2024

Dosar nr. 5495/2024 (rezumat) Prin serviciul dispecerat, la instituția Avocatul Poporului, a fost înregistrată petiția nr. 5495 din 19 februarie 2024, a unei beneficiare a Locuinței Maxim Protejate „Sf. Foca” Botoșani din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, care ne-a sesizat în legătură cu posibila încălcare a dreptului la protecția persoanelor cu handicap și a dreptului la viață și la integritate fizică și psihică, prevăzute de art. 50 și art. 22 din Constituția României

Astfel, petenta, susține că șefa de centru, țipă și are un comportament inadecvat cu beneficiarii, amenințând cu scoaterea din centru, solicitând unor beneficiari să facă sesizări împotriva celor care „vorbesc despre neregulile din centru”, inventând diverse motive și că „nu li se dau haine, li se i-au din lucruri” și nici tratamentul medical nu se administrează corect, iar dacă spui că te doare ceva, te ignoră și nu primești nicio lămurire. Nu sunt informați cu privire la tratament și la procedurile medicale care li se aplică.

Mai arată că, nau fost în anchetă cei de la Consiliul de Monitorizare…și inspecția socială…, dar cele două organisme au dat dreptate conducerii Centrului; nu s-a discutat cu beneficiarii”.

De altfel, petenta a sunat zilnic în serviciul Dispecerat, reiterând cele sesizate în petiția inițială.

Pentru verificarea susținerilor beneficiarei, Avocatul Poporului a aprobat efectuarea unor anchete la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Locuința Maxim Protejată „Sf. Foca” și Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Lucie Lecomte” Botoșani, în scopul verificării, la fața locului, a susținerilor acesteia.

Urmare demersurilor specifice instituției Avocatul Poporului, s-a constatat că sunt implementate proceduri – reguli potrivit Ordinului MMSS nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, însă pentru capacitatea de înțelegere a beneficiarilor, acestea par prea complicate și echivalează, în opinia lor, cu demersuri pentru „scoaterea din centru”.

Deși beneficiarii sunt aceeași, stările conflictuale au început să fie sesizate către instituțiile abilitate (Consiliul de Monitorizare, ANPIS – AJPIS Botoșani, ANPDPD) de la numirea actualei șefe de centru.

Problema majoră a beneficiarilor este legată de reintegrarea în societate, în lumina dispozițiilor Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicare a unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, ceea ce duce la o creștere a nivelului de disconfort, creat pe nesiguranța unei locuințe, a hranei necesare traiului precum și a lipsei resurselor financiare pentru a se autogospodări. Posibil ca această situație să determine comportamentul agresiv între beneficiari și între beneficiari și unii dintre angajați.

Și refuzul administrării medicației prescrise poate fi considerată ca o formă de protest împotriva regulilor impuse de conducerea centrului.

În cadrul procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități trebuie să fie respectat principiul abordării centrate pe persoană, în sensul respectării cerințelor persoanei cu dizabilități care a decis serviciile de care are nevoie și modul de furnizare al acestora, precum și luării în considerare a părerilor acesteia față de evaluarea serviciilor pe care le primește, iar autoritățile și instituțiile publice au obligația respectării principiului consultării și implicării persoanelor cu dizabilități, a reprezentanților și a organizațiilor lor astfel, că nicio măsură care vizează o persoană cu dizabilități nu va fi luată în lipsa deciziei informate și, dacă este cazul, asistate a persoanei respective, potrivit Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 60 din 19 martie 2024, prin care a propus directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani, ca în exercitarea atribuțiilor conferite prin legislația în vigoare să dispună măsuri corespunzătoare, care să conducă la: asigurarea unui management permanent la CAbR Botoșani și coordonator al LMP „Sf. Foca” Botoșani, având în vedere și faptul că, actuala șefă de centru a fost numită „cu caracter temporar…..până la desemnarea altei persoane prin dispoziția directorului executiv al DGASPC sau ocuparea postului prin concurs” și pentru a elimina orice suspiciune ce ar plana asupra acesteia, de către beneficiari; consilierea beneficiarilor din cadrul CAbR „Lucie Lecomte” și LMP „Sf. Foca”, ținând seama de nivelul de înțelegere al fiecăruia, referitor la prevederile Legii 7/2023, implicând: a) planificarea și asigurarea tranziției pe baza nevoilor individuale identificate; b) asigurarea continuității serviciilor acordate; c) măsuri instituite în vederea pregătirii persoanei cu dizabilitate mintală pentru viața independentă; d) activități de informare a dizabililor mintal privitor la oportunitățile de educație, angajare, acces la viața familială și socială, mijloace de petrecere a timpului liber și reevaluarea beneficiarilor din cadrul CabR „Lucie „Lecomte” și LMP „Sf. Foca” pentru încadrarea acestora în tipul de serviciu social destinat persoanelor adulte cu dizabilități astfel încât, activitățile realizate să răspundă nevoilor individuale fiecărui tip de beneficiar: de abilitare și reabilitare (CabR), de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă (CPV), activități în vederea pregătirii pentru viață independentă (LMP) sau activități de îngrijire și asistență (CIA), cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 7/2023 și Legea nr. 488/2006, într-un termen rezonabil, care să fie comunicat instituției Avocatul Poporului.

Prin adresa nr. 11529 din 15.04.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani, suntem informați că:

Pentru asigurarea unui management permanent în cadrul CAbR „Lucie Lecomte” Botoșani și LMP „Sf. Foca” Botoșani se vor iniția demersuri pentru ocuparea postului prin concurs, în condițiile prevederilor legale prezente și a bugetului alocat. Actualul șef de centru este numit cu caracter temporar pentru exercitarea atribuțiilor funcției (Dispoziția nr. 754/30.08.2021), până la desemnarea altei persoane prin dispoziția Directorului executiv al DGASPC Botoșani sau ocuparea postului prin concurs.

Consilierea beneficiarilor se va realiza în continuare ținând seama de nivelul de înțelegere al fiecăruia, implicând planificarea și asigurarea tranziției pe baza nevoilor individuale identificate, asigurarea continuității serviciilor sociale, instituirea măsurilor necesare pregătirii persoanei cu dizabilitate mintală pentru viața independentă, activități de informare a dizabililor mintal privitor la oportunitățile de educație, angajare, acces la viața familială și socială și mijloace de petrecere a timpului liber.

Pentru realizarea consilierii beneficiarilor instituționalizați în cadrul CAbR „Lucie Lecomte” Botoșani și LMP „Sf. Foca” Botoșani, se vor desfășura activitățile menționate în Ghidul care conține instrumentele de lucru privind accelerarea procesului de dezinstituționalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, la data de 04.04.2024, Anexă la Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. 334/2024, astfel încât planificarea serviciilor să răspundă nevoilor, preferințelor, aspirațiilor și valorilor individuale ale acestora.

În procesul de consiliere desfășurat în scopul pregătirii tranziției beneficiarilor către viața independentă, vom urmări ca persoana să facă propriile alegeri, astfel încât să se asigure garanția faptului că se analizează și se favorizează dorințele specifice ale beneficiarilor, fără intromisiuni și influențe ale specialiștilor în domeniu.

În procesul pregătirii beneficiarilor pentru dezinstituționalizare, reevaluarea acestora va fi centrată pe persoană, în vederea stabilirii serviciilor celor mai adaptate și prioritare, nu a celor care pot fi puse la dispoziție în cadrul comunității și se va realiza nediferențiat, în funcție de nivelul de funcționare și de complexitatea nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități.

Opinăm că dezinstituționalizarea presupune a găsi soluții de viață independentă și sprijin pentru fiecare persoană instituționalizată, nu doar pentru unele, astfel evitându-se diferențierea celor care locuiesc în centre în funcție de nivelul de funcționare și de complexitatea nevoilor lor sau de anumite criterii arbitrare și subiective. Chiar dacă există criterii de diferențiere, strict obiective, care decurg din procesul de planificare centrată pe persoană, acestea nu au rolul de a crea comparații sau ierarhii, ci de a obține cele mai relevante informații despre nevoile și preferințele rezidenților și de a le facilita traiul în comunitate.

Prin aceste acțiuni urmărim asigurarea continuității serviciilor asigurate, implementarea activităților destinate pregătirii persoanelor cu dizabilitate mintală pentru viața independentă și receptivitate din partea acestora pentru asimilarea informațiilor legate de oportunitățile de educație, angajare, acces la viața familială și socială și a alternativelor de valorificare a timpului liber, ca viitoare persoane autonome, în cadrul comunității.

Precizăm că numărul limitat de servicii în cadrul comunității, inexistența locuințelor incluzive și a beneficiilor sociale constituie un element de temporizare a etapelor procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități.”

Dosar nr. 5477/2024 (rezumat) Avocatul Poporului a aprobat sesizarea din oficiu cu privire la aspectele relatate online pe pagina cotidianului Botoșăneanul din data de 15.02.2024, în care se relata despre violența domestică, un fenomen în creștere la nivel național, atât în mediul urban dar mai ales în mediul rural

 În vederea verificării aspectelor sesizate în materialul de presă, s-a dispus efectuarea de demersuri în relația cu Consiliul Județean (CJ) Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Botoșani.

 1. Consiliul Județean (CJ) Botoșani, prin răspunsurile transmise, ne-a comunicat următoarele:

Inițial, că adresa noastră „a fost transmisă spre competentă soluționare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, de unde urmează să primiți răspuns”.

Ulterior, precizează că, în conformitate cu art. 2 lit. f) din Anexa 1 a HG nr 979/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, DGASPC asigură reprezentarea consiliului județean pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului”.

Începând cu 07.11.2018, DGASPC Botoșani a implementat Acordul de parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), în cadrul Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, cod SMIS 128038 cu finanțare POCU, AXA 4, aplicat de către ANES în parteneriat cu cele 41 de DGASPC-uri sau DAS-uri în cadrul apelului non-competitiv. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 48 de luni, până în septembrie 2023. Serviciile oferite în cadrul Locuinței protejate „VENUS” care funcționează la nivelul DGASPC Botoșani sunt servicii integrate, acestea constând în:

 • cazare temporară gratuită (pe o perioadă de 1 an);
 • susținerea tuturor cheltuielilor necesare traiului independent în locuința protejată;
 • servicii de consiliere psiho-socio-medicală;
 • consiliere juridică;
 • continuarea/reintegrarea în sistemul de educație;
 • furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/acompaniere socio-profesională, în vederea inserției/reinserției socio-profesionale;
 • măsuri de acompaniament, etc, în concordanță cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice.

Din grupul țintă fac parte doar persoane cu vârsta de peste 18 ani. Selecția și admiterea într-o locuință protejată se poate realiza numai în situația în care sunt întrunite cumulativ cel puțin una dintre condițiile de risc și cel puțin una dintre condițiile de vulnerabilitate.

Condițiile de risc sunt următoarele:

a) a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost eliminate;

b) a beneficiat în ultimii 5 ani de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;

c) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/măsuri de sprijin;

d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;

e) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de divorț.

Condițiile de vulnerabilitate sunt următoarele:

a) se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;

b) nu există alternative privind separarea de agresor din punct de vedere al spațiului locativ;

c) primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale și/sau a copiilor săi din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor;

d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării;

e) s-au aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului;

f) nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație;

g) face parte din categoria de șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale;

h) nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase;

i) este o persoană cu dizabilități.

Încadrarea în condițiile de risc și vulnerabilitate prevăzute se face prin prezentarea oricăror înscrisuri doveditoare sau pe baza anchetei sociale în care este menționată starea de vulnerabilitate a victimei.

Pe lângă Locuința Protejată „Venus” care asigură servicii dedicate victimelor violenței domestice, în anul 2023, la nivelul județului Botoșani, a fost constituită o bază de date cu Echipe mobile pentru situațiile de violență în familie, desemnate de către fiecare UAT prin Hotărâre de Consiliu Local sau Dispoziție de primar, conform Ordinului MMJS nr.2525/2018. De asemenea, prin intermediul ANES prin Proiectul „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” și Proiectul „VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!” implementat de ANES în partenerial cu Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială, Fundația Sensiblu, Asociația Necuvinte și Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, s-a facilitat participarea la cursuri de formare a membrilor echipelor mobile precum și a specialiștilor din cadrul DGASPC Botoșani care își desfășoară activitatea la Compartimentul violență domestică și Serviciul Juridic Contencios.

La nivelul DGASPC Botoșani, anual sunt prevăzute și alocate sume pentru susținerea Locuinței protejate „VENUS” destinată tuturor victimelor violenței domestice din județul Botoșani.

Măsurile adoptate pentru prevenirea și combaterea violenței domestice au vizat:

 • constituirea unei baze de date cu Echipele mobile pentru situațiile de violență în familie, conform Ordinului MMJS nr. 2525/2018;
 • cursuri de formare a membrilor echipelor mobile precum și a specialiștilor din cadrul DGASPC Botoșani privind violența domestică;
 • proceduri de lucru elaborate conform standardelor de calitate;
 • conceperea și tipărirea de materiale de promovare privind Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” și promovarea acestuia în toate unitățile administrativ teritoriale din județ;
 • un număr de 8 Protocoale de colaborare încheiate cu instituții de interes județean care activează în domeniul violenței în familie;
 • 10 activități de promovare a comportamentelor non-violente în școlile generale și liceele din județul Botoșani, la care au participat aproximativ 250 de copii.
 1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani, prin răspunsul transmis cu adresa nr. 7617 din 28.02.2024, ne-a comunicat următoarele:

– propunerile cu privire la măsurile de îmbunătățire a activității în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice din decursul anului 2023 au fost prevăzut în planul de acțiune pe anul 2023 din cadrul Serviciului de Intervenție Specializată pentru Copil și Familie din cadrul DGASPC Botoșani, având ca obiectiv conștientizarea și informarea populației, precum și a instituțiilor cu privire la modificarea atitudinii comunității față de violența în familie și determinarea unei implicări mai active atât în prevenirea, cât și în combaterea fenomenului violenței;

– în Raportul de activitate din anul 2023 al Serviciului de Intervenție Specializată pentru Copil și Familie Botoșani este cuprinsă activitatea din cadrul Compartimentului Violența în familie, la nivelul anului 2023 având în evidență un număr de 313 beneficiari copii și un număr de 21 victime adulte ale violenței domestice; cazurile fiind instrumentate în conformitate cu prevederile legale în domeniu și având în vedere procedura de lucru operațională de la nivelul Compartimentului Violența în familie din cadrul Serviciul de Intervenție Specializată pentru Copil și Familie;

– în cursul anului 2023 nu au fost formulate propuneri adresate Consiliului Județean referitoare la înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, întrucât la nivelul DGASPC Botoșani funcționează Compartimentul Violența în familie din cursul anului 2011 având în componența sa doi asistenți sociali, un psiholog și un sociolog. Activitatea specialiștilor din cadrul compartimentului vizează următoarele atribuții: acordă servicii de specialitate, sprijin și intervenție, victimelor directe și indirecte ale violenței în familie (fizică, psihologică, sexuală, prin deprivare/neglijare, economică) care să răspundă nevoilor individuale și familiale; consiliază/informează/orientează victimele și/sau agresorii, în colaborare cu instituțiile competente în acest domeniu către serviciile specializate; informează victimele violenței în familie / domestice cu privire la măsura de protecție specială (ordin de protecție provizoriu / ordin de protecție); asigură suport psiho-emoțional victimelor violenței în familie; evaluează/întocmește raportul de evaluare psiho-socială privind copilul, conform art. 139 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și actualizările ulterioare; întocmește documentația necesară pentru instituirea măsurii speciale de protecție – plasament în regim de urgență sau ordonanță președințială, conform Legii  nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și actualizările ulterioare, în colaborare cu autoritățile locale; desfășoară activități de informare și sensibilizare a populație privind problematica violenței în familie;

– pe site-ul DGASPC Botoșani sunt afișate informații cu privire la atribuțiile și serviciile oferite în cadrul Compartimentului Violența în familie care pot fi accesate de către persoanele victime ale violenței domestice, fiind prevăzute informații cu privire la datele de contact/acces (locație, nr. de telefon, program de lucru, adresă e-mail);

– monitorizarea cazurilor de violență domestică sesizate de pe raza județului Botoșani în anul 2023 și instrumentate la nivelul Compartimentului Violența în familie s-a realizat în colaborare cu reprezentanții Direcțiilor de Asistență Socială/ Serviciilor Publice Locale de Asistență Socială/Compartimentelor de Asistență Socială din cadrul primăriilor de pe raza județului Botoșani;

în cadrul Serviciului de Intervenție Specializată pentru Copil și Familie Botoșani există o bază de date în format electronic, cazurile de violență domestică fiind raportate trimestrial către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

 1. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Botoșani, prin răspunsurile transmise, ne-a comunicat următoarele:

Inițial, că „luând în considerare, prevederile art. 13 alin. 4 din Legea nr. 217/2013 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice….a fost redirecționată în vederea soluționării către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.”

Ulterior, în urma convorbirilor telefonice cu directorul executiv al AJPIS Botoșani, acesta a convocat ședința Comisiei Județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (COJES) la data de 15.03.2024 în vederea analizării datelor transmise de membrii comisiei și diseminarea informațiilor primite.

Conform HG nr. 1054/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, COJES are ca atribuții includerea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în elaborarea și în aplicarea politicilor sectoriale prin intermediul instituțiilor reprezentate în COJES. Astfel că, la data de 17.07.2018, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 178/2018 de modificare și completare a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, prin care s-a hotărât includerea în componența COJES a reprezentanților DGASPC și ai Consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București.

La nivelul Consiliului Județean Botoșani, este înființată Echipa Intersectorială Locală în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, care este coordonată de DGASPC Botoșani.

Violența în familie este o problematică majoră a societății în acest moment. Acest aspect este determinat de problemele sociale și economice, de nivelul de educație și conceptul de familie tradițională în care bărbatul este capul familiei.

Faptul că, în mediul rural bărbatul este cel care susține financiar familia generează reale probleme în cadrul familiei.

Din analiza cauzelor și condițiilor favorizatoare apariției manifestării violenței domestice au fost identificați factori, cum ar fi: consumul de alcool, condițiile precare de locuit, mediul familial dezorganizat, constrângeri financiare, mediu social tolerant față de violență.

Pe 25 noiembrie cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței asupra femeilor, OFSD Botoșani a organizat o dezbatere la sediul județean al Organizației pentru a trage un semnal de alarmă privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și pentru a susține persoanele care au avut de suferit din cauza acestui fenomen.

În conformitate cu prioritățile naționale ale Inspectoratului General al Poliției Române, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, în anul 2023 a fost implementat Programul de prevenire a violenței domestice, program ce a avut ca scop creșterea gradului de informare a cetățenilor din județul Botoșani cu privire la modalitățile concrete de prevenire a infracțiunilor privind violența domestică

Rolul DGASPC Botoșani a fost menționat la punctul 2.

Direcția de Sănătate Publică Botoșani prin intermediul rețelei de asistență medicală comunitară, a realizat următoarele activități:

-activități de informare și conștientizare a populației cu privire la violența domestică și modul de prevenire a acesteia, la nivel local, în comunități;

-colaborarea cu instituțiile de învățământ din mediul rural;

-servicii de consiliere și suport psihologic pentru persoanele afectate de violență domestică din mediul rural;

-servicii medicale primare, prim ajutor, după caz, în contextul vizitelor la domiciliu;

-întâlniri lunare cu personalul medical din rețeaua medicală comunitară în contextul cărora s-au discutat și aspecte cu privire la identificarea și gestionarea cazurilor de violență domestică în echipe integrate în comunități .

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității împreună cu cei din cadrul subunităților de poliție au desfășurat 14 activități preventive pe raza comunelor și orașelor din județ, accentul punându-se în special pe mediatizarea aplicației Bright Sky (aplicație care permite victimelor violenței domestice să se informeze cu privire la serviciile ce le pot accesa) și prevederilor legale privind ordinul de protecție. Activitățile au fost desfășurate la nivelul municipiului Botoșani, a orașelor Bucecea, Săveni, Ștefănești, precum și a comunelor Corni, Ungureni, Hlipiceni și Trușești. La întâlniri au participat și reprezentanții autorităților locale.

În baza HCJ nr. 148/27.07.2022 care prevede aprobarea protocolului de colaborare între IPJ Botoșani și Consiliul Județean Botoșani, au fost realizate următoarele materiale preventive:

-10.000 pliante prevenire violență domestică;

-10.000 flyere prevenire violență domestică;

-1.000 ghiduri de siguranță personală.

Materialele au fost distribuite către subunitățile și posturile de poliție și au susținut activitățile preventive în cursul anului 2023.

La ședința COJES Botoșani din data de 15.03.2024, au fost formulate următoarele recomandări către administrația publică locală:

-Asigurarea fondurilor necesare pentru furnizarea serviciilor sociale adecvate întrucât finanțarea constituie o problemă reală la nivel local;

-Sprijin pentru asigurarea accesului femeilor la justiție (consultanță și logistică);

-Elaborarea unor proceduri clare de intervenție în situațiile de violență domestică;

– Reformarea sistemului de asistență socială;

-Creșterea nivelului de siguranță și accesibilitate a serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice.

S-a menționat: Nevoia permanentă de a transmite mesaje pentru sprijinirea victimelor în cadrul campaniilor sau mesajelor de la nivel guvernamental.

Preocuparea pentru identificarea unor noi măsuri de sprijin și protecție pentru victime.

Membrii COJES Botoșani au realizat diverse acțiuni care să sprijine administrația publică locală prin transmiterea de materiale informative către cele 78 de UAT-uri din județul Botoșani ce au venit în sprijinul categoriilor vulnerabile asupra riscului crescut în ceea ce privește escaladarea situațiilor de violență domestică.

Au fost transmise spre informare și diseminare materialele realizate de Coaliția pentru Egalitate de Gen-EGALIS, Monitorizarea presei cu principalele informații din perspectiva de gen.

Au fost organizate de sesiuni de informare EURES cu caracter general dedicată șomerilor (PCUM) pentru prezentarea serviciilor și rețelei EURES, a WIV din Europa, a programelor de mobilitate europeană Your First EURES Job (pentru PCLN între 18-35 de ani) și Reactivate (pentru peste 35 de ani), precum și a măsurilor de stimulare a mobilității la nivel național.

Pe parcursul anului 2023, polițiștii au avut acțiuni de informare atât în mediul rural cât și în mediul urban cu privire la violența în familie cât și cu privire la traficul de persoane în condițiile în care județul Botoșani este un județ de graniță cu mulți refugiați, în special femei și copii.

Programul regional ONCOFEM – PREVENȚIE, DEPISTARE, DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PRECOCE AL CANCERULUI DE SÂN beneficiază de o finanțare de aproximativ 8 milioane de euro și este implementat în cele 12 județe ale celor două regiuni de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est: Iași, Vaslui, Bacău, Suceava, Botoșani, Neamț și, respectiv, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea.

Institutul Regional de Oncologie Iași și Fundația Enable România derulează, în parteneriat, două programe regionale de prevenire a cancerului de sân (ONCOFEM) și, respectiv, a cancerului de col uterin (ONCOPREV), cu o finanțare totală de peste 18 milioane de euro provenită din fonduri europene și fonduri ale Ministerului Sănătății. Cele două proiecte au atras finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman (POCU). Ambele proiecte au fost implementate pe o perioadă de 42 de luni, începând cu luna iulie 2020, în cadrul campaniei „Fii responsabilă de sănătatea ta!” și s-a adresat unui număr total de peste 200.000 de femei din care minim 107.000 de femei aparținând grupurilor vulnerabile.

„VioGen – RoJust” acțiune strategică în scopul implementării efective a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului Campania de informare și sensibilizare a tinerilor între 15 și 19 ani. Rezultat: 12 acorduri de parteneriat cu licee, 11 webinarii în 5 licee din Baia Mare, Șendriceni (jud. Botoșani), Galați, Dorohoi(jud. Botoșani) și Prejmer, 523 de elevi participanți, 19 profesori participanți, 79 de chestionare post-dezbatere aplicate.

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a organizat mai multe evenimente în cadrul campaniei naționale „Aceleași visuri, aceleași șanse!”, derulată prin proiectul „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul Justiție. Evenimentul face parte din seria de dezbateri organizate la nivel regional în cadrul campaniei naționale derulate de ANES, pentru creșterea gradului de conștientizare privind stereotipurile de gen și pentru schimbarea perspectivei societății românești asupra problemelor femeilor rome, în contextul fenomenului violenței domestice. Au fost dezbătute subiecte referitoare la noile prevederi legislative în temeiul Convenției de la Istanbul, precum și facilitarea accesului la o serie de instrumente menite să contribuie la scăderea fenomenului violenței domestice și a discriminării multiple. La aceste evenimente au participat și o parte dintre membrii COJES Botoșani care au diseminat informațiile in domeniile lor de activitate.

Conferința „Drogurile, o provocare a adolescenților” (luna mai 2023), desfășurată în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității a fost o inițiativă importantă pentru promovarea siguranței și reducerea criminalității în comunități, organizată în parteneriat Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani.

La eveniment au participat reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției Române, Agenției Naționale Antidrog, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani și Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, precum și aproximativ 450 adolescenți și cadre didactice. În cadrul conferinței au fost dezbătute problemele incidente acestei problematici și expuse consecințele consumului acestora asupra sănătății fizice și mentale, respectiv impactul acestora asupra individului, familiei și societății în ansamblu.

COJES Botoșani propune înființarea pe plan local, a unui compartiment în subordinea directă a ANES care să gestioneze problematica egalității de șanse între femei și bărbați.

Analizând răspunsurile comunicate, constatăm că situațiile în care este necesară intervenția actorilor COJES sunt diferite și trebuie analizate individual, întrucât fiecare caz în parte poate impune intervenții diferite. Astfel, autoritățile administrației publice trebuie să asigure servicii de cea mai bună calitate pentru victimele violenței domestice (femei, bărbați copii și pentru alte categorii de persoane vulnerabile), ca măsură de asistență socială, respectiv să dezvolte capacitatea reală de furnizare la nivel local a serviciilor sociale. 

