2022

Dosar nr. 4470/2022 (rezumat)
Avocatul Poporului s-a implicat instituțional în vederea asigurării îngrijirii în sistem rezidențial a unei persoane vârstnice, cu dizabilități, aflate în dificultate.
Petenta, soția unui vârstnic încadrat în grad de handicap accentuat, dependent de îngrijire, ambii domiciliați în sectorul 2 al Capitalei, ne-a semnalat că locuiește împreună cu soțul său, imobilizat la pat, căruia nu i-a putut găsi un loc într-un centru unde să primească îngrijire specializată, întrucât veniturile lunare se rezumă la pensia de handicap de 375 de lei și 250 lei ajutor de la stat. Petenta, ea însăși o persoană vârstnică, are o stare a sănătății precară (a suferit 10 operații) și se află într-o situație de dificultate material.
Avocatul Poporului s-a adresat autorității publice locale, solicitând primarului sectorului 2 al Capitalei să aprecieze ce măsuri legale de protecţie a persoanei vârstnice, cu dizabilități, aflate într-o situaţie de dificultate, pot fi luate, pentru a veni în ajutorul acestei familii, în considerarea situaţiei sociomedicale şi a resurselor economice de care dispune.
Autoritatea a venit prompt în întâmpinarea demersurilor Avocatului Poporului informându-ne că a dispus o anchetă socială. Constatându-se înrăutățirea situației sociomedicale a vârstnicului (care e imobilizat la pat, aude doar o voce puternică, necesită ajutor parțial la hrănire, prezintă incontinență permanentă), acesta a primit o nouă încadrare, în grad de handicap (de la gradul „accentuat” a trecut la „grav”), în baza certificatului de încadrare în grad de handicap grav, eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Bucureşti, sector 2, crescându-i corespunzător și veniturile.
Totodată, autoritățile publice locale au întreprins demersuri multiple, căutând soluții imediate în sprijinul acestei familii (au trimis cazul către Serviciul Asistență Persoane Vârstnice, în vederea acordării serviciilor de îngrijire la domiciliu; au trimis cazul în atenția reprezentanților Serviciului Ambulanța Socială, în vederea monitorizării permanente a stării de sănătate a petentului). Demersurile Serviciului Rezidențial pentru Adulți din subordinea Direcției Asistență Socială a continuat până când s-a identificat un loc în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța, situat în sectorul 4, București, petentul fiind preluat spre îngrijire în acest centru.

Dosar nr. 1654/2022 (rezumat)
Avocatul Poporului a intervenit instituțional în sprijinul unei persoane cu dizabilități din localitatea Tanacu, județul Vaslui, care nu se poate deplasa de la locuința sa, până la strada principală (asfaltată), din cauza drumului secundar care devine impracticabil când plouă sau ninge. Petentul are mai multe afecțiuni care îi limitează drastic mobilitatea și, pentru a merge la controalele medicale, folosește o mașină cu șofer, dar adesea îi este imposibil să ajungă la șosea. Bărbatul se plânge că a sesizat situația la toate autoritățile statului, dar nicio soluție concretă nu a putut fi găsită de 2 ani, invocându-se lipsa banilor.
Avocatul Poporului s-a adresat primarului comunei Tanacu, pentru a găsi o soluție și i-a solicitat ca, până la începerea asfaltării drumului, să facă practicabilă acea porțiune de drum cu pietriș, nisip, alte materiale, astfel încât să vină imediat în ajutorul persoanei cu dizabilități (și probabil și a altor locuitori ai comunei) care se confruntă cu această problemă.
În urma demersurilor întreprinse, la 24 februarie 2022, conducerea Primăriei comunei Tanacu ne-a informat că problema petentului urmează să fie soluționată definitiv, fiind în curs de aprobare o cerere de finanțare, în cadrul Programului naţional de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții: Modernizare prin asfaltare străzi principale și secundare, comuna Tanacu, județul Vaslui. Până atunci, primarul va asigura întreținerea drumului ”prin reprofilare și așternerea unui strat de pietriș în amestec cu nisip.”

