2022

Dosar nr. 6349/2022 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui articol apărut în presă și intitulat Războiul din Ucraina şi riscul reapariției în România a unei boli eradicate în tara noastră. Informațiile prezentate în articol au fost analizate din perspectiva dreptului la ocrotirea sănătății garantat de art. 34 din Constituţie. Am transmis o adresă către Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) pentru a ne comunica date privind existența unor informări legate de cazuri suspecte de infecție cu virusul poliomielitic, conform definițiilor de caz cuprinse în Sistemul de supraveghere de tip sindromic pentru depistarea bolilor transmisibile legate de afluxul de persoane venite din Ucraina, emis în data de 01.03.2022, dacă până la momentul primirii adresei instituției Avocatul Poporului au fost confirmate cazuri de poliomielita și dacă a recomandat sau are în vedere să recomande Ministerului Sănătății luarea de măsuri pentru prevenirea răspândirii în România a infecției cu virusul menționat mai sus. CNSCBT ne-a transmis că nu au fost raportate și confirmate cazuri suspecte de infecție cu poliomielita, fiind elaborat încă din luna februarie 2022 un plan de intervenție care a fost trimis direcțiilor de sănătate publică, plan ce cuprinde recomandări legate de vaccinarea copiilor, calendarul de vaccinare și de supravegherea cazurilor de paralizie acută flască, difterie și rujeolă.

2021 

Dosar nr. 24639/2021 (rezumat)
La sfârșitul anului 2021, Instituția Avocatul Poporului a fost sesizată de mai mulți medici stomatologi și farmaciști în legătură cu faptul că, la examenul de rezidențiat organizat în anul 2021, circa 2000 de candidați care au promovat examenul nu au putut accesa niciun loc/post de rezident din cauză că, în baza unei modificări legislative (Legea nr. 212/21.07.2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii), anul trecut nu s-a mai suplimentat cifra de școlarizare pentru rezidențiatul la medicină dentară și farmacie.
Ne-am adresat Ministerului Sănătății pentru a ne comunica un punct de vedere referitor la aceste aspecte și informații legate de modalitatea în care apreciază că această situație poate fi rezolvată, în limita atribuțiilor sale legale.
Ministerul Sănătății a arătat că au fost respectate prevederile art. 2 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 și că, potrivit legii, medicii dentiști și farmaciștii au acces pe piața muncii imediat după promovarea examenului de licență, astfel că nepromovarea examenului de rezidențiat din anul 2021 nu le îngrădește dreptul de exercitare a profesiei.

Dosar nr. 23850/2021 (rezumat)
Petentul ne-a reclamat faptul că Primăria Sector 2 nu a răspuns petițiilor sale prin care a solicitat să i se transmită documentația tehnică privind reabilitarea termică a blocului în care locuiește. Petiția a fost analizată de instituția Avocatul Poporului în contextul prevederilor art. 31 privind dreptul la informație și ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică din Constituția României.
Ne-am adresat Primăriei Sector 2 cu solicitarea de a ne informa despre stadiul de soluționare a solicitărilor petentului.
Primăria Sector 2 ne-a trimis o copie de pe răspunsul său către petent din care reiese că documentația solicitată a fost scoasă din arhivă și trimisă în copie acestuia, dosarul fiind soluționat favorabil.

Dosar nr. 22487/2021 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu față de situația persoanelor care suferă de boli ce le afectează capacitatea de oxigenare, iar purtarea măștii de protecție de către acestea este dificilă, dacă nu chiar imposibilă. Astfel, ne-am adresat ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, cu solicitarea de a analiza oportunitatea modificării Ordinului referitor la obligativitatea purtării măștii de protecţie, în sensul exceptării de la obligația de a purta masca de protecție și a persoanelor care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, astfel cum era prevăzut în cadrul reglementării anterioare. Instituțiile sesizate ne-au informat că au dispus completarea dispozițiilor legale existente, cu prevederi referitoare la posibilitatea exceptării de la purtarea măștii de protecție atât a persoanelor care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, dar și a persoanelor cu dizabilităţi cognitive.