2023

Dosar nr. 33890/2023 (rezumat) - Mediatizarea în presa locală din județul Botoșani a problemelor apărute în asigurarea gratuității pentru transportul elevilor în acest județ, la sfârșitul anului 2023, a făcut obiectul autosesizării instituției Avocatul Poporului.

Practic, potrivit articolului intitulat Sute de elevi din județul Botoşani ar putea întrerupe școala. Părinții nu au bani să le plătească transportul, publicat în data de 4 decembrie 2023 pe site-ul de știri Botoșani News, riscul de a abandona școala în cazul mai multor elevi din acest județ a apărut în momentul în care transportatorilor li s-a refuzat de către Ministerul Educației achitarea facturilor restante pentru abonamentele eliberate gratuit elevilor, aceștia condiționând pe viitor efectuarea acestui serviciu prin plata de către fiecare elev beneficiar, ceea ce creează dificultăți pentru părinți, întrucât mulți dintre aceștia nu au posibilitatea de a suporta cheltuielile cu transportul copiilor lor, între localitățile de domiciliu și cele în care se află unitățile școlare la care învață.

Verificările în acest caz au fost efectuate de către Biroul Teritorial Suceava, iar răspunsul primit ca urmare a demersului înaintat Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Botoșani, precum și analiza unor date obținute din informațiile suplimentare conexe identificate, în raport cu normele legale în vigoare, au condus la reținerea următoarelor concluzii:

 1. s-au confirmat informațiile relatate de presă referitoare la problemele intervenite în achitarea facturilor restante aferente abonamentelor eliberate de la începutul anului școlar 2023-2024, până la sfârșitul anului 2023, elevilor din județul Botoșani, pentru utilizarea transportului public județean efectuat cu mijloace de transport rutier;
 2. .ISL Botoșani a respectat, în termenele prevăzute, toate obligațiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi, Anexa 2 – capitolul I;
 3. Ministerul Educației a avut o reacție întârziată în soluționarea problemei apărute în decontarea abonamentelor eliberate de transportatori elevilor, având în vedere că, pe de o parte, nu și-a onorat la timp obligația de a deschide creditele bugetare necesare achitării facturilor emise de către operatorii de transport la termenul prevăzut de Norme (data de 20 a lunii – pentru lunile septembrie și octombrie 2023), iar, pe de altă parte, a invocat ulterior, cu destul de multă întârziere (prin adresa nr. 17049 din 08.12.2023), faptul că în județul Botoșani serviciul public de transport județean nu întrunește condițiile legale, context în care nu pot fi decontate cheltuielile efectuate cu transportul elevilor, situație reținută și în cazul a altor 13 județe (Argeș, Timiș , Suceava , Dâmbovița , Dolj , Giurgiu , Harghita , Mehedinți , Neamț , Maramureș, Iași, Prahova și Tulcea);
 4. soluția identificată și propusă de Ministerul Educaței – aceea de completare și modificare a Hotărârii Guvernului nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi – adoptată de Guvernul României prin Hotărârea Guvernului nr. 1337 din 29 decembrie 2023, nu numai că nu a condus la soluționarea problemelor apărute, dar a creat și cadrul adâncirii discrepanțelor între elevii beneficiari ai dreptului la transport gratuit, aducând atingere atât principiului nediscriminării, prevăzut de art. 3 lit. a) din Legea nr. 198/2023, dar mai ales dreptului constituțional la învățătură, statuat de art. 32 din Legea fundamentală, care poate fi afectat de efectele negative produse de lipsa unui sprijin corespunzător pentru transportul elevilor din zonele defavorizate, prin creșterea numărului cazurilor de abandon școlar;
 5. nu ar trebui să fie afectați elevii din cele 14 județe pentru faptul că transportul rutier județean utilizat de aceștia nu îndeplinește exigențele legale stabilite în județele în care domiciliază, în sensul că în cele 14 județe nu a fost finalizată nicio procedură de atribuire a contractelor de servicii publice de transport rutier județean de persoane, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, atât timp cât obligația verificării respectării unor astfel de norme aparține unor instituții ale statului, care trebuiau să analizeze cu atenție, până la începerea anului școlar 2023-2024, eventualele sincope care ar putea să apară în asigurarea transportului gratuit pentru elevi, și să dispună măsurile corespunzătoare creării cadrului legal necesar pentru asigurarea aplicării efective a gratuității pentru transport, prevăzută de art. 83 alin. (1), în contextul în care de la momentul publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 198/2023 și cel al intrării în vigoare a existat un interval de timp generos;
 6. în cele mai multe cazuri, sumele forfetare acordate elevilor pentru transportul rutier județean în cele 14 județe nu asigură efectiv gratuitatea prevăzută de art. 83 alin. (1) din Legea 198/2023 privind învățământul preuniversitar, ci reprezintă doar o compensare parțială (în unele cazuri chiar și de numai 50%) din prețul real ce se achită pentru transportul elevilor între localitatea de domiciliu și cea în care se află sediul unității de învățământ la care urmează cursurile;
 7. crearea artificială a unei limite pentru sumele forfetare acordate elevilor, pe lângă faptul că este una nerealistă, raportat la cheltuielile efective de transport, nu face decât să adâncească discrepanțele între elevii care au asigurate toate facilitățile pentru transport, beneficiind de gratuitate, și cei care ar trebui să apeleze la ajutorul părinților (în cazul în care au astfel de posibilități) pentru a le acoperi diferențele de preț, între sumele forfetare primite și prețul real al transportului pe care trebuie să-l achite dacă își doresc să beneficieze efectiv de dreptul la învățătură, fiind discriminatorie.

Pentru aceste motive, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 42/20.02.2024 (al cărei conținut poate fi consultat pe site-ul instituției Avocatul Poporului – www.avp.ro – în secțiunea Activitatea AVP -Recomandări – anul 2024), prin care ministrului educației i s-a recomandat să dispună măsurile necesare în vederea modificării cadrului legal existent (Hotărârea Guvernului nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1337 din 29 decembrie 2023), având în vedere că aceste norme, prin limitările impuse, au creat cadrul  acoperirii numai în parte a cheltuielilor de transport pentru elevi, fiind în realitate o veritabilă subvenție parțială pentru aceste cheltuieli, consecința fiind îngrădirea dreptului elevilor de a beneficia de gratuitate la toate formele de transport, fără nicio discriminare, așa cum stabilesc dispozițiile art. 83 alin. (1) din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, condiție în atingerea scopului asigurării efective a dreptului la educație, prin reducerea abandonului școlar, obiectiv stabilit de art. 77 alin. (2) din Legea nr. 198/2023.

Prin adresa nr. 8929/27.03.2024 (ce poate fi consultată pe site-ul instituției Avocatul Poporului – www.avp.ro – în secțiunea Activitatea AVP -Recomandări – anul 2024 – răspuns la Recomandarea nr. 42/20.02.2024), Ministerul Educației a comunicat răspunsul referitor la Recomandarea emisă, din care rezultă că această recomandare nu a fost însușită, concluziile desprinse fiind următoarele:

 1. Ministerul Educației a confirmat existența problemelor referitoare la transportul elevilor, modificările aduse Hotărârii Guvernului nr. 810/2023 prin H.G. nr. 1337/2023 creând doar cadrul legal pentru decontarea parțială pentru transportul acestora și plata parțială a transportatorilor pentru serviciul prestat anterior, de la începutul anului școlar, având în vedere că pentru cele 14 județe nu există în realitate transport gratuit, ci doar subvenționat parțial (sumă forfetară);
 2. În cele 14 județe transportul elevilor este decontat la nivelul unor sume forfetare stabilite printr-o modalitate netransparentă, îndoielnică, dacă avem în vedere faptul că tariful acordat în baza hotărârilor consiliilor județene în județele în care nu există servicii publice de transport asigurate conform legislației naționale și europene, are valori forfetare (lei/km) stabilite diferit de la un județ la altul, deși elementele de cost sunt de regulă aceleași pe întreg teritoriul țării (ex. preț combustibil, cheltuieli cu personalul etc.);
 3. faptul că Ministerul Educației nu are competențe legale în organizarea licitațiilor pentru asigurarea serviciilor publice de transport rutier județean, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1370/2007, întrucât acestea sunt în competența consiliilor județene, motiv invocat indirect pentru imposibilitatea acordării transportului gratuit pentru elevi, în detrimentul acordării unor sume forfetare (al căror cuantum reprezintă în realitate o subvenție parțială), până la momentul în care și în cele 14 județe vor exista contracte de delegare a gestiunii care să asigure decontarea totală a serviciilor prestate de operatorii de transport de către inspectoratele școlare/direcțiile județene de învățământ preuniversitar, prin bugetul Ministerului Educației, nu face decât să confirme necesitatea identificării, elaborării și aprobării unor modificări ale cadrului legal existent care să asigure transportul gratuit pentru elevii din întreaga țară, fără discriminare.
Dosar nr. 32767/2023 și Dosar nr. 32827/2023 (rezumat) Prin petiţiile înregistrate la Biroul Teritorial Suceava cu nr. 32767 din 23 noiembrie 2023 și 32827 din 24 noiembrie 2023, doi petenți domiciliați în municipiul Suceava, ne-au sesizat în legătură cu o posibilă încălcare a dreptului la informație și a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, prevăzute de art. 31 și art. 52 din Constituția României

 Astfel, petenții ne relatează că la data de 23.11.2023, au dorit să participe la ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în calitate de cetățeni ai municipiului Suceava, dar li s-a adus la cunoștință că trebuie să depună o cerere în acest sens: un petent a depus cererea cu nr. 45801 din 23.11.2023 prin care solicita participarea la ședința Consiliului Local, dar nu a fost primit și nici nu i s-a motivat refuzul de a participa la această ședință, iar celălalt petent, deși nu a dorit să ia cuvântul în această ședință, a depus, totuși, cerere de participare la data de 21.11.2023 înregistrată cu nr. 45361, însă, nici acestuia nu i-a fost permis accesul în sediul Primăriei municipiului Suceava la data stabilită pentru ședință și nici nu i s-a motivat refuzul de a participa la aceasta.

Pentru verificarea situației prezentate de petenți, Biroul Teritorial Suceava a înaintat adrese către Primăria Municipiului Suceava, respectiv 32727 din 4.12.2023 și 32827 din 4.12.2023. Deoarece unitatea administrativ teritorială nu a dat curs solicitării, prin adresele nr. 32727/2023 din 29.01.2024 și 32827/2023 din 29.01.2024, Biroul Teritorial Suceava a revenit cu o noi solicitări, însă și aceste demersuri au rămas fără răspuns.

Analizând situația de fapt, în raport cu incidența unor norme legale, au fost identificate deficiențe la nivelul Primăriei Municipiului Suceava și a Consiliului Local al municipiului Suceava cu privire la respectarea și aplicarea prevederilor Legii fundamentale, ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În consecință, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 73 din 2 aprilie 2024, prin care a propus primarului municipiului Suceava, ca în exercitarea atribuțiilor conferite prin legislația în vigoare să dispună măsurile corespunzătoare care să conducă la:

– cunoașterea și respectarea de către compartimentele cărora li se repartizează solicitări ale instituției Avocatul Poporului, a prevederilor art. 59 alin. (2) din Constituție și art. 4 din Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, din care rezultă în mod expres, obligația autorităților publice de a asigura Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor legale;

diseminarea la nivelul conducerii autorității publice locale, precum și la nivelul membrilor Consiliului Local Suceava a informațiilor privind dispozițiile legale conform cărora autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice cetățenilor să asiste la ședințele lor sau de a le urmări pe internet, așa cum prevăd textele normative, în scopul prevenirii unor limitări ce pot aduce atingere caracterului public al ședințelor consiliului local.

Prin adresa nr. 10801 din 17.04.2024 a Primăriei Municipiului Suceava, suntem informați că:  „… ne-am însușit recomandările dumneavoastră.” 

Dosar nr. 32259/2023 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la materialul intitulat Incident într-o sală de judecată la Suceava. Un condamnat s-a tăiat cu o lamă și a fost preluat de ambulanță, publicat online pe pagina de știri NewsBucovina din data de 17.11.2023, în care se relata despre cazul unui deținut custodiat în Penitenciarul Botoșani, care fiind prezentat la o instanță din Municipiul Suceava s-a tăiat cu o lamă și a fost preluat de ambulanță

Din efectuarea anchetei la Penitenciarul Botoșani, în acest caz precum și a petițiilor nr. 31689 și 31690 din 15.11.2023 ale unor deținuți custodiați în această unitate penitenciară, au rezultat o serie de deficiențe în ceea ce privește: cazarea în fostele camere de izolare a deținuților recalcitranți; instruirea agenților de pază care interacționează cu acest tip de deținuți; operațiunile de dezinsecție, deparazitare și deratizare a spațiilor de cazare și consilierea și îndrumarea unui deținut care dorea să obțină documentele necesare oficializării căsătoriei în penitenciar.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 188 din 18 decembrie 2023, prin care a propus directorului Penitenciarului Botoșani, să dispună măsuri pentru evitarea pe cât posibil a custodierii deținuților în fostele camere de izolare; instruirea agenților de pază care interacționează cu deținuții de la Regim de Maximă Siguranță care au manifestări violente; reluarea operațiunilor de dezinsecție, deparazitare și deratizare și consilierea deținutului, în sensul întocmirii actelor premergătoare încheierii căsătoriei.

Directorul Penitenciarului Botoșani a comunicat punctul de vedere referitor la însușirea Recomandării, precizând că:

Sunt 9 camere cu suprafața de 8.14mp cu destinația de camere de izolare, în care sunt instalate 2 paturi, fiind situate astfel: 3 camere la nivelul secției de deținere El – unde sunt cazați deținuți clasificați în regim semideschis, fără a avea destinație de cameră de izolare, acestea având destinație de camere de cazare; 3 la nivelul secției de deținere E2 – unde sunt cazați deținuți clasificați în regim semideschis, fără a avea destinație de cameră de izolare, acestea având destinație de camere de cazare și 3 la nivelul secției de deținere E3 – unde sunt cazați deținuți clasificați din diferite regimuri, în special cel care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, una dintre acestea având destinația de cameră de izolare, iar celelalte două camere având destinație de camere de cazare.

La nivelul unității, sunt înregistrate, în mod frecvent, solicitări din partea deținuților clasificați în regim semideschis, de cazare în cadrul camerelor de deținere cu suprafață de 8,14 mp.

În ceea ce privește cazarea în camerele de la nivelul secției E3, unde sunt cazați deținuți din toate categoriile (regim închis, regim de maximă siguranță, deținuți – care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, arestați preventiv, deținuți aflați în perioada de carantină și observare, tineri, femei), se arată că evitarea cazării în aceste camere ar conduce, momentan, la: imposibilitatea cazării, în cadrul secției E3, a tuturor categoriilor de deținuți, având în vedere faptul că, singura secție de deținere din cadrul Penitenciarului Botoșani, destinată custodierii acestor categorii de deținuți este secția E3; imposibilitatea cazării, în cadrul secției de deținere E3, cu respectarea tuturor criteriilor de separare.

La nivelul secției de deținere E3, sunt un număr de 29 de camere de cazare, inclusiv cele trei camere cu suprafață de 8.14 mp.

În mod constant, în cadrul secției E3 sunt custodiați un număr de 140 de deținuți, (regim închis, regim de maximă siguranță, deținuți care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, arestați preventiv, deținuți aflați în perioada de carantină și observare, tineri, femei).

În camerele de deținere unde sunt instalate un număr de 2 paturi, sunt cazați, de regulă, deținuții care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, și care, potrivit art. 291 alin. (1) din HG nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor, cu modificările și completările ulterioare.

Atât la nivelul Penitenciarului Botoșani, cât și la nivelul sistemului Administrației Naționale a Penitenciarelor, se întreprind demersuri care să conducă la o scădere semnificativă a efectivului de deținuți, până la limita capacității legale, urmărindu-se respectarea prevederilor OMJ nr. 2772/02017t pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate, modificat prin OMJ nr. 79C/C/2020 pentru modificarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate, aprobate prin Ordinul nr. 2.772/C/2017, solicitându-se în mod frecvent Administrației Naționale a Penitenciarelor, transferarea deținuților în temeiul art. 108 alin. (1) din HG nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor.

Demersurile întreprinse atât de administrația Penitenciarului Botoșani, cât și de Administrația Națională a Penitenciarelor, care să conducă la o scădere a coeficientului de supraaglomerare, până la limita capacității legale, sunt materializate prin realizarea celor două investiții de la nivelul Penitenciarului Botosani, cu o capacitate totală de cazare de 320 + 80 de locuri.

Cu toate acestea, Penitenciarul Botoșani va ține cont de Recomandarea nr. 188 din 18.12.2023, iar în măsura în care va fi posibil, va evita cazarea în cadrul acestor camere de deținere.

Personalul din cadrul Penitenciarului Botoșani care interacționează cu deținuții care execută pedeapsa privativă de libertate în regim de maximă siguranță a fost instruit cu privire la conținutul Recomandării nr. 188 din 18.12.2023, materializat prin întocmirea unor procese verbale de instruire.

Penitenciarul Botoșani asigură dezinsecția periodică trimestrială și deratizarea semestrială. În cursul anului 2023 s-a efectuat dezinsecția și deratizarea camerelor de deținere pentru trimestrul IV, conform Contractului de prestări servicii de dezinsecție și deratizare înregistrat sub nr. 48709 din 12.12.2023.

În perioada 13 – 19.12.2023, s-a efectuat dezinsecția generală trimestrială și deratizarea semestrială în camerele de deținere, conform Proceselor-verbale de recepție a lucrărilor de dezinsecție și deratizare nr. 138 din 13.12.2023 și nr. 139 din 19.12.2023.

Acțiunile de dezinsecție au continuat la camerele de deținere unde a fost semnalată prezența insectelor sau la solicitarea, în scris, a persoanelor private de libertate. Cu privire la dezinfecția grupurilor sanitare, aceasta este realizată săptămânal.

În ceea ce privește consilierea deținutului, acesta a beneficiat de consiliere socială în perioada 23.11.2023 – 04.12.2023, conform datelor din aplicația IMSWeb, privind încheierea căsătoriei în penitenciar și a fost monitorizat social până la data de 15.01.2024, dată la care a avut loc depunerea oficială a documentelor la Oficiul de Stare Civilă Botoșani, căsătoria fiind încheiată la data de 25.01 2024.

De urmare, Recomandarea nr. 188 din 18 decembrie 2022 emisă de Avocatul Poporului a fost însușită în totalitate. 

Dosar nr. 31124/2023 (rezumat) - Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la materialul video intitulat: Respiri și ...mori - Ferească Bunul să vii pe aici! Au făcut iaz cu dejecții în mijlocul lanului de porumb Totul se întâmplă la Dornești..., postat pe rețeaua de socializare Facebook a administratorului contului NewsBucovina.ro din data de 9.10.2023, în care se prezenta disconfortul creat cetățenilor din localitatea Dornești, județul Suceava prin deversarea dejecțiilor pe câmp, în mod necontrolat

Au fost efectuate verificări prin adrese înaintate către: Primăria comunei Dornești, județul Suceava, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean (GNM-CJ) Suceava, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Suceava, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța  Alimentelor (DSVSA) Suceava și Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava, cu privire la posibila încălcare a prevederilor constituționale care reglementează dreptul la un mediu sănătos, garantat de art. 35, răspunsurile comunicate fiind analizate în cele ce urmează.

Primăria comunei Dornești, județul Suceava, precizează că a fost înregistrată o singură sesizare scrisă și mai multe sesizări verbale din partea cetățenilor comunei cu privire la mirosul neplăcut care emană de la un operator economic, drept pentru care s-a solicitat prezența unui reprezentant al societății în ședința Consiliului local pentru a prezenta documentația în baza căreia funcționează și a răspunde sesizărilor cetățenilor. Nu s-a prezentat nimeni din partea societății, dar a fost transmisă, în copie, documentația solicitată și s-a constatat că este completă cu toate avizele la zi. Mai mult, societatea a fost controlată și sancționată de către GNM-CJ Suceava, iar în cazul în care situația nu se v-a remedia se v-a solicita suspendarea activității acesteia.

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean (GNM-CJ) Suceava arată că s-a autosesizat în aceeași zi ca urmare a apariției în mass-media a unui articol referitor la deversarea dejecțiilor lichide provenite de la abator în mijlocul unui lan de porumb, miros insuportabil și depozitarea necorespunzatoare de deșeuri animaliere de la abatorul aparținând operatorului din localitatea Dornești, județul Suceava.

Pentru neconformitățile constatate, operatorul economic a fost sancționat cu amendă în valoare de 100.000 lei, conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea condițiilor impuse în autorizația de mediu, iar prin Nota de constatare au fost impuse măsuri de remediere a situației neconforme.

Ulterior, la data de 10.11.2023, în urma unei reclamații telefonice, comisarii din cadrul GNM-CJ Suceava s-au deplasat în localitatea Dornești, în zona abatorului ce aparține operatorului economic, respectiv pe un teren viran situat la o distanță de cca. 2 de km. de acesta, și au constatat că operatorul a depozitat deșeurile de origine animală în afara spațiilor special amenajate, direct pe sol, pe o suprafață de aproximativ 300 mp. pe un teren agricol, provocând afectarea factorilor de mediu sol, apă și aer. Pe amplasament s-au constatat depozitări direct pe sol, a deșeurilor de origine animală rezultate din abatorizare: intestine, copite, piei, coarne, în amestec cu pământ, cât și depozitări recente din relocarea parțială a deșeurilor de pe amplasamentul identificat cu ocazia controlului comisarilor Gărzii de mediu din data de 09.11.2023, după cum a confirmat verbal administratorul societății.

Pentru neconformitățile constatate, operatorul economic a fost sancționat cu amendă în valoare de 70.000 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, iar prin Nota de constatare încheiată cu ocazia controlului, s-au impus măsuri conform competențelor legale.

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Suceava arată că mirosurile la care se referă sesizarea nu sunt asociate poluanților reglementați de Legea calității aerului nr. 104/2011.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava precizează că la data de 15.11.2023, inspectorii sanitari s-au deplasat la locația unde a avut loc deversarea apelor reziduale din abatorul din localitatea Dornești, constatând că terenul respectiv a fost readus la starea inițială, apele fiind drenate, terenul curățat și arat, nemaifiind constatată prezența țevii de drenaj.

În urma verificării documentelor prezentate de către administratorul societății s-a evidențiat faptul că unitatea a încheiat un contract de prestări servicii de vidanjare cu nr. 25 din 15.11.2023, fiind preluată cantitatea de 6 mc. ape reziduale conform facturii nr. 23400314 din 15.11.2023.

Datorită absenței decantorului de grăsimi în fosa colectoare a apelor reziduale ce aparține societății, s-a acordat termen de 60 zile pentru remedierea acestei deficiențe, iar societatea a fost sancționată contravențional conform prevederilor art. (2), lit. c), pct. 2 din HG nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu amendă în valoare de 24000 lei.

Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSP) Suceava precizează că la data de 22.11.2023, o echipă mixtă de control formată din reprezentanții SCSP și un reprezentant al UAT Dornești, s-a prezentat la punctul de lucru al operatoriului economic din comuna Dornești, pentru efectuarea unui control al condițiilor igienico-sanitare de funcționare, vizînd verificarea condițiilor în care sunt colectate și îndepărtate deșeurile rezultate din activitățile desfășurate în unitatea de producție.

Verificările au fost efectuate în prezența administratorului unității de producție, care a confirmat faptul că printr-o instalație improvizată au fost deversate (anterior datei controlului) pe o suprafață de teren agricol care aparține operatorului economic, ape uzate industriale rezultate în urma desfășurării operațiunilor de igienizare a spațiilor de producție, la data efectuării controlului s-a constatat că respectiva instalatie a fost dezafectată iar terenul agricol în cauză a fost arat.

Din verificarea instalațiilor de canalizare care deservesc spațiile de producție ale unității, se evidențiază faptul că apele uzate și deșeurile lichide rezultate din desfășurarea procesului de producție, se colectează într-o fosă septică cu o capacitate de 360 mc, fosă care se vidanjează periodic printr-un prestator de servicii acreditat și autorizat în acest sens.

Pentru abaterile de la prevederile Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 5000 lei, conform prevederilor art. 14, lit. h) din HG nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, și a fost avertizată cu privire la responsabilitatea ce îi revine în respectarea cadrului legal care reglementează condițiile de colectare și îndepărtare a tuturor deșeurilor rezultate din actvitatea de producție si implicit obligativitatea respectării în permanentț a măsurilor de biosecuritate.

Dosar nr. 30215/2023 (rezumat) Cazul de violență între elevi, semnalat în articolul intitulat Bătaie între elevi în centrul orașului. Primarul a intervenit să calmeze spiritele (video), publicat online în data de 27 octombrie 2023 pe site-ul de știri ȘtiriBotoșani.ro, eveniment ce a avut loc în fața Primăriei orașului Săveni, a făcut obiectul autosesizării instituției Avocatul Poporului

 Verificările în acest caz au fost efectuate prin adrese înaintate de Biroul Teritorial Suceava -Avocatul Copilului, către: Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.

Analiza răspunsurilor comunicate a relevat, în esență, faptul că, la nivelul Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni nu se cunosc/nu se respectă o serie de obligații, precum cele prevăzute prin dispozițiile art. 52 alin. (4) și ale art. 89 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare, dar și cele instituite prin Ordinul Ministerului Educației nr. 6235/2023 pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, care obligă conducerea școlii/cadrele didactice ca, în cazul identificării unor cazuri de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra elevilor minori să asigure sesizarea DGASPC Botoșani.

Totodată, s-a reținut faptul că Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni nu include obiectivul: „școală cu toleranță zero la violență” și nici nu respectă dispozițiile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar (trebuie să prevadă procedura de sesizare a suspiciunilor și faptelor de violență la nivelul unității de învățământ, precum și metoda de sesizare confidențială a suspiciunilor și cazurilor de violență la nivelul unității de învățământ) și nici exigențele stabilite la pct. 3 din Anexa nr. 1 a Ordinului Ministerului Educației nr. 6235/2023 pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar.