2021

Dosar nr. 23091/2021 (rezumat)
Instituția Avocatul Poporului a soluționat dosarul 23091/2021 ajutând un student cu dizabilități (surdomutitate congenitală) să-și recapete bursa socială pe anul 2021-2022. Petentul, student masterand în anul II la Facultatea de Administrație și Afaceri (FAA) din cadrul Universității din București, depusese cerere de acordare a bursei pe caz de boală și acte în susținerea ei, dar cererea îi fusese respinsă cu motivarea: neconformitatea actului medical doveditor (se cerea certificat medical cu parafa medicului universității, iar masterandul depusese certificat provenit de la medicul de familie și certificat de încadrare în grad de handicap). Petentul a depus, ulterior, diligențe în vederea obținerii vizei medicului Universității din București, dar nu s-a mai încadrat în termenul de completare a dosarului. Întrucât se baza pe această bursă, pe care o obținuse și în anul anterior, a apelat la Avocatul Poporului, solicitându-i sprijin instituțional.
Avocatul Poporului s-a adresat decanului FAA pentru a găsi o soluție, având în vedere garanția constituțională a protecției persoanelor cu handicap și natura socială a acestui tip de bursă, astfel încât tânărul cu dizabilități să nu fie lipsit de acest beneficiu pe durata întregului an universitar.
În urma demersurilor întreprinse, conducerea facultății a decis să supună aprobării Consiliului de Administrație al Universității București acordarea bursei sociale pe anul 2021-2022 pentru tânărul cu dizabilități, iar studentul a primind bursa solicitată.

Dosar nr. 22479/2021 (rezumat)
În 2021, Avocatul Poporului a luat cunoștință despre cazul unui tânăr student în anul I la domeniul Matematică al Facultății de Matematică-Informatică din cadrul Universității București, încadrat în grad de handicap pentru deficiență de auz, care, deși a obținut media 9,26 la admitere, nu a putut fi admis la domeniul care constituise prima sa opțiune (Informatică), unde media de admitere fusese 9,32. Tânărul obținuse media 9,26 în condiții de handicap, concurând pe aceleași locuri cu tineri fără dizabilități, printre care și fratele său geamăn, care reușise la Informatică. Studentul cu dizabilități s-a văzut astfel lipsit de sprijinul fratelui geamăn, care îl ajuta să înțeleagă ce se predă la cursuri și întâmpina dificultăți în a ține pasul cu colegii săi, iar transferul între domenii nu era posibil potrivit reglementărilor facultății.
Avocatul Poporului s-a adresat pentru o soluție rectorului Universității din București, în lumina eforturilor (Proiectul ,,Educație incluzivă de calitate în cadrul comunității academice a Universității din București, cu accent pe persoanele cu dizabilități”) pe care le face Universitatea București pentru întărirea unei culturi a incluziunii în cadrul comunității academice. Totodată, având în vedere că, la admiterea în învățământul superior din 2020, Ministerul Educației nu prevăzuse locuri speciale pentru persoanele cu dizabilități, i-a solicitat rectorului un punct de vedere cu privire la necesitatea asigurării unor astfel de locuri dedicate. Rectorul Universității București a răspuns că soluționarea situației studentului este împiedicată de o problemă legală privind capacitatea de școlarizare. Cât privește locurile dedicate, Universitatea din București ar susține un astfel de proiect.
Cazul a fost reținut în Raportul anual (2021) al instituției Avocatul Poporului și au fost continuate demersurile privind problematica lipsei unor locuri destinate persoanelor cu dizabilități care susțin admiterea în învățământul superior. Avocatul Poporului s-a adresat mai departe secretarului de stat pentru probleme ce țin de învățământul universitar din Ministerul Educației, solicitându-i ca și tinerii cu dizabilități să aibă locuri special dedicate, așa cum au tinerii romi sau tinerii proveniți din mediile rurale sărace. În învățământul preuniversitar, Ministerul Educației dedicase deja locuri elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES).
Ministerul Educației a răspuns informându-ne că va analiza, împreună cu organismele consultative prevăzute de lege (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior-CNFIS, Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior- CNSPIS) problema facilitării accesului persoanelor cu cerințe educaționale speciale/dizabilități la învățământul universitar prin alocarea unor locuri speciale și, unde se impune, va formula propuneri de modificare/completare a Legii educației naționale nr. 1/2011.

