Activitate

2023

Dosar nr. 35068/2023 (rezumat) Prin petiția adresată Avocatului Poporului, un petent ne-a sesizat cu privire la refuzul unei Societăți Cooperative Meșteșugărești de a-i elibera o adeverință, solicitată de către Casa Județeană de Pensii Bihor, necesară recalculării pensiei

 Ca urmare a demersurilor efectuate la Societatea Cooperativă Meșteșugărească, respectiv la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, petentul ne-a prezentat spre luare la cunoștință adeverința solicitată, mulțumindu-ne pentru implicare.

Petentul a ținut să precizeze și faptul că, urmare a demersurilor instituției Avocatul Poporului, au fost eliberate, alături de adeverința sa și cele solicitate de alți foști colegi de lucru.

Dosar nr. 28753/2023 (rezumat) - Mai multe persoane au sesizat atât instituției centrale a Avocatului Poporului, cât și birourilor teritoriale ale instituției, încălcarea dreptului lor la informație de către casele județene de pensii prin lipsa unui răspuns din partea acestora la cererile pentru acordarea biletelor de tratament balnear care nu au fost aprobate prin aplicația informatică deținută de Casa Națională de Pensii Publice.

Cererile de acordare a biletelor de tratament se completează numai pe formularul aprobat prin Anexa I a Ordinului Președintelui CNPP nr. 27/13.01.2023, formular care are în partea finală următoarea mențiune: „Am luat la cunoștință că primesc răspuns numai în cazul în care solicitarea mea este soluționată favorabil și că am obligația să mă prezint la casa teritorială de pensii la data comunicată și cu actele comunicate.”

Având în vedere prevederile art. 31 din Constituție și ale art. 122 alin. (5) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea de demersuri scrise către Casa Națională de Pensii Publice, fiind în final emisă Recomandarea nr. 174/27.11.2023, în sensul modificării formularului de cerere de acordare a biletelor de tratament, prevăzut de Anexa I a Ordinului nr. 27/13.01.2023, pentru respectarea dreptului la informație al solicitanților și eliminării mențiunii privind lipsa unui răspuns în cazul solicitărilor neaprobate.

Prin răspunsul nr. 2428/12.12.2023, Casa Națională de Pensii Publice ne-a comunicat că, față de recomandarea Avocatului Poporului privind modificarea Anexei nr.1 din cuprinsul Ordinului Președintelui CNPP, în sensul „respectării dreptului la informație al solicitanților si eliminării mențiunii privind lipsa unui răspuns în cazul solicitării neaprobate”, aceasta urmează să fie valorificată cu ocazia emiterii  noilor criterii de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice, aferente anului 2024, prin emiterea unui nou ordin de către președintele Casei Naționale de Pensii Publice.

Dosar nr. 26018/2023 (rezumat) Prin petiția înregistrată la Biroul Teritorial Timișoara, petentul ne-a sesizat faptul că prin cererea înregistrată cu nr. 733/13.06.2023 a reclamat Oficiului Județean de Poștă Timiș neprimirea tichetelor de călătorie CFR pe anul 2023, solicitând a se verifica dacă tichetele au fost predate sau dacă au fost returnate la Casa Județeană de Pensii Timiș, însă nu a primit răspuns și nici nu i s-au furnizat informații clare cu privire la posibilitatea intrării în posesia tichetelor de călătorie

 Urmare demersurilor întreprinse, prin adresa nr. 66494/1/20.10.2023, Casa Județeană de Pensii Timiș ne-a comunicat că instituția a comunicat un răspuns la solicitarea petentului, în data de 16.05.2023. S-a menționat faptul că taloanele de călătorie se află la Oficiul Poștal Timișoara 1, unde petentul avea posibilitatea să le ridice, din data de 12.04.2023.

Ulterior, prin adresa nr. 339/102/09.02.2024, Oficiul Județean de Poștă și Curierat Timiș ne-a comunicat că distribuirea documentelor de informare (taloane mov) care includ și talonul special, se realizează în baza Procesului Tehnologic nr. 109/4205/15.07.2021, activitate desfășurată în baza convențiilor încheiate.

