Activitate

 

2024

Dosar nr. 6037/2024 (rezumat) Petentul a sesizat faptul că Primăria Peştişani, județul Gorj, refuză să pună în aplicare o hotărâre definitivă, pronunțată de către Judecătoria Târgu Jiu, prin care instanța a obligat Comisia Locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 să întocmească și să înainteze Comisiei Județene Gorj documentația necesară în vederea emiterii titlului de proprietate pentru un teren situat pe raza comunei Peştişani

Ca urmare a adresei transmise de către Biroul Teritorial Craiova la Primăria Peştişani, autoritatea locală ne-a informat că a fost pus în executare dispozitivul hotărârii judecătoreşti, fiind emis titlul de proprietate pentru terenul respectiv în favoarea moștenitorilor existenţi, solicitarea petentului fiind soluționată favorabil.

2023

Dosar nr. 13774/2023 (rezumat) Petentul a sesizat faptul că Primăria Brabova, județul Dolj, nu i-a comunicat răspuns la cererea prin care a solicitat scutirea de la plata impozitului pentru terenurile categoria pădure și pășune situate în comuna Brabova, în calitate de beneficiar al Decretului Lege nr. 118/1990

Ca urmare a adresei transmisă de către Biroul teritorial Craiova al instituției Avocatul Poporului la Primăria Brabova, autoritatea locală ne-a informat că s-a emis Hotărârea nr. 38/21.07.2023 a Consiliului Local, prin care se acordă scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale a persoanelor care beneficiază de prevederile Decretului Lege nr. 118/1990, cererea petentului fiind soluționată favorabil.

Dosar nr. 3501/2023 (rezumat) Petentul a sesizat faptul că deține la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților București două dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001, având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru două imobile situate în Craiova, județul Dolj

Acesta a menționat că a transmis autorității documentele solicitate, în vederea soluționării dosarelor în cauză, însă nu mai deține nicio informație despre stadiul lor. Prin intermediul petiției ne-a solicitat sprijinul, în vederea comunicării stadiului dosarelor respective, dacă au fost emise deciziile de compensare de către Comisia Națională pentru compensarea imobilelor.
Ca urmare a adresei transmisă de către Biroul Teritorial Craiova la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților București, am fost informați că dosarele constituite în temeiul Legii nr.10/2001, având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru imobilele în cauză, au fost soluționate în ședința Comisiei Naționale pentru compensarea imobilelor din luna februarie 2023, prin emiterea Deciziilor de compensare.
Totodată, autoritatea ne-a înștiințat că, în vederea emiterii titlului de plată, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 165/2013, titularii deciziilor de compensare au posibilitatea de a se prezenta la sediul instituției, personal sau prin mandatar, pentru a depune cerere de valorificare a punctelor în numerar, însoțită de documente, sau de a expedia această cerere prin poștă, către Serviciul Evidență și Emitere Titluri.

Dosar nr. 1257/2023 (rezumat) Prin petiţia nr. 1257/16.01.2023, petentul ne-a solicitat sprijinul în vederea soluţionării unei cereri depusă la Direcţia de Impozite şi Taxe Craiova, cerere având ca obiect restituire a unei sume de bani, cu titlu de amendă de circulaţie, termenul de soluţionare al acestei cereri fiind depăşit

Petentul a precizat faptul că a depus la ghişeul Direcţiei de Impozite şi Taxe Craiova, toate documentele necesare soluţionării cererii sale de restituire, inclusiv hotărârea judecătorească definitivă, prin care instanţa de judecată a dispus anularea procesului-verbal de contravenţie şi restituirea contravalorii amenzii aplicate.
Faţă de aspectele prezentate, ne-am adresat Direcţiei de Impozite şi Taxe Craiova, solicitând informaţii cu privire la aspectele reclamate de petent.
Ca urmare a demersului efectuat, Direcţia de Impozite şi Taxe Craiova ne-a comunicat faptul că în data de 09.12.2022, petentul a depus cererea de restituire nr. 216301, iar prin decizia de restituire a sumelor nr. 216301, 217267, solicitarea sa a fost soluţionată favorabil, fiind înştiinţat prin poştă, cu AR nr. 5224/08.02.2023, asupra modului de soluţionare a cererii sale.
La data formulării răspunsului către instituţia noastră, petentul deja intrase în posesia sumei de 290 lei, astfel cum s-a stabilit prin Decizia de restituire a sumelor de la bugetul local nr. 216301, 217267/16.12.2022.
În acest sens, dosarul a fost soluţionat prin emiterea deciziei de restituire, petentul intrând în posesia sumei de 290 lei, astfel cum s-a stabilit prin Decizia de restituire a sumelor de la bugetul local nr. 216301, 217267/16.12.2022.

