Activitate

2023

Dosar nr. 9033/2023 (rezumat) - Având în vedere aspectele relatate de o petentă, prin petiția transmisă prin e-mail, legate de condițiile inumane în care sunt tratați pacienții cronici din Secția IX a Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, care au fost relocați în clădirea necorespunzătoare a fostului laborator de analize, a fost efectuată o anchetă la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, precum și demersuri la Direcția de Sănătate Publică Iași, în vederea verificării aspectelor semnalate.

În urma anchetei desfășurate de reprezentanții instituției noastre și demersurilor întreprinse, au rezultat următoarele aspecte:

– mutarea pacienților cronici ( Secția IX) din Pavilionul Winkler era o măsură necesară pentru conformarea la măsurile dispuse de către Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași, la controlul efectuat în data de 08.12.2023;

– clădirea fostului laborator de analize în care au fost relocați 10 dintre acești pacienți, pe o perioadă de aproximativ 3 luni de zile, a fost igienizată și a primit avizul favorabil din partea Direcției de Sănătate Publică Iași conform adresei nr. 26540/A2Epi659 din 19.12.2022, dar din formularea transmisă a fost omis termenul „temporar”;

– în perioada ianuarie-martie 2023 conducerea Institutului de Psihiatrie „Socola” a identificat un alt corp de clădire, denumit în cartea funciară „Laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie, școala de nursing” pentru mutarea acestor pacienți, spațiu care a fost igienizat, în care s-au efectuat reparații pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de cazare și acordare a serviciilor medicale de specialitate și a primit avizul reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Iași pentru 8 pacienți din cei care se aflau cazați temporar în clădirea fostului laborator de analize;

– la momentul desfășurării anchetei, respectiv în data de 6.04.2023, cei 8 pacienți se aflau deja cazați în noul spațiu;

– reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Iași s-au deplasat la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași în data de 03.04.2023 și au efectuat verificări atât cu privire la noul spațiu identificat, cât și la cel în care pacienții au fost mutați temporar și au fost dispuse măsuri;

– schema de personal pentru Secția IX, conform relatărilor conducerii institutului, este suficientă pentru oferirea serviciilor medicale și de îngrijire raportat la numărul pacienților internați.

2022

Dosar nr. 823/2022 (rezumat) – recalcularea pensiei pentru limită de vârstă

Petentul își exprima nemulțumirea față de motivarea Deciziei privind recalcularea pensiei pentru limită de vârstă emisă de Casa Județeană de Pensii Iași, solicitând, astfel, să fie informat detaliat în privința considerentelor ce au determinat calculul în mod eronat al pensiei încasate necuvenit, respectiv, dacă adeverința depusă a fost luată în considerare la recalculare și care este cuantumul cu care s-a majorat pensia pentru limită de vârstă.
În urma demersurilor întreprinse de către Biroul Teritorial Iași, Casa Județeană de Pensii Iași a reverificat dosarul de pensie al petentului și a emis o nouă decizie de revizuire a deciziei anterioare prin acordarea corectă a articolului 169 din Legea nr. 263/2010, a punctajului mediu anual și cuantumului pensiei.
Drepturile de pensie revizuite se acordă cu 01.07.2022. Cuantumul revizuit al pensiei de la 3.852 lei la 4.152 lei se va comunica în contul bancar în luna ianuarie 2023, la care se va adăuga și diferența dintre pensia încasată și cea stabilită prin ultima decizie de revizuire, aferentă perioadei 01.07.2022 – 01.01.2023, în sumă de 1.466 lei.

Dosar nr. 817/2022 (rezumat) În luna noiembrie 2022, în presa locală a fost expusă suspiciunea de abuz fizic din partea unei educatoare de la Grădinița cu Program Normal Țibana, județul Iași, asupra unui preșcolar în vârstă de 4 ani

În urma anchetei efectuate la Școala Profesională de Industrie Alimentară Țibana, județul Iași a rezultat că, după analiza temeinică a tuturor informațiilor colectate, Comisia de cercetare disciplinară prealabilă a stabilit că acuzațiile care i-au fost aduse doamnei educatoare nu sunt întemeiate.
Cu toate acestea, din discuțiile purtate în cadrul anchetei cu privire la o serie de situații de fapt, au rezultat carențe în ceea ce privește întreprinderea acțiunilor interinstituționale specifice de către conducerea unității de învățământ, în cazul existenței unei suspiciuni de abuz, dizabilitate și/sau CES, respectiv semnalarea acestor cazuri către compartimentul de asistență socială organizat la nivelul comunei (SPAS Țibana) sau, după caz, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași.
Față de aceste aspecte, a fost emisă Recomandarea nr. 169/12.12.2022, către directorul Școlii Profesionale de Industrie Alimentară Țibana, județul Iași, care ne-a comunicat că și-a însușit conținutul acesteia.
În acest sens, la nivelul unității de învățământ s-au dispus o serie de măsuri, precum: organizarea lunară a unor activități în vederea prevenirii comportamentului de tip bullying; atenționarea cadrelor didactice cu privire la adoptarea unui comportament în acord cu drepturile și demnitatea copiilor; cooperarea cu SPAS Țibana în toate cazurile în care se interacționează cu elevi cu dizabilități, care nu au fost deja încadrați în grad de handicap, astfel încât aceștia să beneficieze de diagnostic precoce și intervenție timpurie.
Totodată, conducerea unității de învățământ ne-a transmis că s-a decis înființarea începând cu data de 01.09.2023 a unui nou post de îngrijitor cu jumătate de normă pentru cele două grupe de grădiniță, pentru a veni în sprijinul educatoarelor și a crește calitatea și siguranța procesului educativ în învățământul preșcolar.

Dosar nr. 803/2022 (rezumat) - problematica accesibilității persoanelor cu dizabilități locomotorii la căile de acces din Municipiul Bârlad, județul Vaslui, neadaptate conform prevederilor legale în domeniu

În urma publicării articolului de presă Primăria Bârlad a găsit soluția pentru bătrâni, însă persoanele cu handicap au rămas tot blocate!, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei Municipiului Bârlad, județul Vaslui și Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui.
În urma demersurilor întreprinse, a reieșit faptul că, Primăria Municipiului Bârlad a transmis către executantul proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport în scopul reducerii emisiilor de carbon în municipiul Bârlad” (termen de finalizare – 24.10.2023) adresa nr. 47726/16.11.2022 în vederea ducerii la îndeplinire până la data de 15.12.2022 a măsurii de remediere – ”Identificarea unor soluții provizorii pentru asigurarea accesului la entitățile de interes public a persoanelor cu dizabilități și reconfigurarea căilor de acces pietonale pentru segmentul inspectat” – dispuse de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui prin procesul-vVerbal de Control nr. 135/15.11.2022, precum și faptul că, în cadrul acțiunilor de control desfășurate în anul 2022 la nivelul municipiului Bârlad de către inspectorii sociali, au fost duse la îndeplinire, la termenele stabilite prin procesele verbale, măsurile de remediere dispuse în cazul nerespectării în totalitate a prevederilor legale privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional de către clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun și stațiile acestora, taxiuri, spațiile de parcare, străzile și drumurile publice.

Dosar nr. 795/2022 (rezumat) – plata drepturilor de pensie restante ca urmare a revizuirii pensiei prin aplicarea indicelui de corecție

Prin Decizia nr. 670/2021, Curtea Constituțională a constatat că sintagma „la înscrierea iniţială la pensie” este constituţională în măsura în care beneficiază de indicele de corecție și titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie 2011 și care au fost transformate din pensii anticipate parțiale stabilite anterior acestei date.
Ca efect al acestei decizii, Casa Județeană de Pensii Iași a revizuit pensia pentru limită de vârstă a petentului, iar prin aplicarea indicelui de corecție de 1,06 a rezultat un punctaj mediu anual superior și, deci, un cuantum al pensiei mai mare. Însă, deși prin decizia de revizuire s-a dispus ca plata drepturilor se va face începând cu data de 06.12.2021 (data publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale), petentul încasa în continuare valoarea pensiei calculată anterior revizuirii.
Ca urmare a demersurilor Biroului Teritorial Iași, Casa Județeană de Pensii Iași a achitat petentului, în luna noiembrie, pensia la valoarea stabilită prin revizuire dar și diferența între pensia cuvenită și pensia încasată în perioada 06.12.2021- 01.11.2022.

Dosar nr. 741/2022 (rezumat) – informarea corectă a cetățenilor cu privire la termenul de introducere a acțiunii la instanța de contencios administrativ competentă

Prin solicitarea adresată instituției noastre, petenta își exprima nemulțumirea cu privire la modul de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului.
În decizia privind acordarea acestui drept, anexată petiției, era prevăzut un termen de 30 zile de la îndeplinirea procedurii prealabile pentru a se adresa instanței de contencios administrativ, contrar art. 14 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 11 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd un termen de introducere a acțiunii de 6 luni.
Având în vedere că deciziile privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului sunt redactate automat din programul informatic SAFIR, gestionat și administrat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), ne-am adresat acestei instituții pentru a analiza modalitatea de informare a beneficiarilor asupra termenului în care aceștia pot sesiza instanța de judecată competentă.
În urma sesizării noastre, ANPIS a demarat procedura de modificare în programul informatic a termenului de introducere a acțiunii la instanța de contencios administrativ, pentru a se realiza o corectă informare a cetățenilor.

