice în unitățile de învățământ preuniversitar din județ.

Școala Gimnazială „Enea Grapini” Șanț, județul Bistrița-Năsăud a înregistrat și investigat incidentul petrecut, în data de 18.02.2022, ambele eleve implicate fiind sancționate cu mustrare scrisă. Pentru prevenirea unor situații similare și pentru asigurarea securității copiilor în cadrul unității de învățământ s-a dispus: a) monitorizarea atentă a tuturor elevilor de către educatoare, învățătoare, diriginți și profesori și permanenta legătura a acestora cu părinții; b) stabilirea unui responsabil cu planificarea sectoarelor pentru profesorii de serviciu pe scoală, pentru fiecare zi a săptămânii; c) consilierea preșcolarilor și a elevilor de către educatoare, învățătoare și diriginți; d) consilierea părinților și a copiilor care necesită acest lucru, de către un specialist al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională; e) realizarea unor activități de prevenție împreună cu reprezentanții poliției; f) realizarea unor activități extracurriculare de prevenire și combatere a violenței din școală, pe nivele de vârstă; g) sesizarea Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Șanț și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița – Năsăud; h) inițierea unui ”Proiect educațional – Școala părinților”, în vederea consilierii acestora.

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a constatat că incidentul a fost sesizat directorului unității de învățământ de cadrele didactice care desfășurau serviciul pe școală, iar diriginții au avut discuții cu elevele implicate. Cazul a fost analizat în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței din unitatea de învățământ, iar elevele fără probleme de comportament vor fi monitorizate, până la finalul anului școlar de către cei doi diriginți.

Primăria comunei Șanț, județul Bistrița-Năsăud a realizat anchete sociale la ambele familii, în urma cărora s-a constat că minorele nu sunt neglijate în familie, acestea urmând a fi monitorizate de serviciul de asistență socială.

Dosar nr. 91/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Cluj-Napoca s-a sesizat din oficiu, în urma apariției în spațiul public a unor informații referitoare la hărțuirea mai multor eleve de la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” din Cluj-Napoca, de către un pedagog, fiind solicitate informații de la unitatea de învăţământ, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” a precizat că la nivelul unității de învățământ a fost demarată imediat cercetarea internă, fiind purtate discuții cu toate persoanele implicate. În baza concluziilor acestei cercetări prealabile consiliul de administrație al școlii urma să decidă declanșarea procedurii de cercetare disciplinară privind sancționarea pedagogului, însă în data de 18.01.2022, acesta și-a înregistrat demisia.
În cadrul Consiliului de Administrație al școlii s-au luat următoarele măsuri:
-monitorizarea constantă a activității angajaților din cămin și continuarea consilierii psihologice a fetelor implicate, cu consilierul școlar;
– au fost montate camere video mult mai performante;
– s-au prelucrat, din nou, prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ Preuniversitar și ale Regulamentului de Cămin, realizându-se verificări constante ale activității angajaților în cămin, și nu numai, pentru a preveni orice abatere de la normele de conduită civilizată și de protecție a elevilor cazați în căminul internat al școlii;
– elevele au fost consiliate psihologic de către consilierul școlar.
Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a precizat că la nivelul Biroului Investigații Criminale se efectuează cercetări în cauză, privind săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală în formă continuată, fapta fiind și în atenția Biroului Siguranță Școlară.
Acest caz se află în evidența Compartimentului intervenție în caz de abuz, neglijare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj. În cadrul Serviciului Management de caz, protecție specială copii în servicii de tip familial, asistență maternală, minora a fost evaluată psihologic și beneficiază, în prezent, de servicii de consiliere psihologică, săptămânal, în cadrul direcției. De asemenea, a fost înaintată o adresă către Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, în vederea efectuării demersurilor necesare.

Celelalte minore care au depus reclamații împotriva pedagogului sunt consiliate de către psihologul din cadrul unității de învățământ, acesta înaintând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj fișele de evaluare psihologică pentru fiecare minoră.