Dosar nr. 18575/2021 (rezumat)
Avocatul Poporului a intervenit pentru ca unei persoane cu dizabilități să-i fie prelungită valabilitatea actului de identitate, astfel încât lipsa acestui act să nu-i afecteze drepturi fundamentale precum dreptul la un nivel de trai și dreptul la protecție specială al persoanei cu handicap.
Petiționarul, persoană încadrată în grad de handicap accentuat, domiciliat într-o comună din județul Iași, a solicitat sprijinul instituției Avocatul Poporului, plângându-se că i s-a refuzat prelungirea valabilității actului de identitate din cauză că, în mod eronat, reprezentantul poliției locale a consemnat că, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că nu locuiește la adresă. Petentul menționează că este, de mai mulți ani, locuitor al comunei, cunoscut de vecini (indică numele acestora, în acest sens) și că figurează în calitate de contribuabil, în evidențele comunei Brăești. Totodată, se plânge că neprelungirea actului de identitate îi afectează direct veniturile, punându-l în situația de a nu-și putea ridica indemnizația de handicap.
În urma demersurilor întreprinse de instituția Avocatul Poporului, autoritatea a procedat la efectuarea unei noi verificări în cazul petentului, rezultatul fiind comunicat Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Frumos și, în baza acestuia fiindu-i eliberată o nouă carte de identitate.

Dosar nr. 17074/2021 (rezumat)
Avocatul Poporului a intervenit instituțional în vederea restabilirii legalității în cazul unei persoane cu handicap grav cu drept de asistent personal, din județul Neamț, al cărui asistent personal nu beneficiase timp de 3 ani de concediu de odihnă, întrucât autoritățile publice de resort (primărie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) condiționau acordarea indemnizației pentru concediul legal de odihnă al asistentului personal, de semnarea unui acord prin care persoana cu handicap grav cu drept de asistent personal „renunța la dreptul de asistent personal, pentru indemnizație”.
Avocatul Poporului s-a adresat conducerii Primăriei comunei Dragomirești, județul Neamț, în legătură cu această situație, solicitându-i să îi pună la dispoziție toate informaţiile care pot aduce lămuriri cu privire la cele sesizate, precum și înscrisurile în susținerea legalității măsurilor dispuse în acest caz.
Primarul comunei Dragomirești a răspuns Avocatului Poporului că are toată disponibilitatea de a proceda în deplină legalitate la soluționarea cazului, arătând că a solicitat inclusiv de la Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții un punct de vedere cu privire la acordarea indemnizației persoanei cu handicap grav cu drept de asistent personal, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.
Astfel, a fost clarificat faptul că angajatorul asistentului personal al persoanei cu handicap grav cu drept de asistent personal (primăria), pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, are obligația de a-i asigura persoanei cu o astfel de încadrare în grad de handicap un asistent personal temporar, iar când nu este posibil, persoanei cu handicap trebuie să i se asigure fie o indemnizație lunară în cuantum egal cu salariul net al unui asistent personal (gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice), fie găzduirea într-un centru de tip respiro.
În urma demersurilor întreprinse, primarul comunei Dragomirești, județul Neamț a informat instituția Avocatul Poporului că va dispune acordarea retroactivă a drepturilor cuvenite acestei persoane încadrate în grad de handicap grav cu drept de asistent personal.