Dosar nr. 22420/2021 (rezumat)
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situațiile în care medicii de familie au cerut teste Covid negative, înainte de consultații, odată cu apariția valului 4 al pandemiei. Instituția Avocatul Poporului a fost sesizată, în acest sens, cu o petiție, în care se arăta că accesul petentei la medicul său de familie a fost condiționat de prezentarea unui test antigen COVID-19. Astfel, am solicitat Ministerului Sănătății, să ne comunice dacă au fost emise îndrumări, instrucțiuni sau recomandări pentru cadrele medicale din țară, inclusiv pentru medicii de familie, în ceea ce privește primirea pacienților în contextul pandemiei de COVID-19, astfel încât să se evite condiționarea oferirii serviciilor medicale pacienților sau restrângerea nejustificată a exercitării dreptului la ocrotirea sănătății. Conform punctului de vedere comunicat de Ministerul Sănătății: „solicitarea din partea cabinetului medical de medicină de familie a rezultatului negativ la testarea pentru virusul SARS-CoV-2 o apreciem în afara cadrului legal și ne exprimăm regretul și dezaprobarea față de astfel de practici contradictorii principiilor care stau la baza activităților medicale oferite populației și decontate prin FNUASS”.

Dosar nr. 21804/2021 (rezumat)

La data de 28 octombrie 2021, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în contextul prevederilor art. 25 și art. 34 din Constituţia României, referitoare la dreptul la libera circulație și dreptul la ocrotirea sănătății, ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, potrivit cărora, persoanele care nu s-au vaccinat sau nu au trecut prin boală nu mai pot intra libere în sediul Prefecturii, dar nici în imobilele în care funcţionează alte servicii publice.

Faţă de această situaţie, ne-am adresat Ministerului Afacerilor Interne și prefecturilor, cu solicitarea de a ne fi comunicate informațiile pe care le dețin cu privire la măsurile concrete  dispuse în cadrul instituţiilor, unităţilor şi structurilor din întrega ţară, aflate în subordine/coordonare, pentru asigurarea accesului persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 la serviciile publice oferite, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (8) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1130/2021, prin organizarea activității în mediul online, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

Ministerul Afacerilor Interne a apreciat că structurile vizate au depus diligenţe în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale în discuţie, manifestând deschidere şi disponibilitate în găsirea soluţiilor optime, menite să asigure gestionarea la parametrii corespunzători a situaţiilor generate de pandemia Covid-19.

De asemenea, toate Instituțiile Prefectului din țară au transmis răspunsuri (8 dintre acestea, după formularea unor adrese de revenire), în cadrul cărora au prezentat sau anexat o situaţie centralizată a măsurilor concrete dispuse de primăriile de pe raza lor teritorială, în vederea asigurării accesului persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 la serviciile publice oferite.

Astfel, unităţile administrativ-teritoriale din ţară au menţionat, ca măsuri luate pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2:

– Instalarea unor birouri în aer liber, în vederea eliberării documentelor, iar angajaţii instuţiei, prin rotaţie, preiau documentele, le înregistrează şi returnează dovada depunerii acestora;

– Amenajarea unor ghişee cu acces direct din exterior, la intrările în incinte, atât pentru relaţionarea cu publicul, cât şi pentru depunerea/eliberarea documentelor necesare;

– Accesarea serviciilor publice prin intermediul mijlocelor de comunicare la distanţă, respectiv: platforme on-line, poşta electronică, telefon/fax, servicii poştale, putând fi transmise sesizări, adrese, petiţii, solicitări, achitate taxe/impozite, efectuată dovada de plată a unor obligaţii;

– Oficierea căsătoriilor şi în aer liber;

– Desfăşurarea audienţelor şi on-line;

– Pentru eliberarea certificatelor de stare civilă, permiterea accesului unei singure persoane la biroul/serviciul respectiv.

Dosar nr. 21562/2021 (rezumat)

Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unor informații apărute în presă în luna octombrie 2021, legate de faptul că pacienților internați la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoșani nu li se asigura un număr suficient de medici care să le furnizeze serviciile medicale de care aveau nevoie.
Rezultatul demersurilor noastre s-a concretizat în faptul că Direcția de Sănătate Publică Botoșani ne-a transmis dovada detașării la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoșani a unui medic rezident pneumolog și a unui medic rezident hematolog, aspect confirmat de conducerea spitalului.

Dosar nr. 20560/2021 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că „o parte din „Podul Mare” din Cișmigiu s-a prăbușit” și, având în vedere importanța acestui obiectiv, nu doar în ceea ce privește integritatea fizică a cetățenilor, dar și din punct de vedere istoric, am solicitat Primăriei Municipiului București să ne comunice, următoarele:

  • autorizația de construire, despre care se face referire la articolul din presă;
  • data când s-a făcut ultima consolidare;
  • dacă au prevăzut ca în bugetul pe anul 2021 să fie alocați bani pentru acest obiectiv, iar în caz contrar, dacă vor avea în vedere alocarea de resurse financiare în bugetul pe anul 2022 pentru funcționarea în parametrii normali a acestui obiectiv de o importanță majoră pentru cetățeni;
  • în cazul în care au fost alocate fonduri, data când vor începe lucrările de consolidare și când se preconizează a fi finalizate.
    Primăria Municipiului București ne-a comunicat că a fost aprobată H.C.G.M.B. privind transmiterea de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București către Municipiul București-Direcția Generală Investiții, a documentației tehnico-economice aferentă obiectului de investiții din Parcul Cișmigiu, în vederea executării lucrărilor de reparații capitale și urmează ca după preluarea documentației tehnico-economice și a amplasamentului, să demareze, în regim de urgență, procedurile în vederea executării lucrărilor de reparații capitale la obiectivul de investiții.

