Activitate

 

2022

Dosar nr. 313/2022 (rezumat)

Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la cazul unui bărbat de 70 de ani, internat în Centrul de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice din municipiul Huși, care a intrat în greva foamei, ca o formă de protest față de modul în care se comportă unii angajați ai Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Huși cu vârstnicii, ne-am sesizat din oficiu și a fost dispusă efectuarea unei anchete la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Huși și demersuri pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Urmare anchetei desfășurate și demersurilor întreprinse, s-a constatat că beneficiarul a încălcat în mai multe rânduri prevederile regulamentului intern al centrului, ale contractului de acordare servicii și au fost întocmite rapoarte de incident. Acesta a avut un comportament verbal agresiv la adresa unui lucrător social atât anul trecut, cât și anul acesta în data de 11.04.2022, generat pe fondul unei iritabilității crescute și a unei intoleranței la frustrare. Așadar, problema prezentată în materialul de presă a făcut obiectul unei analize complexe, interinstituționale, D.G.A.S.P.C. Vaslui a avut o reacție promptă și au fost purtate discuții cu beneficiarul nemulțumit, dar nu s-a impus demararea unei cercetări disciplinare. Beneficiarul a fost reevaluat din punct de vedere al statusului funcțional fizic și psihic, stării de sănătate și gradului de autonomie, capacității de comunicare de către echipa pluridisciplinară din cadrul centrului și a fost informată fiica acestuia cu privire la incidentele în care a fost implicat de a lungul timpului tatăl său și faptul că acestea pot constitui motive de reziliere a contractului de acordare servicii. Totodată, personalul centrului este instruit periodic în vederea prevenirii, combaterii și recunoașterii oricărei forme de abuz și informat cu privire la procedurile de lucru specifice și respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al centrului, iar beneficiarul continuă ședințele de consiliere psihologică, împreună cu psihologul centrului, în vederea remedierii comportamentului.

Dosar nr. 249/2022 (rezumat)

Prin solicitarea adresată instituției noastre, petenta își exprima nemulțumirea cu privire la cu privire la tergiversarea rectificării titlului de proprietate de către Comisia Locală de Fond Funciar Podu Iloaiei, județul Iași.. Urmare anchetei efectuate la sediul Primăriei orașului Podu Iloaiei, județul Iași și a demersului întreprins de Biroul teritorial Iași al instituției Avocatul Poporului pe lângă Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, a rezultat faptul că: Documentația a fost completată și redepusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, fiind admisă din punct de vedere tehnic la data de 15.04.2022. Aceasta va fi transmisă Instituției Prefectului Județul Iași în vederea analizării din punct de vedere juridic și emiterii hotărârii de rectificare a titlului de proprietate de către Comisia Județeană de Fond Funciar Iași. După retransmiterea documentației însoțită de hotărârea de rectificare, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, va proceda la rectificarea titlului de proprietate, iar partea detașabilă a titlului de proprietate rectificat va fi ridicată de la sediul OCPI Iași de către delegatul Comisiei Locale de Fond Funciar Podu Iloaiei pentru a fi înmânată persoanei îndreptățite.

Dosar nr. 207/2022 (rezumat)

În urma publicării articolului de presă Războiul dintre Primăria Bârlad și Unistil face victime: 1300 de elevi au rămas fără abonamente gratuite!, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei Municipiului Bârlad, județul Vaslui și Instituției Prefectului Județul Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, a reieșit faptul că autoritatea publică sesizată, respectiv, Consiliul Local al Municipiului Bârlad, județul Vaslui, a revocat Hotărârea nr. 74/28.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a abonamentelor de transport gratuite pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza Municipiului Bârlad, hotărâre ce limita numărul de călătorii lunare gratuite, respectiv la 24, prin Hotărârea nr. 121/31.03.2022, fiind respectate astfel dispozițiile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale.

Dosar nr. 191/2022 (rezumat)

Petenta ne-a sesizat cu privire la situația fiului său, elev la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași, supus unor diferite acte de violență, abuz emoțional și bullying, care a primit o mustrare scrisă pentru comportamentul manifestat atunci când a întârziat la oră și a fost invitat de către dirigintele clasei să rămână pe hol până la pauză. În urma anchetei efectuate, situația de violență, abuz emoțional și bullying sesizată nu s-a confirmat, însă s-a constatat încălcarea prevederilor privind interzicerea măsurilor care pot limita accesul la educație al elevilor. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 34/2022, însușită de directorul unității de învățământ, care a procedat atât la completarea Regulamentului de organizare și funcționare al școlii, în sensul în care orice elev care întârzie la oră va primi «absent», dar va fi primit în sala de curs, cât și la informarea cadrelor didactice cu privire la interzicerea aplicării oricăror măsuri care pot limita participarea la cursuri a elevilor.