Dosar nr. 736/2022 (rezumat) În urma expunerii în presa locală a unui caz de violență care a avut loc în sala de clasă, între două eleve de la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași, incident filmat de către colegii acestora, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat unității de învățământ în cauză și Inspectoratului de Poliție Județean Iași

În urma demersurilor întreprinse, s-a constatat că la întocmirea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași pentru anul școlar 2022-2023, nu s-a avut în vedere introducerea obiectivului „școală cu toleranță zero la violență”, contrar dispozițiilor legale în materie.
Astfel, raportat la actele de violență relatate în presă, exercitate între cele două minore, în timp ce colegii acestora au filmat și, în mod implicit, au susținut agresiunea, am apreciat că elevii ar trebui să aibă acces facil la întregul cadru normativ care reglementează drepturile și îndatoririle acestora, prin afișarea pe pagina de internet a unității de învățământ a Regulamentului de organizare și funcționare, revizuit, precum și a Statutului elevului.
În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 170/12.12.2022, însușită de către directorul Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași, care a luat măsurile necesare pentru revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare și actualizarea paginii de internet a unității de învățământ.

Dosar nr. 692/2022 (rezumat) - În luna septembrie 2022, în presa locală a fost publicat un articol în care se relata despre situația a trei minore din municipiul Bârlad, județul Vaslui, agresate sexual de tatăl prietenei lor, context în care ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui.

În urma demersului întreprins, a rezultat că DGASPC Vaslui a intervenit în sprijinul celor trei minore prin informarea și consilierea părinților lor, prin asistarea persoanelor vătămate în procedura judiciară de audiere, precum și prin solicitarea de includere a acestora într-un program de consiliere psihologică.

În cauză a fost întocmit un dosar penal în care s-au efectuat cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad pentru săvârșirea a trei infracțiuni de agresiune sexuală, faptă prevăzută de art. 219 alin. (1), alin. (2), lit. c) din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal.

În urma verificării pe portalul instanțelor de judecată a stadiului dosarului penal întocmit, am constatat că numele victimelor minore era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui persoanelor vătămate în dosarele penale având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.

În acest context, ne-am adresat Judecătoriei Bârlad și Tribunalului Vaslui, care au luat de urgență măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate și înlăturarea informațiilor nedestinate publicității.

La data de 4.01.2023, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății cauzei, în cauză fiind menținută măsura arestului preventiv dispusă față de inculpat.

Dosar nr. 657/2022 (rezumat)-Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la problematica accesibilității persoanelor cu dizabilități locomotorii la căile de acces din municipiul Iași, neadaptate conform prevederilor legale în domeniu, respectiv situația unui tânăr aflat în scaun cu rotile, ajutat să să treacă peste o bordură după ce traversase pe zebră, de către trei şoferi care au coborât din maşini, în trafic, ne-am sesizat din oficiu și au fost efectuate demersuri la Primăria Municipiului Iași și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași.

Urmare demersurilor întreprinse ne este învederat că Primăria Municipiului Iași a depus și depune toate eforturile în vederea accesibilizării spațiului public pentru persoanele cu dizabilități, asigurarea șanselor egale de participare la viața profesională/socială și respectarea demnității umane a acestora, sens în care au fost asigurate o serie de măsuri, iar problema prezentată în materialul de presă, respectiv rampa de acces pe trotuar din carosabil pentru persoanele cu dizabilități, de pe B-dul. Nicolae Iorga din zona Pasaj Nicolina, urmare unor verificări, a fost inclusă în programul de lucru, în regim de urgență, fiind transmisă o solicitare către S.C. Citadin S.A. în acest sens.
Totodată, inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, în conformitate cu planurile anuale de control aprobate de ministrul muncii și solidarității sociale, diverselor sesizări/petiții sau din oficiu efectuează verificări pentru respectarea dispozițiilor legale referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la nivelul întregului județ, fiind dispuse măsuri și sancțiuni contravenționale.
Astfel, urmare campaniei de control referitoare la protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din Planul anual de control pentru anul 2022, desfășurată în perioada 16 mai – 29 august 2022 la eșantionul de entități selectate, s-a constatat nerespectarea art. 62 din Legea nr. 448/2006, republicată la un nr. de 16 entități din 28 verificate la care au fost dispuse 66 măsuri de remediere.

Spoiler

În urma consultării portalului instanțelor de judecată, am constatat că numele minorei victimă era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui persoanelor vătămate în dosarele penale având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.
În acest context, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Iași și Judecătoriei Iași.
În urma demersurilor efectuate, a rezultat faptul că minora victimă a fost audiată, evaluată psihologic și inclusă într-un program de consiliere psihologică de către specialiștii D.G.A.S.P.C. Iași.
De asemenea, urmare sesizării noastre, Judecătoria Iași a procedat la efectuarea de verificări în aplicația informatizată ECRIS, iar aspectele semnalate au fost remediate de îndată, datele persoanei vătămate sau a reprezentanților săi legali nemaifiind vizibile. Totodată, au fost din nou prelucrate dispozițiile privind procedura de lucru internă în astfel de cauze, pentru a preîntâmpina situații similare.

Dosar nr. 619/2022 (rezumat) – tergiversarea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli și neplata drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap

Prin solicitarea adresată instituției noastre, petenta își exprima nemulțumirea față de neachitarea de patru luni drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap din cauză că nu a fost adoptat bugetul local al UAT Mircești, județul Iași, fapt care îi duce pe aceștia și pe beneficiari deopotrivă la limita subzistenței.
Urmare demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Iași la Instituția Prefectului Județul Iași și Primăria comunei Mircești, județul Iași, ambele autorități publice sesizate au luat toate măsurile care se impuneau în vederea adoptării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mircești, județul Iași, drept pentru care au fost achitate și drepturile salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe lunile restante.

[collapse]
Dosar nr. 605/2022 (rezumat) – pretinsa asistență medicală necorespunzătoare acordată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare În urma publicării articolului de presă Plimbată printre azile, tratată cu indiferență. Ce înseamnă să fii bătrân bolnav în Satu Mare, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și Direcției de Sănătate Publică a Județului Satu Mare

În urma publicării articolului de presă Plimbată printre azile, tratată cu indiferență. Ce înseamnă să fii bătrân bolnav în Satu Mare, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și Direcției de Sănătate Publică a Județului Satu Mare.
În urma demersurilor întreprinse de către instituția Avocatul Poporului, a reieșit faptul că, pacienta în cauză a fost transportată în data de 14.06.2022 de S.A.J. de la adresa de domiciliu, evaluată la U.P.U. și internată pe secția Neurologie, unde în urma investigațiilor efectuate, au fost stabilite diagnosticele și aplicate schema de tratament menționată și în biletul de externare al pacientei.
A fost externată de la secția Neurologie cu recomandări medicale, fiind dusă înapoi la centrul de îngrijire de către fiul acesteia (persoana desemnată pentru a avea acces la informații referitoare la starea pacientei, medicația și tratamentul administrat, conform fișei de consultații) în data de 13.07.2022, solicitarea de transport efectuându-se conform declarației pacientei.
Persoana care a relatat aspectele apărute în presă nu este îndreptățită să primească informații referitoare la starea pacientei, diagnostic sau plan de tratament, aceasta având calitate de nepoată.
La data de 05.12.2022, fiul pacientei a fost invitat în cadrul ședinței de Consiliu Etic prezentând scuze față de spital în privința acțiunilor neîntemeiate ale nepoatei, prin care au fost încălcate dispozițiile legale privind confidențialitatea datelor și documentelor medicale potrivit Legii nr. 46/2003. De asemenea, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare funcționează Consiliul Etic, este implementat Codul de Etică și Deontologie și este prelucrat cu toți angajații spitalului.
Față de cele mai sus precizate, concluzionăm faptul că nu s-au confirmat aspectele relatate în articolul de presă referitoare la asistența medicală necorespunzătoare acordată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

Dosar nr. 555/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Iași s-a sesizat din oficiu urmare articolului intitulat Cât poate îndura un suflet? A crescut fără mamă, iar tatăl i-a murit, recent, luat de ape. Acum a ajuns pe drumuri, după ce socrii ei au bătut-o și au scos-o din casă, cu tot cu cei 3 copii, apărut în ediția online a cotidianului Buna Ziua Iași din 8 iulie 2022.

