Activitate

 

2024

Dosar nr. 2718/2024 (rezumat) – Sesizare din oficiu privind lipsa Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în comuna Ciolănești, județ Teleorman

 Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în contextul art. 22 din Constituția României, în vederea verificării informațiilor apărute în mass-media locală, referitoare la faptul că, în comuna Ciolănești, județul Teleorman nu a fost înființat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

În urma demersului efectuat, s-a constatat că situația față de care Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu se confirmă parțial. Așadar, la nivelul comunei Ciolănești a fost înființat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, dar acesta nu era dotat conform standardelor prevăzute de legislația în vigoare.

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, prevede dotările necesare serviciilor voluntare de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în funcție de numărul de gospodării de la nivelul acestora.

Prin urmare, având în vedere importanța existenței Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență pentru siguranța populației, serviciu care nu ar putea funcționa eficient în lipsa dotărilor obligatorii prevăzute de legislația în vigoare, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 46/29.02.2024, prin care a dispus conducerii Primăriei Ciolănești să întreprindă toate demersurile pentru a asigura fondurile necesare în vederea dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență conform prevederilor legale în vigoare.

În urma recomandării emise, Primăria Ciolănești a comunicat faptul că, în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 au fost prevăzute o parte din sumele necesare pentru procurarea materialelor prevăzute de legislație pentru dotarea Serviciului Voluntare Pentru Situații De Urgență, precum și că restul sumelor necesare vor fi solicitate de la instituțiile abilitate. 

Dosar nr. 1906/2024 (rezumat) – Petiție referitoare la recuperarea sumelor plătite în avans pentru serviciul de apă și canalizare

 În luna ianuarie 2024, petenta s-a adresat în scris Biroului Teritorial Slobozia, arătând că deține o proprietate în comuna Bucu, județul Ialomița, racordată la serviciul de alimentare cu apă și canalizare furnizat până în anul 2022 (inclusiv) prin intermediul unității administrativ-teritoriale.

Ulterior, gestiunea serviciului a fost atribuită unui operator regional. Se arată că până la momentul preluării gestiunii de către operatorul regional, persoana ce trebuia să citească consumul de apă nu efectua citirea, astfel că petenta plătea mereu sume mai mari pentru a fi sigură că nu se va sista furnizarea apei.

În acest fel, au fost achitați aproximativ 270 m3 de apă neconsumați. În vederea recuperării sumelor achitate în avans (aprox. 411 lei), petenta s-a adresat Primăriei comunei Bucu, prin cererea nr. 4064/22.11.2023, la care nu a primit un răspuns.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Slobozia, unitatea administrativ-teritorială a comunicat faptul că petenta poate ridica suma de 411 lei de la casierie.

[collapse]

Dosar nr. 365/2021 (rezumat) – Sesizare din oficiu privind condițiile precare din Maternitatea Spitalului Municipal Oltenița

 Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în contextul art. 34 din Constituția României, cu privire la situația semnalată de un cotidian național, respectiv la condițiile precare din Maternitatea Spitalului Municipal Oltenița.

În urma demersurilor scrise, precum și a anchetei efectuate de către Biroul Teritorial Slobozia la Spitalul Municipal Oltenița și la Primăria Municipiului Oltenița, au reieșit următoarele aspecte:

 • condițiile din maternitate sunt datorate subfinanțării din sistemului de sănătate;
 • cu toate acestea, unitatea medicală comunică faptul că nici nu a solicitat fonduri pentru realizarea unor investiții la nivelul maternității din spitalul municipal în perioada anilor 2020-2021, iar fondurile alocate de-a lungul timpului au fost folosite cu prioritate pentru renovarea și extinderea spațiilor dedicate îngrijirii bolnavilor suspecți sau infectați cu virusul COVID-19;
 • a fost obținută o finanțare de la Asociația
  La Primul Bebe, prin intermediul căreia se dorea reabilitarea maternității. Cu privire la această finanțare, în urma anchetei efectuate de către reprezentanții Avocatului Poporului la Spitalul Municipal Oltenița s-a concluzionat că banii nu au fost primiți efectiv, Asociația La Primul Bebe urmând a implementa proiectul prin intermediul mijloacelor proprii (furnizori și prestatori cu care au mai colaborat). Totuși, nu era începută implementarea proiectului de reabilitare prin asociația anterior menționată, întrucât, se afla în curs de proiectare și execuție un proiect de finanțare prin POIM (proiect ce viza modernizarea instalațiilor electrice și de fluide medicale, lucrări preconizate a fi terminate în perioada mai 2023).
 • la momentul mai 2023 au fost reluate demersurile cu privire la situația maternității Spitalului Municipal Oltenița pentru a verifica stadiul lucrărilor desfășurate prin proiectul POIM, pentru a se vedea dacă au fost începute lucrările de renovare în baza contractului de finanțare încheiat cu Asociația La Primul Bebe, precum și stadiul de realizare al acestor lucrări;
 • astfel, s-a concluzionat că proiectul ce urma a moderniza instalațiile electrice și de fluide medicale finanțat prin POIM nu s-a mai finalizat întrucât faza de proiectare a generat un deviz general insuficient bugetului proiectului;
 • cu primire la stadiul lucrărilor de renovare a maternității prin Asociația La Primul Bebe, Spitalul Municipal Oltenița a comunicat faptul că asociația a solicitat transformarea proiectului, respectiv renunțarea la lucrările de amenajare a spațiilor medicale și alocarea bugetului pentru dotări cu echipamente și aparaturi medicală. Această modificare a contractului de finanțare a fost motivată de durata îndelungată de timp trecută de la strângerea fondurilor și de existența riscului ca Spitalul să piardă suma strânsă. În consecință, s-a procedat la încheierea unui nou contract de sponsorizare, contract ce vizează achiziționarea de echipamente și aparatură medicală.

Având în vedere faptul că situația față de care Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu nu fusese remediată, a fost emisă Recomandarea nr. 33/05.02.2024, prin care s-a dispus ca Managerul Spitalului Municipal Oltenița să intreprindă toate demersurile necesare, ca în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, să acceseze finanțările disponibile cu scopul de a moderniza spațiile medicale ale maternității.

Prin adresa nr. 3502/08.05.2024 Spitalul Municipal Oltenița a comunicat faptul că Recomandarea nr. 33/05.02.2024 a fost însușită. Astfel,  conducerea unității medicale împreună cu personalul subordonat a realizat următoarele demersuri:

 • s-a finalizat proiectul de modernizare a Ambulatoriului integrat prin POR 2014-2021;
 • se află în curs de derulare proiectul pentru creșterea eficienței energetice a clădirii unității medicale, proiect finanțat prin PNRR Componenta C5 – Valul renovării;
 • a fost obținută o sponsorizare de 50 000 Euro de la Asociația Salvați Copii pentru modernizarea grupurilor sanitare din secția Pediatrie;
 • în prezent se pregătește documentația pentru a fi depusă în vederea obținerii finanțării prin programul Sănătate 2021-2027. Prin acest program se urmărește obținerea finanțării în vederea modernizării tuturor interioarelor spitalului, inclusiv maternitatea, achiziționarea unui aparat RMN și altele.