Dosar nr. 176/2022 (rezumat)

Urmare demersurilor întreprinse pe lângă Ministerului Justiției, Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Camerei Deputaților, Senatului României, Autorității pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții cu privire la Concluziile și propunerile privind cercetarea problematicii copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, s-au desprins următoarele: Cu privire la crearea unei baze de date naționale comune care să permită luarea mai rapidă a măsurilor ce se impun pentru copiii expuși riscului de separare de familie și pentru cei separați temporar sau definitiv de aceasta, vor fi disponibile și în timp real tuturor factorilor de decizie în ceea ce privește elaborarea politicilor publice, evaluarea activităților, implementarea procedurilor specifice și corelarea informațiilor, demersul a fost inițiat încă din 2018, la finalul implementării proiectului propunerea noastră va fi pusă în practică. Cu privire la monitorizarea modului de implementare a legislației care reglementează problematica copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, s-a dispus efectuarea de controale tematice la serviciile publice de asistență socială, precum și întărirea atribuțiilor de coordonare a direcțiilor de asistență socială și protecția copilului pentru respectarea legislației anterior menționate de către serviciile de asistență socială. Cu privire la întărirea capacității UAT-urilor în gestionarea problematicii copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, s-a propus elaborarea unei Legi pentru prevenirea separării copiilor de familie și sprijinirea familiilor vulnerabile. Actul normativ va viza inclusiv următoarele aspecte: o sursă stabilă de finanțare identificată pentru măsuri, un mecanism de guvernanță cu responsabilități clare atribuite autorităților publice la nivel național și local și un mecanism de repartizare a fondurilor condiționat de realizarea indicatorilor cheie de performanță asociați obiectivelor de politică. Cu privire la simplificarea procedurii de notificare, ni s-a comunicat că există un proiect de lege care se află în reexaminare în Parlament și care vizează pe de o parte extinderea ariei de persoane cărora li se pot delega atribuțiile părintești, iar pe de altă parte intervalul de timp în care se pot delega atribuțiile părintești. Concluzionând, rezultă că autoritățile publice sesizate au luat în considerare propunerile instituției noastre, unele au fost puse deja în aplicare, altele sunt în analiză în vederea introducerii acestora în legislația specifică.

Dosar nr. 99/2022 (rezumat)

În data de 31 ianuarie 2022, platforma online a Ziarului Vremea Nouă din Vaslui relata cazul unei tinere, care s-a adresat Compartimentului de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Huși, județul Vaslui, venită cu dureri mari la nivelul rinichilor și urinări cu sânge și căreia o asistentă i-a cerut să plece acasă, întrucât în opinia cadrului medical „la CPU cadrele medicale au treburi mai importante decât rinichii ei.” În acest context, Biroul Teritorial Iași s-a adresat Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Huși. Astfel, informațiile din presă au fost confirmate de către instituția sesizată, în sensul în care deficiențele de comunicare dintre cadrul medical și pacientă au determinat punerea în discuție a situației și a împrejurărilor care au condus la încălcarea dreptului la ocrotirea sănătății pacientei. În urma analizării cazului de către conducerea unității spitalicești, pacientei i s-au acordat îngrijirile medicale de urgență, precum și tratamentul adecvat anamnezei, în același timp efectuându-se și o anchetă internă cu privire la comportamentul cadrului medical, sancționat cu avertisment, anchetă care a determinat și dispunerea de măsuri pentru eficientizarea comunicării între cadrele medicale și pacienți.

Dosar nr. 17/2022 (rezumat)

Prin solicitarea adresată instituției noastre, petentul își exprima nemulțumirea cu privire la tergiversarea rectificării unor titluri de proprietate de către Comisia Locală de Fond Funciar Lespezi, județul Iași, precum și cu privire la nepunerea în posesie a moștenitorilor autorului pentru suprafața de 2,50 ha. teren. Urmare demersurilor întreprinse de Biroul teritorial Iași pe lângă Primăria comunei Lespezi, județul Iași și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, ni s-au comunicat următoarele: În urma actualizării planului parcelar, s-a completat documentația, astfel încât s-a procedat la depunerea acesteia la O.C.P.I Iași. Pe cale de consecință, O.C.P.I Iași a verificat și avizat documentația din punct de vedere tehnic, iar titlul de proprietate a fost tehnoredactat. Ulterior, documentația însoțită de titlul de proprietate (partea detașabilă și partea nedetașabilă), a fost transmisă Instituției Prefectului Județul Iași în vederea analizării acesteia din punct de vedere juridic și semnării titlului de proprietate de către reprezentanții acestei instituții. După retransmiterea la O.C.P.I Iași a documentației și a titlului de proprietate semnat, partea detașabilă a titlului de proprietate se va ridica de la sediul autorității de către delegatul Comisiei Locale de Fond Funciar Lespezi pentru a îi fi înmânat petentului.