Tichetele de călătorie ce fac parte integrantă din documentul de informare (talon mov),  se distribuie doar în luna decembrie și au valabilitate tot anul următor, iar din verificările interne efectuate asupra obiectului sesizării formulate de către petent, s-a constatat că acesta este beneficiar al talonului de plată a drepturilor sociale ce se identifică doar prin dosar de pensie nr. xxx cu plata în cont.

În ceea ce privește neprimirea în luna decembrie 2022 a talonului mov și a tichetelor de călătorie aferente anului 2023, Oficiul Poștal Timişoara 1 a precizat faptul că nu se poate pronunța asupra acestui aspect deoarece în evidențele existente, talonul de plată care conține și tichetele de călătorie din luna decembrie 2022 figurează ca fiind distribuite. În scopul verificării veridicității situației scriptice, s-a solicitat factorului poștal informații referitoare la situația talonului de plată în cauză, și datorită perioadei mari de la distribuire, respectiv 15.12.2022, acesta nu mai poate oferii informații precise.

Față de răspunsul primit, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 65/21.03.2024 către Oficiul Județean de Poștă și Curierat Timiș, pentru luarea următoarelor măsuri:

  • Respectarea procedurii privind evidența distribuirii taloanelor speciale de călătorie, separat de taloanele de plată a drepturilor de pensie, în sensul identificării și remedierii situațiilor în care taloanele speciale de călătorie nu sunt distribuite beneficiarilor;
  • Respectarea termenului de 3 luni pentru soluționarea reclamațiilor, de la data introducerii acestora și formularea unui răspuns către petenți privind rezultatul verificărilor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 13/2013 privind serviciile poștale.

Prin adresa nr. 339/1053/05.04.2024, Oficiul Județean de Poștă și Curierat Timiș ne-a comunicat că, începând cu data de 01.03.2024, au fost modificate clauzele la Convenția nr. 4412/MMSSF/23.12.2003, nr. 652/CNPAS/22.12.2003, respectiv 100/555/CNPR/22.12.2003, în sensul ca procedura de distribuire a taloanelor mov a fost simplificată.

Referitor la respectarea termenelor de soluționare a reclamațiilor, prevederi stabilite prin OUG 13/2013 privind serviciile poștale, salariații implicați în soluționarea nemulțumirilor prezentate de către utilizatorii de servicii poștale cunosc prevederile legale, iar în ceea ce privește cazul în speță, datorită volumului de muncă nu s-a acordat o atenție deosebită. 

Dosar nr. 8702/2023 (rezumat) Petentul a reclamat existența unei situații de excluziune socială a doi frați cu dizabilități de grad accentuat, care, în urma dezinstituționalizării din cadrul DGASPC Timiș, au ajuns în stradă, primul decedând în data de 21.03.2023, în urma contactării unei boli

 În urma demersurilor întreprinse, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș ne-a informat că a transmis Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj adrese de informare cu privire la încetarea măsurilor de protecție specială și situația tinerilor, în scopul urmăririi evoluției și monitorizării și de către autoritățile locale pe raza căruia tinerii s-au stabilit cu reședința și muncesc. De asemenea, ne-a comunicat informațiile solicitate privind situația celor doi tineri, beneficiari de servicii sociale de tip familial oferite în cadrul sistemului de protecție a copilului până la momentul încetării plasamentului. Totodată, au fost transmise informații și date suplimentare cu privire la tinerii dezinstituționalizați la nivelul DGASPC Timiș începând cu anul 2021, reieșind că tinerii încadrați în grad de handicap care au părăsit sistemul de protecție specială în anul 2023, beneficiază de pregătire în vederea transferului către o viață independentă în comunitate sau au fost preluați de familii, de familiile foștilor asistenți maternali profesioniști sau urmează cursurile unor școli.

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj ne-a comunicat că nu ar fi fost informată cu privire la dezinstituționalizarea celor doi tineri și nu a monitorizat cazul sesizat.

Întrucât din coroborarea răspunsurilor primite au reieșit contradicții cu privire la existența unei colaborări între cele două autorități publice locale competente în asistența și protecția socială a persoanelor cu dizabilități în cazul sesizat, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 102/24.07.2023, către Direcția Socială Comunitară Lugoj.