2023

Dosar nr. 33378/2023 (rezumat) – Neacordarea drepturilor cuvenite unui elev minor cu cerințe educaționale speciale, încadrat în grad de handicap

 În luna noiembrie 2023, petenta, în calitate de reprezentant legal al minorului M.P., s-a adresat Biroului Teritorial Slobozia, arătând că acesta nu a primit sumele ce i se cuvin conform Hotărârii de Guvern nr. 564/2017 și Legii nr. 272/2004. Minorul a fost anterior încadrat în grad de handicap grav cu asistent personal, fiindu-i eliberat totodată certificat de orientare școlară și profesională.

Pentru acordarea drepturilor cuvenite copilului, atât în anul școlar 2022-2023, cât și în anul școlar 2023-2024, petenta s-a adresat unității de învățământ din comuna Băneasa, județul Giurgiu, acolo unde minorul este înscris ca elev, fără a primi un răspuns favorabil.

Așa fiind, Avocatul Copilului s-a adresat unității școlare respective pentru a verifica ce măsuri au fost dispuse pentru respectarea drepturilor minorului.

Ulterior acestui demers, în luna ianuarie 2024, școala a transmis că drepturile elevului vizat, cu cerințe educaționale speciale și încadrat în grad de handicap grav cu asistent personal, au fost achitate integral, retroactiv, cuantumul fiind majorat cu 50%, conform legii (în speță, alocația zilnică de hrană, respectiv alocația pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru perioada decembrie 2022 ‑ decembrie 2023). 

Dosar nr. 32939/2023 (rezumat) – Sesizare din oficiu – O familie cu 3 copii, fără căldură acasă, pe timpul iernii

Biroul Teritorial Slobozia s-a sesizat din oficiu în luna noiembrie 2023, după ce, în presa locală, a fost publicat cazul unei familii cu 3 minori a cărei locuință nu este încălzită pe timpul iernii. Banii obținuți de familie sunt folosiți pentru achitarea ratelor bancare, precum și pentru medicamentele a doi dintre copii, care sunt încadrați în grad de handicap grav cu asistent personal. Părinții nu își permit să suporte cheltuiala cu o nouă centrală, după ce, anterior, achiziționaseră o centrală defectă pentru care nu și-au putut recupera banii.

Cu ocazia demersurilor efectuate către Primăria comunei Nicolae Bălcescu din județul Călărași, s-a constatat că:

 • situația familiei respective se află în atenția autorității locale, dar nu îndeplinește condițiile pentru acordarea de prestații sociale. Familia beneficiază de alocațiile de stat pentru copii, indemnizații de handicap și pentru însoțitor, card de energie, card social și POAD;
 • în ceea ce privește serviciile acordate, acestea au constat în: consilierea familiei în vederea depășirii dificultăților determinate de dizabilitatea copiilor; informarea mamei cu privire la posibilitatea angajării ca asistent personal; demersuri de motivare a lipsei tatălui de la locul de muncă pentru supravegherea la domiciliu a copiilor;
 • profesorii fetiței familiei au sugerat părinților să realizeze investigații psihologice asupra minorei, pentru depistarea precoce a deficiențelor generate de situația medicală a fraților săi. S-au purtat discuții cu mama minorilor despre sprijinul pe care primăria îl poate oferi în acest sens;
 • cel mai recent episod de sprijin a fost acela când membrii comunității locale au contribuit financiar la achiziția unei centrale termice. Așadar, problema încălzirii locuinței a fost rezolvată prin punerea în funcțiune a centralei termice;
 • în data de 20.02.2024, în cadrul unui apel telefonic, reprezentantul Primăriei a confirmat că niciunul dintre cei trei copii nu are certificat de orientare școlară. Drept urmare, mama minorilor a fost informată despre posibilitatea de a obține certificatul de orientare școlară pentru unul dintre copii. Cu toate acestea, reprezentantul Primăriei a transmis că mama nu a sesizat CJRAE Călărași pentru a se proceda la orientarea școlară a minorului în cauză. Reprezentantul SPAS mai arată că nu consideră că SPAS/Primăriei îi revine obligația de a transmite din oficiu documentele pentru orientarea școlară a minorului către CJRAE, aceasta din urmă fiind o opțiune a părinților (cf. Ordinului MMFPSPV nr. 1985/2016) care, de altfel, au fost informați/sprijiniți în sensul orientării școlare a copilului înscris în învățământul de masă, dar neorientat școlar.
Dosarul nr. 28574/2023 (rezumat) – Petiție referitoare la obținerea cardului de energie de către un beneficiar eligibil

În luna octombrie 2023, petenta s-a adresat în scris Biroului Teritorial Slobozia, arătând că este beneficiară a sprijinului acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețului la energie (card de energie), dar nu îl poate folosi deoarece acesta a fost emis pe numele ei și al unui vecin. La această situație s-a ajuns deoarece petenta a făcut schimb de locuințe cu vecinul și nu a solicitat imediat emiterea unei noi cărți de identitate pentru a se reflecta schimbarea domiciliului.

Ulterior, la îndrumarea autorităților competente, petenta a efectuat toate demersurile necesare pentru a fi reluată procedura de validare a eligibilității în vederea emiterii unui nou card, doar pe numele dumneaei. Cu toate acestea, văzând că situația nu se remediază prin emiterea unui nou card, s-a adresat instituției Avocatul Poporului.

În ciuda eforturilor depuse de Biroul Teritorial Slobozia prin transmiterea unor adrese către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Compania Națională Poșta Română S.A., respectiv prin efectuarea unei anchete la C.N. Poșta Română S.A., demersurile instituționale desfășurându-se pe durata a 8 luni de zile, situația nu s-a putut soluționa favorabil din cauza gestionării defectuoase de către autorități a acestui program de sprijin.

Astfel, pentru a compensa pierderea suferită prin neacordarea cardului de energie, Avocatul Poporului a solicitat Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ialomița să analizeze posibilitatea acordării unui ajutor de urgență petentei în baza art. 84 din Legea nr. 196/1016 privind venitul minim de incluziune.

Ca urmare a demersului întreprins de Avocatul Poporului, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ialomița a comunicat faptul că s-a propus acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 4.000 de lei, petenta urmând a fi contactată ulterior publicării Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, pentru a se face plata ajutorului.

Dosar nr. 28054/2023 (rezumat) - Sesizare din oficiu cu privire la un incendiu produs într-o gospodărie din județul Giurgiu

Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în contextul art. 47 din Constituție, cu privire la un incendiu ce s-a produs într-o gospodărie din județul Giurgiu.
În urma demersului întreprins de Biroul Teritorial Slobozia, autoritatea sesizată, în speță unitatea administrativ-teritorială, a comunicat informațiile solicitate, din acestea reținându-se următoarele:
-familia afectată de incendiu a fost sprijinită încă de la momentul producerii acestui incident, asigurându-i-se adăpost, alimente, sprijin material cât și cele necesare traiului zilnic;
-prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/31.10.2023 s-a aprobat acordarea unui ajutor financiar de urgență în valoare de 10 000 lei;
-acest ajutor va fi utilizat pentru achiziționarea materialelor necesare reconstrucției casei afectate de incendiu;
-mai mult decât atât, primăria a făcut toate demersurile necesare pentru a fi obținut un sprijin financiar și de la Consiliul Județean Giurgiu;
-prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului se desfășoară activități specifice prevenirii incendiilor.

Dosar nr. 27570/2023 (rezumat) – Sesizare din oficiu referitoare la dispariția unei persoane minore de la domiciliul său

Avocatul Copilului (Biroul Teritorial Slobozia) s-a sesizat din oficiu în luna octombrie 2023, ca urmare a unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu prin care este semnalată dispariția unei persoane minore din localitatea Adunații-Copăceni.