Dosar nr. 15041/2021 (rezumat)
Avocatul Poporului s-a implicat în găsirea unei soluții pentru cazul unui adult cu handicap grav cu drept de asistent personal, al cărui asistent personal a fost concediat de autoritatea locală din lipsă de fonduri.
Petenta, domiciliată într-o comună din județul Ialomița, fusese încadrată ca asistent personal al fiului său, în vârstă de 26 de ani (la acel moment), persoană cu handicap grav permanent, cu drept de asistent personal, dar contractul i-a încetat, din cauze care nu-i sunt imputabile și fără ca, înainte de a decide, autoritățile administrației publice locale să evalueze cazul. Starea fiului petentei era una extrem de gravă, acesta necesitând asistență permanentă, întrucât nu stătea în șezut, nu își putea susține capul, nu vorbea, nu se putea hrăni decât cu mâncare pasată, era nedeplasabil.
În urma demersurilor instituționale, primarul a informat Avocatul Poporului că există o hotărâre a Consiliului Local, prin care, din cauza bugetului insuficient, s-a aprobat un număr de doar 4 posturi de asistenți personali (din cele 41 necesare pentru copiii și adulții cu handicap grav cu drept de asistent personal), apreciindu-se că sunt nevoiți să acorde prioritate asistenților personali ai copiilor cu handicap grav, în detrimentul celor ai adulților cu handicap grav.
Față de acest răspuns, apreciind că, dată fiind obligația legală ce îi incumbă autorității administrației publice locale, de a prevedea în bugetul local sumele necesare salarizării asistentului personal, aceasta nu se poate prevala, în raporturile contractuale de muncă stabilite cu asistenții personali, de insuficiența bugetului local, Avocatul Poporului a adresat primarului comunei Reviga, județul Ialomița, Recomandarea nr. 114/2021, solicitându-i o anchetă socială în acest caz și recomandându-i:
– să dispună măsuri de conformare la dispozițiile legale în vigoare;
-să aibă în vedere că instituirea unei priorități la încadrarea în muncă a asistenților personali ai copiilor cu handicap grav cu drept de asistent personal, față de asistenții personali ai adulților cu aceeași încadrare constituie o discriminare, în condițiile legii.
Primarul comunei Reviga a adus la cunoștința Avocatului Poporului însușirea Recomandării, fiind efectuată o anchetă socială în acest caz, iar în baza celor constatate, asigurându-i-se familiei o indemnizație lunară în cuantum egal salariului unui asistent personal. De asemenea, primarul ne-a informat că vor fi intensificate eforturile autorității în vederea susținerii financiare a angajării asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

Dosar nr. 12407/2021 (rezumat)
Ca urmare a intervenției instituției Avocatul Poporului, o persoană cu dizabilități a fost repusă în drepturi cu privire la cele 12 călătorii anuale gratuite la transportul interurban, care i se cuveneau potrivit legii.
Petentul, persoană încadrată în grad de handicap accentuat, domiciliată în județul Iași, a solicitat sprijinul instituției Avocatul Poporului, plângându-se că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași i-a acordat gratuitate doar pentru 6 călătorii, în loc de cele 12 de care ar fi trebuit să beneficieze anual, în mod legal, în calitate de persoană cu handicap accentuat.
Instituția Avocatul Poporului a solicitat conducerii DGASPC Iași să dispună măsurile necesare, astfel încât petentul să își poată accesa beneficiul potrivit prevederilor legale, în conformitate cu care „persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic” (art. 24 alin. (3) din Legea nr. 448/2006).
În urma demersurilor întreprinse de instituția Avocatul Poporului, DGASPC Iași ne-a răspuns, arătând că petentului i se va acorda beneficiul legal al celor 12 călătorii gratuite, acesta fiind așteptat să depună o cerere scrisă.

Dosar nr. 7558/2021 (rezumat)
Avocatul Poporului a intervenit pentru deblocarea lucrărilor de construire a unui bloc de locuințe sociale. Mai mulți petenți s-au adresat instituției Avocatul Poporului în legătură cu sistarea lucrărilor la un imobil din București, Sector 6, în care primiseră repartiții 114 familii cu probleme sociale (persoane cu dizabilități, familiile monoparentale, vârstnici evacuați în urma unor retrocedări).
Avocatul Poporului i-a solicitat primarului General al Capitalei măsuri legale în vederea deblocării situației create și intrării beneficiarilor, cât mai curând posibil, în locuințele sociale atribuite.
În iulie 2021, Primăria Generală a Municipiului București, Direcția Guvernanță Corporativă, a răspuns demersurilor Avocatului Poporului, informându-l că între dezvoltator (Compania Municipală Imobiliara București S.A.) și constructor (Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.) se va semna un act adițional la contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări, urmând ca lucrările să fie reluate efectiv la data menționată în ordinul de începere a lucrărilor.
Avocatul Poporului a monitorizat în continuare situația și a constatat că, pe 19 august 2021, a fost semnat contractul pentru reînceperea lucrărilor la blocul de locuințe sociale, lucrările fiind demarate.