În urma transmiterii Recomandării nr. 102/24.04.2023, Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Lugoj a comunicat faptul că monitorizează persoanele dezinstituționalizate, persoanele care prezintă risc de marginalizare și excluziune socială și în funcție de circumstanțele cazului ia măsurile ce se impun, potrivit legislației în vigoare. Monitorizarea post servicii se realizează după un grafic prestabilit sau ori de câte ori este necesar. La nivelul Direcției de Asistență Socială primirea, înregistrarea și expedierea documentelor se realizează la nivelul Biroului Registratură, Relații cu Publicul și activitatea acestui compartiment este organizată și gestionată de directorul instituției. Direcția de Asistență Socială Lugoj colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare.

Față de răspunsul comunicat de Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Lugoj, am apreciat că aceasta și-a însușit Recomandarea emisă de Avocatul Poporului, iar din răspunsurile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș reiese că în prezent procesul de restructurare la nivelul D.G.A.S.P.C. Timiș se desfășoară cu respectarea normelor legale privind protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

2022

Dosar nr. 644/2022 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la fenomenul violenței domestice la nivelul județului Timiș

În fiecare an, pe 25 noiembrie, este marcată „Ziua internațională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor”, ocazie cu care mai multe ONG-uri au organizat un marș împotriva violenței asupra femeilor, în Timișoara și alte orașe din țară, eveniment care a fost prezentat și în presa locală.
Având în vedere aspectele semnalate în mass-media și ținând cont de prevederile art. 22 și art. 34 din Constituție privind dreptul la viață, integritate fizică și psihică, și respectiv dreptul la ocrotirea sănătății, coroborate cu prevederile Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, fiind efectuate demersuri scrise către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș și respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, cu solicitarea de a ne comunica date statistice privind acest fenomen și modalitatea de gestionare a violenței domestice, respectiv existența unor acțiuni de prevenire și informare la nivelul județului Timiș.
Urmare demersurilor întreprinse, IPJ Timiș ne-a comunicat situațiile statistice pe anii 2021 și 2022 privind violența domestică, înregistrându-se un trend ascendent de la un an la altul (157 ordine de protecție provizorii emise în 2022, față de 103 emise în 2021). În continuare, au fost desfășurate activități preventiv-informative la nivelul unităților de învățământ, primăriilor din mediul rural și urban, zone dens circulate și societăți comerciale cu angajate preponderent de sex feminin.
Prin intermediul mijloacelor de comunicare mass-media, au fost promovate, atât către publicul larg, cât și către partenerii instituționali și organizaționali materiale cu conținut audio – video, precum și modalitatea de folosire a aplicației Bright Sky RO.
De asemenea, din datele prezentate de DGASPC Timiș, s-a constatat faptul că la nivelul județului Timiș există 6 centre/servicii destinate prevenirii și combaterii violenței în familie, în cadrul cărora victimele beneficiază de găzduire, consiliere psihologică și juridică, asistență medicală și reprezentare în instanță.
În final s-a precizat că, în anul 2021, un număr de 311 persoane au solicitat DGASPC Timiș asistență și sprijin specializat, iar în anul 2022, un număr de 260 de persoane.

Dosar nr. 624/2022 (rezumat) Petentul a reclamat la Biroul Teritorial Timișoara lipsa de răspuns a Primăriei Municipiului Timișoara cu privire la o sesizare depusă la autoritatea publică locală în luna august 2022

 Deși ne-am adresat în mod repetat Primăriei Timișoara pentru a solicita să ne comunice măsurile legale luate în vederea comunicării răspunsului solicitat petentului, nu am primit niciun răspuns în termenul legal cu privire la situația sesizată.

Astfel, am constatat că autoritatea publică locală Primăria Municipiului Timișoara nu a răspuns solicitării petentului și nici solicitării Avocatului Poporului, reieșind faptul că la nivelul acestei autorități nu există o procedură clar definită în privința redirecționării/repartizării petițiilor și sesizărilor către compartimentele de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Față de aceste aspecte a fost emisă Recomandarea nr. 24/03.03.2023 privind respectarea și aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, prin organizarea eficientă a activității de soluționare a petițiilor, pentru soluționarea în condițiile și termenele legale a tuturor cererilor transmise și înregistrate la această instituție publică.