Cu ocazia demersurilor efectuate, s-a constatat că existau anumite situații de risc la care era expusă persoana minoră (copilul, de vârstă școlară fiind, nu este înscris în nicio formă de învățământ obligatoriu; comportamente la risc – plecare voluntară de la domiciliu fără anunțarea membrilor familiei, posibil abuz fizic/sexual în timpul dispariției, având calitatea de persoană vătămată într-un dosar penal, posibil consum de substanțe psihoactive).

Primăria comunei Adunații-Copăceni, județul Giurgiu, a întocmit fișa de identificare a riscurilor, dar nu a aprobat un plan de servicii cu privire la situațiile de risc constatate, prin care să monitorizeze situația copilului și pentru a oferi sprijin familiei.

Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 40 din 16 februarie 2024 către Primarul comunei Adunații-Copăceni, județul Giurgiu, pentru a întreprinde demersurile necesare care să conducă la:

–     cunoașterea integrală și aplicarea corespunzătoare, de către persoanele având atribuții de asistență socială, a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 691/2015 și ale Legii nr. 156/2023;

–     utilizarea, în activitatea persoanelor cu atribuții de asistență socială, a instrumentelor  de identificare a situațiilor de risc în cazul minorilor;

–     înființarea/actualizarea evidenței/registrului privind copiii aflați în situație de risc;

–     întocmirea unui plan de servicii pentru persoana minoră vizată, care să urmărească sprijinirea acesteia și a familiei sale în gestionarea situațiilor de risc identificate (înscrierea la școală, monitorizarea evoluției sale, responsabilizarea părinților în ce privește creșterea și educarea copilului etc.).

Ulterior, Primăria comunei Adunații-Copăceni a transmis că aspectele semnalate de instituția Avocatul Poporului au fost însușite, fiind duse la îndeplinire toate măsurile dispuse prin Recomandarea nr. 40/2024. 

Dosar nr. 25953/2023 (rezumat) – Sesizare din oficiu cu privire la o posibilă agresiune asupra unui preșcolar Avocatul Copilului (Biroul Teritorial Slobozia) s-a sesizat din oficiu în luna septembrie 2023, după ce o mamă a declarat în presă faptul că al său copil, preșcolar înscris la o unitate de învățământ din Municipiul Alexandria, ar fi fost agresat fizic de către educatoarea grupei din care minorul face parte

 Aceasta susține că, în sala de clasă, nu există supraveghere video, cu toate că, în celelalte spații, există camere de supraveghere, și că, la nivelul respectivei grădinițe, ar fi fost înființate grupe separate cu minori de etnie romă.

Cu ocazia demersurilor efectuate, s-a constatat că organele de cercetare penală s-au sesizat și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă. Reprezentanții Biroului Siguranță Școlară (IPJ Teleorman) s-au deplasat la unitatea de învățământ unde este înscris minorul, atât în ziua sesizării, cât și la scurt timp după aceasta, și au întocmit o analiză post-cauzală, stabilindu-se că la nivelul grădiniței se va întruni comisia de disciplină pentru a fi analizată situația și pentru a fi luate măsuri în consecință.

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman s-a autosesizat, transmițând faptul că, la nivelul grădiniței vizate, s-a constituit o comisie de disciplină. De asemenea, s-a constatat că există camere de supraveghere în fiecare sală de clasă, funcționale în prezent. În conformitate cu planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024, nu există nicio grupă înființată care să cuprindă numai copii de etnie romă. Nu în ultimul rând, la solicitarea părintelui, preșcolarul a fost transferat la o altă grupă de preșcolari. Copilul s-a integrat foarte bine, punându-se accent totodată pe comunicarea cu părintele. 

Dosar nr. 22772/2023 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în contextul art. 49 din Constituție, cu privire la articolul intitulat Noi abuzuri emoționale la DGASPC Teleorman – 3 angajați țipă la un copil cu handicap – AUDIO

 În urma demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Slobozia, autoritățile sesizate, în speță Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, au comunicat informațiile solicitate, din acestea reținându-se următoarele:

 • au fost obținute explicații de la angajații implicați în eveniment, pentru a se confirma sau infirma abuzul asupra beneficiarului minor;
 • serviciul de Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale a transmis printr-o notă conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman faptul că nu a existat niciun fel de abuz asupra copilului;
 • cu privire la această situație, s-a desfășurat și o misiune de control inopinat a Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Teleorman, concluzionându-se că: pe parcursul desfășurării evenimentului (incidentul înregistrat și prezentat de mass-media) interesul superior al copilului nu a fost afectat, minora nefiind afectată emoțional;
 • se precizează că minora nu este persoană cu dizabilități;
 • de asemenea, se comunică faptul că minora a manifestat un comportamne agresiv verbal la sediul Direcției;

Față de informațiile comunicat de către autoritățile sesizate, se pot concluziona următoarele:

 • cu toate că aceste autorități au stabilit faptul că minora nu a fost supusă niciunui abuz, din înregistrarea publizată se poate auzi cum angajații Direcției vorbesc cu aceasta pe un ton ridicat, răstit. Tonul angajaților este unul amenințător, de natură a intimida minora, mai ales avându-se în vedere pozitția de autoritate față de aceasta;
 • astfel, atitudinea personalului contravine prevederilor Ordinului nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de caitate pentru servicii sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul național de protecție specială.

Având în vedere cele de mai sus, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 142/23.10.2023, având următoarele obiective:

 1. directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, urmează ca, în exercitarea atribuțiilor legale ce îi revin, să întreprindă demersurile necesare pentru:
 2. să asigure instruirea personalului privire la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu copiii, în funcție de vârsta, nivelul de dezvoltare și particularitățile psiho-comportamentale ale acestora.
 3. să asigure instruirea personalului cu privire la respectarea Codului de etică și deontologie profesională.
 4. directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman va informa în scris Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Slobozia (mun. Slobozia, jud. Ialomița, str. Episcopiei, nr.1, e‑mail avpslobozia@avp.ro), în termen de 30 de zile, cu privire la însușirea Recomandării și la măsurile dispuse în acest sens.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și-a însușit recomandarea, comunicând faptul că, în bugetul pentru anul următor, va fi fundamentată contractarea unui program specializat de formare continuă pentru toți angajații ce lucrează în serviciile sociale și pentru cei care lucrează cu copii și tinerii beneficiari ai măsurilor de protecție specială din cadrul instituției.

De asemenea, tot personalul a fost instruit cu privire la respectarea Codului de etică și deontologie profesională. 

Dosar nr. 21606/2023 (rezumat) – Sesizare din oficiu cu privire la dificultățile financiare cu care se confruntă unele familii cu minori dintr-o comună a județului Ialomița

Biroul Teritorial Slobozia s-a sesizat din oficiu în luna august 2023, cu privire la situația mai multor elevi din comuna Sălcioara, județul Ialomița.

Prin consultarea unei platforme online aparținând unei asociații care are drept scop acoperirea nevoilor din sistemul educațional, reducerea abandonului școlar, au fost identificate patru familii din comuna Sălcioara, județul Ialomița, cu situații socio-familiale similare: copiii au performanțe școlare, însă se confruntă cu probleme financiare care, în viitor, ar putea conduce la apariția unor situații de risc pentru acești minori. Autoritățile sesizate au fost Primăria comunei Sălcioara, județul Ialomița, respectiv Școala Gimnazială Sălcioara.