În vederea soluționării sesizării din oficiu s-au efectuat demersuri pe lângă Primăria comunei Schitu Duca, județul Iași.
Din demersul întreprins au rezultat următoarele:
Urmare vizitei efectuate de reprezentanții SPAS Schitu Duca, ulterior intervenției instituției Avocatul Poporului, doamna I.M.G a fost sprijinită pentru emiterea cărții de identitate, familia a fost inclusă pe listele suplimentare de acordare a ajutoarelor alimentare în cadrul POAD, beneficiind și de alte produse de igienă din partea primăriei (produse rămase nedistribuite cetățenilor ucraineni).
De asemenea, au fost întocmite cererile pentru acordarea venitului minim garantat, alocației de susținere a familiei, tichete sociale pentru preșcolari, tichet social de 250 de lei.
Din discuțiile purtate cu mama minorilor a rezultat faptul că aceasta nu dorește să reia relația cu tatăl copiilor, acesta din urmă menținând legătura cu cei trei copii, în prezent fiind plecat la muncă în Germania. Familia, respectiv mama și cei trei minori, locuiesc în casa rămasă de la părinții doamnei, compusă din două camere, hol, bucătărie, deținând în gospodărie animale și păsări. Casa este îngrijită, modest mobilată, dar curată, condiții bune de locuit și igienă.
Familia este sprijinită și de către fratele doamnei Irimia M.G și concubina acestuia, cu care locuiesc, aceștia plecând periodic la muncă în Italia.
Cu ocazia vizitei efectuate a rezultat că și faptul că, mama este apropiată de copii, aceștia manifestând un atașament puternic față de mama lor, sunt bine îngrijiți și sunt înscriși în evidențele medicului de familiei din localitate, nu au probleme de sănătate, mama minorilor colaborând permanent cu medicul de familie.
Situația mamei și a copiilor va rămâne în continuare în atenția Compartimentului de Asistență Socială pentru consiliere și monitorizare pe parcursul acordării beneficiilor sociale.

Dosar nr. 541/2021 (rezumat) În presa on-line a fost expus cazul unei minore din județul Iași, care a fost lipsită de libertate în mod ilegal și abuzată fizic și sexual, context în care ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Primăria comunei Golăiești, județul Iași și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași

Din analiza răspunsurilor primite și a acțiunilor întreprinse de către autoritățile sesizate a reieșit faptul că DGASPC Iași a intervenit cu promptitudine în sprijinul minorei victimă, prin sesizarea organelor de urmărire penală, evaluarea situației acesteia, instituirea unei măsuri de protecție specială, precum și prin acordarea serviciilor specifice de consiliere psihologică și susținere în vederea reluării cursurilor școlare.
Dimpotrivă, la nivelul Compartimentului de asistență socială, organizat la nivelul comunei Golăiești, județul Iași, situația minorei nu a fost monitorizată, deși, ulterior actelor de violență fizică și sexuală relatate în presă, aceasta a început o relație de concubinaj cu un tânăr din comunitate, în urma căreia a rămas însărcinată. Astfel, am constatat că situația minorei nu s-a aflat în atenția instituției, deși aceasta fusese expusă în cadrul familiei și a comunității de proveniență unui cumul de factori de risc, precum violență domestică, consum excesiv de alcool și abandon școlar.
În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 13/2022, care a vizat depistarea precoce a copiilor din comunitate care se află în situație de risc și eficientizarea monitorizării acestora, nu numai prin colaborarea cu instituțiile locale, cât și prin implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ.
Recomandarea a fost însușită de către primarul comunei Golăiești, județul Iași, care a transmis către instituțiile de pe raza localității (unitatea de învățământ, postul de poliție, medicul de familie și biserică), notificări privind obligația de sesizare a posibilelor situații de risc în care se pot afla copiii din comunitate, cu solicitarea de a acorda sprijin în identificarea acestora, prin completarea fișei de observație și transmiterea acesteia în termen de maximum 48 de ore serviciului public de asistență socială.

Dosar nr. 495/2022 (rezumat)-Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la cazul unui minor în vârstă de 14 ani din comuna Arsura, jud. Vaslui maltratat de propria mamă, caz ce a mai fost în atenția opiniei publice în anul 2019 și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, dar instanța de judecată a hotărât ca acesta să fie reintegrat în familie, iar mama nu a fost decăzută din drepturile părintești, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei comunei Arsura, jud Vaslui și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

În urma demersurilor întreprinse, au fost constatate următoarele: la nivelul Primăriei comunei Arsura, jud. Vaslui, în ultimii ani nu a existat personal calificat în domeniul asistenței sociale, în luna iulie 2022 a fost declanșată procedura de transfer la cerere pentru postul de consilier superior în cadrul S.P.A.S; situația familiei nu a fost monitorizată în mod corespunzător în conformitate cu toate prevederile legale în materie, există mențiuni din anchetă socială nr. 1366/14.06.2022 cu privire la perioada post integrare care nu au corespondent în documentele redactate imediat după reintegrarea minorului în cauză în familie; la nivelul S.P.A.S. Arsura nu a fost completată fișa de identificare a riscurilor prevăzută de Metodologia aprobată prin H.G. nr. 691/2015; reprezentanții D.G.A.S.P.C. Vaslui au avut o reacție imediată după ce au fost contactați, minorul victimă a fost securizat, a beneficiat de asistență medicală de specialitate urmare vătămării corporale și a fost instituită ca măsură de protecție plasamentul în regim de urgență la un asistent maternal profesionist atât pentru el cât și pentru cei doi frați ai săi; a fost deschis un nou dosar penal pe numele mamei, minorul victimă a fost acompaniat de un reprezentant S.I.R.U într-o primă procedură de audiere, urmând ca D.G.A.S.P.C. Vaslui să complinească informațional demersul penal, iar instanța de judecată să analizeze documentele puse la dispoziție și să se pronunțe în ce privește situația socio-juridică a celor trei copii din familie, respectiv modalitatea de exercitare a drepturilor și obligațiilor. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 120/2022, însușită de primarul comunei Arsura, județul Vaslui, care a luat următoarele măsuri: – a fost, începând cu data de 01.09.2022, angajat un asistent social calificat cu atribuții depline în cadrul S.P.A.S. Arsura; – au fost efectuate demersurile necesare și în ședința Consiliului Local din data de 23.09.2022, fiind constituit Consiliul Comunitar Consultativ prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 41/23.09.2022, informațiile fiind diseminate tuturor membrilor; iar procesul de identificare a copiilor aflați în situații de risc din comunitate se află în curs, urmând a fi întocmite fișele de identificare a riscurilor pentru toți copiii din comunitate, potrivit art. 13 alin. (1) din Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 691/2015.

Dosar nr. 491/2022 (rezumat) - problematica accesibilității a șase familii din Municipiul Bârlad la serviciul public de canalizare

În urma publicării articolului de presă Indolența autorităților locale: șase familii de pe o stradă din Bârlad, lăsate fără canalizare!, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei Municipiului Bârlad, județul Vaslui și Instituției Prefectului Județul Vaslui.

În urma demersurilor întreprinse, a reieșit faptul că autoritatea publică sesizată, respectiv, Consiliul Local al Municipiului Bârlad, județul Vaslui, a aprobat documentația și indicatorii tehnico-economici prin Hotărârea nr. 256/19.07.2022, iar execuția și finalizarea racordurilor de canalizare până la limita de proprietate pentru toate cele 6 gospodării au fost realizate de către operatorul local S.C. Aquavas S.A. Vaslui – Sucursala Bârlad, cu finanțare din bugetul local, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 82/03.11.2022.

Dosar nr. 484/2022 (rezumat)-Având ca sursă relatări din mass-media, dar și în baza unei constatări în teren, de unde rezultă o situație contradictorie pentru participanții la traficul rutier, respectiv lipsa unor indicatoare, care să stabilească în mod concret sensul de mers pe una din străzile din municipiul Iași (respectiv strada Gheorghe Săulescu), aspect care poate conduce la încălcarea drepturilor conducătorilor auto, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Poliției Locale Iași și Primăriei Municipiului Iași.

În urma demersurilor întreprinse, au fost constatate următoarele aspecte: Primăria Municipiului Iași a avut o reacție pro-activă urmare sesizării noastre; au fost efectuate verificări și demersuri în vederea clarificării regimului circulației rutiere în zona indicată, asigurându-se de posibilitatea circulației autovehiculelor speciale pentru colectarea deșeurilor și statutul parcărilor din zona respectivă și a fost solicitat avizul Poliției Rutiere pentru instituirea prelungirii sensului unic.

Dosar nr. 473/2022 (rezumat) – privind emiterea unui nou titlu de proprietate

Prin solicitarea adresată instituției noastre, petenta revine la petiția nr. 527/2021, prin care ne-a solicitat sprijinul cu privire la faptul că, deși a solicitat în repetate rânduri Primăriei comunei Lozna, județul Botoșani înaintarea documentației aferente eliberării unui nou titlu de proprietate, pe numele acesteia, conform unei sentințe din 08.04.2014, respectiv radierea din titlul de proprietate nr. 51100/17.04.1995 a suprafețelor de 566 mp. și 24 mp. și înscrierea acestora în alt titlu de proprietate pe numele petentei, autoritatea publică locală a tergiversat înaintarea dosarului.
De asemenea, din petiția formulată se desprinde ideea că ulterior intervenției instituției Avocatul Poporului, CLFF Lozna, județul Botoșani a înaintat dosarul cu documentația aferentă emiterii titlului de proprietate prin adresa nr. 3556/03.12.2021, înregistrat la Instituția Prefectului Județului Botoșani sub nr. 725/19.01.2022.
Urmare demersurilor întreprinse pe lângă Instituția Prefectului Județul Botoșani și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani, ni s-au comunicat următoarele:
Instituția Prefectului Județul Botoșani ne-a comunicat faptul că a fost emisă H.C.J nr. 221/19.05.2022, prin care se aprobă reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 590 mp. teren pe numele petentei, în conformitate cu sentința civilă din 08.04.2014 a Judecătoriei Dorohoi, rămasă definitivă prin respingerea apelului, înscrierea în anexa 2a Lozna și emiterea titlului de proprietate.
În consecința acestui fapt, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară a emis Titlul de proprietate nr. 164668/2022.