Primăria Municipiului Timișoara a informat instituția Avocatul Poporului că, pentru punerea în aplicare a recomandării noastre în mod unitar de către toate compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, s-a elaborat și aprobat procedura de sistem Sesizări/Petiții – PS 31, această procedură având ca scop „eficientizarea relației între Primăria Municipiului Timișoara și cetățean, furnizarea de informații publice de calitate, prin intermediul tuturor căilor de comunicare puse la dispoziție de PMT (website, mail, fax, poștă, depunere la ghișeu), rezolvarea sesizărilor și petițiilor cetățenilor, cu respectarea timpului de răspuns stabilit prin lege”. Prin această procedură s-a urmărit reglementarea termenelor petițiilor în interiorul instituției, în vederea respectării O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, precum și fluxul și modalitatea de repartizare a petițiilor greșit îndreptate.

Dosar nr. 565/2022 (rezumat) - Petentul a sesizat Biroul Teritorial Timișoara cu privire la tergiversarea soluționării cererii sale depuse la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, modificat și completat prin Legea nr. 232/2020

Astfel, petentul arată că deși a depus în luna ianuarie 2022 toate actele doveditoare solicitate, comunicându-i-se faptul că cererea sa a fost admisă și urmează a fi pusă în plată, ulterior acestei comunicări, i s-a solicitat în mod nejustificat suplimentarea actelor doveditoare privind perioada de prizonierat.
În urma intervenției instituției Avocatul Poporului, situația reclamată de petent a fost soluționată în mod favorabil, acesta fiind informat că cererea sa a fost admisă, în acest sens fiind emisă Decizia AJPIS pentru stabilirea calității de beneficiar al drepturilor prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, și urmează ca aceasta să fie pusă în plată de către Casa Județeana de Pensii Timiș, începând cu 01.02.2022.

Dosar nr. 368/2022 (rezumat)-Petentul a sesizat Biroul Teritorial Timișoara cu privire la refuzul Primăriei Orașului Lipova de a-i acorda scutirea de la plata impozitului pe clădiri soției sale, beneficiară a prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, în baza prevederilor art. 456 din Codul fiscal

Astfel, deși aceasta a solicitat în luna mai aplicarea legii, autoritatea publică locală a respins solicitarea sa, în baza unei interpretări limitative a prevederilor legale.
În urma demersurilor instituției Avocatul Poporului, Primăria Orașului Lipova ne-a informat că și-a reconsiderat poziția în ceea ce privește acordarea scutirii de impozit asupra clădirii, folosită ca domiciliu de către soția petentului, astfel că, începând cu luna următoare depunerii cererii, aceasta va beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri, prevăzută de lege, pentru imobilul de domiciliu.

Dosar nr. 318/2022 (rezumat)-Dificultăți întâmpinate de persoanele cu handicap în accesarea mijloacelor de transport în comun

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și sesizările anterioare înregistrate la Biroul Teritorial Timișoara privind dificultățile întâmpinate de persoanele cu handicap în accesarea mijloacelor de transport în comun, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, efectuând demersuri către autoritățile publice locale responsabile, pentru a solicita informații cu privire la măsurile luate la nivelul acestor instituții în vederea aplicării și respectării prevederilor legale privind asigurarea accesului persoanelor cu handicap la transportul în comun și accesibilizarea căilor de acces și circulație pietonală din zonele urbane ale județului Arad.
În urma demersurilor efectuate, Consiliul Județean Arad ne-a informat că la nivelul județului Arad funcționează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad din care fac parte în prezent 45 de unități administrativ-teritoriale, deservite de operatorul de transport Societatea „Compania de Transport Public” S.A., autorităților administrației publice locale și societăților comerciale ce dețin licență de traseu revenindu-le obligația amenajării stațiilor mijloacelor de transport public de persoane și achiziționării sau adaptării mijloacelor de transport în comun nevoilor persoanelor cu handicap.
Astfel, Municipiul Arad, prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad pentru perioada 2014-2030 și „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027”, are în derulare mai multe proiecte pentru dezvoltarea sistemului de transport public, prin achiziția unor tramvaie și autobuze adaptate nevoilor persoanelor cu handicap, amenajarea și modernizarea stațiilor de transport în comun existente și crearea unor stații noi care vor avea în vederea asigurarea accesibilității persoanelor cu handicap, reabilitarea și modernizarea trotuarelor care să faciliteze accesul pentru persoanele cu nevoi speciale la stațiile mijloacelor de transport în comun și instituirea unui serviciu de transport public la comandă pentru persoane cu dizabilități.