S-a constatat, printre altele, că două dintre minorele vizate, deși înscrise la școală, nu beneficiau de bursă socială pe criterii de venit așa cum primește fratele minor al acestora. Astfel, în urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, unitatea de învățământ i-a informat pe părinți cu privire la această situație, aceștia depunând cereri pentru acordarea burselor. Începând cu luna decembrie 2023, cele două eleve primesc bursă socială.

De asemenea, cu ocazia efectuării anchetei sociale (octombrie 2023), una dintre familiile vizate a fost informată de către reprezentanții primăriei despre posibilitatea de a solicita alocație pentru susținerea familiei, sens în care această prestație a fost acordată familiei începând cu luna noiembrie 2023.

Dosar nr. 21029/2023 (rezumat) – Sesizare din oficiu cu privire la cazul gravidei ce a născut pe trotuar, în curtea Spitalului Municipal Urziceni

 Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în contextul art. 34 din Constituție, cu privire la cazul unei gravide ce a născut pe trotuar, în curtea Spitalului Municipal Urziceni.

În urma demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Slobozia la Spitalul Municipal Urziceni și la Direcția de Sănătate Publică Ialomița, au fost comunicate informațiile solicitate, din acestea reținându-se următoarele:

– inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Ialomița au efectuat verificări cu privire la acest incident, ocazie cu care au fost constatate o serie de neconformități la unitatea sanitară, după cum urmează:

 • la Compartimentul de Obstetrică-Ginecologie este deficit de personal de specialitate –  neonatolog și moașe;
 • nu este asigurată linie separată de gardă pentru specialitatea Obstetrică-Ginecologie și nici medic anestezist după ora 15:00;
 • conducerea unității medicale nu respectă condițiile minime privind organizarea și dotarea CPU conform prevederilor legale în vigoare;
 • activitatea în secția de pediatrie a fost temporar suspendată din cauza lipsei de personal (5 asistente medicale și 2 medici aflându-se în concediu medical) în perioada 28.07.2023 – 15.08.2023;
 • neîndeplinirea de către medicul de gardă a oricărei obligații prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind efectuarea gărzilor în structurile de primiri urgențe;
 • nu au fost respectate dispozițiile legale în vigoare privind procedura de preluare și internare a cazurilor de urgență;
 • au fost constatate neconcordanțe între structura organizatorică aprobată de către Ministerul Sănătății și structura funcțională, prevăzută în Autorizația Sanitară de Funcționare;
 • secția de pediatrie nu funcționează din cauza lipsei de personal;
 • unitatea spitalicească funcționează în baza unei Autorizații Sanitare de Funcționare Temporare, cu toate că a încetat starea de risc epidemiologic generată de pandemia COVID-19.

– în acest context, inspectorii sanitari au aplicat măsuri și au dispus sancționarea contravențională a managerului unității sanitare conform prevederilor art. 25 alin. (2) lit. b) din Hotărârea nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice;

 • măsurile dispuse Spitalului Municipal Urziceni privesc:
 • asigurarea personalului medico-sanitar de specialitate conform normativelor în vigoare – pentru toate structurile;
 • respectarea de către conducerea unității a condițiilor minime privind organizarea și dotarea CPU conform prevederilor în vigoare;
 • respectarea de către medicul de gardă din structura de primiri urgențe a obligațiilor legale privind efectuarea gărzilor;
 • respectarea dispozițiilor legale privind procedura de preluare și internare a cazurilor de urgență;
 • modificarea structurii organizatorice a unității sanitare;
 • solicitarea unei noi Autorizații Sanitare de Funcționare.

– totodată, din informațiile și documentele puse la dispoziție de către cele două instituții, s-a constatat existența unor indicii cu privire la săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală. Astfel, Avocatul Poporului în exercitarea mandatului constituțional de apărare a drepturilor și libertăților cetățenilor a sesizat organele judiciare, în temeiul art. 47 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea Instituției Avocatul Poporului, republicată;

– ulterior, după o perioadă de monitorizare a situației, Direcția de Sănătate Publică Ialomița a comunicat faptul că măsurile dispuse în sarcina Spitalului Municipal Urziceni au fost implementate.

Dosar nr. 16306/2023 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la accidentul survenit la o firmă de prelucrare a maselor plastice din Alexandria, județul Teleorman

În urma demersului întreprins de Biroul Teritorial Slobozia, autoritatea competentă, în speță Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, a transmis faptul că evenimentul a fost comunicat de societatea comercială conform prevederilor legale.
Autoritatea a dispus cercetarea evenimentului în urma căruia trei persoane, încadrate ca sortator, au fost rănite ca urmare a prăbușirii unor baloți de mase plastice. S-a constatat cu această ocazie, faptul că angajatorul nu a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, fapt pentru care i s-a aplicat măsura amenzii contravențională în valoare de 10 000 RON. De asemenea, activitatea societății a fost suspendată până la eliminarea pericolului grav și iminent de accidentare la care sunt expuși angajații.

Dosar nr. 8245/2023 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația instituțiilor publice din județul Ialomița înrolate în Sistemul Național Electronic de Plată

 În urma demersului întreprins de Biroul Teritorial Slobozia, autoritățile sesizate, în speță 45 de unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița, au comunicat informațiile solicitate, din acestea reținându-se următoarele:

 • un număr de 24 de primării au comunicat faptul că efectuează demersuri pentru înregistrarea în Sistemul Național Electronic de Plată, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fie disponibil ghișeul.ro pentru contribuabili;
 • alte 20 primării au comunicat că, deși momentan nu sunt efectuate demersuri în vederea înregistrării în SNEP, este considerată ca fiind oportună utilizarea acestui sistem de vizualizare și plată a taxelor și impozitelor locale, respectiv a amenzilor și se vor înrola în cele ce urmează;
 • este de menționat faptul că unitățile administrativ-teritoriale au semnalat și o serie de dificultăți cu privire la implementarea propriu-zisă, printre acestea aflându-se: lipsa de personal, lipsa echipamentelor tehnice, lipsa fondurilor generate de comisioane, volumul mare de muncă al autorității locale;
 • mai mult decât atât, cu privire la oportunitatea înrolării, se subliniază că locuitorii acestor comunități au vârste înaintate și nu dispun de carduri bancare pentru a se justifica înrolarea pe platforma ghișeul.ro;
 • de la momentul comunicării adreselor și până la întocmirea prezentei note am urmărit website-ul ghiseul.ro pentru a vedea situația actualizată a primăriilor înrolate în sistem;
 • astfel, ulterior sesizării din oficiu a Avocatului Poporului, primăriile Țăndărei, Moldoveni, Ciocârlia și Ograda au finalizat procedura și pot opera plăți.
Dosar nr. 7925/2023 (rezumat) Petentul s-a adresat Biroului Teritorial Slobozia, învederând faptul data 14.02.2023 a depus o cerere la Primăria Municipiului Slobozia, la care nu a primit un răspuns. Mai exact, prin petiția formulată, am fost sesizați cu privire la faptul că Primăria Municipiului Slobozia a calculat în mod eronat impozitul pe un mijloc de transport (autorulotă), stabilind un impozit mult mai mare decât cel legal, având în vedere categoria vehiculului supus înmatriculării