 

2022

Dosar nr. 300/2022 (rezumat)-Petentul, cetățean bulgar, angajat ca șofer internațional, a sesizat faptul că timpul de așteptare la tranzitarea punctului de frontieră româno-bulgară de la Calafat este foarte mare, sute de tiruri așteaptă ore întregi, în condiții inumane, să treacă granița Prin intermediul petiției ne-a solicitat sprijinul în acest sens.

Ca urmare a demersului efectuat de către Biroul teritorial Craiova al instituției Avocatul Poporului, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj – Calafat ne-a informat că a redirecționat adresa noastră Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, spre competentă soluționare.
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu ne-a comunicat faptul că de la începutul anului 2022 și până în prezent s-a observat o creștere continuă a numărului de mijloace de transport și de persoane care s-au prezentat în vederea efectuării formalităților de trecere a frontierei Calafat – Vidin, atât pe sensul de intrare în țară, cât și pe sensul de ieșire din țară, aspect generat de factori externi, precum conflictul din Ucraina, închiderea temporară a liniei de feribot Bechet – Oreahovo, datorită nivelului scăzut al Dunării în punctul bulgar de trecere a frontierei, traficul fiind reluat începând cu data de 31.08.2022. Astfel, în perioada 01.01.2022 – 31.08.2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, s-au înregistrat creșteri de aproximativ 20% la mijloacele de transport și persoane care tranzitează frontiera româno-bulgară.
În punctul de trecere a frontierei Calafat, în afară de Poliția de Frontieră Română și Bulgară, își desfășoară activitatea și reprezentanții altor instituții române și bulgare, cu atribuții în cântărirea mijloacelor de transport marfă și eliberarea autorizațiilor de tranzit, încasarea taxei de pod, verificarea și sigilarea compartimentelor de marfă ale mijloacelor de transport, verificarea autocamioanelor încărcate cu deșeuri. Activitatea acestor instituții generează creșterea timpilor de așteptare, atât pe sensul de ieșire, cât și pe sensul de intrare din/în țară.
În vederea fluidizării traficului în punctul de trecere a frontierei româno-bulgare de la Calafat, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a dispus o serie de măsuri: operaționalizarea arterei nr. 6, pe sensul de intrare în România, inițial aceasta fiind stabilită ca arteră de rezervă, obținerea unui acord, în data de 25.08.2022, din partea Poliției de Frontieră Bulgară, cu privire la operaționalizarea arterei nr. 6 pe sensul de ieșire din România, organizarea de întâlniri de lucru cu autoritățile române și bulgare, în vederea stabilirii măsurilor pentru fluidizarea traficului de camioane pe sensul de intrare în România, fiind reduși timpii alocați schimbului de tură de către toate instituțiile participante, delegarea a 6 polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Bechet la punctul de trecere a frontierei Calafat, pe perioada cât punctul de trecere a frontierei Bechet nu a fost operațional, dotarea punctului de trecere a frontierei Calafat cu aparatură performantă în descoperirea persoanelor ascunse în mijloacele de transport marfă, respectiv 5 detectoare multigaz CO2 și 2 aparate pentru detectarea bătăilor inimii, fapt ce determină efectuarea unui control eficient și scăderea timpilor de așteptare, verificarea autocamioanelor pe sensul de intrare în România, în perioadele cu trafic redus, pe 5 artere de control, încadrarea în data 03.09.2022, din sursă externă, a 5 polițiști, aceștia fiind repartizați la Sectorul Poliției de Frontieră Calafat. Începând cu luna decembrie 2021 au fost încadrați la Sectorul Poliției de Frontieră Calafat 6 polițiști, efectivul fiind mărit cu 9 agenți și 2 ofițeri.