Dosar nr. 36/2022 (rezumat)-Scrisoare transmisă de către un copil aflat în sistemul de protecție specială în județul Bistrița-Năsăud, către Consiliul Tinerilor Instituționalizați, în care descria faptul că a fost supus unui abuz fizic și emoțional, din partea asistentului care îl are în grijă

În luna ianuarie 2022, Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, în urma unui material postat pe Facebook – Consiliul tinerilor instituționalizați – 2 ianuarie, care reda scrisoarea transmisă de către un copil aflat în sistemul de protecție specială în județul Bistrița-Năsăud, către Consiliul Tinerilor Instituționalizați, în care descria faptul că a fost supus unui abuz fizic și emoțional, din partea asistentului care îl are în grijă, solicitând informații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud. Analizând informațiile comunicate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 16/2022, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud.
Recomandarea a vizat, în principal:
Reverificarea aspectelor semnalate de către minor, atât în cadrul declaraților date, cât și în scrisoarea adresată Consiliului Tinerilor Instituționalizați și stabilirea unor concluzii clare, urmate de măsurile care se impun a fi luate pentru a preveni în viitor astfel de neînțelegeri;
Analizarea necesității revizuirii Planului individual de protecție pentru minor; Instruirea/reinstruirea personalului de specialitate.
Respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor, prin raportare la prevederile art. 6 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe principiile reglementate la lit. g) (respectarea demnității copilului), respectiv lit. h) (ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate);
Identificarea unor soluții de natură să asigure creșterea gradului de încredere a beneficiarilor în sensul exercitării dreptul acestora de a-și exprima opinia, de a formula plângeri și/sau reclamații, referitoare la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu de către personalul de specialitate;
Analiza nevoii de formare a personalului de specialitate din Casele de Tip Familial, în ceea ce privește creșterea capacității acestora de interacțiune cu beneficiarii, în vederea asigurării unei creșteri și dezvoltări corespunzătoare a acestora, atât din punct de vedere social cât și emoțional.

Recomandarea a fost însușită și poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări-2022.

2021

Dosar nr. 1229/2021 (rezumat)- ”Cum blochează statul vaccinarea copiilor împotriva unor forme de cancer”

În urma reportajului Cum blochează statul vaccinarea copiilor împotriva unor forme de cancer, apărut în data de 8 noiembrie 2021, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, fiind solicitate informații de la Direcția de Sănătate Publică Maramureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, cu privire la situația din județul Maramureș.

Direcția de Sănătate Publică Maramureș a precizat că, în ultimii 2 ani, s-a înregistrat o creștere cu 38,2% a numărului de vaccinări anti-HPV. La data transmiterii răspunsului, la Direcția de Sănătate Publică Maramureș stocul de vaccin HPV era insuficient pentru imunizarea minorelor anti-HPV. În cazul vaccinării anti-HPV pentru prevenirea infecțiilor determinate de HPV, realizată la solicitarea părinților/reprezentanților legali, pentru solicitările depuse la medicii de familie în 2017-2018, vaccinul a fost asigurat în luna decembrie 2019, pentru solicitările depuse în anul 2019 asigurarea vaccinului s-a realizat în luna aprilie 2020, pentru solicitările depuse la medicii de familie în cursul anului 2020, vaccinul HPV a fost asigurat în luna mai 2021.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș a transmis o situația detaliată pentru fiecare centru/asistenți maternali cuprinzând numărul minorelor din sistemul de protecție, din categoria de vârstă 11-18 ani, care au beneficiat de vaccinare anti-HPV conform Calendarului național de vaccinare aplicabil, numărul/procentul minorelor din sistemul de protecție, din categoria de vârstă 11-18 ani, care nu sunt vaccinate anti-HPV, inclusiv măsurile adoptate și demersurile efectuate în vederea identificării si asigurării vaccinării anti-HPV a minorelor din sistemul de protecție, din categoria de vârstă 11-18 ani, care nu au fost imunizate până în prezent.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Ministerului Sănătății, în luna februarie a acestui an a fost demarată Campania Protejează-ți sănătatea! Sănătatea reproducerii – dreptul și responsabilitatea ta!, în care se promovează inclusiv beneficiile vaccinării anti-HPV; în luna ianuarie a acestui an a fost publicat Planul anual de combatere a cancerului, care, la Obiectivul 2 – Program național de screening, prevede, printre măsuri, vaccinarea anti-HPV efectuată de către medicii de familie, atât pentru fete, cât și pentru băieți; în luna noiembrie 2021 a fost suplimentat bugetul Ministerului Sănătății cu 20 milioane de lei pentru achiziția unui număr de 36 000 de doze de vaccin anti-HPV; tot în luna noiembrie 2021, Ministerul Sănătății a precizat că va continua și va intensifica procesul de vaccinare anti – HPV, în cadrul Programului Național de Vaccinare, Ministerul Sănătății având în derulare un Acord – Cadru încheiat cu furnizorul pe o durată de 4 ani în cadrul căruia realizează achiziții periodice pentru aprovizionarea cabinetelor medicilor de familie. De asemenea s-a arătat că, dacă într-un județ există mai multe solicitări față de stocul existent, se pot realiza redistribuiri până la următoarea achiziție.