Dosar nr. 315/2022 (rezumat) - Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și sesizările anterioare înregistrate la Biroul teritorial Timișoara privind dificultățile întâmpinate de persoanele cu handicap în accesarea mijloacelor de transport în comun, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, efectuând demersuri către autoritățile publice locale responsabile, pentru a solicita informații cu privire la măsurile luate la nivelul acestor instituții în vederea aplicării și respectării prevederilor legale privind asigurarea accesului persoanelor cu handicap la transportul în comun și accesibilizarea căilor de acces și circulație pietonală din zonele urbane ale județului Timiș.

În urma demersurilor efectuate, autoritățile publice sesizate, reprezentative la nivelul județului, ne-au informat că asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciul de transport public în comun, conform nevoilor acestora, reprezintă un deziderat urmărit prin strategia de dezvoltare a sistemului de transport public local adoptată la nivelul acestor autorități, dar mai ales prin achizițiile făcute în ultimii ani și prin proiectele aflate în derulare în prezent, proiecte prin care se dorește îmbunătățirea accesibilizării mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu dizabilități.

Dosar nr. 280/2022 (rezumat) - Petenta a sesizat Biroul Teritorial Timișoara cu privire la refuzul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș - Punct de lucru Jimbolia de a răspunde solicitărilor depuse și transmise prin poșta recomandată la începutul anului 2022

Astfel, petenta arată că a depus și înregistrat o cerere la instituția reclamată, în luna ianuarie 2022 dar, întrucât nu a primit nici un răspuns, a revenit prin poșta recomandată în lunile următoare, tot fără nici un rezultat. În urma intervenției instituției Avocatul Poporului, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș ne-a comunicat că situația reclamată de petentă a fost soluționată prin eliberarea și comunicarea către aceasta a actului solicitat: întrucât Carnetul de muncă nu mai este deținut de această instituție, s-a emis o Adeverință din care rezultă perioada în care petenta a beneficiat de acordarea indemnizației de șomaj, conform prevederilor Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, spre a-i servi la stabilirea vechimii în muncă.

Dosar nr. 235/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la un material apărut în presa on-line în data de 7 aprilie 2022, referitor la situația cetățenilor ucraineni care au solicitat o formă de protecție din partea statului român la Centrul Regional de Cazare și Proceduri de Azil Timișoara (CRCPSA Timișoara).

În urma anchetei, au fost constatate mai multe deficiențe în activitatea CRCPSA Timișoara, motiv pentru care a fost emisă Recomandarea nr. 118/2022, către directorul Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Timișoara, în sensul dispunerii măsurilor legale pentru:
1. Încadrarea de personal pe posturile vacante pentru asigurarea capacității de recepție și gestionare a activității din centru;
2. Afișarea în camere a informațiilor referitoare la drepturile, obligațiile, interdicțiile și sancțiunile disciplinare aplicabile, într-o limbă de circulație internațională,
3. Amenajarea unui grup sanitar pentru solicitanții de azil cu nevoi speciale, potrivit prevederilor art. 17, alin. (1) lit. l), Secțiunea 1, Capitolul III – Drepturi și obligații din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România;
4. Amenajarea terenului de sport și a curții centrului, astfel încât solicitanții de azil să aibă posibilitatea de a desfășura activități în aer liber.
Urmare însușirii Recomandării Avocatului Poporului, la nivelul CRCPSA Timișoara au fost luate următoarele măsuri:
– Cu privire la încadrarea de personal pe posturile vacante, se află în derulare activități specifice de ocupare prin concurs a unor posturi vacante de la nivelul centrului, dintre care un post de psiholog, doua posturi de asistenți medicali, un post muncitor calificat și un post de muncitor necalificat;
– Informațiile cu privire la drepturi, obligații, interdicții și sancțiuni, au fost afișate pe uși în interiorul camerelor de cazare;
– În cadrul proiectului „Extinderea capacității de cazare și asistență a solicitanților de azil la CRPCSA Timișoara prin construcții pe structură metalică”, este prevăzută amenajarea unui grup sanitar pentru solicitanți de azil cu nevoi speciale;
– În perimetrul centrului este disponibilă o zonă de recreere atât pentru copii, cât și pentru adulți, prevăzută cu tobogane, leagăne și masă de ping-pong. De asemenea, cu sprijinul ONG-urilor partenere, solicitanții de azil sunt angrenați în activități de recreere (activități de pictură, vizionare de filme etc.).