Dosar nr. 4707/2021 (rezumat)
Avocatul Poporului a fost sesizat de Asociația Happy Botoșani în legătură cu modul cum a fost tratată pe plan local problema persoanelor fără adăpost, în perioada stării de urgență declanșată de pandemie. Petiționara relata că, în cursul anului 2020, când România a intrat în starea de urgență și circulația a fost restricționată, persoanele fără adăpost au fost luate de pe străzi și relocate în două instituții aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Botoșani. Din conținutul petiției reieșea că acestea nu au primit hrană decât o dată pe zi, unele dintre acestea neavând apă caldă, acces la dușuri sau schimburi și fiind nevoite să stea cu hainele cu care stătuseră pe stradă.
Din demersurile făcute de instituția Avocatul Poporului în cadrul dosarului, a reieșit că persoanele fără adăpost nu au avut voie sa părăsească centrele, deplasarea lor din camera de cazare în exterior, în zonele comune, fiind limitată, iar intrările fiind încuiate în permanență și supravegheate de către personal de pază; asigurarea hranei acestor beneficiari (o masă pe zi) s-a făcut prin Cantina de Ajutor Social din cadrul DAS Botoșani și a fost distribuită, la ora 15:30, fiecărui beneficiar, la ușa camerei de cazare, de către personalul de îngrijire sau agentul de pază. Răspunsul Direcției de Asistență Socială Botoșani (DAS Botoșani) sublinia și faptul că nu există cadru legal privind asigurarea unor produse de bază pentru igiena intimă a persoanelor fără adăpost.
Apreciind că nu au fost acordate servicii sociale adecvate persoanelor fără adăpost, întrucât intervenind pentru salvgardarea stării de sănătate şi siguranță a grupurilor vulnerabile, administrația publică locală nu poate sacrifica alte drepturi fundamentale ale beneficiarilor, încălca principii proprii asistenței sociale sau coborî sub standarde minime de calitate aplicabile furnizorilor de asistență socială, Avocatul Poporului a adresat conducerii Direcției de Asistență Socială-DAS Botoșani, Recomandarea nr. 67 privind protecția socială a persoanelor fără adăpost în perioada urgențelor publice, în vederea îmbunătățirii răspunsului administrației la situații precum cea investigată, prin care se recomanda conducerii DAS Botoșani ca, în exercitarea competențelor legale ce îi revin: – să identifice și instituie măsurile necesare pentru ca persoanelor fără adăpost să li se asigure 3 mese pe zi, în perioadele în care, din motiv de urgență publică, rămân în adăpost pentru 24 de ore sau mai mult. De asemenea, să aibă în vedere și asigurarea de produse de bază pentru igiena intimă; – să includă aceste măsuri în strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung.
Conducerea DAS Botoșani a informat instituția Avocatul Poporului că și-a însușit Recomandarea nr 67, astfel încât, „în conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa nr. 2 la HG nr. 797/2017, Direcția de Asistență Socială Botoșani elaborează în prezent, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2023-2028, ținând cont de Recomandarea Avocatului Poporului nr. 67/2021, pe care o va propune, spre aprobare, Consiliului Local al Municipiului Botoșani”.

Dosar nr. 4945/2021 (rezumat)
Avocatul Poporului a ajutat o persoană cu dizabilități, încadrată în grad de handicap grav cu drept de asistent personal, să își obțină indemnizația ce i se cuvenea, potrivit legii, pentru perioada în care asistentul său personal se aflase în concediu medical.
Petenta, domiciliată în județul Constanța, s-a plâns instituției Avocatul Poporului că primăria comunei, angajatorul asistentului său personal, nu îi acordase indemnizația de asistent personal la care era îndreptățită potrivit legii, pentru perioada în care asistentul personal se aflase în concediu medical. Din această cauză, nu a dispus de suma necesară acoperirii cheltuielilor cu plata unui alt asistent în perioada indicată, și a solicitat sprijinul Avocatului Poporului pentru recuperarea banilor.
În urma demersurilor întreprinse de instituția Avocatul Poporului pe lângă conducerea primăriei, persoanei cu dizabilități i-a fost acordată indemnizația pentru perioada în care asistentul personal al acesteia fusese în concediu medical.