Dosar nr. 402/2022 (rezumat) Petenta a sesizat faptul că Instituția Prefectului Județul Dolj nu i-a eliberat titlul de proprietate pentru o suprafață de teren cu destinație agricolă, situată în extravilanul orașului Calafat

Aceasta susține că, în baza Hotărârii Guvernului nr. 377/18.03.2022, prin care s-a aprobat trecerea terenului respectiv din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, a fost pusă în posesie de către Comisia locală Calafat, conform procesului-verbal din data de 23.06.2022.
Ca urmare a adresei transmisă de către Biroul Teritorial Craiova la Instituția Prefectului Județul Dolj, am fost informați că s-a emis Hotărârea Comisiei Județene Dolj din data de 15.12.2022, prin care s-a stabilit eliberarea titlului de proprietate pentru terenul în cauză.
În acest sens, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj a întocmit titlul de proprietate din data de 31.01.2023, urmând să fie transmis petentei și celorlalți moștenitori de către reprezentanții Comisiei locale de fond funciar Calafat.
Ulterior, Primăria Calafat ne-a înștiințat că, în vederea ridicării titlului de proprietate, este necesar ca petenta să se prezinte la sediul instituției, împreună cu ceilalți coproprietari, sau să depună o procură notarială, prin care ceilalți moștenitori să își exprime acordul în acest sens.

Dosar nr. 262/2022 (rezumat)-Acordare indemnizație pentru creșterea copilului

Petenta a sesizat faptul că, în perioada anilor 2017 – 2021, a lucrat ca sezonier în Marea Britanie, în agricultură, timp de 8 luni pe an, respectiv lunile februarie – septembrie. Susținea că a obținut statutul de rezident din luna februarie 2020. Totodată, aceasta a menționat că a întocmit dosarul în vederea acordării indemnizației pentru creșterea copilului în România (în condițiile în care a fost informată că este necesar să lucreze două luni în țară), însă reprezentanții Primăriei Segarcea și Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj au informat-o verbal că nu poate beneficia de această indemnizație, deoarece legislația s-a modificat, Marea Britanie nemaifiind parte a Uniunii Europene.
Prin intermediul petiției ne-a solicitat sprijinul în vederea acordării indemnizației pentru creșterea copilului. Ca urmare a demersului efectuat de către Biroul teritorial Craiova al instituției Avocatul Poporului, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale ne-a informat că, în condițiile în care petenta a desfășurat activitate în Marea Britanie și deține statutul de rezident înainte de data de 31 decembrie 2020, aceasta beneficiază de prevederile Acordului de retragere agreat între Uniunea Europeană și Regatul Unit, și are dreptul la prestații familiale în baza principiilor prevăzute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului. Deoarece petenta a realizat activități profesionale în România, anterior datei nașterii copilului, se supune legislației române în vigoare, având dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în Marea Britanie, la care se adaugă perioada de activitate desfășurată pe teritoriul țării, primind răspuns favorabil din partea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. În acest sens, dosarul a fost soluționat prin emiterea de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj a Deciziei nr. 1658830567402/26.07.2022, petenta beneficiind de indemnizația pentru creșterea copilului în România, începând cu data 08.07.2022.

2021

Dosar nr. 490/2021(Rezumat)- Petentul, custodiat în Penitenciarul Craiova, ne-a sesizat în legătură cu nemulţumirea sa privitor la faptul că nu beneficiază de consult medical şi medicaţie, în concordanţă cu starea sa de sănătate. Totodată, susţinea faptul că nu sunt condiţii de cazare decente, camera în care este cazat fiind supraaglomerată.

În baza împuternicirii Avocatului Poporului, a fost efectuată o anchetă la Penitenciarul Craiova, în vederea obţinerii de informaţii suplimentare privitoare la aspectele sesizate.

Din studierea documentelor solicitate şi puse la dispoziţie de conducerea Penitenciarului Craiova, din vizita efectuată în spaţiile de deţinere, a audierii petentului, care a refuzat să de o declaraţie scrisă, precum şi în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Penitenciarului Craiova, s-a desprins necesitatea clarificării situaţiei medicale a petentului, prin prezentarea la Secţia de Boli Interne a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, conform recomandării Institutului de Medicină Legală Craiova, în cel mai scurt timp posibil.