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituie în sarcina angajaților instituțiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul și au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente, obligația de a sesiza de urgență direcția generală de asistență socială și protecția copilului, potrivit dispozițiilor art. 89 alin. (3), obligație ce se impune a fi îndeplinită de către cadrele didactice și prin raportate la prevederile art. 52 alin. (4) (obligația de a referi centrelor județene de resurse și asistență educațională și de a semnala serviciului public de asistentă socială sau, după caz, direcției generale de asistentă socială si protecția copilului cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului identificate în timpul desfășurării activității).

În acest context, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 26/30.01.2024, adresată conducerii Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni (ce poate fi consultată pe site-ul instituției Avocatul Poporului – www.avp.ro – în secțiunea Activitatea AVP -Recomandări – anul 2024).

Prin adresa nr. 531/27.02.2024, conducere Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni a comunicat instituției Avocatul Poporului faptul că Recomandarea nr. 26 din 30 ianuarie 2024 a fost însușită și prelucrată la nivelul cadrelor didactice din cadrul unității de învățământ, fiind dispuse măsurile corespunzătoare pentru respectarea acesteia. 

Dosar nr. 28897/2023 (rezumat) - Cazul de violență între elevi, semnalat în articolul Ceartă între adolescenți încheiată la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal, publicat în data de 20 octombrie 2023, de ziarul Monitorul de Botoșani, eveniment ce a avut loc în zona autogării Dorohoi a făcut obiectul autosesizării instituției Avocatul Poporului

Verificările în acest caz au fost efectuate prin adrese înaintate de Biroul Teritorial Suceava – Avocatul Copilului către: Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani și Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani.

Analiza răspunsurilor comunicate de instituțiile sus-menționate a relevat, în esență, faptul că IPJ Botoșani nu a respectat obligația de a sesiza imediat DGASPC Botoșani, având în vedere că, prin natura profesiei, polițiștii au constatat cazul de violență între minori în data de 19.10.2023, semnalându-l abia la data de 27.10.2023, aspect ce conduce la concluzia că personalul acestei instituții nu cunoaște dispozițiile art. 89 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, s-a reținut faptul că în cadrul cercetărilor efectuate în această cauză nu a fost respectată obligația citării DGASPC Botoșani (în afara părinților – ori, după caz, a tutorelui, curatorului sau a persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar minorul), obligație ce incumbă organelor care efectuează ancheta în toate cazurile în care suspectul ori inculpatul nu a împlinit 18 ani, în temeiul art. 505 alin. (1) Cod procedură penală (ale cărui dispoziții prevăd ca citarea să fie făcută la orice ascultare sau confruntare a minorului).

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituie în sarcina angajaților instituțiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul și au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente, obligația de a sesiza de urgență direcția generală de asistență socială și protecția copilului, potrivit dispozițiilor art. 89 alin. (3), obligație ce se impune a fi îndeplinită de către polițiști și prin raportate la prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia unitățile de poliție, în plan teritorial, au obligația de a coopera, printre altele, cu autoritățile administrației publice locale, precum și cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale.

În acest context, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 1/2024, adresată conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani (ce poate fi consultată pe site-ul instituției Avocatul Poporului – www.avp.ro – în secțiunea Activitatea AVP -Recomandări – anul 2024).

Prin adresa nr. 75731/25.01.2024, Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani a comunicat instituției Avocatul Poporului faptul că Recomandarea nr. 1 din 4 ianuarie 2024 „a fost însușită și prelucrată la nivelul IPJ Botoșani, în cadrul ședinței Consiliului de Conducere din data de 22 ianuarie 2024, aspect consemnat în Registrul de procese-verbale nr. S/118 din 04.01.2024.” 

Dosar nr. 27231/2023 (rezumat) - Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o situație descrisă într-un material publicat online pe pagina cotidianului Monitorul de Suceava din data de 4.10.2023, sub titlul: Conducerea USV a luat decizia renunțării la plata cu numerar în cantina-restaurant, casierii și celelalte spații comerciale ale instituției, în care se relata despre obligativitatea efectuării plăților doar cu cardul în campusul universitar, atât de către studenți cât și de profesori.

Ulterior, prin serviciul dispecerat a fost înregistrată petiția nr. 29507 din 26 octombrie 2023, prin care un student al USV ne-a sesizat în contextul unei posibile încălcări ale art. 16 și art. 52 din Constituția României privind egalitatea în drepturi și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, nemulțumirea acestuia fiind în legătură cu ordinul rectorului USV prin care obligă la plata doar cu cardul la casieria USV, la cantină, book-caffe, cazare și își exprimă oportunitatea de a fi sesizată instanța de contencios administrativ competentă pentru „anularea ordinului, suspendarea până la soluționarea definitivă și dacă se poate și despăgubiri morale”.

Din verificările efectuate în acest caz la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a rezultat o serie de deficiențe în cunoașterea și aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 70/2015, modificată și completată prin  Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung prin care Guvernul României și-a angajat răspunderea pe actul normativ, iar Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 523 din 18 octombrie 2023, s-a pronunțat în sensul constituționalității acesteia.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 159 din 2 noiembrie 2023, prin care a propus rectorului Universității să dispună emiterea unui nou Ordin care să revoce art. 8 din Ordinul nr. 334/25.07.2023, în sensul respectării Legii nr. 70/2015 și măsuri pentru instruirea angajaților în vederea cunoașterii și aplicării corespunzătoare a legislației privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a comunicat punctul de vedere referitor la însușirea recomandării, precizând că:

– în data de 28 noiembrie 2023, a fost emis Ordinul nr. 653 din 28.11.2023 privind revocarea/înlocuirea art. 8 din Ordinul rectorului 334 din 25.07.2023 privind instrucțiunile și atribuțiile ce intră în sarcina persoanelor cu funcții de conducere din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, sens în care anexează, în copie, acest ordin;

– pentru instruirea angajaților în vederea aplicării corespunzătoare a legislației, rectorul universității a trasat această sarcină conducerii Direcției General Administrative, cu sprijinul Direcției Economice și al Serviciului Juridic, în sensul în care aceste compartimente vor asigura instruirea angajaților în vederea aplicării corespunzătoare a legislației privind operațiunile de încasări și plăți în numerar prin informarea la timp și detaliat cu privire la normele legislative precum și consilierea sau emiterea de instrucțiuni pentru clarificarea aspectelor legislative.

De urmare, Recomandarea nr. 159 din 2 noiembrie 2023 emisă de Avocatul Poporului a fost însușită în totalitate.

Dosar nr. 25717/2023 (rezumat): FOTO Nicio zi fără reclamații la Spitalul Județean Botoșani. O femeie susține că tatăl său a fost legat de pat, fără motiv, publicat online pe pagina de știri BotoșaniNews din data de 8.09.2023

În acest articol se relata cazul unui pacient internat pe secția de nefrologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani și care a fost găsit de aparținător contenționat și cu medicamentele neadministrate.

Pentru verificarea unor posibile încălcări ale normelor constituționale care reglementează dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, prevăzute de art. 34 și art. 22 din Legea fundamentală, Biroul teritorial Suceava a înaintat adrese către Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Botoșani și Colegiul Medicilor (CM) Botoșani răspunsurile comunicate fiind analizate în cele ce urmează.

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” (SJU) Botoșani, arată că pacientul s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru stare sincopată la domiciliu (pierderea stării de cunoștință) soldată cu traumatism șold stâng și a fost internat în Secțiile Cardiologie/ ATI.

A fost transferat în cadrul Compartimentului Nefrologie pentru monitorizarea funcției renale și continuarea ședințelor de hemodializă în funcție de tabloul biologic. Pentru că pacientul era agitat psihomotor cu tendința de a-și suprima cateterul venos central, fapt ce prezenta risc mare de sângerare și după ce i s-au explicat riscurile la care se supune, medicul de gardă a recomandat supraveghere și monitorizare. Ulterior, pentru că pacientul nu s-a liniștit, s-a recomandat: contenționarea, medicație specifică și monitorizarea funcțiilor vitale. Pacientul a primit medicația consemnată în Foaia de observație, însă a refuzat să o ia integral și s-a constatat că era dezorientat temporo-spațial, motiv pentru care s-a recomandat testare psihologică, evaluare psihiatrică și medicație specifică. Evaluarea psihiatrică a fost refuzată de familie, dar care, în schimb a solicitat, în scris, să însoțească pacientul pe toată perioada spitalizării, solicitare aprobată de managerul unității, medicul-șef și medicul de gardă.

Pentru completarea schemei de personal s-a aprobat prin Hotărârea Comitetului Director din 12.04.2023 scoaterea la concurs la Compartimentul Nefrologie a unui post de asistent medical generalist, însă prin OUG nr. 34/2023 Guvernul a hotărât înghețarea în anul  2023 a angajărilor în instituțiile de stat.

Pe perioada internării pacientului s-a discutat cu familia acestuia despre terapia recomandată și administrată. Familia a fost mulțumită de terapia asigurată pe perioada spitalizării și și-a cerut scuze pentru atitudinea pe care a avut-o inițial. Pacientul s-a externat cu stare generală bună, cu recomandări de specialitate pentru afecțiunile asociate, monitorizate în mediul familial.

Nu a fost efectuată o cercetare disciplinară și nu au mai existat plângeri cu privire la modul în care își desfășoară activitatea cadrele medicale din Compartimentul Nefrologie. Pacienții nefrologici sunt pacienți cu o patologie complexă, multiple comorbidități, instabili hemo-dinamic și care necesită îngrijiri speciale.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Botoșani, urmare adresei instituției Avocatul Poporului, a dispus și efectuat un controlul de către inspectorii din cadrul Compartimentului Control Unități și Servicii de Sănătate. Inspectorii sanitari au concluzionat că activitatea în spital este perfectibilă, recomandându-se întocmirea unui protocol de administrare a tratamentului cu consemnarea scrisă a eventualelor refuzuri și cu consemnarea tratamentului personal în rubricile de tratament ale FOCG și cele de administrare a tratamentului din planul de îngrijiri, iar în ceea ce privește implementarea procedurii de contenție, s-a recomandat spitalului reinstruirea personalului și monitorizarea implementării acestei proceduri pe toate secțiile, stabilindu-se termene de aducere la îndeplinire a recomandărilor.

La verificările efectuate în recontrol s-a constatat că, în secția Medicină Internă I s-a efectuat reinstruirea personalului, dar procedura este în continuare incomplet implementată, motiv  pentru care medicul șef a fost sancționat cu avertisment, conform OG nr. 2/2001, art. 5, alin. (2), lit. a), pentru neîndeplinirea recomandărilor stabilite de către inspectorii sanitari la controalele anterioare.

În secția Chirurgie Generală nu s-a efectuat reinstruirea personalului, ca urmare a obiecțiilor medicului șef, care susține că monitorizarea pacienților la 15 minute nu poate fi aplicată, din insuficiența personalului față de rata de ocupare a paturilor și complexitatea cazurilor. Din verificările efectuate pe această secție s-au constatat neconformități legate de monitorizarea pacienților contenționați, dar și un caz la care contenția s-a aplicat pe o durată mai mare de 4 ore, motiv pentru care, medicul șef a fost sancționat cu avertisment, conform OG nr. 2/2001, art. 5, alin. (2), lit. a), pentru neîndeplinirea recomandărilor stabilite de către inspectorii sanitari la controalele anterioare.

Colegiul Medicilor (CM) Botoșani, ne-a comunicat că nu au fost sesizați nici de pacient și nici de aparținătorii acestuia, așa cum reiese și din răspunsurile SJU „Mavromati” Botoșani și DSP Botoșani. 

Dosar nr. 24385/2023 (rezumat) - Mediatizarea, în articolul de presă intitulat Lupta unei mame singure cu trei copii pentru o locuință demnă în Vatra Dornei, publicat la data de 5 septembrie 2023 pe site-ul de știri News Bucovina, a unei posibile situații de risc pentru cei trei copii, din cauza condițiilor necorespunzătoare în care locuiau membrii familiei monoparentale, a determinat sesizarea din oficiu a Biroului Teritorial Suceava – Avocatul Copilului.

Astfel, pentru verificarea unor posibile încălcări ale normelor constituționale referitoare la protecția copiilor și a tinerilor, prevăzute de art. 49 din Legea fundamentală, dar și a dreptului la asistență socială (componentă a normelor constituționale care reglementează nivelul de trai – art. 47 din Constituție), Biroul Teritorial Suceava a procedat la efectuarea unor demersuri pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, respectiv Primăria Municipiului Vatra Dornei.

Din analiza răspunsurilor comunicate, prin raportare la normele legale în vigoare aplicabile, a rezultat că situația locativă a familiei a fost ameliorată, membrii familiei locuind în condiții corespunzătoare la domiciliul concubinului mamei minorilor, însă au fost identificate o serie de deficiențe în acest caz, concluzionându-se în acest sens următoarele:

 1. autoritatea publică locală nu a întocmit planul de servicii, în scopul prevenirii separării copiilor familiei monoparentale de familie – deși nerespectarea acestei obligații constituie contravenția prevăzută de dispozițiile art. 23 din Legea nr. 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie -, având în vedere identificarea unor vulnerabilități prevăzute de art. 5 din aceeași lege;
 2. Primăria Municipiului Vatra Dornei nu a acordat stimulentul educațional la care era îndreptățit copilul familiei înscris la grădiniță, având în vedere că acest drept, potrivit Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, prevăzut de art. 2 alin. (1), se acordă din oficiu copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se afla minorul în acest caz;
 3. nu a fost respectată obligația stabilită în sarcina primarului, prin dispozițiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de a dispune efectuarea, la un interval de cel mult 6 luni, a unor campanii de informare și consiliere a familiilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, cu privire la importanța înscrierii copiilor la grădiniță și la metodologia de funcționare a legii;
 4. angajații Serviciului public de asistență socială organizat la nivelul Municipiului Vatra Dornei nu cunosc și nu aplică în mod corespunzător normele referitoare la protecția copilului prevăzute atât de Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele cuprinse în legislația conexă.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 165/15.11.2023 (ce poate fi consultată accesând site-ul instituției Avocatul Poporului – www.avp.ro  – în secțiunea Activitatea AVP – Recomandări – anul 2023), adresată primarului Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava.

Prin răspunsul comunicat cu nr. 33645/2023, Primăria Municipiului Vatra Dornei ne-a transmis că recomandările Avocatului Poporului au fost însușite integral, în sensul că:

 1. au fost întocmite Planurile de servicii pentru minorii familiei, aprobate prin dispoziția primarului municipiului Vatra Dornei;
 2. s-a dispus acordarea stimulentului educațional, în valoare de 120 lei/lună, pentru minorul înscris la grădiniță;
 3. în planul de măsuri pentru anul 2024 a fost prevăzută efectuarea campaniilor de informare privind necesitatea includerii copiilor în ciclul educațional preșcolar și școlar, precum și monitorizarea situațiilor de risc de eșec sau abandon școlar;
 4. persoanele responsabile cu activitatea în domeniul asistenței sociale din cadrul autorității publice locale au fost instruite corespunzător, însușindu-și recomandarea de a-și aprofunda cunoștințele pentru a respecta și a cunoaște mai bine atât Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și normele cuprinse în legislația conexă.
Dosar nr. 24342/2023 (rezumat) Mediatizarea în presă a cazului unui minor din Rădăuți, accidentat în timp ce era transportat pe o motocicletă condusă fără permis de tatăl său, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a făcut obiectul sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului

Așadar, publicarea articolului intitulat: Inconștientul absolut: Beat, drogat și fără permis și-a băgat copilul de 4 ani în spital după ce l-a luat la o plimbare cu motocicleta, postat pe site-ul ziarului Obiectiv de Suceava din data de 4 septembrie 2023, a determinat efectuarea unor verificări, prin adrese înaintate de Biroul Teritorial Suceava – Avocatul Copilului, către: Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava, Direcția de Asistență Socială (DAS) Rădăuți și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava.

Analiza răspunsurilor comunicate de instituțiile sus-menționate a relevat, în esență, faptul că, Direcția de Asistență Socială Rădăuți nu a informat și nu a solicitat sprijinul DGASPC Suceava în acest caz, deși atât informațiile primite de la organele de poliție, cât și lipsa totală de colaborare a familiei minorului cu această instituție, în vederea efectuării unor minime verificări și pentru întocmirea unei anchete sociale, impuneau o astfel de conduită, având în vedere existența unor elemente care indicau o posibilă situație de risc, în care s-ar fi putut afla minorul.

De asemenea, s-a constat că nici DGASPC Suceava nu s-a autosesizat anterior demersului instituției Avocatul Poporului, iar după primirea solicitării de la Biroul Teritorial Suceava nu a luat toate măsurile necesare pentru a respecta obligația de a verifica și de a soluționa sesizarea (deși aceasta viza un posibil caz de abuz/neglijare asupra copilului), obligație instituită prin dispozițiile art. 98 lit. a) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea respectării dreptului prevăzut la art. 89 alin. (1).

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 16 din 18 ianuarie 2024, adresată conducerii celor două instituții: Direcția de Asistență Socială Rădăuți, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, recomandare ce poate fi consultată pe site-ul instituției Avocatul Poporului – www.avp.ro – în secțiunea Activitatea AVP – Recomandări – anul 2024.

Totodată, s-a procedat la extinderea demersurilor, dat fiind faptul că în timpul verificărilor efectuate s-a constatat că numele victimei minore a infracțiunii de vătămare corporală din culpă figura pe site-ul portalului instanțelor de judecată (www.portaljust.ro), atât în dosarul principal al cauzei înregistrat la Judecătoria Rădăuți, dar și în alte două dosare conexe cauzei, impunându-se a fi luate măsuri corespunzătoare de către această instanță în vederea anonimizării numelui persoanei vătămate minore, Judecătoria Rădăuți luând, de altfel, cu celeritate măsurile pentru anonimizarea numelui copilului.

Prin răspunsurile transmise de Direcția de Asistență Socială Rădăuți, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, se remarcă eforturile întreprinse de către aceste instituții în vederea respectării Recomandării nr. 16 din 18 ianuarie 2024. În acest sens, DGASPC Suceava precizează că, dat fiind faptul că tatăl minorului refuză în continuare să colaboreze cu instituțiile de protecție a copilului, analizează posibilitatea de a învesti instanța de judecată cu emiterea unei ordonanțe președințiale în vederea încredințării minorului la mamă, sau instituirea unei măsuri speciale de protecție, subliniind totodată faptul că, au fost notificate în scris cele 114 UAT-uri din județul Suceava, cu privire la respectarea drepturilor copilului, urmând ca acolo unde se constată nerespectarea acestor drepturi, să se dispună de urgență verificări.

Dosar nr. 19223/2023 (rezumat) Cazul de agresiune sexuală mediatizat de presă în articolul intitulat Bărbat arestat după ce s-a masturbat peste o minoră, într-un microbuz aglomerat, publicat online în data de 12 iulie 2023, de ziarul Monitorul de Suceava, a determinat sesizarea din oficiu a instituției Avocatul Poporului, verificările fiind efectuate prin demersuri în scris înaintate către Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, care au tratat cu maximă atenție acest caz

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a procedat la efectuarea evaluării inițiale a cazului și a inclus-o pe minoră într-un program de consiliere psihologică în cadrul instituției, cazul acesteia rămânând și în monitorizarea Serviciul de Asistență Socială din cadrul autorității publice de domiciliu al acesteia.

S-a remarcat rapiditatea cu care organele de poliție (din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului) au efectuat cercetarea penală în acest caz, având în vedere că fapta, care a fost comisă asupra unei minore într-un microbuz cu mai mulți călători, pe ruta Poieni Solca – Suceava, a avut loc în data de 7 iulie 2023,  iar dosarul ce a fost instrumentat a fost înaintat deja la data de 22 iulie 2023 către Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, cu propunerea de trimitere în judecată a inculpatului, în stare de arest preventiv.

Totodată, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a înaintat Rechizitoriul întocmit cu maximă celeritate către Judecătoria Gura Humorului, dosarul având ca obiect agresiunea sexuală, fiind înregistrat pe rolul acestei instanțe în data de 24 iulie 2023.

Din verificările efectuate pe portalul instanțelor de judecată a fost identificată o deficiență la înregistrarea datelor în această cauză, în sensul că numele minorei nu a fost protejat, împrejurare în care Avocatul Poporului a solicitat Judecătoriei Gura Humorului să dispună măsuri în vederea anonimizării numelui copilului – parte vătămată a agresiunii sexuale, în concordanță atât cu normele legale în vigoare, dar și cu dispozițiile din Hotărârea nr. 600 din 13 mai 2021 a Consiliului Superior al Magistraturii.

Judecătoria Gura Humorului a procedat rapid la remedierea deficienței semnalate de Avocatul Poporului, astfel încât, la aproximativ o oră de la înaintarea adresei către această instanță, numele minorei a fost anonimizat. 

Dosar nr. 19659/2023 (rezumat) - În scopul prevenirii restrângerii dreptului la transport gratuit, pentru elevii care învață și domiciliază în municipiul Suceava, care, în opinia autorității publice locale, nu vor mai beneficia de transport local gratuit pe perioada vacanțelor școlare, după intrarea în vigoare a Legii nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, poziție susținută într-o conferință de presă care a avut loc la data de 12 iulie 2023, mediatizată de presă, Avocatul Poporului a decis sesizarea din oficiu.

Dacă anterior – prin Legea educației naționale nr. 1/2011-, acestor elevi li se recunoștea dreptul de a beneficia de transport local gratuit pe tot parcursul anului calendaristic,  într-adevăr, prin modificările aduse de Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, elevilor care învață în localitatea de domiciliu nu li se vor mai asigura abonamente gratuite pentru transport în tot cursul anului calendaristic, însă aceștia vor beneficia de aceste facilități pe tot parcursul anului școlar, în timp ce în cazul celor care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, situația va rămâne reglementată identic ca în vechea Lege, în sensul că aceștia vor beneficia de transport gratuit numai pe durata cursurilor școlare.

Analizând cele două situații, se constată că, prin Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, sunt utilizate două sintagme diferite: „pe tot parcursul anului școlar”- în cazul elevilor care învață în localitatea de domiciliu, respectiv „pe durata cursurilor școlare” – pentru elevii școlarizați în unități de învățământ situate în afara localității de domiciliu, astfel încât și înțelesul acestor expresii este în mod evident diferit.

Este puțin probabil ca pentru elevii care învață în localitatea de domiciliu voința legiuitorului să fi fost aceea de a restrânge dreptul acestora la transport local gratuit, în sensul acordării facilității numai pe perioada desfășurării cursurilor școlare, luând în considerare că este folosită oricum o sintagmă diferită – pe tot parcursul anului școlar – a cărei întindere nu poate fi rezumată numai la perioadele în care se desfășoară cursurile școlare, în cuprinsul acesteia intrând, în mod evident, și perioadele stabilite pentru vacanțele elevilor.

Printre atribuțiile prevăzute în sarcina Ministerului Educației, în Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar se regăsește și cea cuprinsă în dispozițiile art. 115 alin. (2) lit. r) – de stabilire a structurii anului școlar, prin ordin al ministrului educației.

Așadar, pentru a înțelege sensul sintagmei „pe tot parcursul anului școlar”, se impune consultarea Ordinului emis de ministrul educației prin care se aprobă structura anului școlar.

Or, Ordinul nr. 3800/2023 privind structura anului școlar 2023-2024 emis de ministrul educației stabilește nu numai faptul că noul an școlar începe la 1 septembrie 2023 și se încheie la 31 august 2024, ci și faptul că în structura anului școlar sunt prevăzute nu doar intervale de cursuri, ci și intervale de vacanță, vacanța de vară a elevilor fiind indicată expres.

În baza argumentelor transmise, autoritatea publică locală ne-a comunicat că urmează să aibă în vedere  inițierea unui Proiect de Hotărâre de Consiliu Local cu privire la acordarea de facilități pentru transportul public local elevilor și studenților, în concordanță cu prevederile Legii nr. 198 din 4 iulie 2023 a învățământului preuniversitar și ale Legii nr. 199 din 4 iulie 2023 a învățământului superior, proiect care va clarifica aspectele neclare din legislația națională.

De altfel, în cadrul unei noi conferințe de presă care a avut loc în data de 4 septembrie 2023, autoritatea publică locală a clarificat controversele legate de facilitățile acordate elevilor pentru transportul local, comunicând  faptul că elevii din municipiul Suceava pot să își reîncarce gratuit cartelele de călătorie TPL cu un nou abonament, pentru aproape un an de zile, începând din săptămâna 4-10 septembrie 2023, cu valabilitate până la 31 august 2024.

Dosar nr. 15572/2023 (rezumat) - Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la aspectele relatate online pe pagina cotidianului Monitorul de Botoșani din data de 6.06.2023, în care se relata despre cazul unui bărbat, încadrat în grad de handicap grav cu asistent personal, decedat în incendiul provocat de propriul tată din comuna Ungureni, județul Botoșani.