Dosar nr. 224/2021 (rezumat)
Avocatul Poporului a intervenit pentru ca unui pensionar să-i fie explicat pe înțelesul său, răspunsul casei de pensii, astfel încât să nu-i fie afectat dreptul fundamental la petiționare, care este unul dintre drepturile garanții, constituind o garanţie juridică generală pentru alte drepturi şi libertăţi.
Petiționarul a solicitat sprijinul instituției Avocatul Poporului, plângându-se că nu a înțeles răspunsul prin care casa de pensii îi respinsese cererea de a-i fi valorificată -la stabilirea drepturilor de pensie- o adeverință de încadrare în grupa a II-a de muncă.
Analizând răspunsul la care făcea referire petentul, Avocatul Poporului a considerat oportun să se adreseze Casei Județene de Pensii Hunedoara, solicitându-i să clarifice, pe înțelesul petentului, motivul respingerii cererii, exprimat prin sintagma „nominalizare incorectă” și să acorde petentului pensionar îndrumările necesare privind căile posibile de corectare a acestei situații.
În urma demersurilor întreprinse, Casa Județeană de Pensii Hunedoara a răspuns lămurind petentul că nu i-a putut fi valorificată adeverința care atestă anii de muncă în grupa a II-a, pentru că nu îndeplinea condițiile de formă cerute de lege.
Aceasta a arătat că potrivit legii aplicabile, nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II – a de muncă (precum și în grupa I) se face de către conducerea unităților (împreună cu sindicatele libere din unități), ținându-se seama de condițiile concrete și deosebite de muncă: nivelul noxelor existente, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc. Casa de pensii i-a explicat petentului că „nominalizările” sunt acele acte oficiale și documente justificative, întocmite de angajatori, prin care se dovedește încadrarea în grupă superioară de muncă (grupa a II-a, în cazul său). Acestea pot fi : decizii interne, procese-verbale, fișe de post, state de plată, pontaje sau alte acte administrative verificabile, existente în arhiva unității angajatoare sau, după caz, a deținătorului legal al arhivei. Or, în cazul adeverinței depuse de petent, la rubrica „actul de nominalizare”, fusese trecut ”Ordinul nr. 50/1990″ în mod greșit, deoarece acesta nu este un act administrativ al unității angajatoare, ci un act normativ.
În concluzie, pentru ca adeverința să-i poată fi valorificată la stabilirea drepturilor de pensie, petentul a fost îndrumat să se adreseze deținătorului arhivei, solicitând conformarea la prevederile legale, în modul arătat.

2020

Dosar nr. 23056/2020 (rezumat)
În urma intervenției instituţiei Avocatul Poporului, o persoană cu dizabilități a obținut un loc de parcare de reședință, în proximitatea imobilului unde locuia. Petentul s-a plâns Avocatului Poporului că, în ciuda diligențelor repetate depuse pe lângă Administrația Domeniului Public și Dezvoltării Urbane Sector 6, nu a putut obține un loc de parcare de reședință, deși s-au eliberat locuri de parcare în proximitatea imobilului unde locuiește.
Avocatul Poporului s-a adresat Administrației Domeniului Public și Dezvoltării Urbane Sector 6, solicitându-i măsuri în concordanță cu prevederile legale, în considerarea dreptului prioritar al persoanei cu dizabilități la asigurarea unui loc de parcare de reședință.
În urma demersurilor întreprinse, Administrația Domeniului Public și Dezvoltării Urbane Sector 6 ne-a comunicat că după împlinirea termenului scadent de plată al tarifelor de parcare (sfârșitul lunii martie), locurile de parcare rămase neachitate vor fi redistribuite, iar petentul va fi considerat prioritate, în vederea atribuirii cu celeritate a unui loc de parcare.
În februarie 2020, petentul ne-a informat că i-a fost atribuit deja locul de parcare de reședință solicitat.