Dosar nr. 423/2021 (rezumat) În urma publicării în presa locală a unui articol în care se relata despre situația a două minore din județul Vaslui, victime ale abuzului sexual, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Direcția de Asistență Socială (D.A.S.) Bârlad, Primăria comunei Ciocani, județul Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui, Inspectoratul de Poliție Județean (I.P.J.) Vaslui și Școala Gimnazială „Teodor Medeleanu”, din sat/comuna Ciocani, județul Vaslui.

Primul caz la care se făcea referire în presă a fost descoperit de către specialiștii D.G.A.S.P.C. Vaslui cu ocazia evaluării unei suspiciuni de abuz fizic asupra unei minore, din partea bunicilor săi, în grija cărora se afla. În urma evaluării situației psiho-sociale, D.G.A.S.P.C. Vaslui a sesizat organele de cercetare penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de viol de către o persoană din comunitate, context în care minora victimă a fost audiată și acompaniată în procedura judiciară, în calitate de persoană vătămată. De asemenea, aceasta a fost securizată prin instituirea unei măsuri de protecție specială, inițial a plasamentului în regim de urgență la Centrul de Primire în Regim de Urgență din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Neculai Roșca Codreanu” Bârlad și, ulterior, a plasamentului la mătușa paternă, care a arătat disponibilitate și interes în creșterea, îngrijirea și educarea acesteia. Totodată, specialiștii D.G.A.S.P.C. Vaslui au acordat minorei serviciile de consiliere și sprijin specifice victimelor abuzului sexual, iar cazul a fost declinat spre monitorizare către D.A.S. Bârlad.
Cel de-al doilea caz la care se făcea referire în presă viza situația unei, cu sarcină în evoluție la data sesizării noastre, asupra căreia exista suspiciunea că ar fi fost victima infracțiunii de viol din partea tatălui său vitreg. În cadrul evaluării climatului socio-familial, D.G.A.S.P.C. Vaslui a constatat că relațiile intrafamiliale erau distorsionate, confuze, cu neglijare din partea mamei și că toți minorii din familie se aflau în situație de risc, drept pentru care față de aceștia s-a dispus instituirea unei măsuri de protecție specială. Cu toate acestea, am constatat că până la data securizării copiilor, situația acestora nu a fost monitorizată de compartimentul de asistență socială de la domiciliu. Familia a beneficiat de prestații sociale, iar pentru verificarea condițiilor de acordare a acestora au fost efectuate vizite bianuale la domiciliu, în cadrul cărora, însă, nu au fost identificate situații de risc.
În urma demersurilor efectuate, am constatat că D.G.A.S.P.C. Vaslui a intervenit potrivit competențelor legale, atât în sprijinul minorei abuzate sexual, prin acompanierea acesteia în procedură judiciară și acordarea serviciilor de evaluare, asistență și consiliere, cât și în ocrotirea nou-născutului, prin instituirea unei măsuri de protecție specială.
La nivelul primăriei de domiciliu, însă, am constatat carențe în ceea ce privește depistarea precoce a situației de risc în care s-au aflat copiii din familie, întocmirea planului de servicii, monitorizarea situației acestora, respectiv acordarea serviciilor specifice. Astfel, minorii din familie au fost expuși unui cumul de factori de risc la nivel economic (ambii părinți fără ocupație, beneficiari de ajutor social), social (copil în sistemul de protecție încă de la naștere) și educațional (repetenție și, după caz, performanțe școlare slabe). De asemenea, personalul unității de învățământ, care a observat „diverse tulburări de comportament, deficiențe în exprimare”, a îndeplinit parțial obligațiile prevăzute de lege, în sensul că a informat familia cu privire la aceste aspecte, însă nu a semnalat situația minorei compartimentului de asistență socială organizat la nivelul unității administrativ-teritoriale.
Față de aceste aspecte, a fost emisă Recomandarea nr. 18/2022, către primăria și unitatea de învățământ de la domiciliu, care și-au însușit conținutul acesteia. Pe de o parte, directorul Școlii Gimnaziale „Teodor Medeleanu”, din satul Ciocani, județul Vaslui, ne-a comunicat că a luat la cunoștință obligația de a sesiza compartimentul de asistență socială în toate cazurile în care se interacționează cu elevi cu dizabilități, care nu au fost deja încadrați în grad de handicap, astfel încât aceștia să beneficieze de diagnostic precoce și intervenție timpurie. Totodată, directorul unității de învățământ a diseminat cadrelor didactice obligația de a completa fișa de observație și de a o transmite cu celeritate asistentului social în cazul în care există suspiciunea că un elev se află în situație de risc. Pe de altă parte, primarul comunei Ciocani, județul Vaslui, ne-a transmis că, la nivelul compartimentului de asistență socială se are în vedere colaborarea în permanență cu școala, poliția, biserica și medicul de familie din localitate în sprijinirea și identificarea familiilor vulnerabile. În acest sens, personalul cu atribuții de asistență socială din cadrul primăriei completează fișele de observație și fișele de identificare a riscurilor, iar în cazul în care se confirmă existența unei situații de risc, se procedează la întocmirea planului de servicii în termenul legal și acordarea serviciilor aprobate.
Totodată, au fost continuate demersurile la D.G.A.S.P.C. Vaslui și I.P.J. Vaslui cu privire la situația minorei abuzate sexual și a fiicei sale. Din analiza răspunsurilor primite a rezultat că acestea beneficiază în continuare de o măsură de protecție specială, minora victimă a infracțiunii viol fiind inclusă într-un program personalizat de evaluare, asistență psiho-socială și educațională, inclusiv recuperare și reabilitare specifice victimelor abuzului sexual.

[collapse]
Dosar nr. 407/2022 (rezumat)-Directorul Școlii Gimnaziale „Theodor Rosetti”, din sat/comuna Solești, județul Vaslui, ne-a adus la cunoștință telefonic suspiciunea de neglijare/abuz fizic și emoțional în cazul a șase elevi, expuși în familie și în comunitate unor factori de risc, care nu mai frecventau cursurile unității de învățământ.

În vederea verificării aspectelor semnalate, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat o anchetă la Primăria comunei Solești, județul Vaslui, în urma căreia am constatat carențe la nivelul compartimentului de asistență socială în ceea ce privește conlucrarea eficientă cu membrii comunității locale în procesul de identificare a copiilor din localitate aflați în situație de risc, monitorizarea acestora, întocmirea planului de servicii și acordarea serviciilor specifice, context în care a fost emisă Recomandarea nr. 100/2022.
Recomandarea a fost însușită de către Primarul comunei Solești, județul Vaslui, care ne-a transmis măsurile dispuse în acest sens.
Astfel, la nivelul unității administrativ-teritoriale au fost identificați copiii aflați în situație de risc, atât prin implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ și colaborarea cu poliția, biserica și medicul de familie din comunitate, cât și prin informarea în scris a conducerii unității de învățământ de la nivel local asupra atribuțiilor sale în această materie. Totodată, pentru acești copii au fost completate fișa de observație și, după caz, fișa de identificare a riscurilor prevăzute de lege și se acordă serviciile aprobate, sub coordonarea D.G.A.S.P.C. Vaslui.

Dosar nr. 330/2022 (rezumat)-Din comunicatul de presă din data de 17.04.2022 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) rezulta că, la data de 15.04.2022, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial (S.T.) Iași au dispus reținerea a doi inculpați, dintre care unul minor, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de pornografie infantilă și viol asupra unei minore în vârstă de 13 ani la data săvârșirii faptelor.