Dosar nr. 19977/2021 (rezumat)
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la ordinul emis de către șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), prin care s-a solicitat managerilor unităţilor sanitare publice cu paturi să suspende internările pentru intervenţii chirurgicale şi pentru alte tratamente şi investigaţii care nu reprezintă urgenţe, cu anumite excepţii.
Instituția Avocatul Poporului a ridicat câteva întrebări adresate DSU, printre care:
– Cum se justifică restrângerea dreptului la ocrotirea sănătății printr-un ordin, raportat la prevederile art. 53 din Constituție, potrivit cărora:
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
– Există o proporționalitate între măsura în care se va reduce accesul pacienților non-Covid în vederea internării pentru intervenţii chirurgicale și măsura în care fluxul de pacienți confirmați cu COVID-19 crește?
– Cum se asigură nediscriminarea și evitarea restrângerii drepturilor pacienților care vor avea nevoie de intervenții chirurgicale, care nu vor fi considerate urgente în perioada următoare?
– Care este rațiunea pentru care se consideră oportună „suspendarea tuturor internărilor pentru intervenţile chirurgicale şi pentru alte tratamente şi investigaţii care nu reprezintă urgenţe, cu anumite excepţii”, luându-se în calcul și faptul că, de la începutul pandemiei, au fost situații în care spitalele suport Covid au ajuns să funcționeze pentru un număr redus de pacienți, cu saloane și paturi goale, cauzându-se o împiedicare nejustificată a accesului la tratament a pacienților non-Covid? Ce măsuri urmează să fie luate pentru a se evita repetarea acestor situații?
În urma demersurilor efectuate de către instituția Avocatul Poporului, Departamentul pentru Situații de Urgență a învederat faptul că: „în ceea ce privește drepturile pacienților care beneficiază de asistență medicală în sistemul public de sănătate, acestea nu mai sunt afectate odată cu încetarea efectelor ordinului în discuție, care s-au produs pe o perioadă limitată în timp: 04.10.2021-17.11.2021”.

Dosar nr. 17963/2021 (rezumat)
Printr-o petiţie adresată instituţiei Avocatul Poporului și analizată în contextul art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătății, a art. 51 privind dreptul de petiționare, respectiv a art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică din Constituție, o petentă a semnalat lipsa răspunsului CNAS la sesizarea sa privind includerea în Programul Național de oncologie, Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienți cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii), subtitlul „Criterii de eligibilitate”, în sensul în care prin PET –CT să fie incluse, de asemenea, și persoanele diagnosticate cu hiperinsulinism congenital.
Potrivit răspunsului Ministerului Sănătății, din 04.05.2022, autoritatea a solicitat punctul de vedere al Comisiei de Oncologie a Ministerului Sănătății referitor la introducerea hiperinsulinismului congenital între indicațiile pentru care se poate deconta investigația PET-CT, care a comunicat opinia pozitivă referitoare la această solicitare.
Propunerea a fost transmisă Casei Naționale de Asigurări de Sănătate care coordonează elaborarea și implementarea Programelor Naționale de Sănătate Curativă.

Dosar nr. 14426/2021 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la lipsa medicamentelor necesare tratamentului leucemiei.
Față de această situație, autoritățile responsabile ne-au adus la cunoștință că, potrivit informațiilor înregistrate în Sistemul electronic de raportare (SER) a stocurilor de medicamente, la data de 02.08.2021 există stocuri din acest medicament în farmacii comunitare și cu circuit închis (farmacii din unități sanitare cu paturi) în județe din țară, cum ar fi București, Bihor, Covasna, Cluj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Timiș, Sibiu.
De asemenea, s-a menționat că Ministerul Sănătății a adoptat un ordin prin care s-a modificat și completat cadrul legal pentru asigurarea disponibilității medicamentelor utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale.
Totodată, s-a precizat că medicamentul cu DCI Tretinoin (denumirea comercială Vesanoid) este inclus în Secțiunea corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc.