Dosar nr. 17287/2020 (rezumat)
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privitor la situația a zeci de persoane cu dizabilități (aflate în scaun cu rotile sau nevăzătoare) care s-au simțit umilite când le-a fost respinsă solicitarea de a beneficia de facilități pentru persoanele cu handicap, la accesul în Salina Slănic Prahova. Presa relata că Societatea Națională a Sării nu are bugetate astfel de acțiuni. Demersurile Avocatul Poporului au început cu o anchetă la salină, pentru lămuriri privind beneficiile asigurate persoanelor cu dizabilități la vizitarea salinei, ca obiectiv turistic (gratuități, reduceri, alte măsuri speciale). În cursul anchetei, ne-au fost puse la dispoziție înscrisuri din care rezulta că SNS Salrom SA nu înțelege să respecte drepturile persoanelor cu handicap prevăzute de Legea nr. 448/2006, apreciind că prevederile legale nu îi sunt aplicabile, fiind ”o societate comercială, ce desfășoară acte de comerț, nefiind o societate ce acționează în regim de putere publică și nici nu prestează un serviciu public”.
Având în vedere că poziționarea SNS Salrom SA față de drepturile persoanelor cu dizabilități poate da o valență discreționară modului în care o întreprindere publică al cărei acționar majoritar este statul înțelege să se raporteze la Constituția României și la pactele/tratatele la care România este parte, întrucât SNS Salrom SA este o întreprindere publică, la care acționar majoritar este statul, prin Ministerul Economiei, iar din activitatea desfășurată de SNS Salrom SA face parte și turismul în salină, de care trebuie să se bucure și persoanele cu dizabilități, Avocatul Poporului s-a adresat Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, solicitând un punct de vedere, solicitarea fiind redirecționată și rămânând fără răspuns. De altfel, drepturile persoanelor cu dizabilități nu se regăseau nici în proiectele privind turismul, promovate de Ministerul Economiei la acea dată. În considerarea tuturor acestor aspecte, Avocatul Poporului a adresat ministrului economiei Recomandarea nr. 137/2020, care viza clarificarea cadrului legal privind situația turismului de salină din România și punerea în acord a reglementărilor din domeniu cu drepturile persoanelor cu handicap; Completarea normelor metodologice privind centrele de informare turistică din România cu prevederi privind drepturile persoanelor cu handicap și respectarea obligației constituționale de a asigura Avocatului Poporului sprijin în exercitarea atribuțiilor sale.
Ministerul Economiei a suferit reorganizări succesive și schimbări de miniștri, Recomandarea fiind reiterată sub fiecare nouă conducere. Abia cel de-al treilea ministru, domnul Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului i-a dat curs, manifestându-și disponibilitatea de a sprijini toate acțiunile și demersurile instituției Avocatul Poporului potrivit obligației constituționale și precizând că, în scopul implementării Recomandării Avocatului Poporului, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului are în vedere modificarea Normelor metodologice privind organizarea (…) centrelor naționale și locale de informare și promovare turistică, „în sensul introducerii în Anexa 2 a criteriului obligatoriu ca spațiile de parcare și căile de acces în centrele naționale de informare și promovare turistică să fie adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități. ” Apreciem că putem asimila acest răspuns însușirii punctelor 2 și 3 ale Recomandării și îl putem considera un semn de cooperarea loială între instituțiile statului, capabil să aducă, în viitor, clarificările necesare cadrului legal privind accesul persoanei cu dizabilități la turismul de salină. Punerea în aplicare a Recomandării va fi urmărită în continuare.

Dosar nr. 12217/2020 (rezumat)
Avocatul Poporului a ajutat o persoană cu dizabilități din județul Iași, să-și obțină un act de identitate valabil, întrucât, în lipsa acestuia, timp de câteva luni, nu își mai putuse ridica indemnizația de handicap de la CEC Bank. Petentul se adresase Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Frumos, dar cererea de eliberare a unui nou act de identitate îi fusese respinsă, petentul -persoană cu dizabilități mintale- neînțelegând exact de ce. Întrucât indemnizația de handicap constituia singurul său venit, s-a adresat Avocatului Poporului semnalându-i situația dificilă în care se află, în lipsa actului de identitate fiind practic lăsat fără mijloace de subzistență.
Avocatul Poporului a supus atenției conducerii Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Frumos situaţia petentului, solicitând ca, ținând cont de faptul că petentul face parte din categoria persoanelor vulnerabile, să ne ajute în lămurirea cât mai grabnică a situației sale, astfel încât aceasta să obțină un act de identitate valabil, pe baza căruia să își poată accesa indemnizația de handicap.
În urma demersurilor întreprinse, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor-Târgu Frumos ne-a adus la cunoștință, prin Compartimentul de stare civilă, că petentul a fost pus în legalitate prin emiterea unei cărți de identitate provizorii, cu mențiunea „lipsă locuință”.