Dosar nr. 166/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la un material apărut în presa on-line, prin care s-a relatat faptul că mai mulți pacienți planificați în data de 7 aprilie 2022 la Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Arad pentru intervenții chirurgicale sau consultații nu au mai fost primiți de medici, întrucât aceștia și-au luat liber de Ziua Mondială a Sănătății, fără a anunța în prealabil pacienții programați.

Urmare anchetei desfășurate de reprezentanții Biroului Teritorial Timișoara, s-a constatat că programul de lucru al cabinetelor de specialitate din cadrul Ambulatoriului nu este adus la cunoștința pacienților prin afișare la intrarea în spital, sau prin publicarea pe site-ul instituției, și nu este respectat cu strictețe de toți medicii specialiști, existând o suprapunere a activității din Ambulatoriu cu cea desfășurată în spital pe secții, motiv pentru care Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 62/2022, către directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.
Urmare însușirii Recomandării Avocatului Poporului, la nivelul spitalului au fost luate măsuri pentru afișarea programului la intrarea în Ambulatoriul de specialitate și pe site-ul instituției.
De asemenea, a fost modificat orarul Ambulatoriului pentru toate specializările începând cu 1 iulie 2022, urmând ca intervalul orar în care se vor efectua consultații să fie 08:00-15:00 în fiecare zi, de luni până vineri, nemaiacceptându-se întârzieri sau amânări de la acest program.

Dosar nr. 131/2022 (rezumat)-În urma unor informații apărute în presă, potrivit cărora Primăria Timișoara și Direcția de Sănătate Publică Timiș refuză să distribuie tichetele de masă persoanelor vaccinate cu schema completă, potrivit OMS nr. 1.863/10.09.2021, care au ajuns cu întârziere în centrele de vaccinare închise din Timișoara, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, efectuând demersuri către autoritățile și instituțiile publice locale responsabile

În urma demersurilor efectuate, instituțiile sesizate ne-au informat că, datorită închiderii unor centre de vaccinare din Timișoara și a lipsei unor norme juridice care să prevadă procedura de distribuire a tichetelor de masă pe suport de hârtie persoanelor vaccinate cu schemă completă la centrele de vaccinare închise, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Timiș a decis să pună la dispoziție un spațiu pentru distribuirea acestor tichete în incinta Sistemului Medical Modular de Izolare și Tratament Timișoara de pe stadionul CFR, activitatea de distribuire fiind asigurată de către personal din cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș și Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș.
De asemenea, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/14.04.2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, reglementează acordarea acestor tichete începând cu data de 1 iulie 2022, urmând ca modalitățile de distribuire a acestora să fie stabilite prin Ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe.

Dosar nr. 76/2022 (rezumat)-În urma unor informații apărute în presă, potrivit cărora programările on-line, pentru înmatricularea autovehiculelor la Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Timiș, se făceau peste termenul legal, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, efectuând demersuri către autoritățile și instituțiile publice responsabile.