2021

Dosar nr. 699/2021 (rezumat)

În urma publicării articolului de presă Fetiță violată de nenumărate ori de bunicul vitreg. Și-a făcut curaj să le spună părinților după patru ani de agresiuni sexuale, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei comunei Cozmești, județul Vaslui, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui și Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, a reieșit faptul că situația minorei abuzată sexual, care fusese lăsată în grija bunicii materne de către părinții plecați la muncă în străinătate, nu a fost monitorizată de către serviciul public de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Cozmești, județul Vaslui. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 14/2022, însușită de Primarul comunei Cozmești, județul Vaslui, care luat o serie de măsuri în vederea identificării copiilor din comunitate cu părinți plecați la muncă în străinătate, respectiv: a dispus actualizarea și informarea cu privire la protecția și promovarea drepturilor copiilor a Consiliului Comunitar Consultativ, căruia i-a solicitat sprijinul în identificarea copiilor care sunt lăsați în grija altor persoane; a solicitat unităților de învățământ de pe raza comunei transmiterea listei nominale a copiilor cu părinți plecați în străinătate; a dispus efectuarea vizitelor la domiciliul acestor copii, pentru a verifica dacă a fost desemnată o persoană care să se ocupe de întreținerea lor și pentru a completa fișa de identificare a riscurilor.

Dosar nr. 624/2021 (rezumat)

În urma publicării articolului de presă Educație cu bătaie: profesor din Huși, cercetat după ce a lovit și a tras de păr un elev!, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Școala Gimnazială „Anastasie Panu” din Huși, județul Vaslui, Inspectoratul Școlar Județean (I.Ș.J) Vaslui, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (C.J.R.A.E.) Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C) Vaslui și Inspectoratul de Poliție Județean (I.P.J.) Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, s-a constatat că la nivelul unității școlare a fost adoptat Regulamentul de Ordine Interioară cu obiectivul „școală cu toleranță zero la violență”, a fost creat grupul de acțiune anti-bullying și a fost implementat planul școlar de prevenire și combatere a bullying-ului. Totodată, conducerea Școlii Gimnaziale „Anastasie Panu” din Municipiul Huși, județul Vaslui a informat I.Ș.J. Vaslui și a referit C.J.R.A.E. Vaslui cazul de abuz relatat în presă, însă nu a sesizat D.G.A.S.P.C. Vaslui. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 9/2022, adresată directorului Școlii Gimnaziale „Anastasie Panu” din Huși, județul Vaslui, care a vizat respectarea, în toate cazurile de violență asupra copilului, inclusiv a violenței psihologice – bullying, a obligației de sesizare a D.G.A.S.P.C. Vaslui, prin completarea și transmiterea fișei pentru semnalarea obligatorie. Recomandarea a fost însușită de unitatea de învățământ, conținutul acesteia fiind diseminat personalului didactic și prelucrat atât în Consiliul de administrație al unității școlare, cât și în cadrul Consiliului profesoral.

Dosar nr. 622/2021 (rezumat)

Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la situația unui tânăr nevăzător în vârstă de 18 ani, care învață la un liceu special din Târgu Frumos, depistat cu Covid-19, ce a fost nevoit să meargă aproximativ 100 de kilometri cu trenul și microbuzul până la centrul de plasament de unde provenea din județul Suceava, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Inspectoratului Școlar Județean Iași, Direcției de Sănătate Publică Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. În urma demersurilor întreprinse s-a constatat că unitatea școlară a luat decizia ca elevul infectat să se deplaseze singur către adresa de domiciliu, cu toate că, potrivit prevederilor legale, avea obligația de a-l supraveghea până va fi preluat în vederea asigurării transportului acestuia în condiții de siguranță. În acest context a fost emisă Recomandarea nr. 11/2022, însușită de directorul Liceului Special „Moldova” Târgu Frumos, care a diseminat prevederile legale în materie, iar în situația confirmării unui caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 va lua toate măsurile necesare pentru supravegherea respectivului elev până la preluarea de către părinți sau reprezentanți legali și va colabora cu toate autoritățile administrației publice competente în vederea susținerii și monitorizării modului în care se va desfășura transportul elevilor infectați către adresa de domiciliu, în condiții de maximă siguranță epidemiologică.