Dosar nr. 2222/2020 (rezumat)
Avocatul Poporului a intervenit în cazul persoanelor încadrate în grad de handicap grav fără asistent personal cărora casele de pensii le condiționau eliberarea biletului de tratament gratuit, de existența unei persoane care să-i însoțească la tratament (deși handicapul pe care îl au nu necesită un asistent personal).
Petentul a supus atenției Avocatului Poporului această practică a caselor de pensii (cărora i se supusese, în anii precedenți), precizând că le îngreunează persoanelor încadrate în grad de handicap grav fără asistent personal obținerea biletului de tratament la care sunt îndreptățiți, potrivit legii, ridicându-le probleme suplimentare: identificarea unui însoțitor dispus să meargă împreună cu ei la tratament, depunerea actelor acestuia iar, în caz că intervine ceva și însoțitorul nu-i mai poate însoți, întreprinderea unor demersuri pentru recuperarea banilor achitați de însoțitor (întrucât biletul la tratament este gratuit doar pentru persoana cu handicap grav, însă pentru însoțitor se percepe o contribuție individuală).
Avocatul Poporului a supus atenției conducerii Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) situaţia sesizată de petent, solicitând lămuriri referitor la temeiul legal al condiționării privind existența unui însoțitor la tratament, impusă persoanei care posedă certificat de încadrare în grad handicap grav fără asistent personal și solicită bilet gratuit de tratament.
În urma demersurilor întreprinse, conducerea CNPP ne-a comunicat că a emis o Notă internă, prin care persoanele cu handicap grav sau pensionarii cu invaliditate gradul I vor putea merge în stațiune fără însoțitor, în baza unei declarații pe proprie răspundere că se pot descurca singuri la baza de tratament, neînsoțiți.

Dosar nr. 280/2020 (rezumat)
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privitor la modul în care programele informative ale televiziunilor sunt adaptate pentru persoanele cu deficiențe de auz din România, sesizarea din oficiu având la bază unele neajunsuri prezentate pe rețeaua de socializare Facebook de persoane din comunitatea celor cu dizabilități de auz.
Având în vedere aspectele prezentate în spațiul public, instituția Avocatul Poporului a întreprins demersuri instituționale pe lângă: Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) și Asociația Națională a Surzilor din România (ANSR), iar în baza concluziilor cercetărilor întreprinse, Avocatul Poporului a adresat conducerii CNA Recomandarea nr. 76/2020, vizând: conformarea televiziunilor la prevederile legale privind protecția persoanelor cu handicap de auz și standardizarea dimensiunilor ferestrei alocate de televiziuni interpretului mimico-gestual, avându-se în vedere nevoile persoanelor cu dizabilități de auz din România.
În urma însușirii Recomandării Avocatului Poporului, a fost emisă Instrucțiunea CNA nr. 3/22 aprilie 2020, transmisă radiodifuzorilor și postată pe site-ul instituției, potrivit căreia radiodifuzorii au obligația de a lua măsurile redacționale și tehnice necesare asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu handicap de auz.
Totodată, Instrucțiunea conține precizări privind dimensiunea și poziționarea ferestrei dedicate interpretului în limbajul mimico-gestual, vestimentația interpretului raportată la fundal, pentru asigurarea unei vizibilități cât mai bune a imaginii și sincronizarea limbajului mimico-gestual cu sunetul original tradus de interpret sau cu desfășurarea conținutului comentat. Instrucțiunea precizează că programele se vor difuza însoțite de semnul de avertizare, în conformitate cu dispozițiile legii.

Sari la conținut