Urmare demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Suceava, s-a constatat că nu se face dovada unei proceduri de lucru privitoare la încadrarea, evaluarea, monitorizarea activității și instruirea asistentului/ților personal/i al persoanei cu handicap grav, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și ale Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, inclusiv dovada efectuării controlului medical la angajare și mai ales controlul medical periodic psihiatric necesar doar pentru personalul care îngrijește persoana cu handicap reglementat de Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. I, Fișa nr. 136; nu se efectuează controale în teren cu privire la activitățile asistentului/ților personal/i ai persoanelor cu handicap grav în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, republicată; nu se face dovada întocmirii raportului semestrial, prevăzut la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, republicată, astfel încât să conțină toate informațiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată; nu se face dovada respectării dispozițiilor art. 38 din Legea nr. 448/2006, republicată, pentru asistentul/ții personal/i angajați ai autorității; nu se face dovada înlocuirii asistentului personal (când acesta se află în incapacitate temporară de muncă sau concediu de odihnă) potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, republicată sau în cazul în care nu poate asigura un înlocuitor, acordarea indemnizației prevăzută la art. 43 alin. (1) sau găzduirea într-un centru de tip respira, potrivit prevederilor art. 37 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, republicată; nu se face dovada respectării dreptului persoanei cu handicap de a fi îngrijită și protejată într-un centru din localitatea/județul în a cărei/cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința, potrivit  dispozițiilor art. 54 din Legea 448/2006, republicată.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 27 din 30 ianuarie 2024, prin care a propus primarului comunei Ungureni, județul Botoșani, ca în exercitarea atribuțiilor conferite prin legislația în vigoare să dispună măsuri pentru instruirea angajaților autorității publice locale în vederea aplicării corespunzătoare a legislației privind respectarea și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și în special cele referitoare la: încadrarea, evaluarea, monitorizarea activității și instruirea asistentului/ților personal/i al persoanei cu handicap grav; înlocuirea asistentului personal pe durata incapacității temporare de muncă și a concediului de odihnă; efectuarea examen psihiatric doar pentru personalul care îngrijește persoana cu handicap și pentru asistentul maternal – la indicația medicului specialist de medicina muncii și anual examen psihologic; întreprinderea tuturor demersurilor pentru ca persoana cu handicap să fie îngrijită și protejată într-un centru din localitatea/județul în a cărei/cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința, pentru evitarea, în viitor, a unor consecințe deosebit de grave, într-un termen rezonabil, care să fie comunicat instituției Avocatul Poporului.

Prin adresa nr. 2981 din 13.03.2024, a Primăriei comunei Ungureni, județul Botoșani, suntem informați că:

– „în data de 12 martie 2024, personalul din cadrul compartimentului de asistență socială a organizat o întâlnire cu asistenții personali încadrați la Primăria comunei Ungureni discutându-se aspecte legate de asigurarea igienei corporale a persoanei cu handicap, a articolelor de îmbrăcăminte, întreținerea corespunzătoare a curățeniei în spațiul de locuit, crearea unor condiții normale de viață, sprijinirea realizării planurilor de recuperare indicate de specialiști, precum și urmărirea efectuării tratamentului prescris de medici. De asemenea s-a subliniat faptul că scopul vizitelor la domiciliul persoanei încadrate în grad grav de handicap reprezintă un prilej unic și eficient de verificare, informare, consiliere referitor la atribuțiile care le revin. În contextul în care în urma acestor vizite inopinate, în teren, membrii compartimentului de asistență socială pot evidenția climatul familial, rețeaua socială/legătura cu comunitatea, condițiile de locuit, nevoile medicale etc., li s-a pus în vedere asistenților personali necesitatea permiterii accesului în locuință.

– membrii compartimentului de asistență socială au comunicat asistenților personali că în cursul trimestrului II al anului 2024, Primăria Ungureni (în calitate de angajator), va organiza instruirea acestora, în colaborare cu o firmă acreditată, precum și evaluarea stării de sănătate (medicina muncii). Așadar asistenții personali au fost informați cu privire la obligativitatea participării atât la sesiunea de evaluare a sănătății, cât și participării la instruire. Menționăm că ultima instruire a asistenților personali a fost organizată în anul 2021 (luna iunie) – Inside Training4U.

– compartimentul de asistentă socială, semestrial, prezintă un raport de activitate privind verificarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. În acest sens se efectuează periodic vizite privind activitatea asistenților personali evidențiate prin rapoarte anexate la dosarele personale ale acestora, în urma cărora sunt consiliați și informați cu privire la atribuțiile care le revin conform fișei postului, dar și referitor la drepturile persoanelor cu handicap.”

Drept urmare, Recomandarea nr. 27 din 30 ianuarie 2024 emisă de Avocatul Poporului a fost însușită în totalitate.

Dosar nr. 10532/2023 (rezumat) Mediatizarea în presa locală din Suceava a unui accident rutier produs de un minor, în orașul Cajvana, județul Suceava, caz semnalat în articolul intitulat Puști de 17 ani, rănit după ce intrat cu mașina într-un cap de pod și apoi într-un stâlp. Foto, postat pe site-ul publicației electronice Informația Ta, din data de 10 aprilie 2023, a determinat autosesizarea instituției Avocatul Poporului

Verificările în acest caz, vizând elementele unor posibile încălcări ale normelor constituționale referitoare la protecția copiilor și a tinerilor, respectiv a dreptului la viață și la integritate fizică și psihică, statuate de art. 49 și art. 22 din Legea fundamentală, au fost efectuate prin adrese înaintate de Biroul Teritorial Suceava către: Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și la Primăria orașului Cajvana, județul Suceava.

Analiza răspunsurilor comunicate a relevat – dincolo de faptul că instituțiile au intervenit și au luat măsurile necesare pentru verificarea situației și acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare minorului accidentat în urma producerii evenimentului rutier-, și faptul că, din informațiile transmise Primăriei Orașului Cajvana, obținute de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, minorul în cauză, deși a fost înscris la începutul anului școlar 2023-2024, în clasa a VIII-a, nu s-a prezentat nicio zi la școală, situație ce nu a fost semnalată de către unitatea școlară serviciului de asistență socială din cadrul autorității publice locale, pentru a lua măsurile necesare.

Or, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituie în sarcina cadrelor didactice, prin dispozițiile art. 52 alin. (4), obligația de a semnala serviciului public de asistentă socială sau, după caz, direcției generale de asistentă socială si protecția copilului cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului identificate în timpul desfășurării activității, absența elevului constituind o formă de neglijare – neglijarea educațională.

Potrivit art. 14 alin. (7) din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar: „Pentru sprijinirea părinților în asigurarea participării la cursuri a beneficiarului primar minor și a respectării contractului educațional, unitățile de învățământ preuniversitar pot solicita intervenția direcțiilor generale județene de asistență socială și protecția copilului/Direcției Municipiului București de Asistență Socială și Protecția Copilului ori a serviciilor publice de asistență socială”, școlile având totodată posibilitatea ca, în considerarea dispozițiile art. 17 alin. (3), pentru elevii care se află în situație de abandon școlar sau în risc major de abandon școlar, să dezvolte măsuri prioritare de intervenție, cu sprijinul partenerilor de la nivel local, județean, național și internațional.

În acest context, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 17/22.01.2024, adresată directorului Liceului Tehnologic „Ștefan Cel Mare” Cajvana, pentru a dispune măsurile necesare în vederea respectării următoarelor obligații:

– de a semnala serviciului public de asistentă socială din cadrul Primăriei Orașului Cajvana sau, după caz, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului identificate în timpul desfășurării activității, obligație instituită prin dispozițiile art. dispozițiile art. 52 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– de sprijinire a părinților în asigurarea participării la cursuri a beneficiarului primar minor și a respectării contractului educațional în cazul elevului care nu s-a prezentat la școală în anul școlar 2023-2024;

– de a identifica și aplica măsuri prioritare de intervenție, cu sprijinul partenerilor de la nivel local (Primăria Orașului Cajvana) și județean (Inspectoratul Școlar Județean Suceava, DGASPC Suceava, Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava), care să conducă la reluarea cursurilor școlare de către elevul respectiv, în vederea respectării atât a principiului interesului superior al copilului, prevăzut de art. 6 lit. a) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar și a principiului interesului superior al elevului, stabilit de art. 3 lit. v) din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar.

Recomandarea Avocatului Poporului nr. 17/22.01.2024 (disponibilă spre consultare pe site-ul instituției Avocatul Poporului – www.avp.ro – în secțiunea Activitatea AVP -Recomandări – anul 2024) a fost însușită de conducerea Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, răspuns comunicat Biroului Teritorial Suceava, de către unitatea de învățământ, prin adresa nr. 430/9.02.2024. 

Dosar nr. 10499/2023 (rezumat) Birocrația semnalată de mass-media la nivelul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, în cazul tergiversării eliberării certificatului constatator al nașterii unui copil (cu tată român și mamă peruană), document ce stă la baza întocmirii certificatului de naștere - în lipsa căruia nou-născutul nu se poate bucura de drepturile prevăzute de normele legale în vigoare-, a constituit temeiul sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului

Răspunsurile comunicate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani și de Spitalul Județean de Urgență (SJU) „Mavromati” Botoșani, în urma demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Suceava–Avocatul Copilului, au confirmat veridicitatea cazului semnalat de presă, precum și faptul că după mediatizare, Secția Obstretică Ginecologie a spitalului a eliberat părinților certificatul constatator al nașterii, după 6 luni de la nașterea copilului.
Potrivit dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, certificatul medical constatator al nașterii, atât pentru copilul născut viu, cât și pentru copilul născut mort, se impune a fi întocmit în termen de 24 de ore de la naștere, răspunderea pentru îndeplinirea acestei obligații revenind medicului care a asistat sau a constatat nașterea și medicului șef de secție. De altfel, aceste obligații sunt cuprinse și în dispozițiile art. 8 din Ordinul 359/2012 privind criteriile de înregistrare și declarare a nou-născutului, emis de Ministerul Sănătăți.
Analiza răspunsurilor comunicate, raportat la normele legale în vigoare, incidente în acest caz, au condus la reținerea următoarelor concluzii:
1. medicul care a asistat, a supravegheat sau a constatat nașterea copilului, iar dacă acesta nu și-a putut îndeplini obligațiile, medicul șef de secție obstetrică-ginecologie, avea obligația de a elibera certificatul medical constatator al nașterii în termen de 24 de ore de la naștere, obligație ce în acest caz nu a fost respectată, tergiversându-se întocmirea acestui act medical de la data la care a avut loc nașterea – 17.09.2022, până la eliberarea efectivă a acestui document – 5.04.2023;
2. nu există niciun temei legal pentru refuzul eliberării certificatului medical constatator al nașterii și nu poate fi invocat niciun motiv pentru a întârzia eliberarea acestui act medical;
3. medicul din cadrul Secției Obstetrică-Ginecologie a SJU „Mavromati” Botoșani, care a asistat la nașterea copilului în acest caz, nu a cunoscut dispozițiile legale în vigoare privind obligația întocmirii certificatului medical constatator al nașterii în termen de 24 de ore de la naștere, existând indicii că nici ceilalți medici care își desfășoară activitatea în cadrul acestei secții, precum și medicul șef de secție obstetrică-ginecologie, nu cunosc dispozițiile art. 11 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nici prevederile Ordinului Ministerului Sănătății 359/2012 privind criteriile de înregistrare și declarare a nou-născutului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 237 din 09.04.2012.
Deficiențele constatate la nivelul Secției Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, dar și necesitatea preîntâmpinării repetării unor situații asemănătoare, au condus la emiterea Recomandării nr. 74/2023, către managerul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani.
Prin recomandarea emisă în acest caz, Avocatul Poporului a apreciat că la nivelul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani sunt necesare măsuri de informare pentru cunoașterea și respectarea de către medicii care lucrează în Secția Obstetrică-Ginecologie a obligației de a elibera certificatul medical constatator al nașterii în termen de 24 de ore de la naștere, obligație ce incumbă medicului care a asistat, a supravegheat sau a constatat nașterea, iar când acesta nu își poate îndeplini obligațiile, medicului șef de secție obstetrică-ginecologie, recomandare ce a fost însușită de managerul unității medicale prin măsurile dispuse în acest sens, așa cum rezultă din adresa comunicată cu nr. 32748/9.06.2023.

Dosar nr. 8132/2023 (rezumat) - Asistența medicală necorespunzătoare de care a avut parte un copil, la Secția de Pediatrie – urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, caz semnalat de presă, al cărui deznodământ putea fi nefericit, a făcut obiectul sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului.

Astfel, articolul intitulat: Fată trimisă acasă de la Spitalul de Copii Botoșani pe motiv că nu are nimic, diagnosticată cu apendicită acută câteva ore mai târziu. «O doamnă „doctor” plictisită, probabil proaspăt trezită», publicat la data de 16 martie 2023, pe site-ul de știri Botoșani News, în care mama minorei și-a exprimat revolta în legătură cu modul în care a fost consultată fiica sa, la Secția de Pediatrie – Urgențe a Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani, aspectele prezentate indicând elemente de neglijare medicală, dat fiind faptul că unitatea medicală nu a asigurat din primul moment o îngrijire medicală corespunzătoare pentru acest copil, a determinat efectuarea unor verificări, prin adrese înaintate de Biroul Teritorial Suceava – Avocatul Copilului, către: Spitalul Județean de Urgență (SJU) „Mavromati” Botoșani, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Botoșani, precum și la Colegiul Medicilor Botoșani.

Analiza răspunsurilor comunicate de instituțiile sus-menționate a relevat, în esență, faptul că, unei paciente minore, prezentată în urgență în dimineața zilei de 7 martie 2023, în jurul orei patru, nu i s-a recomandat/efectuat examinarea ecografică pelviabdominală și/sau analizele de laborator necesare, și nici consult chirurgical de specialitate, administrându-i-se, după un consult sumar, doar un calmant injectabil, după care a fost trimisă acasă.

Ulterior, agravarea stării de sănătate a minorei, dar și grija deosebită de care a dat dovadă mama acesteia, care a condus-o în dimineața aceleiași zile la un Centru medical privat pentru o examinare ecografică abdomino-pelvină, a contribuit decisiv la prevenirea unor posibile complicații în acest caz, având în vedere că, din buletinul investigației efectuate s-a pus un anumit diagnostic, context în care minora, însoțită de mama acesteia, s-a deplasat din nou la Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, de această dată beneficiind de intervenția chirurgicală ce se impunea, dar și de o îngrijire medicală corespunzătoare.

Printre concluziile desprinse în urma verificărilor efectuate, care subliniază o serie de deficiențe identificate la unitatea medicală, au fost reținute următoarele:

nu se respectă Procedura operațională – PO 200-01 – referitoare la triajul și internarea pacienților în CPU-Pediatrie, potrivit căreia respectarea etapelor diagnostice impune respectarea principiului potrivit căruia, „până la proba contrarie, orice copil care se prezintă în urgență trebuie considerat în stare critică” și nici regula potrivit căreia „laboratoarele spitalului, precum și serviciile de imagistică au obligația de a prioritiza investigațiile de UPU-Pediatrie”;

– în urma controlului efectuat, prin Procesul-verbal nr. 0663/10.05.2023 Direcția de Sănătate Publică Botoșani a trasat o serie de măsuri ce trebuiau realizate la CPU-S Pediatrie a SJU „Mavromati” Botoșani (organizarea și dotarea unui laborator de analize de urgență (hematologie, biochimie, enzime), conform Ordinului MS nr. 1706/2007; întocmirea de proceduri medicale algoritmice pentru principalele Sindroame de prezentare în CPU-S pediatrie (Sindrom dureros abdominal, Sindrom febril, etc); măsuri pentru asigurarea operării unui Rx mobil și a unui ecograf pentru investigațiile de urgență în CPU-S pediatrie; remedierea modului de întocmire a documentelor medicale -FPU (completarea corectă și completă a documentelor medicale-FPU), însă Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani nu a procedat la implementarea acestora.

În vederea remedierii deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 22 din 22 ianuarie 2024, adresată managerului Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, al cărei conținut poate fi consultat pe site-ul instituției Avocatul Poporului – www.avp.ro – în secțiunea Activitatea AVP -Recomandări – anul 2024.

Prin adresa nr. 16003/23.03.2024, însoțită de copia procesului-verbal de instruire a personalului, precum și de copiile a două noi proceduri operaționale, Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, cu referire la Recomandarea nr. 22 din 22 ianuarie 2024, precizează că au fost implementate următoarele măsuri la nivelul UPU Pediatrie:

au fost întreprinse demersurile pentru organizarea și dotarea unui laborator de analize de urgență, încheindu-se în acest scop un contract cu o societate comercială care activează în domeniul analizelor de laborator, de punere la dispoziție a unui analizor de biochimie uscată SPOTCHEM EZ SP-4430 și a unui analizor de hematologie ICON 5 OP pentru UPU Pediatrie;

personalul medical al Secției a fost reinstruit cu privire la modul de întocmire a documentelor medicale – FPU;

au fost întocmite procedurile operaționale PO 200-05 privind sindromul febril la pacientul pediatric și PO 200-06 privind sindromul dureros abdominal la pacientul pediatric.

Așadar, din răspunsul comunicat, dar și din documentele atașate anexat adresei de răspuns, rezultă că Recomandarea Avocatului Poporului nr. 22 din 22 ianuarie 2024 a fost însușită de unitatea medicală, prin măsurile dispuse creându-se premisele asigurării unui act medical de calitate pentru pacienții minori care se prezintă la UPU Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani.

Dosar nr. 7425/2023 (rezumat) Cazul de agresiune fizică asupra unui elev, semnalat în articolul intitulat Elev de clasa a VIII-a, agresat serios de un licean venit «în vizită» în școala băiatului, publicat online la data de 14 martie 2023 în ziarul Monitorul de Suceava, eveniment ce a avut loc în curtea Școlii Gimnaziale „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, județul Suceava a făcut obiectul autosesizării instituției Avocatul Poporului

Verificările în acest caz au fost efectuate prin adrese înaintate de Biroul Teritorial Suceava către: Școala Gimnazială „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava și la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava.

Analiza răspunsurilor comunicate de instituțiile sus-menționate a relevat, în esență, faptul că, deși a luat act de producerea evenimentului, nici conducerea școlii și nici vreun alt cadru didactic al unității de învățământ la care s-au produs actele de violență asupra elevului școlii nu au semnalat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava această situație, în scopul asigurării unei intervenții specializate.

Or, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituie în sarcina cadrelor didactice, potrivit dispozițiilor art. 52 alin. (4), obligația de a semnala serviciului public de asistentă socială sau, după caz, direcției generale de asistență socială si protecția copilului cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului, identificate în timpul desfășurării activității, obligație ce incumbă, de altfel, și în temeiul dispozițiilor art. 89 alin (3) al aceleiași legi.

În acest context, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 88/13.06.2023, adresată directorului Școlii Gimnaziale „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, în vederea dispunerii unor măsuri pentru cunoașterea și respectarea de către cadrele didactice ale acestei unități de învățământ a dispozițiilor legale indicate anterior, astfel încât, în eventualitatea producerii unor cazuri de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra elevilor minori din această școală, să fie sesizată imediat DGASPC Suceava.

Recomandarea Avocatului Poporului nr. 88/13.06.2023 (disponibilă spre consultare pe site-ul instituției Avocatul Poporului – www.avp.ro – în secțiunea Activitatea AVP -Recomandări – anul 2023) a fost înaintată prin poștă unității de învățământ, iar ulterior, întrucât demersurile efectuate au rămas fără răspuns, a fost necesară intervenția Inspectoratului Școlar Județean Suceava, în calitate de autoritate ierarhic superioară, obligată să intervină în acest caz, în temeiul dispozițiilor art. 27 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată.

Prin adresa nr. 5226/22.12.2023, conducerea Școlii Gimnaziale „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, județul Suceava ne-a informat că își însușește Recomandarea Avocatului Poporului nr. 88/13.06.2023. 

Dosar nr. 2340/2023 (rezumat) - Mediatizarea în presă a cazului de conducere a unui autoturism de către un minor, semnalat în articolul intitulat Minor prins la volan după o urmărire în trafic, în municipiul Suceava, postat pe site-ul publicației electronice Informația Ta din data de 23 ianuarie 2023, a determinat sesizarea din oficiu a Biroului Teritorial Suceava – Avocatul Copilului, pentru verificarea unor posibile încălcări ale normelor constituționale referitoare la protecția copiilor și a tinerilor, prevăzute de art. 49 din Legea fundamentală.

Răspunsurile comunicate la demersurile înaintate în scris Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava, respectiv Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, au confirmat informațiile relatate de presă, pe numele minorului fiind înregistrat un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Cu ocazia anchetei sociale efectuate de autoritatea publică locală la domiciliul minorului, bunica maternă a copilului a prezentat o procură notarială, încheiată la un Birou Notarial Public din județul Suceava, potrivit căreia mama copiilor familiei monoparentale a împuternicit-o pe bunică să se ocupe de cei trei copii până la majoratul acestora, în sensul că pentru exercitarea temporară a drepturilor părintești, pe durata plecării mamei copiilor la muncă în străinătate, a fost delegată bunica maternă, urmând ca mandatul să se extindă și asupra oricărui alt drept îndeplinit în folosul copiilor de către mandatară, chiar dacă nu este prevăzut în mod expres în procura notarială întocmită.
Potrivit normelor legale în vigoare, delegarea temporară a exercitării drepturilor părintești, pentru perioada în care părintele care exercită singur autoritatea părintească urmează să plece la muncă în străinătate, poate fi făcută numai prin hotărâre judecătorească, cu respectarea procedurii speciale prevăzută de art. 104-105 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În acest sens, dispozițiile art. 104-105 din Legea nr. 272/2004 impun, pentru protecția copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, respectarea unor obligații, printre acestea regăsindu-se și cea privind depunerea notificării la serviciul de asistență socială al autorității publice locale, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara, în care trebuie menționată persoana desemnată să asigure întreținerea copilului/copiilor pe perioada absenței părinților, instanța de tutelă fiind singura autoritate îndrituită să dispună în astfel de cazuri, prin hotărâre, delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un an.
Deși aveau posibilitatea să constate acest aspect atunci când li s-a înmânat copia procurii notariale, reprezentanții Primăriei comunei Ipotești nu au luat nicio măsură pentru a urmări intrarea în legalitate în acest caz.
Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 64/2023, adresată primarului comunei Ipotești, județul Suceava, vizând:
1. inițierea unei campanii de informare a părinților domiciliați în raza teritorială a acestei unități administrative, în vederea:
a) conștientizării părinților asupra riscurilor asumate prin plecarea acestora la muncă în străinătate;
b) informării părinților cu privire la obligațiile ce le revin în situația în care intenționează să plece la muncă în străinătate, prevăzute în art. 104 și 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. dispunerea măsurilor necesare în vederea cunoașterii și aplicării corespunzătoare a normelor referitoare la protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate, prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și a obligațiilor stabilite prin Procedura de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și serviciile de care aceștia pot beneficia, prevăzută de Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 691/2015, de către angajații serviciului public de asistență socială organizat la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava,
3. urmărirea intrării în legalitate în acest caz (delegarea temporară a autorității părintești prin hotărâre a instanței de tutelă, conform art. 104-105 din Legea nr. 272/2004).
Primăria comunei Ipotești, prin adresa nr. 7652/9.06.2023, a transmis faptul că Recomandarea Avocatului Poporului nr. 64 din 24 aprilie 2023 a fost însușită integral, în sensul că a fost inițiată o campanie de informare a părinților din comunitate asupra obligațiilor ce le revin în situația în care intenționează să plece la muncă în străinătate, ce poate fi consultată pe site-ul autorității publice locale (https://primariaipotesti.ro/asistenta_sociala.html), în care se regăsesc informațiile, recomandările, precum și modelul de notificare ce trebuie completat și depus la Primăria comunei Ipotești în aceste situații. De asemenea, autoritatea publică locală a comunicat că va avea în vedere ca personalul să participe la cursuri de perfecționare prioritar pe tema copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, dispunându-se până atunci autoperfecționarea personalului angajat în cadrul Compartimentului de Asistență Socială cu privire la normele legale în vigoare incidente în aceste cazuri.
Dat fiind faptul că delegarea temporară a autorității părintești în acest caz a fost făcută prin procură notarială, contrar normelor legale în vigoare, Avocatul Poporului a considerat utilă transmiterea unei adrese președintelui Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR), ca în baza prerogativelor oferite prin dispozițiile art. 53 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată, să asigure informarea notarilor publici din teritoriu cu privire la faptul că desemnarea – prin intermediul unei procuri speciale – a persoanei care se va ocupa de creșterea și îngrijirea copiilor ai căror părinți aleg să plece la muncă în străinătate constituie o practică greșită și ilegală, instanța de tutelă fiind singura autoritate care poate dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului pe durata lipsei părinților, conform procedurii speciale prevăzută de art. 104-105 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, prin adresa nr. 3028/2023, a mulțumit instituției noastre pentru aspectele sesizate, comunicându-ne că, prin adresa de informare nr. 3548/10.05.2023 a reamintit imperativ notarilor publici din teritoriu faptul că prin modificările aduse Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, a fost introdus un capitol special destinat acestei problematici și care reglementează de o manieră lipsită de echivoc procedura de desemnare a persoanei care poate să efectueze operațiuni ce țin de delegarea exercitării autorității părintești.

2022

Dosar nr. 945/2022 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la aspectele relatate online pe pagina Facebook a administratorului contului NewsBucovina.ro din 1.11.2022, în care se relata cazul familiilor care locuiesc, în condiții insalubre, în căminul social de lângă sediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava și care se află în administrarea Primăriei municipiului Suceava

 Urmare demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Suceava, s-a constatat că situația relatată nu a determinat autoritatea publică locală, respectiv Primăria Municipiului Suceava,  prin serviciile de specialitate, să depună diligențele pentru asigurarea unui trai decent chiriașilor din imobilul situat pe Calea Unirii, nr. 15 – Căminul 2, fiindu-i mai facil să susțină că starea proastă a imobilului se datorează în mare parte locatarilor, dar s-a putut observa, din materialul prezentat, faptul că, o parte din aceștia efectuaseră lucrări de amenajare și îmbunătățire a spațiilor private de locuit, era curățenie, văruit.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 15 din 18 ianuarie 2024, prin care a propus primarului municipiului Suceava, ca în exercitarea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, să ia toate măsurile specifice alocării fondurilor necesare în scopul efectuării de reparații la imobilul situat în Municipiul Suceava, Calea Unirii, nr. 15 – Căminul 2 și să depună toate diligențele, prin compartimentele de specialitate, în scopul efectuării reparațiilor la imobilul mai sus menționat, respectiv lucrări de înlocuire a șarpantei, lucrări de înlocuire a instalației electrice, lucrări de renovare a băilor – văruit, înlocuit faianță, chiuvete, baterii chiuvete, reamenajare dușuri, văruit casa scării, într-un termen rezonabil, care să fie comunicat instituției Avocatul Poporului.