În acest context, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui și, ulterior, la primăriile localităților de domiciliu ale celor doi minori, deopotrivă agresor și victimă, respectiv la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (C.J.R.A.E.) Vaslui.
În urma solicitării primite din partea D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași, în data de 16.04.2022, D.G.A.S.P.C. Vaslui a instituit în favoarea minorei victimă măsura plasamentului în regim de urgență. Evaluarea situației socio-familiale a acesteia a relevat un climat familial atipic, pe fondul absenței temporare a mamei, plecată la muncă sezonieră în străinătate. Astfel, s-a constatat faptul că tatăl nu a fost implicat activ din punct de vedere emoțional în viața minorei, având dificultăți de relaționare cu aceasta și de gestionare a tulburărilor emoționale și comportamentale ale fiicei sale, specifice vârstei adolescenței.
În data de 19.04.2022, minora a fost reintegrată în cadrul familiei naturale, în contextul în care mama acesteia a revenit în țară, a prezentat garanțiile necesare, iar minora victimă și-a exprimat în scris opinia în acest sens. Cu acest prilej, mama minorei victimă a fost consiliată în scopul adoptării unui comportament adecvat nevoilor vârstei fiicei sale și îndrumată să acceseze serviciile Centrului de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Neculai Roșca Codreanu” Bârlad. În acest context, situația minorei victimă a fost referită spre monitorizare compartimentului de asistență socială din cadrul primăriei localității de domiciliu, în vederea acordării serviciilor specifice de prevenire a separării copilului de mediul familial. Ultima anchetă socială a relevat că relațiile intrafamiliale sunt bune, familia este integrată în comunitatea din care face parte, iar copiii sunt atașați de ambii părinți, dar și de bunici, care se implică în creșterea, îngrijirea și educarea acestora în limita propriului sistem de valori și principii.
Având în vedere riscul de abandon școlar în care se afla minora victimă, în data de 09.05.2022, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Vaslui au solicitat C.J.R.A.E. Vaslui desemnarea unui psiholog școlar pentru consilierea și sprijinul minorei în vederea evitării abandonului școlar. Astfel, în data de 23.05.2022, o echipă formată din doi profesori consilieri școlari ai C.J.R.A.E. Vaslui s-a întâlnit cu minora, părinții acesteia, profesorul diriginte și conducerea școlii. În cadrul acestor întâlniri a fost evaluată starea emoțională a elevei, situația școlară a acesteia și posibilele cauze care au stat la baza absențelor sale nemotivate. În aceeași perioadă, eleva a participat săptămânal la activități de consiliere și sprijin de specialitate oferit de Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Bârlad.
Din analiza răspunsurilor primite din partea instituțiilor sesizate a rezultat că minora victimă a abuzului și a exploatării sexuale a beneficiat, în urma securizării sale, de servicii specifice de asistență psihologică și de consiliere în vederea prevenirii abandonului școlar și a separării de mediul familial. Minora se află în prezent în cadrul familiei naturale, care prezintă interes și disponibilitate pentru creșterea, îngrijirea și educarea sa, situația sa fiind monitorizată de către compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei localității de domiciliu.

Dosar nr. 329/2022 (rezumat)-În urma acțiunii de promovare a Domeniului de activitate Apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului - Avocatul Copilului, efectuată în data de 12.04.2022 la Școala Gimnazială nr. 1 Stănilești, județul Vaslui, ne-am sesizat din oficiu în legătură cu situația a doi elevi, expuși în mediul familial unor factori de risc (consum excesiv de alcool, comportament agresiv, existența unui istoric de sesizări privind săvârșirea faptelor penale)

În urma anchetei desfășurate la Primăria comunei Stănilești, județul Vaslui, au rezultat carențe la nivelul compartimentului de asistență socială în ceea ce privește conlucrarea eficientă cu membrii comunității locale în identificarea copiilor din localitate aflați în situație de risc și monitorizarea acestora, context în care a fost emisă Recomandarea nr. 86/2022.
Pe de o parte, recomandarea a vizat colaborarea cu instituțiile care pot sprijini serviciul public de asistență socială în identificarea familiilor vulnerabile (școala, poliția, biserica și medicul de familie), implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în acest proces, respectiv informarea în scris a persoanelor de la nivel local, care, prin natura profesiei, intră în contact cu copiii din localitate și au suspiciuni cu privire la existența unei situații de risc, asupra obligației de a completa fișa de observație și de a o transmite în termen de maximum 48 de ore serviciului public de asistență socială. Pe de altă parte, în vederea eficientizării procesului de monitorizare, s-a recomandat completarea fișei de identificare a riscurilor pentru toți copiii din localitate aflați în situație de risc.
Recomandarea a fost însușită de către Primarul comunei Stănilești, județul Vaslui, care ne-a transmis că au fost inițiate procedurile legale la nivelul compartimentului de asistență socială în vederea completării Fișei de identificare a riscurilor pentru toți copiii din comunitate aflați în situație de risc, pentru care s-au întocmit Fișa de monitorizare și Planul de servicii. De asemenea, s-a pus accent pe activitatea de prevenire, mai exact pe comunicarea cu familiile vulnerabile, menținerea unei strânse legături cu școala, comunitatea și organele de poliție, desfășurarea de activități de educație parentală și asigurarea bunăstării copilului, aspecte care au avut un impact pozitiv asupra minorilor aflați în riscul de a săvârși fapte cu caracter penal.

Dosar nr. 323/2022 (rezumat) - În urma publicării articolului de presă <em>Ororile din curtea DGASPC Vaslui scandalizează opinia publică din județ</em>, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui și Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

În fapt, la sfârșitul lunii martie 2022, o angajată a Locuinței Protejate Deleni, din cadrul Complexului de Locuințe Protejate nr. 1 Vaslui, a observat că unul dintre beneficiari, încadrat în gradul II de handicap psihic, prezenta urme de violență la nivelul feței. Acesta i-a relatat că lucrătorul social al centrului l-a lovit cu un ochi metalic de aragaz peste cap și l-a pălmuit peste gât și spate. Au fost inițiate procedurile de cercetare a acestui incident, context în care au fost solicitate de la patru beneficiari declarații anonime cu privire la conduita lucrătorului social. Astfel, s-a constat că, în perioada noiembrie 2021 – martie 2022, acest angajat a întreținut prin constrângere (violență verbală și fizică) raporturi sexuale cu o beneficiară încadrată în gradul II de handicap, profitând de incapacitatea psihică a acesteia de a se apăra și de a-și exprima voința.

În urma demersurilor întreprinse, a reieșit că DGASPC Vaslui a dispus de îndată încetarea activității lucrătorului social, a inițiat procedura de cercetare disciplinară prealabilă, a emis decizie de suspendare a contractului de muncă și a sesizat organele de cercetare penală. Totodată, s-au demarat activități de evaluare psihologică a beneficiarei agresate sexual și investigații suplimentare solicitate de către Serviciul de Medicină Legală. DGASPC Vaslui a demarat procedura de reorganizare a Locuinței Protejate Deleni, precum și procedura de licențiere a acestui serviciu social.

De asemenea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol în formă continuată și purtare abuzivă, acesta fiind cercetat în stare de arest preventiv.

Dosar nr. 313/2022 (rezumat) -Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la cazul unui bărbat de 70 de ani, internat în Centrul de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice din municipiul Huși, care a intrat în greva foamei, ca o formă de protest față de modul în care se comportă unii angajați ai Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Huși cu vârstnicii, ne-am sesizat din oficiu și a fost dispusă efectuarea unei anchete la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Huși și demersuri pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

Urmare anchetei desfășurate și demersurilor întreprinse, s-a constatat că beneficiarul a încălcat în mai multe rânduri prevederile regulamentului intern al centrului, ale contractului de acordare servicii și au fost întocmite rapoarte de incident. Acesta a avut un comportament verbal agresiv la adresa unui lucrător social atât anul trecut, cât și anul acesta în data de 11.04.2022, generat pe fondul unei iritabilității crescute și a unei intoleranței la frustrare. Așadar, problema prezentată în materialul de presă a făcut obiectul unei analize complexe, interinstituționale, D.G.A.S.P.C. Vaslui a avut o reacție promptă și au fost purtate discuții cu beneficiarul nemulțumit, dar nu s-a impus demararea unei cercetări disciplinare. Beneficiarul a fost reevaluat din punct de vedere al statusului funcțional fizic și psihic, stării de sănătate și gradului de autonomie, capacității de comunicare de către echipa pluridisciplinară din cadrul centrului și a fost informată fiica acestuia cu privire la incidentele în care a fost implicat de a lungul timpului tatăl său și faptul că acestea pot constitui motive de reziliere a contractului de acordare servicii. Totodată, personalul centrului este instruit periodic în vederea prevenirii, combaterii și recunoașterii oricărei forme de abuz și informat cu privire la procedurile de lucru specifice și respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al centrului, iar beneficiarul continuă ședințele de consiliere psihologică, împreună cu psihologul centrului, în vederea remedierii comportamentului.

Dosar nr. 249/2022 (rezumat)-Nemulțumirea cu privire la cu privire la tergiversarea rectificării titlului de proprietate de către Comisia Locală de Fond Funciar Podu Iloaiei, județul Iași

Prin solicitarea adresată instituției noastre, petenta își exprima nemulțumirea cu privire la cu privire la tergiversarea rectificării titlului de proprietate de către Comisia Locală de Fond Funciar Podu Iloaiei, județul Iași. Urmare anchetei efectuate la sediul Primăriei orașului Podu Iloaiei, județul Iași și a demersului întreprins de Biroul teritorial Iași al instituției Avocatul Poporului pe lângă Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, a rezultat faptul că: Documentația a fost completată și redepusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, fiind admisă din punct de vedere tehnic la data de 15.04.2022. Aceasta va fi transmisă Instituției Prefectului Județul Iași în vederea analizării din punct de vedere juridic și emiterii hotărârii de rectificare a titlului de proprietate de către Comisia Județeană de Fond Funciar Iași. După retransmiterea documentației însoțită de hotărârea de rectificare, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, va proceda la rectificarea titlului de proprietate, iar partea detașabilă a titlului de proprietate rectificat va fi ridicată de la sediul OCPI Iași de către delegatul Comisiei Locale de Fond Funciar Podu Iloaiei pentru a fi înmânată persoanei îndreptățite.