Petentul a acționat în instanță unitatea administrativ-teritorială, având câștig de cauză, instanța hotărând că vehiculul în cauză are categoria de folosință specială M1, care este supusă impozitării în cuantum mai mic decât autovehiculele M1. În acest sens, a fost depusă Decizia civilă nr. XXXX/26.10.2022 pronunțată de Curtea de Apel București.
De asemenea, se mai precizează în petiția formulată că la data de 28.12.2022 petentul a achiziționat o altă autorulotă, tot din categoria de folosință autovehicul special M1, similar cu cel care a făcut obiectul procesului civil, iar când s-a prezentat în vederea înscrierii pe rolul fiscal și al calculării impozitului, Primăria Municipiului Slobozia a calculat impozitul tot în mod eronat, cu luarea în considerare a altei categorii de folosință decât cea de autovehicul special M1 (categoria reținută de primărie fiind autoturism M1, fără a se lua în considerare categoria de folosință și destinația specială a acestui vehicul, fapt care a condus la stabilirea unui impozit mult mai mare).
Astfel, Biroul Teritorial Slobozia a emis o adresă către Primăria Municipiului Slobozia. Ca urmare a acestui prim demers, autoritatea a transmis răspuns prin adresa nr. 49227 din 27.03.2023, prin care se comunica faptul că s-a formulat un răspuns petentului, acesta fiind transmis prin poștă cu confirmare de primire, dar a fost returnat la unitatea administrativ-teritorială. În ceea ce privește art. 56 din Constituție, răspunsul a fost unul evaziv. Astfel, s-a emis o nouă adresă prin care se solicitau informații concrete referitoare la efectele produse de punerea în aplicare a hotărârii judecătorești (în ceea ce privește încadrarea autorulotei în vederea impozitării).
Primăria Municipiului Slobozia a emis adresa nr. 58646/02.05.2023 prin care se comunicau, în esență următoarele: având în vedere faptul că petentul nu mai deținea vehiculul la momentul pronunțării hotărârii judecătorești, aceasta nu a mai putut fi aplicată. Dar, cu toate acestea, având în vedere decizia instanței, UAT Slobozia a emis referatul și decizia de impunere rectificativă pentru noul vehicul (autorulotă) dobândit de petent la data de 07.02.2023. Astfel, autorulota a fost încadrată în vederea impozitării conform prevederilor art. 470 alin. (2) pct. 8 din Codul Fiscal.

Dosar nr. 7687/2023 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media despre un posibil accident de muncă, în care ar fi fost implicate trei persoane.

 În lumina dispozițiilor constituționale referitoare la dreptul la muncă și protecția socială a muncii prevăzut de art. 41, am întreprins demersuri la instituțiile abilitate pentru a le supune atenției acest incident, respectiv pentru a solicita informarea Avocatului Poporului cu privire la cele constatate și eventualele măsuri dispuse.

Autoritățile sesizate, în speță Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa Județeană de Pensii (în calitate de asigurător), Inspectoratul de Poliție Județean și Primăria localității în care a avut loc incidentul, au comunicat informațiile solicitate, din acestea reținându-se următoarele:

 • persoanele implicate în accident au primit îngrijiri medicale pentru vătămările suferite;
 • persoana pentru a cărei salvare s-a intervenit nu a suferit vătămări și prestează activitate în continuare în cadrul unității administrativ-teritoriale;
 • evenimentul este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de neluare și nerespectare a măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă;
 • astfel cum prevede art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, unitatea administrativ-teritorială s-a înregistrat cu accidentul de muncă soldat cu incapacitatea temporară de muncă mai mare de trei zile a unui cetățean, care aflându-se în timpul liber a intervenit pentru ajutarea angajatului primăriei;
 • corpul de control SSM al Inspectoratului Teritorial de Muncă a efectuat un control la angajator după terminarea și avizarea dosarului de cercetare al evenimentului. În cadrul acestui control au fost constatate 4 neconformități și aplicate sancțiuni contravenționale.
Dosar nr. 7632/2023 (rezumat) – Zonă salubrizată în cartierul Măgureni din Călărași Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că, o zonă a cartierului Măgureni din Municipiul Călărași este poluată cu diferite deșeuri: menajere, industriale chiar și deșeuri cu conținut chimic nociv

Ne-am adresat, printre altele, Gărzii de Mediu Călărași și Primăriei Municipiului Călărași iar acestea au depus eforturi pentru a salubriza zona, ridicându-se, în mai puțin de 10 zile, cantitatea de 126 tone de deșeu din cartierul Măgureni.
De asemenea, Poliția Locală Călărași a aplicat amenzi celor care depozitau în mod ilegal deșeuri în acea zonă.

2022

Dosar nr. 1164/2022 – Intervenția autorității administrației publice locale, ca urmare a unui incendiu izbucnit la locuința unei familii cu 3 minori

Avocatul Copilului, prin intermediul Biroului Teritorial Slobozia, s-a sesizat din oficiu în luna decembrie 2022, după ce, în presa locală, a fost mediatizat cazul unei familii din județul Giurgiu, afectată de incendiul în urma căruia imobilul în care locuia cu cei 3 minori a fost deteriorată considerabil.
Autoritatea sesizată (Primăria Comunei Răsuceni) a intervenit prompt și, analizând situația de fapt (locuință deteriorată în proporție de 90%; inexistența unei locuințe de necesitate), a procedat la identificarea unei soluții pentru adăpostirea celor trei minori și a părinților acestora.
Totodată, în contextul informațiilor din ancheta socială și din raportul de specialitate întocmite, familia a beneficiat de un ajutor de urgență de 25.000 de lei din partea autorității locale. În scurt timp, familia a putut achiziționa un imobil în care să se mute, în prezent nemaifiind identificate riscuri cu privire la situația minorilor.

Dosar nr. 850/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la incidentul în urma căruia locuința unei persoane din comuna călărășeană Roseți a ars.

În urma demersului întreprins de Biroul Teritorial Slobozia autoritatea competentă, în speță Primăria comunei Roseți, județul Călărași, a efectuat o anchetă socială la domiciliul persoanei aflate în dificultate, constatând că acesta era încadrat în grad de invaliditate și beneficia de o măsură de asistență socială, iar în urma incendiului a suferit arsuri, fiind necesară internarea acestuia în Secția de Arși de la Spitalul Clinic Timișoara.
La solicitarea de a ni se comunica dacă s-au efectuat demersuri pentru sprijinirea persoanei afectate de incendiu, Primăria comunei Roseți a comunicat faptul că s-a dispus acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 10.000 de lei pentru reconstrucția casei.

Dosar nr. 817/2022 (rezumat) – Situație financiară dificilă a familiei unei minore din județul Giurgiu, gestionată de autorități

În articolul intitulat VIDEO. Cum a reacționat eleva premiantă după ce a primit adidașii albi pe care i-a visat mereu, dar nu i-a avut niciodată (digi24.ro, 23.08.2022) se relata despre situația materială precară a familiei unei minore ce domiciliază în comuna Gostinari, județul Giurgiu. Mama acesteia nu deține sumele necesare pentru a o pregăti pe adolescentă pentru noul an școlar. Se arata, de asemenea, că fereastra camerei unde locuiește copila este acoperită cu două bucăți de placaj. În urma apariției reportajului, tânăra a primit câteva dintre lucrurile necesare pentru începerea anului școlar.
Astfel, în urma sesizării din oficiu, Avocatul Poporului a solicitat informații de la Primăria comunei Gostinari, județul Giurgiu și Școala Gimnazială nr. 3 Comana.
Din răspunsurile furnizate, a reieșit că familia minorei se află în atenția autorităților locale, beneficiind de anumite prestații sociale. Cu privire la fereastra acoperită cu o placă de lemn, primăria a comunicat că problema a fost rezolvată: în luna noiembrie, în locul placajului a fost montată o fereastră tip PVC cu geam termopan. Familia a fost totodată informată cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie, conform Legii nr. 226/2021. Minora are o situație școlară bună, fiind depuse documente pentru obținerea bursei școlare. Mama acesteia a fost informată despre tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. De asemenea, eleva beneficiază de transport școlar gratuit asigurat de către unitatea de învățământ.