Prin adresa nr. 3984 din 26.02.2024 a Primăriei Municipiului Suceava, suntem informați că:

– „pentru realizarea unor lucrări ample de investiții la imobilul la care faceți referire, Serviciul evidența și administrarea imobilelor de locuit prin Nota de Fundamentare nr. 48960 din 7.12.2023 a solicitat fonduri pentru lucrări de reparații acoperiș, instalație sanitară și electrică;

– lucrările menționate mai sus vor fi realizate prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Suceava.

De urmare, Recomandarea nr. 15 din 18 ianuarie 2024 emisă de Avocatul Poporului a fost însușită în totalitate. 

Dosar nr. 862/2022 (rezumat): Apă cu bacterii coliforme, nitrați și colonii de bacterii, facturată de ACET ca apă potabilă, publicat online pe pagina cotidianului Monitorul de Suceava din data de 6.10.2022

Locuitorilor orașului Liteni, județul Suceava le este furnizată apă potabilă care nu respectă parametrii de potabilitate. Avocatul Poporului a aprobat efectuarea unor verificări prin adrese înaintate Primăriei orașului Liteni, județul Suceava, ACET SA Suceava – operatorul de apă canal și Direcției Județeană de Sănătate Publică (DSP) Suceava, răspunsurile comunicate fiind analizate în cele ce urmează.
Primăria orașului Liteni, județul Suceava, precizează că gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al UATO Liteni, potrivit H.C.L. a orașului Liteni nr. 3 din 25.02.2010, a fost delegată operatorului regional ACET S.A. Suceava, fapt pentru care s-a încheiat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 17 din 13.04.2010, dar a solicitat lămuriri operatorului privind calitatea apei.
ACET SA Suceava – operatorul de apă canal, arată că monitorizează atât fizico-chimic cât și bacteriologic apa tratată și distribuită în orașul Liteni conform Programului de monitorizare a calității apei potabile vizat de Direcția de Sănătate Publică Suceava și este răspunzătoare de calitatea apei doar până în punctul de delimitare, funcționarea și întreținerea instalațiilor interioare ale imobilelor căzând în sarcina proprietarilor acestora.
În prezent, ACET S.A. împreună cu orașul Liteni caută soluții pentru retehnologizarea stațiilor de tratare apă ce deservesc orașul Liteni, soluțiile ce vor fi stabilite vor avea în vedere și schimbările ce s-au petrecut în ultima perioadă în calitatea apei din sursă.
Nu au fost făcute solicitări de verificare a parametrilor de potabilitate a apei furnizate de ACET S.A. Suceava din partea Primăriei orașului Liteni sau de către locuitorii acestuia, și nu au fost înregistrate probe necorespunzătoare în ceea ce privește calitatea apei potabile furnizate.
ACET S.A. Suceava deține autorizație sanitară de funcționare pe raza orașului Liteni, respectiv pentru Stația de Apă din orașul Liteni și pentru Stația de Apă din localitatea Corni, oraș Liteni și depune toate eforturile pentru a asigura alimentarea continuă cu apă potabilă corespunzătoare din punct de vedere fizico-chimic și bacteriologic, prin monitorizarea sistemului de alimentare cu apă din aria de operare și prin echipe constituite pentru intervenții imediate în vederea remedierii oricărei probleme identificate.
Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSP) Suceava precizează că producătorul ACET SA Suceava are încheiat contract de monitorizare de audit cu DSP Suceava, monitorizare ce a fost respectată conform contractului.
Până la data de 30.09.2022, au fost recoltate de la Stația Corni un număr de 19 probe de apă pentru analiza microbiologică și 19 probe de apă pentru analiza chimică; din acestea 2 probe au fost necorespunzătoare chimic (valori depășite ale nitraților). De la Stația Liteni au fost recoltate în același interval de timp 18 probe de apă pentru analiza microbiologică și 18 probe de apă pentru analiza chimică, din care 2 probe au fost necorespunzătoare (valoare neconformă clor rezidual și nitrați).
În momentul înregistrării de neconformități la parametrii de potabilitate a apei furnizate, beneficiarul este informat imediat. Furnizorul de apă potabilă are obligația de a informa populația de calitatea apei potabile distribuite și de a lua măsurile necesare remedierii neconformităților.
În vederea măririi capacității de alimentare cu apă prin creșterea disponibilului de apă în sursă, orașul Liteni a efectuat prospecțiuni pentru identificarea unei noi zone de extindere a fronturilor de captare.

Dosar nr. 854/2022 (rezumat): Botoşăneni îmbolnăviţi în spital (video), publicat online pe pagina cotidianului Monitorul de Botoșani din data de 30.09.2022

Unii pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” (SJU) Botoșani cu diverse patologii, ajung, pe parcursul internării, să fie infectați cu diverși agenți patogeni ca urmare a mai multor factori.
Pentru verificarea unor posibile încălcări ale normelor constituționale care reglementează dreptul la viață și la integritate fizică și psihică precum și dreptul la ocrotirea sănătății, prevăzute de art. 22 și art. 34 din Legea fundamentală, Biroul Teritorial Suceava a înaintat adrese către Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani și Direcția Județeană de Sănătate Publică Botoșani, răspunsurile comunicate fiind analizate în cele ce urmează.
Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani confirmă existența infecțiilor asociate actului medical (IAAM), iar pentru prevenirea producerii acestora, pe viitor, adoptă următoarele măsuri:
– achiziția de biocide și materiale de curățenie;
– achiziționarea echipamentelor de protecție și triajul personalului;
– dotarea și achiziționarea cu aparatură pentru depistarea rapidă a purtătorilor de
microorganisme MDR;
– instruirea personalului;
– limitarea accesului vizitatorilor;
– dotarea și achiziționarea de aparatură pentru dezinfecția suprafețelor, pentru
sterilizarea instrumentarului, materialului moale, etc.
Unitatea sanitară precizează că nu au fost înregistrate sesizări care au avut ca obiect lezarea drepturilor ori prejudicierea stării de sănătate a asistaților prin infecții asociate asistenței medicale.
Direcția Județeană de Sănătate Publică Botoșani arată că în cursul anului 2022, inspectorii sanitari din cadrul Compartimentului de Control Unități și Servicii de Sănătate au efectuat 80 controale la SJU „Mavromati” Botoșani, în cadrul cărora au fost identificate multiple deficiențe în activitatea spitalului, care pot favoriza apariția de IAAM, deficiențe pentru care s-au acordat termene de remediere sau au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Deficiențele trenează de mai mulți ani și se referă la: deficiențe legate de clădiri; deficiențe legate de distribuția fluidelor, inclusiv apa; deficiențe legate de aprovizionarea cu materiale de curățenie și dezinfecție; deficiențe legate de personal; deficiențe legate de lipsa procedurilor; deficiențe legate de respectarea procedurilor și protocoalelor de lucru întocmite de SPIAAM și șefii de secție.
Un procent semnificativ din IAAM înregistrate la SJU „Mavromati” Botoșani au fost favorizate de utilizarea nejudicioasă a antibioticelor, iar depistarea și raportarea IAAM de către SPIAAM, precum și verificarea ulterioară de către inspectorii sanitari sunt „păcăliți” prin metoda administrării de către medicii curanți a antibioticelor chiar de la momentul internării, fără elemente justificative și fără recoltare de produse biologice.
Deși factorii favorizanți de apariție a IAAM sunt multipli, numărul depistat și raportat este unul relativ mic, probabil datorită administrării „profilactice” de antibiotice încă de la momentul internării, favorizându-se astfel și selecția de tulpini rezistente.
În perioada ianuarie – septembrie 2022 în unitatea sanitară au fost internați în regim de spitalizare continuă 26977 pacienți și s-a înregistrat un număr total de 434 infecții asociate asistenței medicale, deci 1,60%, mult sub media europeană.
Pentru prevenirea IAAM, SPLIAM din cadrul spitalului a întocmit un plan anual de autocontrol, prin care a fost stabilită frecvența de efectuare a acestor teste, în funcție de harta riscurilor. În sectoarele cu risc înalt (blocuri operatorii, ATI, TINN, bloc de nașteri,
unitatea de hemodializă, UTS, sterilizare etc.) frecvența de efectuare a testelor de autocontrol a fost stabilită la interval de 2 luni.
De asemenea, a fost implementată verificarea eficacității măsurilor de curățenie și dezinfecție prin observare directă și teste rapide (ATP sau NAD).
Recoltarea de probe pentru laboratorul de bacteriologie nu ar fi fost necesară, în absența focarelor, dar, ca măsură de precauție, SPIAAM a planificat prin planul de autocontrol și efectuarea de teste de autocontrol cu laboratorul de microbiologie în sectoarele cu risc (ATI, TINN, blocuri operatorii, bloc de nașteri etc.).

Dosar nr. 649/2022 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la aspectele relatate online pe pagina de știri Ziar de pe Net din data de 17.07.2022, în care se relata despre cazul unui cetățean care crește mai mulți câini ca și animale de companie, pe care le-a găsit abandonate pe raza localității de domiciliu, respectiv localitatea Drăgușeni, județul Suceava și care a fost reclamat de primarul comunei la Poliția Animalelor

Urmare demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Suceava, s-a constatat că situația relatată nu a determinat autoritatea publică locală, respectiv Consiliul Local al comunei Drăgușeni, județul Suceava, să depună diligențele pentru adoptarea unei hotărâri privind deținerea, creșterea, circulația, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale în vederea respectării și a aplicării unitare a prevederilor legale care reglementează deținerea, creșterea și circulația câinilor cu sau fără stăpân pe raza comunei Drăgușeni, județul Suceava.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 23 din 22 ianuarie 2024, prin care a propus Consiliului Local al comunei Drăgușeni, județul Suceava, în exercitarea atribuțiilor conferite de art. 129 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 – Codul administrativ, în calitate de autoritate deliberativă, să întreprinde demersurile necesare, astfel încât, să adopte o hotărâre prin care să se aprobe regulamentul privind deținerea, creșterea și circulația câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini pe raza comunei Drăgușeni, județul Suceava precum și constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale în vederea respectării și a aplicării unitare a prevederilor legale care reglementează deținerea, creșterea și circulația câinilor cu sau fără stăpân pe raza Unității Administrativ Teritoriale Comuna Drăgușeni, județul Suceava, într-un termen rezonabil, care să fie comunicat instituției Avocatul Poporului.

Prin adresa nr. 842 din 20.03.2024, a Primăriei comunei Drăgușeni, județul Suceava suntem informați că:

– „la data de 8.03.2024 a fost inițiat proiectul de hotărâre sub denumirea „Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind deținerea câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în comuna Drăgușeni, județul Suceava”, inițiator Vasile – Lică Cepoi, primarul comunei Drăgușeni, județul Suceava.”

De urmare, Recomandarea nr. 23 din 22 ianuarie 2024, emisă de Avocatul Poporului a fost însușită în totalitate. 

Dosar nr. 443/2022 (rezumat) Discuțiile informale purtate în Parcul Central al Sucevei, în data 10 mai 2022, de reprezentantul Avocatului Copilului din cadrul Biroului Teritorial Suceava, cu un grup de elevi care învață în municipiul Suceava, cu ocazia cărora a fost semnalat faptul că în perioada vacanței aceștia nu vor mai beneficia de abonament gratuit la transportul local asigurat de Primăria municipiului Suceava, aspect ce le limitează posibilitatea de a participa la activitățile recreative, culturale, artistice și sportive ale comunității, au stat la baza sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului

Nemulțumirea elevilor era justificată întrucât, modificând dispozițiile anterioare, favorabile acestora, prin Hotărârea Consiliului Local Suceava nr. 146 din 30 iunie 2021 s-a stabilit ca elevilor cu domiciliul în municipiul Suceava din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care studiază în unități de învățământ din municipiul Suceava să li se asigure gratuitate prin abonament pentru transportul public local de călători prin curse regulate, numai pe durata cursurilor școlare, argumentul principal fiind acela că modificările sunt impuse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.
Analizând modificările și completările aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului 50/2021 art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, se poate lesne constata faptul că acestea vizează numai transportul asigurat gratuit elevilor care nu învață în localitatea în care își au domiciliul, cărora li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați numai pe durata cursurilor școlare. Așadar, pentru elevii care sunt școlarizați în localitatea de domiciliu nu a intervenit nicio modificare, rămânând în continuare incidente dispozițiile art. 84 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit cărora aceștia beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local pe tot parcursul anului calendaristic.
În urma demersurilor efectuate, Primăria Municipiului Suceava a soluționat cu celeritate situația semnalată, comunicând faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local Suceava nr. 189 din 26 mai 2022, elevilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Suceava din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care studiază la unități de învățământ din municipiul Suceava li s-a stabilit dreptul de a beneficia de gratuitate la abonamentul lunar nominal integral general valabil pe toate liniile, pentru transportul public local de călători prin curse regulate, pe tot parcursul anului calendaristic.

Dosar nr. 411/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la un articol publicat online pe pagina cotidianului Monitorul de Suceava, sub titlul Cadavrele a doi concubini, descoperite într-o clădire dezafectată din Rădăuți.

În urma verificărilor efectuate la Primăria municipiului Rădăuți, județul Suceava, am constatat că între Direcția de Asistență Socială (DAS) și Poliția Locală din cadrul primăriei există o bună colaborare în ceea ce privește activitatea de identificare, verificare, consiliere și îndrumare a persoanelor aflate în situație de risc.
Astfel, acestor categorii de persoane li se oferă găzduire la Adăpostul de Noapte Rădăuți și venit minim garantat.
S-a oferit consiliere juridică în vederea recuperării actelor de identitate, iar în cazul în care actele de identitate nu mai pot fi recuperate, DAS le poate oferi sprijin în vederea obținerii unor cărți de identitate provizorii, însă aceștia au refuzat sprijinul acordat în vederea emiterii cărților de identitate provizorii, motivând că au cărți de identitate valabile și se străduiesc să intre în posesia lor.
De asemenea, cuplul a fost consiliat cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are, condițiile/actele necesare pentru acordarea serviciilor și prestațiilor sociale, regulamentul de funcționare al Adăpostului de noapte. I s-a adus la cunoștință că pentru a beneficia de venit minim garantat persoanele apte de muncă sunt obligate să presteze ore de muncă în folosul comunității, 19 ore/lunar în cazul lor, iar cuantumul ajutorului social era de 255 lei/lunar la acel moment. Pentru a beneficia de hrană la cantina de ajutor social sunt nevoiți să presteze 30 ore de muncă/lună pentru două porții de hrană.
La nivelul UAT Rădăuți există servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanelor vulnerabile, care se pot acorda la cerere sau din oficiu și cu acordul beneficiarului:
a) servicii sociale:
– consiliere psihologică/socială/juridică/administrativă;
– consiliere privind obținerea serviciilor/prestațiilor sociale;
– găzduire la Adăpostul de noapte Rădăuți;
– hrană la cantina de ajutor social contra cost în cazul persoanelor care realizează
venituri mici sau în cazul persoanelor fără venturi se prestează muncă în folosul comunității;
b) prestații sociale:
– venit minim garantat, în cazul persoanelor apte de muncă se prestează muncă în folosul comunității, iar în cazul persoanelor cu probleme medicale, Comisia pentru Evaluarea Capacității de Muncă Suceava eliberează certificate privind capacitatea de muncă.

Dosar nr. 376/2022 (rezumat): Dosar penal și amendă după blocarea telescaunului de la Dorna – totul a plecat de la șoferul unei mașini de teren, publicat online pe pagina cotidianului Monitorul de Suceava.

Incidentul privind blocarea telescaunului, aflat în mișcare și care transporta un număr de 51 de persoane, din Stațiunea Turistică Vatra Dornei, județul Suceava a avut loc în prima zi de Paște și a fost nevoie de intervenția a numeroase forțe de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), Salvamont și Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Suceava, pentru coborârea în siguranță a celor 51 de turiști, și aceasta pentru că un localnic din Vatra Dornei se deplasa pe un drum unde era acces interzis cu o mașină de teren.
Pentru verificarea unor posibile încălcări ale normelor constituționale care reglementează dreptul la viață și la integritate fizică și psihică precum și dreptul la informație, prevăzute de art. 22 și art. 31 din Legea fundamentală, Biroul Teritorial Suceava a înaintat adrese către Primăria Municipiului Vatra Dornei, Inspecția Teritorială ISCIR Iași, Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, răspunsurile comunicate fiind analizate în cele ce urmează.
Primăria municipiului Vatra Dornei (UATM), județul Suceava, confirmă incidentul din ziua de 24.04.2022 la telescaunul din Municipiul Vatra Dornei, deținut în regim de proprietate privată, soldat cu blocarea instalației de telescaun.
UATM Vatra Dornei nu are competență pentru a lua măsuri în vederea protejării persoanelor care utilizează această instalație de transport pe cablu motivat de faptul că instalația de telescaun se află în proprietate privată și nu are desemnată o comisie care se ocupă cu monitorizarea instalațiilor de transport pe cablu, dar urmează să se constituie un corp de control al Primarului, care va acționa în limitele impuse de legislația în vigoare pentru a încerca să colaboreze cu agenții economici în vederea prevenirii unor astfel de situații incomode pentru turiști.
Inspecția Teritorială ISCIR Iași ne comunică faptul că, instalația telescaun, tip TCMM România, cu nr. de fabricație 52/1981 este autorizată, fiind înregistrată la Inspecția Teritorială IT ISCIR Iași cu nr. SVI și având ultimii parametrii tehnici de funcționare: capacitate de transport: 240 persoane/oră, L = 2735 m, H = 240 m, v = 2.30 m/s. La ultima verificare tehnică, conform Raportului de Inspecție nr. 37-313 din 22.11.2021 s-a dispus autorizarea funcționării în continuare a instalației, stabilind data următoarei scadențe la verificare pentru 21.11.2022, cu respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008, privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, și a prescripțiilor tehnice aplicabile.
În data de 24.05.2022, a efectuat un control inopinat în urma căruia s-a întocmit procesul verbal de verificare tehnică nr. 40C-270/24.05.2022, prin care a fost dispusă măsura de oprire din funcționare a instalației și efectuarea unei revizii generale, conform prevederilor prescripției tehnice PT R9-2003.
Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Suceava ne-a comunicat că în anul 2022 nu au fost înregistrate sesizări ale administratorului Telescaun Vatra Dornei sau ale U.A.T. Vatra Dornei cu privire la încălcări ale prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.
Urmare intervenției, la solicitarea prin S.N.U.A.U. 112, din data de 24.04.2022 privind incidentul produs în zona Telescaunului din Vatra Dornei, efectivele I.J.J. Suceava au aplicat sancțiuni contravenționale, conform prevederilor art. 9 lit. f) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și art. 14 alin. 1 lit. d) din O.U.G. nr. 34 din 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente.
Personalul operativ al I.J.J. Suceava desfășoară în permanență pe timpul executării misiunilor în zona montană, pârtiilor de schi și a traseelor turistice, activități de prevenire a faptelor antisociale și de informare a cetățenilor cu privire la respectarea prevederilor legale.
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava ne-a comunicat că la data de 24.04.2022, orele 1530, Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin intermediul S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că un șofer aflat la volanul unui autoturism de teren, a acroșat instalația de telescaun aparținând S.C. Telescaun Negrești S.R.L. din zona Dealu Negru a municipiului Vatra Dornei.
La fața locului au intervenit de urgență echipaje cu efective mărite din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina, Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava, Serviciul Salvamont Suceava și Serviciul Salvamont Vatra Dornei, care, după o operațiune de aproximativ 4 ore, au reușit coborârea în siguranță a celor 51 de persoane blocate în telescaun, fără a fi înregistrate victime.
A fost întocmit dosar de cercetare penală, în care se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „distrugere din culpă”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 255 alin. 1 din Codul penal.

Dosar nr. 337/2022 (rezumat)-Prin petiția transmisă Biroului Teritorial Suceava în luna aprilie 2022, mama unei minore semnala posibila îngrădire a dreptului copilului de a avea legături personale cu ea, precum și necomunicarea în termenul legal a răspunsului la sesizarea înregistrată cu nr. 70942/22.02.2022 la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava. Sesizarea adresată DGASPC Suceava semnala posibila comitere a unor fapte de abuz fizic/emoțional asupra copilului, dar și aspecte referitoare la încălcarea normelor legale în vigoare la plecarea în străinătate a tatălui, în grija căruia a rămas copilul, în urma stabilirii filiației prin hotărârea pronunțată de Judecătoria Rădăuți în luna iulie 2021

Concluziile verificărilor efectuate în acest caz, reținute după analizarea răspunsurilor comunicate de către Primăria comunei Slatina, județul Suceava și DGASPC Suceava nu au confirmat susținerile petentei privind atingerea dreptului copilului de a menține relații personale cu mama sa, ci mai degrabă o lipsă de preocupare a acesteia de a contacta copilul, având în vedere că până la data răspunsului transmis de către DGASPC Suceava (29 aprilie 2022), petenta nu a mai luat în niciun fel legătura cu minora, după data de 22 martie 2022. De altfel, în vederea menținerii relațiilor personale și contactelor directe cu mama sa, copilul a fost inclus într-un program de consiliere psihologică în cadrul DGASPC Suceava, ședințele fiind respectate cu regularitate. Totodată, nu au fost identificate nici elemente privind existența vreunei forme de abuz la care ar fi fost supusă minora și care ar fi impus instituirea unei măsuri speciale de protecție în regim de urgență pentru copil. Mai mult decât atât, toate aceste aspecte au fost comunicate petentei prin adresa DGASPC Suceava nr. 78126/18.03.2022, răspuns pe care însă petenta nu l-a ridicat de la Poștă din vina acesteia, așa cum rezultă din înscrisurile puse la dispoziție în copie de instituția reclamată. Pe de altă parte, a rezultat faptul că tatăl minorei a plecat în străinătate la muncă, perioadă în care a lăsat copilul în grija familiei extinse a acestuia, însă nu s-a prezentat anterior la primăria de domiciliu pentru a notifica acest fapt și pentru a respecta celelalte obligații instituite în sarcina părinților prin Legea nr. 272/2004, invocând ulterior că nu a cunoscut legislația în vigoare. În acest context, s-a reținut că, în vederea informării părinților asupra obligațiilor ce le revin, în situația în care intenționează să plece la muncă în străinătate și pentru conștientizarea acestora cu privire la riscurile asumate atunci când pleacă lăsându-și copii minori în țară, se impune o implicare activă a Primăriei comunei Slatina, prin adoptarea unor măsuri în acest sens. Prin urmare, potrivit Recomandării nr. 73/2022 (ce poate fi consultată integral pe site-ul instituției Avocatul Poporului la secțiunea „Activitatea AVP – Recomandări”), Avocatul Poporului a recomandat primarului comunei Slatina, județul Suceava, inițierea unor campanii de informare a părinților din această comunitate în scopul conștientizării acestora asupra riscurilor pe care și le asumă atunci când părăsesc țara pentru a pleca la muncă în străinătate, dar și asupra obligațiilor ce le revin în situația în care intenționează să plece în străinătate, prevăzute în art.104 și 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Recomandarea emisă de Avocatul Poporului cu nr. 73/2022 a fost însușită, adresa transmisă în acest sens de Primăria comunei Slatina fiind însoțită de un ghid de informare asupra obligațiilor ce le revin părinților care intenționează să părăsească țara pentru a pleca la muncă în străinătate.

Dosar nr. 308/2022 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o situație descrisă într-un material publicat online pe pagina de știri SmartPress Suceava din data de 06.04.2022, sub titlul Femeie de 69 de ani, găsită moartă în casă după două luni, la Mitocu Dragomirnei, în care se relata cazul unei pensionare din satul Mitocaș, comuna Mitocu Dragomirnei, județul Suceava, care locuia singură și care a fost găsită, după 2 luni, decedată în casă

 Din verificările efectuate în acest caz la Primăria comunei Mitocu Dragomirnei, județul Suceava, a rezultat o serie de deficiențe în funcționarea serviciului de asistență socială din cadrul aparatului propriu al primarului.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 64 din 11 mai 2022, prin care a propus primarului comunei Mitocu Dragomirnei, județul Suceava, să dispună măsuri pentru: remedierea situațiilor privind lipsa asistenței sociale a persoanelor vârstnice; instruirea angajaților autorității publice locale în vederea aplicării corespunzătoare a legislației privind respectarea și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice; demersurile necesare pentru ocuparea unui post de asistent medical comunitar și, în funcție de dimensiunea comunității de etnie romă, angajarea unui mediator sanitar și analizarea, la nivelul serviciului public de asistență socială, a necesității constituirii unei structuri comunitare consultative, Consiliul Comunitar Consultativ/Colectiv de Sprijin al autorității tutelare, respectiv a elaborării Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia în scopul implicării colectivității locale în procesul de identificare a nevoilor comunității, dar și de soluționare a problemelor sociale ale persoanelor vârstnice.

Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, județul Suceava, după mai multe adrese și convorbiri telefonice, a comunicat punctul de vedere referitor la însușirea Recomandării, precizând că:

Primăria comunei Mitocu Dragomirnei, județul Suceava este în curs de acreditare a serviciilor de asistență socială și a serviciilor de ambulanță comunitară, conform prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și art. 5 și următoarele din H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Începând cu data de 1.11.2023 se va angaja un funcționar public de execuție, inspector, cls.I, gr. profesional debutant, asistent medical comunitar debutant la Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară.

Până la data de 30 noiembrie 2023, Primăria comunei Mitocu Dragomirnei, județul Suceava va avea în dotare și o ambulanță.

După completarea schemei de personal a Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară se va proceda la o corectă cartografiere a comunității locale și identificarea categoriilor de persoane defavorizate sau cu risc de excluziune socială etc.

De urmare, Recomandarea nr. 64 din 11 mai 2022 emisă de Avocatul Poporului a fost însușită în totalitate.

Dosar nr. 305/2022 (rezumat) Mediatizarea în presă a unui caz de violență-bullying (incendierea unui elev la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi) a făcut obiectul sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului.