În urma acestor demersuri, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Timiș ne-a informat că au fost luate mai multe măsuri în vederea reducerii termenelor de programare și se caută și alte soluții pentru reducerea acestor termene și îmbunătățirea serviciului public, în prezent perioada pentru programarea înmatriculării vehiculelor fiind de aproximativ 60 de zile, adică în interiorul termenului legal.
Astfel, au fost create 2 ghișee de preluare a cererilor fără programare online – un ghișeu destinat persoanelor fizice și un ghișeu destinat persoanelor juridice, în limita a 45 de locuri pe fiecare ghișeu, alocate solicitanților în baza unor bonuri de ordine – s-a solicitat unor firme de intermedieri auto să-și anuleze programările făcute în scopul rezervării unor poziții în platforma de programări și s-a solicitat angajaților să verifice cu mai multă atenție seriile de caroserie înscrise pe programatoare. Totodată, la Serviciul Informatic din cadrul DRPCIV se află în lucru operaționalizarea unor filtre care să blocheze programările nereale, solicitându-se analizarea oportunității blocării funcției de anulare a programării, funcție care nu își atinge scopul, fiind utilizată doar pentru rezervarea unor locuri în platforma de programare.

Dosar nr. 69/2022 (rezumat)-Petenta a sesizat Biroul Teritorial Timișoara cu privire la tergiversarea soluționării cererii sale privind exercitarea dreptului de preempțiune al statului român pentru imobilele monumente, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Deși a transmis în luna ianuarie 2022, prin poșta electronică, Direcției Județene pentru Cultură Timiș cererea pentru exercitarea dreptului de preempțiune, nu a primit nici un răspuns în termenul legal, fiind informată în urma revenirii că cererea sa a fost transmisă prin e-mail Departamentului Patrimoniu din cadrul Ministerului Culturii. Petenta s-a adresat Ministerului Culturii, însă i s-a comunicat că dosarul său nu a ajuns la București.
În urma intervenției instituției Avocatul Poporului, situația reclamată de petentă a fost soluționată cu celeritate în mod favorabil, iar avizul solicitat a fost emis de instituția abilitată.
De asemenea, în urma demersurilor instituției Avocatul Poporului, s-a constatat existența unor deficiențe de comunicare între Departamentul Patrimoniu din cadrul Ministerului Culturii și Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, emițându-se Recomandarea nr. 39/2022, privind respectarea și aplicarea prevederilor Ordinului nr. 3143/2019 privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001, prin transmiterea documentațiilor referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, prin Ministerul Culturii, în format letric în termen de 5 zile de la înregistrare.
Direcția Județeană pentru Cultură Timiș a informat instituția Avocatul Poporului că și-a însușit Recomandarea nr. 39/2022 și că a luat măsuri în vederea asigurării respectării prevederilor legale.

2021

Dosar nr. 390/2021 (rezumat)-În urma unor informații apărute în presă, potrivit cărora cetățenii localității Galșa din Arad și-au făcut propriile indicatoare rutiere din panouri de carton, prin care au încercat să limiteze viteza de circulație a autovehiculelor pe anumite segmente de drum public, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, efectuând demersuri către autoritățile și instituțiile publice locale responsabile.

În urma acestor demersuri, Primăria Comunei Șiria ne-a informat că pe DJ 709 se desfășoară lucrări de reabilitare, fapt care a dus la îngreunarea traficului prin amplasarea unor semafoare, mulți conducători auto deplasându-se pe rute ocolitoare din interiorul localităților. Serviciul Rutier din cadrul IPJ Arad ne-a comunicat că nu au fost identificate persoanele care au amplasat panoul improvizat pe un stâlp din localitatea Galșa și nu au fost luate alte măsuri în afara celor de îndepărtare a panoului, întrucât circulația pe drumurile publice nu a fost împiedicată sau îngreunată. Poliția Comunală Șiria a comunicat că, datorită lucrărilor de reparații ale DJ 709 din interiorul localităților, mare parte a traficului a fost deviat pe străzile lăturalnice, creându-se astfel un disconfort mărit cetățenilor comunei.
În urma răspunsurilor primite, instituția Avocatului Poporului a constatat existența unor deficiențe în ceea ce privește relațiile interinstituționale dintre autoritățile publice competente în gestionarea situațiilor generate de șantierul DJ 708 și de intensificarea traficului rutier în interiorul localităților, astfel că a emis o Recomandare către Primăria Comunei Șiria și către Inspectoratul de Poliție Județean Arad, cerându-le acestora să colaboreze pentru găsirea și implementarea unor soluții viabile pentru creșterea siguranței tuturor participanților la trafic și a confortului locuitorilor.
Avocatul Poporului a fost informat că cele două autorități publice și-au însușit recomandarea sa.

Sari la conținut