Prezentare

DOMENIUL PROPRIETATE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ,

IMPOZITE ȘI TAXE

       

Obiectul petițiilor vizează, în principal:

  • modul de aplicare a legilor cu caracter reparatoriu în materia proprietății;
  • încălcări ale dreptului la muncă și protecția socială a muncii atât de către angajatori, persoane de drept privat, cât și de către angajatori – instituții publice sau regii autonome;
  • nemulțumiri legate de modul de calcul al deciziilor de impunere privind impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul asupra mijlocului de transport, restituirea taxelor pentru autoturisme și autovehicule, precum și de titlurile executorii și somațiile privind executarea silită etc.

Subdomeniul proprietate

            Principalele probleme supuse atenției vizează încălcarea dreptului de proprietate privată cum ar fi:

  • tergiversarea punerii în posesie;
  • tergiversarea eliberării/modificării titlurilor de proprietate;
  • lipsa de răspuns din partea autorităților la cererile formulate de beneficiarii legilor de restituire a dreptului de proprietate;
  • tergiversarea adoptării soluțiilor în dosarele constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile responsabile cu soluționarea notificărilor;
  • tergiversarea adoptării soluțiilor în dosarele ce au ca obiect cererile formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare.

Petițiile la subdomeniul proprietate, privesc în general, modul de aplicare a legilor cu caracter reparatoriu în materia proprietății, respectiv:

  • Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;

Subdomeniul muncă și protecția socială a muncii

            În cadrul acestui subdomeniu obiectul sesizărilor îl reprezintă încălcări ale dreptului la muncă și protecția socială a muncii atât de către angajatori – persoane de drept privat, cât și de către angajatori – instituții publice sau regii autonome. Astfel, în cazul sesizărilor care privesc angajatorii – persoane de drept privat, petenții sunt îndrumați să se adreseze, fie instanțelor de judecată competente material și teritorial, fie inspectoratelor teritoriale de muncă, cu precizarea că, în cazul în care inspectoratele teritoriale de muncă tergiversează sau refuză soluționarea problemelor cu care au fost sesizate, pot reveni la instituția Avocatul Poporului cu dovada demersurilor întreprinse. În situația în care angajatorii reclamați sunt instituții publice sau regii autonome, instituția Avocatul Poporului, în urma analizării documentelor depuse de către petiționari, în funcție de problema sesizată, poate întreprinde demersuri (atât corespondență scrisă cu instituțiile în cauză, cât și anchete).

            Problematica adusă în atenția subdomeniului este reprezentată, în principal, de:

  • neplata drepturilor salariale;
  • diminuarea veniturilor salariale ca urmare a zilelor de concediu medical efectuat;
  • neacordarea concediilor legale cuvenite;
  • imposibilitatea obținerii adeverinței de vechime pentru perioada lucrată, întreprinderea angajatoare fiind în procedura de insolvență;
  • imposibilitatea obținerii adeverinței de salariat;
  • eliminarea unor sporuri;
  • depășirea orelor legale de program, fără acordarea compensațiilor cuvenite de către angajatori;
  • refuzul prelungirii contractului de muncă încheiat pe perioadă determinată;
  • încetarea înainte de termen a unui contract încheiat pe perioadă determinată;
  • îngrădirea dreptului la muncă;
  • neeliberarea copiilor după contractul de muncă;
  • neacordarea drepturilor salariale de angajatori din alte țări;
  • modul de derulare al unor concursuri pentru ocuparea de funcții publice;
  • discriminarea pe criterii de activitate sindicală;
  • nerecunoașterea ca vechime în muncă a perioadei în care o persoană a fost ucenic cu plată și a urmat cursurile unei școli profesionale;
  • neacordarea concediului pentru creștere copil.

Subdomeniul impozite și taxe

             În cadrul acestui subdomeniu, obiectul sesizărilor formulate îl constituie nemulțumirile petenților referitoare la modul în care autoritățile publice soluționează: aspecte legate de stabilirea impozitelor și taxelor, a diverselor forme de executare silită, a soluționării căilor legale de atac, necomunicarea documentelor fiscale etc. În cazurile în care instituția Avocatul Poporului poate interveni, acesta efectuează demersurile specifice (sesizarea scrisă a autorităților publice, anchete, recomandări și eventual analizarea oportunității formulării de acțiuni în contencios administrativ cu trimiterea propunerii la structura specializată din cadrul instituției), iar în alte cazuri, petenții sunt îndrumați să se îndrepte către autoritatea administrativă competentă sau instanța de judecată.

            Cele mai frecvente aspecte sesizate sunt:

  • modul de calcul al impozitului/taxei pe clădiri, respectiv al impozitului/taxei pe teren;
  • conținutul deciziilor de impunere privind impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, respectiv impozitul asupra mijlocului de transport;
  • impozitarea veniturilor din salarii obținute în străinătate;
  • nemulțumiri legate de respingerea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de impunere;
  • titluri executorii și somații privind executarea silită;
  • informarea incorectă a contribuabililor cu privire la obligațiile fiscale;
  • popriri pe conturi și/sau pe salariu pentru persoane fizice, persoane care desfășoară activități independente sau persoane juridice;
  • eliberarea unor adeverințe de către administrațiile financiare;
  • scutirea de la plata impozitului a unor categorii de contribuabili;
  • modul de compensare a unor obligații fiscale;
  • taxe speciale (taxa de habitat, taxa de salubrizare – persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice, taxa de parcare);
  • plata unor sume de bani restante, cu titlu de impozite locale (impozit pentru folosință teren și impozit clădiri), sume asupra cărora a fost înscrisă o ipotecă legală în favoarea Statului Român;
  • refuzul autorităților locale de a încasa taxe și impozite sau de a reînnoi contractul de închiriere, având în vedere existența unor amenzi neachitate;
  • restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu;
  • aplicarea și declararea C.A.S.S. a unor categorii de contribuabili;
  • penalități și accesorii pentru neplata contribuției de asigurări sociale de sănătate;
  • comunicarea/necomunicarea actelor fiscale.
Sari la conținut