Astfel, în articolul intitulat: „Elev incendiat în timpul orelor (video)”, publicat de ziarul Monitorul de Botoșani, se relata despre faptul că, la ultima oră de curs a clasei din care provine copilul victimă, din ziua de 4 aprilie 2022, desfășurată la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi, profesoara de educație tehnologică, care era și directoarea liceului, ar fi ieșit din clasă pentru a rezolva o problemă de ordin administrativ la nivelul liceului, timp în care s-a produs incendierea elevului, opiniile privind persoana care a declanșat focul fiind contradictorii.

Așadar, existența unor elemente privind posibile încălcări ale normelor constituționale care reglementează protecția copiilor și a tinerilor și dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, prevăzute de art. 49 și art. 22 din Legea fundamentală, au impus efectuarea unor verificări ample, în relația cu următoarele instituții: Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Botoșani, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani și Primăria orașului Flămânzi.

Concluziile esențiale reținute în acest caz au confirmat faptul că elevul victimă a fost incendiat de către doi dintre colegii acestuia, în lipsa cadrului didactic, care nu s-a prezentat la ora de curs, cauza constituind-o escaladarea actelor de violență și comportamentelor de tip bullying, prin expunerea la mai multe acțiuni umilitoare, degradante, devalorizante, terorizare prin amenințare cu violența, conturând un model de comportament continuu și stabil inadecvat față de copil, care a culminat cu abuzul fizic la adresa colegului lor prin arsurile provocate de incendierea cu un spray și o brichetă, în prezența unor martori, elevi în aceeași clasă.

Totodată, a rezultat faptul că deși au existat la nivelul școlii informații certe cu privire la comportamentele de tip bullying, manifestate anterior și repetat înainte de producerea evenimentului, comise de către o parte dintre colegi asupra elevului victimă, elev cu cerințe educaționale speciale, având recomandarea integrării acestuia în învățământul de masă, iar cel puțin o parte din cadrele didactice ale Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi cunoșteau aceste aspecte, acestea nu au procedat la luarea măsurilor corespunzătoare, care ar fi fost în măsură să prevină exacerbarea formelor de violență și la evitarea înregistrării gravului eveniment în școală.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 68 din 22 martie 2024, adresată conducerii Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi, recomandare ce poate fi consultată integral pe site-ul instituției Avocatul Poporului – www.avp.ro – în secțiunea Activitatea AVP -Recomandări – anul 2024.

Cu privire la însușirea Recomandării Avocatului Poporului nr. 68/22.03.2024, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi a comunicat instituției Avocatul Poporului adresa nr. 2167/29.04.2024 (postată pe site-ul instituției Avocatul Poporului în secțiunea sus-menționată – răspuns la Recomandarea nr. 68 din 22.03.2024), înregistrată la Biroul Teritorial Suceava cu nr. 15003 din 13 mai 2024, al cărei conținut confirmă însușirea Recomandării, prin măsurile dispuse de unitatea de învățământ în cauză. 

Dosar nr. 291/2022 (rezumat) - Cazul de abuz fizic și emoțional la care a fost supus un copil aflat în plasament la o familie din Suceava, semnalat în articolul "Soț și soție cercetați penal pentru violență asupra copilului pe care-l aveau în plasament", a stat la baza sesizării din oficiu a Biroului Teritorial Suceava – Avocatul Copilului.

Activitatea infracțională a celor doi soți a fost descoperită în noaptea de 23 iunie 2021, atunci când minora a fost agresată fizic, iar strigătele și plânsul acesteia, ca și zgomotele produse de cureaua cu care era lovită, au fost auzite de un copil, fiind înregistrate, ceea ce a condus la semnalarea cazului de către un părinte Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, ulterior cei doi soți fiind trimiși în judecată.
Verificările efectuate de instituția Avocatul Poporului în acest caz au reliefat atingeri aduse principiului interesului superior al copilului, atunci când a fost înlocuită (în anul 2019) măsura plasamentului sub care se afla copilul, împreună cu fratele său, încă din anul 2013, în cadrul Centrului de Plasament al Fundației „Hand of Help” Botoșani. DGASPC Botoșani cunoscând faptul că cei doi frați se aflau în Centrul de plasament „Hand of Help” Botoșani nu putea să solicite schimbarea măsurii plasamentului numai pentru unul dintre aceștia, iar DGASPC Suceava, luând act de această împrejurare cu ocazia verificărilor efectuate, nu trebuia să-și dea acceptul înlocuirii măsurii plasamentului numai pentru unul dintre cei doi frați.
Pentru deficiențele constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 88/2022, adresată directorilor executivi ai DGASPC Suceava, respectiv DGASPC Botoșani privind necesitatea instituirii unor măsuri în scopul respectării cu prioritate a principiului interesului superior al copilului. Astfel, recomandările adresate vizează:
1. urmărirea respectării de către managerii de caz, în cadrul activității de monitorizare a măsurilor speciale de protecție, a următoarelor standarde:
a) Identificarea cu prioritate a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului îngrijit în serviciile sociale de tip familial;
b) Încurajarea și sprijinirea copiilor îngrijiți în cadrul serviciilor sociale de tip familial pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante la care pot fi supuși de persoanele cu care vin în contact;
2. instruirea personalului din cadrul serviciilor sociale de tip familial pentru prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz/neglijare/exploatare a copiilor;
3. respectarea obligației de a menține frații împreună la stabilirea măsurii plasamentului, dar și în cazul în care se propune înlocuirea acestei măsuri cu o măsură de același tip, în conformitate cu dispozițiile art. 64 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Prin răspunsurile transmise, Recomandarea Avocatului Poporului nr. 88 din 15 iunie 2022, a fost însușită integral de către directorii executivi ai DGASPC Suceava și DGASPC Botoșani.

Dosar nr. 283/2022 (rezumat) - Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o situație descrisă într-un material publicat online pe pagina cotidianului Botoșăneanul, sub titlul Pasionat de informatică, suferă de boala oaselor de sticlă și are mare nevoie de sprijin, în care se relata despre nivelul de trai al unui tânăr din localitatea Manoleasa, județul Botoșani.

Din verificările efectuate în acest caz la Primăria comunei Manoleasa, județul Botoșani, au rezultat o serie de deficiențe în funcționarea serviciului de asistență socială din cadrul aparatului propriu al primarului. Pentru remedierea acestora, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 66/2022, prin care a propus primarului comunei Manoleasa, județul Botoșani, să dispună măsuri pentru:
– remedierea situațiilor privind lipsa asistenței sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate;
– instruirea angajaților autorității publice locale în vederea aplicării corespunzătoare a legislației privind respectarea și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
– analizarea, la nivelul serviciului public de asistență socială, a necesității constituirii unei structuri comunitare consultative, Consiliul Comunitar Consultativ/Colectiv de Sprijin al autorității tutelare, respectiv a elaborării Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia în scopul implicării colectivității locale în procesul de identificare a nevoilor comunității, dar și de soluționare a problemelor sociale ale persoanelor vulnerabile.
Primarul comunei Manoleasa, județul Botoșani, a comunicat punctul de vedere referitor la însușirea Recomandării, precizând că:
– a dispus, respectarea dispozițiilor de organizare și funcționare a serviciului de asistență socială din cadrul UAT Manoleasa, monitorizarea tuturor situațiilor de risc, ale copiilor și adulților prin rapoarte de vizită, centralizarea și sintetizarea datelor tuturor persoanelor aflate în situații de risc, pentru luarea de măsuri în timp util;
– a verificat modul prin care salariații cu atribuții în asistenta socială și comunitară și-au îndeplinit obligațiile, în cazul tânărului și a altor cetățeni, care au primit consiliere și în cazul cărora s-au făcut propuneri pentru sprijin financiar, asistență medicală și personală; va analiza împreună cu serviciului de asistentă socială din cadrul primăriei, necesitatea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ în scopul implicării colectivității locale în procesul de identificare a nevoilor comunității și soluționarea problemelor sociale ale tuturor persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.
Drept urmare, Recomandarea nr. 66/2022, emisă de Avocatul Poporului a fost însușită în totalitate.

Dosar nr. 268/2022 (rezumat)-Sesizarea din oficiu a instituției Avocatul Poporului, Fetiță de doar două săptămâni, abandonată în fața unei mănăstiri din Botoșani, știre publicată pe site-ul www.antena3.ro

Sesizarea din oficiu a instituției Avocatul Poporului în cazul referitor la părăsirea unui nou-născut, caz semnalat de Televiziunea Antena 3 în știrea intitulată: Fetiță de doar două săptămâni, abandonată în fața unei mănăstiri din Botoșani, publicată pe site-ul www.antena3.ro a determinat efectuarea unor verificări prin intermediul Biroului Teritorial Suceava la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani și la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.
DGASPC Botoșani a constatat că la baza deciziei de a-și abandona copilul a stat, în primul rând, frica tinerei mame față de reacția părinților săi, în contextul în care aceasta nu era căsătorită, iar părinții nu cunoșteau faptul că este însărcinată și că urma să nască. Abandonul copilului într-un moment de rătăcire, constând în faptul că l-a lăsat la Mânăstirea Gorovei, cu credința că acolo ar putea fi în siguranță, a determinat-o pe tânăra mamă să regrete ulterior decizia luată.
De altfel, aceasta urmează să răspundă și din punct de vedere legal, în dosarul în care a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de „abandon de familie”, în urma cercetărilor efectuate de polițiști, așa cum rezultă din informațiile comunicate de către Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani.
Din verificările efectuate de către DGASPC Botoșani, împreună cu asistentul social din cadrul Spitalul Municipal Dorohoi și cu reprezentanții primăriei de domiciliu, s-a constatat faptul că bunicii materni își doresc să se ocupe de creșterea, îngrijirea, educarea și supravegherea nepoatei și să-i acorde sprijin (material, moral și afectiv) fiicei lor pentru a-și îndeplini obligațiile privind creșterea și îngrijirea copilului.
Punând în balanță gravitatea faptei săvârșită de către mamă, dar și circumstanțele specifice perioadei post-partum (perioada baby blues caracterizată prin modificări ale dispoziției, anxietate, tristețe, iritabilitate, senzație de copleșire, plâns, concentrație redusă etc.) DGASPC Botoșani a apreciat că o posibilă decădere din drepturile părintești a mamei în acest caz nu ar conduce la protejarea interesului superior al copilului, ci ar avea consecințe morale și afective grave atât asupra fragilității psiho-emoționale ale mamei, cât și asupra dezvoltării copilului în plan psiho-emoțional.
Așadar, măsura identificată de autorități în acest caz, de menținere a copilului în familie alături de mama biologică și de membrii familiei de origine maternă, cu recomandarea participării mamei la un program de psihoterapie, cu scopul de a gestiona în mod constructiv schimbările din viață, stresul, blocajele emoționale, anxietatea, dar și monitorizarea cuplului mamă-copil de către compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei de domiciliu în vederea prevenirii unor posibile situații de risc, poate fi apreciată ca măsura cea mai potrivită pentru respectarea principiului interesului superior al copilului.

Dosar nr. 223/2022 (rezumat) - Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la un articol online pe pagina Suceavalive sub titlul O bătrână din Câmpulung Moldovenesc, găsită decedată în baia locuinței.

În urma verificărilor efectuate la Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, am constatat deficiențe în funcționarea serviciului de asistență socială din cadrul primăriei.
Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 57/2022, prin care a propus primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, să dispună măsuri pentru:
– remedierea situațiilor privind lipsa asistenței sociale a persoanelor vârstnice;
-instruirea angajaților autorității publice locale în vederea aplicării
corespunzătoare a legislației privind respectarea și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice;
-analizarea, la nivelul serviciului public de asistență socială, a necesității
constituirii unei structuri comunitare consultative, Consiliul Comunitar Consultativ/Colectiv de Sprijin al autorității tutelare, respectiv a elaborării Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia în scopul implicării colectivității locale în procesul de identificare a nevoilor comunității, dar și de soluționare a problemelor sociale ale persoanelor vârstnice.
Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava a comunicat punctul de vedere referitor la însușirea Recomandării, precizând, punctual, măsurile dispuse în vederea implementării acesteia. Astfel, din răspunsul comunicat reies în principal, următoarele:
”- La nivelul Direcției de asistență socială există o evidență cu persoanele vârstnice, fără susținători legali, care necesită asistență socială și o persoană desemnată care îndeplinește atribuțiile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată.
Pentru prevenirea marginalizării sociale și a situațiilor de dificultate și dependență, personalul din cadrul Direcției de asistență socială oferă servicii de informare/consiliere și de acompaniere a persoanelor vârstnice în funcție de natura și gradul de afectare a autonomiei funcționale.
În vederea instruirii angajaților, în bugetul anului 2022 sunt cuprinse fonduri pentru perfecționarea și formarea continuă a personalului.
În cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc există Consiliul Comunitar Consultativ constituit în baza Legii nr. 272/2004 (…) și analizăm necesitatea constituirii unei structuri comunitare consultative pentru persoane vârstnice.
Direcția de asistență socială tratează cu prioritate categoria persoanelor vârstnice și favorizează găsirea unor soluții la problemele acestora având ca obiectiv creșterea calității vieții și respectarea drepturilor acestei categorii de persoane.”

Dosar nr. 141/2022 (rezumat) - Cazul relatat de presa locală din județul Botoșani, referitor la umilirea unor elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” Botoșani, care au fost puși să stea în genunchi cu mâinile deasupra capului de profesoara de limba română, a stat la baza sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului.

Răspunsurile comunicate de Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani și de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în urma solicitărilor înaintate de Biroul teritorial Suceava, au confirmat comportamentul inacceptabil al cadrului didactic în unitatea de învățământ. Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani a demarat o anchetă, care a condus la sancționarea disciplinară a profesoarei de limba română, sancțiunea aplicată în baza raportului comisiei de disciplină fiind cea de diminuare a salariului de bază cu 10% pe 3 luni. Totodată, în baza deciziei Comisiei de Etică, a fost schimbată încadrarea pentru limba română la clasa la care a avut loc evenimentul, iar elevii clasei au fost consiliați de psihologul școlar. Există o preocupare a acestei unități de învățământ pentru prevenirea și combaterea actelor de violență sau a comportamentelor de tip bullying, printre acțiunile desfășurate regăsindu-se: • parteneriatul încheiat cu Consiliul de Mediere prin Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul Botoșani, ce vizează cooperarea inter-instituțională privind prevenirea conflictelor în școală, în scopul creșterii nivelului de educație privind medierea și soluționarea conflictelor; • informarea corpului profesoral din Colegiul Național „Mihai Eminescu” privind normele metodologice de aplicare a Ordinului 4343/2020 privind violența psihologica-bullying; • desfășurarea unor ore de consiliere psihopedagogică, în cadrul cărora elevii au fost informați despre efectele negative ale fenomenului de bullying; • ateliere de formare a elevilor pe teme de management al conflictelor și gestionarea emoțiilor; • organizarea unor activități în parteneriat cu reprezentanți ai Biroului de Siguranță Școlară și ai celor din compartimentul de prevenire a violenței din cadrul Poliției Municipiului Botoșani. Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a urmărit, prin inspectorul teritorial delegat în acest sens, modul de soluționare a acestui caz de către unitatea școlară, implicându-se în decizia de înlocuire a profesoarei de la clasa la care a avut loc evenimentul și a cercetării disciplinare a acesteia, punând în vedere conducerii școlii să dispună, cu acordul Consiliului de Administrație un examen medical (medicina muncii) pentru profesoara de limba română. În teritoriu, prin tematicile de inspecții realizate de IȘJ Botoșani urmărește funcționarea Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în spațiile de învățământ, verificând operaționalizarea Planurilor de acțiune și a masurilor luate de aceste comisii, precum și activitatea comisiei anti bullying la nivelul fiecărei unități de învățământ.

Dosar nr. 76/2022 (rezumat)-”Trei elevi de liceu au ajuns la spital după ce au fost loviți cu un cuțit de un coleg”, ziarul Monitorul de Suceava

Cazul de agresiune fizică ce a avut loc în data de 26 ianuarie 2022 în municipiul Rădăuți, când un elev de 17 ani a atacat cu cuțitul trei colegi, toți fiind elevi în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic Rădăuți, semnalat în articolul intitulat: Trei elevi de liceu au ajuns la spital după ce au fost loviți cu un cuțit de un coleg, publicat de ziarul Monitorul de Suceava, a făcut obiectul verificărilor efectuate de Biroul Teritorial Suceava, în baza sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului.
Referitor la evenimentul ce putea să aibă un deznodământ tragic, soldat cu rănirea elevilor, Colegiul Tehnic Rădăuți a subliniat că la data și ora producerii incidentului, elevii implicați se aflau în afara programului școlar (pe care urmau să-l înceapă la ora 14,30) și în afara perimetrului școlar, context în care responsabilitatea revine părinților, ori reprezentanților legali ai copiilor. Dincolo de acest aspect, informațiile comunicate de instituția de învățământ relevă faptul că acest caz a fost tratat cu maximă seriozitate.
Astfel, Comisia de prevenire a violenței constituită la nivelul Colegiului Tehnic Rădăuți a căror obiective urmărite sunt: realizarea unei comunicări reale între școală, familie și comunitatea locală, pentru identificarea, monitorizarea și prevenirea actelor de violență/infracțiunilor, prin implicarea tuturor actorilor educaționali; creșterea gradului de informare a elevilor și părinților, prin activități informative și implicarea în activitățile propuse de unitatea de învățământ; prevenirea actelor de violență și a infracțiunilor în perimetrul unității de învățământ și în zonele adiacente acesteia, comisie ce se întrunește de obicei lunar, dar și în mod excepțional, a analizat acest caz la data de 26 ianuarie 2022. Cu această ocazie, s-a solicitat și sprijinul polițistului de proximitate, care în baza convenției de parteneriat cu unitatea de învățământ participă la activitățile legate de combaterea violenței în școală, ajutând la o mai bună înțelegere a reglementările din domeniul ilicitului penal și oferind exemple concrete de situații care ar putea atrage consecințe nedorite, în scopul prevenirii acestora.
Evenimentul a fost analizat din perspectiva identificării factorilor interni și externi care ar fi putut determina producerea acestuia, respectiv o presupusă faptă de bullying din partea persoanelor vătămate, care ar fi adus atingere statutului/personalității agresorului, din Raportul întocmit rezultând că, între cei patru elevi a existat un incident în preziua comiterii faptei, fiind întocmită fișa cazului, cei implicați urmând a fi consiliați în următoarea zi.
La nivelul unității de învățământ există doi psihologi școlari care, alături de diriginți, inițiază activități periodice de prevenire a violenței școlare. De asemenea, au fost realizate activități privind recunoașterea și combaterea comportamentelor agresive, exemplificate prin activitățile desfășurate de către profesorii diriginți în cadrul Campaniei R.E.S.P.E.C.T., iar în anul școlar 2021-2022, în semestrul I, au fost organizate mai multe acțiuni formale, informale și nonformale de informare, prevenție și diseminare a proiectelor privind combaterea violenței în mediul școlar, având drept scop prevenirea producerii unor acte de violență atât în școală, cât și în afara unității de învățământ.
Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin nota de constatare întocmită de inspectorul cu atribuții teritoriale în urma verificărilor efectuate, a reținut faptul că după producerea evenimentului, Colegiul Tehnic Rădăuți a întreprins o serie de acțiuni, printre acestea regăsindu-se: informarea pe bază de proces verbal cu semnăturile elevilor a extrasului din Statutul Elevului (cap. III, art.14-15 privind interdicțiile elevilor); Comisia pentru prevenirea și combaterea violentei în mediul școlar, constituită prin decizia nr.18/19.01.2022 a întocmit fișa cazului de violență, inclusă în planul de activități; revizuirea procedurilor privind identificarea și combaterea violenței în cadrul CTR P081/19.01.2021 și Procedura privind prevenirea și combaterea absenteismului școlar (P0829/01.2021), cu revizuire a Procedurii „Identificarea și raportarea cazurilor de violență și a discriminării în mediul școlar, în rândul elevilor de la Colegiul Tehnic Rădăuți”. De asemenea, consilierul școlar a întocmit un program de consiliere psihologică cu elevii înscriși de către diriginți în Contractul/Acordul de Consiliere cu posibile probleme de comportament, pentru implementarea unor intervenții specifice la nivelul unității școlare; a fost întocmită fișa de monitorizare a comportamentului elevului agresor; la nivelul clasei din care provin elevii implicați s-a discutat și analizat fișa de comportament a elevilor implicați în incident și a atmosferei de siguranță din clasă; în cadrul Consiliului Profesoral s-a propus măsura mustrării scrise a elevilor, însoțită de scăderea notei la purtare cu 7 puncte (în cazul agresorului) și cu 3 puncte (în cazul agresatului).
Biroul de Siguranță Școlară din cadrul IPJ Suceava, după precizarea aspectelor referitoare la producerea evenimentului și modul în care au intervenit polițiștii pentru cercetarea cazului, precum și a echipajelor ambulanței pentru preluarea victimelor în vederea acordării îngrijirilor necesare, subliniază faptul că, concomitent activităților de cercetare penală, polițiștii din cadrul acestui birou au întocmit analiza post-cauzală, fiind stabilite cauzele generatoare/favorizatoare ale producerii evenimentului, respectiv un conflict din ziua anterioară care a avut loc în sala de clasă, conflict care ar fi fost aplanat prin intervenția agentului de pază și a profesorului de serviciu.
În urma evenimentului produs, lucrătorii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, împreună cu conducerea unității de învățământ, au convenit asupra următoarelor propuneri ce au fost dispuse la nivelul acestei școli: interdicția de părăsire de către elevi a incintei unității pe timpul pauzelor; au fost reprelucrate prevederile Regulamentului Școlar și a regulamentului de Ordine Interioară cu toți elevii pe bază de tabel și semnătură (printre prevederi numărându-se și interzicerea intrării în școală cu obiecte tăietoare, contondente, etc; interzicerea consumului de băuturi alcoolice și substanțe cu efect psihotrop); consilierea psihologică a elevilor claselor profesionale.
Cu referire la elevul agresor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a precizat că minorul a fost evaluat psihologic de către specialistul din cadrul Serviciului Intervenție în regim de urgență, iar tatăl acestuia a fost consiliat și responsabilizat în ceea ce privește creșterea, îngrijirea și educarea minorului, cu accent deosebit asupra supravegherii acestuia.

Dosar nr. 54/2022 (rezumat) - Decesul unui copil în vârstă de trei săptămâni, în localitatea Grănicești, județul Suceava, caz relatat într-un articol postat pe site-ul de știri Informația Ta din 17 ianuarie 2022, intitulat: „Nou-născut, găsit mort de mamă după ce a regurgitat lapte”, a determinat sesizarea din oficiu a instituției Avocatul Poporului, având în vedere existența elementelor unor posibile încălcări ale normelor constituționale care reglementează dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și protecția copiilor și a tinerilor, statuate de art. 22 și art. 49 din Legea fundamentală.

Verificările în acest caz, efectuate prin demersuri în scris înaintate către: Primăria comunei Grănicești, județul Suceava, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava, au condus la reținerea următoarelor concluzii:
1. cauzele decesului copilului în vârstă de 3 săptămâni, potrivit certificatului medical constatator al decesului, eliberat de Serviciul Județean de Medicină Legală Suceava, confirmă aspectele relatate de presă, decesul intervenind în urma asfixiei mecanice prin aspirarea regurgitatului alimentar în căile respiratorii inferioare, cazul făcând obiectul cercetărilor efectuate în dosarul nr. 212/P/2022 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de „ucidere din culpă”;
2. Primăria comunei Grănicești nu are angajat un asistent medical comunitar, post ce nu este prevăzut în organigrama acestei unități administrative teritoriale, deși, având în vedere atribuțiile stabilite de normele legale în vigoare, asistentul medical comunitar ar fi putut evita producerea acestui eveniment, utilitatea acestuia fiind evidentă și pentru prevenirea apariției unor situații asemănătoare; 3. chiar dacă familia în care a avut loc tragedia era în atenția autorității publice locale, fiind beneficiară încă din anul 2011 a unor drepturi de asistență socială, în realitate vizitele și
anchetele sociale efectuate de asistentul social la domiciliul acestei familii nu au fost corespunzătoare, aspect ce se coroborează cu informațiile transmise de DSP Suceava, din care rezultă că mama copilului nu a fost luată în evidență pe parcursul sarcinii, deoarece nu a declarat sarcina și nu s-a adresat medicului de familie, ceea ce indică faptul că asistentul social, în cadrul vizitelor efectuate la această familie, nu a pus accent pe consilierea și informarea corespunzătoare a familiei, pe perioada cât mama copilului decedat a fost gravidă, și nu a îndrumat-o să se adreseze medicului de familie pentru a urmări sarcina, dar și pentru a înscrie nou-născutul la acesta și a solicita sfaturile necesare pentru îngrijirea copilului după naștere. 4. deficiențele constatate privind nerespectarea Contractului-cadru care reglementează periodicitatea vizitelor la domiciliul nou-născuților (la externarea din maternitate, și la o lună de la naștere) au condus la sancționarea contravențională în acest caz a medicului de familie, de către Direcția de Sănătate Publică Suceava.
Dreptul la protecție și asistență în realizarea și exercitarea deplină a drepturilor copiilor impune în sarcina autorităților publice locale obligația de a sprijini părinții în realizarea obligațiilor ce le revin pentru copil, dezvoltând și asigurând în acest scop servicii diversificate.
Potrivit Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 393/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei, acordarea serviciilor comunitare integrate la nivelul autorităților publice locale se asigură prin intermediul echipei comunitare integrate, alcătuită, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1), din: asistent social, asistent medical comunitar, respectiv mediator sanitar pentru comunitățile de romi și consilier școlar/mediator școlar, rolul deosebit al asistentului medical comunitar la nivelul autorității publice locale rezultând din atribuțiile stabilite în sarcina acestuia, prin dispozițiile art. 3 alin. (4) lit. g) – i):
„g) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie, cu precădere copiii și gravidele, și facilitează accesul la medicul de familie în scopul obținerii calității de asigurat de sănătate și al asigurării accesului acestora la servicii medicale;
h) supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului și a copilului mic și promovează alăptarea și practicile corecte de nutriție; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social și urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic; i) efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social și urmărește aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic.”
Totodată, dispozițiile art. 118 alin. (1) lit. a), e) și g) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunelor, aprobat prin H.G. nr.797/2017, prin prevederile art. 8 alin. (7) din Anexa 3, stabilesc o serie de obligații în sarcina autorității publice locale, care trebuie să asigure monitorizarea și analizarea situației copiilor din unitatea administrativ- teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, și să ofere consiliere și informare familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor și asupra serviciilor disponibile pe plan local.
Deficiențele evidențiate în acest caz au condus la emiterea Recomandării nr. 33 din 4 aprilie 2022, adresată de Avocatul Poporului primarului comunei Grănicești, județul Suceava, în vederea dispunerii unor măsuri pentru angajarea unui asistent medical comunitar în cadrul autorității publice locale, precum și pentru îmbunătățirea activității compartimentului de asistență socială, demersurile efectuate pentru obținerea unui răspuns referitor la însușirea acestei recomandări finalizându-se prin comunicarea adresei nr. 2428/27.07.2023 a Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava.
Din răspunsul comunicat rezultă că, Recomandarea emisă de Avocatul Poporului cu nr. 33 din 4 aprilie 2022 nu este însușită de către Primăria comunei Grănicești, întrucât, în opinia autorității publice locale, nu se impune angajarea unui asistent medical comunitar, considerând că „legiuitorul a lăsat la latitudinea autorităților locale aprecierea necesității și oportunității existenței unui asistent medical comunitar, în funcție de cadrul specific al fiecărei unități administrativ-teritoriale, fără a institui o obligație în acest sens”.
Justificarea acestei opțiuni este argumentată prin invocarea faptului că, scopul asistenței medicale comunitare, reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare, este acela de creștere a accesului populației și, în special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la servicii de sănătate, în special la cele centrate pe prevenire, ori la nivelul comunei Grănicești nu sunt identificate grupuri de persoane sau persoane vulnerabile care să reclame necesitatea imediată a angajării unei persoane cu atribuții în domeniul asistenței medicale comunitare.
În plus, se apreciază că activitatea desfășurată pentru furnizarea serviciilor sociale nu poate fi considerată ca fiind una precară, având în vedere că identificarea situațiilor de risc, monitorizarea, consilierea și aplicarea măsurilor care se impun conform cadrului legal instituit de legiuitor reprezintă activitatea de fiecare zi a compartimentului de asistență socială existent la nivelul comunei.
Recomandarea nr. 33 din 4 aprilie 2022 poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări – 2022.