Dosar nr. 10040/2021 (rezumat)

Avocatul Poporului a luat act prin intermediul mass-media de faptul că studenţii Universității de Medicină şi Farmacie (UMF) „Gr. T. Popa” din Iaşi nu pot participa la examene dacă nu prezintă adeverința de vaccinare sau un test Covid negativ. Decizia a fost luată în consiliul de administrație al UMF şi îi include şi pe profesori şi supraveghetori. Urmare demersurilor realizate, unitatea de învățământ ne-a comunicat toate argumentele de fapt și de drept care au condus la luarea acestei măsuri, accentul fiind pus, în principal, pe autonomia universitară, astfel cum este aceasta garantată prin Constituție, dar și prin Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.
Însă, pentru a nu crea o presiune financiară asupra studenților, prin Decizia UMF nr. 528/18.05.2021 s-a luat hotărârea de a se efectua în mod gratuit testarea antigen rapid exudat-nasofaringian.

Dosar nr. 10041/2021 (rezumat)

În luna mai 2021 instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui articol publicat în presă referitor la faptul că în 339 de comune din țară nu erau încheiate contracte cu veterinarii, animalele fiind comercializate fără documente şi fără să se cunoască dacă sunt sau nu bolnave.
Autoritățile sesizate ne-au comunicat că în urma celor două rectificări bugetare realizate în anul 2021, s-a acoperit parțial necesarul de fonduri, fiind efectuate alte demersuri concrete pentru asigurarea finanțării plăților aferente contractelor de concesiune și activității medicilor veterinari.

Dosar nr. 6951/2021 (rezumat)

Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu imposibilitatea rudelor unor pacienți care au decedat în două spitale din țară de a intra în posesia actelor medicale ale acestora. Au fost solicitate informații celor două spitale, pentru a ne comunica modul în care li se aduce la cunoștință pacienților internați formularul intitulat „Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale”, și pentru a ne comunica modul în care se procedează în situația în care pacientul se află în imposibilitatea de a-și da acordul, în ceea ce privește comunicarea documentelor medicale care vizează pacientul decedat, în privința rudelor sau aparținătorilor acestora, când nu există un astfel de consimțământ.
Unul dintre spitale ne-a comunicat că potrivit legislației, „toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia, precizând că are obligația de a respecta cadrul legal privind furnizarea informațiilor cu caracter confidențial, invocând o Decizie a Curții Constituționale prin care s-a statuat că informațiile privind sănătatea persoanei „intră în noțiunea de viață privată”, fiind prin urmare un mod de a realiza protecția drepturilor prevăzute de Constituție, consacrate, în egală măsură și în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prin această Decizie, Curtea a constatat că dispozițiile din legea pacientului, nu încalcă obligația respectării Constituției, a supremației sale, ori a legilor. Dreptul de opțiune al pacientului privind păstrarea confidențialității cu privire la starea de sănătate, nu este transmisibil mortis causa, păstrându-se astfel opțiunea exprimată până la momentul morții titularului dreptului.
Am fost informați că în cadrul celor două spitale se aduce la cunoștința pacienților formularul „Acordul Pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, acesta făcând parte integrantă din foile de observație clinică.

Dosar nr. 6614/2021 (rezumat)

Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma constatării faptului că o serie de hotărâri adoptate în primele trei luni al anului 2021 de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) nu au fost publicate în Monitorul Oficial.
Această situație a fost remediată prin modificarea legislației incidente, în sensul că s-a prevăzut în mod expres obligativitatea ca toate actele administrative cu caracter normativ, inclusiv hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi să poată fi atacate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, cu acţiune în anulare la instanţa competentă atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ.

Dosar nr. 2758/2021 (rezumat)

Testele PISA măsoară competențele generale dezvoltate de sistemul educațional și constituie un instrument indispensabil pentru compararea și evaluarea internațională a elevilor. În urma procesării şi interpretării rezultatelor din testarea principală, se realizează un profil de bază al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor testaţi. Aceste informaţii (indicatori contextuali referitori la relaţia dintre rezultatele elevilor şi caracteristicile şcolii lor, precum şi indicatori ai tendinţei, care ilustrează modul în care se schimbă rezultatele/performanţele elevilor de-a lungul timpului) sunt puse la dispoziţia factorilor de decizie şi a opiniei publice.
Cu toate acestea, situația minorităților care au un sistem separat de educație este la fel de importantă. Ei au posibilitatea de a învăța în limba lor maternă, un fapt care îi ajută enorm să reproducă identitatea și cultura acestora. În multe țări cu sisteme educaționale separate din punct de vedere lingvistic, sunt utilizate subeșantionări reprezentative. În acest context, din analiza realizată la nivelul instituției Avocatul Poporului, pentru evaluările care urmau să debuteze în cursul anului 2021, a rezultat utilitatea introducerii unui subeșantion pentru elevii învățământului preuniversitar cu predare în limba maghiară, dar și evaluarea defalcată a cunoștințelor și deprinderilor elevilor aflați în această grupă.
Urmare demersurilor realizate, Ministerul Educației a dat asigurări că va întreprinde toate demersurile în vederea asigurării fondurilor necesare pentru costurile naționale pe care le implică această opțiune. Dosarul se află în monitorizare până la implementarea celor de mai sus.