Dosar nr. 775/2022 (rezumat) - Doi minori implicați într-un accident rutier pe DJ504 (Teleorman) Biroul Teritorial Slobozia s-a sesizat din oficiu în data de 04.08.2022 privind un accident rutier petrecut pe raza localității Orbeasca de Jos (Teleorman), în care a fost implicată o familie cu doi minori.

S-au efectuat demersuri la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman (IPJ Teleorman), Consiliul Județean Teleorman (CJ Teleorman), Primăria Comunei Smârdioasa (Teleorman) și Primăria Comunei Fundeni (Călărași).
Din răspunsurile primite, a reieșit că, în data de 30.07.2022, conducătorul autoturismului a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un podeț aflat pe marginea drumului. Din păcate, unul dintre copiii aflați în autovehicul și mama acestora au decedat în urma impactului.
Fratele minorului decedat a fost preluat de unchiul patern din comuna Fundeni, județul Călărași, cu scopul de a se îngriji de copil, având în vedere că tatăl acestuia a suferit un șoc în urma pierderii membrilor familiei. Copilul urmează ședințe de consiliere psihologică, fiind înscris și la grădinița din localitate. Comisia de anchetă socială de la nivelul Primăriei Comunei Fundeni apreciază că familia unchiului patern îndeplinește condițiile morale și materiale pentru a asigura minorului un climat familial adecvat.
Referitor la tronsonul de drum (DJ 504) unde s-a petrecut accidentul, Avocatul Poporului a sesizat către Consiliul Județean Teleorman faptul că marcajul aplicat pe carosabil nu corespunde cu semnalizarea rutieră prevăzută de „Planul de semnalizare orizontală și verticală”. CJ Teleorman a confirmat această neconcordanță dintre Plan și realitatea din teren, fiind astfel încheiat un contract în acest sens – de trasare a marcajului longitudinal continuu în zona de acțiune a indicatorului „Depășirea interzisă”, iar nu discontinuu (așa cum este în prezent), pentru sporirea siguranței rutiere.

Dosar nr. 561/2022 (rezumat) - Petenta s-a adresat Biroului Teritorial Slobozia, învederând faptul că a încheiat o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare pentru un apartament achiziționat de către promitentul vânzător prin programul denumit „Prima Casă”, urmând ca petenta să achite suma restantă din credit.

Cu toate că aceasta a îndeplinit obligațiile stabilite în antecontract, achitând către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, iar restul sumei a fost achitat Băncii Comerciale Române, în calitate de finanțator, nu s-a dispus radierea ipotecii în urma tuturor demersurilor efectuate de către aceasta.
Aspectele sesizate au fost analizate prin prisma unor posibile încălcări a dispozițiilor art. 44 din Constituție, privind dreptul de proprietate privată, iar urmare demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Slobozia, autoritățile competente, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița și Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică, au dispus identificarea creanțelor recuperate, dar și emiterea acordului de radiere al ipotecii și a interdicțiilor înscrise în cartea funciară în favoarea statului român.

Dosar nr. 553/2022 (rezumat) - Petenta s-a adresat Biroului Teritorial Slobozia, învederând faptul că nu poate obține titlul de proprietate necesar continuării procedurii succesorale, deoarece Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași și-a suspendat activitatea.

Din documentele alăturate petiției, dar și din cele relatat în cadrul audienței, rezultă că din data de 28.12.2021 activitatea comisiei a fost suspendată din cauza vacantării funcției de secretar general al Instituției Prefectului, ce avea și calitatea de secretar al acestei comisii.
De asemenea, din documente rezultă că nici la data de 17.05.2022 postul de secretar general al instituției prefectului nu a fost ocupat, fapt ce a dus la tergiversarea soluționării cererii petentei.
Urmare a demersurilor întreprinse (trei adrese) de Biroul Teritorial Slobozia, autoritatea competentă, în speță Instituția Prefectului a comunicat faptul că în data de 26 iulie s-a publicat în Monitorul Oficial decizia de numire, prin detașare a domnului Emil Mușat în funcția de secretar general al Instituției Prefectului.
De asemenea, s-a comunicat faptul că se va relua activitatea Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași din data de 29 iulie, iar documentele/cererile vor fi soluționate în ordinea înregistrării acestora.

[collapse]
Dosar nr. 460/2022 (rezumat) - Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația unui cetățean din comuna Bordușani, județ Ialomița, care, din cauza stării precare de sănătate, nu se mai putea îngriji singur, și al cărui unic frate locuia în alt județ, neputându-i acorda îngrijirile necesare.

În urma demersului nostru autoritățile competente, în speță Primăria comunei Bordușani și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, au efectuat o anchetă socială la domiciliul persoanei vulnerabile, asigurându-se totodată că acesta beneficiază și de asistență medicală conform nevoilor sale.

Ulterior, au fost dispuse toate măsurile pentru întocmirea planului de intervenție și a documentației necesare internării într-un centru pentru persoane vârstnice. Persoana a fost temporar admisă în Centrul pentru Persoane fără Adăpost din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, iar la finalizarea demersurilor a fost internată, pe perioadă nedeterminată, în Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți.

Centrul în care a fost admis vărstnicul corespunde necesităților sale, acesta beneficiind de îngrijire personală și asistență medicală, dar și de interacțiune socială și activități recreative.

[collapse]
Dosar nr. 140/2022 (rezumat) – Monitorizarea situației unui minor de către Compartimentul de Asistență Socială (Recomandare emisă de Avocatul Poporului)

În articolul intitulat Minor cercetat pentru furt calificat (giurgiuveanul.ro, 03.02.2022) era relatat faptul că un adolescent din comuna Putineiu, județul Giurgiu, ar fi sustras o sumă de bani dintr-o locuință, context în care reprezentanții Poliției efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Prin urmare, au fost solicitate informații de la Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu (în continuare, DGASPC) și Primăria comunei Putineiu.
Din răspunsurile autorităților, a reieșit că minorului i-au fost respectate drepturile pe parcursul efectuării audierilor în dosarul penal întocmit, fiind însoțit de mama acestuia și de reprezentantul DGASPC Giurgiu. S-a concluzionat, ca urmare a evaluării situației minorului, că acesta din urmă nu se află în situație de risc și că nu se impune luarea niciunei măsuri de protecție specială.
Pe de altă parte, Primăria comunei Putineiu a considerat că „nu poate lua măsurile necesare pentru evitarea unor situații asemănătoare în viitor, inclusiv cele care privesc consilierea familiei și a minorului, deoarece Primăria nu are atribuții în acest sens, mai mult decât atât (…minorul vizat – s.n.) a împlinit vârsta de 14 ani și din acest motiv nu se mai află nici în atenția DGASPC Giurgiu, nici în atenția Primăriei Comunei Putineiu, ci a organelor de poliție.”
Observăm că minorul în cauză a manifestat un comportament reprobabil care face obiectul cercetărilor în cadrul unui dosar penal. Cu toate acestea, independent de stabilirea răspunderii penale a minorului, considerăm că este necesar ca situația adolescentului să fie monitorizată prin Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Putineiu. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, cu ocazia anchetei sociale, s-a constatat că părinții nu se pot ocupa în mod eficient de creșterea minorului și nu știu cum să gestioneze această responsabilitate, pentru a-i oferi adolescentului posibilitatea unei dezvoltări armonioase.
Pe cale de consecință, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 55/2022, către Primăria Comunei Putineiu din județul Giurgiu.
Aceasta din urmă a transmis faptul că, în scopul însușirii recomandării, a fost efectuată o nouă anchetă socială la domiciliul minorului, iar situația acestuia va fi monitorizată de reprezentanții primăriei. Persoana desemnată cu atribuții de asistență socială a luat cunoștință despre prevederile Hotărârilor de Guvern nr. 797/2017, respectiv nr. 691/2015 referitoare la organizarea serviciilor de asistență socială și la procedura de colaborare dintre serviciul de asistență socială și direcția generală de asistență socială și protecția copilului.