Dosare nr. 1227/2021 și 1228/2021 (rezumat)-Stadiul vaccinării HPV, la nivelul județelor aflate în aria de competență a Biroului Teritorial Cluj- Napoca (Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj)

În luna noiembrie 2021, Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu cu privire la stadiul vaccinării HPV, la nivelul județelor aflate în aria de competență a Biroului Teritorial Cluj- Napoca (Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj).

Analizând informațiile comunicate de către instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniu, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 30/2022, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și Recomandarea nr. 31/2022, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.
Recomandările au vizat, în principal:
1. Solicitarea sprijinului medicilor de familie, în vederea informării, atât a personalului de specialitate din cadrul Direcției cât și a beneficiarelor (minore cu vârsta cuprinsă între 11-18 ani) cu privire la pericolul pe care îl reprezintă cancerul de col uterin, respectiv cu privire la măsurile de prevenire a acestuia, inclusiv prin vaccinarea HPV;
2. Solicitarea sprijinului Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud cu privire la organizarea unor sesiuni de informare și comunicare, dedicate activității de vaccinare, implicit și a vaccinării HPV, adaptate capacității de înțelegere a minorelor;
3. Consultarea minorelor, în aplicarea și respectarea prevederilor art. 28 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la orice demers privind promovarea bunăstării sociale, spirituale și morale, sănătății fizice și mentale ale acestora, respectiv informarea corespunzătoare a cu privire la opțiunea de vaccinare HPV.

Recomandările au fost însușite și pot fi consultate pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări-2022, https://avp.ro/index.php/recomandari-2022/.

Dosare nr. 803, 804, 805 și 806/2021 (rezumat)-Reportaj publicat pe portalul de știri gazetadecluj.ro, sub titlul ”În Cluj, consumatorii de droguri au 10 ani”

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în luna iulie 2021, ca urmare a reportajului publicat pe portalul de știri gazetadecluj.ro, sub titlul În Cluj, consumatorii de droguri au 10 ani, fiind solicitate informații de la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Sălaj, Centrele de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Sălaj, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca – Secția psihiatrie pediatrică (singura clinică aferentă județelor Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj), Inspectoratele de Poliție Județene Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Sălaj – Biroul Siguranță Școlară, Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Sălaj și Instituțiile Prefectului din județele Cluj și Bistrița-Năsăud.