Dosar nr. 2663/2021 (rezumat)
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila încălcare a dreptului la mediu sănătos și pentru sprijinirea culturii naționale, promovarea valorilor culturale ale României în lume, în vederea efectuării la timp a demersurilor aflate în responsabilitatea autorităților publice, pentru includerea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO și protejarea acestui sit cu valoare culturală deosebită.
Avocatul Poporului a emis o Recomandare, adresată ministrului culturii și ministrului mediului, apelor și pădurilor, prin care a solicitat: efectuarea demersurilor necesare, în baza atribuțiilor care le revin, pentru efectuarea tuturor procedurilor necesare implementării Convenției Patrimoniului Mondial în cazul sitului Roșia Montană, propus de statul român pentru includerea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, protejarea integrității sitului Roșia Montană nominalizat pentru includerea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO și asigurarea continuității valorilor culturale găzduite de acest peisaj, care datează încă din epoca romană, fiind o dovadă a continuității multimilenare.
Ulterior emiterii recomandării, în perioada 16-31 iulie 2021, a avut loc întrunirea Comitetului Patrimoniului Mondial, care, la data de 27.07.2021, a decis adăugarea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a 13 situri culturale din lume, printre care și Peisajul Minier Roșia Montană (România).
Roșia Montană a fost simultan înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol, în perspectiva înlăturării amenințărilor la adresa integrității acesteia, reprezentate de planurile de reluare a exploatării miniere, care ar deteriora o mare parte a peisajului minier înscris (https://whc.unesco.org/en/news/2319/).

Dosar nr. 1194/2021 (rezumat)

Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu referitor la situația elevilor dintr-o școală postliceală din Baia Mare care au fost anunțați că nu vor mai putea efectua practica la spitalele din județ dacă nu vor face vaccinul împotriva noului coronavirus.
Au fost solicitate informații Inspectoratului Școlar Județean și Ministerului Educației Naționale, întrucât dreptul la învățătură nu trebuie îngrădit în niciun fel pentru persoanele care refuză vaccinarea.
Cele două autorități ne-au comunicat că a fost deschisă o anchetă, iar în urma acesteia s-a constatat că directoarea școlii postliceale a revenit către elevi cu un comunicat prin care a specificat că vaccinarea nu este obligatorie.

2020

Dosar nr. 22605/2020 (rezumat)

Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la calitatea serviciilor de sănătate, în materia controlului fenomenului infecțiilor nosocomiale la nivelul spitalelor din România.
Avocatul Poporului a emis o Recomandare, adresată ministrului sănătății, prin care a solicitat identificarea de soluții pentru eficientizarea procesului de combatere a fenomenului infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM), identificarea cauzelor care duc la amplificarea fenomenului și formularea unor soluții inovatoare pentru combatere, prin concursul specialiștilor în domeniu, dar și prin consultarea partenerilor comunitari, schimb de experiență și partajare de bune practici la nivel european și internațional și, totodată, remedierea situației subraportării infecțiilor nosocomiale din țara noastră.
Implementarea recomandării emise se află sub monitorizarea instituției Avocatul Poporului la acest moment.

Dosar nr. 22123/2020 (rezumat)
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în baza informațiilor prezentate în mai multe surse mass-media, care au arătat faptul că, în ultima perioadă, au avut loc o serie de tragedii, cu înregistrări de pierderi de vieți omenești, la nivelul mai multor unități sanitare din țară, unde au izbucnit incendii, care ar fi putut fi prevenite prin luarea unor măsuri concrete. Totodată, în presă, a fost semnalat faptul că numeroase unități sanitare nu au autorizație de securitate la incendiu.
Avocatul Poporului a emis o Recomandare, adresată Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), prin care a solicitat depunerea, în regim de urgență, a tuturor demersurilor necesare în vederea respectării reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor legale de apărare împotriva incendiilor și aplicarea măsurilor privind activităţile de apărare împotriva incendiilor, la nivelul tuturor unităților sanitare din țară. IGSU a arătat că recomandarea a fost recepționată și însușită și că a dispus unităților teritoriale, executarea controalelor de prevenire la toate unitățile sanitare cu paturi cu spitalizare continuă și/sau de zi. Ulterior, IGSU ne-a comunicat faptul că „Ministerul Afacerilor Interne a informat Ministerul Sănătății cu privire la concluziile controalelor de prevenire executate de personalul inspectoratelor pentru situații de urgență județene și București-Ilfov, precum și cu privire la o serie de propuneri care pot conduce la creșterea nivelului de securitate a acestei importante categorii de obiective”. Implementarea măsurilor de remediere propuse Ministerului Sănătății de către IGSU este în continuare în atenția și sub monitorizarea instituției Avocatul Poporului.