Dosar nr. 47/2022 (rezumat)-Amenințarea cu un pistol de jucărie a elevilor aflați la ore în două clase ale Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, de către un elev al altei unități de învățământ, caz relatat de ziarul Monitorul de Botoșani, în articolul Terorist în școală cu pistol de jucărie, a intrat în atenția instituției Avocatul Poporului, fiind analizat în cadrul sesizării din oficiu înregistrată la Biroul Teritorial Suceava

Au fost efectuate verificări prin intermediul unor adrese înaintate către Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, răspunsurile comunicate confirmând producerea evenimentului semnalat de presă. Astfel, s-a stabilit că un elev al Școlii Speciale „Sf. Stelian” Botoșani a pătruns în două săli de clasă ale Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, în timp ce cursurile erau în plină desfășurare, având asupra sa un pistol de jucărie, dar care aparent părea adevărat, creând panică în rândul elevilor și a cadrelor didactice prezente la oră, situația fiind semnalată imediat conducerii liceului. Având în vedere evenimentul sesizat, polițiștii din cadrul IPJ Botoșani – Biroul Siguranță Școlară s-au deplasat la unitatea de învățământ în vederea derulării activităților specifice pentru stabilirea cauzelor care au favorizat producerea evenimentului. După analizarea imaginilor surprinse de camerele video situate pe holul unității de învățământ elevul străin a fost identificat, constatându-se că este unul dintre elevii Școlii Speciale „Sf. Stelian” Botoșani, copil instituționalizat în cadrul Complexului de case tip familial „Sf. Mina” Botoșani al DGASPC, situat în imediata vecinătate a Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani. Pătrunderea elevului străin în unitatea de învățământ a fost înlesnită de fluxul mare de elevi care intră și ies la amiază în școală, precum și din cauza faptului că elevul respectiv purta o mască, astfel încât acesta putea fi ușor confundat cu elevii unității de învățământ în care a intrat. Elevul implicat, copil încadrat într-un grad de handicap mediu, beneficiază de măsura de protecție specială a plasamentului la una dintre casele Complexului de case de tip familial (CCTF) „Sf. Mina” Botoșani, problemele de sănătate ale acestuia, ce relevă o imaturitate social-afectivă, ostilitate față de adulți, nerespectarea regulilor, toleranță scăzută la frustrare, incapacitate de a anticipa consecințele acțiunilor sale, contribuind la comportamentul acestuia în cazul analizat. Producerea acestui eveniment a determinat conducerea Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani să dispună o serie de măsuri prin care să se prevină repetarea unor evenimente asemănătoare (s-a stabilit folosirea unei singure căi de acces în curtea școlii, post în care există în permanență un paznic), precum și cele vizând consilierea de către psihologul școlii, în cadrul orelor de dirigenție, a elevilor celor două clase speriați de „gluma” elevului care i-a amenințat cu pistolul de jucărie. Concluziile comisiei înființate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani pentru analizarea cauzelor care au determinat comportamentul elevului instituționalizat în cadrul Complexului de case de tip familial (CCTF) „Sf. Mina” Botoșani, au stabilit că tulburările de comportament ale acestuia au constituit principalul factor care au condus la producerea evenimentului (opoziționism față de norme și reguli, agresivitate, cerșetorie, mitomanie, întârziere în dezvoltarea mintală). În acest context, s-a procedat la includerea acestui copil într-un program de consiliere în mai multe etape, având ca obiective: conștientizarea problemei/situației problematice, a comportamentului, controlul furiei, creșterea stimei de sine, dezvoltarea conduitei asertive, etc. Totodată, au fost identificate o serie de măsuri propuse pentru a se evita repetarea unor evenimente asemănătoare, printre acestea regăsindu-se: continuarea programului de consiliere psiho-socială a copilului implicat în incident, la Complexului de case de tip familial „Sf. Mina”

Dosar nr. 39/2022 (rezumat)-Cazul de abuz sexual comis de o educatoare asupra a trei fetițe, la Grădinița cu program normal „Căsuța din povești” Bosanci, arondată Școlii Gimnaziale Bosanci, județul Suceava

Cazul de abuz sexual comis de o educatoare asupra a trei fetițe, la Grădinița cu program normal „Căsuța din povești” Bosanci, arondată Școlii Gimnaziale Bosanci, județul Suceava, adus în atenția opiniei publice de mass-media la începutul anului 2022 (articolul intitulat: O educatoare de la o grădiniță din Bosanci a fost arestată preventiv pentru că ar fi violat și agresat sexual trei fetițe cu vârste de patru și șase ani, a intrat și în atenția Avocatului Poporului care, în baza sesizării din oficiu, a dispus efectuarea unor verificări, prin demersuri în scris.
Unitatea de învățământ a precizat că anterior descoperirii cazului, ale cărui elemente nu au fost nici măcar bănuite până în momentul reținerii educatoarei, ce a avut loc ca rezultat al investigațiilor efectuate de organele de urmărire penală, nu au fost înregistrate plângeri referitoare la comportamentul și activitatea desfășurată de cadrul didactic în cadrul școlii sau în afara acesteia. De altfel, verificările efectuate atât de școala la care a fost angajată, cât și de Inspectoratul Școlar Județean Suceava au reliefat profilul unui cadru didactic apreciat la nivelul unității de învățământ, conduita educatoarei în relațiile cu copiii, dar și aprecierile colegilor fiind pozitive, în contrast cu constatările organelor de urmărire penală.
În baza semnalării cazului de către reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, dar și de către Judecătoria Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, împreună cu reprezentantul Primăriei Comunei Bosanci au efectuat verificările ce se impuneau în acest caz. Astfel, au fost efectuate vizite la domiciliul familiilor din care provin cele trei fetițe abuzate sexual de către educatoare, constatându-se că nu există un pericol iminent care să impună instituirea vreunei măsuri speciale de protecție în regim de urgență pentru niciuna dintre minore. Totodată, DGASPC Suceava a adus în atenția celor două familii faptul că au posibilitatea de a accesa servicii de consiliere psihologică pentru copiii abuzați, însă părinții celor trei minore au refuzat această oportunitate, motivat de faptul că, în cazul celor două surori se efectuau deja ședințe de consiliere psihologică în mediul privat, în timp ce, în cazul celuilalt copil, părinții și-au exprimat intenția ca fiica lor să urmeze în viitorul apropiat consilierea psihologică tot în mediul privat.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a confirmat că cercetările efectuate în acest caz au stabilit, în baza probelor obținute, săvârșirea infracțiunilor de viol, agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului, faptele fiind comise de educatoarea de la Grădinița cu program normal „Căsuța din povești” Bosanci asupra celor trei minore în perioada 2017-2021.
Prin Rechizitoriul întocmit s-a dispus trimiterea în judecată a educatoarei, urmând ca instanța să se pronunțe în final în acest caz, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Suceava, dosar în care judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecății, prin încheierea din 16 mai 2022.

2021

Dosar nr. 1029/2021 (rezumat) - Prin petiția înregistrată la Biroul Teritorial Suceava al instituției Avocatul Poporului în luna decembrie 2021, mama unui copil încadrat în grad de handicap grav cu asistent personal semnala faptul că Primăria comunei Mitocu Dragomirnei îi refuză dreptul de a fi angajată ca asistent personal al fiului său, ceea ce aduce atingere normelor constituționale referitoare la protecția copiilor și a tinerilor și protecția persoanelor cu handicap, prevăzute de art. 49 și art. 50 din Constituția României

Anterior, petenta s-a adresat în scris cu această solicitare autorității publice locale, însă i s-a comunicat că la nivelul Primăriei comunei Mitocu Dragomirnei ar exista doar un număr limitat de posturi de asistent personal (18 posturi), astfel încât i s-a refuzat acest drept, acordându-i-se în schimb indemnizația lunară. În acest context, au fost efectuate verificări la Primăria comunei Mitocu Dragomirnei și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, răspunsurile primite confirmând motivul refuzului autorității publice locale de a o angaja pe petentă ca asistent personal al fiului său cu grad de handicap grav. De altfel, deși și-a exprimat expres opțiunea de a fi angajată ca asistent personal al fiului său prin cererile nr. 7441/22.11.2021 și nr. 260 din 14.01.2022, Primăria comunei Mitocu Dragomirnei nici măcar nu a informat DGASPC Suceava și nu a solicitat emiterea unui acord pentru angajarea petentei, încălcând obligația de a încheia contractul individual de muncă al asistentului personal în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii. Or, potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul copiilor cu handicap grav, părinții sau reprezentanții legali ai acestora au dreptul să opteze între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare. Așadar, dreptul de opțiune între a beneficia de acordarea unei indemnizații lunare și dreptul de a fi angajat ca asistent personal al copilului cu handicap grav, poate fi exprimat doar de către părintele copilului sau reprezentantului legal al acestuia, autoritatea publică locală neavând niciun temei legal de a interveni în exprimarea opțiunii, ori de a refuza acordarea dreptului pentru care s-a făcut solicitarea.
Avocatul Poporului a emis în acest caz Recomandarea nr. 22 din 8 martie 2022 (ce poate fi consultată integral pe site-ul instituției Avocatul Poporului la secțiunea „Activitatea AVP – Recomandări -2022”), prin care primarul comunei Mitocu Dragomirnei, județul Suceava a fost îndrumat să obțină acordul corespunzător al DGASPC Suceava și să o angajeze pe petentă în funcția de asistent personal al fiului său încadrat în grad de handicap grav cu asistent personal, iar directorului executiv al DGASPC Suceava i s-a recomandat să elibereze și să transmită Primăriei comunei Mitocu Dragomirnei acest acord.
De asemenea, s-a transmis directorului executiv al DGASPC Suceava și recomandarea de a dispune măsuri de informare a tuturor primăriilor din județul Suceava pentru respectarea dispozițiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul consilierii părinților sau, după caz, reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, a persoanelor sau familiilor care au primit în plasament un copil cu handicap grav, de a opta în cunoștință de cauză între angajarea ca asistent personal și primirea unei indemnizații lunare, urmărind ca întocmirea/completarea cererilor de exprimare a opțiunii să fie efectuată personal și integral de către solicitanți.
DGASPC Suceava a precizat că a înaintat în scris către toate unitățile administrativ teritoriale din județ, spre luare la cunoștință și conformare, asupra modului în care se impun a fi respectate dispozițiile art. 42 alin. (4) din legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel cum a dispus Avocatul Poporului prin Recomandarea nr. 22/2022 și a emis acordul nr. 118686 din 7 septembrie 2022 pentru angajarea petentei ca asistent personal al fiului său minor cu grad de handicap grav.
Refuzul unei colaborări interinstituționale corespunzătoare în relația cu Primăria comunei Mitocu Dragomirnei a fost remarcat în acest caz nu doar de DGASPC Suceava, ci și de Biroul Teritorial Suceava, încercările de a primi un punct de vedere referitor la însușirea Recomandării Avocatului Poporului nr. 22/2022 rămânând mult timp fără răspuns, chiar și după ce a intervenit, instituțional, Instituția Prefectului Județul Suceava.
În final, în urma unor noi demersuri, prin adresa nr. 1671 din 2 martie 2023, înregistrată la Biroul Teritorial Suceava cu nr. 6339 din 3 martie 2023, Primăria comunei Mitocu Dragomirnei a comunicat că petenta a fost angajată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav începând cu data de 1 decembrie 2022, prin dispoziția nr. 312/29.11.2022, astfel încât Recomandarea Avocatului Poporului nr. 22 din 8 martie 2022 a fost integral însușită.

Dosar nr. 1001/2021 (rezumat) - Cazul de agresiune fizică asupra unui elev, semnalat în articolul intitulat: „Conflict în liceu soldat cu trei amenzi usturătoare”, publicat online în data de 18 decembrie 2021 de newsletter-ul Știri Botoșani, ce a avut loc la data de 16 decembrie 2021, în incinta Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani, a făcut obiectul unei sesizări din oficiu.

Verificările în acest caz au fost efectuate prin adrese înaintate de Biroul Teritorial Suceava către: Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani, Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani.

Analiza răspunsurilor comunicate din partea instituțiilor sus-menționate a relevat, în esență, faptul că, deși erau cunoscute la nivelul unității de învățământ, actele de violență produse asupra elevului în acest caz nu au fost semnalate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani de către conducerea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani, ori de către un alt cadru didactic al acestei unități școlare.

Or, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituie în sarcina cadrelor didactice, potrivit dispozițiilor art. 52 alin. (4), obligația de a semnala serviciului public de asistentă socială sau, după caz, direcției generale de asistentă socială si protecția copilului cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului identificate.

De altfel, potrivit art. 4 alin. (2) din Anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 și ale pct. 61 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying, aprobate prin O.M.E.C. nr. 4343/2020, semnalarea suspiciunii sau a oricăror forme de violență, inclusiv a violenței psihologice bullying se realizează de către cadrele didactice/directorul unității de învățământ, prin completarea si transmiterea către direcția generală de asistență socială si protecția copilului a fișei pentru semnalarea obligatorie a situației de violență asupra copilului.

În acest context, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 51/2022, adresată directorului Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani, în vederea dispunerii unor măsuri pentru respectarea dispozițiilor indicate anterior, astfel încât, în eventualitatea producerii unor cazuri de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra elevilor minori din această școală, să fie sesizată D.G.A.S.P.C. Botoșani, prin completarea și transmiterea de către cadrele didactice/directorul unității de învățământ a fișei prevăzute pentru semnalarea obligatorie, în toate cazurile identificate de violență asupra copilului, inclusiv a violenței psihologice – bullying.

Recomandarea Avocatului Poporului nr. 51/2022 (disponibilă spre consultare pe site-ul instituției Avocatul Poporului- www.avp.ro – în secțiunea Activitatea AVP -Recomandări – anul 2022) a fost înaintată prin poștă unității de învățământ, iar ulterior au avut loc mai multe încercări de a obține un punct de vedere, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani comunicând în final răspunsul referitor la însușirea acestei recomandări după intervenția Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, în calitate de autoritate ierarhic superioară, obligată să intervină în acest caz, în temeiul dispozițiilor art. 27 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată.

Dosar nr. 912/2021 (rezumat) Situația mamelor minore din județul Suceava a constituit obiectul sesizării instituției Avocatul Poporului, în urma mediatizării în presă a cazului relatat în articolul intitulat O minoră în vârstă de 15 ani, din Cornu Luncii, care a născut acum o lună, a intrat în atenția Protecției Copilului, publicat la data de 20 noiembrie 2021 de ziarul Monitorul de Suceava

Inițial, au fost efectuate verificări în relația cu primăria de domiciliu al minorei, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Direcția de Sănătate Publică Suceava și la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, iar ulterior au fost obținute informații de la unitățile de parchet de pe lângă judecătoriile din județul Suceava, fiind analizate în unele cazuri soluțiile pronunțate de instanțe, având ca obiect infracțiunea de act sexual cu un minor.

Referitor la cazul care a stat la baza sesizării din oficiu, în urma verificărilor efectuate de DGASPC Suceava, precum și din ancheta socială întocmită de autoritatea publică locală de domiciliu a minorei, s-a constatat că atât mama minoră, cât și copilul născut de aceasta, nu s-au aflat în situație de risc, astfel încât nu a fost necesară instituirea unei măsuri de protecție specială, organele de poliție judiciară sesizându-se din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor.

În comunitățile dezavantajate, un rol important în educația pentru prevenirea sarcinii la minore îl are asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar, responsabili în a consilia, informa și îndruma familia dezavantajată social sau familia romă. La nivelul județului Suceava s-au desfășurat activități de informare, educare,  comunicare, vizând contracepția, importanța planificării familiale, sănătatea în perioada sarcinii, avorturile și complicațiile acestora, bolile cu transmitere sexuală.

Potrivit datelor puse la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică Suceava, screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin a fost efectuat în județul Suceava inclusiv cu Caravana mobilă, în 53 de localități, cu ajutorul unor specialiști de la Institutul Regional de Oncologie Iași, de la Spitalului Județean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, de la Centrul Județean de Planificare Familială si Contracepție Suceava, numărul total al beneficiarelor de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin fiind de 2764 beneficiare în anul 2019 și de 297 beneficiare în anul 2021.

Din situația pusă la dispoziție de IPJ Suceava, în perioada 2015-2020 au fost înregistrate un număr de 24 de dosare penale având ca obiect comiterea infracțiunii de act sexual cu un minor, din care în 13 dosare s-a dispus clasarea, în două dosare a fost dispusă soluția de renunțare la urmărirea penală, în judecată fiind trimiși inculpații anchetați în 9 dosare.

Din verificările efectuate, se constată că atât organele de cercetare/urmărire penală, dar și instanțele de judecată, evită să rețină infracțiunea de viol în cauzele în care minorele abuzate sexual aveau vârsta sub 14 ani la momentul comiterii faptei, din analiza unor astfel de cazuri rezultând că, atât pe parcursul cercetării penale, dar și în cursul cercetării judecătorești, în lipsa unor norme clare, magistrații preferă să urmărească penal/judece pentru infracțiunea de act sexual cu un minor, iar pedepsele aplicate pentru inculpații găsiți vinovați în aceste cazuri au fost modice (maxim un an de închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei), la limita minimă a pedepsei prevăzută de Codul penal.

În unele cazuri se observă o anumită tergiversare în soluționarea cu celeritate a cauzelor, durata în unele cazuri analizate extinzându-se chiar și până la trei ani de cercetări în faza de urmărire penală, ceea ce evident creează un prejudiciu atât părții vătămate minore, dar și inculpatului (atunci când se dispune clasarea de către organele de urmărire penală după trei ani de cercetări). 

Dosar nr. 745/2021 (rezumat)-O persoană care se afla în custodia Penitenciarului Botoșani ne-a sesizat în temeiul prevederilor art. 34 și ale art. 22 din Constituție, privind dreptul la ocrotirea sănătății și, respectiv, dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, susținând în perioadele 18-22.05.2021 și 3-11.08.2021, Penitenciarul Botoșani nu i-a asigurat și administrat tratamentul cu antiretrovirale pentru afecțiunea de care suferă, iar începând cu data de 3.08.2021 acest tratament ”a fost sistat fără să existe vreo recomandare medicală de la medicul specialist” și că la datele de 18.05.2021 și 3.08.2021 a protestat sub forma ”refuzului de hrană”.

Din verificările efectuate în acest caz la Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), a rezultat o serie de deficiențe în ceea ce privește acordarea asistenței medicale, tratament și îngrijiri la timp și potrivit prescripției medicului specialist precum și în ceea ce privește aprovizionarea și distribuirea medicamentelor antiretrovirale pentru boala cronică HIV/SIDA către unitățile penitenciare în care sunt custodiați deținuți aflați în evidență cu tratament pentru această afecțiune.
Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 49/2022, prin care a propus directorului ANP, să dispună măsuri pentru:
– acordarea asistenței medicale, tratament și îngrijiri la timp și potrivit prescripției medicului specialist a petentului; – identificarea și punerea în aplicare a soluțiilor prind aprovizionarea și distribuirea medicamentelor antiretrovirale pentru boala cronică HIV/SIDA către unitățile penitenciare în care sunt custodiați deținuți aflați în evidență cu tratament pentru această afecțiune; – asigurarea asistenței medicale, tratament și îngrijiri deținuților din rețeaua penitenciară care sunt în evidență cu tratament antiretroviral.
Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a comunicat punctul de vedere referitor la însușirea Recomandării, precizând că:
-a dispus, instituirea unui mecanism de monitorizare a acordării asistenței medicale
persoanelor private de libertate aflate în evidență cu tratament antiretroviral pentru infecția HIV/SIDA, măsuri de înregistrare a tuturor cazurilor de persoane private de libertate cu infecție HIV/SIDA în modulul medical din aplicația de evidență a deținuților, atât a cazurilor existente în. unitățile penitenciare cât și în viitor, a cazurilor nou depistate sau nou depuse cu infecție HIV/SIDA, iar orice discontinuitate sau posibilă întrerupere în administrarea tratamentului antiretroviral al deținuților cu infecție HIV/SIDA din cauze imputabile sistemului penitenciar, se anunță cu celeritate Direcției de Supraveghere Medicală din A.N.P. printr-o notă de informare, în vedere informării directorului general al A.N.P;
Penitenciarul-Spital București-Jilava: anunță cu celeritate Direcția de Supraveghere Medicală printr-o notă de informare, în vedere informării directorului general al A.N.P., orice discontinuitate sau posibilă întrerupere în finanțarea de către Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Ilfov și/sau derularea ”Programului național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA’W respectiv achiziționarea și distribuirea tratamentului antiretroviral pentru deținuții cu infecție HIV/SIDA; va întreprinde toate demersurile necesare, în timp util, în vederea încheierii contractelor de finanțare a activităților derulate în Programul National de Sănătate TBC/HIV-SIDA cu Direcția de Sănătate Publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății; va întreprinde toate demersurile necesare, conform legislației și în limita bugetelor alocate de către Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică, în vederea încheierii actelor adiționale și a lansării comenzilor pentru achiziționarea medicamentelor antiretrovirale prevăzute în schemele terapeutice ale pacienților diagnosticați cu infecție HIV-SIDA; va întreprinde toate demersurile necesare, distribuirii medicamentelor antiretrovirale prevăzute în schemele terapeutice ale pacienților diagnosticați cu infecție HIV-SIDA către unitățile penitenciare care custodiază persoane private de libertate cu infecție HIV/SIDA; va informa cu celeritate Direcția de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății în cazul în care bugetul alocat achiziționării medicamentelor antiretrovirale este insuficient sau în cazul în care distribuitorul de medicamente anunță indisponibilitatea unor medicamente antiretrovirale;
Direcția de Supraveghere Medicală va informa cu celeritate directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor asupra eventualelor sincope în finanțarea de către Ministerul Sănătății a „Programului național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA”, respectiv în achiziționarea și distribuirea tratamentului antiretroviral pentru deținuții cu infecție HIV/SIDA.
Drept urmare, Recomandarea nr. 49/2022, emisă de Avocatul Poporului a fost însușită în totalitate.

Dosar nr. 639/2021 (rezumat) - În urma demersurilor efectuate ca urmare a unei sesizări din oficiu cu privire la respectarea dreptului la muncă a asistentului personal al persoanei cu handicap grav, au fost identificate deficiențe la nivelul Primăriei municipiului Botoșani - Direcția de Asistență Socială și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, cu privire la respectarea și aplicarea prevederilor Legii 488/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

Astfel:

– nu se efectuează controale în teren cu privire la activitățile asistentului/ților personal/i ai persoanelor cu handicap grav;
– nu se face dovada întocmirii raportului semestrial astfel încât să conțină toate informațiile prevăzute în Normelor metodologice;
– nu se face dovada planificării și organizării instruirilor pentru asistentul/ții personal/i angajați ai autorității; – nu se face dovada înlocuirii asistentului personal (când acesta se află în incapacitate temporară de muncă) sau în cazul în care nu poate asigura un înlocuitor, acordarea indemnizației sau găzduirea într-un centru de tip respira;
– nu se face monitorizarea anuală a gradului de realizare al instruirii asistentului personal care face obiectul materialului de presă dar nici al altor asistenți personali ai persoanelor cu handicap, furnizarea de suport logistic, după caz (formatori, teme de instruire);
– nu se face dovada elaborării și aplicării unei proceduri operaționale pentru încadrarea, evaluarea, monitorizarea activității și instruirea asistentului/ților personal/i al persoanei cu handicap grav;
– nu se face dovada analizei rapoartelor semestriale transmise de către asistența socială de la nivelul UAT, identificarea celor care nu realizează verificări în teren la asistenții personali. În consecință, Avocatul Poporului a emis o recomandare, prin care a propus atât primarului municipiului Botoșani cât și directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, ca în exercitarea atribuțiilor conferite prin legislația în vigoare să dispună măsuri pentru instruirea angajaților autorității publice locale în vederea aplicării corespunzătoare a legislației privind respectarea și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și în special cele referitoare la încadrarea, evaluarea, monitorizarea activității și instruirea asistentului/ților personal/i al persoanei cu handicap grav.