Răspunsurile comunicate de instituțiile anterior menționate au relevat faptul că prevenirea consumului de substanțe este abordată cu responsabilitate, la nivelul celor patru județe activitățile de prevenire sunt multiple, realizate în mod constant și cu adresabilitate largă. Cu toate acestea, în ceea ce privește tratamentul oferit minorilor s-a constatat lipsa serviciilor post-spitalizare specializate, cu cazare sau de zi, destinate special minorilor consumatori de substanțe interzise.
În acest context Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 156/2021, către Instituția Prefectului Județul Cluj și Recomandarea nr. 186/2021, către Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud, cu solicitarea de a dispune analizarea, în cadrul Colegiului prefectural, a datelor privind consumul de substanțe interzise în rândul minorilor la nivelul județului și a nevoilor reale ale acestora în scopul identificării unor demersuri comune de prevenire și tratament pentru minorii consumatori, precum și realizarea unei abordări intersectoriale în oferirea de servicii post spitalizare, respectiv de monitorizare a consumatorilor minori.
Recomandarea nr. 156/2021 a fost dezbătută în cadrul ședinței Colegiului prefectural al județului Cluj din data de 26.11.2021, Instituția Prefectului Județul Cluj confirmând însușirea acesteia și inițierea demersurilor în vederea dezvoltării unei colaborări interinstituționale eficiente, având ca scop înființarea unui centru special dedicat consumatorilor minori de substanțe interzise.
Recomandarea nr. 186/2021 a fost dezbătută în cadrul ședinței Colegiului prefectural al județului Bistrița-Năsăud din data de 23.02.2022.

În cadrul ședinței s-a stabilit continuarea întâlnirilor de lucru vizând acest subiect, pentru o cât mai bună abordare intersectorială a problematicii consumului de droguri în rândul minorilor. Totodată, s-a stabilit încercarea înființării unei secții de dezintoxicare pentru adulți și minori în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, respectiv înființarea unui centru post-cură, la nivelul județului, de către autorități ale administrației publice locale.

Dosare nr. 215/216/217/218/2021 (rezumat)-Fenomenul mamelor minore

În luna februarie 2021, presa scrisă a abordat fenomenul mamelor minore, astfel că, de la nivelul Biroului Teritorial Cluj-Napoca s-a inițiat verificarea modului în care autoritățile din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj intervin pentru prevenirea sarcinilor în rândul minorelor, fiind solicitate date de la Inspectoratele de Poliție Județene, Direcțiile de Sănătate Publică și Instituțiile Prefectului, din cele patru județe.

Din răspunsurile comunicate, a reieșit că măsurile privind sănătatea şi prevenirea sarcinii la minore sunt dispersate între diferitele autorităţi, fără o delimitare clară a rolului şi o corelare a atribuțiilor de acțiune. Politica de educaţie pentru sănătate în şcoli este, în prezent, opţională, iar intervenţiile serviciilor de protecţie a copilului se orientează, de regulă, spre acordarea unor drepturi băneşti sau a unor servicii/prestaţii acestor fete în calitate de mame, care însă nu previn repetarea cazurilor. Cele mai multe mame minore au abandonat sau abandonează şcoala în momentul în care devin mame.
În acest context Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 61/2021, către Instituția Prefectului Județul Cluj, Recomandarea nr. 62/2021, către Instituția Prefectului Județul Maramureș, Recomandarea nr. 64/2021, către Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud și Recomandarea nr. 70/2021, către Instituția Prefectului Județul Sălaj, Recomandări care pot fi consultate pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări-2021.

Recomandările au fost însușite la nivelul celor patru județe, fiind efectuate demersuri active în vederea prevenirii sarcinilor în rândul minorelor.

Dosar nr. 53/2021 (rezumat)-În luna ianuarie 2022, presa scrisă a relatat nemulțumirea unor părinți față de refuzul unei unități de învățământ din județul Bistrița Năsăud de a acorda burse sociale, pe cazuri medicale

Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, solicitând informații de la Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița, județul Bistrița și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud.
Din analiza răspunsurilor primite rezulta faptul că, la momentul stabilirii burselor pentru anul școlar 2021-2022, și anume în luna decembrie 2021, Consiliul de Administrație al școlii a aprobat categoriile și numărul de burse, pentru bursa socială pe caz medical fiind aprobată o singură cerere.
Referitor la modul de soluționare a cererilor pentru acordarea bursei sociale, elevilor cu CES, reprezentanții unității de învățământ au comunicat că cererile depuse la începutul anului școlar, vor fi soluționate pozitiv la revizuire, astfel că s-a propus continuarea demersurilor către Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița, județul Bistrița Năsăud și verificare stadiului actual al acordării burselor, respectiv situația cererilor, după revizuire.