Dosar nr. 237/2022 (rezumat) – Biroul Teritorial Iași s-a sesizat cu privire la dreptul la vizită al aparținătorilor și modificarea protocoalelor care privesc accesul și informarea aparținătorilor cu privire la vizite, categorii de pacienți care pot fi vizitați și furnizarea de pachete acestora, cu respectarea regulilor privind limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2

Biroul Teritorial Iași s-a sesizat din oficiu urmare unei petiții adresate de aparținătoarea unui pacient internat la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași, solicitare în care se reclama îngrădirea dreptului la vizită și refuzul de a permite îngrijirea pacientului, persoană cu handicap grav cu asistent personal, de către familie. În vederea soluționării sesizării din oficiu s-au efectuat demersuri la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” și Direcția de Sănătate Publică Iași. Urmare demersurilor întreprinse ni s-au comunicat următoarele:

– cu privire la starea de sănătate a pacientului și refuzul dreptului la vizită aparținătorilor – pacientul la care se referă petiția a fost internat în Spitalul Clinic ”Prof. C.I. Parhon” cu o serie de afecțiuni renale, sindrom anemic sever și demență. Din punctul de vedere al medicului curant a reieșit că aparținătorii pacientului au avut o atitudine agresivă și revendicativă încă de la începutul spitalizării, motivat de faptul că pacientul fiind persoană cu handicap grav cu asistent personal ar necesita o serie de îngrijiri speciale. În urma reclamației verbale, zgomotoase a familiei la direcția spitalului, directorul medical a solicitat medicului curant întâlnirea cu familia și discuția în legătură cu caracteristicele medicale ale cazului, discuție care a implicat multă răbdare și calm din partea cadrului medical, insultat și agresat verbal.

– cu privire la modificarea protocoalelor care privesc accesul și informarea aparținătorilor cu privire la vizite, categorii de pacienți care pot fi vizitați și furnizarea de pachete acestora, cu respectarea regulilor privind limitarea răspândirii virusului SARS-COV- 2 – există protocol privind accesul aparținătorilor și a pachetelor pentru pacienți în spital și protocol privind accesul și informarea aparținătorilor pentru pacienții internați în spital elaborate și cu valabilitate prelungită, conform recomandărilor Direcției de Sănătate Publică Iași. Conform acestora și conform procesului verbal emis în urma întâlnirilor asistenților șefi cu privire la analiza mediului de îngrijire, s-a stabilit că este oportună în continuare limitarea accesului vizitatorilor în spital, în contextul pandemiei SARS-COV-2, drept pentru care s-a procedat la respectarea celor menționate în aceste protocoale. Aparținătorii sunt informați despre protocoalele mai sus menționate, atât prin postarea informațiilor pe care acestea le cuprind pe site-ul spitalului, cât și prin afișarea la intrările unității medicale, inclusiv, în ambulatoriu integrat. Familia pacientului a beneficiat de comunicarea corectă a datelor medicale conform protocoalelor și deciziilor în vigoare, însă a continuat să-și exprime nemulțumirea și dorința de a supraveghea felul în care pacientul este îngrijit, prin ședere permanentă a unui membru din familie în salon, ca regim preferențial dedicat lor (salon cu 4 paturi). Conform protocoalelor și deciziilor menționate au fost asigurate vizitele a numeroși aparținători în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași, care au respectat limitarea impusă de situația pandemică și de cadrul de spital.

Dosar nr. 207/2022 (rezumat)-Războiul dintre Primăria Bârlad și Unistil face victime: 1300 de elevi au rămas fără abonamente gratuite!

În urma publicării articolului de presă Războiul dintre Primăria Bârlad și Unistil face victime: 1300 de elevi au rămas fără abonamente gratuite!, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei Municipiului Bârlad, județul Vaslui și Instituției Prefectului Județul Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, a reieșit faptul că autoritatea publică sesizată, respectiv, Consiliul Local al Municipiului Bârlad, județul Vaslui, a revocat Hotărârea nr. 74/28.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a abonamentelor de transport gratuite pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza Municipiului Bârlad, hotărâre ce limita numărul de călătorii lunare gratuite, respectiv la 24, prin Hotărârea nr. 121/31.03.2022, fiind respectate astfel dispozițiile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale.

Dosar nr. 191/2022 (rezumat)-acte de violență, abuz emoțional și bullying

Petenta ne-a sesizat cu privire la situația fiului său, elev la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași, supus unor diferite acte de violență, abuz emoțional și bullying, care a primit o mustrare scrisă pentru comportamentul manifestat atunci când a întârziat la oră și a fost invitat de către dirigintele clasei să rămână pe hol până la pauză. În urma anchetei efectuate, situația de violență, abuz emoțional și bullying sesizată nu s-a confirmat, însă s-a constatat încălcarea prevederilor privind interzicerea măsurilor care pot limita accesul la educație al elevilor. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 34/2022, însușită de directorul unității de învățământ, care a procedat atât la completarea Regulamentului de organizare și funcționare al școlii, în sensul în care orice elev care întârzie la oră va primi «absent», dar va fi primit în sala de curs, cât și la informarea cadrelor didactice cu privire la interzicerea aplicării oricăror măsuri care pot limita participarea la cursuri a elevilor.

Dosar nr. 176/2022 (rezumat)-Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate

Urmare demersurilor întreprinse pe lângă Ministerului Justiției, Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Camerei Deputaților, Senatului României, Autorității pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții cu privire la Concluziile și propunerile privind cercetarea problematicii copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, s-au desprins următoarele: Cu privire la crearea unei baze de date naționale comune care să permită luarea mai rapidă a măsurilor ce se impun pentru copiii expuși riscului de separare de familie și pentru cei separați temporar sau definitiv de aceasta, vor fi disponibile și în timp real tuturor factorilor de decizie în ceea ce privește elaborarea politicilor publice, evaluarea activităților, implementarea procedurilor specifice și corelarea informațiilor, demersul a fost inițiat încă din 2018, la finalul implementării proiectului propunerea noastră va fi pusă în practică. Cu privire la monitorizarea modului de implementare a legislației care reglementează problematica copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, s-a dispus efectuarea de controale tematice la serviciile publice de asistență socială, precum și întărirea atribuțiilor de coordonare a direcțiilor de asistență socială și protecția copilului pentru respectarea legislației anterior menționate de către serviciile de asistență socială. Cu privire la întărirea capacității UAT-urilor în gestionarea problematicii copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, s-a propus elaborarea unei Legi pentru prevenirea separării copiilor de familie și sprijinirea familiilor vulnerabile. Actul normativ va viza inclusiv următoarele aspecte: o sursă stabilă de finanțare identificată pentru măsuri, un mecanism de guvernanță cu responsabilități clare atribuite autorităților publice la nivel național și local și un mecanism de repartizare a fondurilor condiționat de realizarea indicatorilor cheie de performanță asociați obiectivelor de politică. Cu privire la simplificarea procedurii de notificare, ni s-a comunicat că există un proiect de lege care se află în reexaminare în Parlament și care vizează pe de o parte extinderea ariei de persoane cărora li se pot delega atribuțiile părintești, iar pe de altă parte intervalul de timp în care se pot delega atribuțiile părintești. Concluzionând, rezultă că autoritățile publice sesizate au luat în considerare propunerile instituției noastre, unele au fost puse deja în aplicare, altele sunt în analiză în vederea introducerii acestora în legislația specifică.

Dosar nr. 148/2022 (rezumat) În urma expunerii în presă a situației unei minore din Orașul Hârlău, județul Iași, agresată sexual de către un cadru didactic, în Clubul Copiilor din localitate, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Iași, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași și Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași

În urma demersurilor efectuate, a rezultat că persoana vătămată minoră a beneficiat din partea DGASPC Iași de întreaga paletă de servicii de sprijin specifice victimelor infracțiunii și că, în urma verificărilor efectuate, IȘJ Iași a recomandat o serie de măsuri în vederea îmbunătățirii activității la nivelul Palatului Copiilor Iași, precum asigurarea supravegherii video în toate structurile subordonate și actualizarea reglementărilor și procedurilor privind accesul persoanelor în unitate.
În urma consultării portalului instanțelor de judecată, am constatat că numele minorei victimă era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui persoanelor vătămate în dosarele penale având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.
În acest context, ne-am adresat Judecătoriei Hârlău, care a procedat la efectuarea de verificări în aplicația informatizată ECRIS și a anonimizat numele persoanei vătămate minore.