Dosar nr. 21395/2020 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu prin prisma informaţiilor apărute în mass-media, potrivit cărora persoanele aflate în carantină sau izolare nu vor putea vota la alegerile parlamentare, nu vor putea cere urna mobilă. Față de această situație, ne-am adresat Autorității Electorale Permanente și Biroului Electoral Central, cu solicitarea de a clarifica procedura de vot aplicabilă persoanelor aflate în izolare sau carantină.
Cele două autorități au răspuns adreselor noastre, informându-ne că au dispus completarea dispozițiilor legale existente, cu prevederi referitoare la modalitatea de exercitare a dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, în cazul alegătorilor aflați în carantină sau izolare.

Dosar nr. 20712/2020 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a faptului că în presa scrisă a fost prezentată situația de la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon din București unde se tratau cazurile grave de COVID-19 și unde jumătate dintre cei opt medici ATI erau infectați cu noul coronavirus, iar un alt medic se afla în concediu pentru alte probleme medicale.
Situația s-a rezolvat prin revenirea la serviciu a medicilor de la ATI, care au fost anterior infectați cu COVID-19, iar, în urma demersurilor întreprinse de Avocatul Poporului, s-a dispus detașarea la spital a unui număr de 6 medici rezidenți în specialitatea ATI.

Dosar nr. 19076/2020 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu încălcarea dreptului la ocrotirea sănătății al persoanelor private de libertate de către personalul medical din sistemul sanitar public.
Medicii din rețeaua sanitară penitenciară fac eforturi deosebite pentru asigurarea asistenței medicale de specialitate deținuților, în ciuda tuturor refuzurilor sau amânărilor la care rețeaua sanitară publică apelează, în special în situațiile cu diagnostice complexe și care pot necesita eventuale intervenții specializate.
Ministerul Sănătății ne-a comunicat o adresă transmisă Direcțiilor de Sănătate Publică. Prin aceasta urmau să informeze unitățile sanitare publice din aria de competență cu privire la obligația de a răspunde solicitărilor formulate de către instituțiile aflate în subordinea Ministerului de Justiție, vizând asigurarea serviciilor de asistență medicală persoanelor din penitenciare (private de libertate), în limita competențelor și a prevederilor legale.

Dosar nr. 12218/2020 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma consultării unor surse mass-media, care au arătat situația unei tinere din Brașov, diagnosticată cu o tumoare mare în zona frontală a capului, care s-a infectat cu coronavirus în spital. Deși potrivit opiniei mai multor neurochirurgi, efectuarea RMN-ului se impunea pentru a fi posibilă operația necesară salvării vieții pacientei, investigația nu a fost efectuată, din cauza faptului că nu s-au clarificat aspectele privind dezinfecția aparaturii de rezoluţie magnetică.
În urma demersurilor efectuate, Avocatul Poporului a emis o Recomandare, adresată Direcției de Sănătate Publică Brașov și spitalului în care a fost internată pacienta, în vederea identificării de soluții, în regim de urgență, pentru asigurarea posibilității efectuării în timp util a investigațiilor RMN pentru persoanele infectate cu COVID-19 sau cu alte infecții contagioase și, totodată, în vederea evitării unor situații similare pentru viitor.
Avocatul Poporului a emis o nouă Recomandare, prin care a solicitat Ministerului Sănătății să demareze demersuri pentru formularea unor recomandări concrete privind practica radiologică în relația cu infecția SARS-CoV-2.
Ministerul Sănătății a arătat că a transmis o circulară prin poșta electronică tuturor direcțiilor de sănătate publică, în atenția unităților spitalicești din țară care au în structură servicii/compartimente/secții de radiologie și imagistică medicală, „recomandările privind practica radiologică în relație cu infecția SARS-CoV-2”, elaborate de Comisia de Radiologie, Imagistică Medicală și Medicină Nucleară.