Dosar nr. 43/2022 (rezumat) - Petentul s-a adresat Biroului Teritorial Slobozia al instituției Avocatul Poporului învederând faptul că soția dânsului, nevăzătoare, încadrată în grad de handicap accentuat, conform Certificatului de handicap prezentat, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe locuința folosită ca domiciliu și pe terenul ce o împrejmuiește, facilitate prevăzută de art.456 alin. (1), lit. t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

. Mai mult decât atât, petentul (care suferă la rândul său de un handicap mediu conform certificatului prezentat) explică faptul că până în acest an nu a datorat sume cu titlu de impozit, tocmai datorită acestei scutiri, la dosarul fiscal fiind depuse toate documentele doveditoare. Petentul a subliniat faptul că întâmpină dificultăți în rezolvarea acestei probleme fiindu-i emisă doar o notă de plată, fără a se motiva în baza căror prevederi legale datorează impozit pe locuință și terenul curți construcții. Urmare demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Slobozia, autoritatea în cauză a transmis că petentul împreună cu soția vor beneficia de scutirea de la plata impozitului – locuința fiind coproprietatea acestora, transmițând totodată documente doveditoare (cont fiscal detaliat pe matricolă), din care reiese faptul că la momentul actual nu există sume datorate cu titlu de impozit. Mai mult decât, atât instituția sesizată arată că pentru a le fi acordat în continuare acest beneficiu trebuie depus din nou certificatul de încadrare în gradul de handicap anterior datei de 01.01.2051, scutirea actuală fiind valabilă până la finele anului 2050.

Dosar nr. 32/2022 (rezumat)-Un articol din presa locală din județul Ialomița expunea, în luna ianuarie a acestui an, cazul unui minor de 12 ani crescut de bunica sa, minor care, în timpul unei transmisiuni live pe internet, ar fi încercat să își pună capăt zilelor prin ingerarea unor pastile

Din informațiile obținute de la reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița (DGASPC), se confirmă ingestia voluntară de medicamente de către adolescent, acesta primind îngrijirile medicale necesare post tentativă de suicid.
Din punct de vedere socio-familial, minorul se afla în grija bunicii sale încă de la vârsta de 3 ani, petrecând puțin timp cu părinții săi, pe fondul unor legături tensionate între aceștia. Totuși, la finalul anului 2021, minorul a fost încredințat mamei sale, la domiciliul acesteia, după ce bunica s-a plâns de comportamentul neadecvat al copilului. Având în vedere aceste aspecte, situația a rămas în atenția Biroului Teritorial Slobozia al Avocatului Poporului, pentru a monitoriza evoluția minorului.
Ca urmare a intervenției DGASPC Ialomița în acest caz, în luna mai 2022, Avocatului Poporului i s-a comunicat faptul că, în ciuda atitudinii refractare manifestate inițial de copil și mama acestuia cu privire la serviciile oferite de reprezentanții DGASPC, reevaluarea socio-familială s-a efectuat lunar, observându-se îmbunătățiri în atitudinea generală a copilului: acesta s-a arătat cooperant, a participat la discuții; se simte confortabil alături de mamă și apreciază eforturile pe care aceasta le face în interesul relației mamă-copil; nu au fost surprinse elemente depresiv-anxioase în manifestările minorului, fiind mulțumit cu relațiile pe care le are ca elev ori în calitate de prieten.
Mamei minorului i s-a pus în vedere că se poate adresa în continuare DGASPC Ialomița pentru servicii specializate, în interesul copilului și al relației cu acesta, inclusiv în afara procesului de monitorizare declanșat ca urmare a incidentului care a făcut obiectul sesizării din oficiu.

Totodată, Biroul Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița a desfășurat, în ianuarie 2022, o acțiune în vederea prevenirii și combaterii faptelor cu violență, delincvenței juvenile, absenteismului școlar și a victimizării minorilor la unitățile școlare din municipiul Slobozia.

2021

Dosar nr. 469/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului a efectuat demersuri către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița și Direcția de Asistență Socială Slobozia în vederea verificării măsurilor dispuse în cele două cazuri de exploatare a minorilor prin cerșetorie.

A. Cu privire la cazul minorilor de 4 și 10 ani folosiți la cerșit în municipiul Fetești
În luna decembrie 2021, presa locală expunea cazul unei femei din municipiul Fetești surprinse în timp ce își obliga propriii copii, în vârstă de 4 și 10 ani, să cerșească.
Autoritățile au intervenit prompt prin instituirea plasamentului la asistent maternal profesionist în privința a doi dintre minorii familiei. Cel de-al treilea minor nu se afla în grija mamei, ci a tatălui acestora care a solicitat instanței custodia exclusivă a copilului. Familia minorilor rămâne în monitorizarea autorităților, deoarece se află într-o categorie de risc social.
B. Cu privire la minorii care cerșeau în zona unui hipermarket din municipiul Slobozia
Același reportaj arată că autoritățile au mai identificat un caz similar în care copiii apelau la mila publicului, pe raza municipiului Slobozia. Minorii vizați aveau un comportament agresiv antisocial, cereau ajutor material ori comiteau fapte săvârșite de legea penală.
Comisia Județeană pentru Protecția Copilului Ialomița a dispus instituirea supravegherii specializate pentru cei trei minori, ca urmare a săvârșirii unor fapte cu caracter penal pentru care aceștia nu răspund penal. Minorii au fost astfel menținuți în familie, cu obligația ca părinții să se ocupe mai riguros de creșterea și educarea acestora.
Pe perioada supravegherii, minorii au mers la școală și au avut un comportament mai adecvat atât în mediul școlar, cât și în societate. De asemenea, nu au mai fost surprinși cerșind de către organele de poliție.

Situația minorilor rămâne în monitorizarea Direcției de Asistență Socială Slobozia.

Dosar nr. 452/2021 (rezumat)

În luna decembrie 2021, Avocatul Poporului a luat cunoștință despre situația delicată a unei familii cu șapte copii din localitatea Gogoșari, județul Giurgiu: mama a decedat, tatăl este bolnav, iar minorii se află în grija bunicii paterne.