Urmare a revenirii, unitatea de învățământ a comunicat faptul că toate cererile depuse la începutul anului școlar 2021-2022 pentru burse de boală – elevi cu CES au fost soluționate pozitiv, la fel și cele revizuite pentru Semestrul al II-lea.

2020

Dosar nr. 123/2020 (rezumat)-”Un polițist a lovit 5 elevi în cancelaria școlii, în Maramureș”

Urmare reportajului apărut în presă, în data de 28 ianuarie 2020, intitulat: Un polițist a lovit 5 elevi în cancelaria școlii, în Maramureș, Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, solicitând informații de la Școala Generală Mireșu Mare, județul Maramureș, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, în vederea verificării modului în care instituțiile acționează pentru apărarea și protecția drepturilor copiilor, victime ale violenței.

Analizând răspunsurile transmise de către instituțiile sesizate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 168/2020, către Școala Generală Mireșu Mare, județul Maramureș și către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.
Școala Generală Mireșu Mare și-a însușit Recomandarea și, pe cale de consecință, a stabilit:
– constituirea Comisiei pentru prevenirea și diminuarea violenței și discriminării în mediul școlar Constituirea Comisiei de disciplină;
– colaborarea cu cabinetul de asistență psiho-pedagogică a școlii; încheierea de parteneriate cu instituții externe pentru prevenirea comportamentelor de risc ce pot apărea la elevi;
– sporirea eficienței serviciului pe școală privind supravegherea elevilor, având ca obiectiv siguranța lor;
– acordarea unei atenții sporite Regulamentului intern (respectarea regulilor de către elevi);
– o mai mare implicare a părinților în cunoașterea comportamentului copiilor în școală și în afara ei;
– responsabilizarea diriginților în legătură cu comportamentul elevilor; acordarea unei atenții sporite aplicării legislației în vigoare la nivelul școlii.
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș Mare și-a însușit Recomandarea și, pe cale de consecință, a stabilit:
– s-a transmis prin canalele de comunicare interne, tuturor unităților de învățământ din județul Maramureș, o Adresă în care se face referire directă la toate punctele precizate în Recomandarea nr. 168/2020;
– s-a propus ca în cercurile pedagogice ale managerilor școlari să se dezbată tema violenței în mediul școlar și eradicarea ei, ca temă de importanță majoră, având în vedere specificul activități.
– managerii școlari, la rândul lor, vor disemina informațiile la nivelul unităților școlare pe care le conduc, în rândul tuturor cadrelor didactice, pentru prevenirea și combaterea acestor fenomene izolate.

Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări-2020.

Dosar nr. 62/2020 (rezumat)

Petenta a arătat că este mama unui minor, căruia i s-a refuzat dreptul la alocația de stat pentru copii în România, deoarece tatăl desfășura activitate în Marea Britanie, fără a beneficia de prestații acolo, iar mama figura fără activitate atât în România, cât și în Marea Britanie. La data depunerii petiției minorul locuia în România, fiind înscris în învățământul preșcolar, iar tatăl nu mai desfășura activitate în Marea Britanie.

Petiția a fost analizată în contextul art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, fiind solicitate informații de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj.
În urma analizării răspunsurilor și a documentelor transmise, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 111/2020, către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj referitoare la verificarea modului în care a fost instrumentată și soluționată cererea petentei privind acordarea alocației de stat pentru minor, respectarea și aplicarea judicioasă a prevederilor legale în vigoare și a procedurii operaționale, conform principiului interesului superior al copilului și formarea profesională a întregului personal responsabil de stabilirea dreptului la beneficii de asistență socială în domeniul dispozițiilor legale privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj a confirmat însușirea Recomandării, arătând totodată că a fost reanalizată cererea pentru acordarea alocației de stat depusă de petentă și s-a decis acordarea dreptului alocație de stat retroactiv, începând cu data de 01.03.2018.

Sari la conținut