Dosar nr. 9812/2020 (rezumat)

Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat Ministerului Sănătății, după încetarea stării de urgență, eliminarea îngrădirii accesului pacienților în spitalele desemnate suport COVID-19 și facilitarea accesului pacienților cu boli cronice grave pentru care urgența este imperioasă, pacienți care necesită proceduri medicale complexe, care nu se pot realiza decât în spital.
În acest sens a fost emisă Recomandarea nr. 116/2020, adresată Ministerului Sănătății pentru a emite, în regim de urgență, o circulară către toate spitalele suport COVID-19, pentru ca acestea să își reia internările şi intervenţiile chirurgicale programate, precum şi activitatea din ambulatorii, în condiții de siguranță, respectându-se astfel, dreptul la ocrotirea sănătății pacienților.
Ministerul Sănătății ne-a comunicat faptul că și-a însușit recomandarea și că a informat toate direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cu privire la modificările adoptate și punerea acestora în practică.

Dosar nr. 5429/2020 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la blocarea accesului la diverse site-uri prin intermediul cărora se puneau la dispoziția publicului știri false despre COVID-19.
Au fost formulate adrese către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și Grupul de Comunicare Strategică, cu solicitarea comunicării informațiilor referitoare la cererile de închidere/întrerupere a site-urilor care difuzează știri false și a procedurii aplicabilă în astfel de situații.
Astfel, ni s-a adus la cunoștință faptul că nu s-a recurs niciodată la solicitarea blocării accesului la conținut ca primă măsură, inițial procedându-se la contactarea autorului articolului sau al unui reprezentant al instituției media/site-ului care găzduiește informația și, doar ca ultimă măsură, se transmitea solicitarea de eliminare a conținutului articolului vizat, către ministrul Afacerilor Interne, care decidea dacă solicită ANCOM să elimine conținutul respectivului articol. Blocarea accesului la întregul site se solicita doar în cazul în care respectiva platformă web găzduia/propaga campanii susținute de dezinformare a publicului.
Începând cu data de 15 mai 2020, starea de urgență instituită pe teritoriul României a încetat, situație ce a determinat ANCOM să emită hotărâri privind încetarea efectelor deciziilor de blocare a accesului/închidere a unor site-uri care difuzau știri false.

Dosar nr. 2983/2020 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui articol apărut în presă în luna februarie 2020 referitor la situația copiilor care suferă de boala Batten și care nu primeau tratament în România, tratamentul existent în alte țări (Brineura) nefiind gratuit în ţara noastră și costând circa 2,7 milioane de lei pe an. Am solicitat Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să ia măsuri pentru compensarea tratamentului, sesizarea din oficiu fiind soluționată favorabil prin includerea medicamentului precizat mai sus în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever.

Dosar nr. 1821/2020 (rezumat)

În luna ianuarie 2020 au apărut mai multe informații referitoare la situația din comuna Ditrău, județul Harghita, unde mai mulți localnici și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu angajarea unor cetățeni străini la un agent economic din localitate.
Temerea acestora a fost generată de posibilitatea unui aflux de migranți, care să le impună cultura acestora şi să le pună în pericol siguranţa.
Având în vedere că drepturile de care beneficiază cetățenii străini sunt, în general, drepturi inerente ființei umane, aceștia bucurându-se de protecția generală a persoanelor, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a efectuat o anchetă în localitatea Ditrău, la sediul autorității locale, pentru a se asigura de faptul că reprezentanții acesteia depun toate eforturile pentru aplanarea conflictului, dar și pentru a verifica dacă sunt respectate drepturile cetățenilor străini, în virtutea calității lor de ființe umane, și beneficiari ai unor drepturi indiferent, de locul sau de țara în care se află.
Urmare demersurilor efectuate, dar și a monitorizării realizate pe o perioadă de 9 luni de zile, interval de timp în care am urmărit îndeaproape situația de fapt și am solicitat periodic, informații despre aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu, a rezultat fără echivoc faptul că a fost vorba despre un caz izolat, neurmat de situații similare, viața comunității nefiind afectată în niciun mod. Mai mult decât atât, s-a constat că primarul și reprezentanții autorității locale au gestionat corespunzător situația și au depus toate diligențele în vederea evitării escaladării conflictului.
Nu în ultimul rând, în vederea preîntâmpinării unor astfel de situații pe viitor, primarul din localitate a inițiat un dialog cu cadre universitare de la Universitatea Babeș-Bolyai în vederea elaborării unor campanii de informare referitoare la prevenirea și combaterea fenomenelor sesizate.

Dosar nr. 595/2020 (rezumat)

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu faptul că art. 61 din Regulamentul Intern al Administraţiei Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti (”ASSMB”) interzicea salariaților ASSMB să furnizeze presei informații privind ASSMB sau în numele acesteia, salariații având obligația să îndrume reprezentanții presei să se adreseze purtătorului de cuvânt al instituției, sub sancțiunea aplicării de sancțiuni disciplinare. În urma demersurilor instituției Avocatul Poporului, ASSMB ne-a transmis că a revizuit Regulamentul și că acesta a fost publicat pe site-ul ASSMB, în urma verificărilor noastre reieșind că acesta a fost aliniat prevederilor legale aplicabile.