Dosar nr. 122/2022 (rezumat) În urma publicării în presa locală a unui articol în care se relata despre instituirea unei măsuri de protecție specială - plasament în regim de urgență, ca urmare a neglijării, în favoarea copilului unei minore din județul Vaslui, abuzată sexual de către un vecin, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Primăria comunei Perieni, județul Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui și Judecătoria Bârlad

Din analiza răspunsurilor primite, a rezultat că minora la care se făcea referire în presă provine dintr-o familie cu opt copii, dintre care două minore în întreținere.
DGASPC Vaslui a intervenit potrivit competențelor legale, atât în sprijinul minorei abuzate sexual, prin acompanierea acesteia în procedură judiciară și acordarea serviciilor de evaluare, asistență și consiliere, cât și în ocrotirea nou-născutului, prin instituirea unei măsuri de protecție specială.
La nivelul primăriei de domiciliu, însă, am constatat carențe în ceea ce privește depistarea precoce a situației de risc în care s-au aflat cele două minore din familie, întocmirea planului de servicii, monitorizarea situației acestora, respectiv acordarea serviciilor specifice. Astfel, deși în răspunsul transmis se preciza că cele două minore „sunt de 3 ani repetente”, situația acestora nu a fost monitorizată până la data sesizării organelor de cercetare penală, ceea ce a relevat că neglijarea educațională a fost cunoscută și acceptată tacit pe plan local. În consecință, minorele din familie au fost expuse unui cumul de factori de risc, având în vedere situația de repetenție, abandon școlar, istoric familial în săvârșirea faptelor cu caracter penal, violență în familie și consum excesiv de alcool.
În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 65/2022, care a fost însușită de către de către primarul comunei Perieni, județul Vaslui. Pe de o parte, recomandarea a vizat luarea măsurilor legale pentru identificarea tuturor copiilor din comunitate aflați în situație de risc, cu precădere prin implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ și prin conlucrarea eficientă cu instituțiile publice și private locale care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul (școala, poliția, biserica, medicul de familie). Pe de altă parte, s-a urmărit eficientizarea monitorizării copiilor din localitate aflați în situație de risc, prin completarea fișei de identificare a riscurilor, întocmirea planului de servicii în termenul legal și acordarea serviciilor aprobate.
În cauză a fost întocmit un dosar penal, inițial sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu un minor, fiind efectuate o serie de expertize, ulterior dispunându-se trimiterea în judecată a autorului faptelor pentru săvârșirea infracțiunii de viol în formă continuată. În urma verificării pe portalul instanțelor de judecată a stadiului dosarului penal întocmit, am constatat că numele minorei victimă era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui persoanelor vătămate în dosarele penale având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.
În acest sens, ne-am adresat Judecătoriei Bârlad, care, ca urmare a sesizării noastre, a procedat de îndată la îndepărtarea numelui și a prenumelui persoanei vătămate minore în aplicația informatizată ECRIS.

Dosar nr. 99/2022 (rezumat)-În data de 31 ianuarie 2022, platforma online a Ziarului Vremea Nouă din Vaslui relata cazul unei tinere, care s-a adresat Compartimentului de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Huși, județul Vaslui, venită cu dureri mari la nivelul rinichilor și urinări cu sânge și căreia o asistentă i-a cerut să plece acasă, întrucât în opinia cadrului medical „la CPU cadrele medicale au treburi mai importante decât rinichii ei.”

În acest context, Biroul Teritorial Iași s-a adresat Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Huși. Astfel, informațiile din presă au fost confirmate de către instituția sesizată, în sensul în care deficiențele de comunicare dintre cadrul medical și pacientă au determinat punerea în discuție a situației și a împrejurărilor care au condus la încălcarea dreptului la ocrotirea sănătății pacientei. În urma analizării cazului de către conducerea unității spitalicești, pacientei i s-au acordat îngrijirile medicale de urgență, precum și tratamentul adecvat anamnezei, în același timp efectuându-se și o anchetă internă cu privire la comportamentul cadrului medical, sancționat cu avertisment, anchetă care a determinat și dispunerea de măsuri pentru eficientizarea comunicării între cadrele medicale și pacienți.

Dosar nr. 17/2022 (rezumat)-Tergiversarea rectificării unor titluri de proprietate de către Comisia Locală de Fond Funciar Lespezi, județul Iași

Prin solicitarea adresată instituției noastre, petentul își exprima nemulțumirea cu privire la tergiversarea rectificării unor titluri de proprietate de către Comisia Locală de Fond Funciar Lespezi, județul Iași, precum și cu privire la nepunerea în posesie a moștenitorilor autorului pentru suprafața de 2,50 ha. teren. Urmare demersurilor întreprinse de Biroul teritorial Iași pe lângă Primăria comunei Lespezi, județul Iași și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, ni s-au comunicat următoarele: În urma actualizării planului parcelar, s-a completat documentația, astfel încât s-a procedat la depunerea acesteia la O.C.P.I Iași. Pe cale de consecință, O.C.P.I Iași a verificat și avizat documentația din punct de vedere tehnic, iar titlul de proprietate a fost tehnoredactat. Ulterior, documentația însoțită de titlul de proprietate (partea detașabilă și partea nedetașabilă), a fost transmisă Instituției Prefectului Județul Iași în vederea analizării acesteia din punct de vedere juridic și semnării titlului de proprietate de către reprezentanții acestei instituții. După retransmiterea la O.C.P.I Iași a documentației și a titlului de proprietate semnat, partea detașabilă a titlului de proprietate se va ridica de la sediul autorității de către delegatul Comisiei Locale de Fond Funciar Lespezi pentru a îi fi înmânat petentului.

2021

Dosar nr. 699/2021 (rezumat)-Fetiță violată de nenumărate ori de bunicul vitreg

În urma publicării articolului de presă Fetiță violată de nenumărate ori de bunicul vitreg. Și-a făcut curaj să le spună părinților după patru ani de agresiuni sexuale, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei comunei Cozmești, județul Vaslui, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui și Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, a reieșit faptul că situația minorei abuzată sexual, care fusese lăsată în grija bunicii materne de către părinții plecați la muncă în străinătate, nu a fost monitorizată de către serviciul public de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Cozmești, județul Vaslui. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 14/2022, însușită de Primarul comunei Cozmești, județul Vaslui, care luat o serie de măsuri în vederea identificării copiilor din comunitate cu părinți plecați la muncă în străinătate, respectiv: a dispus actualizarea și informarea cu privire la protecția și promovarea drepturilor copiilor a Consiliului Comunitar Consultativ, căruia i-a solicitat sprijinul în identificarea copiilor care sunt lăsați în grija altor persoane; a solicitat unităților de învățământ de pe raza comunei transmiterea listei nominale a copiilor cu părinți plecați în străinătate; a dispus efectuarea vizitelor la domiciliul acestor copii, pentru a verifica dacă a fost desemnată o persoană care să se ocupe de întreținerea lor și pentru a completa fișa de identificare a riscurilor.

Dosar nr. 677/2021 (rezumat) - În urma prezentării în mass-media a situației unui minor din județul Vaslui, cunoscut în comunitate pentru diverse acte de violență, care și-a agresat fizic vecinii împreună cu tatăl său, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Primăria comunei Iana, județul Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui și Inspectoratul de Poliție Județean (I.P.J.) Vaslui.

În urma demersurilor întreprinse, am constatat că, anterior incidentului relatat în presă, minorul la care se făcea referire în presă mai săvârșise o faptă penală, la data comiterii acesteia neîndeplinind condițiile legale pentru a răspunde penal ca urmare a existenței unei cauze de neimputabilitate (minoritatea făptuitorului), iar la nivelul D.G.A.S.P.C. Vaslui nu au fost efectuate demersurile necesare în vederea instituirii uneia dintre măsurile de protecție specială prevăzute de lege în astfel de cazuri, respectiv supraveghere specializată sau plasament. În consecință, minorul făptuitor a rămas în mediul familial, unde s-a aflat în situație de risc având în vedere comportamentul agresiv al membrilor familiei, istoricul de sesizări privind violența în familie și consumul excesiv de alcool.

Față de aceste aspecte, am continuat demersurile la Primăria comunei Iana, județul Vaslui, pentru comunicarea situației celorlalți copii din familie.

Totodată, a fost emisă Recomandarea nr. 8/2022, însușită de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Vaslui, care a vizat respectarea dispozițiilor legale în toate situațiile privind protecția copilului care a săvârșit o faptă penală și care nu răspunde penal.

În acest sens, în data de 03.03.2022, cu acordul reprezentantului legal, D.G.A.S.P.C. Vaslui a dispus în favoarea minorului la care se făcea referire în presă, instituirea măsurii de protecție specială plasament în regim de urgență într-un serviciu rezidențial, precum și includerea acestuia în programe de consiliere specializată.

Întrucât reprezentanții compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Iana, județul Vaslui (S.P.A.S. Iana) nu ne-au comunicat informațiile solicitate cu privire la acest caz, în data de 18.05.2022, reprezentanții Biroului Teritorial Iași au efectuat o anchetă la sediul unității administrativ-teritoriale. În acest context, s-a constatat că, deși copiii din familie s-au aflat în situație de risc, la nivelul S.P.A.S. Iana nu a fost întocmit planul de servicii și nu a fost completată Fișa de identificare a riscurilor prevăzută de lege. Mai mult, evaluarea situației familiei a fost realizată de către reprezentanții S.P.A.S. Iana abia în data de 3.11.2021, după incidentul relatat în presă, la solicitarea D.G.A.S.P.C. Vaslui.