Prin răspunsurile comunicate, autoritățile și-au manifestat disponibilitatea de a îmbunătăți activitatea în ceea ce privește încadrarea, evaluarea, monitorizarea activității și instruirea asistentului/ților personal/i al persoanei cu handicap grav prin introducerea procedurilor referitoare la încadrarea, monitorizarea și controlul activității asistenților personali, respectiv evaluarea performanțelor profesionale a personalului contractual. De asemenea, a fost întocmit raportul privind activitatea asistenților personali din care reiese că: s-au efectuat 316 vizite, prilej cu care s-au întocmit 214 rapoarte de vizită și 102 anchete sociale; s-a asigurat instruirea inițială a unui număr de 50 asistenți personali, iar pentru că, la nivelul UAT Botoșani, nu există un centru care să asigure pe termen scurt, găzduirea, îngrijirea, recuperarea, socializarea și petrecerea timpului liber pentru persoanele cu handicap grav, se asigură plata indemnizației pe perioada incapacității temporare de muncă a asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Dosar nr. 539/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu privind creșterea exagerată a taxei de însoțitor percepută părinților ai căror copii mai mari de trei ani sunt internați în Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

Din cele relatate de mass-media, rezulta faptul că, mărirea la 70 de lei/zi a taxei de însoțire în această unitate medicală, îi determină pe tot mai mulți dintre părinți să-și lase copiii singuri în spital, ceea ce poate să producă o traumă emoțională pentru copii, generată de separarea acestora de părinți pe parcursul internării, cu efecte negative și asupra procesului de vindecare a copiilor.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a solicitat Consiliului Județean Suceava creșterea taxei de însoțitor, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 81 din 27 mai 2021, cu aplicare de la data de 1 iunie 2021, a fost aprobată majorarea acestei taxe de la 55 lei/zi la 70 lei/zi.
Biroul Teritorial Suceava a solicitat celor două instituții să analizeze posibilitatea reducerii acestei taxe, argumentând atât prin faptul că spitalul nu dispune de personal suficient pentru a asigura o supraveghere corespunzătoare pentru copii internați, cu vârsta mai mare de trei ani, dar și prin caracterul discriminatoriu al acestei taxe, care îngrădește dreptul copiilor ai căror părinți nu au posibilități materiale de a achita această taxă, de a beneficia de susținerea și îngrijirea efectivă din partea acestora pe perioada internării.
Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și Consiliul Județean Suceava nu au arătat disponibilitatea necesară pentru soluționarea problemei cauzată de creșterea acestei taxe, în sensul identificării/dispunerii unor măsuri care să conducă la reducerea taxei de însoțitor, astfel încât Biroul Teritorial Suceava al instituției Avocatul Poporului a semnalat situația Ministerului Sănătății.
Demersurile întreprinse de Instituția Avocatul Poporului în acest caz la Ministerul Sănătății pentru identificarea unor soluții prin care să fie analizată posibilitatea stabilirii unor limite maxime pentru aceste tarife au contribuit la modificarea legislației.
Astfel, Ministerul Sănătății a comunicat că dispozițiile art. 233 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr. 18/2021, printre modificări regăsindu-se și cea referitoare la plafonarea taxei hoteliere, la cuantumul a maxim 2 alocații de hrană specifică secției în care este internat copilul.

Așadar, prin modificarea adusă pentru taxa de însoțire pentru copiii internați în spitale (taxa hotelieră) s-au creat premisele respectării dreptului la îngrijire pentru toți copii la nivel național, dat fiind faptul că alocațiile de hrană care stau la baza stabilirii taxei sunt modice, în raport cu taxele exagerate care erau percepute anterior în mai multe spitale din România, printre care a fost și cea stabilită pentru Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Dosar nr. 407/2021 (rezumat)-”Sute de copii nevaccinați împotriva rujeolei”

Îngrijorările determinate de lipsa vaccinului împotriva rujeolei în județul Suceava, semnalate în articolul Sute de copii nevaccinați împotriva rujeolei, după ce DSP a epuizat dozele ROR încă de la sfârșitul anului trecut, publicat de ziarul Obiectiv de Suceava, în care se relata că medicii de familie din județul Suceava au început să se confrunte cu tot mai multe cazuri de rujeolă, în contextul în care județul Suceava ocupă oricum în ultimii ani locurile „fruntașe” din țară în ceea ce privește numărul cazurilor nou diagnosticate de rujeolă, au determinat sesizarea din oficiu a instituției Avocatul Poporului. Pentru verificarea aspectelor semnalate de mass-media au fost solicitate lămuriri Direcției de Sănătate Publică Suceava, Ministerului Sănătății și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, instituții ce ne-au comunicat răspunsuri cu întârziere, impunându-se reluarea demersurilor de mai multe ori pentru a obține informațiile necesare și pentru a ne asigura că problema va fi soluționată prin dispunerea unor măsuri care să asigure refacerea stocului de vaccin antirujeolic și administrarea acestuia la timp copiilor din județul Suceava. Din răspunsurile comunicate a rezultat că Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava a făcut demersuri către Ministerul Sănătății și către Centrul Național de Supraveghere și Control Boli Transmisibile, semnalând epuizarea stocului de vaccin ROR, cu solicitarea de sprijin în repartizarea unei noi cantități, având în vedere că în lipsa acestuia, în luna ianuarie 2021, s-a solicitat telefonic redistribuirea unui număr de 700 doze de vaccin ROR de la Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău. Recepționarea unui număr de 9890 doze de vaccin ROR, în luna mai 2021, a făcut posibilă vaccinarea unui număr de 6553 copii, dintr-un total de 8729 copii catagrafiați, diferența între numărul de copii catagrafiați și cei cărora li s-a administrat vaccinul la timp, în această perioadă, reprezentând cazurile de refuz la vaccinare din partea părinților acestora, precum și contraindicațiile medicale temporare. Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) ne-a informat că în conformitate cu Procedura Administrativă UE de eliberare oficială a seriei de vaccin, în luna ianuarie 2021 au fost depuse documentele referitoare la intenția de comercializare a 15.800 doze de vaccin PRIORIX (DCI VACCIN RUJEOLIC, RUBEOLIC, URLIAN, VIU ATENUAT), deținătorului autorizației de punere pe piață (DAPP) a medicamentul cu denumirea comercială (DC) Priorix – pulbere și solvent pentru soluție injectabilă, acesta fiind Glaxo Smith Kline Biologicals S.A, iar în luna mai 2021 au fost depuse spre evaluare la ANMDMR, conform aceleiași proceduri, documentele referitoare la intenția de comercializare a 300.050 doze de vaccin M-M-RVAXPRO (DCI VACCIN RUJEOLIC, RUBEOLIC, URLIAN, VIU ATENUAT), deținătorului autorizației de punere pe piață (DAPP) a medicamentul cu denumirea comercială (DC) M-M-Rvaxpro, MERCK SHARP & DOHME BV – OLANDA. Detaliile cu privire la cantitățile și distribuția vaccinului în România, respectiv refacerea stocurilor către Direcțiile de Sănătate Publică județene, intră în atribuțiile Ministerului Sănătății, prin Programul național de imunizare. Cu sprijinul doamnei Adriana Pistol, secretar de stat, coordonator al Unității de Implementare și Coordonare Programe din Ministerul Sănătății, precum și a serviciilor Programe de Sănătate și Coordonare, Monitorizare și Reglementare în sănătate publică din cadrul Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică, Ministerul Sănătății – Direcția Generală de Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică, ne-a transmis răspunsul, din care rezultă următoarele: În cadrul Programului Național de Vaccinare, Ministerul Sănătății are obligația de a achiziționa toate vaccinurile incluse în cadrul Calendarului Național de Vaccinare, inclusiv vaccinul ROR pentru vaccinarea copiilor cu vârstele de 1 an și 5 ani, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare. În luna martie 2021, Ministerul Sănătății a încheiat Acordul Cadru nr. 38/24.03.2021 pentru o perioadă de 4 ani pentru furnizarea vaccinului rujeolă – oreion – rubeola viu atenuat (ROR), în baza căruia a fost încheiat Contractul Subsecvent de Furnizare nr. 63/06.05.2021 pentru furnizarea a 300.000 doze vaccin ROR. Cele 300.000 de doze vaccin ROR au fost achiziționate, fiind distribuite de către furnizor direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, respectiv către toți medicii de familie în perioada 14.05.2021 – 17.05.2021, iar către DSP Suceava a fost distribuită o cantitate de 9888 de doze vaccin ROR. Pentru evitarea apariției unei discontinuități în procesul de vaccinare a copiilor până la momentul livrării cantității de vaccin achiziționată în baza Acordului Cadru nr. 38/24.03.2021, s-a luat măsura redistribuirii de vaccin ROR de la alte județe care dețineau în stoc vaccin disponibil, ceea ce a permis să fie vaccinați atât copiii eligibili la vaccinarea ROR, cât și recuperarea restanțierilor la vaccinarea cu acest vaccin. Totodată, Ministerul Sănătății a dat asigurări că din datele raportate de către Institutul Național de Sănătate Publică stocurile de vaccin ROR existente atât la nivelul Direcției de Sănătate Publică Suceava, cât și la nivelul medicilor de familie, la data de 31.01.2022, erau în număr de 2859 doze vaccin ROR, astfel încât se poate asigura vaccinarea tuturor copiilor eligibili pentru o perioadă de 6 luni.

Dosar nr. 359/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu, în cazul sinuciderii unui copil ce se afla sub măsura de protecție specială a plasamentului la un asistent maternal din județul Suceava

Verificările efectuate în acest caz au condus la identificarea unor deficiențe la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, referitoare la modul în care s-a acționat de la momentul instituirii măsurii speciale a plasamentului, până la data decesului copilului.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 126/2021, prin care a fost subliniată necesitatea dispunerii unor măsuri în cadrul DGASPC Suceava, a căror implementare să conducă la:
 Respectarea regulii potrivit căreia, atunci când se impune instituirea măsurii plasamentului pentru un copil aflat într-o situație de risc, managerul de caz din cadrul DGASPC Suceava ar trebui să analizeze, cu prioritate, posibilitatea de a institui această măsură specială de protecție la familia extinsă, identificând în prealabil membrii familiei extinse (rudele minorului până la gradul IV) și obținerea opiniei acestora, pentru a verifica disponibilitatea lor de a lua în plasament copii pentru care se impune instituirea plasamentului;
 Monitorizarea corespunzătoare a măsurilor speciale de protecție prevăzute Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe respectarea termenului prevăzut pentru reevaluare, de cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este cazul, pentru a propune de îndată modificarea sau, după caz, încetarea măsurii, în cazurile în care nu mai subzistă împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii speciale de protecție;
 Respectarea de către personalul DGASPC Suceava a principiului interesului superior al copilului, prin asigurarea ascultării opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate, în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Cunoașterea și respectarea de către managerii de caz din cadrul DGASPC Suceava a Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, prevăzute de Ordinul nr. 26/2019, și în special cele vizând opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate al acestuia, prin asigurarea completării rubricii corespunzătoare din Fișele de evaluare și rapoartele privitoare la evoluția copilului și la împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii de protecție specială, însoțită de semnătura copilului;
 Revizuirea Procedurii operaționale privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență, elaborată la nivelul DGASPC Suceava, astfel încât să fie prevăzut un termen clar în care trebuie să se intervină pentru verificarea situațiilor de abuz/neglijență semnalate, în vederea instituirii urgente a măsurilor speciale de protecție, atunci când se constată că mediul în care a fost identificat copilul reprezintă o situație de risc pentru acesta.

DGASPC Suceava a comunicat punctul de vedere referitor la însușirea Recomandării, menționând punctual măsurile dispuse în vederea implementării acestei recomandări, din care rezultă însușirea integrală a Recomandării nr. 126 2021, emisă de Avocatul Poporului.

Dosar nr. 199/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu, în cazul unui bebeluș din județul Suceava, care a murit după ce a fost alăptat de mamă

Verificările efectuate în acest caz au condus la identificarea unor deficiențe la nivelul autorității publice locale – Primăria comunei Șcheia, pe teritoriul căreia a avut loc evenimentul semnalat de presă.

Astfel, s-a constatat că la Primăria comunei Șcheia, județul Suceava nu există asistent medical comunitar, care prin atribuțiile sale ar fi putut evita producerea evenimentului relatat de presă, angajarea unui astfel de salariat putând contribui la preîntâmpinarea unor cazuri asemănătoare, precum și la asigurarea serviciilor sociale integrate, potrivit prevederilor Ordinului nr. 393/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
De asemenea, pe parcursul corespondenței purtate cu această autoritate, a rezultat și faptul că la nivelul Primăriei comunei Șcheia, județul Suceava, fie nu se cunosc, fie nu se respectă, în mod corespunzător, reglementările legale privind activitatea de soluționare a petițiilor prevăzută prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002, care prevede că: „Autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă”.

Pentru remedierea acestor neajunsuri, Avocatul Poporului a emis și înaintat autorității publice locale Recomandarea nr. 159/2021, iar în răspunsul comunicat primarul comunei Șcheia și-a exprimat disponibilitatea de a îmbunătăți întreaga activitate de asistență socială, inclusiv prin angajarea unui asistent medical comunitar la nivelul autorității publice locale, precum și cea referitoare la soluționarea petițiilor, însușindu-și astfel Recomandarea Avocatului Poporului.

2020

Dosar nr. 1342/2020 (rezumat)-”DSP a epuizat stocurile de lapte praf gratuit”

Presa locală a semnalat la sfârșitul lunii octombrie 2020 că Direcția de Sănătate Publică Suceava a epuizat stocul de lapte praf rămas din anul precedent, în acest sens ziarul Obiectiv de Suceava publicând, în data de 22 octombrie 2020, articolul DSP a epuizat stocurile de lapte praf gratuit.

Relatarea din care rezulta că sunt câteva sute de copii din județul Suceava care nu mai beneficiază în mod gratuit de acest drept, a determinat sesizare din oficiu a instituției Avocatul Poporului. În acest caz, au fost efectuate verificări prin adrese înaintate către Direcția de Sănătate Publică Suceava și Instituția Prefectului Județul Suceava, ulterior Avocatul Copilului solicitând lămuriri de la Ministerul Sănătății.
Din analiza răspunsurilor comunicate inițial a rezultat că Direcția de Sănătate Publică Suceava a întocmit la sfârșitul semestrului I/2020 un referat pentru achiziționarea laptelui praf necesar până la sfârșitul anului, solicitând și primind de la Ministerul Sănătății avizul în vederea încheierii contractului subsecvent de furnizare lapte praf, având în vedere Acordul Cadru nr. 60/18.10.2018 și prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1292/18.12.2012.
Constrângerea referitoare la prețul de achiziție, care nu putea depăși prețul de 25 lei/kg fără TVA pentru laptele praf care se acordă copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, a făcut ca la anunțul de publicitate inițiat de Direcția de Sănătate Publică Suceava pentru achiziția de lapte praf, cu termenul de depunere 18.08.2020, să nu fie depusă nicio ofertă.
În acest context s-au solicitat lămuriri de la Ministerul Sănătății care ne-a comunicat, prin adresa nr. SG2224/SPS622/2021 că a fost asigurată baza legală pentru achiziția de către direcțiile de sănătate publică a laptelui praf – formulă pentru sugari, până la finalizarea procedurii de achiziție publică centralizată care va fi reluată de către Ministerul Sănătății.
În acest sens, se menționa că în data de 24 decembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 2179/22.12.2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.377/2017, precum și modificarea și completarea acestora, prin care, până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, s-a creat cadrul legal pentru achiziționarea de către unitățile de specialitate prin care se derulează astfel de programe, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la un preț de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii, de 40 lei/kg fără TVA, în cazul achiziționării laptelui praf care se acordă copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.

În noul context legislativ, Direcția de Sănătate Publică Suceava ne-a comunicat în luna martie 2021 că a făcut toate demersurile necesare și a achiziționat un număr de 6075 de cutii/400 gr de lapte praf în cadrul P.N. VI – Programul Național de Sănătate a Femeii și Copilului «Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf», necesar estimat pentru trimestrul 1 al anului 2021, cantitate ce a fost distribuită către UAT-urile de pe raza județului Suceava, urmând ca după alocarea bugetului pe anul 2021să fie dispuse măsurile ce se impun pentru achiziția de lapte praf necesar până la finalizarea procedurii de achiziționare centralizată la nivel național.

Dosar nr. 199/2020 (rezumat)-”O fetiță de 5 ani bolnavă de cancer are nevoie urgent de ajutor pentru tratament”

Aspectele relatate în articolul O fetiță de 5 ani bolnavă de cancer are nevoie urgent de ajutor pentru tratament, publicat în data de 10 iunie 2020 de cotidianul local Monitorul de Suceava, au determinat sesizarea din oficiu a instituției Avocatul Poporului.

Din verificările efectuate la Primăria comunei Pătrăuți, județul Suceava a rezultat că, deși a solicitat expres, autoritatea publică locală a refuzat să o angajeze ca asistent personal pe mama copilului despre care relata presa, copil încadrat în grad de handicap grav cu asistent, drept la care dispozițiile legale în vigoare ar fi îndreptățit-o, motivând că nu are această posibilitate, întrucât Primăria comunei Pătrăuți nu dispune de fonduri pentru așa ceva, acordându-i în schimb indemnizația de însoțitor.
Prin corespondența purtată cu Primăria comunei Pătrăuți, prin Biroul Teritorial Suceava, instituția Avocatul Poporului a subliniat că, dreptul de opțiune între primirea unei indemnizații lunare și dreptul de a fi angajat ca asistent personal al copilului cu handicap grav (cu asistent), aparține numai părintelui copilului. În acest sens, au fost invocate dispozițiile art. 44 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc în sarcina primăriei în a cărei raza teritorială își are domiciliul persoana cu handicap grav obligația „de a angaja și salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condițiile prezentei legi”. Pentru a beneficia de acest drept, potrivit art. 42 alin. (4) din același act normativ: „Părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare”.
Deși s-a constatat pe parcurs reticența autorității publice locale în soluționarea cazului, în final Primăria comunei Pătrăuți, județul Suceava a înțeles că trebuie să primeze respectarea normelor legale și constituționale în vigoare, dispunând măsurile necesare pentru angajarea ca asistent personal al copilului cu grad de handicap.

Astfel, însoțită de copia contractului individual de muncă întocmit, Primăria comunei Pătrăuți a comunicat că începând cu data de 1.12.2020 – pentru 12 ani și o lună (până la împlinirea vârstei de 18 ani a copilului încadrat în grad de handicap grav), mama copilului despre care se relata în articolul de presă a fost angajată ca asistent personal al acestui copil.

Dosar nr. 155/2020 (rezumat)-”Copilă de 15 ani, însărcinată în cinci luni, bătută crunt de iubit, sub privirile mamei”

După publicarea în ziarul Obiectiv de Suceava a articolelor: Copilă de 15 ani, însărcinată în cinci luni, bătută crunt de iubit, sub privirile mamei, respectiv „«Băiatu Gagicaru», individul care și-a bătut cu sălbăticie iubita de 15 ani însărcinată în luna a V-a, arestat pentru 30 de zile, în care se relata pe larg despre cazul înfiorător al unei fete din localitatea Horodnic de Sus, județul Suceava, în vârstă de 15 ani, bătută cu biciul și obligată să-și pună mâinile în jar încins, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unei anchete.

Situația relatată de mass-media a determinat intervenția rapidă a Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Suceava și a Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, aceste instituții dispunând cu promptitudine măsurile ce se impuneau (IPJ Suceava a întocmit un dosar penal pe numele agresorului, luând imediat măsura reținerii, ulterior instanța încuviințând propunerea de arestare preventivă a acestuia, iar DGASPC Suceava, prin dispoziția emisă de directorul executiv al instituției, a decis instituirea măsurii plasamentului în regim de urgență a minorei, în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat Suceava).
În cadrul anchetei, au fost efectuate verificări la sediul Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat Suceava, unde se afla în acel moment sub măsura plasamentului în regim de urgență minora ce a fost abuzată, pentru a se discuta cu aceasta, din cele relatate confirmându-se aspectele relatate de presă.
De asemenea, în cadrul anchetei s-au făcut verificări la Primăria comunei Horodnic de Sus, constatându-se că reprezentanții autorității publice locale nu aveau cunoștință despre existența unei situații de risc în care s-a aflat mai mult timp minora, dar nici măcar informația că aceasta era însărcinată, deși în cadrul primăriei își desfășura activitatea și un funcționar public având funcția de asistent social.
Cu această ocazie, s-a concluzionat că persoana desemnată în funcția de asistent social nu își putea desfășura în mod corespunzător această activitate, din cauza faptului că primarul localității i-a atribuit mai multe sarcini de serviciu. Astfel, din relatarea persoanei angajată ca asistent social a rezultat că aceasta presta în plus activitățile de resurse umane și de stare civilă, întrucât din cele 39 de posturi prevăzute în organigrama autorității locale, mai mult de jumătate nu erau ocupate, deși localitatea are peste 5000 de locuitori.
Deficiențele constatate în activitatea de asistență socială din cadrul Primăriei Horodnic de Sus, constând în aceea că asistentul social trebuie să îndeplinească și alte sarcini de serviciu, ceea ce poate să conducă la repetarea unor situații de abuz sau neglijență în rândul copiilor, fără ca acestea să poată fi identificate din timp, pentru a se interveni prin măsuri de protecție corespunzătoare, au impus necesitatea emiterii unei recomandări. Astfel, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 87/2020, prin care a propus primarului comunei Horodnic de Sus să dispună măsurile necesare desfășurării corespunzătoare a activității de asistență socială la nivelul autorității publice locale, prin degrevarea inspectorului principal de asistență socială de sarcinile de serviciu specifice altor posturi existente în organigrama autorității publice locale, dar neocupate cu personal, precum și să întreprindă demersurile ce se impun pentru angajarea unui asistent medical comunitar.

Ulterior, Primăria comunei Horodnic de Sus a informat instituția Avocatul Poporului că a organizat un concurs pentru ocuparea temporară a postului vacant de referent I, în urma căruia a fost angajat pe durată determinată o persoană, ce a preluat atribuțiile suplimentare ce erau delegate temporar inspectorului principal de asistență socială din cadrul autorității publice locale, în același timp autoritatea publică locală făcând și dovada demersurilor efectuate către Direcția de Sănătate Publică Suceava, prin care a solicitat acordul privind angajarea unui asistent medical comunitar.

2019

Dosar nr. 1543/2019 (rezumat)

Prin petiția depusă la sfârșitul anului 2019, petenta minoră – reprezentată de tatăl său, încadrată în gradul de handicap cu asistent, conform certificatului emis de Comisia pentru protecția copilului din cadrul Consiliului Județean Suceava, având și certificat de orientare școlară și profesională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, eliberat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Suceava, și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că, deși a solicitat în scris instituțiilor publice abilitate, i s-a refuzat dreptul de a beneficia de alocația zilnică de hrană, rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, în cuantum mărit cu 50%, egal cu cel acordat minorilor aflați în sistemul de protecție a copilului, ceea ce contravine normelor legale în vigoare.

În acest context, Biroul Teritorial Suceava a procedat în cursul anului 2020 la efectuarea unor verificări, prin adrese ce au fost înaintate către Primăria Municipiului Suceava și Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava – unitate de învățământ în structura căreia se află grădinița la care este înscris copilul, ulterior impunându-se solicitarea unor puncte de vedere din partea Consiliului Județean Suceava și Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA).
Din verificările efectuate, a rezultat că Primăria Municipiului Suceava nu a acordat drepturile solicitate pentru minoră, autoritatea publică locală admițând însă că, în baza certificatului de handicap, în conformitate cu prevederile articolului 129 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede majorarea cu 50% a sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) al aceluiași articol, pentru minora în cauză s-ar putea acorda aceste sume, dar nu de către autoritatea publică locală, ci de către Consiliul Județean, în baza unei hotărâri elaborate și aprobate în conformitate cu prevederile alin. (2) și (5) ale articolului indicat anterior.
Consiliului Județean Suceava a comunicat că obligația acordării drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru minoră, ar fi subzistat în sarcina Consiliului Județean în ipoteza în care „…minora ar fi fost beneficiara unei măsuri speciale de protecție, sau în situația în care plățile pentru acordarea serviciilor oferite de către Grădinița cu Program Normal nr. 5 Suceava ar fi fost efectuate de către acesta.”
Având în vedere că problema supusă analizei a generat numeroase controverse de-a lungul timpului, s-au solicitat clarificări din partea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în răspunsul comunicat de această instituție subliniindu-se că „în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale care au și certificat de încadrare în grad de handicap, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la art. 51 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate. Această majorare se aplică pentru toți copiii cu CES, nu numai pentru cei din protecție specială.”
Concluziile reținute în urma analizării răspunsurilor comunicate de autoritățile sesizate în acest caz, au impus înaintarea propunerii emiterii unei recomandări. În acest context, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 121/2020, către primarul Municipiului Suceava și directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, în scopul dispunerii măsurilor necesare acordării alocației zilnice de hrană, rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, în cuantum mărit cu 50%, având în vedere dispozițiile legale în vigoare.

Inițial, Primăria municipiului Suceava nu a fost de acord cu însușirea recomandării emise, argumentând că instituția care trebuie să asigure finanțarea în acest caz ar fi Consiliul Județean Suceava, iar Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava nu a comunicat niciun răspuns Biroului Teritorial Suceava, însă ulterior, în baza unor noi demersuri efectuate pentru însușirea recomandării, cele două instituții au dispus măsurile necesare, fiind acordate sumele cuvenite.

Sari la conținut