 2019

Dosar nr. 22933/2019 (rezumat)
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația poluării Mării Negre. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a arătat faptul că „ecosistemul marin se află într-un moment ecologic care poate fi asimilat cu o stare de convalescență, stare caracterizată de echilibru fragil,…devine vulnerabil la persistența impactului antropic, la accidentele ecologice și la efectele schimbărilor climatice globale”. „S-a observat riscul neatingerii stării ecologice bune pentru anumiți descriptori, respectiv D5 eutrofizare, D8 contaminanți, D1 biodiversitate, astfel încât procesul natural de redresare a stării de sănătate a mării depinde de continuitatea și fermitatea implementării măsurilor pentru conservarea, protecția mediului marin.” În urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ne-a comunicat faptul că Programul de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a Mării Negre a fost actualizat conform Directivei cadru Strategia pentru mediul marin și a fost publicat la data de 22 martie 2022.

Dosar nr. 19249/2019 (rezumat)
Urmare punerii în întârziere a României de către Comisia Europeană pentru a opri exploatările forestiere ilegale, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea de anchete la nivelul autorităților competente în domeniul forestier. În urma efectuării demersurilor specifice de investigare, Avocatul Poporului a emis o Recomandare, adresată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a publicat Raportul Special privind protejarea zonelor forestiere ale României.
În vederea respectării reglementărilor adoptate la nivel național și internațional, în domeniul protecției mediului și implicit a pădurilor, Avocatul Poporului a formulat o serie de recomandări pentru:
– eficientizarea combaterii tăierilor ilegale de arbori;
– gestionarea durabilă a tuturor categoriilor de arii naturale protejate din sectorul forestier;
– combaterea deșertificării, în contextul în care sudul țării cunoaște, în ultimul timp, un proces accelerat de aridizare.
Printre soluțiile propuse se numără: interzicerea tăierilor rase și cvasirase în ariile naturale protejate și zonele tampon și restrângerea aplicării acestor tipuri de tratamente silvice la nivelul întregului fond forestier, stabilirea unor zone mai extinse în care să nu fie aplicate tratamente silvice în toate categoriile de arii naturale protejate prevăzute în legislația națională, inclusiv în siturile Natura 2000 și UNESCO, întocmirea unei strategii naționale de combatere a viiturilor și inundațiilor prin acțiuni de împădurire, întocmirea unui program național de împădurire prin care să fie pus în aplicare obiectivul împăduririi unor terenuri cu altă destinație decât cea silvică, în suprafață de 2 milioane ha, până în anul 2035.

Dosar nr. 67/2019 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, după ce a luat cunoștință din mai multe surse mass-media despre cazurile în care diferite persoane fie s-au aruncat în fața metroului, fie au fost împinse pe șine, iar incidentele s-au soldat inclusiv cu pierderi de vieți omenești. Situația prezintă un pericol raportat la dreptul la viață și la integritate fizică a persoanelor direct afectate, dar și raportat la dreptul la integritate psihică a călătorilor care sunt martori la astfel de accidente. Potrivit celor relatate în presă, un număr de 15.000 de persoane au semnat o petiţie prin care solicită instalarea panourilor de siguranță în stațiile de metrou, pentru securizarea peroanelor. Pe de altă parte, presa a semnalat existența unor nereguli tehnice la nivelul magistralelor de metrou.
În urma anchetelor efectuate, Avocatul Poporului a emis o Recomandare, adresată Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și S.C. METROREX S.A., în vederea demarării procedurilor necesare pentru solicitarea și accesarea de fonduri europene pentru instalarea panourilor de siguranță în stațiile de metrou și pentru efectuarea tuturor lucrărilor tehnice necesare pentru asigurarea siguranței călătorilor.
Ulterior primirii recomandării, a fost organizată o ședință având ca temă solicitarea instalării panourilor în stațiile de metrou și care a avut ca participanți reprezentanți ai: Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport, Direcției Transport Feroviar, S.C. METROREX S.A., JASPERS și Agenției de Investigare Feroviară Română-AGIFER.
În cadrul dezbaterilor, s-a pus în discuție necesitatea instalării unor panouri de protecție în stațiile și liniile foarte aglomerate, respectiv linia de metrou M2. În acest sens, JASPERS a considerat benefică integrarea unui astfel de proiect în cadrul proiectului general de reabilitare a stațiilor.

 

 

Sari la conținut