Prezentare

 

DREPTURILE FAMILIEI, TINERILOR, PENSIONARILOR ȘI PERSOANELOR CU HANDICAP

OBIECT DE ACTIVITATE

În ceea ce privește problematica cu care domeniul privind drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor și persoanelor cu handicap poate fi sesizat, aceasta vizează în special, protejarea următoarelor drepturi:

  • dreptul la un nivel de trai decent;
  • dreptul la protecție a persoanelor cu handicap;
  • protejarea drepturilor familiei;
  • drepturile la protecție al copiilor și tinerilor;
  • dreptul la viață și la integritate fizică și psihică;
  • dreptul la liberă circulație;
  • dreptul la informație;
  • dreptul la ocrotirea sănătății;
  • dreptul de petiționare;
  • dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

DREPTURILE TINERILOR ȘI FAMILIEI

Principalele probleme supuse atenției se referă la următoarele aspecte:

  • neacordarea unei locuinţe sociale şi a altor forme de ajutor din partea statului ori a autorităţilor locale;
  • neacordarea pensiei de întreţinere şi a celei de urmaş ;
  • regimul juridic al bunurilor dobândite în timpul căsătoriei ori de dreptul la moştenire;
  • posibila încălcare a drepturilor reglementate de Legea nr. 114/1996 a locuinţei;
  • posibila încălcare a drepturilor reglementate de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
  • probleme referitoare la încredințarea minorului rezultat din căsătorie sau din afara căsătoriei;
  • situația tinerilor care au părăsit centrele de plasament după împlinirea vârstei de 18 ani și au întâmpinat dificultăți în procesul de reintegrare socială;
  • solicitări de consiliere juridică cu privire la obținerea sau indexarea pensiei de întreținere sau de adopție;
  • solicitări de consiliere juridică referitoare la obligația de întreținere a rudelor față de persoana internata într-un azil privat, dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav sau cu handicap;
  •  prevederi legale in materia adopției, tergiversarea soluționării cererilor pentru obținerea unei locuințe sociale și măsuri de prevenire și combatere a marginalizării sociale. Au  fost soluționate petiții adresate Avocatului Poporului în legătură cu obținerea unei locuințe sociale de către familii aflate în dificultate.

 

DREPTURILE PENSIONARILOR

    Petițiile adresate vizează următoarele probleme:

  • critica Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, sub aspectul ”modului de creștere al pensiilor în plată” și solicitarea îndreptării erorilor;
  • lămuriri privind modul de obținere de la fostul angajator a unor adeverințe care să ateste activitatea în grupa a II-a de muncă, precum și alte sporuri;
  • solicitarea de informații în privința recalculării pensiei în conformitate cu Legea nr. 221/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, având în vedere faptul că cei care au lucrat în grupele I şi II de muncă beneficiază de recalcularea din oficiu a pensiilor începând cu data de 1 octombrie 2018;
  • modul de soluționare a dificultăților întâmpinate în recunoașterea activității profesionale desfășurate în grupa a II-a de muncă;
  • nemulțumiri legate de neplata contribuțiilor de asigurări sociale pentru perioada 2003-2006 de către fostul angajator;
  • nemulțumiri legate de recalcularea pensiei militare;
  • dificultăți întâmpinate în valorificarea perioadei de ucenicie;
  • calculul drepturilor de pensie și verificarea dosarului de pensionare de către instituția Avocatul Poporului, ca entitate independentă;
  • explicații referitoare la condițiile de pensionare;
  • criticarea adeverințelor eliberate de către fostul angajator în vederea recalculării pensiei;
  • neluarea în considerare de către casele de pensii a tuturor documentelor depuse de petenți în vederea recalculării pensiilor;
  • faptul că aplicarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, nu se face corect de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale, întrucât pensiile militare nu se actualizează cu toate elementele care depind procentual de solda de funcție;
  • recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale fără explicații clare;
  • refuzul unor case de pensii de a pune la dispoziție, din arhiva electronică, informațiile referitoare la stagiile de cotizare și veniturile ce vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei. Acest lucru se va realiza de abia în 2021, conform Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, iar petenții critică faptul că acest lucru nu se poate face mai devreme;
  • întârzieri în soluţionarea cererilor de revizuire a pensiei recalculate ori de stabilire a drepturilor de pensie sau de trecere de la un tip de pensie la altul şi chiar lipsa de răspuns la unele petiţii;
  • întârzieri în soluţionarea contestaţiilor la deciziile de pensie trimise la Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice.
  • nemulțumire cu privire la întârzierea majorării cu 40% a pensiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 127/2019;
  • nemulțumire cu privire la neaplicarea indicelui de corecție al pensiei;
  • nemulțumire privind hotărârile judecătorești, în materia executării acestora de către casele de pensii;
  • conflicte cu autorități sau societăți comerciale care în privința eliberării unor adeverințe sau documente de muncă.

 

DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP

            În această materie petițiile ridică următoarele probleme:

  • tergiversarea soluţionării unor cereri ale persoanelor cu handicap sau ale familiilor lor;
  • neadoptarea unor măsuri în termenul prevăzut de lege;
  • pasivitatea autorităţilor faţă de problemele care apar în cursul implementării normelor legale;
  • lipsa de comunicare interinstituţională;
  • gestionarea defectuoasă a resurselor financiare destinate sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap;
  • neacordarea facilităților recunoscute prin lege acestei categorii de persoane, vizând prioritatea la parcarea de reședință a persoanei cu handicap locomotor;
  • lipsa rampelor pentru persoane cu handicap din mijloacele de transport în comun;
  • lipsa rampelor pentru persoane cu handicap de la domiciliul acestora sau la intrările din autoritățile publice;
  • dificultăți privind accesul persoanelor cu handicap în centre rezidenţiale adecvate nevoilor lor;
  • condițiile necorespunzătoare de îngrijire a persoanelor adulte cu handicap în centrele publice rezidenţiale;
  • reorganizarea și restructurarea centrelor rezidențiale de tip vechi;
  • încălcarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap grav la asistent personal de către autoritățile administrației publice locale;
  • lipsa respectării priorității persoanelor cu handicap la obținerea unei locuințe sociale adecvate;
  • accesul persoanelor cu handicap la obiectivele turistice şi de petrecere a timpului liber.

Demersurile întreprinse se adresează cel mai adesea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și instituțiilor care funcţionează în subordinea, sub autoritatea şi coordonarea sa: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecții Sociale, agențiile pentru plăți și inspecții sociale județene și, respectiv, a municipiului București, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Casa Naţională de Pensii Publice și casele județene de pensii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspecția muncii. De asemenea, în soluționarea petițiilor venite la instituția Avocatul Poporului și repartizate Domeniului, se fac demersuri instituționale pe lângă: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerului Transporturilor, Educației și Cercetării și altele.

Sari la conținut