Totodată, era necesar a se adopta măsuri eficiente şi constante pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare din Penitenciarul Craiova.

În acest context, în temeiul prevederilor art. 59 din Constituţia României şi ale art. 15 lit. f), art. 24 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, s-a emis Recomandarea nr. 115/ din 26 august 2021, prin care directorul Penitenciarului Craiova, urmează ca în exercitarea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, să dispună toate măsurile necesare pentru clarificarea situaţiei medicale a petentului, prin prezentarea la Secţia de Boli Interne a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, conform recomandării Institutului de Medicină Legală Craiova, în cel mai scurt timp posibil, precum și adoptarea de măsuri eficiente şi constante pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare din Penitenciarul Craiova.

Conducerea Penitenciarului Craiova, a comunicat faptul că și-a însușit Recomandarea emisă, situația medicală a petentului fiind clarificată, acesta fiind prezentat la un consult medical de specialitate, conform recomandării Institutului de Medicină Legală Craiova, iar pentru soluționarea fenomenului de supraaglomerare s-au luat măsuri de către ANP, prin redistribuirea de deținuți către alte unități penitenciare din zonă, un exemplu fiind Penitenciarul Tg. Jiu, care și-a mărit capacitatea de cazare prin construirea și reamenajarea de noi spații de deținere, toate punctele Recomandării fiind astfel îndeplinite.

Dosar nr. 298/2021(Rezumat) - Petentul, custodiat în Penitenciarul Craiova, ne-a sesizat în legătură cu nemulţumirea sa privitor la faptul că, la sosirea sa în această unitate penitenciară nu a beneficiat de consult medical şi nici hrană, în concordanţă cu starea sa de sănătate. Totodată, susţinea faptul că nu sunt condiţii de cazare decente şi pentru o perioadă i s-a îngrădit dreptul de face cumpărături de la magazinul penitenciarului şi de a efectua convorbiri telefonice cu familia. De asemenea, a susţinut că s-a aflat în forma de protest refuz de hrană, pentru soluţionarea problemelor cu care se confrunta.

Din studierea documentelor solicitate şi puse la dispoziţie de conducerea Penitenciarului Craiova, în cadrul anchetei efectuate, din vizita efectuată în spaţiile de deţinere, precum şi din discuţiile purtate, s-a deprins concluzia că era necesară clarificarea situaţiei medicale a petentului, prin prezentarea la cabinetul medical al Penitenciarului Craiova, pentru evaluare şi investigaţii paraclinice, în cel mai scurt timp posibil.

Totodată, se impunea necesitatea adoptării de măsuri eficiente şi constante pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare din Penitenciarul Craiova, precum şi suplimentarea dotării cu aparate frigorifice a secţiilor de deţinere, astfel încât deţinuţii care se aprovizionează şi de la magazinul unităţii penitenciare, să aibă posibilitatea de a depozita şi păstra alimentele în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare, mai ales în perioada de vară, cu temperaturi caniculare, cu risc pentru sănătatea persoanelor private de libertate.

În acest context, în temeiul prevederilor art. 59 din Constituţia României şi ale art. 15 lit. f), art. 24 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, s-a emis Recomandarea Nr. 116 din 26 august 2021, prin care Directorul Penitenciarului Craiova, urma ca în exercitarea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, să dispună toate măsurile necesare pentru clarificarea situaţiei medicale a petentului, prin prezentarea la cabinetul medical al Penitenciarului Craiova, pentru evaluare şi investigaţii paraclinice, în cel mai scurt timp posibil, adoptarea de măsuri eficiente şi constante pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare din Penitenciarul Craiova, precum și suplimentarea dotării cu aparate frigorifice a secţiilor de deţinere.

Conducerea Penitenciarului Craiova, a comunicat faptul că și-a însușit Recomandarea emisă, petentul a fost prezentat la consult medical, a fost investigat clinic și paraclinic, rezultatele investigațiilor paraclinice fiind în parametrii normali, pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare s-au luat măsuri, prin redistribuirea de deținuți către alte unități penitenciare din zonă care au grad de ocupare mai mic, iar achiziționarea de aparate frigorifice se desfășoară în continuare, în limita posibilităților bugetare.

Sari la conținut