Inițial, din ancheta socială efectuată de Compartimentul de Asistență Socială al Primăriei Comunei Gogoșari, a reieșit că familia a primit ajutoare materiale și financiare atât din partea autorității locale, cât și din partea comunității, concluzia fiind că minorii nu sunt în situație de risc, iar tatăl nu dorește preluarea acestora în sistemul de protecție specială de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu (DGASPC Giurgiu).
În luna martie 2022, tatăl și-a exprimat acordul pentru ca trei dintre cei șapte minori să fie preluați de către DGASPC Giurgiu, având în vedere faptul că bunica paternă, în vârstă de 73 de ani, nu le mai poate oferi acestora îngrijirea necesară. Totodată, caracterizările școlare ale minorilor rămași în familie arată că aceștia au dificultăți în atingerea standardelor minimale de învățare, trăind în condiții de igienă precară.

Așa fiind, cu ocazia ultimei solicitări formulate în speță, DGASPC Giurgiu a informat Avocatul Poporului despre faptul că au fost instituite măsuri de protecție specială pentru trei dintre copiii familiei, iar Tribunalul Giurgiu a admis cererea de instituire a plasamentului în regim de urgență cu privire la ceilalți patru minori ai familiei vizate.

Dosar nr. 378/2021 - sesizare din oficiu (rezumat)-Violență fizică asupra unui elev din clasele I-IV din partea unui profesor

În presa on-line a fost expus cazul unui elev al unei școli primare din județul Teleorman, care ar fi fost agresat fizic în timpul orelor de curs de către profesorul său. În această speță, Biroul Teritorial Slobozia s-a adresat școlii gimnaziale unde era înscris elevul, Poliției Municipiului Alexandria, Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, precum și Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria.
Astfel, informațiile din presă au fost confirmate de către instituțiile sesizate, în sensul că profesorul a manifestat respectiva reacție agresivă față de elevul de clasa a II-a, în timpul desfășurării orei, pe fondul comportamentului inadecvat conduitei școlare al elevului.

În baza raportului Comisiei de disciplină, consiliul de administrație al școlii vizate a hotărât sancționarea profesorului de religie cu observație scrisă. De asemenea, s-a luat hotărârea de schimbare a încadrării cadrului didactic la clasa unde a avut loc incidentul, în sensul că materia respectivă a fost atribuită altui profesor pentru a fi predată copiilor. Până la vacanța de iarnă a anului școlar 2021-2022, clasa a beneficiat de consiliere de grup și de o activitate desfășurată de Poliția Siguranței Școlare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman pe teme de prevenire a violențelor. Totodată, s-a recomandat includerea elevului într-un program individual de consiliere psihopedagogică, situația acestuia fiind monitorizată pentru trei luni de către Direcția de Asistență Socială.

Dosar nr. 201/2021 (rezumat)-În cursul anului 2021, mass-media semnala faptul că un bătrân, singur și imobilizat la pat trăiește în condiții precare, neputându-se îngriji. Acesta nu beneficia de nicio măsură de protecție socială.

În urma demersului nostru autoritățile competente, în speță Primăria comunei Malu, județul Giurgiu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, au efectuat o anchetă socială la domiciliul persoanei vulnerabile, asigurându-i-se nevoile socio-medicale până la momentul în care s-a realizat admiterea în Centrul de persoane vârstnice Hotarele. Anterior admiterii în centru, bătrânul a fost internat în Spitalul Municipal Giurgiu, unde i-a fost acordată asistență medicală de specialitate pentru afecțiunile de care suferea.

Centrul în care a fost admis vărstnicul corespunde necesităților sale, acesta beneficiind de îngrijire personală și asistență medicală, dar și de interacțiune socială și activități recreative.

Dosar nr. 171/2021 (rezumat) – Colaborarea autorităților în cazul copiilor părăsiți în spitale Biroul Teritorial Slobozia s-a sesizat din oficiu în luna septembrie 2021 privind informațiile apărute în mass-media referitoare la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare.

S-au efectuat demersuri la Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului din județele Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman, respectiv la mai multe unități sanitare din județele anterior menționate. ANDPDCA a transmis, printre altele, că situația minorilor aflați în risc de părăsire sau părăsiți în unitățile sanitare trebuie gestionată prin îndeplinirea obligațiilor ce revin autorităților conform Hotărârii de Guvern nr. 1103/2014. Acest act normativ a creat cadrul legal necesar pentru încheierea de protocoale de colaborare între direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și unitățile sanitare, la inițiativa acestora din urmă. Din analizarea informațiilor furnizate de autorități, se constată că problemele sesizate de Avocatul Poporului cu privire la aplicarea dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 1103/2014 au fost soluționate astfel:

– Spitalul Turnu Măgurele și Spitalul Orășenesc Zimnicea au încheiat protocoale de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, ca urmare a adreselor transmise de Avocatul Poporului cu privire la problematica minorilor părăsiți în spitale;

– Avocatul Poporului a emis Recomandarea cu nr. 105/2022, către Spitalul Caritas Roșiori de Vede, în vederea respectării prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1103/2014, pentru a cărei însușire unitatea sanitară a încheiat protocol de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Dosar nr. 123/2021 (rezumat) - Condiții improprii pentru elevii unei școli gimnaziale

În luna septembrie 2021, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a publicării în mass-media a articolului Situație incredibilă la o școală din Călărași: toaleta elevilor este un șanț mic într-o cameră goală. Se arăta, la acel moment, că grupurile sanitare ale Școlii din comuna Ulmu sunt necorespunzătoare (acestea erau amplasate în curtea școlii, fără vas de toaletă ori lavoar, cu scurgeri improvizate).

Au fost solicitate informații de la Direcția de Sănătate Publică a județului Călărași (DSP), Primăria comunei Ulmu și Școala Gimnazială nr. 1 Ulmu.
Controlul inspectorilor DSP a reliefat o serie de nereguli, fapt ce a dus la suspendarea temporară a activității la Școala și Grădinița din comuna Ulmu, până la remedierea acestor probleme.
Cu privire la Școala Gimnazială nr. 1 Ulmu – În prezent, elevii beneficiază de grupul sanitar recent finalizat, amplasat în interiorul clădirii. S-a realizat racordarea la apă caldă menajeră și s-a procedat la repararea gardului, respectiv salubrizarea curții interioare.

Cu privire la Grădinița cu Program Normal nr. 1 Ulmu – În urma recomandărilor DSP, grădinița a fost organizată într-un spațiu separat de școală. Recondiționarea noii locații a presupus izolarea termică exterioară a clădirii și înlocuirea geamurilor. Spațiul de joacă al copiilor a fost împrejmuit pentru siguranța acestora, iar încăperile au fost amenajate astfel încât să corespundă activităților desfășurate cu preșcolarii. Astfel, din luna februarie 2022, Grădinița deține autorizație sanitară de funcționare.

Dosar nr. 110/2021 (rezumat)-Mass-media a semnalat situația unui cetățean din orașul Giurgiu care a strâns munți de gunoaie în curte și în casă, transformând locația într-un focar de infecție

În urma demersurilor noastre, autoritățile competente au intervenit pentru colectarea deșeurilor depozitate în curtea cetățeanului.
A fost efectuată și o anchetă socială la domiciliu, în urma căreia s-a constatat că persoana în cauză suferea de probleme psihice, iar autoritățile au reușit să identifice rudele acesteia. Din păcate, copiii nu au dorit să cunoască aspecte legate de traiul părintelui lor. Fiind considerată o persoană vulnerabilă, i s-a propus cetățeanului acordarea de asistență socială, acesta refuzând.

Pentru a preîntâmpina alte asemenea probleme, autoritățile competente au început demersurile în vederea internării bătrânului și acordării de tratament specific.

 

Sari la conținut