Dosar nr. 612/2021 (rezumat)

În urma publicării articolului Copii înfometați și bătuți cu biciul de propriul tată. Au refuzat să mai plece de la școală de frica părintelui abuziv, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C) Vaslui, Primăriei comunei Ibănești, județul Vaslui și Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Ibănești, județul Vaslui, au fost constatate carențe în ceea ce privește depistarea precoce a situației de risc în care s-au aflat minorii, monitorizarea acestora, întocmirea planului de servicii, respectiv acordarea serviciilor specifice victimelor infracțiunii. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 192/2021, însușită de autoritatea locală, care luat următoarele măsuri: a identificat copiii în situație de risc de pe raza comunei, prin implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ (preot, cadre didactice, polițist, consilieri locali); a făcut demersuri către instituțiile publice și private locale care, prin natura profesiei, intră în contact cu minorii din comunitate; a efectuat vizite și anchete sociale la domiciliul familiilor cu copii în situație de risc, aflate sub monitorizare. Totodată, autoritatea locală ne-a transmis că, în anul 2022, asistentul social este programat la cursuri de formare profesională în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, materie în care se solicită în mod constant sprijin de specialitate din partea D.G.A.S.P.C. Vaslui.

Dosar nr. 572/2021 (rezumat)

În articolul intitulat Sătenii din Duda și consilierii locali, la un pas de încăierare din cauza traseului microbuzului școlar, apărut în ediția online a ziarului Vremea Nouă din Vaslui, din 28 septembrie 2021, se relatează despre cazul a 26 de elevi care sunt nevoiți să meargă câțiva kilometri pe jos pentru a ajunge la singura stație de microbuz pentru a fi transportați la școală, autoritatea publică locală refuzând înființarea încă a unei stații care să scurteze distanțele parcurse de elevi. În vederea soluționării acestei situații au fost efectuate atât demersuri, cât și anchetă la sediul Primăriei comunei Duda-Epureni, acțiuni în urma cărora, autoritatea publică a identificat o soluție pentru micșorarea distanțelor dintre stația de microbuz și domiciliul elevilor.

Dosar nr. 476/2021 (rezumat)

În urma prezentării în mass-media a situației a două minore din județul Iași, victime ale neglijării, abuzului fizic și sexual din partea tatălui, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Iași, Primăriei comunei Mogoșești, județul Iași și Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Iași. În urma demersurilor întreprinse, în contextul în care situația copiilor din familie era cunoscută la nivelul comunității locale, au fost constatate carențe la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Mogoșești, județul Iași, în ceea ce privește notificarea, de către asistentul medical comunitar, a situației de abuz și neglijare în care s-au aflat minorii și sesizarea de îndată a D.G.A.S.P.C. Iași, în vederea luării măsurilor legale. În consecință, a fost emisă Recomandarea nr. 190/2021, care a vizat depistarea precoce a situațiilor de risc în care se pot afla copiii din comunitate, eficientizarea monitorizării acestora, respectiv conlucrarea eficientă cu D.G.A.S.P.C. Iași. Recomandarea a fost însușită de Primăria comunei Mogoșești, județul Iași, care a constituit la nivel local o echipă comunitară de servicii integrate, formată din asistent social, asistent medical comunitar, consilier școlar și mediator școlar, pentru depistarea cazurilor de persoane vulnerabile, aflate în situații de risc și acordarea de servicii comunitare integrate în trei domenii: social, educațional și medical.

Dosar nr. 447/2021 (rezumat)

În urma publicării în presa locală a articolului Strigătul de disperare al unei mame a patru copii din Iași: «Mi-au luat micuții și i-au urcat într-o dubă!» Reprezentanții D.G.A.S.P.C. Iași spun că minorii erau abuzați fizic și psihic, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Iași, Primăriei comunei Scânteia, județul Iași și Primăriei comunei Mogoșești, județul Iași. În urma demersurilor efectuate, s-au constatat carențe la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Scânteia, județul Iași, care a monitorizat familia aflată în situație de risc în perioada 2018-2021, însă nu a sesizat de urgență D.G.A.S.P.C. Iași în vederea dispunerii măsurilor de protecție specială. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 164/2021, însușită de autoritate, care a vizat, cu precădere, perfecționarea pregătirii profesionale continue a personalului cu atribuții de asistență socială, implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în identificarea copiilor aflați în situație de risc și conlucrarea eficientă cu D.G.A.S.P.C. Iași și cu celelalte instituții publice și private locale care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul (Poliția locală Scânteia, unitățile de învățământ, medicii de familie).

 

Sari la conținut