Cum va fi soluționată petiția?

Cum va fi soluţionată petiţia?

Petiţia înregistrată la instituţia Avocatul Poporului poate parcurge mai multe căi:

 1. În situaţiile în care informaţiile / documentele furnizate sunt insuficiente sau neconcludente, vor fi cerute datele suplimentare necesare pentru analiza şi soluţionarea petiţiilor, fie petiţionarului, fie autorităţii administraţiei publice respective, după caz.
 2. Pentru clarificarea situaţiei, Avocatul Poporului poate efectua anchete proprii,  având dreptul:

– să ceară autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare anchetei

– să audieze şi să ia declaraţii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar care poate da informaţiile necesare soluţionării petiţiei.

 1. Petiţiile vădit nefondate vor fi respinse motivat.
 2. În cazul în care, în urma examinării petiţiilor primite, se constată că petiţia persoanei fizice lezate este întemeiată, petiţia poate parcurge mai multe etape:
 • Instituţia Avocatul Poporului se va adresa în scris autorităţii administraţiei publice care a încălcat drepturile persoanei fizice şi va cere să reformeze sau să revoce actul administrativ şi să repare prejudiciile produse, precum şi să repună persoana fizică lezată în situaţia anterioară.
 • Autorităţile publice în cauză vor lua de îndată măsurile necesare pentru înlăturarea ilegalităţilor constatate, repararea prejudiciilor şi înlăturarea cauzelor care au generat sau au favorizat încălcarea drepturilor persoanei lezate şi vor informa despre aceasta instituţia Avocatul Poporului – petiţia este soluţionată favorabil.
 • În cazul în care se constată încălcarea gravă a drepturilor petiţionarului sau ilegalitatea actului administrativ, Avocatul Poporului emite o recomandare adresată autorităţii administraţiei publice, care a încălcat drepturile respective sau a emis actul ilegal. Tăcerea organelor administraţiei publice şi emiterea tardivă a actelor sunt asimilate actelor administrative.
 • În cazul în care autoritatea administraţiei publice sau funcţionarul public nu înlătură, în termen de 30 de zile de la data sesizării, ilegalităţile comise,instituţia Avocatul Poporului se adresează autorităţilor administraţiei publice ierarhic superioare, care sunt datoare să îi comunice, în termen de cel mult 45 de zile, măsurile luate. Dacă autoritatea publică sau funcţionarul public aparţine administraţiei publice locale, instituţia Avocatul Poporului se adresează prefectului. De la data depunerii sesizării la prefectul judeţului curge un nou termen de 45 de zile.
 • Avocatul Poporului este îndreptăţit să sesizeze Guvernul cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal al administraţiei publice centrale şi al prefecţilor.
 • Neadoptarea de către Guvern, în termen de cel mult 20 de zile, a măsurilor privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative semnalate de Avocatul Poporului se comunică Parlamentului.
 • Avocatul Poporului va aduce la cunoştinţă persoanei care i-a adresat petiţia modul de soluţionare.

Modul de soluţionare al petiţiei poate fi făcut public de către Avocatul Poporului prin mijloace de informare în masă, cu consimţământul persoanei sau al persoanelor interesate şi cu respectarea prevederilor legale privind informaţiile şi documentele secrete.

Care sunt mijloacele pe care instituţia Avocatul Poporului le are la dispoziţie?

Pentru soluţionarea problemelor sesizate, Avocatul Poporului are la dispoziţie următoarele mijloace:

 1. Sesizarea autorităţilor administraţiei publice în cauză
 2. Efectuarea unor anchete proprii, având dreptul să ceară autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare anchetei, să audieze şi să ia declaraţii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar care poate da informaţiile necesare soluţionării petiţiei.
 3. Emiterea unor recomandări ale Avocatului Poporului. Prin recomandările emise, Avocatul Poporului sesizează autorităţile administraţiei publice asupra ilegalităţii actelor sau faptelor administrative.
 4. În cazul în care instituţia Avocatul Poporului constată că soluţionarea petiţiei cu care a fost sesizată este de competenţa autorităţii judecătoreşti, se poate adresa, după caz, ministrului justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public sau preşedintelui instanţei de judecată, care este obligat să comunice măsurile luate.
 5. În cazurile în care, Avocatul Poporului constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării,acesta prezintă un raport preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului-ministru, conţinând cele constatate.
 6. În rapoartele anuale întocmite de Avocatul Poporului, acesta poate face recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Activitatea instituţiei Avocatul Poporului are caracter public sau confidenţial?

Activitatea Avocatului Poporului, a adjuncţilor săi şi a salariaţilor care lucrează sub autoritatea acestora are caracter public.

La cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor sau, datorită unor motive întemeiate, Avocatul Poporului poate decide asupra caracterului confidenţial al activităţii sale.

Instituţia Avocatul Poporului are acces la informaţiile clasificate deţinute de autorităţile publice?

Avocatul Poporului are acces, în condiţiile legii, la informaţiile clasificate deţinute de autorităţile publice, în măsura în care le consideră necesare pentru soluţionarea plângerilor care i-au fost adresate. Avocatul Poporului are obligaţia de a nu divulga sau de a nu face publice informaţiile sau documentele secrete la care a avut acces. Această obligaţie se menţine şi după încetarea activităţii sale ca Avocat al Poporului şi se extinde asupra adjuncţilor săi, precum şi asupra personalului aflat în serviciile sale, sub sancţiunea prevăzută de legea penală.

 

 

 

 

 

Sari la conținut