În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 101/2022, care a fost însușită de Primarul comunei Iana, județul Vaslui. Pe de o parte, recomandarea a vizat luarea măsurilor legale pentru depistarea precoce a situațiilor de risc în care se pot afla copiii din comunitate, cu precădere prin implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ și prin conlucrarea eficientă cu D.G.A.S.P.C. Vaslui și cu instituțiile publice și private locale care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul (școala, poliția, biserica, medicul de familie). Pe de altă parte, s-a urmărit eficientizarea monitorizării copiilor din comunitate aflați în situație de risc, prin completarea fișei de observație și/sau a fișei de identificare a riscurilor, întocmirea planului de servicii în termenul legal și acordarea serviciilor aprobate.

[collapse]
Dosar nr. 624/2021 (rezumat)-Profesor din Huși, cercetat după ce a lovit și a tras de păr un elev!

În urma publicării articolului de presă Educație cu bătaie: profesor din Huși, cercetat după ce a lovit și a tras de păr un elev!, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Școala Gimnazială „Anastasie Panu” din Huși, județul Vaslui, Inspectoratul Școlar Județean (I.Ș.J) Vaslui, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (C.J.R.A.E.) Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C) Vaslui și Inspectoratul de Poliție Județean (I.P.J.) Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, s-a constatat că la nivelul unității școlare a fost adoptat Regulamentul de Ordine Interioară cu obiectivul „școală cu toleranță zero la violență”, a fost creat grupul de acțiune anti-bullying și a fost implementat planul școlar de prevenire și combatere a bullying-ului. Totodată, conducerea Școlii Gimnaziale „Anastasie Panu” din Municipiul Huși, județul Vaslui a informat I.Ș.J. Vaslui și a referit C.J.R.A.E. Vaslui cazul de abuz relatat în presă, însă nu a sesizat D.G.A.S.P.C. Vaslui. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 9/2022, adresată directorului Școlii Gimnaziale „Anastasie Panu” din Huși, județul Vaslui, care a vizat respectarea, în toate cazurile de violență asupra copilului, inclusiv a violenței psihologice – bullying, a obligației de sesizare a D.G.A.S.P.C. Vaslui, prin completarea și transmiterea fișei pentru semnalarea obligatorie. Recomandarea a fost însușită de unitatea de învățământ, conținutul acesteia fiind diseminat personalului didactic și prelucrat atât în Consiliul de administrație al unității școlare, cât și în cadrul Consiliului profesoral.

Dosar nr. 622/2021 (rezumat)-Tânăr nevăzător în vârstă de 18 ani, care învață la un liceu special din Târgu Frumos, depistat cu Covid-19, ce a fost nevoit să meargă aproximativ 100 de kilometri cu trenul și microbuzul până la centrul de plasament de unde provenea din județul Suceava

Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la situația unui tânăr nevăzător în vârstă de 18 ani, care învață la un liceu special din Târgu Frumos, depistat cu Covid-19, ce a fost nevoit să meargă aproximativ 100 de kilometri cu trenul și microbuzul până la centrul de plasament de unde provenea din județul Suceava, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Inspectoratului Școlar Județean Iași, Direcției de Sănătate Publică Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. În urma demersurilor întreprinse s-a constatat că unitatea școlară a luat decizia ca elevul infectat să se deplaseze singur către adresa de domiciliu, cu toate că, potrivit prevederilor legale, avea obligația de a-l supraveghea până va fi preluat în vederea asigurării transportului acestuia în condiții de siguranță. În acest context a fost emisă Recomandarea nr. 11/2022, însușită de directorul Liceului Special „Moldova” Târgu Frumos, care a diseminat prevederile legale în materie, iar în situația confirmării unui caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 va lua toate măsurile necesare pentru supravegherea respectivului elev până la preluarea de către părinți sau reprezentanți legali și va colabora cu toate autoritățile administrației publice competente în vederea susținerii și monitorizării modului în care se va desfășura transportul elevilor infectați către adresa de domiciliu, în condiții de maximă siguranță epidemiologică.

Dosar nr. 612/2021 (rezumat)-Copii înfometați și bătuți cu biciul de propriul tată

În urma publicării articolului Copii înfometați și bătuți cu biciul de propriul tată. Au refuzat să mai plece de la școală de frica părintelui abuziv, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C) Vaslui, Primăriei comunei Ibănești, județul Vaslui și Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Ibănești, județul Vaslui, au fost constatate carențe în ceea ce privește depistarea precoce a situației de risc în care s-au aflat minorii, monitorizarea acestora, întocmirea planului de servicii, respectiv acordarea serviciilor specifice victimelor infracțiunii. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 192/2021, însușită de autoritatea locală, care luat următoarele măsuri: a identificat copiii în situație de risc de pe raza comunei, prin implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ (preot, cadre didactice, polițist, consilieri locali); a făcut demersuri către instituțiile publice și private locale care, prin natura profesiei, intră în contact cu minorii din comunitate; a efectuat vizite și anchete sociale la domiciliul familiilor cu copii în situație de risc, aflate sub monitorizare. Totodată, autoritatea locală ne-a transmis că, în anul 2022, asistentul social este programat la cursuri de formare profesională în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, materie în care se solicită în mod constant sprijin de specialitate din partea D.G.A.S.P.C. Vaslui.

Dosar nr. 572/2021 (rezumat)-Sătenii din Duda și consilierii locali, la un pas de încăierare din cauza traseului microbuzului școlar

În articolul intitulat Sătenii din Duda și consilierii locali, la un pas de încăierare din cauza traseului microbuzului școlar, apărut în ediția online a ziarului Vremea Nouă din Vaslui, din 28 septembrie 2021, se relatează despre cazul a 26 de elevi care sunt nevoiți să meargă câțiva kilometri pe jos pentru a ajunge la singura stație de microbuz pentru a fi transportați la școală, autoritatea publică locală refuzând înființarea încă a unei stații care să scurteze distanțele parcurse de elevi. În vederea soluționării acestei situații au fost efectuate atât demersuri, cât și anchetă la sediul Primăriei comunei Duda-Epureni, acțiuni în urma cărora, autoritatea publică a identificat o soluție pentru micșorarea distanțelor dintre stația de microbuz și domiciliul elevilor.

Dosar nr. 476/2021 (rezumat)-Minore din județul Iași, victime ale neglijării, abuzului fizic și sexual din partea tatălui

În urma prezentării în mass-media a situației a două minore din județul Iași, victime ale neglijării, abuzului fizic și sexual din partea tatălui, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Iași, Primăriei comunei Mogoșești, județul Iași și Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Iași. În urma demersurilor întreprinse, în contextul în care situația copiilor din familie era cunoscută la nivelul comunității locale, au fost constatate carențe la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Mogoșești, județul Iași, în ceea ce privește notificarea, de către asistentul medical comunitar, a situației de abuz și neglijare în care s-au aflat minorii și sesizarea de îndată a D.G.A.S.P.C. Iași, în vederea luării măsurilor legale. În consecință, a fost emisă Recomandarea nr. 190/2021, care a vizat depistarea precoce a situațiilor de risc în care se pot afla copiii din comunitate, eficientizarea monitorizării acestora, respectiv conlucrarea eficientă cu D.G.A.S.P.C. Iași. Recomandarea a fost însușită de Primăria comunei Mogoșești, județul Iași, care a constituit la nivel local o echipă comunitară de servicii integrate, formată din asistent social, asistent medical comunitar, consilier școlar și mediator școlar, pentru depistarea cazurilor de persoane vulnerabile, aflate în situații de risc și acordarea de servicii comunitare integrate în trei domenii: social, educațional și medical.

Dosar nr. 447/2021 (rezumat)-Strigătul de disperare al unei mame a patru copii din Iași: «Mi-au luat micuții și i-au urcat într-o dubă!»

În urma publicării în presa locală a articolului Strigătul de disperare al unei mame a patru copii din Iași: «Mi-au luat micuții și i-au urcat într-o dubă!» Reprezentanții D.G.A.S.P.C. Iași spun că minorii erau abuzați fizic și psihic, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Iași, Primăriei comunei Scânteia, județul Iași și Primăriei comunei Mogoșești, județul Iași. În urma demersurilor efectuate, s-au constatat carențe la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Scânteia, județul Iași, care a monitorizat familia aflată în situație de risc în perioada 2018-2021, însă nu a sesizat de urgență D.G.A.S.P.C. Iași în vederea dispunerii măsurilor de protecție specială. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 164/2021, însușită de autoritate, care a vizat, cu precădere, perfecționarea pregătirii profesionale continue a personalului cu atribuții de asistență socială, implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în identificarea copiilor aflați în situație de risc și conlucrarea eficientă cu D.G.A.S.P.C. Iași și cu celelalte instituții publice și private locale care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul (Poliția locală Scânteia, unitățile de învățământ, medicii de familie).

 

Sari la conținut